נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות), תשל"ו-1976

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

תוכן ענינים

2

Go

הרכב ועדת העררים

סעיף 1

2

Go

דרכי פעולה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות), תשל"ו-1976*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ג לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר היוועצות בוועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

הרכב ועדת העררים

1.    ועדת עררים להעברות תהיה של חמישה חברים, בהרכב המפורט להלן:

(1)   יושב ראש הוועדה יהיה מנהל המחוז או נציגו;

(2)   חבר אחד יהיה פסיכולוג שימנה מנהל המחוז ושאינו עובד רשות החינוך המקומית שבה מתגורר הילד או הנער;

(3)   חבר אחד יהיה מפקח על החינוך המיוחד, ובהעברתו של ילד או נער למוסד חינוך ממלכתי-דתי - המפקח על אותו מוסד;

(4)   חבר אחד יהיה נציג רשות החינוך המקומית שבה מצוי המוסד אליו הוחלט להעביר את הילד או הנער;

(5)   חבר אחד יהיה הממונה על הביקור הסדיר בלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות.

דרכי פעולה

2.    (א)  ערר על החלטת העברה יוגש בכתב למנהל המחוז ויכלול את אלה:

(1)   שמו, גילו וכיתתו האחרונה של הילד או הנער;

(2)   נימוקי הערר.

           (ב)  מנהל המחוז יקבע את מועד הדיון בערר, יזמין את חברי הועדה וימציא להם, לעיון מוקדם, את כרטיס התלמיד, את המסמכים ששימשו יסוד להחלטת ההעברה, את החלטת ההעברה ואת הערר.

           (ג)   הועדה רשאית, ביוזמתה או לפי בקשת העורר, לשמוע חוות דעת.

           (ד)  החלטת הועדה תימסר לעורר תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הערר.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות), תשל"ו-1976".

ה' בשבט תשל"ו (7 בינואר 1976)                           אהרן ידלין

                                                                                          שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3481 מיום 19.2.1976 עמ' 1005.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות