נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר – פיקוח

תוכן ענינים

סעיף 1

מבחנים למתן רשיונות

Go

2

סעיף 1א

בתי ספר לנבחנים חיצוניים

Go

3

סעיף 1ב

בתי ספר להכשרה מקצועית

Go

3

סעיף 2

השם

Go

4


כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין כללים אלה:

מבחנים למתן רשיונות

1.    המנהל הכללי, שעה שהוא שוקל אם הובטחה בבית ספר רמה נאותה בענינים המפורטים להלן בטור א', יתחשב במבחנים המפורטים לצדם בטור ב':

                             טור א'                                                                     טור ב'

(1)  תכנית הלימודים, מערכת        התכניות, המערכות והרשימות שפורסמו על ידי המנהל הכללי

השיעורים ומשך הלימודים     ושהן בתוקף לגבי אותו סוג של בית-ספר בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

(2)  הכשרתו וכשרו המקצועי       בבית-ספר שבו ניתן חינוך גן-ילדים:

של סגל עובדי החינוך           היות עובדות חינוך בעלות תעודה מבית-מדרש מוכר לגננות או בעלות הכשרה אחרת שהוכרה לענין זה על ידי המנהל הכללי.

בבית-ספר שבו ניתן חינוך יסודי:

היות עובדי חינוך בעלי תעודה מבית-מדרש למורים או בעלי הכשרה אחרת שהוכרה לענין זה על ידי המנהל הכללי.

בבית-ספר שבו ניתן חינוך על-יסודי:

היות עובדי חינוך בעלי רשיון הוראה או הדרכה, שניתן לפי תקנון למתן רשיונות הוראה והדרכה בבתי-ספר על-יסודיים, שפורסם על ידי המנהל הכללי ושהוא בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

(3)  מבני בית-הספר והגישה        הנחיות לתכנון גני ילדים ובתי-ספר יסודיים, שפורסמו על ידי

אליהם, החצר, מספר             המנהל הכללי ושהן בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

הכיתות, חדרי הלימוד וחדרי הספח והשירות

הכללים הארעיים שפורסמו בחוזר מיוחד ב' (תש"ל) של המנהל הכללי - לגבי מבני בתי-ספר שהיו קיימים ביום פרסום החוק, ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969); הכללים שפורסמו ויתפרסמו על ידי משרד החינוך והתרבות בחוזר המנהל הכללי - לגבי מבני בתי-ספר שלא היו קיימים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969).

(4)  תנאי הבטיחות                     הוראות בטיחות לגן-הילדים, שפורסמו על ידי המנהל הכללי

בבית-הספר                         ושהן בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

הוראות בטיחות לבתי-הספר, שפורסמו על ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף לגבי אותו סוג של בית-ספר בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

(5)  הריהוט והציוד של               התאמת הריהוט לגילם של התלמידים והתאמת הציוד לדרישות

בית-הספר                           תכנית הלימודים ולמספר התלמידים.

(6)  הבסיס הכספי לקדום            (1)  כיסוי ההשקעות וההוצאות השוטפות של בית-הספר

בית-הספר                                  לשנה אחת לפחות, לרבות משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליות;

(2)  שיעורי שכר-הלימוד שאושרו על ידי המנהל הכללי לפי סעיף 28(ג) לחוק לגבי בתי-ספר מהסוג הנדון;

(3)  ניהול ספרי חשבונות תקינים.

בתי ספר לנבחנים חיצוניים

1א.     (א)  בבית-ספר שבו ניתן חינוך על-יסודי שאינו מסתיים בבחינות בגרות ממשלתיות במסגרת המוסד, למעט בית-ספר שבו ניתנים קורסים להכשרה מקצועית כאמור בסעיף 1ב, יחולו מבחנים אלה:

                             טור א'                                                                     טור ב'

(1)  תכנית הלימודים, מערכת        (א)  תכנית הלימודים תכשיר את התלמידים לקראת בחינות

השיעורים ומשך הלימודים            בגרות ממשלתיות במלואן, ואולם בבית-ספר לבגירים יכול שתכשירם למקצת הבחינות כאמור;

(ב)  היה בית הספר מיועד לנערים, תחולק בו תכנית הלימודים למחלקות אלה:

(1)   מחלקה א', אליה יתקבלו תלמידים שסיימו כיתה י' של בית-ספר  על-יסודי;

(2)   מחלקה ב', אליה יתקבלו תלמידים שסיימו כיתה י"א של בית-ספר על-יסודי או מחלקה א' של בית-ספר כאמור בפסקה זו;

והכל - אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם הקודמים;

(ג)   על אף האמור בפסקה (ב) יכול שבית הספר יקיים, עד ערב שנת הלימודים תש"מ, גם כיתה י', אליה יתקבלו נערים בני 16 ומעלה, אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם הקודמים;

(ד)  תכנית הלימודים תתבצע על פי תכנון שנתי מוקדם ותכלול גם מבחני הישגים מתאימים;

(ה)  תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים יפורסמו ברבים ובכתב ויובאו לידיעת התלמידים.

(2)  הכשרתם וכשרם המקצועי     (א)  בית-הספר מנהל פדגוגי בעל תואר אקדמי ראשון לפחות,

של סגל עובדי החינוך                  בעל תעודת הוראה לחינוך על-יסודי ובעל נסיון בהוראה של חמש שנים לפחות;

(ב)  המורים למקצועות הם בעלי תואר אקדמי במקצועות אותם הם מלמדים ובעלי תעודת הוראה או בעלי הכשרה אחרת שהוכרה לענין זה על ידי המנהל הכללי.

(3)  מבני בית-הספר והגישה        (א)  בבית-הספר קיימת מעבדה להוראת מדעי הטבע הנלמדים

אליהם, החצר, מספר הכיתות        בו;

וחדרי הלימוד, חדרי הספח     (ב)  בית-הספר המכין לבחינות מוקדמות יקיים חדרי הדגמות

והשירות                                    להוראת מדעי הטבע;

והכל בהתאם להנחיות המפקח על הוראת המקצוע.

(4)  הריהוט והציוד של               בבית-הספר עזרי לימוד מתאימים, לפי שנקבע לענין זה

בית-הספר                           ברשימת פריטים שפורסמה על ידי המנהל הכללי ושהיא בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.

(5)  הבסיס הכספי לקיומו            בית-הספר מביא מראש ובכתב לידיעת המועמד ללימודים את

של בית-הספר                     שכר הלימוד וסדרי גבייתו, או לידיעת הוריו, אם הוא קטין.

           (ב)  מבחנים אלה באים להוסיף על האמור בסעיף 1 זולת אם הכתוב מחייב אחרת.

מיום 11.9.1977

כללים תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3760 מיום 11.9.1977 עמ' 2587

הוספת סעיף 1א

מיום 30.4.1978

כללים תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1203

(1) תכנית הלימודים, (א) תכנית הלימודים תכשיר את התלמידים לקראת בחינות

מערכת השיעורים בגרות ממשלתיות במלואן, ואולם בבית-ספר לבגירים יכול

ומשך הלימודים שתכשירם למקצת הבחינות כאמור;

(ב) היה בית הספר מיועד לנערים, תחולק בו תכנית הלימודים למחלקות אלה:

(1) מחלקה א', אליה יתקבלו תלמידים שסיימו כיתה י' של בית-ספר  על-יסודי;

(2) מחלקה ב', אליה יתקבלו תלמידים שסיימו כיתה י"א של בית-ספר על-יסודי או מחלקה א' של בית-ספר כאמור בפסקה זו;

והכל — אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם הקודמים;

(ג) על אף האמור בפסקה (ב) יכול שבית הספר יקיים, עד ערב שנת הלימודים תשמ"ב, גם כיתה י', אליה יתקבלו נערים בני 15 שטרם הוחלה עליהם חובת לימוד לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם הקודמים;

(ג) על אף האמור בפסקה (ב) יכול שבית הספר יקיים, עד ערב שנת הלימודים תש"מ, גם כיתה י', אליה יתקבלו נערים בני 16 ומעלה, אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם הקודמים;

(ד) תכנית הלימודים תתבצע על פי תכנון שנתי מוקדם ותכלול גם מבחני הישגים מתאימים;

(ה) תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים יפורסמו ברבים ובכתב ויובאו לידיעת התלמידים.

מיום 26.12.1979

כללים תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4071 מיום 26.12.1979 עמ' 660

(א) בבית-ספר שבו ניתן חינוך על-יסודי שאינו מסתיים בבחינות בגרות ממשלתיות במסגרת המוסד, למעט בית-ספר שבו ניתנים קורסים להכשרה מקצועית כאמור בסעיף 1ב, יחולו מבחנים אלה:

בתי ספר להכשרה מקצועית

1ב.     בבית ספר שבו ניתנים קורסים להכשרה מקצועית:

           (א)  לתלמידים עד גיל 18, המסתיימים במבחנים המוכרים על ידי מערכת החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך והתרבות (להלן - הגוף המפקח).

           (ב)  לבגירים, המסתיימים בבחינות ממשלתיות הנערכות על ידי האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה (להלן - הגוף המפקח), יחולו מבחנים אלה:

                             טור א'                                                                     טור ב'

תכנית הלימודים, מערכת              תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך הלימודים, כפי

השיעורים ומשך הלימודים            שפורסמה לגבי כל מקצוע בידי הגוף המפקח המתאים, או שאושרה בידו.

הכשרתם וכשרם המקצועי            סגל המורים והמדריכים אושרו על פי שיקולים מקצועיים

של סגל עובדי החינוך                  ופדגוגיים על ידי הגוף המפקח המתאים לצורך מתן הקורס.

מבני בית הספר, מספר                 מבנים המכילים את הדרוש להוראת כל מקצוע בהתאם

הכיתות, חדרי הלימוד וחדרי         להנחיות הגוף המפקח המתאים.

הספח והשירות

הריהוט והציוד                           התאמת הריהוט לתלמידים והתאמת הציוד ועזרי הלימוד לדרישת תכניות הלימודים ולמספר התלמידים.

תנאי הבטיחות בבית הספר           על פי הנחיות הגוף המפקח המתאים.

הבסיס הכספי לקיום בית הספר     (1)  בית הספר מביא מראש ובכתב לידיעת המועמדים ללימודים את שכר הלימוד, סדרי גביתו ותנאיו, או לידיעת הוריו,אם הוא קטין;

(2)  ניהול ספרי חשבונות תקינים;

(3)  כיסוי ההשקעות וההוצאות השוטפות של בית הספר לשנה אחת לפחות, לרבות משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליים.

מיום 26.12.1979

כללים תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4071 מיום 26.12.1979 עמ' 660

הוספת תקנה 1ב

השם

2.    לכללים אלה ייקרא "כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971".

ט"ז בטבת תשל"א (13 בינואר 1971)                       יגאל אלון

                                                                                           שר החינוך והתרבות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"א מס' 2658 מיום 28.1.1971 עמ' 510.

תוקנו ק"ת תשל"ז מס' 3760 מיום 11.9.1977 עמ' 2587 – כללים תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח מס' 3842 מיום 30.4.1978 עמ' 1203 – כללים תשל"ח-1978.

ק"ת תש"ם מס' 4071 מיום 26.12.1979 עמ' 660 – כללים תש"ם-1979.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות