נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה – חינם

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הודעה על קבלת תלמיד

סעיף 2

2

Go

הודעה על הפסקת לימודים

סעיף 3

2

Go

טפסים

סעיף 4

3

Go

עונשין

סעיף 5

3

Go

תחולה והוראת מעבר

סעיף 6

3

Go

השם

סעיף 7


תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן - החוק), ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "העברה" - העברה לפי תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959;

           "הפסקת לימודים" - אחד מאלה:

(1)   העברה למוסד חינוך אחר;

(2)   לגבי מי שאינו חייב בהעברה - חתימתו של טופס שנקבע לכך; או ביטול החוזה בדבר לימודיו של תלמיד במוסד חינוך, לרבות העדרות שבנסיבות הענין מזכה את מוסד החינוך לבטל את החוזה;

           "קבלה למוסד חינוך" - אחד מאלה:

(1)   רישום או רישום נוסף;

(2)   העברה;

(3)   לגבי מי שאינו חייב ברישום, ברישום נוסף או בהעברה - חתימתו של המוסד על טופס שנקבע לכך, ובלבד שנחתם לאחר שנכרת חוזה בדבר לימודיו של תלמיד במוסד כאמור;

           "רישום" - רישום לפי סעיף 3(ב)(3) או (4) לחוק;

           "רישום נוסף" - רישום לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל"ח-1978;

           "תלמיד" - מי שאוצר המדינה נושא בשכר לימודיו על פי סעיף 6(ג) לחוק.

הודעה על קבלת תלמיד

2.    נתקבל תלמיד למוסד חינוך, יודיע על כך מנהל המוסד למחלקה לשכר לימוד שבמשרד החינוך והתרבות, במועדים אלה:

(1)   ברישום או ברישום נוסף - תוך חמישה ימים מיום הרישום בפועל או מן היום האחרון של פגרת הפסח של השנה הקודמת לשנת לימודים פלונית, לפי המאוחר יותר;

(2)   בהעברה - תוך חמישה ימים מן היום שבו נתקבלה במוסד הודעת רשות החינוך המקומית בדבר העברת תלמיד, החלטת מנהל המחוז בבקשה להעברת תלמיד או החלטת מנהל המחוז בערעור על החלטה כאמור של רשות החינוך המקומית, לפי המאוחר יותר;

(3)   בקבלה אחרת למוסד חינוך - תוך חמישה ימים מן היום בו נחתם הטופס שנקבע לכך.

הודעה על הפסקת לימודים

3.    הפסיק תלמיד את לימודיו במוסד חינוך, יודיע על כך מנהל המוסד למחלקה לשכר לימוד שבמשרד החינוך והתרבות, במועדים הקבועים בתקנה 2(2) ו-(3) ובתיאומים המחוייבים לפי הענין.

טפסים

4.    הודעות לפי תקנות 2 ו-3 יינתנו על גבי טפסים שנקבעו לכך.

עונשין

5.    העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, לרבות מי שנותן הודעה על קבלת תלמיד שלא נתקבל בהתאם להן, דינו - מאסר חודש או קנס 500 לירות.

תחולה והוראת מעבר

6.    (א)  תקנות אלה תחולתן לגבי שנת הלימודים תשל"ט ואילך.

           (ב)  דין הודעה שנתקבלה במחלקה לשכר לימוד שבמשרד החינוך והתרבות ערב פרסומן של תקנות אלה, כדין הודעה שניתנה לפיהן.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978".

י"ב בניסן תשל"ח (19 באפריל 1978)                      זבולון המר

                                                                                          שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1201.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות