צו פיקוח על בתי-ספר (החלת החוק), תשל"ז-1977

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר – פיקוח

תוכן ענינים

2

Go

תיקון הודעות  קודמות

סעיף 1

2

Go

החלה על בתי ספר ציבוריים

סעיף 2

2

Go

החלה על גני ילדים

סעיף 3

2

Go

הגדרה

סעיף 4

2

Go

השם

סעיף 5


צו פיקוח על בתי-ספר (החלת החוק), תשל"ז-1977*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון הודעות קודמות

1.    בהודעות בדבר החלת החוק על בתי-ספר שהיו קיימים ערב תחילתו, במקום "ושאין" יבוא "זולת אם".

החלה על בתי ספר ציבוריים

2.    החוק יחול על בתי הספר המנויים בתוספת לפקודת החינוך ושהיו קיימים ערב תחילתו.

החלה על גני ילדים

3.    החוק יחול מיום י"ח באלול תשל"ז (1 בספטמבר 1977) על גני ילדים שהיו קיימים ערב תחילתו, זולת אם בידי בעליהם מסמך מאת משרד החינוך והתרבות המאשר כי גן הילדים נתון לפיקוחו.

הגדרה

4.    בצו זה ולענין ההודעה מיום כ"ח בטבת תשל"א (25 בינואר 1971), "גן ילדים" - בית-ספר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים שהגיעו לגיל 3 לפני יום א' בטבת של שנת לימודים פלונית וטרם הגיעו לגיל 6 במועד האמור.

השם

5.    לצו זה ייקרא "צו פיקוח על בתי-ספר (החלת החוק), תשל"ז-1977".

כ"א באדר תשל"ז (11 במרס 1977)                         אהרן ידלין

                                                                                          שר החינוך והתרבות* פורסם ק"ת תשל"ז מס' 3692 מיום 11.4.1977 עמ' 1356.