נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות), תשל"ו-1976

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

תוכן ענינים

2

Go

הרכב ועדת העררים

סעיף 1

2

Go

דרכי פעולה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות), תשל"ו-1976*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ב לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר היוועצות בוועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

הרכב ועדת העררים

1.    ועדת עררים לבדיקות תהיה של שלושה חברים, בהרכב המפורט להלן:

(1)   יושב ראש הוועדה יהיה מפקח כולל על המוסד שבו לומד הילד או הנער;

(2)   חבר אחד יהיה פסיכולוג שימנה מנהל המחוז;

(3)   חבר אחד יהיה נציג רשות החינוך המקומית שבה מתגורר הילד או הנער.

דרכי פעולה

2.    (א)  ערר על הוראה לבדיקה יוגש בכתב ליושב ראש הוועדה ויכלול את אלה:

(1)   שמו, גילו וכיתתו האחרונה של הילד או הנער;

(2)   נימוקי הערר.

           (ב)  יושב ראש הוועדה יקבע את הדיון בערר, יזמן את חברי הוועדה וימציא להם, לעיון מוקדם, את כרטיס התלמיד, את המסמכים ששימשו יסוד להוראה לבדיקה, את ההוראה לבדיקה ואת הערר.

           (ג)   הועדה רשאית, ביזמתה או לפי בקשת העורר, לשמוע חוות דעת.

           (ד)  החלטת הוועדה תימסר לעורר תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הערר.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות),  תשל"ו-1976".

ה' בשבט תשל"ו (7 בינואר 1976)                           אהרן ידלין

                                                                                          שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3481 מיום 19.2.1976 עמ' 1005.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות