תקנות פיקוח על בתי-ספר (אישור להעסקת עובד חינוך), תש"ל-1970

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – עובדי חינוך

תוכן ענינים

2

Go

בקשה לאישור

סעיף 1

2

Go

אין כותרת

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3

3

Go

בקשה לאישור העסקה כעובד חינוך

3

Go

לשימוש משרד החינוך והתרבות


תקנות פיקוח על בתי-ספר (אישור להעסקת עובד חינוך), תש"ל-1970*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:

בקשה לאישור

1.    (א)  המבקש אישור לפי סעיף 16 לחוק, יגיש למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, באמצעות מנהל בית-הספר שבו עומד המבקש להיות מועסק, בקשה שתיערך לפי הטופס שבתוספת ויצרף לה שאלון עובד הוראה של משרד החינוך והתרבות והמצורפות הנזכרות בשאלון האמור.

           (ב)  מי שלפני הגשת בקשתו כבר הגיש למשרד החינוך והתרבות שאלון עובד הוראה, אינו חייב לצרפו לבקשתו אך יציין בה את מועד הגשת השאלון.

           (ג)   הבקשה תוגש בשלושה עותקים.

תק' תשנ"ג-1992

2.    (בוטלה).

מיום 27.5.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2698 מיום 27.5.1971 עמ' 1112

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

רשיון הוראה או הדרכה בבית ספר על יסודי

2. רשיון הוראה או הדרכה בבית ספר על יסודי שניתן על ידי המנהל הכללי לפי תקנון משרד החינוך והתרבות למתן רשיונות הוראה והדרכה בבתי ספר על יסודיים – רואים אותו כאילו כולל בתוכו אישור לפי סעיף 16 לחוק.

מיום 17.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4646 מיום 17.6.1984 עמ' 1739

2. תעודת הסמכה לשמש כעובד חינוך במוסד חינוך שנתן אותה המנהל הכללי והיא חתומה בידו – רואים אותה כאילו כללה בתוכה אישור לפי סעיף 16 לחוק לסוג החינוך שבעדו ניתנה; בתקנה זו, "המנהל הכללי" – לרבות מי שהוא הסמיכו לענין זה.

מיום 31.12.1992

תק' תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5483 מיום 1.12.1992 עמ' 110

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

תעודת הסמכה

2. תעודת הסמכה לשמש כעובד חינוך במוסד חינוך שנתן אותה המנהל הכללי והיא חתומה בידו – רואים אותה כאילו כללה בתוכה אישור לפי סעיף 16 לחוק לסוג החינוך שבעדו ניתנה; בתקנה זו, "המנהל הכללי" – לרבות מי שהוא הסמיכו לענין זה.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות פיקוח על בתי-ספר (אישור להעסקת עובד חינוך), תש"ל-1970".

תוספת

(תקנה 1(א))

[בקשה לאישור העסקה כעובד חינוך]

י"א בסיון תש"ל (15 ביוני 1970)                             יגאל אלון

                                                                                          שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2583 מיום 15.7.1970 עמ' 1953.

תוקנו ק"ת תשל"א מס' 2698 מיום 27.5.1971 עמ' 1112 – תק' תשל"א-1971.

ק"ת תשמ"ד מס' 4646 מיום 17.6.1984 עמ' 1739 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ג מס' 5483 מיום 1.12.1992 עמ' 110 – תק' תשנ"ג-1992; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.