תקנות הפיקוח על בתי-ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר – פיקוח

תוכן ענינים

סעיף 1

בקשה לרשיון והגשתה

Go

2

סעיף 2

המצורפות לבקשה

Go

2

סעיף 3

בקשת רשות מקומית

Go

2

סעיף 4

בקשה לגבי בתי ספר מסויימים

Go

2

סעיף 5

בקשה לגבי גן ילדים

Go

2

סעיף 6

תזכיר הסבר

Go

2

סעיף 7

השם

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות הפיקוח על בתי-ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-37 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:

בקשה לרשיון והגשתה

1.    (א)  בקשה לרשיון לפתוח או לקיים בית-ספר שאיננו גן-ילדים תיערך לפי טופס א' לתוספת.

          (ב)  בקשה לרשיון לפתוח או לקיים גן-ילדים תיערך לפי טופס ב' לתוספת.

          (ג)   בקשה תוגש בארבעה עותקים למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.

המצורפות לבקשה

2.    לכל עותק מהבקשה יצורפו מסמכים אלה:

(1)  אם המבקש הוא תאגיד – העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה, תקנות האגודה או האגודה השיתופית, חוזה השותפות של השותפות או המסמך האחר שלפיו הוקם התאגיד וכן פרטים על מי שבידו השליטה על התאגיד ועל מי שמוסמך לחייבו;

(2)  נסח מהרישום בפנקסי המקרקעין הנוגע למקרקעין המשמשים לצורך בית-הספר;

(3)  אם בית-הספר ייפתח או יקויים בבנין שכור – העתק מחוזה השכירות;

(4)  תשריטים של מבני בית-הספר וחצרותיו, חתומים בידי מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958;

בגן ילדים שהיה קיים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969), יצורפו לבקשה תשריטים בקנה מידה 1:50 של בנין גן הילדים אף אם אינם חתומים בידי אדריכל או מהנדס, ובלבד שהם ערוכים באופן ברור ומשקפים נכונה את בנין הגן וחצרותיו;

מיום 17.6.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2705 מיום 17.6.1971 עמ' 1210

(4) תשריטים של מבני בית-הספר וחצרותיו, חתומים בידי מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958;

בגן ילדים שהיה קיים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969), יצורפו לבקשה תשריטים בקנה מידה 1:50 של בנין גן הילדים אף אם אינם חתומים בידי אדריכל או מהנדס, ובלבד שהם ערוכים באופן ברור ומשקפים נכונה את בנין הגן וחצרותיו;

(5)  פרטים בדבר הוראות הבטיחות וסדרי הבטיחות במבני בית-הספר וחצרותיו;

(6)  תכנית הלימודים;

(7)  מערכת השיעורים;

(8)  התקנון לקבלת תלמידים לבית-הספר ולהעברתם מכיתה לכיתה;

(9)  רשימת עובדי החינוך, ערוכה לפי טופס ג' לתוספת;

(10) תקציב ההשקעות של בית-הספר והמקורות לכיסוין;

(11) תקציב בית הספר לשנה השוטפת או, אם הבקשה היא לרשיון לפתוח בית-ספר, התקציב לשנה הראשונה;

(12) מאזן השנה החולפת וחשבון ריווח והפסד, כשבמסמכים אלה מופיעות ההכנסות וההוצאות הקשורות בניהול בית-הספר. מסמכים אלה יהיו חתומים ביד רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955;

(13) פרטים בדבר שכר הלימוד וסדרי גבייתו וכן דוגמה של החוזה או ההתחייבות;

(14) פרטים בדבר תשלומים אחרים הנדרשים על ידי בית-הספר וסדרי גבייתם, וכן דוגמה של חוזה או התחייבות.

בקשת רשות מקומית

3.    רשות מקומית המבקשת רשיון לבית-ספר שבבעלותה אינה חייבת לצרף לבקשתה את המסמכים המפורטים בתקנה 2(1), (2), (3), (10), (11) ו-(12).

בקשה לגבי בתי ספר מסויימים

4.    מבקש רשיון לבית-ספר שהוא מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, או מוסד חינוך הכלול בהסדר של משרד החינוך והתרבות לשכר לימוד מדורג, אינו חייב לצרף לבקשתו –

(1)  המסמכים המתוארים בתקנה 2(6), (7) ו-(8);

(2)  המסמכים המפורטים בתקנה 2(1), (2), (3) ו-(4) אם הם כבר נמצאים בידי משרד החינוך והתרבות.

בקשה לגבי גן ילדים

5.    מבקש רשיון לגן ילדים אינו חייב לצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בתקנה 2(6), (7), (8), (9), (10), (11) ו-(12).

תזכיר הסבר

6.    מבקש רשיון רשאי לצרף לבקשתו תזכיר המסביר את פרטי בקשתו על מצורפותיה.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות פיקוח על בתי-ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970".

תוספת

טופס א'

(תקנה 1(א))

[בקשה לקבלת רשיון לפתוח או לקיים בית-ספר]

טופס ב'

(תקנה 1(ב))

[בקשה לקבלת רשיון לפתוח או לקיים גן-ילדים]

טופס ג'

(תקנה 2(9))

[רשימת עובדי חינוך (מורים/מדריכים) בבית-הספר]

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2583 מיום 15.7.1970 עמ' 1940.

תוקנו ק"ת תשל"א מס' 2705 מיום 17.6.1971 עמ' 1210 – תק' תשל"א-1971.

ק"ת תשל"ז מס' 3699 מיום 20.4.1977 עמ' 1457 – תק' תשל"ז-1977.