תקנות פיקוח על בתי-ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), תש"ל-1970

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – עובדי חינוך

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת בדיקה

סעיף 2

2

Go

העברת ממצאי בדיקה

סעיף 3

2

Go

אישור רשות הבריאות

סעיף 4

2

Go

ממצא חשוד

סעיף 5

2

Go

אין כותרת

סעיף 6

3

Go

אין כותרת

סעיף 7

3

Go

השם

סעיף 8


תקנות פיקוח על בתי-ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), תש"ל-1970*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "מוסד רפואי מוכר" - רופא או מוסד שהוכר על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות לענין תקנות אלה;

           "עובד" - עובד חינוך, עובד שירות או אדם המועמד להיות מועסק כעובד חינוך או כעובד שירות.

חובת בדיקה תק' תשמ"ט-1989

2.    (א)  לענין אישור לפי סעיף 27 לחוק, יעבור עובד בדיקה רפואית הכוללת אנמנזה מלאה ובדיקה פיזית (להלן - בדיקה רפואית) וכן, אם ראתה רשות הבריאות צורך בכך, כל בדיקה רפואית אחרת שתורה.

           (ב)  בדיקה לפי תקנת משנה (א) תיעשה במוסד רפואי מוכר.

           (ג)   רשימת המוסדות הרפואיים המוכרים הופקדה בכל לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות של משרד הבריאות ובכל לשכה מחוזית של משרד החינוך והתרבות, וכל אדם רשאי לעיין בה בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מיום 28.3.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 608

(א) לענין אישור לפי סעיף 27 לחוק, יעבור עובד בדיקת שיקוף רנטגן או צילום רנטגן של בית החזה (להלן – בדיקת רנטגן) בדיקה רפואית הכוללת אנמנזה מלאה ובדיקה פיזית (להלן - בדיקה רפואית) וכן, אם ראתה רשות הבריאות צורך בכך, כל בדיקה רפואית אחרת שתורה.

העברת ממצאי בדיקה

3.    לאחר בדיקת העובד יעביר המוסד הרפואי המוכר את ממצאיו לרשות הבריאות.

אישור רשות הבריאות

4.    מצאה רשות הבריאות, על סמך ממצאי מוסד רפואי מוכר כי העובד כשיר לעבוד בבית-ספר, תיתן לעובד אישור כי אין לה התנגדות להעסקתו מבחינה בריאותית.

ממצא חשוד תק' תשמ"ט-1989

5.    נתגלה בבדיקה רפואית ממצא חשוד, רשאית רשות הבריאות לחייב את העובד בכל בדיקה רפואית אחרת כפי שתראה לנחוץ, ורשאית היא לתת לעובד אישור זמני שהוא כשיר לעבוד בבית-ספר תוך זמן שנקבע בו.

מיום 28.3.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 608

5. נתגלה בבדיקת רנטגן בבדיקה רפואית ממצא חשוד, רשאית רשות הבריאות לחייב את העובד בבדיקת רנטגן חוזרת או בכל בדיקה רפואית אחרת כפי שתראה לנחוץ, ורשאית היא לתת לעובד אישור זמני שהוא כשיר לעבוד בבית-ספר תוך זמן שנקבע בו.

תק' תשמ"ט-1989

6.    (בוטלה).

מיום 28.3.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 608

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

בדיקה תקופתית

6. עברו שנתיים מיום בדיקת רנטגן, יעבור העובד, תוך חדשיים, בדיקת רנטגן מחדש, ומשנמצא כשיר לעבוד בבית ספר ינתן לו אישור כאמור בתקנות 4 או 5, לפי הענין.

תק' תשמ"ט-1989

7.    (בוטלה).

מיום 28.3.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 608

ביטול תקנה 7

הנוסח הקודם:

הוראת מעבר

7. (א) עובד בבית ספר שהיה קיים ביום פרסומן של תקנות אלה ולא היה קיים ערב תחילתו של החוק, יעבור בדיקות רנטגן וכן כל בדיקה אחרת שרשות הבריאות תורה, אם ראתה צורך בכך, תוך ארבעה חדשים מיום הפרסום כאמור.

(ב) עובד בבית ספר שהיה קיים ערב תחילתו של החוק, יעבור בדיקת רנטגן וכן כל בדיקה אחרת שרשות הבריאות תורה, אם ראתה צורך בכך, תוך ארבעה חדשים מיום שקבע שר החינוך והתרבות כיום תחילתו של החוק לגבי כלל בתי הספר האמורים או לגבי בית ספר פלוני.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות פיקוח על בתי-ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), תש"ל-1970".

י"ט באב תש"ל (21 באוגוסט 1970)                     ויקטור שם-טוב

                                                                                                 שר הבריאות* פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2605 מיום 27.8.1970 עמ' 2183.

תוקנו ק"ת תשמ"ט מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 608 – תק' תשמ"ט-1989.