נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך ממלכתי

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך

תוכן ענינים

פרק ראשון: פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק שני: הכרזה

Go

2

סעיף 2

בקשה להכרזה

Go

2

סעיף 3

תנאי ההכרה

Go

2

סעיף 3א

כוחה של הכרה

Go

3

סעיף 4

הודעה על הכרזה

Go

3

פרק שלישי: הנהלת מוסד מוכר ופיקוח עליו

Go

3

סעיף 5

חובותיהם של מנהל מוסד ושל מוריו

Go

3

סעיף 6

סמכויות המפקח

Go

3

סעיף 7

פסילת מנהל מורה או עובד

Go

3

פרק רביעי: תמיכת המדינה

Go

3

סעיף 8

בקשה לתמיכת המדינה

Go

3

סעיף 9

תנאים להשתתפות המדינה בתקציבי שעות לימוד

Go

3

סעיף 9א

דין וחשבון כספי

Go

4

סעיף 9ב

אי מתן תמיכה או ביטולה

Go

4

סעיף 9ג

השתתפות נוספת בקיום מוסדות חינוך

Go

4

סעיף 9ד

הפחתת שיעור ההשתתפות

Go

4

פרק חמישי: הוראות שונות

Go

4

סעיף 10

פקיעת הכרה וביטולה

Go

4

סעיף 11

השם

Go

4


תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "חוק החינוך" פירושו - חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953;

          "חוק הלימוד" פירושו - חוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

          "חוק הפיקוח" – חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969;

מיום 11.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1619

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח"

          "מוסד מוכר" פירושו - מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק הלימוד ושאינו מוסד חינוך רשמי;

          "מנהל מוסד" פירושו - מנהל מוסד מוכר, לרבות ממלא מקומו;

          "בעל מוסד" פירושו - בעל מוסד מוכר ובאין בעל - התומך במוסד מוכר או הממנה את מנהלו או המכוון את פעולותיו ובאין אדם כאמור - מנהל המוסד;

          "הכרזה" פירושו - הכרזה על מוסד חינוך לא רשמי כמוסד מוכר לפי חוק החינוך ולפי חוק הלימוד;

          "מפקח" פירושו - אדם שנתמנה על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות להיות מפקח לענין תקנות אלה;

          "מנהל המחוז", "מנהל אגף החינוך הדתי", "המפקח על החינוך הדתי במחוז", "תקן", "מצבה" - כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956;

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1966

החלפת הגדרת "הפיקוח המרכזי", "מפקח המחוז", "תקן" ו-"מצבה" בהגדרת "מפקח המחוז", "תקן", "מצבה"

הנוסח הקודם:

"הפיקוח המרכזי", "מפקח המחוז", "תקן", "מצבה" פירושם כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ד-1953;

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

"מפקח המחוז" "מנהל המחוז",  "תקן", "מצבה" - כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956;

מיום 12.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4203 מיום 12.2.1981 עמ' 435

"מנהל המחוז", מנהל אגף החינוך הדתי", "המפקח על החינוך הדתי במחוז",  "תקן", "מצבה" - כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956;

          "התכנית החדשה" – תכנית "אופק חדש", שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים מיום כ"ח בכסלו התשס"ט (25 בדצמבר 2008), לרבות תיקוניו והתוספות שנוספו לו מזמן לזמן;

מיום 11.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1620

הוספת הגדרת "התכנית החדשה"

          "תכנית היסוד" פירושו - מספר השעות לפי המקצועות שהן חובה על כל מוסד חינוך;

          "תקן הבסיס" – השתתפות המדינה בקיום מוסד חינוך רשמי בכל התחומים האלה:

(1)   התקצוב הניתן בעבור שעות אורך, שהן מספר השעות המזערי שלומדים תלמידים בכיתתם, כפי שמורה המשרד מזמן לזמן, בצירוף התקצוב הניתן למוסדות חינוך רשמיים שאינם משתתפים בתכנית החדשה, ובלא התוספות הניתנות למוסדות רשמיים בלבד – לרבות לפי דבר חקיקה, תוספת בשל מדד הטיפול או גודל הכיתה, או תוספות בשל תכניות מיוחדות;

(2)   עלות אגרת שכפול, חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות;

(3)   שירותים נלווים – מזכיר ושרת;

מיום 11.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1620

הוספת הגדרת "תקן הבסיס"

          שאר המונחים, במידה שאינם מצויים בחוק החינוך, פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.

פרק שני: הכרזה

בקשה להכרזה

2.    בקשה להכרה תוגש בכתב ובחתימת בעלו ומנהלו של המוסד ותכלול פרטים אלה:

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

2. רצה בעל מוסד בהכרזה, יגיש לשר בקשה בכתב חתומה בידו וביד מנהל המוסד ויכלול בה פרטים נכונים ומלאים בדבר:  בקשה להכרה תוגש בכתב ובחתימת בעלו ומנהלו של המוסד ותכלול פרטים אלה:

(1)   שם המוסד ומענו;

(2)   שם מנהלו, מענו, פרטי השכלתו ונסיונו המקצועי;

(3)   רשימת מורי המוסד ועובדיו, מעניהם, פרטי השכלתו ונסיונו המקצועי של כל אחד מהם;

(4)   רשימת הרוצים להיות תלמידים בכל כיתה וכן גיליהם ומען הוריהם בצירוף הצהרת ההורים שבניהם ילמדו באותו מוסד לאחר שיוכר;

מיום 17.5.1956

תק' תשט"ז-1956

ק"ת תשט"ז מס' 605 מיום 17.5.1956 עמ' 786

החלפת פסקה 2(4)

הנוסח הקודם:

(4) רשימת התלמידים בכל כיתה וכן גיליהם ומען הוריהם;

(5)   תכנית הבנין של המוסד, לרבות המקרקעין שברשותו או בתחומו;

(6)   תכנית הלימודים, לרבות פעולות החינוך ושאר הפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים;

(7)   שפת ההוראה;

(8)   דין וחשבון ההכנסות וההוצאות לשנת הלימודים האחרונה או הצעת תקציב אם היה המוסד חדש.

תנאי ההכרה

3.    (א)  מוסד חינוך לא יוכרז כמוסד מוכר אלא אם נתמלאו תנאים אלה:

(1)   על המוסד ניתן רשיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969, או לפי פקודת החינוך, לפי הענין;

(1א) המוסד מקיים את תכנית היסוד לפי האמור בתקנה זו;

(2)   הלימודים הנוספים על תכנית היסוד אושרו על ידי השר;

(2א) מספר התלמידים הצפוי בכל כיתה הוא לפי השיעור הנהוג במוסדות חינוך רשמיים;

(3)   ימי הלימודים אינם יותר מ-260 לשנה ולא פחות מ-180 לשנה, ובלבד שבמוסדות שבהם מקבלים התלמידים שיכון וכלכלה נוסף על החינוך היסודי, יהיו ימי הלימוד כפי שיאשר השר;

(4)   המוסד מקיים חופשות חגים כפי שאישר השר;

(5)   השכלת המנהל וחבר המורים והעובדים במוסד היא לפי הנהוג במוסדות חינוך רשמיים;

(6)   משכורות המורים והעובדים במוסד יהיו לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים שאינם כלולים בתכנית החדשה, ובמוסדות חינוך על-יסודי – לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על מוסדות חינוך על-יסודי, המצויים בבעלות של רשות חינוך מקומית;

(7)   תנאי השיכון, הציוד והתנאים הסניטאריים במוסד מניחים את דעת השר.

       (א1) נתקיימו התנאים בתקנת משנה (א), וראה השר כי הכרזה עלולה לפגוע במערכת החינוך הממלכתית, רשאי השר שלא להכריז על המוסד כמוסד מוכר; לצורך כך רשאי השר לשקול כל שיקול שלדעת השר נוגע לעניין, ובין השאר, שיקולים חינוכיים וכלכליים, לרבות אלה:

(1)   סגירה צפויה של כיתות, מוסד חינוך או מוסדות חינוך במערכת החינוך הממלכתית;

(2)   פגיעה צפויה במספר התלמידים או בשיעורם במערכת החינוך הממלכתית;

(3)   פגיעה צפויה בהרכב האינטגרטיבי של התלמידים במערכת החינוך הממלכתית; בפסקה זו, "הרכב אינטגרטיבי", משמעו הרכב התלמידים בכיתת הלימוד באופן המשלב תלמידים בעלי יכולות למידה שונות ומשכבות חברתיות-כלכליות מגוונות;

בתקנת משנה זו, "מערכת חינוך ממלכתית" – מוסד או מוסדות חינוך רשמי או מוסד או מוסדות חינוך בבעלות רשות מקומית או בבעלות רשויות מקומיות אחדות במשותף, ברשות חינוך מקומית מסוימת או ברשויות חינוך מקומיות הסמוכות לה.

          (ב)  מוסד מוכר שמתכוונים להנהיג בו תכנית לימודים לשם ניסוי, רשאי השר לפטרו מן התנאים שפורטו בתקנה זו, כולם או מקצתם.

          (ג)   תכנית היסוד במוסד מוכר תהווה 75% מכלל שעות הלימודים במוסד חינוך רשמי, אולם השר רשאי לאשר אחוזים שונים מאלה, ובלבד שתלמידי המוסד יגיעו לפי מבחנים ומבדקים לרמת ההישגים הנהוגה במוסד חינוך רשמי.

       (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (א)(6), רשאי השר להכיר במוסד אף אם משכורות המורים והעובדים במוסד אינם לפי הכללים האמורים בה, אם המוסד מקיים תכנית הבראה שאושרה מראש ובכתב בידי משרד החינוך ושלדעת חשב המשרד התכנית מחייבת הפחתה בשכר העובדים, ובלבד שההפחתה תהיה מידתית ובהתאם לרכיבי השכר הקודם, וכן לפי נתוני העובדים והעסקתם קודם ההפחתה.

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

(1) על המוסד ניתן רשיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969, או לפי פקודת החינוך, לפי הענין;

(1) (1א) המוסד מקיים את תכנית היסוד לפי האמור בתקנה זו;

(2) הלימודים הנוספים על תכנית היסוד אושרו על ידי השר;

(2א) מספר התלמידים הצפוי בכל כיתה הוא לפי השיעור הנהוג במוסדות חינוך רשמיים;

מיום 21.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6839 מיום 22.12.2009 עמ' 296

הוספת תקנת משנה 3(א1)

מיום 12.4.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1003

הוספת תקנת משנה 3(ד)

מיום 11.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1620

(6) משכורות המורים והעובדים במוסד יהיו לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים שאינם כלולים בתכנית החדשה, ובמוסדות חינוך על-יסודי – לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על מוסדות חינוך על-יסודי, המצויים בבעלות של רשות חינוך מקומית;

כוחה של הכרה

3א.     הכרה שלא פורשו בה כיתות לדרגותיהן היא הכרה בכיתות א' עד ו'.

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

הוספת תקנה 3א

הודעה על הכרזה

4.    הכריז השר על מוסד חינוך כמוסד מוכר, יודיע על כך לבעל המוסד ולמנהלו וכן לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא אותו מוסד.

פרק שלישי: הנהלת מוסד מוכר ופיקוח עליו

חובותיהם של מנהל מוסד ושל מוריו

5.    (א)  מנהל מוסד חייב למסור למפקח הממונה על המוסד את כל הידיעות שיבקש ולאפשר לו לפקח במוסדו בהתאם לתקנות אלה. מנהל מוסד ימלא בדייקנות את הוראות המפקח בדבר יומנים של ביקורי התלמידים והמצאת העתקים מהם למנהל המחוז.

          (ב)  מנהל מוסד ומוריו חייבים לשתף פעולה עם המפקח הממונה על המוסד, להתחשב בעצותיו ולהישמע להוראותיו.

          (ג)   מנהל מוסד או בעליו חייב להגיש למנהל המחוז בסוף כל שנת הלימודים דין וחשבון על ההוצאות וההכנסות של המוסד לשנת הלימודים החולפת ולהודיע לו על השינויים בתכנית הלימודים.

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

5. (א) מנהל מוסד חייב למסור למפקח הממונה על המוסד את כל הידיעות שיבקש ולאפשר לו לפקח במוסדו בהתאם לתקנות אלה. מנהל מוסד ימלא בדייקנות את הוראות המפקח בדבר יומנים של ביקורי התלמידים והמצאת העתקים מהם למפקח המחוז למנהל המחוז.

(ב) מנהל מוסד ומוריו חייבים לשתף פעולה עם המפקח הממונה על המוסד, להתחשב בעצותיו ולהישמע להוראותיו.

(ג) מנהל מוסד או בעליו חייב להגיש למפקח המחוז למנהל המחוז בסוף כל שנת הלימודים דין וחשבון על ההוצאות וההכנסות של המוסד לשנת הלימודים החולפת ולהודיע לו על השינויים בתכנית הלימודים.

סמכויות המפקח

6.    (א)  מנהל המחוז יודיע לבעל מוסד ולמנהלו את שם המפקח הממונה על המוסד. בעל מוסד רשאי לבקש כי המוסד יהיה בפיקוח אגף החינוך הדתי; הסכים מנהל אגף החינוך הדתי להענות לבקשה, יודיע מנהל המחוז לבעל המוסד ולמנהלו את שם המפקח לאחר שקיבל לכך את הסכמת המפקח על החינוך הדתי במחוז.

          (ב)  מפקח רשאי לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של מוסד העומד בפיקוחו.

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

(א) מפקח המחוז מנהל המחוז יודיע לבעל מוסד ולמנהלו את שם המפקח הממונה על המוסד. בעל מוסד רשאי לבקש כי המוסד יהיה בפיקוח אגף החינוך הדתי; הסכים מנהל אגף החינוך הדתי להענות לבקשה, יודיע מנהל המחוז לבעל המוסד ולמנהלו את שם המפקח לאחר שקיבל לכך את הסכמת המפקח על החינוך הדתי במחוז.

מיום 12.2.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4203 מיום 12.2.1981 עמ' 435

(א) מנהל המחוז יודיע לבעל מוסד ולמנהלו את שם המפקח הממונה על המוסד. בעל מוסד רשאי לבקש כי המוסד יהיה בפיקוח אגף החינוך הדתי; הסכים מנהל אגף החינוך הדתי להענות לבקשה, יודיע מנהל המחוז לבעל המוסד ולמנהלו את שם המפקח לאחר שקיבל לכך את הסכמת המפקח על החינוך הדתי במחוז.

פסילת מנהל מורה או עובד

7.    (א)  לא יתמנה אדם מנהל מוסד או מורה אם נפסל על ידי השר מטעמים פדגוגיים.

          (ב)  נתמנה אדם מנהל או מורה ומצא בו השר פסול לאחר המינוי, ינהג כך:

(1)   היה הפסול מטעמים פדגוגיים, יודיע לבעל המוסד שעליו להפסיק עבודת אותו מנהל או מורה לאחר תום אותה שנת הלימודים;

(2)   היה הפסול מחמת התנהגות הנוגדת את המוסר או את הנוהג המקובל לגבי תפקידיהם, יחקור השר בדבר ויתן לאותו מנהל או מורה הזדמנות להשמיע את דבריו להאשמות שהובאו נגדו; מצא השר כי ההאשמות מבוססות, יודיע לבעל המוסד כי עליו לפטר את המנהל או את המורה תוך 30 יום מיום מתן ההודעה או כתום שנת הלימודים, הכל כפי שיורה השר.

          (ג)   לא יכהן אדם כעובד במוסד מוכר אם פסל אותו השר מהטעמים המפורטים בתקנת משנה (ב)(2).

פרק רביעי: תמיכת המדינה

בקשה לתמיכת המדינה

8.    (א)  רצה בעל מוסד בתמיכת המדינה, יצרף לבקשתו לשר את הצעת התקציב של המוסד לשנת הלימודים הבאה ויכלול בה פרטים מלאים ונכונים על התקן, המצבה ומשכורות המורים ועל הוצאות המוסד לשירותים ולבנינים וכן פרטים ומסמכים להוכחת עמידתו בתנאים המפורטים בתקנה 9.

          (ב)  היה המוסד אחד המוסדות המקבלים תמיכת המדינה, יגיש בעליו את הבקשה ארבעה חדשים לפני ראשית שנת הלימודים; היה המוסד אחד המוסדות שעדיין לא קיבלו את תמיכת המדינה, תוגש הבקשה ששה חדשים לפני ראשית שנת התקציב.

          (ג)   הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על בקשות לתמיכת המדינה בשנת הלימודים תשי"ד.

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6641 מיום 15.1.2008 עמ' 388

(א) רצה בעל מוסד בתמיכת המדינה, יצרף לבקשתו לשר את הצעת התקציב של המוסד לשנת הלימודים הבאה ויכלול בה פרטים מלאים ונכונים על התקן, המצבה ומשכורות המורים ועל הוצאות המוסד לשירותים ולבנינים וכן פרטים ומסמכים להוכחת עמידתו בתנאים המפורטים בתקנה 9.

תנאים להשתתפות המדינה בתקציבי שעות לימוד

9.    (א)  המדינה תשתתף בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך מוכר (להלן – השתתפות המדינה), שמתקיימים בו התנאים המפורטים בתקנה 3 ובכלל זה לימוד תכנית היסוד; השתתפות המדינה תהיה בשיעור של 75% מתקן הבסיס של מוסד חינוך רשמי דומה.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מוסד חינוך שהגיש בקשה לתמיכת המדינה ואין מתקיימים בו התנאים המפורטים להלן, יהיה שיעור השתתפות המדינה כמפורט בתקנת משנה (ג):

(1)   הוא מקיים מדיניות רישום אינטגרטיבית ובכלל זה שילוב תלמידים בעלי יכולות למידה שונות ומשכבות חברתיות-כלכליות מגוונות;

(2)   ממוצע הדירוג החברתי-כלכלי של התלמידים הלומדים במוסד חינוך, אינו עולה על חצי סטיית תקן מהממוצע המשוקלל של הדירוג החברתי-כלכלי של התלמידים הלומדים במוסדות חינוך בתחום רשות החינוך המקומית שבה מצוי מוסד החינוך; הממוצעים האמורים ייערכו בידי משרד החינוך, הממוצע היישובי יפורסם באתר האינטרנט שלו.

          (ב1) ראה השר כי במוסד חינוך נתקיים האמור בתקנה 3(א1), רשאי הוא לשקול שלא תהיה השתתפות המדינה בתקציבי שעות הלימוד של המוסד.

          (ג)   השתתפות המדינה תהיה יחסית להשתתפותה מתקן הבסיס של מוסד חינוך רשמי דומה בשיעורים שלהלן:

(1)   לגבי מוסד חינוך שמתקיים בו תנאי אחד בלבד מהתנאים שבתקנת משנה (ב) – 70%;

(2)   לגבי מוסד חינוך שלא מתקיימים בו שני התנאים שבתקנת משנה (ב) – 65%;

(3)   לגבי מוסד חינוך, שלא החזיק ברישיון מכוח חוק הפיקוח בשנת הלימודים הקודמת – 65%.

          (ד)  חדל להתקיים במוסד חינוך תנאי מהתנאים שבמילוים הותנתה השתתפות המדינה לפי תקנת משנה (ב), תישלח התראה בכתב לבעל המוסד, ואם התנאי לא קוים בתוך 60 ימים מיום משלוח ההתראה יופחת שיעור השתתפות המדינה.

          (ה)  מצא המנהל הכללי של משרד החינוך כי מוסד חינוך נוקט מדיניות הרחקת תלמידים לצמיתות בשל הישגים לימודיים, הנוגדת את סעיף 12ב לחוק הלימוד, תישלח התראה בכתב לבעל המוסד ואם לא תוקן האמור בתוך 30 ימים, יופחת שיעור ההשתתפות שמוסד החינוך זכאי לו לפי תקנות אלה ב-5% נוספים.

          (ו)   תקנה זו תחול על כיתות א' עד ט'.

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1966

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. (א) החליט השר לתמוך במוסד מוכר, לא תעלה התמיכה על 60% ממשכורת המורים הממוצעת לפי התקן של מוסדות חינוך רשמיים, אולם אם היו משכורות המורים המשתלמות באותו מוסד למטה מהממוצע כאמור, לא תעלה התמיכה על 60% ממשכורות המורים באותו מוסד.

(ב) בתקנה זו, "מורה" פירושו – מנהל המוסד ומורה קבוע, למעט ממלא מקום, מפקח ושאר עובדים במוסד.

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6641 מיום 15.1.2008 עמ' 389

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

החלטת השר

9. השר רשאי לתמוך במוסד מוכר בשיעור הנראה לו לגבי כל מוסד ומוסד.

מיום 4.6.2010

תק' (מס' 3) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6890 מיום 5.5.2010 עמ' 1071

הוספת תקנת משנה 9(ב1)

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 109

ביטול תקנת משנה 9(ב1)

הנוסח הקודם:

(ב1) ראה השר כי במוסד חינוך נתקיים האמור בתקנה 3(א1), רשאי הוא לשקול שלא תהיה השתתפות המדינה בתקציבי שעות הלימוד של המוסד.

מיום 11.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1620

9. (א) המדינה תשתתף בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך מוכר (להלן – השתתפות המדינה), שמתקיימים בו התנאים המפורטים בתקנה 3 ובכלל זה לימוד תכנית היסוד; השתתפות המדינה תהיה בשיעור של 75% מתקציבי שעות הלימוד 75% מתקן הבסיס של מוסד חינוך רשמי דומה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מוסד חינוך שהגיש בקשה לתמיכת המדינה ואין מתקיימים בו התנאים המפורטים להלן, יהיה שיעור השתתפות המדינה כמפורט בתקנת משנה (ג):

(1) הוא מקיים מדיניות רישום אינטגרטיבית ובכלל זה שילוב תלמידים בעלי יכולות למידה שונות ומשכבות חברתיות-כלכליות מגוונות;

(2) ממוצע הדירוג החברתי-כלכלי של התלמידים הלומדים במוסד חינוך, אינו עולה על חצי סטיית תקן מהממוצע המשוקלל של הדירוג החברתי-כלכלי של התלמידים הלומדים במוסדות חינוך בתחום רשות החינוך המקומית שבה מצוי מוסד החינוך; הממוצעים האמורים ייערכו בידי משרד החינוך, הממוצע היישובי יפורסם באתר האינטרנט שלו.

(ב1) ראה השר כי במוסד חינוך נתקיים האמור בתקנה 3(א1), רשאי הוא לשקול שלא תהיה השתתפות המדינה בתקציבי שעות הלימוד של המוסד.

(ג) השתתפות המדינה תהיה יחסית להשתתפותה בתקציב שעות הלימוד מתקן הבסיס של מוסד חינוך רשמי דומה בשיעורים שלהלן:

(1) לגבי מוסד חינוך שמתקיים בו תנאי אחד בלבד מהתנאים שבתקנת משנה (ב) – 70%;

(2) לגבי מוסד חינוך שלא מתקיימים בו שני התנאים שבתקנת משנה (ב) – 65%;

(3) לגבי מוסד חינוך, שלא החזיק ברישיון מכוח חוק הפיקוח בשנת הלימודים הקודמת – 65%.

(ד) חדל להתקיים במוסד חינוך תנאי מהתנאים שבמילוים הותנתה השתתפות המדינה לפי תקנת משנה (ב), תישלח התראה בכתב לבעל המוסד, ואם התנאי לא קוים בתוך 60 ימים מיום משלוח ההתראה יופחת שיעור השתתפות המדינה.

(ה) מצא המנהל הכללי של משרד החינוך כי מוסד חינוך נוקט מדיניות הרחקת תלמידים לצמיתות בשל הישגים לימודיים, הנוגדת את סעיף 12ב לחוק הלימוד, תישלח התראה בכתב לבעל המוסד ואם לא תוקן האמור בתוך 30 ימים, יופחת שיעור ההשתתפות שמוסד החינוך זכאי לו לפי תקנות אלה ב-5% נוספים.

(ו) תקנה זו לא תחול על כיתוב י' עד י"ב.

(ו) תקנה זו תחול על כיתות א' עד ט'.

דין וחשבון כספי

9א.     מוסד מוכר המקבל תמיכת המדינה יגיש, בכל עת שדרש זאת מנהל המחוז, דין וחשבון כספי.

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

הוספת תקנה 9א

אי מתן תמיכה או ביטולה

9ב.     ראה השר כי במוסד חינוך מתקיים האמור בתקנת משנה 3(א1) רשאי הוא להורות שמשרד החינוך לא ישתתף בתקציבו של אותו מוסד חינוך.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 109

הוספת תקנה 9ב

השתתפות נוספת בקיום מוסדות חינוך

9ג.     על אף האמור בתקנה 9, רשאי השר להשתתף בקיום מוסדות מוכרים שאינם רשמיים בשיעורים המפורטים להלן ובלבד שמוסדות בעלי מאפיינים דומים יזכו להשתתפות בשיעור זהה –

(1)  עד 75% משיעור ההשתתפות במוסדות רשמיים דומים – במוסדות שבהם טווחי הכיתות א' עד ו', א' עד ח' ו-א' עד ט', בתחומים שלהלן:

(1)   ספרן, רכז חברתי ועובד סיוע;

(2)   רכז ביטחון;

(2)  עד 100% משיעור ההשתתפות במוסדות רשמיים דומים – במוסדות שבהם כיתות ז' עד ט' בלבד, בתחומים שלהלן:

(1)   מזכיר ושרת;

(2)   ספרן, רכב חברתי ועובד סיוע;

(3)   רכז ביטחון.

מיום 11.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1620

הוספת תקנה 9ג

הפחתת שיעור ההשתתפות

9ד.     ראה השר כי במוסד חינוך נגבה שכר לימוד העולה על שכר הלימוד שאישר המנהל הכללי של משרד החינוך לפי סעיף 28(ג) לחוק הפיקוח, ועולה על התשלומים והחזר ההוצאות שנקבעו מכוח סעיף 6(ד) לחוק הלימוד, רשאי הוא להורות על הפחתת שיעור ההשתתפות בתקציבו של אותו מוסד חינוך, ורשאי הוא להורות שמשרד החינוך לא ישתתף בתקציבו של אותו מוסד חינוך.

מיום 11.8.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1621

הוספת תקנה 9ד

פרק חמישי: הוראות שונות

פקיעת הכרה וביטולה

10.  הכרה תפקע אם לא מתקיים עוד במוסד התנאי שבתקנה 3(א)(1) והיא תבוטל אם לא מתקיים עוד במוסד תנאי מן התנאים האחרים שבתקנה 3.

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 46

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

10. העובר על הוראות תקנה 2 או 8(א), דינו – קנס 50 לירות או מאסר 6 חדשים, או שני הענשים כאחד.

השם

11.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953".

י' בחשון תשי"ד (19 באוקטובר 1953)                  בן-ציון דינור

                                                                                      שר החינוך והתרבות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ד מס' 399 מיום 29.10.1953 עמ' 104.

תוקנו ק"ת תשט"ז מס' 605 מיום 17.5.1956 עמ' 786 – תק' תשט"ז-1956.

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1966 – תק' תשכ"ג-1963.

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 45 – תק' תשל"ז-1976.

ק"ת תשמ"א מס' 4203 מיום 12.2.1981 עמ' 435 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשס"ח מס' 6641 מיום 15.1.2008 עמ' 388 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.1.2008 ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תש"ע: מס' 6839 מיום 22.12.2009 עמ' 296 – תק' תש"ע-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1003 – תק' (מס' 2) תש"ע-2010. מס' 6890 מיום 5.5.2010 עמ' 1070 – תק' (מס' 3) תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 109 – תק' תשע"ג-2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1619 – תק' תשע"ד-2014.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות