נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), תשל"ח-1978

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – גני ילדים

תוכן ענינים

2

Go

פרשנות

סעיף 1

2

Go

מילוי מוקדם של טפסי רישום

סעיף 1א

2

Go

משלוח טפסי רישום

סעיף 2

2

Go

רישום

סעיף 3

2

Go

הורה שאין עמו טופס רישום

סעיף 4

2

Go

שמירת דינים

סעיף 5

2

Go

עונשין

סעיף 6

2

Go

אין כותרת

סעיף 6א

2

Go

השם

סעיף 7


תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), תשל"ח-1978*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מתקין תקנות אלה:

פרשנות

1.    בתקנות אלה תהא לכל מונח המשמעות הנודעת לו בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 (להלן – תקנות הרישום).

מילוי מוקדם של טפסי רישום תק' תשל"ח-1978

1א.     (א)  טופס רישום שמשרד החינוך והתרבות מספק לרשות חינוך מקומית לפי תקנה 14(א) לתקנות הרישום, יכול שימלא בו, כולם או מקצתם, פרטים שנועדו למילוי במעמד הרישום, למעט משאלת ההורים לפי תקנה 15 לתקנות הרישום.

          (ב)  לענין תקנת-משנה (א) דין טופס רישום שמילאה רשות חינוך מקומית כדין טופס רישום שמילא משרד החינוך והתרבות, באחת מאלה:

(1)   אם עשתה כן על-פי סרט מגנטי שקיבלה ממשרד החינוך והתרבות בלא ששינתה תוך כך אלא את מענו של הילד;

(2)   אם עשתה כן לגבי ילד ששמו לא נזכר בסרט המגנטי שקיבלה ממשרד החינוך והתרבות.

מיום 2.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3821 מיום 2.3.1978 עמ' 786

הוספת תקנה 1א

משלוח טפסי רישום תק' תשל"ח-1978 תק' תשל"ט-1979 תק' תש"ם-1979

2.    רשות חינוך מקומית רשאית, לא יאוחר מיום ט"ו בחודש שבט ובשנה מעוברת מיום ט"ו בחודש אדר א', לשלוח בדואר, להוריו של ילד בגיל 5 אשר גר בתחום שיפוטה, טופס רישום כאמור בתקנה 1א.

מיום 2.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3821 מיום 2.3.1978 עמ' 786

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

העברת טופס רישום להורים

2. לא יאוחר מיום כ"ג באדר א' תשל"ח (2 במרס 1978) תשלח רשות החינוך המקומית, בדואר, להוריו של ילד בגיל 5 אשר גר בתחום שיפוטה, טופס רישום שסיפק לה משרד החינוך והתרבות לפי תקנה 14(א) לתקנות הרישום, לאחר שמילא בו, כולם או מקצתם, פרטים שנועדו למילוי במעמד הרישום, למעט משאלת ההורים לפי תקנה 15 לתקנות הרישום.

מיום 18.1.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3934 מיום 18.1.1979 עמ' 496

2. רשות חינוך מקומית רשאית, לא יאוחר מיום כ"ג באדר א' תשל"ח (2 במרס 1978) מיום כ"ה בשבט תשל"ט (22 בפברואר 1979), לשלוח בדואר, להוריו של ילד בגיל 5 אשר גר בתחום שיפוטה, טופס רישום כאמור בתקנה 1א.

מיום 21.10.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4036 מיום 21.10.1979 עמ' 82

2. רשות חינוך מקומית רשאית, לא יאוחר מיום כ"ה בשבט תשל"ט (22 בפברואר 1979) מיום ט"ו בחודש שבט ובשנה מעוברת מיום ט"ו בחודש אדר א', לשלוח בדואר, להוריו של ילד בגיל 5 אשר גר בתחום שיפוטה, טופס רישום כאמור בתקנה 1א.

רישום

3.    (א)  בבוא הורה לרשום ילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום ולפי תקנות אלה, יביא עמו את טופס הרישום שקיבל לפי תקנה 2 וימסרנו לידי הרשם.

          (ב)  ראה הרשם כי טופס הרישום שנמסר לידיו לפי תקנת משנה (א) נושא הערה, סימן או רישום אחר כלשהו לענין משאלת ההורים לפי תקנה 15 לתקנות הרישום, יפסול את טופס הרישום, ורשאי הוא לפסול את טופס הרישום אם היה הרישום כאמור שלא לענין משאלת ההורים או אם נמסר לו טופס רישום מושחת; פסל הרשם את טופס הרישום לפי תקנת משנה זו, ירשום את הילד על גבי טופס רישום חדש, לפי תקנות הרישום.

          (ג)   לא פסל הרשם את טופס הרישום שנמסר לידיו לפי תקנת-משנה (א), ירשום את הילד לגן ילדים על גבי טופס הרישום האמור, לאחר שמילא בו את הפרטים שלא מולאו לפי תקנה 2, לאחר שתיקן פרטים שהם טעונים תיקון, ולאחר ששמע את משאלות הרושם בדבר החינוך הרצוי לו ובדבר גן הילדים המבוקש.

הורה שאין עמו טופס רישום

4.    בא הורה לרשום ילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום ואין עמו טופס רישום לפי תקנה 2, ירשום את הילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום.

שמירת דינים

5.    הוראות תקנות הרישום ימשיכו לחול אם לא נאמר אחרת בתקנות אלה.

עונשין

6.    העושה על גבי טופס רישום הערה, סימן או רישום אחר בניגוד לתקנות אלה, דינו - מאסר חודש או קנס 500 לירות.

תק' תש"ם-1979

6א.     (בוטלה).

מיום 2.3.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3821 מיום 2.3.1978 עמ' 786

הוספת תקנה 6א

מיום 18.1.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3934 מיום 18.1.1979 עמ' 496

החלפת תקנה 6א

הנוסח הקודם:

6א. תחולתן של תקנות אלה לגבי הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשל"ט.

מיום 21.10.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4036 מיום 21.10.1979 עמ' 82[

ביטול תקנה 6א

הנוסח הקודם:

הוראת שעה

6א. תחולתן של תקנות אלה לגבי הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תש"ם.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), תשל"ח-1978".

כ' בטבת תשל"ח (30 בדצמבר 1977)                                   זבולון המר

                                                                                                        שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3807 מיום 26.1.1978 עמ' 585.

תוקנו ק"ת תשל"ח מס' 3821 מיום 2.3.1978 עמ' 786 – תק' תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט מס' 3934 מיום 18.1.1979 עמ' 496 – תק' תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם מס' 4036 מיום 21.10.1979 עמ' 82 – תק' תש"ם-1979.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות