Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך ממלכתי – דתי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 3

חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי

Go

2

סעיף 4

תכנית הלימודים

Go

2

סעיף 4א

תכניות הלימודים הנלמדות במוסד להכשרת עובדי חינוך

Go

2

סעיף 6

תכנית נוספת

Go

2

סעיף 8

סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי

Go

3

סעיף 10

התנגדות למינוי או המשך העסקה מטעמים דתיים

Go

3

סעיף 11

איסור תעמולה

Go

3

סעיף 12

העברת סמכויות

Go

3

סעיף 13

תחולת סעיף 34 לחוק

Go

3

סעיף 14

השם

Go

3


תקנות חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "בית מדרש" – בית מדרש למורים וגננות שאינו מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, שהשר הכריז עליו שהוא בית מדרש לצורך תקנות אלה; השר יפרסם הודעה על הכרזה כאמור ברשומות;

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1985

החלפת הגדרת "בית מדרש"

הנוסח הקודם:

"בית מדרש" – בית מדרש למורים ולגננות מוחזק על ידי המדינה, או על ידי רשות חינוך מקומית, או על ידי רשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, או על ידי המדינה ורשות חינוך מקומית, או על ידי המדינה ורשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, ואשר השר הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, שהוא בית מדרש לצורך צו זה;

          "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1985

הוספת הגדרת "חוק המועצה להשכלה גבוהה"

          "חינוך ממלכתי" – חינוך הניתן בבית מדרש מאת המדינה על פי תכנית הלימודים, ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו;

          "חינוך ממלכתי דתי" – חינוך ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם;

          "מוסד להכשרת עובדי חינוך" – בית מדרש למורים ולגננות שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

הוספת הגדרת "מוסד להכשרת עובדי חינוך"

          "המועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

הוספת הגדרת "המועצה להשכלה גבוהה"

          "תכנית הלימודים" – תכנית לימודים שנקבעה על ידי השר לבתי מדרש להשגת המטרה האמורה בסעיף 2, וכולל תכנית היסוד שהשר יקבעה כתכנית חובה על כל בית מדרש;

          "תכניות הלימודים במוסדות החינוך" – תכנית הלימודים, לרבות כל סוגי תכניות ההשלמה, כהגדרותיהן בחוק;

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

הוספת הגדרת "תכניות הלימודים במוסדות החינוך"

          "בית מדרש ממלכתי" – בית מדרש שניתן בו חינוך ממלכתי, למעט בית מדרש ממלכתי דתי;

          "בית מדרש ממלכתי דתי" – בית מדרש ממלכתי שניתן בו חינוך ממלכתי דתי;

          "תכנית השלמה" – (נמחקה);

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

מחיקת הגדרת "תכנית השלמה"

הנוסח הקודם:

"תכנית השלמה" – חלק של תכנית הלימודים שיקבע או שיאשר השר לפי החוק;

          "תכנית השלמה לבית מדרש ממלכתי דתי" – (נמחקה);

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

מחיקת הגדרת "תכנית השלמה לבית מדרש ממלכתי דתי"

הנוסח הקודם:

"תכנית השלמה לבית מדרש ממלכתי דתי" – תכנית השלמה שתכלול לימודי תורה שבכתב ושבעל פה ותכוון לאורח חיים דתי, לרבות נוהג והווי דתי בין כתלי בית המדרש;

          "תלמיד" – אדם שנרשם כתלמיד בבית מדרש;

          שאר המונחים – כמשמעותם בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

2.    (בוטלה).

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

מטרת החינוך הממלכתי

2. מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע, על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על אימון בעבודה ובמלאכה, על הכשרה חלוצית, ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות.

חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי

3.    בכל בית מדרש יונהג חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי.

תכנית הלימודים

4.    השר יקבע את תכנית הלימודים של כל בית מדרש. בבתי מדרש לא יהודיים תותאם תכנית הלימודים לתנאיהם המיוחדים.

תכניות הלימודים הנלמדות במוסד להכשרת עובדי חינוך

4א.     תכניות הלימודים לקראת תואר מוכר כמשמעותו בסעיף 22 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, הנלמדות במוסד להכשרת עובדי חינוך, יתאימו לדרישות הרישוי של עובדי הוראה ולצורכי מערכת החינוך, לפי תכניות הלימודים במוסדות החינוך; השר או מי שהסמיכו לכך, רשאי לאשר למועצה להשכלה גבוהה כי תכנית לימודים במוסד להכשרת עובדי חינוך מתאימה כאמור.

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

הוספת תקנה 4א

5.    (בוטלה).

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

תכנית השלמה

5. השר רשאי לקבוע לכל בית מדרש תכנית השלמה שתונהג בו, בין תכנית אחת לכל בית המדרש ובין תכניות שונות לכיתות או מקבילות. לבית מדרש ממלכתי דתי תיקבע תכנית מתכניות ההשלמה לבית מדרש ממלכתי דתי.

תכנית נוספת

6.    השר רשאי לקבוע לבית מדרש תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית הלימודים. השר יקבע על מי יחולו ההוצאות הנובעות מביצוע התכנית.

7.    (בוטלה).

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

ביטול תקנה 7

הנוסח הקודם:

סמכויות ועד החינוך

7. השר יוועץ בועד החינוך שהוקם על פי סעיף 12 לחוק, בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי צו זה, חוץ מן הסמכויות לפי סעיף 12.

סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי

8.    השר יוועץ במועצה לחינוך ממלכתי דתי, שהוקמה על פי סעיף 13 לחוק, בטרם ישתמש בסמכותו לפי תקנה 4א הנוגעת למוסד להכשרת עובדי חינוך לחינוך ממלכתי דתי.

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

8. השר יוועץ במועצה לחינוך ממלכתי דתי, שהוקמה על פי סעיף 13 לחוק, בטרם ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי צו זה הנוגעות לחינוך ממלכתי דתי, לרבות מינוי מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות, ומינוים של מפקחים, מנהלים ומורים לבתי מדרש ממלכתיים דתיים בסמכותו לפי תקנה 4א הנוגעת למוסד להכשרת עובדי חינוך לחינוך ממלכתי דתי.

9.    (בוטלה).

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

הסמכה לתכנית השלמה

9. תכניות השלמה לבתי מדרש הממלכתיים הדתיים ייקבעו על ידי השר בהסכמת המועצה לחינוך ממלכתי דתי.

התנגדות למינוי או המשך העסקה מטעמים דתיים

10.  המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית להחליט שהיא מתנגדת, מטעמים דתיים בלבד, בנסיבות המצדיקות זאת, למינויו או להמשך העסקתו של מנהל מוסד להכשרת עובדי חינוך לחינוך ממלכתי דתי או מרצה או מורה במוסד כאמור; הוגש על החלטה זו ערר של חבר מחברי המועצה, לא יהיה להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו בערר.

מיום 22.5.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1986

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

פסול עובדים מטעמים דתיים

10. המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית לפסול מטעמים דתיים בלבד, מינויו או המשכת שירותו של מנהל או מפקח או מורה בבית מדרש ממלכתי דתי. בא על החלטת הפסילה ערר של חבר מחברי המועצה, לא יהא להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו בערר.

איסור תעמולה

11.  מורה, וכן עובד אחר בבית מדרש, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי אחר בקרב תלמידים של בית מדרש.

העברת סמכויות

12.  השר רשאי להעביר לאחר את הסמכויות המסורות לו לפי צו זה, כולן או מקצתן. הודעה על העברת סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

תחולת סעיף 34 לחוק

13.  הוראות סעיף 34 לחוק – למעט הפסקאות (3) עד (7) – יחולו על בתי מדרש, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

השם

14.  לצו זה ייקרא "צו חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958".

ד' בטבת תשי"ח (27 בדצמבר 1957)                       זלמן ארן

                                                                                      שר החינוך והתרבות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ח מס' 763 מיום 16.1.1958 עמ' 586.

תוקנו ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1985 – תק' תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות