נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), תשנ"ו-1996

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך ממלכתי

תוכן ענינים

2

Go

מינוי יושב ראש וחברים

סעיף 2

2

Go

תקופת כהונה

סעיף 3

2

Go

הרכב המועצה

סעיף 4

2

Go

סמכויות המועצה

סעיף 5

2

Go

סדרי העבודה

סעיף 6


תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), תשנ"ו-1996*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(4) לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועד החינוך, לפי סעיף 14 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

1.    תוקם מועצה מייעצת לחינוך הערבי (להלן - המועצה), שמתפקידה יהיה לבחון את מצב החינוך הערבי ולהציע לשר החינוך התרבות והספורט (להלן - השר) תכניות ודרכי פעולה לקידומו ולשילובו המלא של החינוך הערבי במערכת החינוך הממלכתית.

מינוי יושב ראש וחברים

2.    יושב ראש המועצה וחבריה יתמנו בידי השר.

תקופת כהונה

3.        תקופת כהונתה של כל מועצה תהיה שלוש שנים.

הרכב המועצה

4.    מספר חבריה של המועצה לא יפחת מחמישה עשר וכחבריה יתמנו אנשים פעילים בשדה החינוך הערבי, אנשי חינוך ברשויות מקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות להכשרת מורים וארגוני המורים, וכן עובדים של משרד החינוך התרבות והספורט (להלן - המשרד) שמספרם לא יעלה על 25% מכלל חברי המועצה.

סמכויות המועצה

5.    המועצה תמליץ בפני השר בענינים הנוגעים לחינוך הערבי כמפורט להלן:

(1)  גיבושה של מדיניות חינוכית ופדגוגית לשלבי הגיל השונים במוסדות החינוך, שתבטיח את מעמדם השווה של אזרחי ישראל הערבים תוך התחשבות בייחודם הלשוני והתרבותי ובמורשתם;

(2)  התוויית מדיניות לפיתוח תכניות לימודים שיבטאו את צרכיו ואת תרבותו של הציבור הערבי, על פי מדיניות המשרד;

(3)  הכשרה של כוחות הוראה בקרב המשכילים הערבים לקידום מערכת החינוך הערבי;

(4)  עניינים שנודעת להם חשיבות ציבורית בתחום החינוך הערבי;

(5)  נושאים חינוכיים ופדגוגיים שונים שבהם יבקש השר את חוות דעתה של המועצה מעת לעת.

סדרי העבודה

6.    המועצה תקבע את סדרי עבודתה.

כ"ה בסיון תשנ"ו (12 ביוני 1996)                  אמנון רובינשטיין

                                                                             שר החינוך התרבות והספורט* פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5770 מיום 4.7.1996 עמ' 1407.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות