חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר – פיקוח

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות ותחולה

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

תחולה

Go

3

 

פרק ב': פתיחת בית ספר וקיומו

Go

4

סעיף 3

חובת רשיון

Go

4

סעיף 4

בקשה לרשיון

Go

4

סעיף 5

העברת העתקים של בקשות ומתן חוות דעת

Go

4

סעיף 6

אישור רשות הבריאות

Go

4

סעיף 7

רשיון לתאגיד

Go

4

סעיף 8

כשירות בעל רשיון

Go

4

סעיף 9

מבחנים למתן רשיון

Go

4

סעיף 10

תנאים לרשיון

Go

4

סעיף 11

תקפו של רשיון

Go

4

סעיף 12

רכישת בית ספר

Go

4

סעיף 13

ערר

Go

4

סעיף 14

ועדת הערר

Go

5

סעיף 14א

ערעור

Go

5

סעיף 15

ביטול רשיון

Go

5

 

פרק ג': העסקת עובדים בבית הספר

Go

5

סעיף 16

אישור להעסקת עובד חינוך

Go

5

סעיף 17

סייגים לאישור

Go

5

סעיף 18

ביטול אישור או התלייתו

Go

5

סעיף 19

הזדמנות להשמיע טענות

Go

6

סעיף 20

ערר

Go

6

סעיף 20א

עיון מחדש בהחלטת התליה

Go

6

סעיף 20ב

שמירת דינים

Go

6

סעיף 20ג

דיווח לכנסת

Go

6

סעיף 21

הגשת רשימה של עובדי שירות

Go

6

סעיף 22

דרישה לפטר עובד שירות

Go

6

סעיף 23

הזדמנות להשמיע טענות

Go

6

סעיף 24

אצילת סמכויות

Go

6

סעיף 25

ערר

Go

6

סעיף 25א

עיון מחדש בהחלטת השעיה

Go

7

סעיף 26

אישור להעסקת רופא או אחות

Go

7

סעיף 27

אישור רשות הבריאות

Go

7

 

פרק ד': הוראות שונות

Go

7

סעיף 28

פיקוח על בית ספר

Go

7

סעיף 29

הודעה על שינויים

Go

7

סעיף 30

זכות כניסה

Go

7

סעיף 31

דרישה לתקן ליקויים

Go

7

סעיף 32

צו סגירה מאת המנהל הכללי

Go

7

סעיף 33

עבירות ועונשין

Go

8

סעיף 34

שמירת סמכויות וחיובים

Go

8

סעיף 35

אי תחולת פקודת החינוך

Go

8

סעיף 36

הוראת מעבר

Go

8

סעיף 37

ביצוע ותקנות

Go

8

 


חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969*

פרק א': פרשנות ותחולה

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בית ספר" – לרבות גן ילדים וכל מוסד חינוכי אחר;

          "עובד חינוך" – מי שעוסק בבית ספר ועיקר עיסוקו בו הוא בהוראה או בחינוך וכן מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך;

          "עובד שירות" – מי שעוסק בבית ספר ואיננו עובד חינוך;

          "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, או סגנו;

          "רשות הבריאות" – מי ששר הבריאות מינהו כך לענין חוק זה;

          "תברואה" של בית ספר – לרבות מצבם התברואי של מבני בית הספר, החצר, הציוד והריהוט שבו, התאורה, החימום והאיוורור, צפיפות התלמידים בחדרי הלימוד ובחדרים אחרים, וכן הציוד המשמש להכנת מזון, כלי האוכל, החסנת מצרכי המזון ואיכותם.

תחולה

2.    (א)  חוק זה חל על בית ספר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושבו ניתן חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי, חינוך על-תיכוני או חינוך אמנותי, למעט –

(1)   בית ספר לבגירים שאינו מקנה לתלמידיו חינוך יסודי, חינוך על-יסודי או חינוך על-תיכוני ואשר אינו מתיימר להכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין;

(תיקון מס' 2)  תשל"ב-1972

(2)   מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, ועל מוסד הטעון היתר לפי סעיף 21א לאותו חוק;

(3)   בית ספר שעובדי החינוך שבו הם עובדי המדינה;

(4)   ישיבה וכן סמינר להכשרת כוהני דת ששר הדתות[1] אישר אותם לענין חוק זה; הוראות חוק זה לא יחולו לגבי לימודי הקודש בישיבה תיכונית הנוספים על תכנית הלימודים הרגילה ולגבי מספר שעות הלימוד המוקדשות ללימודים אלה;

(5)   בית ספר ששר החינוך והתרבות פטרו בצו כללי או מיוחד מתחולת הוראות חוק זה, כולן או מקצתן.

          (ב)  שר החינוך והתרבות, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע בתקנות את העקרונות שלפיהם יינתנו פטורים לפי פסקה (5) לסעיף קטן (א).

מיום 28.1.1972

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 33 (ה"ח 949)

(א) חוק זה חל על בית ספר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושבו ניתן חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי, חינוך על-תיכוני או חינוך אמנותי, למעט –

(1) בית ספר לבגירים שאינו מקנה לתלמידיו חינוך יסודי, חינוך על-יסודי או חינוך על-תיכוני ואשר אינו מתיימר להכשיר את תלמידיו לקראת בחינות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין;

(2) מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, ועל מוסד הטעון היתר לפי סעיף 21א לאותו חוק;

פרק ב': פתיחת בית ספר וקיומו

חובת רשיון

3.    לא יפתח אדם בית ספר ולא יקיימו אלא אם יש בידו רשיון לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו ולא יפרסם אדם פתיחת בית ספר אם אין עליו רשיון כאמור (להלן – רשיון).

בקשה לרשיון

4.    (א)  בקשה לרשיון תוגש למנהל הכללי; היא תכלול פרטים על הענינים המפורטים בסעיף 9 ויצורפו לה תשריטים של מבני בית הספר ופרטים אחרים שנקבעו בתקנות.

          (ב)  המנהל הכללי יחליט בבקשה ויודיע על כך למבקש תוך ארבעה חדשים מיום הגשתה.

העברת העתקים של בקשות ומתן  חוות-דעת

5.    (א)  המנהל הכללי יעביר העתקים של הבקשה ושל מצורפותיה לחוות דעתן של רשות החינוך המקומית, כמשמעותה בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ושל הועדה המקומית לתכנון ולבניה, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שבתחומן נמצא בית הספר שהבקשה מתייחסת אליו.

          (ב)  רשות החינוך המקומית והועדה המקומית לתכנון ולבניה יעבירו את חוות דעתן למנהל הכללי תוך חדשיים מיום קבלת ההעתקים כאמור.

אישור רשות הבריאות (תיקון מס' 10) תשע"ח-2018

6.    (א)  המנהל הכללי יעביר העתק של הבקשה ושל מצורפותיה לרשות הבריאות, ולא יתן רשיון אלא לאחר שרשות הבריאות אישרה כי אין היא מתנגדת למתן הרשיון מבחינת התברואה ומבחינת דרישות חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018.

          (ב)  רשות הבריאות תעביר את החלטתה למנהל הכללי תוך חדשיים מיום קבלת העתק הבקשה.

מיום 25.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 853 (ה"ח 745)

(א) המנהל הכללי יעביר העתק של הבקשה ושל מצורפותיה לרשות הבריאות, ולא יתן רשיון אלא לאחר שרשות הבריאות אישרה כי אין היא מתנגדת למתן הרשיון מבחינת התברואה ומבחינת דרישות חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018.

רשיון לתאגיד

7.    לא יתן המנהל הכללי רשיון לחבר בני אדם אלא אם הוא תאגיד.

כשירות בעל רשיון

8.    לא יתן המנהל הכללי רשיון לאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה, או כל עוד מתנהלת נגדו לפי חוק חקירה על עבירה כאמור; לא יתן המנהל הכללי רשיון לתאגיד אם מי שבידו השליטה עליו הורשע בעבירה כאמור או כל עוד מתנהלת נגדו חקירה כאמור.

מבחנים למתן רשיון

9.    (א)  לא יתן המנהל הכללי רשיון אלא אם הוא סבור כי תובטח רמה נאותה בהתאם לתקן ולנהוג בסוג בית הספר שהבקשה מתייחסת אליו בענינים המפורטים להלן:

(1)   תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים;

(2)   הכשרתם וכשרם המקצועי של סגל עובדי החינוך;

(3)   מבני בית הספר והגישה אליהם, החצר, מספר הכיתות וחדרי הלימוד, הספח והשירות;

(4)   תנאי הבטיחות בבית הספר;

(5)   הריהוט והציוד של בית הספר;

(6)   הבסיס הכספי לקיום בית הספר.

          (ב)  במתן החלטתו בדבר הענינים המפורטים בסעיף קטן (א), יתחשב המנהל הכללי בסוג בית הספר ובגילם וצרכיהם של התלמידים – הכל בהתאם לכללים שהתקין שר החינוך והתרבות בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

תנאים לרשיון

10.  המנהל הכללי רשאי להתנות את מתן הרשיון בתנאים שיש לקיימם מראש, ורשאי הוא לקבוע ברשיון תנאים שיש לקיימם אחרי נתינתו.

תקפו של רשיון

11.  רשיון יכול שיהא קבוע או לתקופה שתיקבע בו ושלא תפחת משנת לימודים אחת.

רכישת בית ספר

12.  לא יועבר רשיון מאדם לאדם אחר, אלא באישורו של המנהל הכללי; בקשה לאישור תכלול את הפרטים שנקבעו בתקנות.

ערר

13.  סירב המנהל הכללי ליתן רשיון או לאשר העברתו לאחר, רשאי המבקש, תוך עשרים ואחד יום מהיום שהודע לו על הסירוב, לערור על כך לפני ועדת ערר לפי סעיף 14.

ועדת הערר

14.  (א)  שר החינוך והתרבות ימנה ועדת ערר המורכבת משלושה אלה:

(1)   מי שכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי שיתמנה לאחר התייעצות עם שר המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2)   שני חברים שלפחות אחד מהם אינו עובד המדינה.

          (ב)  הודעה בדבר מינוי ועדת הערר תפורסם ברשומות.

          (ג)   סדרי דין של ועדת הערר ייקבעו בתקנות על ידי שר החינוך והתרבות.

          (ד)  ועדת הערר תהא רשאית ליתן כל החלטה שהמנהל הכללי היה רשאי לתתה לפי פרק זה.

ערעור (תיקון מס' 5)  תש"ס-2000

14א.  החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניניםמינהליים.

מיום 11.12.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 193 (ה"ח 2821)

הוספת סעיף 14א

 

ביטול רשיון

15.  (א)  נוכח המנהל הכללי כי לא נתקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילוים הותנה רשיון, רשאי הוא להתרות בכתב בבעל הרשיון, ואם התנאי לא קויים תוך שלושה חדשים מיום ההתראה, רשאי המנהל הכללי לבטל את הרשיון.

          (ב)  מי שרשיונו בוטל כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לערור על כך בפני ועדת הערר כאמור בסעיף 14.

פרק ג': העסקת עובדים בבית הספר

אישור להעסקת עובד חינוך

16.  (א)  לא יעסיק אדם עובד חינוך אלא אם יש בידי העובד אישור בכתב מאת המנהל הכללי כי אין לו התנגדות להעסקתו כעובד חינוך.

          (ב)  לא יסרב המנהל הכללי ליתן אישור כאמור למי שכשיר להיות עובד חינוך אלא אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   העובד הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה;

(2)   העובד הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך;

(3)   הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים;

(4)   העובד פוטר מבית ספר מטעמים פדגוגיים באישור משרד החינוך והתרבות ואין המנהל הכללי סבור שהנסיבות נשתנו ומצדיקות נסיון חדש בהעסקת העובד בבית ספר.

סייגים לאישור

17.  המנהל הכללי רשאי לסייג אישור לפי סעיף 16 או להגביל את תקופת תקפו.

ביטול אישור או התלייתו (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

18.  (א)  המנהל הכללי רשאי לבטל אישור לפי סעיף 16 אם נוכח שנתקיימה בעובד עילה מהעילות המנויות בסעיף 16(ב); אולם לא יבטל אישור כאמור על סמך עילה מהעילות המנויות בפסקאות (2), (3) או (4) לסעיף 16(ב) אלא לאחר התייעצות עם ארגון המורים המייצג את העובד הנדון.

(תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

          (א1) המנהל הכללי יתלה אישור לפי סעיף 16 אם הוגש נגד עובד חינוך כתב אישום בחשד לביצוע עבירת מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע הלומד במוסד החינוך, אלא אם שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להתלות את האישור, וכי לא ייגרם נזק לקטין או לחסר ישע; החלטה לפי סעיף קטן זה תהיה בכתב; בסעיף קטן זה –

          "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין);

          "עבירת מין או אלימות חמורה" – עבירה לפי סעיפים 203ב, 214(ב), 298, 300, 305, 329, 333, 335, 345, 346, 347, 347א, 348, 351, 368ב, 368ג ו-377א לחוק העונשין.

(תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

          (א2) המנהל הכללי רשאי להתלות אישור לפי סעיף 16, אם הוגש נגד עובד חינוך כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות עובד חינוך.

(תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

          (ב)  בעל רשיון חייב, לפי דרישת המנהל הכללי, לפטר עובד חינוך שאישורו בוטל כאמור בסעיף קטן (א) או שאין בידו אישור כאמור בסעיף 16(א) או להשעות עובד חינוך שאישורו הותלה כאמור בסעיף קטן (א1) או (א2).

מיום 1.9.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 113 (ה"ח 559)

ביטול אישור או התלייתו

18. (א) המנהל הכללי רשאי לבטל אישור לפי סעיף 16 אם נוכח שנתקיימה בעובד עילה מהעילות המנויות בסעיף 16(ב); אולם לא יבטל אישור כאמור על סמך עילה מהעילות המנויות בפסקאות (2), (3) או (4) לסעיף 16(ב) אלא לאחר התייעצות עם ארגון המורים המייצג את העובד הנדון.

(א1) המנהל הכללי יתלה אישור לפי סעיף 16 אם הוגש נגד עובד חינוך כתב אישום בחשד לביצוע עבירת מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע הלומד במוסד החינוך, אלא אם שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להתלות את האישור, וכי לא ייגרם נזק לקטין או לחסר ישע; החלטה לפי סעיף קטן זה תהיה בכתב; בסעיף קטן זה –

"חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין);

"עבירת מין או אלימות חמורה" – עבירה לפי סעיפים 203ב, 214(ב), 298, 300, 305, 329, 333, 335, 345, 346, 347, 347א, 348, 351, 368ב, 368ג ו-377א לחוק העונשין.

(א2) המנהל הכללי רשאי להתלות אישור לפי סעיף 16, אם הוגש נגד עובד חינוך כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות עובד חינוך.

(ב) בעל רשיון חייב, לפי דרישת המנהל הכללי, לפטר עובד חינוך שאישורו בוטל כאמור בסעיף קטן (א) או שאין בידו אישור כאמור בסעיף 16(א) או להשעות עובד חינוך שאישורו הותלה כאמור בסעיף קטן (א1) או (א2).

הזדמנות להשמיע טענות (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

19.  לא יסרב המנהל הכללי ליתן אישור לפי סעיף 16, ולא יבטל או יתלה אישור, אלא לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

מיום 1.9.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 113 (ה"ח 559)

19. לא יסרב המנהל הכללי ליתן אישור לפי סעיף 16, ולא יבטל או יתלה אישור, אלא לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

ערר

20.  מי שהמנהל הכללי סירב ליתן לו אישור לפי סעיף 16 או מי שאישורו בוטל לפי סעיף 18, רשאי לערור על כך, תוך עשרים ואחד יום מהיום שהודע לו על החלטת המנהל הכללי, לפני שר החינוך והתרבות.

עיון מחדש בהחלטת התליה (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

20א.  (א)  הותלה אישור של עובד חינוך לפי סעיף 18(א1) או (א2), תימשך ההתליה עד למתן פסק הדין הסופי בהליך הפלילי נגדו או על להפסקת ההליך; ואולם המנהל הכללי רשאי, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו, להורות על הפסקת ההתליה במועד מוקדם יותר.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מי שאישורו הותלה רשאי לפנות למנהל הכללי בבקשה שיורה על הפסקת ההתליה; פנה עובד כאמור, ישקול המנהל הכללי בתום שישה חודשים מיום מתן ההחלטה בדבר ההתליה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, את האפשרות להפסיק את ההתליה באותו מועד; החליט המנהל הכללי שלא להפסיק את ההתליה במועד כאמור, ישקול מחדש, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, אחת לתשעה חודשים, החל במועד ההחלטה לפי סעיף קטן זה, את האפשרות להפסיק את ההתליה.

מיום 1.9.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 113 (ה"ח 559)

הוספת סעיף 20א

שמירת דינים (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2016

20ב.  אין בהוראות סעיפים 18(א1) ו-(א2), 20א, 22(א1) ו-25א(א) כדי לגרוע מהוראות חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978.

מיום 1.9.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 113 (ה"ח 559)

הוספת סעיף 20ב

 

מיום 11.12.2016

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 28 (ה"ח 652)

20ב. אין בהוראות סעיפים 18(א1) ו-(א2) ו-20א 20א, 22(א1) ו-25א(א) כדי לגרוע מהוראות חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978.

 

דיווח לכנסת (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

20ג.   שר החינוך ימסור לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, מדי שנה, לא יאוחר מיום א' בחשוון, דיווח על התליות של אישורים לפי סעיף 16, ועל הפסקת התליות כאמור, שנעשו בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח לפי סעיפים 18(א1) ו-(א2) ו-20א.

מיום 1.9.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 114 (ה"ח 559)

הוספת סעיף 20ג

הגשת רשימה של עובדי שירות

21.  בכל שנת לימודים, במועד ובדרך שנקבעו בתקנות, ימסור בעל רשיון למנהל הכללי או למי שהוא הסמיך לכך רשימה של עובדי השירות המועסקים בבית הספר.

דרישה לפטר עובד שירות

22.    (א)  המנהל הכללי רשאי לדרוש מאת בעל רשיון שיפטר מיד עובד שירות אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   העובד הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה;

(2)   העובד הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין להעסיקו בבית הספר;

(3)   הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2016

          (א1) המנהל הכללי ידרוש, בכתב, מאת בעל רישיון או מנהל בית ספר כי ישעה עובד שירות שהוגש נגדו כתב אישום בחשד לביצוע עבירת מין או עבירת אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע, אלא אם כן שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להשעות את העובד, וכי לא ייגרם נזק לקטין או לחסר ישע שעליו העובד אחראי במסגרת עבודתו; בסעיף קטן זה, "חסר ישע" ו"עבירת מין או אלימות חמורה" – כהגדרתם בסעיף 18(א1).

          (ב)  בעל הרשיון חייב לציית לדרישת המנהל לפי סעיף זה.

מיום 11.12.2016

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 28 (ה"ח 652)

הוספת סעיף קטן 22(א1)

הזדמנות להשמיע טענות (תיקון מס' 9) תשע"ז-2016

23.    לא ידרוש המנהל הכללי לפטר או להשעות עובד שירות כאמור בסעיף 22 אלא לאחר שנתן לעובד הנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

מיום 11.12.2016

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 28 (ה"ח 652)

23. לא ידרוש המנהל הכללי לפטר או להשעות עובד שירות כאמור בסעיף 22 אלא לאחר שנתן לעובד הנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

אצילת סמכויות

24.  המנהל הכללי רשאי לאצול לאחר את סמכויותיו לפי סעיפים 22 ו-23.

ערר

25.    עובד שירות הרואה את עצמו נפגע על ידי דרישה לפטרו כאמור בסעיף 22, רשאי לערור על כך, תוך עשרים ואחד יום מהיום שהודע לו על הדרישה, לפני שר החינוך והתרבות.

עיון מחדש בהחלטת השעיה (תיקון מס' 9) תשע"ז-2016

25א.  (א)  הושעה עובד שירות לפי סעיף 22(א1), תימשך ההשעיה עד למתן פסק הדין הסופי בהליך הפלילי נגדו או עד להפסקת ההליך, ואולם המנהל הכללי רשאי להורות על הפסקת ההשעיה במועד מוקדם יותר.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), עובד שירות שהושעה רשאי לפנות למנהל הכללי בבקשה שיורה על הפסקת ההשעיה; פנה עובד כאמור, ישקול המנהל הכללי בתום שישה חודשים מיום מתן ההחלטה בדבר ההשעיה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, את האפשרות להפסיק את ההשעיה באותו מועד; החליט המנהל הכללי שלא להפסיק את ההשעיה במועד כאמור, ישקול מחדש, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, אחת לתשעה חודשים, החל במועד ההחלטה לפי סעיף קטן זה, את האפשרות להפסיק את ההשעיה.

מיום 11.12.2016

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 28 (ה"ח 652)

הוספת סעיף 25א

אישור להעסקת רופא או אחות

26.  לא יועסק רופא או אחות בבית ספר אלא באישור רשות הבריאות.

אישור רשות הבריאות

27.  (א)  לא יעסיק אדם עובד חינוך או עובד שירות אלא אם יש בידי העובד אישור מאת רשות הבריאות כי אין לה התנגדות להעסקתו מבחינה בריאותית.

          (ב)  רשות הבריאות רשאית לסייג אישור לפי סעיף קטן (א) או להגביל את תקופת תקפו.

          (ג)   שר הבריאות רשאי להתקין תקנות בדבר בדיקות רפואיות של עובדים לענין האישור לפי סעיף זה.

פרק ד': הוראות שונות

פיקוח על בית ספר

28.  (א)  שר החינוך והתרבות רשאי לתת לבעל רשיון את ההוראות הדרושות, לדעת השר, להבטיח כי החינוך הניתן בבית הספר יושתת על העקרונות המפורטים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953.

          (ב)  תכנית הלימודים, ספרי הלימוד, ספרי העזר, עזרי הלימוד וההישגים הלימודיים של בית הספר יהיו נתונים לפיקוחו של שר החינוך והתרבות ויתאימו להוראות הכלליות הנהוגות באותו סוג של בית ספר.

          (ג)   המנהל הכללי יאשר מפעם לפעם, בהתחשב בסוג בית הספר ואופיו, את שכר הלימוד של בית הספר וסדרי גבייתו.

הודעה על שינויים

29.  בעל רשיון יודיע למנהל הכללי על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בבקשה לרשיון או במצורפותיה.

זכות כניסה

30.  המנהל הכללי או מי שמינה לכך וכן רשות הבריאות רשאים בכל עת סבירה להיכנס לבית ספר ולחצריו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק זה, התקנות לפיו ותנאי הרשיון; ורשאים הם לדרוש מבעל הרשיון או ממנהל בית הספר כל ידיעה הדרושה להם לשם מילוי תפקידם לפי חוק זה.

דרישה לתקן ליקויים

31.  המנהל הכללי או רשות הבריאות רשאים לדרוש מבעל רשיון, בהודעה בכתב, לתקן תוך מועד סביר כל ליקוי בענין הנוגע לבית הספר או לתברואה בו, אם נראה להם כי התיקון דרוש כדי לקיים הוראות חוק זה, התקנות לפיו או תנאי הרשיון; בעל הרשיון חייב למלא אחרי דרישה כאמור תוך המועד הנקוב בה.

צו סגירה מאת המנהל הכללי

32.    (א)  המנהל הכללי רשאי לצוות בכתב על סגירת בית ספר אם נוכח שנתקיים אחד מאלה:

(1)   בית הספר מתנהל ללא רשיון;

(תיקון מס' 9) תשע"ז-2016

(2)   בעל הרשיון סירב לפטר עובד חינוך או עובד שירות כשנדרש לעשות כן לפי סעיף 18(ב) או 22(א);

(3)   לא קויימה דרישתה של רשות הבריאות לתקן ליקויים לפי סעיף 31;

(4)   בבית הספר מתנהלת או נסבלת הסתה נגד המדינה.

(תיקון מס' 4)  תשנ"א-1991 (תיקון מס' 6) תשס"א-2000

          (א1) נוכח המנהל הכללי כי בבית הספר הופר איסור האפליה כאמור בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000, רשאי הוא לצוות בכתב על סגירתו, לאחר שדרש מבעל הרשיון בכתב לתקן את הדבר תוך מועד סביר, ולאחר שהזהירו כי אי מילוי דרישה זו יגרור הוצאת צו לסגירת בית הספר.

          (ב)  צו הסגירה יישלח בדואר רשום או על ידי שליח אל בעל הרשיון או אל מי שמנהל בית ספר ללא רשיון.

          (ג)   צו סגירה ייכנס לתקפו בתום 30 יום מיום מסירתו כאמור בסעיף קטן (ב), זולת אם נקבע בו מועד מאוחר יותר לכך, והוא יעמוד בתוקף עד אשר יבוטל על ידי המנהל הכללי או על ידי בית המשפט.

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2005

          (ה)  (בוטל).

מיום 29.5.1991

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1356 מיום 29.5.1991 עמ' 156 (ה"ח 2046)

הוספת סעיף קטן 32(א1)

 

מיום 29.5.1991

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 402

(א1) נוכח המנהל הכללי כי בבית הספר הופר איסור האפליה מטעמים עדתיים כאמור בסעיף 3ב לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 כאמור בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000, רשאי הוא לצוות בכתב על סגירתו, לאחר שדרש מבעל הרשיון בכתב לתקן את הדבר תוך מועד סביר, ולאחר שהזהירו כי אי מילוי דרישה זו יגרור הוצאת צו לסגירת בית הספר.

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 749 (ה"ח 77)

ביטול סעיפים קטנים 32(ד), 32(ה)

הנוסח הקודם:

(ד) בעל הרשיון או מי שמנהל בית ספר ללא רשיון רשאי, תוך 30 יום מיום קבלת צו הסגירה כאמור בסעיף קטן (ב), לבקש את ביטול הצו בבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא בית הספר; הגשת הבקשה לא תעכב את ביצוע הצו אלא אם החליט בית המשפט החלטה אחרת.

(ה) בית המשפט המחוזי רשאי בכל עת לבטל את הצו, לשנותו או לאשרו.

 

מיום 11.12.2016

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 28 (ה"ח 652)

(2) בעל הרשיון סירב לפטר עובד חינוך או עובד שירות כשנדרש לעשות כן לפי סעיף 18(ב) או 22(א);

עבירות ועונשין

33.  (א)  העובר על הוראות סעיף 3 או אינו מקיים צו סגירה לפי סעיף 32, דינו – מאסר שנה.

          (ב)  העובר על הוראות סעיפים 12, 16, 18(ב), 26 או 27, דינו – מאסר ששה חדשים.

          (ג)   מי שאינו מקיים במועדו דרישה לתיקון ליקויים לפי סעיף 31 או עובר על הוראה אחרת של חוק זה, דינו – קנס 1000 לירות.

          (ד)  הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לצוות על סגירתו של בית הספר עד לסיום המשפט.

          (ה)  בית המשפט רשאי, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על סגירתו של בית הספר.

          (ו)   מי שאינו מקיים צו סגירה לפי סעיף זה, ינהגו בו כאמור בסעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט.

שמירת סמכויות וחיובים

34.  סמכויות לפי חוק זה אינן גורעות מסמכויות לפי חיקוק אחר וקיום חיובים לפי חוק זה אינו משחרר מקיום חיובים לפי חיקוק אחר.

אי-תחולת פקודת החינוך

35.  פקודת החינוך לא תחול על בית הספר שחוק זה חל עליו.

הוראת מעבר (תיקון מס' 1) תש"ל-1970

36.  (א)  שר החינוך והתרבות, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יחיל בצווים חוק זה בהדרגה על בתי ספר שהיו קיימים ערב תחילתו (להלן – בתי ספר קיימים).

          (ב)  התחולה ההדרגתית אפשר שתהא לפי אזורים, לפי סוגי בתי ספר או לפי סוגי הבעלות של בתי ספר או גם לפי זה וגם לפי זה.

(תיקון מס' 3)  תשל"ו-1975

          (ג)   (בוטל).

מיום 21.8.1970

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ל מס' 605 מיום 21.8.1970 עמ' 150 (ה"ח 885)

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

36. בית ספר שחוק זה חל עליו והוא היה קיים ערב תחילתו של חוק זה, לא יחולו לגביו הוראות חוק זה עד תום ששה חדשים מיום תחילתו או עד למועד מאוחר יותר שקבע שר החינוך והתרבות, בין בכלל ובין לגבי בית ספר פלוני.

 

מיום 1.9.1975

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ו מס' 790 מיום 1.1.1976 עמ' 48 (ה"ח 1199)

ביטול סעיף קטן 36(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בית ספר קיים שלא הוחל עליו חוק זה לפי סעיף קטן (א), יחול עליו חוק זה ביום כ"ה באלול תשל"ה (1 בספטמבר 1975), אולם במקרים מיוחדים רשאי שר החינוך והתרבות לדחות לגבי בית ספר קיים פלוני את מועד תחולתו של חוק זה, ואין בהוראות האחרות של סעיף זה כדי לגרוע מסמכות זו.

ביצוע ותקנות

37.  שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

 

  שניאור זלמן שזר             גולדה מאיר                   זלמן ארן

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                שר החינוך והתרבות

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ט מס' 564 מיום 17.7.1969 עמ' 180 (ה"ח תשכ"ח מס' 776 עמ' 222).

תוקן ס"ח תש"ל מס' 605 מיום 21.8.1970 עמ' 150 (ה"ח תש"ל מס' 885 עמ' 179) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ב מס' 646 מיום 28.1.1972 עמ' 33 (ה"ח תשל"א מס' 949 עמ' 255) – תיקון מס' 2 בסעיף 5 לחוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3), תשל"ב-1972; ר' סעיף 6 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשל"ו מס' 790 מיום 1.1.1976 עמ' 48 (ה"ח תשל"ה מס' 1199 עמ' 426) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 1.9.1975.

ס"ח תשנ"א מס' 1356 מיום 29.5.1991 עמ' 156 (ה"ח תשנ"א מס' 2046 עמ' 182) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 18), תשנ"א-1991.

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 193 (ה"ח תש"ס מס' 2821 עמ' 2) – תיקון מס' 5 בסעיף 22 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000; תחילתו ביום 11.12.2000 ור' סעיף 31 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשס"א מס' 1761 מיום 14.12.2000 עמ' 42 (ה"ח תש"ס מס' 2888 עמ' 452) – תיקון מס' 6 בסעיף 20 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000 (כפי שתוקן ת"ט ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 402).

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 749 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 7 בסעיף 29לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 112 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 559 עמ' 122) – תיקון מס' 8; תחילתו בשנת הלימודים תשע"ו.

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 28 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 652 עמ' 158) – תיקון מס' 9.

ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 853 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 745 עמ' 46) – תיקון מס' 10 בסעיף 10 לחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, תשע"ח-2018; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

[1] סמכויותיו הועברו לשר החינוך התרבות והספורט בי"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1643.