נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל"ח-1978

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך ממלכתי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת רישום נוסף

סעיף 2

2

Go

מועדי הרישום

סעיף 3

2

Go

מקום הרישום

סעיף 4

2

Go

תחולת תקנות הרישום

סעיף 5

2

Go

נער הרושם את עצמו

סעיף 6

2

Go

הוראות מיוחדות

סעיף 7

3

Go

עונשין

סעיף 8

3

Go

השם

סעיף 9


תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל"ח-1978*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן – חוק הלימוד), ולפי סעיף 21 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ולאחר היוועצות בועד החינוך ובמועצה לחינוך ממלכתי-דתי, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בית ספר יסודי" – מוסד חינוך שהגבוהה בכיתותיו הקיימות והמיועדות היא כיתה ח';

תק' תשל"ח-1978 תק' תש"ם-1980

          "חטיבת ביניים" – מוסד חינוך שהגבוהה בכיתותיו, הקיימות והמיועדות, היא כיתה ט' בין שהוא צמוד ובין שאינו צמוד לכיתות גבוהות ממנה;

משנת הלימודים תשל"ט

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1198

הוספת הגדרת "חטיבת ביניים"

מיום 10.4.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4108 מיום 10.4.1980 עמ' 1293

"חטיבת ביניים" – מוסד חינוך שהגבוהה בכיתותיו, הקיימות והמיועדות, היא כיתה ט' ושאינו צמוד בין שהוא צמוד ובין שאינו צמוד לכיתות גבוהות ממנה;

          "מועד הרישום" – פגרת הפסח של השנה הקודמת לשנת הלימודים שלקראתה נערך הרישום;

          "מנהל המחוז" – מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות שבתחומה רשות החינוך המקומית בה גר הנער;

          "מנהל המחלקה לחינוך" – מי שמינתה רשות החינוך המקומית לתפקיד זה או בעל תפקיד או תואר דומה ברשות החינוך המקומית;

תק' תשל"ח-1978

          "נער" – אחד מאלה:

(1)   נער בן 14 שסיים בית ספר יסודי;

תק' תש"ם-1980

(2)   נער בן 15 שסיים חטיבת ביניים או שסיים כיתה ט' שאין בהמשכה כיתה י' באותו מוסד;

משנת הלימודים תשל"ט

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1198

החלפת הגדרת "נער"

הנוסח הקודם:

"נער" – נער בן 14 שסיים בית ספר יסודי;

מיום 10.4.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4108 מיום 10.4.1980 עמ' 1293

(2) נער בן 15 שסיים חטיבת ביניים או שסיים כיתה ט' שאין בהמשכה כיתה י' באותו מוסד;

          "רובע" – קבוצת בתי-ספר יסודיים שבוגריהם מיועדים להמשיך לימודיהם בכיתה ט' רשמית פלונית;

          "רשות חינוך מקומית" – רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר הנער, לרבות מנהל המחלקה לחינוך שבה;

          "תקנות הרישום" – תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959.

חובת רישום נוסף

2.    בנוסף לחובות על פי סעיף 3 לחוק הלימוד, תחול על הוריו של נער חובה לרשום את הנער במוסד חינוך מוכר; רשם אחד מהם את הנער - השני פטור.

מועדי הרישום

3.    (א)  לפי תקנה 2 יש לרשום נער במועד הרישום.

          (ב)  מוסד חינוך לא ירשום ולא יתחייב לרשום נער כאמור לפני מועד הרישום.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב) יכול שלפני מועד הרישום יתחייב מוסד חינוך, המקיים פנימיה, לרשום נער במועד הרישום, ובלבד שהתחייבות זו נעשתה שעה שנקשר חוזה בדבר מגוריו העתידים של הנער בפנימיה.

מקום הרישום תק' תשל"ח-1978

4.    לצורך מילוי החובה האמורה בתקנות 2 ו-3 יירשם נער בן 14 שסיים בית-ספר יסודי –

(1)  במוסד חינוך ממלכתי או במוסד חינוך ממלכתי-דתי המקיים כיתה ט', אם בית-הספר היסודי שסיים נמנה על הרובע של אותה כיתה ט' לפי תקנה 7א(א) לתקנות הרישום, או בישיבה תיכונית, בבית-ספר צבאי, בבית-ספר חקלאי או בבית-ספר ימי, שברשות החינוך המקומית;

(2)  באין מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי-דתי כאמור בפסקה (1), או אם קבעה רשות החינוך המקומית, בשביל כל כיתות ט' רשמיות שבתחום שיפוטה, רובע אחד הכולל את כל בתי-הספר היסודיים שבה, או אם לא נרשם הנער במוסד אחר מאלה המנויים בפסקה (1) – בכל מוסד חינוך מוכר שברשות החינוך המקומית;

(3)  באחת מאלה – במוסד חינוך מוכר אחר:

(א)   באין ברשות החינוך המקומית בה גר הנער מוסד חינוך מוכר;

(ב)   אם רצו הוריו של נער שילמד במוסד חינוך מוכר דתי וברשות החינוך המקומית שבה הוא גר אין אלא מוסד חינוך מוכר שאינו דתי, או להיפך;

(ג)    אם התירה רשות החינוך המקומית בה גר הנער את רישומו של הנער כאמור במוסד חינוך מוכר שמחוצה לה, על יסוד מבחנים שקבע המנהל הכללי לענין זה.

משנת הלימודים תשל"ט

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1198

4. לצורך מילוי החובה האמורה בתקנות 2 ו-3 יירשם הנער נער בן 14 שסיים בית-ספר יסודי -

תחולת תקנות הרישום

5.    (א)  על רישום נוסף במוסד חינוך רשמי יחולו תקנות הרישום, בתיאומים המחוייבים לפי הענין.

תק' תשל"ח-1978

          (ב)  על רישום נוסף במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי יחולו תקנות 2 עד 6, 8 עד 14, 16 למעט תקנת משנה (ו) שבה, 18, 24, 26(א) ו-27 לתקנות הרישום, בתיאומים המחויבים לפי הענין, אלא שמשרד החינוך והתרבות יספק למוסדות חינוך כאמור את טפסי הרישום.

משנת הלימודים תשל"ט

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1198

החלפת תקנת משנה 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על רישום נוסף במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי יחולו תקנות 2 עד 6א, 8 עד 14, 16, 18, 24, 26(א) ו-27 לתקנות הרישום, בתיאומים המחוייבים לפי הענין.

נער הרושם את עצמו

6.    על אף האמור בתקנות 2 ו-5, רשאי נער לרשום את עצמו לפי תקנות אלה, אם הביא עמו תעודת זהות או דרכון של אחד משני הוריו ומכתב-הרשאה מאת ההורה.

הוראות מיוחדות

7.    (א)  כיתה ט' פלונית במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, רשאית רשות חינוך מקומית, באישור מנהל המחוז ולפרק הזמן שהוא יקבע, לנהוג בה כדין כיתה ט' רשמית לפי תקנה 7א(א) לתקנות הרישום, אם היה המוסד בבעלותה, בבעלות תאגיד שבשליטתה או אם ביקש בעליו, בכתב ולא יאוחר מן היום ה-30 שלפני מועד הרישום, שתקנה זו תחול עליו.

          (ב)  לא ינהגו במוסד כאמור בתקנת משנה (א) דין מוסד חינוך ממלכתי-דתי זולת אם הוא נמנה אותה עת עם אלה שהפיקוח עליהם הוטל על אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות.

תק' תשל"ח-1978

          (ג)   הוחל דין מוסד חינוך רשמי על כיתה ט' של מוסד פלוני לפי תקנה זו, יחולו תקנות 4(1) ו-5(א) על נער בן 14 שסיים בית ספר יסודי הנמנה על הרובע של אותה כיתה, כאילו היתה מוסד חינוך ממלכתי או ממלכתי-דתי, לפי הענין.

משנת הלימודים תשל"ט

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1198

(ג) הוחל דין מוסד חינוך רשמי על כיתה ט' של מוסד פלוני לפי תקנה זו, יחולו תקנות 4(1) ו-5(א) על נער נער בן 14 שסיים בית ספר יסודי הנמנה על הרובע של אותה כיתה, כאילו היתה מוסד חינוך ממלכתי או ממלכתי-דתי, לפי הענין.

עונשין

8.    העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר חודש או קנס 500 לירות.

השם

9.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל"ח-1978".

י"ז בשבט תשל"ח (25 בינואר 1978)                                    זבולון המר

                                                                                                        שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3818 מיום 23.2.1978 עמ' 740.

תוקנו ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1198 – תק' תשל"ח-1978; תחילתן בשנת הלימודים תשל"ט ור' תקנה 5 לענין הוראת שעה והוראת מעבר.

ק"ת תש"ם מס' 4108 מיום 10.4.1980 עמ' 1293 – תק' תש"ם-1980.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות