Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנון ועד החינוך, תשל"ה-1974

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

אין כותרת

סעיף 2

2

Go

כינוס

סעיף 3

2

Go

זימון

סעיף 4

2

Go

התייעצות בכתב

סעיף 5

2

Go

סדרי ישיבות

סעיף 6

3

Go

מילוי מקומם של חברים

סעיף 7

3

Go

ביטול

סעיף 8

3

Go

השם

סעיף 9


תקנון ועד החינוך, תשל"ה-1974*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ולאחר התייעצות בועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנון זה –

תק' תשל"ו-1976

           "ועד החינוך" – (נמחקה);

מיום 1.8.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 1.8.1976 עמ' 2299

מחיקת הגדרת "ועד החינוך"

הנוסח הקודם:

"ועד החינוך" – לרבות ועדה שמונתה לפי סעיף 2;

           "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.

תק' תשל"ו-1976

2.    (בוטל).

מיום 1.8.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 1.8.1976 עמ' 2299

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

מוסדות הועד

2. (א) ועד החינוך רשאי לפעול באמצעות ועדת קבע אשר בראשה יעמוד המנהל הכללי ואת חבריה ימנה השר מבין חברי הועד, ובאמצעות ועדות אחרות שמינה השר כאמור.

(ב) מספר חברי ועדה שהם עובדי משרד החינוך והתרבות לא יעלה על רבע מכלל חברי הועדה.

כינוס

3.    ועד החינוך יתכנס בירושלים לפי הזמנת המנהל הכללי במועד שיקבע.

זימון תק' תש"ע-2010

4.    הזמנה לישיבת ועד החינוך ישלח המנהל הכללי או מי מטעמו בדואר או בדואר אלקטרוני לפחות חמישה ימים לפני מועד הישיבה, ויצורף לה סדר היום של הישיבה.

מיום 3.6.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6896 מיום 3.6.2010 עמ' 1191

4. הזמנה לישיבת ועד החינוך ישלח המנהל הכללי או ממלא מקומו הקבוע מי מטעמו בדואר או בדואר אלקטרוני לפחות עשרה ימים לפני מועד הישיבה חמישה ימים לפני מועד הישיבה, ויצורף לה סדר היום של הישיבה.

התייעצות בכתב

5.    בכפוף לאמור בסעיף 3, תיעשה התייעצות עם ועד החינוך על דרך זו:

(1)   המנהל הכללי ישלח לכל אחד מחברי הועד הצעה בכתב לגבי הענינים שבהם יש להיוועץ עם ועד החינוך לפי החוק או לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

תק' תש"ע-2010

(2)   לא ביקש בתוך חמישה ימים מיום משלוח ההצעה לפי פסקה (1) שליש מחברי הועד בכתב לכנס את הועד לישיבה, רואים את ההצעה כאילו נתקבלה בחיוב.

מיום 3.6.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6896 מיום 3.6.2010 עמ' 1192

(2) לא ביקש תוך 10 ימים בתוך חמישה ימים מיום משלוח ההצעה לפי פסקה (1) שליש מחברי הועד בכתב לכנס את הועד לישיבה, רואים את ההצעה כאילו נתקבלה בחיוב.

סדרי ישיבות תק' תשל"ו-1976

6.    (א)  המנהל הכללי או ממלא מקומו ינהל את ישיבות הועד.

           (ב)  ישיבת ועד חינוך תהיה חוקית אם נתקיימה במועד שנקבע בהזמנה והשתתפו בה לפחות מחצית מספר חבריו; אם במועד שנקבע כאמור לא הופיעו מחצית חברי הועד, תידחה הישיבה ברבע שעה והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

           (ג)   הצעות שנתקבלו בכל ישיבה יירשמו בידי מזכיר שימנה המנהל הכללי והן יובאו בפני השר ויישלחו לכל חברי הועד לא יאוחר מעשרה ימים לאחר הישיבה.

מיום 1.8.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 1.8.1976 עמ' 2299

(א) המנהל הכללי או ממלא מקומו ינהל את ישיבות הועד; ישיבת הוועדה תנוהל בידי היושב-ראש שלה.

מילוי מקומם של חברים

7.    (א)  חברותו של אדם בועד החינוך פוקעת בכל אחת מאלה:

(1)   נפטר;

(2)   התפטר בהודעה בכתב שמסר ליושב ראש;

(3)   נבצר ממנו למלא את תפקידו;

(4)   הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

(5)   נעדר מישיבות הועד שלוש ישיבות רצופות שלא מסיבת שירות במילואים בצבא הגנה לישראל או מסיבת מחלה ולא הודיע מראש על כך ליושב ראש.

תק' תשל"ו-1976

           (ב)  פקעה חברותו של חבר הועד, יבוא תחתיו אדם אחר שמינה השר, באישור הממשלה, מתוך אותו סוג של מועמדים שאליו השתייך החבר שחברותו פקעה.

מיום 1.8.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3576 מיום 1.8.1976 עמ' 2299

ת"ט תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3589 מיום 16.9.1976 עמ' 2685

(ב) פקעה חברותו של חבר הועד, יבוא תחתיו אדם אחר שמינה השר, באישור הממשלה, מתוך אותו סוג של מועמדים שאליו השתייך החבר שחברותו פקעה, ובלבד שלא יהיה צורך באישור הממשלה למינוי חבר ועד במקום חבר אחר שחברותו בועדה פקעה.

ביטול

8.    תקנון ועד החינוך, תשי"ג-1953 - בטל.

השם

9.    לתקנון זה ייקרא "תקנון ועד החינוך, תשל"ה-1974".

כ"ד בכסלו תשל"ה (8 בדצמבר 1974)                     אהרן ידלין

                                                                                          שר החינוך והתרבות* פורסם ק"ת תשל"ה מס' 3272 מיום 26.12.1974 עמ' 547.

תוקן ק"ת תשל"ו מס' 3570 מיום 1.8.1976 עמ' 2299 – תק' תשל"ו-1976 (ת"ט מס' 3589 מיום 16.9.1976 עמ' 2685).

ק"ת תש"ע מס' 6896 מיום 3.6.2010 עמ' 1191 – תק' תש"ע-2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות