נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי), תשי"ג-1953

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך ממלכתי – דתי

תוכן ענינים

סעיף 1

פירושים

Go

2

סעיף 2

הגשת רשימות מועמדים לחברות במועצה

Go

2

סעיף 3

תוכן רשימת מועמדים לחברות במועצה

Go

2

סעיף 4

מועמדות מנהל אגף החינוך הדתי

Go

2

סעיף 5

תכנית השלמה

Go

2

סעיף 6

הגשת רשימת מועמדים למורים, מנהלים ומפקחים

Go

2

סעיף 7

דיון ברשימה למורים, מנהלים ומפקחים

Go

2

סעיף 8

הגשת ערעור על התנגדות המועצה למינוי

Go

2

סעיף 9

דיון בערעור על התנגדות המועצה למינוי

Go

2

סעיף 10

ערר וערעור על החלטת המועצה לפסול מינוי

Go

2

סעיף 11

השם

Go

3


תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי), תשי"ג-1953*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

פירושים

1.    בתקנות אלה –

          "ארגון" פירושו - ארגון המייצג מורים דתיים שלימדו בשנת הלימודים תשי"ג במוסדות החינוך שנמנו עם זרם המזרחי, זרם אגודת ישראל או עם החלק הדתי של זרם העובדים ולאחר מכן כל ארגון נוסף המייצג מורים דתיים שהשר בהסכמת שר הדתות הכיר בו לצורך תקנות אלה, ובאין הסכמת שר הדתות, ארגון כאמור שהממשלה הכירה בו;

          "מנהל אגף החינוך הדתי" פירושו - מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות;

          "המועצה" פירושו - המועצה לחינוך ממלכתי דתי;

          "חוק החינוך" פירושו - חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953;

          "חוק הלימוד" פירושו - חוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

          שאר המונחים שאינם מצויים בחוק החינוך פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.

הגשת רשימות מועמדים לחברות במועצה

2.    (א)  כל ארגון יגיש לשר תוך שני ימים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות, רשימת מועמדים לחברות במועצה.

          (ב)  לאחר סיום שנת הלימודים תשי"ד, יגיש כל ארגון לשר רשימת מועמדים כאמור בתקנת משנה (א) אם יהיה צורך בכך.

תוכן רשימת מועמדים לחברות במועצה

3.    (א)  התאחדו כל הארגונים לשם הגשת רשימה אחידה של מועמדים לחברות במועצה, תכיל הרשימה ששה מועמדים לפחות.

          (ב)  לא התאחדו הארגונים כאמור בתקנת משנה (א), יגיש כל ארגון רשימה נפרדת שתכלול שני מועמדים לפחות.

מועמדות מנהל אגף החינוך הדתי

4.    (א)  בישיבתה הראשונה של המועצה יציע השר את מועמדות מנהל אגף החינוך הדתי והמועצה תדון בהצעה זו.

          (ב)  התנגדה המועצה למועמדות האמורה בתקנת משנה (א) והשר החליט לא למנות את המועמד האמור, יציע לה השר מועמד חדש והיא תדון בהצעה זו.

          (ג)   פסק מנהל אגף החינוך הדתי לכהן בתפקידו, יתייעץ השר עם המועצה בדבר מועמד חדש. מועמד חדש יכול השר להציע למועצה ודין הצעה זו כדין הצעה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), ויכול שיוצע לשר על ידי המועצה.

מיום 12.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4203 מיום 12.2.1981 עמ' 435

(ג) פסק מנהל אגף החינוך הדתי לכהן בתפקידו, יציע השר למועצה מועמד חדש ודין הצעה זו כדין לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) יתייעץ השר עם המועצה בדבר מועמד חדש. מועמד חדש יכול השר להציע למועצה ודין הצעה זו כדין הצעה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), ויכול שיוצע לשר על ידי המועצה.

תכנית השלמה

5.    (א)  מנהל אגף החינוך הדתי יציע למועצה תכניות השלמה המיועדות למוסדות חינוך ממלכתיים דתיים.

          (ב)  המועצה תחווה את דעתה על תכניות השלמה שהוצעו לה כאמור בתקנת משנה (א) ותודיע לשר על הסכמתה או התנגדותה לתכניות האמורות, כולן או מקצתן.

          (ג)   לא הסכימה המועצה לתכנית השלמה, כולה או מקצתה, לא תונהג התכנית האמורה, או חלק ממנה, במוסד חינוך ממלכתי דתי.

הגשת רשימת מועמדים למורים, מנהלים ומפקחים

6.    (א)  מנהל אגף החינוך הדתי יגיש למועצה רשימה של מועמדים למורים, מנהלים ומפקחים במחוזות ובאגף החינוך הדתי שבדעתו להמליץ למועצה שתציע המנותם למוסדות חינוך ממלכתיים דתיים.

          (ב)  כל חבר המועצה רשאי להגיש למועצה רשימה של מועמדים כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 12.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4203 מיום 12.2.1981 עמ' 435

(א) מנהל אגף החינוך הדתי יגיש למועצה רשימה של מועמדים למורים, מנהלים ומפקחים במחוזות ובאגף החינוך הדתי שבדעתו להמליץ למועצה שתציע המנותם למוסדות חינוך ממלכתיים דתיים.

דיון ברשימה למורים, מנהלים ומפקחים

7.    (א)  המועצה תדון ברשימות האמורות בתקנה 6 והיא רשאית להחליט שהיא מתנגדת מטעמים דתיים למינוי מועמדים מסויימים שברשימה.

          (ב)  החליטה המועצה כאמור בתקנת משנה (א), תפרט את נימוקי ההחלטה ותודיע על כך למנהל אגף החינוך הדתי.

הגשת ערעור על התנגדות המועצה למינוי

8.    (א)  כל חבר המועצה רשאי לערער על החלטת המועצה בדבר התנגדותה כאמור בתקנה 7 לפני השר תוך 3 ימים מיום מתן החלטה.

          (ב)  הערעור יוגש בכתב ויפרט את הנימוקים אשר עליהם מבסס המערער את ערעורו.

          (ג)   הערעור יהא חתום ביד המערער.

דיון בערעור על התנגדות המועצה למינוי

9.    (א)  הוגש ערעור כאמור בתקנה 8, ידון בו השר יחד עם שר הדתות.

          (ב)  החליט השר בהסכמת שר הדתות בדבר הערעור, יודיע על ההחלטה למועצה.

          (ג)   לא הסכם שר הדתות להחלטת השר, יובא הדבר להחלטת הממשלה והחלטתה תהא סופית.

ערר וערעור על החלטת המועצה לפסול מינוי

10.  (א)  החליטה המועצה לפסול מטעמים דתיים מינויו או המשכת שירותו של מורה, מנהל או מפקח במוסד חינוך ממלכתי דתי, רשאי כל חבר המועצה להגיש ערר על ההחלטה האמורה תוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה.

          (ב)  הערר יוגש בכתב ליושב ראש המועצה ויפרט את הנימוקים אשר עליהם הוא מבוסס.

          (ג)   יושב ראש המועצה יעמיד את הערר לדיון בישיבת המועצה הקרובה.

          (ד)  על החלטת המועצה בערר, רשאי כל חבר המועצה להגיש ערעור לשר ודין ערעור זה כדין ערעור שהוגש לפי תקנה 8.

השם

11.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי), תשי"ג-1953".

ט"ו באלול תשי"ג (26 באוגוסט 1953)                  בן-ציון דינור

                                                                                      שר החינוך והתרבות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ג מס' 388 מיום 7.9.1953 עמ' 1423.

תוקנו ק"ת תשמ"א מס' 4203 מיום 12.2.1981 עמ' 435 – תק' תשמ"א-1981.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות