תקנות הפיקוח על בתי-ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות), תש"ל-1970

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר – פיקוח

תוכן ענינים

2

Go

המועד והדרך  להגשת רשימה של עובדי שירות

סעיף 1

2

Go

טופס

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


תקנות הפיקוח על בתי-ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות), תש"ל-1970*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-37 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:

המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות

1.    בראשית כל שנת לימודים ולא יאוחר מראש חודש חשון, ישלח בעל הרשיון בדואר רשום אל המנהל הכללי, או למי שהסמיך לכך, שלושה עותקים מרשימה של עובדי השירות המועסקים בבית-הספר.

טופס

2.    הרשימה תיערך לפי הטופס שבתוספת.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות פיקוח על בתי-ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות), תש"ל-1970".

תוספת

(תקנה 2)

[רשימת עובדי שירות בבית הספר]* פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2583 מיום 15.7.1970 עמ' 1951.