נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל"ט-1978

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

בטחון – צה"ל – חיילים

בטחון – צה"ל – שרות קבע (גמלאות)

תוכן ענינים

2

Go

תשלום ההיטל על ידי חייל בשירות קבע

סעיף 1

2

Go

החייב בתשלום ההיטל

סעיף 2

2

Go

חייל שהוא גם עובד עצמאי

סעיף 3

2

Go

תחילה

סעיף 4


תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע),
תשל"ט-1978*

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

מיום 1.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1796

תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך על יסודי בעד חייל בשירות קבע), תשל"ט-1978

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ח) לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 11), תשל"ח-1978, ולפי סעיף 192 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:

תשלום ההיטל על ידי חייל בשירות קבע תק' תשמ"ה-1985 תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

1.    תשלום היטל חינוך על יסודי בעד אדם המשרת בצבא-הגנה לישראל שירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע (להלן – חייל), הוא בשיעור של 1.6%.

מיום 1.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1207

1. תשלום היטל חינוך על יסודי בעד אדם המשרת בצבא-הגנה לישראל שירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע (להלן – חייל), הוא בשיעור של0.4% 0.6%.

מיום 1.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1796

1. תשלום היטל חינוך על יסודי בעד אדם המשרת בצבא-הגנה לישראל שירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע (להלן – חייל), הוא בשיעור של0.6% 1.6%.

החייב בתשלום ההיטל

2.    (א)  היטל חינוך על יסודי, כאמור בתקנה 1, ישולם על ידי אוצר המדינה על בסיס שכרו של החייל, אולם לא יבוא בחשבון סכום שכר העולה על סכום המקסימום האמור בפרט 3 של לוח י"א לחוק.

תק' תשמ"ה-1985 תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

          (ב)  אוצר המדינה רשאי לנכות מהשכר של החייל היטל חינוך על יסודי בשיעור של 1.45%.

מיום 1.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1207

(ב) אוצר המדינה רשאי לנכות מהשכר של החייל היטל חינוך על יסודי בשיעור של 0.3% 0.45%.

מיום 1.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1796

(ב) אוצר המדינה רשאי לנכות מהשכר של החייל היטל חינוך על יסודי בשיעור של 0.45% 1.45%.

חייל שהוא גם עובד עצמאי תק' תשמ"ה-1985 תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

3.    חייל שהוא גם עובד עצמאי ישלם היטל חינוך על יסודי בשיעור של 1.6% מהכנסתו כעובד עצמאי שאינה עולה על ההפרש שבין שכרו כחייל ובין המקסימום הנקוב בפרט 2 של לוח י"א לחוק לתקופה מיום י' בניסן תשמ"ה (1 באפריל 1985) עד יום א' בניסן תשמ"ז (31 במרס 1987).

מיום 1.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1207

3. חייל שהוא גם עובד עצמאי ישלם היטל חינוך על יסודי בשיעור של 0.4% 0.6% מהכנסתו כעובד עצמאי שאינה עולה על ההפרש שבין שכרו כחייל ובין המקסימום הנקוב בפרט 2 של לוח י"א לחוק לתקופה מיום ד' בניסן תשל"ט (1 באפריל 1979) עד כ"ה באדר ב' תשמ"א (31 במרס 1981) לתקופה מיום י' בניסן תשמ"ה (1 באפריל 1985) עד יום א' בניסן תשמ"ז (31 במרס 1987).

מיום 1.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1796

3. חייל שהוא גם עובד עצמאי ישלם היטל חינוך על יסודי בשיעור של 0.6% 1.6% מהכנסתו כעובד עצמאי שאינה עולה על ההפרש שבין שכרו כחייל ובין המקסימום הנקוב בפרט 2 של לוח י"א לחוק לתקופה מיום י' בניסן תשמ"ה (1 באפריל 1985) עד יום א' בניסן תשמ"ז (31 במרס 1987).

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט באלול תשל"ח (1 באוקטובר  1978).

כ"ט באלול תשל"ח (1 באוקטובר 1978)                                ישראל כץ

                                                                                                       שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשל"ט מס' 3901 מיום 26.10.1978 עמ' 61.

תוקנו ק"ת תשמ"ה מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1207 – תק' תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1796 – תק' (מס' 2) תשמ"ה–1985; תחילתן ביום 1.7.1985.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות