נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך ממלכתי

תוכן ענינים

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק שני: מוסדות הפיקוח

Go

2

סעיף 2

הפיקוח בידי השר

Go

2

סעיף 3

סמכויות המנהל הכללי

Go

2

סעיף 4

הרכב המזכירות הפדגוגית וסמכויותיה

Go

2

סעיף 5

סמכויות

Go

3

סעיף 6

ריכוז הענינים המיוחדים לחינוך הממלכתי דתי

Go

3

סעיף 7

מינויים מרכזיים במחוז

Go

3

סעיף 8

סמכות מנהל המחוז ותפקידיו

Go

3

סעיף 9

סמכויות המפקח על החינוך הדתי במחוז

Go

3

סעיף 10

סמכויות המפקח על החינוך הדתי במחוז

Go

3

סעיף 11

מינוי מפקחים כוללים ומפקחים במחוז

Go

4

סעיף 12

הצעת תקן שעות

Go

4

סעיף 13

ביקורים ודו"חות למפקח הכולל

Go

4

סעיף 14

מענה לדין וחשבון

Go

4

סעיף 15

תפקידי מפקח כולל

Go

4

סעיף 15א

תפקידי מפקח

Go

5

סעיף 16

הצעת מצבה

Go

5

סעיף 17

תפקידי מדריך

Go

5

סעיף 18

מינוי מנהלי מוסדות ומורים

Go

5

סעיף 19

התייעצות ברשויות מקומיות

Go

6

סעיף 20

חובות מנהלי מוסדות ומוריהם

Go

6

פרק שלישי: הוראות שונות

Go

6

סעיף 21

שימוש בספרי לימוד ובספרי עזר

Go

6

סעיף 22

מוסדות לא יהודיים

Go

6

סעיף 23

ביטול

Go

6

סעיף 24

השם

Go

6


תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הוראות כלליות

הגדרות תק' תשל"ג-1973

1.    בתקנות אלה –

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1470

החלפת תקנה 1

לנוסח תקנה 1 לפני החלפתה

          "חוק החינוך" – חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953;

          "חוק הלימוד" – חוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

          "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות;

          "מנהל אגף החינוך הדתי" – מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות;

          "מנהל המחוז" – מנהל מערכת חינוך החובה במחוז ומנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות;

          "מפקח המחוז" – מפקח אחראי לתחומים פדגוגיים בכפיפות למנהל המחוז;

תק' תשנ"ו-1996

          "מפקח כולל" – מי שנתמנה למשרה זו בתקן כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959;

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

הוספת הגדרת "מפקח כולל"

          "מפקח על החינוך הדתי במחוז" – המפקח על החינוך הממלכתי-דתי במחוז;

תק' תשנ"ו-1996

          "מפקח" – מי שנתמנה למשרה זו בהתאם להוראות תקנות אלה ואינו מפקח כולל;

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

"מפקח" – מי שנתמנה למשרה זו בהתאם להוראות תקנות אלה ואינו מפקח כולל;

          "מנהל מוסד" – לרבות מרכז במוסד שאין בו מנהל;

                    "מדריך" – מי שנתמנה למשרה זו בהתאם להוראות תקנות אלה, לרבות מורה מדריך;

          "המזכירות הפדגוגית" – כמשמעותה בתקנה 4;

          "מוסד" – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי;

          "תקן שעות" – מספר שעות לימוד, שעות חינוך ושעות הניהול שנקבעו לכל מוסד בהתאם לתקנות אלה;

          "מצבה" – רשימת שמות המורים במוסד ומספר שעות העבודה של כל אחד מהם בהתאם לתקן;

          שאר המונחים, במידה שאינם מצויים בחוק החינוך, פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.

פרק שני: מוסדות הפיקוח

 סימן א': השר

הפיקוח בידי השר תק' תשל"ג-1973

2.    ההדרכה הפדגוגית וכן הפיקוח הפדגוגי על כל המוסדות יבוצע בידי השר באמצעות המנהל הכללי; ההדרכה והפיקוח הפדגוגי על מוסדות החינוך הממלכתי דתי בכל הנוגע לאפיים הדתי, יבוצעו באמצעות מנהל אגף החינוך הדתי.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1470

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

הפיקוח על ידי השר

2. ההדרכה הפדגוגית וכן הפיקוח הפדגוגי והמינהלי על כל המוסדות יבוצעו על ידי השר באמצעות המנהל הכללי. ההדרכה והפיקוח הפדגוגיים על כל מוסדות החינוך הממלכתי הדתי בכל הנוגע לאפיים הדתי יבוצעו באמצעות מנהל אגף החינוך הדתי.

סימן ב': המנהל הכללי

סמכויות המנהל הכללי תק' תשל"ג-1973 תק' תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ו-1996

3.    (א)  המנהל הכללי רשאי לתת הוראות, הן בענינים פדגוגיים והן בענינים מינהליים, למזכירות הפדגוגית, לכל מנהל מחוז, לכל מפקח מחוז, לכל מפקח על החינוך הדתי במחוז, לכל מפקח כולל, לכל מפקח, לכל מדריך, לכל מנהל מוסד ולכל מורה במוסד, אולם בענינים פדגוגיים שבסמכות מנהל אגף החינוך הדתי לפי תקנה 2, רשאי לתת הוראה כאמור מנהל אגף החינוך הדתי בלבד.

          (ב)  המנהל הכללי יחליט בכל חילוקי דעות שיתעוררו בענין הסמכויות של מוסדות הפיקוח לפי תקנות אלה; אולם מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער לפני השר על החלטה כזו של המנהל הכללי, אם הוא סבור שיש בענין משום פגיעה באופי הדתי של החינוך הממלכתי דתי.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1471

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. (א) המנהל הכללי רשאי לתת הוראות, הן בענינים פדגוגיים והן בענינים מינהליים, למזכירות הפדגוגית, לכל מפקח מחוז, לכל מפקח, לכל מדריך, לכל מנהל מוסד ולכל מורה במוסד, אולם בענינים פדגוגיים הנוגעים לאופי הדתי במוסדות החינוך הממלכתי הדתי רשאי לתת הוראה כאמור מנהל אגף החינוך הדתי בלבד.

(ב) המנהל הכללי יחליט בכל חילוקי דעות שיתעוררו בענין הסמכויות של מוסדות הפיקוח לפי תקנות אלה; אולם מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער לפני השר על החלטה כזו של המנהל הכלליף אם הוא סבור שיש בענין משום פגיעה באופי הדתי של החינוך הממלכתי הדתי.

מיום 4.6.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5448 מיום 4.6.1992 עמ' 1152

(א) המנהל הכללי רשאי לתת הוראות, הן בענינים פדגוגיים והן בענינים מינהליים, למזכירות הפדגוגית, לכל מנהל מחוז, לכל מפקח מחוז, לכל מפקח על החינוך הדתי במחוז, לכל מפקח, לכל מדריך, לכל מנהל מוסד ולכל מורה במוסד, אולם בענינים פדגוגיים הנוגעים לאופי הדתי במוסדות החינוך הדתי שבסמכות מנהל אגף החינוך הדתי לפי תקנה 2, רשאי לתת הוראה כאמור מנהל אגף החינוך הדתי בלבד.

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

(א) המנהל הכללי רשאי לתת הוראות, הן בענינים פדגוגיים והן בענינים מינהליים, למזכירות הפדגוגית, לכל מנהל מחוז, לכל מפקח מחוז, לכל מפקח על החינוך הדתי במחוז, לכל מפקח כולל, לכל מפקח, לכל מדריך, לכל מנהל מוסד ולכל מורה במוסד, אולם בענינים פדגוגיים שבסמכות מנהל אגף החינוך הדתי לפי תקנה 2, רשאי לתת הוראה כאמור מנהל אגף החינוך הדתי בלבד.

סימן ג': המזכירות הפדגוגית

הרכב המזכירות הפדגוגית וסמכויותיה תק' תשל"ג-1973

4.    (א)  המזכירות הפדגוגית תהא מורכבת מן היושב ראש, מנהל אגף החינוך הדתי ועוד חברים שימנה השר.

          (ב)  סמכויות המזכירות הפדגוגית בענינים פדגוגיים, פרט לאמור בתקנות 5 ו-6, הן –

(1)   ההדרכה והטיפול בכל השאלות הפדגוגיות של מערכת חינוך החובה;

(2)   פיקוח על ביצוע תכנית הלימוד, תכנית ההשלמה, תכניות נוספות, ניסויים פדגוגיים, תיקונים ושינויים בהם וכיוצא באלה;

(3)   עיבוד הצעה לסדרים פנימיים במוסדות, לרבות הווי המוסד, ופיקוח עליהם;

(4)   אישור ספרי לימוד וספרי עזר במוסדות;

תק' תשל"ז-1976 תק' תשל"ח-1977 תק' תשנ"ו-1996

(5)   המלצה על עזרי לימוד, ובכלל זה עתונים, משחקים וצעצועים, או איסור להשתמש במוסדות בעזרי לימוד כאמור;

(6)   עידוד יוזמה פדגוגית, אישור ניסויים במערכת החינוך וקיום מעקב אחריהם;

תק' תשנ"ו-1996

(7)   הדרכת מנהלי המחוזות, מפקחים, כוללים מפקחים ומדריכים בענינים פדגוגיים וכינוסם לשם בירור ענינים אלה לרגל עבודתם;

תק' תשנ"ו-1996

(8)   קביעת עקרונות לדיווח מפקחים כוללים ומפקחים ולטיפול בדו"חות שלהם;

(9)   כל סמכות אחרת אשר תוטל על המזכירות הפדגוגית מאת השר, פרט לאמור בתקנות 5 ו-6.

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

          (ג)   המזכירות הפדגוגית רשאית למנות ועדות מבין חבריה ושלא מבין חבריה ולאצול לועדה סמכויות מסמכויותיה, דרך כלל או לענין מסוים, ובלבד שהרכבה של ועדה שיש בה מי שאינם חבריה של המזכירות הפדגוגית אושר בידי המנהל הכללי; ועדה כאמור בתקנת-משנה זו יכול שתהא מורכבת מחבר אחד.

          (ד)  המזכירות הפדגוגית רשאית להקים מועצה מייעצת מבין חבריה או שלא מבין חבריה, או משני הסוגים גם יחד, ובלבד שהמנהל הכללי אישר את ההרכב.

          (ה)  מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער בפני המזכירות הפדגוגית על כל החלטה של ועדה כאמור בתקנת משנה (ג) תוך עשרה ימים מיום שנמסרה לידיו.

מיום 25.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2668 מיום 25.2.1968 עמ' 592

4. (א) המזכירות הפדגוגית תהא מורכבת מהמנהל הכללי או המשנה למנהל הכללי, סגן היושב ראש, מרכז, מנהל אגף החינוך הדתי ועוד 6 עד 9 חברים שיתמנו על ידי השר. יושב ראש הישיבות יהיה המנהל הכללי או המשנה למנהל הכללי ובהעדרם סגן היושב ראש.

(א) המזכירות הפדגוגית תהא מורכבת מן היושב ראש, מנהל אגף החינוך הדתי ועוד 6 עד 9 חברים שיתמנו על ידי השר.

(ב) סמכויות המזכירות הפדגוגית בענינים פדגוגיים, פרט לאמור בתקנות 5 ו-6, הן –

(1) ההדרכה והטיפול בכל השאלות הפדגוגיות של החינוך היסודי חינוך החובה;

(2) פיקוח על ביצוע תכנית הלימוד, תכנית ההשלמה, תכניות נוספות, תיקונים ושינויים בהן וכיוצא באלה;

(3) עיבוד הצעה לסדרים פנימיים במוסדות, לרבות הווי המוסד, ופיקוח עליהם;

(4) אישור ספרי לימוד וספרי עזר במוסדות;

(5) קביעת המכסה הרשמית לציוד מוסדות ולריהוטם;

(6) טיפול בדינים-וחשבונות של מפקחים ושל מדריכים לפי תקנות אלה;

(7) הדרכת מפקחים ומדריכים בענינים פדגוגיים וכינוסם לשם בירור ענינים אלה לרגל עבודתם;

(8) כל סמכות אחרת אשר תוטל על המזכירות הפדגוגית על ידי השר, פרט לאמור בתקנות 5 ו-6.

(ג) המזכירות הפדגוגית רשאית לפעול באמצעות ועדות; אלה יכול שתהיינה מורכבות מחברי המזכירות הפדגוגית בלבד או בצירוף אנשים שאינם מבין חבריה, ובלבד שההרכב אושר על ידי המנהל הכללי.

(ד) המזכירות הפדגוגית רשאית להקים מועצה מייעצת מבין חבריה או שלא מבין חבריה, או משני הסוגים גם יחד, ובלבד שההרכב אושר על ידי המנהל הכללי.

(ה) מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער בפני המזכירות הפדגוגית על כל החלטה של ועדה כאמור בתקנת משנה (ג) תוך עשרה ימים מיום קבלתה.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1471

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. (א) המזכירות הפדגוגית תהא מורכבת מן היושב ראש, מנהל אגף החינוך הדתי ועוד 6 עד 9 חברים שיתמנו על ידי השר.

(ב) סמכויות המזכירות הפדגוגית בענינים פדגוגיים, פרט לאמור בתקנות 5 ו-6, הן –

(1) ההדרכה והטיפול בכל השאלות הפדגוגיות של חינוך החובה;

(2) פיקוח על ביצוע תכנית הלימוד, תכנית ההשלמה, תכניות נוספות, תיקונים ושינויים בהן וכיוצא באלה;

(3) עיבוד הצעה לסדרים פנימיים במוסדות, לרבות הווי המוסד, ופיקוח עליהם;

(4) אישור ספרי לימוד וספרי עזר במוסדות;

(5) קביעת המכסה הרשמית לציוד מוסדות ולריהוטם;

(6) טיפול בדינים-וחשבונות של מפקחים ושל מדריכים לפי תקנות אלה;

(7) הדרכת מפקחים ומדריכים בענינים פדגוגיים וכינוסם לשם בירור ענינים אלה לרגל עבודתם;

(8) כל סמכות אחרת אשר תוטל על המזכירות הפדגוגית על ידי השר, פרט לאמור בתקנות 5 ו-6.

(ג) המזכירות הפדגוגית רשאית לפעול באמצעות ועדות; אלה יכול שתהיינה מורכבות מחברי המזכירות הפדגוגית בלבד או בצירוף אנשים שאינם מבין חבריה, ובלבד שההרכב אושר על ידי המנהל הכללי.

(ד) המזכירות הפדגוגית רשאית להקים מועצה מייעצת מבין חבריה או שלא מבין חבריה, או משני הסוגים גם יחד, ובלבד שההרכב אושר על ידי המנהל הכללי.

(ה) מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער בפני המזכירות הפדגוגית על כל החלטה של ועדה כאמור בתקנת משנה (ג) תוך עשרה ימים מיום קבלתה.

מיום 10.11.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3616 מיום 10.11.1976 עמ' 323

הוספת פסקה 4(ב)(4א)

מיום 30.10.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3773 מיום 30.10.1976 עמ' 153

(4א) המלצה על עזרי לימוד, ובכלל זה משחקים וצעצועים עיתונים, משחקים וצעצועים, או איסור להשתמש במוסדות בעזרי לימוד כאמור;

מיום 12.1.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3803 מיום 12.1.1978 עמ' 536

החלפת תקנת משנה 4(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) המזכירות הפדגוגית רשאית לפעול באמצעות ועדות; אלה יכול שיהיו מורכבות מחברי המזכירות הפדגוגית בלבד או בצירוף אנשים שאינם מבין חבריה, ובלבד שהמנהל הכללי אישר את ההרכב.

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

(4א) (5) המלצה על עזרי לימוד, ובכלל זה עיתונים, משחקים וצעצועים, או איסור להשתמש במוסדות בעזרי לימוד כאמור;

(5) קביעת תקן הציוד הלימודי והריהוט של מוסדות חינוך;

(6) עידוד יוזמה פדגוגית, אישור ניסויים במערכת החינוך וקיום מעקב אחריהם;

(7) הדרכת מנהלי המחוזות, מפקחים כוללים, מפקחים ומדריכים בענינים פדגוגיים וכינוסם לשם בירור ענינים אלה לרגל עבודתם;

(8) קביעת עקרונות לדיווח מפקחים כוללים ומפקחים ולטיפול בדו"חות שלהם;

סימן ד': מנהל אגף החינוך הדתי

סמכויות תק' תש"ם-1980 תק' תשנ"ב-1992

5.    הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה 4(ב), פסקה (1) לענין הדרכה, ופסקאות (2), (6) ו-(7) לענין הדרכת מפקחים ומדריכים וכינוסם, במוסדות החינוך הממלכתי-דתי ומוסדות חינוך אחרים שבפיקוח מנהל אגף החינוך הדתי, נתונות למנהל אגף החינוך הדתי, וכן כל שאר הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה 4(ב), במידה שהן נוגעות לאופי הדתי של מוסדות החינוך הממלכתי דתי, נתונות למנהל אגף החינוך הדתי.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1472

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה 4(ב), במידה שהן נוגעות לאופי הדתי של מוסדות החינוך הממלכתי הדתי נתונות למנהל האגף הדתי.

מיום 1.5.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4118 מיום 1.5.1980 עמ' 1487

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה 4(ב), במידה שהן נוגעות לאופי הדתי של מוסדות החינוך הממלכתי הדתי, נתונות למנהל אגף החינוך הדתי.

מיום 4.6.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5448 מיום 4.6.1992 עמ' 1152

5. הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה 4(ב), פסקה (1) לענין הדרכה, ופסקאות (2), (6) ו-(7) לענין הדרכת מפקחים ומדריכים וכינוסם, במוסדות החינוך הממלכתי-דתי ומוסדות חינוך אחרים שבפיקוח מנהל אגף החינוך הדתי, נתונות למנהל אגף החינוך הדתי, וכן כל שאר הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה 4(ב), במידה שהן נוגעות לאופי הדתי של מוסדות החינוך הממלכתי דתי, נתונות למנהל אגף החינוך הדתי.

ריכוז הענינים המיוחדים לחינוך הממלכתי דתי תק' תשל"ג-1973 תק' תש"ם-1980 תק' תשנ"ב-1992

6.    (א)  הדינים והחשבונות בכל הענינים הפדגוגיים של מוסדות החינוך הממלכתי דתי ומוסדות חינוך אחרים שבפיקוח מנהל אגף החינוך הדתי יובאו לפני המזכירות הפדגוגית באמצעות מנהל אגף החינוך הדתי.

תק' תש"ם-1980 תק' תשנ"ב-1992

          (ב)  הסמכות הפדגוגית העליונה לגבי האופי הדתי של מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א) תהא בידי מנהל אגף החינוך הדתי והוא יקיים מגע ישיר עם מוסדות החינוך הממלכתי דתי על-ידי ביקורים, פגישות וחוזרים בענינים הפדגוגיים במוסדות אלה, וישלח העתק מכל חוזר כאמור אל המנהל הכללי; מנהל אגף החינוך הדתי יאשר ספרי לימוד וספרי עזר במידה שהדבר נוגע באופי הדתי של החינוך הממלכתי דתי.

תק' תש"ם-1980 תק' תשנ"ב-1992

          (ג)   מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לכנס מפקחים או מדריכים על מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א) במחוזות לשם בירור והתייעצות בענינים פדגוגיים בחינוך הממלכתי דתי ולהעביר את המסקנות למנהל הכללי.

תק' תשנ"ב-1992

          (ד)  המפקח על החינוך הדתי במחוז, ומפקח או מדריך הממונים על מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א), יהיו כפופים מבחינה פדגוגית למנהל אגף החינוך הדתי והוא ידריך אותם בעבודתם ויקיים אתם מגע ישיר ותדיר.

          (ה)  מנהל אגף החינוך הדתי רשאי להעביר, מזמן לזמן, כל סמכות מן הסמכויות האמורות למפקח על החינוך הדתי במחוז, לאחר התייעצות במועצה לחינוך ממלכתי-דתי.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1472

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

6. (א) הדינים והחשבונות בכל הענינים הפדגוגיים המיוחדים לחינוך הממלכתי הדתי יובאו לפני המזכירות הפדגוגית באמצעות מנהל אגף החינוך הדתי.

(ב) הסמכות הפדגוגית העליונה לגבי האופי הדתי של מוסדות החינוך הממלכתי הדתי תהא בידי מנהל אגף החינוך הדתי והוא יקיים מגע ישיר עם מוסדות החינוך הממלכתי הדתי על ידי ביקורים, פגישות וחוזרים בענינים הפדגוגיים המיוחדים למוסדות אלה, ישלח העתק מכל חוזר כאמור אל המנהל הכללי, יאשר ספרי לימוד וספרי עזר במידה שהדבר נוגע באופי הדתי של החינוך הממלכתי הדתי, לאחר שקיבל את הסכמתו של המנהל הכללי או של השר אם המנהל הכללי סירב לתת את הסכמתו כאמור.

(ג) מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לכנס מפקחים או מדריכים לשם בירור והתייעצות בענינים פדגוגיים המיוחדים לחינוך הממלכתי הדתי ולהעביר את המסקנות למנהל הכללי.

(ד) מפקח או מדריך, הממונים על מוסד חינוך ממלכתי דתי, יהיו כפופים מבחינה פדגוגית למנהל אגף החינוך הדתי והוא ידריך אותם בעבודתם ויקיים אתם מגע ישיר ותדיר.

מיום 1.5.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4118 מיום 1.5.1980 עמ' 1487

(א) הדינים והחשבונות בכל הענינים הפדגוגיים המיוחדים לחינוך ממלכתי דתי הענינים הפדגוגיים של מוסדות החינוך הממלכתי דתי יובאו לפני המזכירות הפדגוגית באמצעות מנהל אגף החינוך הדתי.

(ב) הסמכות הפדגוגית העליונה לגבי האופי הדתי של מוסדות החינוך הממלכתי דתי תהא בידי מנהל אגף החינוך הדתי והוא יקיים מגע ישיר עם מוסדות החינוך הממלכתי דתי על-ידי ביקורים, פגישות וחוזרים בענינים הפדגוגיים המיוחדים למוסדות אלה במוסדות אלה, וישלח העתק מכל חוזר כאמור אל המנהל הכללי; מנהל אגף החינוך הדתי יאשר ספרי לימוד וספרי עזר במידה שהדבר נוגע באופי הדתי של החינוך הממלכתי דתי, לאחר שקיבל את הסכמתו של המנהל הכללי או של השר אם המנהל הכללי סירב לתת את הסכמתו כאמור.

(ג) מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לכנס מפקחים או מדריכים על החינוך הממלכתי דתי במחוזות לשם בירור והתייעצות בענינים פדגוגיים המיוחדים לחינוך הממלכתי דתי בחינוך הממלכתי דתי ולהעביר את המסקנות למנהל הכללי.

מיום 4.6.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5448 מיום 4.6.1992 עמ' 1152

(א) הדינים והחשבונות בכל הענינים הפדגוגיים של מוסדות החינוך הממלכתי דתי ומוסדות חינוך אחרים שבפיקוח מנהל אגף החינוך הדתי יובאו לפני המזכירות הפדגוגית באמצעות מנהל אגף החינוך הדתי.

(ב) הסמכות הפדגוגית העליונה לגבי האופי הדתי של מוסדות החינוך הממלכתי דתי מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א) תהא בידי מנהל אגף החינוך הדתי והוא יקיים מגע ישיר עם מוסדות החינוך הממלכתי דתי על-ידי ביקורים, פגישות וחוזרים בענינים הפדגוגיים במוסדות אלה, וישלח העתק מכל חוזר כאמור אל המנהל הכללי; מנהל אגף החינוך הדתי יאשר ספרי לימוד וספרי עזר במידה שהדבר נוגע באופי הדתי של החינוך הממלכתי דתי, לאחר שקיבל את הסכמתו של המנהל הכללי או של השר אם המנהל הכללי סירב לתת את הסכמתו כאמור.

(ג) מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לכנס מפקחים או מדריכים על החינוך הממלכתי דתי על מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א) במחוזות לשם בירור והתייעצות בענינים פדגוגיים בחינוך הממלכתי דתי ולהעביר את המסקנות למנהל הכללי.

(ד) המפקח על החינוך הדתי במחוז, ומפקח או מדריך הממונים על מוסד חינוך ממלכתי דתי מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א), יהיו כפופים מבחינה פדגוגית למנהל אגף החינוך הדתי והוא ידריך אותם בעבודתם ויקיים אתם מגע ישיר ותדיר.

תק' תשל"ג-1973

סימן ה': ניהול המחוז

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1472

החלפת כותרת סימן ה'

הנוסח הקודם:

סימן ה': הפיקוח המחוזי

מינויים מרכזיים במחוז תק' תשל"ג-1973

7.    המנהל הכללי, באישור השר ובכפוף לאמור בחוק שירות המדינה (מנויים), תשי"ט–1959, ימנה בכל אחד מהמחוזות שעל הקמתם החליט השר, את נושאי התפקידים המרכזיים המפורטים להלן:

(1)  מנהל המחוז;

(2)  מפקח המחוז;

תק' תשמ"א-1981

(3)  המפקח על החינוך הדתי במחוז לפי הצעת מנהל אגף החינוך הדתי.

מיום 25.2.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2668 מיום 25.2.1968 עמ' 592

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

מינוי מפקחים מחוזיים

7. המנהל הכללי, באישור השר, ימנה מפקח מחוז לכל אחד מהמחוזות שבהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, שפורסמה בילקוט הפרסומים 286, התשי"ג, עמוד 879.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1472

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

מינוי מפקח מחוז

7. המנהל הכללי, באישור השר, ימנה מפקח מחוז לכל אחד מהמחוזות שעל הקמתם החליט השר.

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499

(3) המפקח על החינוך הדתי במחוז לפי הצעת מנהל אגף החינוך הדתי.

סמכות מנהל המחוז ותפקידיו תק' תשל"ג-1973

8.    תפקידי מנהל המחוז הם –

(1)   לפעול לגבי מוסדות החינוך הממלכתי לפי הוראות המנהל הכללי או משנהו, ולגבי מוסדות החינוך הממלכתי דתי – בענינים מינהליים בלבד;

תק' תשנ"ו-1996

(2)   לחלק לגבי מוסדות החינוך הממלכתי את העבודה בין המפקחים הכוללים, המפקחים והמדריכים, אולם לגבי מוסדות החינוך הממלכתי-דתי לא יעשה כן אלא בהסכמת מנהל אגף החינוך הדתי;

(3)   להעביר לעתים מזומנות לרשות חינוך מקומית סיכומי דינים וחשבונות על מצב ההוראה, החינוך והמשק במוסדות שבתחום שיפוטה וסדריהם;

תק' תש"ם-1980 תק' תשנ"ו-1996

(4)   לכנס ישירות מפקחים כוללים, מפקחים ומדריכים במחוזו לשם בירור והתייעצות בעניינים מינהליים, ואשר לענינים פדגוגיים, לכנס מפקחים ומדריכים של מוסדות החינוך הממלכתי שבמחוזו באמצעות מפקח המחוז, ומפקחים ומדריכים של מוסדות חינוך הממלכתי דתי שבמחוזו באמצעות המפקח על החינוך הדתי במחוזו ולהעביר את המסקנות למזכירות הפדגוגית, אולם אם היה הכנס משותף למפקחים על חינוך ממלכתי ולמפקחים על חינוך ממלכתי דתי, ייקבעו נושאי הדיון בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי; לא הסכימו מנהל המחוז והמפקח על החינוך הדתי במחוז על הנושאים, יודיע על כך המפקח על החינוך הדתי במחוז למנהל אגף החינוך הדתי ומנהל האגף רשאי לערער על החלטת מנהל המחוז לפני השר, לאחר הודעה למנהל הכללי; החלטת השר תהיה סופית.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1473

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

סמכויות מפקח מחוז ותפקידיו

8. (א) תפקידי מפקח המחוז הם:

(1) לפעול לגבי מוסדות החינוך הממלכתי לפי הוראות המנהל הכללי או משנהו ולגבי מוסדות החינוך הממלכתי הדתי – בענינים מינהליים בלבד;

(2) לחלק לגבי מוסדות החינוך הממלכתי את העבודה בין המפקחים והמדריכים; אולם לגבי מוסדות החינוך הממלכתי הדתי לא ייעשה כן אלא בהסכמת מנהל אגף החינוך הדתי;

(3) להעביר לעתים מזומנות לרשות חינוך מקומית סיכומי דינים וחשבונות על מצב ההוראה, החינוך והמשק במוסדות שבתחום שיפוטה וסדריהם;

(4) לכנס מפקחים ומדריכים שבמחוזו, לשם בירור והתייעצות בענינים פדגוגיים ולהעביר את המסקנות למזכירות הפדגוגית.

(ב) מפקח המחוז רשאי, לגבי מוסדות החינוך הממלכתי בהסכמת המזכירות הפדגוגית, ולגבי מוסדות החינוך הממלכתי הדתי בהסכמת מנהל אגף החינוך הדתי, למסור תפקידי מפקח, כולם או מקצתם, למדריך, לכל תקופה שיראה ולכל מוסד שיראה בתחום מחוזו.

מיום 1.5.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4118 מיום 1.5.1980 עמ' 1487

(4) לכנס ישירות, באמצעות מפקח המחוז או באמצעות מפקח החינוך הדתי במחוז, מפקחים ומדריכים שבמחוזו, לשם בירור והתייעצות בענינים פדגוגיים לכנס ישירות מפקחים ומדריכים במחוזו לשם בירור והתייעצות בעניינים מינהליים, ואשר לענינים פדגוגיים, לכנס מפקחים ומדריכים של מוסדות החינוך הממלכתי שבמחוזו באמצעות מפקח המחוז, ומפקחים ומדריכים של מוסדות חינוך הממלכתי דתי שבמחוזו באמצעות המפקח על החינוך הדתי במחוזו ולהעביר את המסקנות למזכירות הפדגוגית, אולם אם היה הכנס משותף למפקחים על חינוך ממלכתי ולמפקחים על חינוך ממלכתי דתי, ייקבעו נושאי הדיון בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי; לא הסכימו מנהל המחוז והמפקח על החינוך הדתי במחוז על הנושאים, יודיע על כך המפקח על החינוך הדתי במחוז למנהל אגף החינוך הדתי ומנהל האגף רשאי לערער על החלטת מנהל המחוז לפני השר, לאחר הודעה למנהל הכללי; החלטת השר תהיה סופית.

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

(2) לחלק לגבי מוסדות החינוך הממלכתי את העבודה בין המפקחים הכוללים, המפקחים והמדריכים, אולם לגבי מוסדות החינוך הממלכתי-דתי לא יעשה כן אלא בהסכמת מנהל אגף החינוך הדתי;

(3) להעביר לעתים מזומנות לרשות חינוך מקומית סיכומי דינים וחשבונות על מצב ההוראה, החינוך והמשק במוסדות שבתחום שיפוטה וסדריהם;

(4) לכנס ישירות מפקחים כוללים, מפקחים ומדריכים במחוזו לשם בירור והתייעצות בעניינים מינהליים, ואשר לענינים פדגוגיים, לכנס מפקחים ומדריכים של מוסדות החינוך הממלכתי שבמחוזו באמצעות מפקח המחוז, ומפקחים ומדריכים של מוסדות חינוך הממלכתי דתי שבמחוזו באמצעות המפקח על החינוך הדתי במחוזו ולהעביר את המסקנות למזכירות הפדגוגית, אולם אם היה הכנס משותף למפקחים על חינוך ממלכתי ולמפקחים על חינוך ממלכתי דתי, ייקבעו נושאי הדיון בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי; לא הסכימו מנהל המחוז והמפקח על החינוך הדתי במחוז על הנושאים, יודיע על כך המפקח על החינוך הדתי במחוז למנהל אגף החינוך הדתי ומנהל האגף רשאי לערער על החלטת מנהל המחוז לפני השר, לאחר הודעה למנהל הכללי; החלטת השר תהיה סופית.

סמכויות המפקח על החינוך הדתי במחוז תק' תש"ם-1980

9.    מפקח המחוז ימלא תפקידי ריכוז בתחום הפיקוח הפדגוגי בחינוך הממלכתי במחוז, ובתחום המינהלי בחינוך הממלכתי במחוז כפי שיטיל עליו מנהל המחוז.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1473

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

מינוי מפקחים במחוז

9. (א) ליד כל מפקח מחוז ימנה המנהל הכללי, בהתייעצות עם המזכירות הפדגוגית ובאישור השר, מפקחים ומדריכים במספר שייראה לו מספיק לצרכי אותו מחוז.

(ב) מפקח מחוז יקבע, בהתייעצות במזכירות הפדגוגית, מפקח ומדריך לכל מוסד, ובלבד שלמוסדות חינוך ממלכתי דתי יקבע מפקחים ומדריכים מבין אותם מפקחים ומדריכים שנתמנו לפקח ולהדריך במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים.

(ג) מפקח המחוז ישלח בענין הקביעה כאמור הודעה לכל מוסד וכן לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד.

מיום 1.5.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4118 מיום 1.5.1980 עמ' 1487

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. מפקח המחוז ימלא תפקידי ריכוז בתחום הפיקוח הפדגוגי במחוז ויהיה אחראי לאותם הנושאים שמנהל המחוז יטיל עליו מזמן לזמן במסגרת סמכויותיו כמנהל המחוז.

סמכויות המפקח על החינוך הדתי במחוז תק' תשל"ג-1973 תק' תש"ם-1980

10.  (א)  מפקח על החינוך הדתי במחוז יהא ממונה על הפיקוח הפדגוגי של מערכת החינוך הממלכתי דתי במחוז ועל התחום המינהלי בחינוך הממלכתי דתי כפי שיטיל עליו מנהל המחוז; המפקח על החינוך הדתי במחוז יהיה כפוף למנהל המחוז; באותם ענינים פדגוגיים המסורים למנהל אגף החינוך הדתי, כפי שהם מוגדרים בחוק ובתקנות, יהיה המפקח על החינוך הדתי במחוז כפוף ישירות למנהל אגף החינוך הדתי.

          (ב)  המפקח על החינוך הדתי במחוז רשאי לערור לפני מנהל המחוז על כל החלטה במחוז אם הוא סבור שיש בהחלטה משום פגיעה באופי החינוך הממלכתי דתי.

          (ג)   לא קיבל מנהל המחוז את עררו של מפקח החינוך הדתי במחוז כאמור בתקנת משנה (ב), יעביר מנהל המחוז את הערר והחלטתו בדבר אל המנהל הכללי ואל מנהל אגף החינוך הדתי; מנהל המחוז ישלח העתק הערר והחלטתו אל המפקח על החינוך הדתי במחוז.

          (ד)  המנהל הכללי יכריע בערר לאחר שמיעת חוות דעתו של מנהל אגף החינוך הדתי.

          (ה)  מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער על כל החלטה או הוראה של המנהל הכללי לפי תקנת משנה (ד) לפני השר, אם הוא סבור שיש בהחלטה או בהוראה משום פגיעה באופי הדתי של החינוך הממלכתי-דתי.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1473

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

הצעת תקן

10. (א) מפקח המחוז יכין, לאחר ששמע את הצעותיו של כל מפקח שבמחוזו, הצעת תקן לכל מוסד שבפיקוחו של אותו מפקח, מפקח כאמור הממונה על מוסד חינוך ממלכתי דתי יקבל להצעותיו את הסכמתו של מנהל אגף החינוך הדתי.

(ב) כל מקום שיש מנהל מיוחד לעניני חינוך יוועץ בו מפקח המחוז, או המפקח, בהכנת הצעת תקן למוסדות שבתחום סמכותו של אותו מנהל.

(ג) מפקח המחוז ימציא את הצעת התקן למנהל הכללי; היתה ההצעה שונה מהצעת המפקח לגבי מוסד מסויים, או שונה מדעתו של המנהל המיוחד לעניני החינוך של המקום הנדון, יצרף מפקח המחוז את הצעות המפקח ואת הצעות המנהל המיוחד לעניני החינוך כאמור אל הצעת התקן שלו וימציא את כל ההצעות למנהל הכללי.

(ד) המנהל הכללי ידון בהצעות התקן שהומצאו לו על ידי מפקחי המחוזות ויעביר לכל מפקח ממחוז ולכל רשות חינוך מקומית, את הצעות התקן שאישר למוסדות שבמחוזו או שבתחום שיפוטה של הרשות.

(ה) מנהל אגף החינוך הדתי רשאי להגיש ערעור בפני השר על אישורו של המנהל הכללי לפי תקנת משנה (ד) במידה שהוא נוגע למוסד חינוך ממלכתי דתי. הוגש ערעור כאמור, לא יישלח האישור למפקחי המחוזות ולרשויות החינוך המקומיות אלא לאחר שהשר החליט בדבר הצעת התקן.

מיום 1.5.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4118 מיום 1.5.1980 עמ' 1487

(א) מפקח על החינוך הדתי במחוז יהא ממונה על הפיקוח הפדגוגי של מערכת החינוך הממלכתי דתי במחוז בכל הנוגע לאופיה הדתי ועל התחום המינהלי בחינוך הממלכתי דתי כפי שיטיל עליו מנהל המחוז; המפקח על החינוך הדתי במחוז יהיה כפוף למנהל המחוז; באותם ענינים פדגוגיים המסורים למנהל אגף החינוך הדתי, כפי שהם מוגדרים בחוק ובתקנות, יהיה המפקח על החינוך הדתי במחוז כפוף ישירות למנהל אגף החינוך הדתי.

מינוי מפקחים כוללים ומפקחים במחוז תק' תשל"ג-1973 תק' תש"ם-1980 תק' תשנ"ו-1996

11.  (א)  ליד כל מנהל מחוז יקבע המנהל הכללי, בהתייעצות עם המזכירות הפדגוגית, ובחינוך הממלכתי דתי בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי באישור השר, ובהתאם לאמור בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, מפקחים כוללים, מפקחים ומדריכים במספר שייראה לו מספיק לצרכי אותו מחוז.

          (ב)  מנהל המחוז יקבע מפקח ומדריך לכל מוסד, ובלבד שלמוסדות חינוך ממלכתי דתי ייקבעו מפקחים ומדריכים מבין אותם מפקחים ומדריכים שנתמנו לפקח ולהדריך במוסדות חינוך ממלכתי דתי לאחר שקיבל את הסכמתו של המפקח על החינוך הדתי במחוז.

          (ג)   מנהל המחוז ישלח בענין הקביעה כאמור הודעה לכל מוסד וכן לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד.

          (ד)  מנהל המחוז רשאי, לגבי מוסדות החינוך הממלכתי – לאחר הודעה למזכירות הפדגוגית, ולגבי מוסדות החינוך הממלכתי דתי – בהסכמת מנהל אגף החינוך הדתי, למסור תפקידי מפקח, כולם או מקצתם, למדריך, לכל תקופה שיראה ולכל מוסד שיראה בתחום מחוזו.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1473

הוספת תקנה 11

מיום 1.5.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4118 מיום 1.5.1980 עמ' 1487

(א) ליד כל מנהל מחוז יקבע המנהל הכללי, בהתייעצות עם המזכירות הפדגוגית, ובחינוך הממלכתי דתי בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי באישור השר, ובהתאם לאמור בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט–1959, מפקחים ומדריכים במספר שייראה לו מספיק לצרכי אותו מחוז.

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

מינוי מפקחים כוללים ומפקחים במחוז

11. (א) ליד כל מנהל מחוז יקבע המנהל הכללי, בהתייעצות עם המזכירות הפדגוגית, ובחינוך הממלכתי דתי בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי באישור השר, ובהתאם לאמור בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, מפקחים כוללים, מפקחים ומדריכים במספר שייראה לו מספיק לצרכי אותו מחוז.

הצעת תקן שעות תק' תשל"ג-1973 תק' תשל"ח-1977 תק' תשנ"ו-1996

12.  (א)  מנהל המחוז יאשר הצעת תקן שעות של כל מפקח כולל לכל מוסד שבפיקוחו; מפקח כולל כאמור הממונה על מוסד חינוך ממלכתי דתי יקבל להצעותיו את הסכמתו של מנהל אגף החינוך הדתי; לא אישר מנהל המחוז את הצעת תקן שעות כאמור, רשאי המפקח על אותו מוסד לערור על החלטתו של מנהל המחוז לפני המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך.

תק' תשל"ח-1977

          (ב)  מנהל אגף החינוך הדתי רשאי להגיש ערעור לפני השר על החלטתו של המנהל הכללי, או של מי שהסמיך, אם הוא נוגע למוסד חינוך ממלכתי דתי; הוגש ערעור כאמור, לא יישלח האישור לנוגעים בדבר אלא לאחר שהשר החליט בדבר הצעת התקן.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1473

הוספת תקנה 12

מיום 30.10.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3773 מיום 30.10.1976 עמ' 153

12. (א) מנהל המחוז יאשר הצעת תקן שעות של כל מפקח לכל מוסד שבפיקוחו; מפקח כאמור הממונה על מוסד חינוך ממלכתי דתי יקבל להצעותיו את הסכמתו של מנהל אגף החינוך הדתי; לא אישר מנהל המחוז את הצעת התקן כאמור, רשאי המפקח על אותו מוסד לערור על החלטתו של מנהל המחוז לפני המנהל הכללי או סגנו מי שהסמיך לכך.

(ב) מנהל אגף החינוך הדתי רשאי להגיש ערעור לפני השר על החלטתו של המנהל הכללי המנהל הכללי, או של מי שהסמיך, אם הוא נוגע למוסד חינוך ממלכתי דתי; הוגש ערעור כאמור, לא יישלח האישור לנוגעים בדבר אלא לאחר שהשר החליט בדבר הצעת התקן.

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

הצעת תקן שעות

12. (א) מנהל המחוז יאשר הצעת תקן תקן שעות של כל מפקח כולל לכל מוסד שבפיקוחו; מפקח כולל כאמור הממונה על מוסד חינוך ממלכתי דתי יקבל להצעותיו את הסכמתו של מנהל אגף החינוך הדתי; לא אישר מנהל המחוז את הצעת התקן תקן שעות כאמור, רשאי המפקח על אותו מוסד לערור על החלטתו של מנהל המחוז לפני המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך.

תק' תשנ"ו-1996

סימן ו': מפקח כולל

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

סימן ו': מפקח כולל

ביקורים ודו"חות למפקח הכולל תק' תשל"ג-1973 תק' תשנ"ו-1996

13.  (א)  מפקח כולל רשאי לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של מוסד העומד לפיקוחו וחייב לבדוק אם ההוראה היא בהתאם לתכנית היסוד ולתכנית ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד. נקבעה למוסד תכנית נוספת לפי סעיף 8 לחוק החינוך, רשאי מפקח כולל לבקר בכל שיעור הניתן לפי אותה תכנית נוספת וחייב לבדוק אם היא בהתאם לאישור השר.

תק' תשנ"ו-1996

          (ב)  מצא מפקח כולל, כי ההוראה במוסד היא לא לפי תכנית היסוד או לפי תכניות ההשלמה שנקבעו לאותו מוסד או שלא לפי התכנית הנוספת שאושרה על ידי השר, רשאי הוא לתת הוראות על מנת להתאים את הלימודים לתכניות האמורות, הכל לפי הענין, או להפסיק את הלימודים.

תק' תשמ"א-1981 תק' תשנ"ו-1996

          (ג)   מפקח כולל שביקר במוסד, ימסור תוך עשרה ימים לאחר כל ביקור דין-וחשבון בכתב על פעולותיו לפי תקנה זו למנהל המחוז הממונה עליו, ומנהל המחוז יעביר העתק הדין-וחשבון בתוספת הערותיו למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי, הכל לפי הענין. מפקח כולל שביקר במוסד חינוך ממלכתי דתי, חייב – נוסף לדין-וחשבון כאמור – למסור באותו זמן דין-וחשבון גם למנהל החינוך הדתי.

תק' תשל"ח-1977 תק' תשמ"א-1981

          (ד)  היה הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל מוסד, יעביר מנהל המחוז העתק ממנו לאותו מנהל.

תק' תשל"ח-1977 תק' תשמ"א-1981

          (ה)  היה הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מורה, יעביר מנהל המחוז העתק ממנו לאותו מורה, באמצעות מנהל המוסד.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

11. 13. (א) מפקח רשאי לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של מוסד העומד לפיקוחו וחייב לבדוק אם ההוראה היא בהתאם לתכנית היסוד ולתכנית ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד. נקבעה למוסד תכנית נוספת לפי סעיף 8 לחוק החינוך, רשאי מפקח לבקר בכל שיעור הניתן לפי אותה תכנית נוספת וחייב לבדוק אם היא בהתאם לאישור השר.

מיום 30.10.1977

תק' תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3773 מיום 30.10.1976 עמ' 153

החלפת תקנות משנה 13(ד), 13(ה)

הנוסח הקודם:

(ד) היה הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל מוסד, רשאי מפקח המחוז להעביר לפי שיקול דעתו העתק מאותו החלק בדין-וחשבון או קטעים ממנו, למנהל אותו מוסד, אולם אם הדין-וחשבון נוגע לעבודתו הפדגוגית של מנהל מוסד חינוך ממלכתי דתי, לא יועבר ההעתק כאמור אלא בהסכמתו של מנהל אגף החינוך הדתי.

(ה) היה הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מורה, רשאי מפקח המחוז להעביר העתק מאותו החלק בדין-וחשבון או קטעים ממנו, לממורה שבו מדובר ולמנהל אותו מוסד, אולם אם הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מורה במוסד חינוך ממלכתי דתי, לא יועבר ההעתק כאמור אלא בהסכמתו של מנהל אגף החינוך הדתי.

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499

(ג) מפקח שביקר במוסד, ימסור תוך עשרה ימים לאחר כל ביקור דין-וחשבון בכתב על פעולותיו לפי תקנה זו למפקח המחוז למנהל המחוז הממונה עליו, ומפקח המחוז ומנהל המחוז יעביר העתק הדין-וחשבון בתוספת הערותיו למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי, הכל לפי הענין. מפקח שביקר במוסד חינוך ממלכתי דתי, חייב – נוסף לדין-וחשבון כאמור - למסור באותו זמן דין-וחשבון גם למנהל אגף החינוך הדתי.

(ד) היה הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל מוסד, יעביר מפקח המחוז מנהל המחוז העתק ממנו לאותו מנהל.

(ה) היה הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מורה, יעביר מפקח המחוז מנהל המחוז העתק ממנו לאותו מורה, באמצעות מנהל המוסד.

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407

ביקורים ודו"חות למפקח הכולל

13. (א) מפקח כולל רשאי לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של מוסד העומד לפיקוחו וחייב לבדוק אם ההוראה היא בהתאם לתכנית היסוד ולתכנית ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד. נקבעה למוסד תכנית נוספת לפי סעיף 8 לחוק החינוך, רשאי מפקח כולל לבקר בכל שיעור הניתן לפי אותה תכנית נוספת וחייב לבדוק אם היא בהתאם לאישור השר.

(ב) מצא מפקח כולל, כי ההוראה במוסד היא לא לפי תכנית היסוד או לפי תכניות ההשלמה שנקבעו לאותו מוסד או שלא לפי התכנית הנוספת שאושרה על ידי השר, רשאי הוא לתת הוראות על מנת להתאים את הלימודים לתכניות האמורות, הכל לפי הענין, או להפסיק את הלימודים.

(ג) מפקח כולל שביקר במוסד, ימסור תוך עשרה ימים לאחר כל ביקור דין-וחשבון בכתב על פעולותיו לפי תקנה זו למנהל המחוז הממונה עליו, ומנהל המחוז יעביר העתק הדין-וחשבון בתוספת הערותיו למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי, הכל לפי הענין. מפקח כולל שביקר במוסד חינוך ממלכתי דתי, חייב - נוסף לדין-וחשבון כאמור – למסור באותו זמן דין-וחשבון גם למנהל אגף החינוך הדתי.

(ד) היה הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל מוסד, יעביר מנהל המחוז העתק ממנו לאותו מנהל.

(ה) היה הדין-וחשבון נוגע לעבודתו של מורה, יעביר מנהל המחוז העתק ממנו לאותו מורה, באמצעות מנהל המוסד.

מענה לדין וחשבון תק' תשל"ג-1973 תק' תשמ"א-1981

14.  (א)  מנהל מוסד או מורה שקיבל העתק מדין-וחשבון על עבודתו לפי תקנה 13, רשאי למסור בכתב למנהל המחוז ביאורים והשגות על הביקורת.

תק' תשמ"א-1981

          (ב)  מנהל המחוז שקיבל ביאורים והשגות כאמור, יעביר העתק מהם למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי, הכל לפי הענין, וכן למפקח שערך את הדין-וחשבון.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

12. 14. (א) מנהל מוסד או מורה שקיבל העתק מדין-וחשבון על עבודתו לפי תקנה 11 לפי תקנה 13, רשאי למסור בכתב למפקח המחוז ביאורים והשגות על הביקורת.

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499

14. (א) מנהל מוסד או מורה שקיבל העתק מדין-וחשבון על עבודתו לפי תקנה 13, רשאי למסור בכתב למפקח המחוז למנהל המחוז ביאורים והשגות על הביקורת.

(ב) מפקח המחוז מנהל המחוז שקיבל ביאורים והשגות כאמור, יעביר העתק מהם למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי, הכל לפי הענין, וכן למפקח שערך את הדין-וחשבון.

תפקידי מפקח כולל תק' תשנ"ו-1996

15.  אלה העניינים שמפקח כולל מוסמך לטפל בהם, לעניין כל מוסד שבפיקוחו:

(1)  ייצוג משרד החינוך, התרבות והספורט (להלן – המשרד) כלפי המנהל וקישור בין המוסד, בין המשרד ובין רשות החינוך המקומית;

(2)  אישור של מדיניות החינוך ושל הוראות המשרד במוסד, וכן וידוא ביצוע שלהם, לרבות לעניין ביצוען של תכניות הלימוד, תכניות השלמה, תכניות נוספות, הקצאת שעות תקן, והוראות המשרד ומדיניותו החינוכית לעניין התאמתם של מורים ועובדי שירות לדרישות המשרד ולתקן המקובל באותו תחום;

(3)  קיום הערכה ובקרה על המוסד ומתן משוב בתחומים המפורטים להלן:

(א)   איכות הניהול בתחום החינוך ובתחום הארגון;

(ב)   התוויית מדיניות חינוך של המוסד;

(ג)    מידת ההתמדה ומידת ההצלחה של תלמידים;

(ד)   רמת ההישגים במוסד;

(ה)   האקלים החינוכי והחברתי במוסד;

(4)  הדרכה והכוונה של מנהל המוסד בתכנון משאבים, איגומם והקצאתם לשם השגתם של יעדים חינוכיים וארגוניים;

(5)  סיוע בתהליכי הפיתוח של מנהל אוטונומי במוסד;

(6)  סיוע למנהל המוסד בעידוד יוזמות פדגוגיות, בהכנת תכניות לימוד במוסד ובדרכי החדרת חידושים, הנחייה והכוונה של מנהל המוסד בתחום שיפור תהליכי ההוראה והלמידה;

(7)  השתתפות ומעורבות בתהליכי קבלה לעבודה של מנהל מוסד, בהערכת עבודתו ובהפסקת כהונתו כמנהל מוסד מטעמים פדגוגיים;

(8)  הערכת מורים על-פי בקשת מנהל מוסד או מפקח, והמלצה על אישור או דחייה של בקשות מנהל מוסד או מפקח לפיטוריו של עובד חינוך;

(9)  קבלת קהל וטיפול בפניות הקשורות למוסד שבפיקוחו, המגיעות מעובדי הוראה, מהורים, מתלמידים ומגורמים ציבוריים;

(10) תיאום פעולותיו של מערך ההדרכה ושל מפקחים אחרים הפועלים במוסד במסגרת תפקידם;

(11) ביצוע כל פעולה אחרת לפי הוראות הממונים עליו (מפקח המחוז, מנהל המחוז, המנהל הכללי או השר).

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

13. 15. אלה העניינים שמפקח חייב לטפל בהם בכל מוסד שבפיקוחו:

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1408

החלפת תקנה 15

הנוסח הקודם:

תפקידי מפקח

15. אלה העניינים שמפקח חייב לטפל בהם בכל מוסד שבפיקוחו:

(1) מצב הבנין, הריהוט, החצר והמשק;

(2) מצב הספריה, הציוד הלימודי והפדגוגי;

(3) מצב הנקיון והסדרים במוסד ואצל התלמידים;

(4) טיב המשמעת ואמצעיה;

(5) איחורים, חיסורים, ניהול יומנים, ארכיון התעודות ושאר מסמכי המוסד;

(6) מצב השירותים במוסד;

(7) שיטות הלימוד והחינוך וארגון ההוראה;

(8) הדרכת מורים;

(9) רמת הלימודים והישגי התלמידים בלימוד ובחינוך לפי תוצאות של מבחנים, בדיקות, הסתכלויות וכיוצא באלה;

(10) הערכת עבודתם של מנהל המוסד ומוריו.

תק' תשנ"ו-1996

סימן ו':1 מפקח

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1408

הוספת כותרת סימן ו'1

תפקידי מפקח תק' תשנ"ו-1996

15א.  למפקח המבקר במוסד במסגרת תפקידו, בתיאום עם המפקח הכולל הממונה על המוסד, יהיו הסמכויות של המפקח הכולל לפי תקנה 15, פסקאות (7) עד (10), וזאת לעניין התחום המקצועי שבו הוא מתמחה.

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1408

הוספת תקנה 15א

הצעת מצבה תק' תשל"ג-1973

16.  (א)  הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוך ממלכתי תהיה כך:

תק' תשנ"ו-1996

(1)   כל מנהל יכין הצעת מצבה למוסד שבניהולו, ויגיש אותה לאישור המפקח הכולל; מפקח כולל שקיבל הצעת מצבה כאמור יגישנה למפקח המחוז, הממונה עליו, ויעביר העתק ממנה למנהל הכללי;

תק' תשנ"ו-1996

(2)   הסכימו מפקח המחוז והמפקח הכולל על הצעת המצבה, תיקבע המצבה לפי המוסכם;

תק' תשנ"ו-1996

(3)   לא הסכימו מפקח המחוז והמפקח הכולל על הצעת המצבה, יעביר מפקח המחוז את שתי ההצעות, בצירוף הסברים ונימוקים למזכירות הפדגוגית;

(4)   לא עלה בידי המזכירות לפתור את חילוקי הדעות בין מפקח המחוז לבין המפקח בדבר הצעת המצבה, יועברו ההצעות למנהל הכללי;

(5)   החלטת המנהל הכללי תהא סופית והוא יודיע על פרטי המצבה למפקח המחוז.

          (ב)  הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוך ממלכתי דתי תהיה כך:

תק' תשנ"ו-1996

(1)   כל מנהל יכין הצעת מצבה למוסד שבניהולו, ויגיש אותה לאישור המפקח הכולל; מפקח כולל שקיבל הצעת מצבה כאמור, יקבל להצעה את הסכמת מנהל אגף החינוך הדתי, ויגיש אותה למנהל המחוז הממונה עליו;

תק' תשמ"א-1981

(2)   מנהל המחוז יעביר את הצעת המצבה המוגשת אליו כאמור אל המנהל הכללי בצירוף השגותיו;

(3)   המנהל הכללי רשאי לערער בפני השר על הצעת המצבה;

תק' תשמ"א-1981

(4)   החלטת השר בענין הערעור והמצבה תהיה סופית, והוא יודיע על פרטי המצבה למנהל המחוז ולמנהל אגף החינוך הדתי באמצעות המנהל הכללי;

תק' תשנ"ו-1996

(5)   לא ערער המנהל הכללי על הצעת המצבה, תיקבע המצבה לפי הצעת המנהל כאמור.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

14. 16. (א) הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוך ממלכתי תהיה כך:

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499

(ב) הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוך ממלכתי דתי תהיה כך:

(1) כל מפקח יכין הצעת מצבה למוסדות שבפיקוחו, יקבל להצעתו את הסכמת מנהל אגף החינוך הדתי, ויגישנה למפקח המחוז למנהל המחוז הממונה עליו;

(2) מפקח המחוז מנהל המחוז יעביר את הצעת המצבה המוגשת אליו כאמור אל המנהל הכללי בצירוף השגותיו;

(3) המנהל הכללי רשאי לערער בפני השר על הצעת המצבה;

(4) החלטת השר בענין הערעור והמצבה תהיה סופית, והוא יודיע על פרטי המצבה למפקח המחוז למנהל המחוז ולמנהל אגף החינוך הדתי באמצעות המנהל הכללי;

(5) לא ערער המנהל הכללי על הצעת המצבה, תיקבע המצבה לפי הצעת המפקח כאמור.

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1408

16. (א) הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוך ממלכתי תהיה כך:

(1) כל מפקח יכין הצעת מצבה למוסדות שבפיקוחו, יגישנה למפקח המחוז הממונה עליו ויעביר העתק ממנה למנהל הכללי;

(1) כל מנהל יכין הצעת מצבה למוסד שבניהולו, ויגיש אותה לאישור המפקח הכולל; מפקח כולל שקיבל הצעת מצבה כאמור יגישנה למפקח המחוז, הממונה עליו, ויעביר העתק ממנה למנהל הכללי;

(2) הסכימו מפקח המחוז והמפקח הכולל על הצעת המצבה, תיקבע המצבה לפי המוסכם;

(3) לא הסכימו מפקח המחוז והמפקח הכולל על הצעת המצבה, יעביר מפקח המחוז את שתי ההצעות, בצירוף הסברים ונימוקים למזכירות הפדגוגית;

(4) לא עלה בידי המזכירות לפתור את חילוקי הדעות בין מפקח המחוז לבין המפקח בדבר הצעת המצבה, יועברו ההצעות למנהל הכללי;

(5) החלטת המנהל הכללי תהא סופית והוא יודיע על פרטי המצבה למפקח המחוז.

(ב) הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוך ממלכתי דתי תהיה כך:

(1) כל מפקח יכין הצעת מצבה למוסדות שבפיקוחו, יקבל להצעתו את הסכמת מנהל אגף החינוך הדתי, ויגישנה למנהל המחוז הממונה עליו;

(1) כל מנהל יכין הצעת מצבה למוסד שבניהולו, ויגיש אותה לאישור המפקח הכולל; מפקח כולל שקיבל הצעת מצבה כאמור, יקבל להצעה את הסכמת מנהל אגף החינוך הדתי, ויגיש אותה למנהל המחוז הממונה עליו;

(2) מנהל המחוז יעביר את הצעת המצבה המוגשת אליו כאמור אל המנהל הכללי בצירוף השגותיו;

(3) המנהל הכללי רשאי לערער בפני השר על הצעת המצבה;

(4) החלטת השר בענין הערעור והמצבה תהיה סופית, והוא יודיע על פרטי המצבה למנהל המחוז ולמנהל אגף החינוך הדתי באמצעות המנהל הכללי;

(5) לא ערער המנהל הכללי על הצעת המצבה, תיקבע המצבה לפי הצעת המפקח המנהל כאמור.

סימן ז': מדריך

תפקידי מדריך תק' תשל"ג-1973 תק' תשמ"א-1981

17.  מדריך יבקר בכל מוסד הנתון לפיקוחו בהתאם להוראות מנהל המחוז הממונה עליו, וישמש מדריך ויועץ לאותם המורים במוסד שעליהם יורה מנהל המחוז; מדריך יתן שיעורים לדוגמה בכיתות המורים האמורים, יערוך עמהם ביקורים בשיעורים של מורים בעלי ותק ונסיון, יסדר להם ימי עיון והשתלמות וכיוצא באלה.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

15. 17. מדריך יבקר בכל מוסד הנתון לפיקוחו בהתאם להוראות מפקח המחוז הממונה עליו, וישמש מדריך ויועץ לאותם המורים במוסד שעליהם יורה מפקח המחוז; מדריך יתן שיעורים לדוגמה בכיתות המורים האמורים, יערוך עמהם ביקורים בשיעורים של מורים בעלי ותק ונסיון, יסדר להם ימי עיון והשתלמות וכיוצא באלה.

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499

17. מדריך יבקר בכל מוסד הנתון לפיקוחו בהתאם להוראות מפקח המחוז מנהל המחוז הממונה עליו, וישמש מדריך ויועץ לאותם המורים במוסד שעליהם יורה מפקח המחוז מנהל המחוז; מדריך יתן שיעורים לדוגמה בכיתות המורים האמורים, יערוך עמהם ביקורים בשיעורים של מורים בעלי ותק ונסיון, יסדר להם ימי עיון והשתלמות וכיוצא באלה.

סימן ח': מנהלי מוסדות ומורים

מינוי מנהלי מוסדות ומורים תק' תשל"ג-1973

18.  (א)  המנהל הכללי ימנה את מנהלי המוסדות בהתייעצות במזכירות הפדגוגית ואת המורים לכל המוסדות לפי התקן והמצבה; לגבי מוסד חינוך ממלכתי דתי יתמנה המנהל גם בהתיעצות במנהל אגף החינוך הדתי.

תק' תשמ"א-1981

          (ב)  מנהל מחוז רשאי למנות ממלאי מקום למורים במוסד לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, בהתייעצות במפקח הממונה על אותו מוסד.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

16. 18. (א) המנהל הכללי ימנה את מנהלי המוסדות בהתייעצות במזכירות הפדגוגית ואת המורים לכל המוסדות לפי התקן והמצבה; לגבי מוסד חינוך ממלכתי דתי יתמנה המנהל גם בהתיעצות במנהל אגף החינוך הדתי.

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499

(ב) מפקח מחוז מנהל מחוז רשאי למנות ממלאי מקום למורים במוסד לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, בהתייעצות במפקח הממונה על אותו מוסד.

התייעצות ברשויות מקומיות תק' תשל"ג-1973 תק' תשמ"א-1981

19.  המנהל הכללי באמצעות מנהל המחוז יוועץ ברשויות המקומיות שאת שמותיהן נקב בהודעה שנתפרסמה ברשומות, בטרם ימנה מנהלי מוסדות בתחומה של כל אחת מהן וכן בטרם יחליט בדבר העברת מנהל ממוסד שבתחום שיפוטה.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

17. 19. המנהל הכללי באמצעות מפקח המחוז יוועץ ברשויות המקומיות שאת שמותיהן נקב בהודעה שנתפרסמה ברשומות, בטרם ימנה מנהלי מוסדות בתחומה של כל אחת מהן וכן בטרם יחליט בדבר העברת מנהל ממוסד שבתחום שיפוטה.

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499

19. המנהל הכללי באמצעות מפקח המחוז מנהל המחוז יוועץ ברשויות המקומיות שאת שמותיהן נקב בהודעה שנתפרסמה ברשומות, בטרם ימנה מנהלי מוסדות בתחומה של כל אחת מהן וכן בטרם יחליט בדבר העברת מנהל ממוסד שבתחום שיפוטה.

חובות מנהלי מוסדות ומוריהם תק' תשל"ג-1973

20.  מנהל מוסד ומוריו חייבים לשתף פעולה עם המפקחים והמדריכים הממונים על אותו מוסד, להתחשב בעצותיהם ולהישמע להוראותיהם.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

18. 20. מנהל מוסד ומוריו חייבים לשתף פעולה עם המפקחים והמדריכים הממונים על אותו מוסד, להתחשב בעצותיהם ולהישמע להוראותיהם.

פרק שלישי: הוראות שונות

שימוש בספרי לימוד ובספרי עזר תק' תשל"ג-1973 תק' תשל"ז-1976 תק' תשנ"ו-1996

21.  לא ישתמשו במוסד לשם לימוד בספרי לימוד או בספרי עזר לתלמידים שלא אושרו בהתאם לאמור בתקנות 4(ב)(4) ו-6(ב), או בעזרי לימוד שנאסרו בשימוש לפי תקנה 4(ב)(5).

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

19. 21. לא ישתמשו במוסד לשם לימוד בספרי לימוד או בספרי עזר לתלמידים שלא אושרו בהתאם לאמור בתקנות 4(ב)(4) ו-6(ב).

מיום 10.11.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3616 מיום 10.11.1976 עמ' 323

21. לא ישתמשו במוסד לשם לימוד בספרי לימוד או בספרי עזר לתלמידים שלא אושרו בהתאם לאמור בתקנות 4(ב)(4) ו-6(ב), או בעזרי לימוד שנאסרו בשימוש לפי תקנה 4(ב)(4א).

מיום 3.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1408

21. לא ישתמשו במוסד לשם לימוד בספרי לימוד או בספרי עזר לתלמידים שלא אושרו בהתאם לאמור בתקנות 4(ב)(4) ו-6(ב), או בעזרי לימוד שנאסרו בשימוש לפי תקנה 4(ב)(4א) 4(ב)(5).

מוסדות לא יהודיים תק' תשכ"ג-1963 תק' תשל"ג-1973 תק' תשמ"א-1981

22.  בענינים הנוגעים למוסדות לא-יהודיים רשאי המנהל הכללי להעביר את סמכויותיה של המזכירות הפדגוגית או של מנהל המחוז, כולן או מקצתן, לסגנו או למנהל המחלקה לחינוך ולתרבות לערבים שבמשרד החינוך והתרבות.

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1966

20. בענינים הנוגעים למוסדות לא-יהודיים רשאי המנהל הכללי להעביר את סמכויותיה של המזכירות הפדגוגית או של מפקח המחוז, כולן או מקצתן, לסגנו או למנהל המחלקה לחינוך ערבי למנהל המחלקה לחינוך ולתרבות לערבים שבמשרד החינוך והתרבות.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

20. 22. בענינים הנוגעים למוסדות לא-יהודיים רשאי המנהל הכללי להעביר את סמכויותיה של המזכירות הפדגוגית או של מפקח המחוז, כולן או מקצתן, לסגנו או למנהל המחלקה לחינוך ולתרבות לערבים שבמשרד החינוך והתרבות.

מיום 5.3.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499

22. בענינים הנוגעים למוסדות לא-יהודיים רשאי המנהל הכללי להעביר את סמכויותיה של המזכירות הפדגוגית או של מנהל המחוז מפקח המחוז, כולן או מקצתן, לסגנו או למנהל המחלקה לחינוך ולתרבות לערבים שבמשרד החינוך והתרבות.

ביטול תק' תשל"ג-1973

23.  תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשט"ו-1954 – בטלות.

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

21. 23. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשט"ו-1954 – בטלות.

השם תק' תשל"ג-1973

24.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956".

מיום 8.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1474

22. 24. לתקנות אלה ייקרא "תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1956".

ז' בתשרי תשי"ז (12 בספטמבר 1956)                                   זלמן ארן

                                                                                                        שר החינוך והתרבות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ז מס' 641 מיום 8.10.1956 עמ' 116.

תוקנו ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1966 – תק' תשכ"ג-1963.

ק"ת תשל"א מס' 2668 מיום 25.2.1971 עמ' 592 – תק' תשל"א-1971.

ק"ת תשל"ג מס' 3018 מיום 8.6.1973 עמ' 1470 – תק' תשל"ג-1973.

ק"ת תשל"ז מס' 3616 מיום 10.11.1976 עמ' 323 – תק' תשל"ז-1976.

ק"ת תשל"ח מס' 3773 מיום 30.10.1977 עמ' 153 – תק' תשל"ח-1977.

ק"ת תשל"ח מס' 3803 מיום 12.1.1978 עמ' 536 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978.

ק"ת תש"ם מס' 4118 מיום 1.5.1980 עמ' 1487 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4209 מיום 5.3.1981 עמ' 499 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשנ"ב מס' 5448 מיום 4.6.1992 עמ' 1152 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1405 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות