נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות פיקוח על בתי-ספר (עקרונות למתן פטורים), תש"ל-1970

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

תוכן ענינים

סעיף 1

עקרונות למתן פטורים

Go

2

סעיף 1א

עקרונות למתן פטור לבית ספר של רשות חינוך מקומית

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2


תקנות פיקוח על בתי-ספר (עקרונות למתן פטורים), תש"ל-1970*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-37 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 12.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7015 מיום 13.7.2011 עמ' 1164

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-37 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עקרונות למתן פטורים

1.    ניתן לפטור בית-ספר מתחולת הוראות החוק, כולן או מקצתן, אם נתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:

(1)   בית הספר נתון לפיקוח של משרד ממשלתי שאיננו משרד החינוך והתרבות;

(2)   בית הספר מוחזק או מנוהל על ידי צבא-הגנה לישראל;

(3)   בידי המדינה חלק בשליטה של התאגיד המנהל את בית-הספר;

(4)   בית הספר הוא מוסד שבו ניתן חינוך על-תיכוני אשר מוסד להשכלה גבוהה, שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, נושא לגביו באחריות אקדמית;

(5)   בית-ספר כאמור בסעיף 2(א)(1) לחוק, אף אם אינו בית-ספר לבגירים;

מיום 5.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3623 מיום 25.11.1976 עמ' 415

הוספת פסקה 1(5)

(6)   בית-ספר המקנה מיעוטם בלבד של סוגי חינוך והכשרה המנויים בסעיף 2(א)(1) לחוק - בכל הנוגע ללימודים שאינם חינוך והכשרה כאמור;

מיום 5.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3623 מיום 25.11.1976 עמ' 415

הוספת פסקה 1(6)

(7)   בית-ספר המקיים לימודים בתכתובת בלבד;

מיום 5.12.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3623 מיום 25.11.1976 עמ' 415

הוספת פסקה 1(7)

(8)   כיתות ז'-ח', כולן או מקצתן, שהוצמדו לבית-ספר על-יסודי שהיה קיים ערב תחילתו של החוק, אם טרם הוחל החוק על בית הספר האמור וכל עוד לא הוחל;

מיום 20.4.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3839 מיום 20.4.1978 עמ' 1102

הוספת פסקה 1(8)

(9)   קורס הכנה לבחינות כניסה למוסד להשכלה גבוהה, כאמור בסעיף 2(א)(2) לחוק, המתקייים בבית-ספר, ושאינו נמשך שנת לימודים מלאה.

מיום 19.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5974 מיום 19.5.1999 עמ' 836

הוספת פסקה 1(9)

עקרונות למתן פטור לבית ספר של רשות חינוך מקומית

1א.     ניתן לפטור בית ספר של רשות חינוך מקומית, כהגדרתה בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שמתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן, מתחולת סעיפים 5, 6, 9(3) עד (6) בפרק ב' לחוק:

(1)  לבית הספר היה רישיון לפי החוק, בשנת הלימודים הקודמת לשנה שבה נתבקש הפטור;

(2)  מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הצהיר כי במבנה מתקיימות כל הוראות החוק;

(3)  בית הספר מנוהל ומוחזק על ידי רשות החינוך המקומית;

(4)  מבנה בית הספר בבעלות או בחזקת רשות החינוך המקומית;

(5)  עובדי ההוראה בבית הספר מועסקים במישרין על ידי רשות החינוך המקומית;

(6)  בית הספר מיועד לכיתות ט' עד י"ב או י' עד י"ב.

מיום 12.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7015 מיום 13.7.2011 עמ' 1164

הוספת תקנה 1א

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות פיקוח על בתי-ספר (עקרונות למתן פטורים), תש"ל-1970".

ב' בתמוז תש"ל (6 ביולי 1970)                              יגאל אלון

                                                                                      שר החינוך והתרבות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2585 מיום 16.7.1970 עמ' 1963.

תוקנו ק"ת תשל"ז מס' 3623 מיום 25.11.1976 עמ' 415 – תק' תשל"ז-1976; תחילתן 10 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ח מס' 3839 מיום 20.4.1978 עמ' 1102 – תק' תשל"ח-1978.

ק"ת תשנ"ט מס' 5974 מיום 19.5.1999 עמ' 836 – תק' תשנ"ט-1999.

ק"ת תשע"א מס' 7015 מיום 13.7.2011 עמ' 1164 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות