נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי"ד-1953

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך ממלכתי

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך

תוכן ענינים

2

Go

פירושים

סעיף 1

2

Go

פתיחת מוסד  במקום שאין מוסד

סעיף 2

2

Go

פתיחת מוסד  במקום שיש מוסד מסוג אחר

סעיף 3

2

Go

השם

סעיף 4


תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי"ד-1953*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

פירושים

1.    בתקנות אלה –

          "חוק החינוך" פירושו – חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953;

          "חוק הלימוד" פירושו – חוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

תק' תשכ"ג-1963

          "תקנות הרישום" – תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959;

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1967

החלפת הגדרות "תקנות החינוך" ו"תקנות הלימוד" בהגדרת "תקנות הרישום"

הנוסח הקודם:

"תקנות החינוך" פירושו – תקנות חינוך ממלכתי (רישום), תשי"ג-1953;

"תקנות הלימוד" פירושו – תקנות לימוד חובה (רישום), תשי"ג-1953;

          "מוסד" פירושו – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי-דתי, לרבות גן ילדים;

          "גן ילדים" פירושו כמשמעותו בתקנות הרישום.

פתיחת מוסד במקום שאין מוסד תק' תשכ"ג-1963

2.    רשות חינוך מקומית, שלא קיים מוסד בתחום שיפוטה ונרשמו בה, לפי תקנות הרישום, לפחות 11 תלמידים, תפתח מוסד בהתאם להודעות הורי התלמידים על בחירתם בחינוך ממלכתי או בחינוך ממלכתי דתי.

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1967

2. רשות חינוך מקומית, שלא קיים מוסד בתחום שיפוטה ונרשמו בה, לפי תקנות 15 עד 17 לתקנות החינוך או לפי תקנות הלימוד לפי תקנות הרישום, לפחות 11 תלמידים, תפתח מוסד בהתאם להודעות הורי התלמידים על בחירתם בחינוך ממלכתי או בחינוך ממלכתי דתי.

פתיחת מוסד במקום שיש מוסד מסוג אחר תק' תשי"ד-1954

3.    רשות חינוך מקומית, שבתחום שיפוטה קיים מוסד חינוך ממלכתי ושהורי תלמידיו הודיעו על בחירתם בחינוך ממלכתי דתי, תפתח מוסד חינוך ממלכתי דתי וכן בהיפוכו של דבר, אם נתמלאו תנאים אלה:

תק' תשכ"ג-1963

(1)  נרשמו ברשות החינוך המקומית או במוסד הקיים בתחום שיפוטה לפי תקנות הרישום לפחות 25 ילדים בגיל 5 או לפחות מספר תלמידים כמפורט בתקנה 40 לתקנות הרישום, או

תק' תשכ"ג-1963

(2)  נרשמו ברשות החינוך המקומית או במוסד הקיים בתחום שיפוטה לפי תקנות הרישום לפחות 80 תלמידים שהסעתם למוסד אחר כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות, בבעיות בטחון וכיוצא באלה או השארתם במוסד הקיים תצריך כיתה נוספת.

מיום 20.5.1954

תק' תשי"ד-1954

ק"ת תשי"ד מס' 448 מיום 20.5.1954 עמ' 849

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. רשות חינוך מקומית, שקיים בתחום שיפוטה מוסד חינוך ממלכתי, ונרשמו בה או באותו מוסד, לפי תקנות הלימוד או לפי תקנות החינוך, לפחות 25 ילדים בגיל 5 שלגביהם הודיעו ההורים על בחירתם בחינוך ממלכתי דתי, או לפחות מספר תלמידים כמפורט בתקנה 21 לתקנות החינוך שלגביהם הודיעו ההורים כאמור – תפתח מוסד חינוך ממלכתי דתי; והוא הדין בהיפוכו של דבר.

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1967

3. רשות חינוך מקומית, שבתחום שיפוטה קיים מוסד חינוך ממלכתי ושהורי תלמידיו הודיעו על בחירתם בחינוך ממלכתי דתי, תפתח מוסד חינוך ממלכתי דתי וכן בהיפוכו של דבר, אם נתמלאו תנאים אלה:

(1) נרשמו ברשות החינוך המקומית או במוסד הקיים בתחום שיפוטה לפי תקנות הלימוד או לפי תקנות החינוך לפי תקנות הרישום לפחות 25 ילדים בגיל 5 או לפחות מספר תלמידים כמפורט בתקנה 21 לתקנות החינוך כמפורט בתקנה 40 לתקנות הרישום, או

(2) נרשמו ברשות החינוך המקומית או במוסד הקיים בתחום שיפוטה לפי תקנות הלימוד או לפי תקנות החינוך לפי תקנות הרישום לפחות 80 תלמידים שהסעתם למוסד אחר כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות, בבעיות בטחון וכיוצא באלה או השארתם במוסד הקיים תצריך כיתה נוספת.

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות חינוך ממלכתי (פתיתת מוסדות), תשי"ד-1953".

כ"ו בתשרי תשי"ד (5 באוקטובר 1953)                               בן-ציון דינור

                                                                                                        שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תשי"ד מס' 396 מיום 15.10.1953 עמ' 74.

תוקנו ק"ת תשי"ד מס' 448 מיום 20.5.1954 עמ' 849 – תק' תשי"ד-1954.

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1967 – תק' תשכ"ג-1963.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות