חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988

 

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך מיוחד

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': שירותי חינוך מיוחדים חינם

Go

4

סעיף 2

מטרות שירותי החינוך המיוחדים

Go

4

סעיף 3

שירותי חינוך מיוחדים חינם

Go

4

סעיף 4

אחריות למתן שירותי חינוך מיוחדים חינם

Go

4

 

פרק ג': זכאות ואפיון

Go

5

סעיף 5

מינוי ועדות זכאות ואפיון

Go

5

סעיף 6

הרכבת ועדת זכאות ואפיון

Go

5

סעיף 7

קביעת זכאות ואפיון

Go

5

סעיף 8

הפניה לועדת זכאות ואפיון

Go

6

סעיף 9

סמכויות ועדת זכאות ואפיון והדיון בה

Go

6

סעיף 10

דיון חוזר

Go

7

סעיף 11

דיוני ועדת זכאות ואפיון והחלטותיה

Go

7

סעיף 12

מינוי ועדת השגה

Go

8

סעיף 13

השגה

Go

8

 

פרק ד': הלימודים במוסד לחינוך מיוחד

Go

8

סעיף 14

משך שנת לימודים

Go

8

סעיף 15

יום לימודים ארוך

Go

8

סעיף 16

מורים

Go

8

סעיף 17

כיתה

Go

9

סעיף 18

מטפלים שאינם מורים

Go

9

סעיף 19

תכנית לימודים אישית

Go

9

סעיף 20

הערכה מסכמת

Go

9

 

פרק ד'1: שילוב תלמיד עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

Go

9

סעיף 20א

הגדרות

Go

9

סעיף 20ב

זכאות תלמיד עם צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל

Go

9

סעיף 20ג

תכנית שילוב

Go

10

סעיף 20ד

צוות רב מקצועי

Go

10

סעיף 20ה

השגה לוועדת זכאות ואפיון

Go

10

סעיף 20ו

מורים ומטפלים שאינם מורים

Go

11

סעיף 20ז

תכנית חינוכית יחידנית לתלמיד משולב

Go

11

סעיף 20ח

הערכה מסכמת לתלמיד משולב

Go

11

 

פרק ה': שונות

Go

11

סעיף 21

תיקון חוק לימוד חובה

Go

11

סעיף 22

שמירת דינים

Go

11

סעיף 23

ביצוע ותקנות ושינוי התוספות

Go

11

סעיף 24

תחילה ותחולה

Go

11

 

תוספת ראשונה

Go

12

 

תוספת שנייה

Go

13

 


חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    (א)  בחוק זה –

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "שירותי חינוך מיוחדים" – הוראה, לימוד וטיפול שיטתיים הניתנים לפי חוק זה לתלמיד עם צרכים מיוחדים, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וטיפולים בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו ולרבות שירותים נלווים או שירותים מיוחדים, לפי העניין, הכל לפי צרכיו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים;

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243 (ה"ח 2866)

"חינוך מיוחד" – הוראה, לימוד וטיפול שיטתיים הניתנים לפי חוק זה לילד חריג לילד בעל צרכים מיוחדים, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וטיפולים בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו ולרבות שירותים נלווים, בכל לפי צרכיו של הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים;

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

"חינוך מיוחד שירותי חינוך מיוחדים" – הוראה, לימוד וטיפול שיטתיים הניתנים לפי חוק זה לילד לתלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק וטיפולים בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו ולרבות שירותים נלווים או שירותים מיוחדים, לפי העניין, בכל לפי צרכיו של הילד התלמיד בעל הצרכים המיוחדים עם הצרכים המיוחדים;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "תלמיד עם צרכים מיוחדים" – אדם בגיל 3 עד 21, שיש לו אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה, המגבילה את תפקודו באחת מרמות התפקוד המפורטות בתוספת השנייה;

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243 (ה"ח 2866)

"ילד חריג" "ילד בעל צרכים מיוחדים" – אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת התפתחות לקויה של כשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד;

 

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח 3057)

"ילד בעל צרכים מיוחדים" – אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת, שמחמת התפתחות לקויה של כשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי עם לקות משמעותית, שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד;

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

החלפת הגדרת "ילד בעל צרכים מיוחדים" בהגדרת "תלמיד עם צרכים מיוחדים"

הנוסח הקודם:

"ילד בעל צרכים מיוחדים" – אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת, עם לקות משמעותית, שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד;

(תיקון מס' 7) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "מוגבלות" – מוגבלות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית או מוגבלויות התפתחותיות כוללניות;

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח 3057)

הוספת הגדרת לקות

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

"לקות מוגבלות" – לקות מוגבלות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית או לקויות מוגבלויות התפתחותיות כוללניות;

          "מוסד חינוך מוכר" – כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "מוסד לחינוך מיוחד" – מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים, לרבות כתה במוסד חינוך מוכר שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

"מוסד לחינוך מיוחד" – מוסד חינוך מוכר שניתן בו חינוך מיוחד שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים, לרבות כתה במוסד חינוך מוכר שבה ניתן חינוך מיוחד שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "מוסד לחינוך רגיל" – מוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

הוספת הגדרת "מוסד לחינוך רגיל"

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "מתי"א" – מרכז תמיכה יישובי או אזורי שבו ניתנים, בין השאר, מידע, הנחיה וסיוע לצוות חינוכי וכן שירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם צרכים מיוחדים; לעניין זה, "צוות חינוכי" – עובדי הוראה, מטפלים הנותנים שירותים פארא-רפואיים וסייעים, העוסקים במתן שירותי חינוך מיוחדים;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

הוספת הגדרת "מתי"א"

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

הוספת הגדרת "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "צוות רב-מקצועי" – כמשמעותו בפרק ד'1;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

הוספת הגדרת "צוות רב-מקצועי"

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "שירותים נלווים" – שירותי הסעה וליווי, ארוחות, עזרים מסייעים, שירותים רפואיים, פארא-רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים, וכן כל שירות אחר שהשר קבע בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר העבודה והרווחה, לפי הענין; בחוק זה –

"שירותי הסעה וליווי" – כמשמעותם לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994;

"עזרים מסייעים" – כמשמעותם לפי חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

"שירותים נלווים" – שירותי הסעה וארוחות וליווי, ארוחות, עזרים מסייעים, שירותים רפואיים, פארא-רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים, וכל וכן כל שירות אחר שהשר קבע בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר העבודה והרווחה, לפי הענין; בחוק זה –

"שירותי הסעה וליווי" – כמשמעותם לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994;

"עזרים מסייעים" – כמשמעותם לפי חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "שירותים פארא-רפואיים" – לרבות שירותים הניתנים בידי מי שהוא בעל תעודה במקצועות הבריאות לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, וטיפול באמנות;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 763 (ה"ח 1199)

הוספת הגדרת "שירותים פארא-רפואיים"

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "ארגון ציבורי" – ארגון ארצי או ארגון מקומי של מתנדבים העוסק בטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים מסוג מסויים או בקידום ענינם, שהשר הכיר בו בצו;

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243 (ה"ח 2866)

"ארגון ציבורי" – ארגון ארצי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים בעלי חריגות בילדים בעלי צרכים מיוחדים מסוג מסויים או בקידום ענינם, שהשר הכיר בצו;

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 763 (ה"ח 1199)

"ארגון ציבורי" – ארגון ארצי או ארגון מקומי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים מסוג מסויים או בקידום ענינם, שהשר הכיר בצו;

 

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "ועדת זכאות ואפיון" – ועדה שמונתה לפי סעיף 5;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 763 (ה"ח 1199)

הוספת הגדרת "ועדת זכאות ואפיון"

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          "חוזר מנכ"ל" – חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך, המפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 763 (ה"ח 1199)

הוספת הגדרת "חוזר מנכ"ל"

          "השר" – שר החינוך והתרבות.

          (ב)  מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 ובחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אלא אם כן ניתן להם פירוש אחר בחוק זה.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2017

פרק ב': שירותי חינוך מיוחדים חינם

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 763 (ה"ח 1199)

פרק ב': חינוך מיוחד שירותי חינוך מיוחדים חינם

מטרות שירותי החינוך המיוחדים (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

2.      מטרות שירותי החינוך המיוחדים הן –

(1)  לקדם ולפתח את הלמידה, הכישורים והיכולות של התלמיד עם הצרכים המיוחדים ואת תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, החברתי וההתנהגותי ולהקנות לו ידע, מיומנויות, כישורי חיים וכישורים חברתיים;

(2)  לעגן את זכותו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה, בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי יכולותיו;

(3)  לקדם את שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים.

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243 (ה"ח 2866)

2. מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכלתו של הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 763 (ה"ח 1199)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

מטרת החינוך המיוחד

2. מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכלתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה.

שירותי חינוך מיוחדים חינם (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

3.    (א)  תלמיד עם צרכים מיוחדים זכאי לשירותי חינוך מיוחדים חינם באזור מגוריו.

          (ב)  לא נמצא מוסד לחינוך מיוחד באזור מגוריו של תלמיד כאמור בסעיף קטן (א), אחראית רשות החינוך המקומית למתן שירותי חינוך מיוחדים לתלמיד במוסד מתאים קרוב ככל האפשר לאזור מגוריו, אף אם המוסד נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת.

          (ג)   לא נמצא מוסד חינוך רגיל שהוא מוסד חינוך מתאים כמשמעותו בסעיף 7א לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (בסעיף זה – מוסד חינוך מתאים), באזור מגוריו של תלמיד כאמור בסעיף קטן (א), אחראית רשות החינוך המקומית למתן שירותי חינוך מיוחדים לתלמיד במוסד חינוך מתאים לפי הוראות החוק האמור.

          (ד)  השר, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה.

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243 (ה"ח 2866)

3. ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים זכאי לחינוך מיוחד חינם במוסד לחינוך מיוחד באזור מגוריו; לא נמצא מוסד כאמור באזור מגוריו אחראית רשות החינוך המקומית למתן חינוך מיוחד לילד במוסד מתאים, קרוב ככל האפשר לאזור מגוריו, אף אם המוסד נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 763 (ה"ח 1199)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

חינוך מיוחד חינם

3. ילד בעל צרכים מיוחדים זכאי לחינוך מיוחד חינם במוסד לחינוך מיוחד באזור מגוריו; לא נמצא מוסד כאמור באזור מגוריו, אחראית רשות החינוך המקומית למתן חינוך מיוחד לילד במוסד מתאים, קרוב ככל האפשר לאזור מגוריו, אף אם המוסד נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת.

אחריות למתן שירותי חינוך מיוחדים חינם (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

4.    (א)  המדינה אחראית למתן שירותי חינוך מיוחדים חינם לפי חוק זה.

          (ב)  קיום מוסדות לחינוך מיוחד לפי חוק זה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית, יהיה מוטל על המדינה ועל רשות החינוך המקומית במשותף.

(תיקון מס' 5) תש"ס-2000

          (ג)   רשות חינוך מקומית ששלחה תלמיד עם צרכים מיוחדים למוסד לחינוך מיוחד הנמצא בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אחרת (להלן – הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות קיום המוסד האמור בגין התלמיד עם הצרכים המיוחדים ששלחה; השר יקבע בצו את שיעור ההשתתפות של הרשות השולחת; לענין זה יראו רשות חינוך מקומית כרשות שולחת גם אם התלמיד עם הצרכים המיוחדים שוהה מחוץ לתחום שיפוטה במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על המעונות, תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הפיקוח).

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000

          (ד)  השר רשאי לחייב רשות חינוך מקומית או רשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, לפתוח ולקיים מוסד לחינוך מיוחד לתלמידים עם צרכים מיוחדים הגרים בתחום שיפוטה של אותה רשות חינוך מקומית או של אותן רשויות חינוך מקומיות.

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243 (ה"ח 2866)

(ג) רשות חינוך מקומית ששלחה ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים למוסד לחינוך מיוחד הנמצא בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אחרת (להלן – הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות קיום המוסד האמור בגין הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים ששלחה; השר יקבע בצו את שיעורי ההשתתפות של הרשות השולחת; לענין זה יראו רשות חינוך מקומית כרשות שולחת גם אם הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים שוהה מחוץ לתחום שיפוטה במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הפיקוח).

(ד) השר רשאי לחייב רשות חינוך מקומית או רשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, לפתוח ולקיים מוסד לחינוך מיוחד לילדים חריגים לילדים בעלי צרכים מיוחדים הגרים בתחום שיפוטה של אותה רשות חינוך מקומית או של אותן רשויות חינוך מקומיות.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 764 (ה"ח 1199)

אחריות למתן חינוך מיוחד שירותי חינוך מיוחדים חינם

(א) המדינה אחראית למתן חינוך מיוחד שירותי חינוך מיוחדים חינם לפי חוק זה.

(ב) קיום מוסדות לחינוך מיוחד לפי חוק זה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית, יהיה מוטל על המדינה ועל רשות החינוך המקומית במשותף.

(ג) רשות חינוך מקומית ששלחה ילד תלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים למוסד לחינוך מיוחד הנמצא בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אחרת (להלן – הרשות השולחת), תשתתף בהוצאות קיום המוסד האמור בגין הילד התלמיד בעל הצרכים המיוחדים עם הצרכים המיוחדים ששלחה; השר יקבע בצו את שיעור ההשתתפות של הרשות השולחת; לענין זה יראו רשות חינוך מקומית כרשות שולחת גם אם הילד התלמיד בעל הצרכים המיוחדים עם הצרכים המיוחדים שוהה מחוץ לתחום שיפוטה במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על המעונות, תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הפיקוח).

(ד) השר רשאי לחייב רשות חינוך מקומית או רשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, לפתוח ולקיים מוסד לחינוך מיוחד לילדים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים הגרים בתחום שיפוטה של אותה רשות חינוך מקומית או של אותן רשויות חינוך מקומיות.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2017

פרק ג': זכאות ואפיון

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 764 (ה"ח 1199)

החלפת כותרת פרק ג'

הנוסח הקודם:

פרק ג': אבחון והשמה

מינוי ועדות זכאות ואפיון (תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

5.    השר ימנה ועדות זכאות ואפיון לתלמידים עם צרכים מיוחדים ויקבע את אזור פעולתן.

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243  (ה"ח 2866)

5. השר ימנה ועדות השמה לילדים חריגים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ויקבע את אזור פעולתן.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

מינוי ועדות השמה זכאות ואפיון

5. השר ימנה ועדות השמה זכאות ואפיון לילדים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים ויקבע את אזור פעולתן.

 

 

 

הרכבת ועדת זכאות ואפיון (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

6.    (א)  בוועדת זכאות ואפיון יהיו שישה חברים כמפורט להלן:

(1)   עובד משרד החינוך שהוא בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד, והוא יהיה יושב הראש;

(2)   נציג רשות החינוך המקומית שהוא מנהל מחלקת החינוך כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001, או מי מטעמו שהוא בעל ניסיון או הכשרה בחינוך מיוחד;

(3)   שני מפקחים כוללים של משרד החינוך, האחד מפקח כולל לחינוך מיוחד והאחר מפקח כולל לחינוך רגיל, או נציגיהם;

(4)   פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 (בחוק זה – פסיכולוג חינוכי) מטעם הרשות המקומית;

(5)   הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שימנה השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

          (ב)  יושב ראש ועדת זכאות ואפיון יזמן את הוועדה.

מיום 8.6.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1574 מיום 8.3.1996 עמ' 164 (ה"ח 2347, ה"ח 2411)

(5) כשיר לעבודה סוציאלית, כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, בעל נסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים חריגים (להלן - עובד סוציאלי), מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה;

 

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243 (ה"ח 2866)

(5) סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, בעל נסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים חריגים בילדים בעלי צרכים מיוחדים (להלן - עובד סוציאלי), מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה;

(6) נציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד, מתוך רשימה שיקבע ועד ההורים.

(6) הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 764 (ה"ח 1199)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

הרכב ועדת השמה

6. (א) בועדת השמה יהיו שבעה חברים כמפורט להלן:

(1) נציג רשות חינוך מקומית והוא יהיה היושב ראש;

(2) שני מפקחים של משרד החינוך והתרבות, שאחד מהם הוא מפקח לחינוך מיוחד, או נציגיהם;

(3) פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977 (להלן – פסיכולוג חינוכי), מטעם הרשות המקומית;

(4) רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות;

(5) עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996, בעל נסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים (להלן – עובד סוציאלי), מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה;

(6) הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

(ב) יושב ראש ועדת השמה יזמן את הועדה.

קביעת זכאות ואפיון (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

7.    (א)  (1)   ועדת זכאות ואפיון תקבע את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים של תלמיד שיש לו אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה, המגבילה את תפקודו לפי אחת מרמות התפקוד המפורטות בתוספת השנייה, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו, כמפורט בחלק א' או בחלק ב' לתוספת השנייה, ולפי צרכיו;

(2)   הוועדה תקבע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד בהתאם למצבו בין השאר בתחומים אלה: קוגניטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת;

(3)   בחוק זה, "רמת תפקוד" – רמת תפקוד כמפורט בתוספת השנייה, לפי אמות המידה שנקבעו בחוזר מנכ"ל.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  (1)   ועדת זכאות ואפיון שקבעה את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, תמסור להורי התלמיד מידע בכתב בדבר פירוט השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד מבין אלה (בסעיף זה – מסגרת חינוכית):

(א)   כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל בהתאם להוראות פרק ד'1;

(ב)   כיתה במוסד חינוך רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים;

(ג)    מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים;

(2)   הורי התלמיד יבחרו את המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם מבין האפשרויות המנויות בפסקה (1)(א) עד (ג), ויודיעו על בחירתם לוועדת הזכאות והאפיון בתוך 14 ימים מיום שנודע להם על קביעת הוועדה כאמור בסעיף קטן (א);

(3)   לא הודיעו הורי התלמיד על בחירתם בתוך התקופה האמורה בפסקה (2), רשאית ועדת הזכאות והאפיון להחליט על המסגרת החינוכית המתאימה לתלמיד; בבואה להחליט כאמור, תעניק ועדת הזכאות והאפיון זכות קדימה לשילוב הילד במוסד חינוך רגיל בהתאם להוראות פרק ד'1;

(4)   (א)   סברה ועדת הזכאות והאפיון, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, ולעניין תלמיד הלומד במוסד חינוך או במעון יום שיקומי – גם על מידע בכתב ממוסד החינוך או ממעון היום השיקומי, כי יש חשש ממשי שהשמתו של התלמיד במסגרת חינוכית בהתאם לבחירת הוריו לפי פסקה (2) תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלומם של אחרים, רשאית היא להחליט על השמתו במסגרת חינוכית אחרת המתאימה לו;

(ב)   החלטת הוועדה כאמור בפסקת משנה (א) תינתן לאחר שנתנה להורי התלמיד הזדמנות להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ההורים על בחירתם לפי פסקה (2), היא טעונה אישור של מנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך או סגנו, ויחולו עליה הוראות סעיף 13;

(ג)    השר ימסור לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, מדי שנה, לא יאוחר מא' בחשוון, דיווח על ההחלטות שהתקבלו לפי פסקה זו בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח;

(ד)   בסעיף זה, "מעון יום שיקומי" – כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000;

(5)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על תלמיד שוועדת זכאות ואפיון או הצוות הרב-מקצועי קבעו שהוא זכאי למענה פרטני או קבוצתי כמשמעותו בתוספת השנייה; נקבע כאמור, ילמד התלמיד בכיתה רגילה במוסד חינוך רגיל בהתאם להוראות פרק ד'1.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב1) סל השירותים שיינתן לתלמיד עם צרכים מיוחדים שוועדת זכאות ואפיון קבעה את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים ייקבע לפי רמת תפקודו של התלמיד ולפי צרכיו, וכן בכפוף למאפיינים המובנים של המסגרת החינוכית שבה הוא לומד; בסעיף זה, "מאפיינים מובנים" – יום לימודים ארוך, משך שנת הלימודים, מספר תלמידים בכיתה, ארוחות ומיתקנים ייחודיים של מוסד לחינוך מיוחד.

(תיקון מס' 7) תשס"ג-2002

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ד)  הובא לפני ועדת זכאות ואפיון ענינו של תלמיד עם צרכים מיוחדים שועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969, קבעה שהוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, תתחשב ועדת זכאות ואפיון, לצורך קבלת החלטתה, בקביעת ועדת האבחון לענינו.

(תיקון מס' 2)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 7) תשס"ג-2002

          (ה)  השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע לכל שנת לימודים את התקציב להרחבת מספר הזכאים לחינוך מיוחד ולתוספת הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים לפי פרק ד'1; השר יקבע לכל ועדת השמה את מספר הזכאים שהיא רשאית לאשר בכל שנת לימודים, על פי כללים שיבטיחו שסך עלות החינוך המיוחד לכל הזכאים החדשים לא יעלה על התקציב שייקבע כאמור לאותה שנה.

מיום 6.4.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 133 (ה"ח 1972)

הוספת סעיף קטן 7(ה)

 

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 244 (ה"ח 2866)

(א) ועדת השמה תקבע את זכאותו של ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד.

(ב) בבואה לקבוע השמתו של ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים, תעניק ועדת השמה זכות קדימה להשמתו במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד.

(ג) החליטה ועדת השמה על השמתו של ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים במוסד כאמור בסעיף קטן (ב), תמליץ הועדה על טיפולים או שיעורים מיוחדים שיינתנו לו באותו מוסד.

(ד) הובא לפני ועדת השמה ענינו של ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים שועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, קבעה שהוא מפגר, תתחשב ועדת ההשמה, לצורך קבלת החלטתה, בקביעת ועדת האבחון לענינו.

 

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 491 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף קטן 7(א1)

 

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח 3057)

(ג) החליטה ועדת השמה על השמתו של ילד בעל צרכים מיוחדים במוסד כאמור בסעיף קטן (ב), תמליץ הועדה על טיפולים או שיעורים מיוחדים שיינתנו לו באותו מוסד.

(ד) הובא לפני ועדת השמה ענינו של ילד בעל צרכים מיוחדים שועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, קבעה שהוא מפגר, תתחשב ועדת ההשמה, לצורך קבלת החלטתה, בקביעת ועדת האבחון לענינו.

(ה) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע לכל שנת לימודים את התקציב להרחבת מספר הזכאים לחינוך מיוחד ולתוספת הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים לפי פרק ד'1; השר יקבע לכל ועדת השמה את מספר הזכאים שהיא רשאית לאשר בכל שנת לימודים, על פי כללים שיבטיחו שסך עלות החינוך המיוחד לכל הזכאים החדשים לא יעלה על התקציב שייקבע כאמור לאותה שנה.

 

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח 665)

(ד) הובא לפני ועדת השמה ענינו של ילד בעל צרכים מיוחדים שועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969, קבעה שהוא מפגר אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, תתחשב ועדת ההשמה, לצורך קבלת החלטתה, בקביעת ועדת האבחון לענינו.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 764 (ה"ח 1199)

קביעת זכאות ואפיון

(א) ועדת השמה תקבע את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד.

(א) (1) ועדת זכאות ואפיון תקבע את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים של תלמיד שיש לו אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה, המגבילה את תפקודו לפי אחת מרמות התפקוד המפורטות בתוספת השנייה, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו, כמפורט בחלק א' או בחלק ב' לתוספת השנייה, ולפי צרכיו;

(2) הוועדה תקבע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד בהתאם למצבו בין השאר בתחומים אלה: קוגניטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת;

(3) בחוק זה, "רמת תפקוד" – רמת תפקוד כמפורט בתוספת השנייה, לפי אמות המידה שנקבעו בחוזר מנכ"ל.

(א1) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א), יקבע השר הוראות בדבר רישומו של ילד בעל צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד, גם בלא שועדת השמה קבעה את זכאותו לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד, ובלבד שהוריו ביקשו את השמתו במוסד לחינוך מיוחד, על סמך חוות דעת בכתב של אנשי מקצוע שקבע השר, המאשרת כי לילד לקות קשה המחייבת השמה במוסד לחינוך מיוחד, וכי לא ניתן לשלבו במוסד חינוך שאינו מוסד לחינוך מיוחד.

(2) הוראות כאמור בפסקה (1) ייקבעו לאחר התייעצות עם ארגונים ציבוריים ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ויכללו גם הנחיות בדבר מסירת מידע להורים לענין זכויותיו של ילד בעל צרכים מיוחדים והמסגרות החינוכיות השונות הקיימות לפי חוק זה.

(ב) בבואה לקבוע השמתו של ילד בעל צרכים מיוחדים, תעניק ועדת השמה זכות קדימה להשמתו במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד.

(ב) (1) ועדת זכאות ואפיון שקבעה את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, תמסור להורי התלמיד מידע בכתב בדבר פירוט השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד מבין אלה (בסעיף זה – מסגרת חינוכית):

(א) כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל בהתאם להוראות פרק ד'1;

(ב) כיתה במוסד חינוך רגל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים;

(ג) מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים;

(2) הורי התלמיד יבחרו את המסגרת החינוכית שבה ילמד ילדם מבין האפשרויות המנויות בפסקה (1)(א) עד (ג), ויודיעו על בחירתם לוועדת הזכאות והאפיון בתוך 14 ימים מיום שנודע להם על קביעת הוועדה כאמור בסעיף קטן (א);

(3) לא הודיעו הורי התלמיד על בחירתם בתוך התקופה האמורה בפסקה (2), רשאית ועדת הזכאות והאפיון להחליט על המסגרת החינוכית המתאימה לתלמיד; בבואה להחליט כאמור, תעניק ועדת הזכאות והאפיון זכות קדימה לשילוב הילד במוסד חינוך רגיל בהתאם להוראות פרק ד'1;

(4) (א) סברה ועדת הזכאות והאפיון, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, ולעניין תלמיד הלומד במוסד חינוך או במעון יום שיקומי – גם על מידע בכתב ממוסד החינוך או ממעון היום השיקומי, כי יש חשש ממשי שהשמתו של התלמיד במסגרת חינוכית בהתאם לבחירת הוריו לפי פסקה (2) תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלומם של אחרים, רשאית היא להחליט על השמתו במסגרת חינוכית אחרת המתאימה לו;

(ב) החלטת הוועדה כאמור בפסקת משנה (א) תינתן לאחר שנתנה להורי התלמיד הזדמנות להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ההורים על בחירתם לפי פסקה (2), היא טעונה אישור של מנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך או סגנו, ויחולו עליה הוראות סעיף 13;

(ג) השר ימסור לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, מדי שנה, לא יאוחר מא' בחשוון, דיווח על ההחלטות שהתקבלו לפי פסקה זו בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח;

(ד) בסעיף זה, "מעון יום שיקומי" – כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000;

(5) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על תלמיד שוועדת זכאות ואפיון או הצוות הרב-מקצועי קבעו שהוא זכאי למענה פרטני או קבוצתי כמשמעותו בתוספת השנייה; נקבע כאמור, ילמד התלמיד בכיתה רגילה במוסד חינוך רגיל בהתאם להוראות פרק ד'1.

(ב1) סל השירותים שיינתן לתלמיד עם צרכים מיוחדים שוועדת זכאות ואפיון קבעה את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים ייקבע לפי רמת תפקודו של התלמיד ולפי צרכיו, וכן בכפוף למאפיינים המובנים של המסגרת החינוכית שבה הוא לומד; בסעיף זה, "מאפיינים מובנים" – יום לימודים ארוך, משך שנת הלימודים, מספר תלמידים בכיתה, ארוחות ומיתקנים ייחודיים של מוסד לחינוך מיוחד.

(ג) (בוטל).

(ד) הובא לפני ועדת השמה זכאות ואפיון ענינו של ילד תלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים שועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969, קבעה שהוא אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, תתחשב ועדת ההשמה זכאות ואפיון, לצורך קבלת החלטתה, בקביעת ועדת האבחון לענינו.

הפניה לועדת זכאות ואפיון (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

8.    ועדת זכאות ואפיון תדון בענינו של מי שהופנה אליה בידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי שהשר, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

הפניה לועדת השמה זכאות ואפיון

8. ועדת השמה זכאות ואפיון תדון בענינו של מי שהופנה אליה בידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי שהשר, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.

סמכויות ועדת זכאות ואפיון והדיון בה (תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

9.    (א)  ועדת זכאות ואפיון רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעים לתלמיד עם צרכים מיוחדים, ולהפנות את התלמיד לבדיקות נוספות, לפי הצורך, והכל כדרוש לה לצורך החלטתה.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  (1)   לפני דיון בוועדת זכאות ואפיון בעניינו של תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד חינוך ימסור מוסד החינוך לוועדה מידע על התלמיד ואת חוות דעתו לגביו, והכול בהתאם להוראות שיקבע השר לעניין זה בדרך האמורה בסעיף קטן (ו); המידע וחוות הדעת יהיו לפני הוועדה בעת הדיון;

(2)   לדיון בעניינו של תלמיד כאמור בפסקה (1) יוזמן איש צוות ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד שהוא איש הצוות הרב-מקצועי במוסד כמשמעותו בפרק ד'1;

(3)   הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם, ולהגיש מסמכים וחוות דעת מטעמם, וכן תמסור להם, לא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון בוועדה, כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה לשם דיוניה או קבלת החלטתה;

(4)   הוועדה רשאית להזמין אנשי מקצוע מתחומים שונים, לפי הצורך, להשתתף בדיוני הוועדה, ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996; ביקשו זאת הורי התלמיד שעניינו נדון בוועדה, תזמין הוועדה רופא מומחה או עובד סוציאלי כאמור.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ג)   (1)   דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול; הפרוטוקול, המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי הועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותיו לצורך ההחלטה; אדם שלידיעתו הובא פרוטוקול או מסמך כאמור חייב בשמירת סודיותם;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

(2)   על אף האמור בפסקה (1), הפרוטוקול יימסר להורי התלמיד, ככל האפשר עם תום הדיון בוועדה ולא יאוחר מ-14 ימים מתום הדיון או מהמועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה, לפי המוקדם.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ג1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב)(3) ו-(ג)(2), הוועדה רשאית להחליט, בהחלטה מנומקת שתירשם בפרוטוקול, כי מסמך שהובא לפניה או פרוטוקול הדיון, כולו או חלקו, לא יימסר להורי התלמיד, אם שוכנעה כי המידע הנכלל בו עלול לסכן את התלמיד או אדם אחר, ובלבד שיינתן להורי התלמיד חלק הפרוטוקול של הדיון שבו השתתפו.

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ד)  הועדה תודיע בהחלטה מנומקת בכתב להורי התלמיד עם הצרכים המיוחדים או למי מטעמם על החלטתה ונימוקיה, אלא אם כן החליטה הועדה כי החלטתה ונימוקיה, כולם או חלקם, לא יימסרו להורי התלמיד, אם שוכנעה כי המידע הנכלל בהם עלול לסכן את התלמיד או אדם אחר; ואולם עורך דין, פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד סוציאלי מטעמם יהיה רשאי, בכל מקרה, לעיין בפרוטוקול כולו.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ה)  הוראות סעיף זה יחולו על כל דיוני ועדת זכאות ואפיון, לרבות על דיון נוסף לפי החלטה של ועדת השגה כאמור בסעיף 13(ב)(2).

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ו)   השר, בהתייעצות עם נציבות שוווין זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות בדבר הקמת ועדות זכאות אפיון וסדרי עבודתן.

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 244 (ה"ח 2866)

9. (א) ועדת השמה רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעים לילד חריג לילד בעל צרכים מיוחדים, ולהפנות את הילד לבדיקות נוספות, לפי הצורך, והכל כדרוש לה לצורך החלטתה.

(ב) הוועדה תזמין את הורי הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם; כן רשאית היא לשמוע את הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים.

(ג) דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול; הפרוטוקול, המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי הועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותיו לצורך ההחלטה; אדם שלידיעתו הובא פרוטוקול או מסמך כאמור חייב בשמירת סודיותם.

(ד) הועדה תודיע בכתב להורי הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים או למי מטעמם על החלטתה ונימוקיה, אלא אם כן החליטה הועדה שמטעמים מיוחדים אין להביא את נימוקיה לידיעתם, ואולם פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד סוציאלי מטעמם יהיה רשאי, בכל מקרה, לעיין בפרוטוקול כולו.

 

מיום 4.2.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 1979 מיום 4.2.2005 עמ' 128 (ה"ח 60)

9. (א) ועדת השמה רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעים לילד בעל צרכים מיוחדים, ולהפנות את הילד לבדיקות נוספות, לפי הצורך, והכל כדרוש לה לצורך החלטתה.

(ב) הוועדה תזמין את הורי הילד בעל הצרכים המיוחדים ואת הילד ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם; כן רשאית היא לשמוע את הילד בעל הצרכים המיוחדים.

(ג) דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול; הפרוטוקול, המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי הועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותיו לצורך ההחלטה; אדם שלידיעתו הובא פרוטוקול או מסמך כאמור חייב בשמירת סודיותם.

(ד) הועדה תודיע בכתב להורי הילד בעל הצרכים המיוחדים או למי מטעמם על החלטתה ונימוקיה, אלא אם כן החליטה הועדה שמטעמים מיוחדים אין להביא את נימוקיה לידיעתם, ואולם פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד סוציאלי מטעמם יהיה רשאי, בכל מקרה, לעיין בפרוטוקול כולו.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו על כל דיוני ועדת ההשמה, לרבות על דיון נוסף לפי החלטה של ועדת ערר כאמור בסעיף 13(ב)(2).

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 766 (ה"ח 1199)

סמכויות ועדה ועדת זכאות ואפיון והדיון בה

9. (א) ועדת השמה זכאות ואפיון רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעים לילד לתלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים, ולהפנות את הילד התלמיד לבדיקות נוספות, לפי הצורך, והכל כדרוש לה לצורך החלטתה.

(ב) הוועדה תזמין את הורי הילד בעל הצרכים המיוחדים ואת הילד ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם.

(ב) (1) לפני דיון בוועדת זכאות ואפיון בעניינו של תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד חינוך ימסור מוסד החינוך לוועדה מידע על התלמיד ואת חוות דעתו לגביו, והכול בהתאם להוראות שיקבע השר לעניין זה בדרך האמורה בסעיף קטן (ו); המידע וחוות הדעת יהיו לפני הוועדה בעת הדיון;

(2) לדיון בעניינו של תלמיד כאמור בפסקה (1) יוזמן איש צוות ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד שהוא איש הצוות הרב-מקצועי במוסד כמשמעותו בפרק ד'1;

(3) הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם, ולהגיש מסמכים וחוות דעת מטעמם, וכן תמסור להם, לא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון בוועדה, כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה לשם דיוניה או קבלת החלטתה;

(4) הוועדה רשאית להזמין אנשי מקצוע מתחומים שונים, לפי הצורך, להשתתף בדיוני הוועדה, ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996; ביקשו זאת הורי התלמיד שעניינו נדון בוועדה, תזמין הוועדה רופא מומחה או עובד סוציאלי כאמור.

(ג) (1) דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול; הפרוטוקול, המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי הועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר נזקקים לשירותיו לצורך ההחלטה; אדם שלידיעתו הובא פרוטוקול או מסמך כאמור חייב בשמירת סודיותם;

(2) על אף האמור בפסקה (1), הפרוטוקול יימסר להורי התלמיד, ככל האפשר עם תום הדיון בוועדה ולא יאוחר מ-14 ימים מתום הדיון או מהמועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה, לפי המוקדם.

(ג1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב)(3) ו-(ג)(2), הוועדה רשאית להחליט, בהחלטה מנומקת שתירשם בפרוטוקול, כי מסמך שהובא לפניה או פרוטוקול הדיון, כולו או חלקו, לא יימסר להורי התלמיד, אם שוכנעה כי המידע הנכלל בו עלול לסכן את התלמיד או אדם אחר, ובלבד שיינתן להורי התלמיד חלק הפרוטוקול של הדיון שבו השתתפו.

(ד) הועדה תודיע בכתב להורי הילד בעל בהחלטה מנומקת בכתב להורי התלמיד עם הצרכים המיוחדים או למי מטעמם על החלטתה ונימוקיה, אלא אם כן החליטה הועדה שמטעמים מיוחדים אין להביא את נימוקיה לידיעתם, ואולם כי החלטתה ונימוקיה, כולם או חלקם, לא יימסרו להורי התלמיד, אם שוכנעה כי המידע הנכלל בהם עלול לסכן את התלמיד או אדם אחר; ואולם עורך דין, פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד סוציאלי מטעמם יהיה רשאי, בכל מקרה, לעיין בפרוטוקול כולו.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו על כל דיוני ועדת ההשמה זכאות ואפיון, לרבות על דיון נוסף לפי החלטה של ועדת ערר השגה כאמור בסעיף 13(ב)(2).

(ו) השר, בהתייעצות עם נציבות שוווין זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות בדבר הקמת ועדות זכאות אפיון וסדרי עבודתן.

דיון חוזר (תיקון מס' 5) תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

10.  (א)  מנהל מוסד חינוך יביא, אחת לשלוש שנים, את ענינו של תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד, לדיון חוזר לפני ועדת זכאות ואפיון (להלן – דיון חוזר).

 

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  דיון חוזר יכול שיתקיים גם לאחר תקופה קצרה מזו שנקבעה בסעיף קטן (א), בין מיזמת מנהל מוסד כאמור ובין לבקשת הורה או ארגון ציבורי, ובלבד שחלפה שנה ממועד ההחלטה בעניינו של תלמיד; ואולם כל אחד מהמנויים בסעיף קטן זה רשאי להביא את עניינו של תלמיד לדיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת בטרם חלפה שנה כאמור, או – באישורו של מנהל המחוז במשרד החינוך – פעמים נוספות.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ד)  על אף האמור בסעיף 9(ב), בדיון חוזר רשאית ועדת זכאות ואפיון להחליט על סמך מסמכים בלבד, ואולם בדיון כאמור לא תהיה נתונה לוועדה הסמכות לפי סעיף 7(ב)(4).

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 244 (ה"ח 2866)

10. (א) מנהל מוסד לחינוך מיוחד יביא, אחת לשלוש שנים, את ענינו של ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים הלומד במוסד, לדיון חוזר לפני ועדת ההשמה (להלן – דיון חוזר).

(ב) דיון חוזר יכול שיתקיים גם לאחר תקופה קצרה מזו שנקבעה בסעיף קטן (א), בין מיזמת מנהל מוסד כאמור ובין לבקשת ארגון ציבורי.

(ג) הורה רשאי, בכל עת, להביא את ענינו של ילדו החריג ילדו בעל הצרכים המיוחדים לדיון חוזר, ובלבד שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בענינו.

(ד) בדיון חוזר כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) רשאית ועדת השמה להחליט על סמך מסמכים בלבד.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 767 (ה"ח 1199)

10. (א) מנהל מוסד לחינוך מיוחד מוסד חינוך יביא, אחת לשלוש שנים, את ענינו של ילד תלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד, לדיון חוזר לפני ועדת ההשמה זכאות ואפיון (להלן – דיון חוזר).

(ב) דיון חוזר יכול שיתקיים גם לאחר תקופה קצרה מזו שנקבעה בסעיף קטן (א), בין מיזמת מנהל מוסד כאמור ובין לבקשת ארגון ציבורי הורה או ארגון ציבורי, ובלבד שחלפה שנה ממועד ההחלטה בעניינו של תלמיד; ואולם כל אחד מהמנויים בסעיף קטן זה רשאי להביא את עניינו של תלמיד לדיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת בטרם חלפה שנה כאמור, או – באישורו של מנהל המחוז במשרד החינוך – פעמים נוספות.

(ג) הורה רשאי, בכל עת, להביא את ענינו של ילדו בעל הצרכים המיוחדים לדיון חוזר, ובלבד שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בענינו.

(ד) בדיון חוזר כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) רשאית ועדת השמה להחליט על סמך מסמכים בלבד.

(ד) על אף האמור בסעיף 9(ב), בדיון חוזר רשאית ועדת זכאות ואפיון להחליט על סמוך מסמכים בלבד, ואולם בדיון כאמור לא תהיה נתונה לוועדה הסמכות לפי סעיף 7(ב)(4).

דיוני ועדת זכאות ואפיון והחלטותיה (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

11.    (א)  המניין החוקי לדיוני ועדת זכאות ואפיון ולהחלטותיה הוא ארבעה חברים, ובהם: יושב ראש הוועדה, נציג רשות החינוך המקומית, הפסיכולוג החינוכי והמפקח הכולל לחינוך מיוחד או נציגו.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  החלטות ועדת זכאות ואפיון יתקבלו ברוב קולות של חבריה המשתתפים בדיון; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש הוועדה קול נוסף.

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 767 (ה"ח 1199)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

החלטת ועדת השמה

11. החלטת ועדת השמה תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה.

מינוי ועדת השגה (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

12.  (א)  השר ימנה ועדת השגה בת שישה חברים.

          (ב)  חברי ועדת השגה יהיו:

(1)   מנהל מחוז של משרד החינוך והתרבות או נציגו והוא יהיה היושב ראש;

(2)   פסיכולוג חינוכי מחוזי של משרד החינוך והתרבות;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

(3)   מפקח לחינוך מיוחד ומפקח לחינוך רגיל;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

(5)   (נמחקה);

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

(6)   הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך;

(7)    נציג של ארגון ציבורי מתוך רשימות שהגישו הארגונים הציבוריים לשר.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ג)   יושב ראש ועדת השגה יזמן את הועדה; הוראות סעיף 9(ג), (ג1) ו-(ד) יחולו על דיוני ועדת ההשגה, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ד)  השר, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות בדבר הקמת ועדות השגה וסדרי עבודתן.

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 244 (ה"ח 2866)

החלפת פסקה 12(ב)(6)

הנוסח הקודם:

(6) נציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד, מתוך רשימה שיקבע ועד ההורים;

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 767 (ה"ח 1199)

מינוי ועדת ערר השגה

12. (א) השר ימנה ועדת ערר השגה בת שבעה שישה חברים.

(ב) חברי ועדת ערר השגה יהיו:

(1) מנהל מחוז של משרד החינוך והתרבות או נציגו והוא יהיה היושב ראש;

(2) פסיכולוג חינוכי מחוזי של משרד החינוך והתרבות;

(3) מפקח לחינוך מיוחד ומפקח לחינוך רגיל;

(4) עובד סוציאלי מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה;

(5) רופא מומחה מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות;

(6) הורה לילד לתלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך;

(7) נציג של ארגון ציבורי מתוך רשימות שהגישו הארגונים הציבוריים לשר.

(ג) יושב ראש ועדת ערר השגה יזמן את הועדה; הוראות סעיף 9(ג), (ג1) ו-(ד) יחולו על דיוני ועדת ההשגה, בשינויים המחויבים.

(ד) השר, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות בדבר הקמת ועדות השגה וסדרי עבודתן.

השגה (תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

13.  (א)  על החלטת ועדת זכאות ואפיון רשאי תלמיד עם צרכים מיוחדים, הורה או נציג של ארגון ציבורי להגיש השגה לועדת השגה, תוך עשרים ואחד ימים מיום שקיבל את ההחלטה.

 

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (א1) ועדת השגה תזמין את הורי התלמיד עם הצרכים המיוחדים את התלמיד, ותאפשר להם או למי מטעמם, להשמיע את טיעוניהם.

          (ב)  ועדת השגה רשאית –

(1)   לקבל את ההשגה ולשנות את החלטת ועדת זכאות ואפיון;

(2)   להחזיר את הענין לועדת זכאות ואפיון לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן;

(3)   לדחות את ההשגה.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ג)   ועדת השגה תתן החלטתה תוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה ההשגה, זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ד)  החלטת ועדת השגה תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש הוועדה קול נוסף.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ה)  (בוטל).

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 244 (ה"ח 2866)

(א) על החלטת ועדת השמה רשאי ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים, הורה או נציג של ארגון ציבורי להגיש ערר לועדת ערר, תוך עשרים ואחד ימים מיום שקיבל את ההחלטה.

 

מיום 4.2.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 1979 מיום 4.2.2005 עמ' 128 (ה"ח 60)

הוספת סעיף קטן 13(א1)

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 767 (ה"ח 1199)

ערר השגה

13. (א) על החלטת ועדת השמה זכאות ואפיון רשאי ילד תלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים, הורה או נציג של ארגון ציבורי להגיש ערר השגה לועדת ערר השגה, תוך עשרים ואחד ימים מיום שקיבל את ההחלטה.

(א1) ועדת ערר השגה תזמין את הורי הילד התלמיד בעל הצרכים המיוחדים עם הצרכים המיוחדים את הילד התלמיד, ותאפשר להם או למי מטעמם, להשמיע את טיעוניהם.

(ב) ועדת ערר השגה רשאית –

(1) לקבל את הערר ההשגה ולשנות את החלטת ועדת ההשמה זכאות ואפיון;

(2) להחזיר את הענין לועדת השמה זכאות ואפיון לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן;

(3) לדחות את הערר ההשגה.

(ג) ועדת ערר השגה תתן החלטתה תוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגש שהוגשה הערר ההשגה, זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ד) החלטת ועדת ערר השגה תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש הוועדה קול נוסף.

(ה) החלטת ועדת ערר תהיה סופית.

פרק ד': הלימודים במוסד לחינוך מיוחד

משך שנת לימודים

14.  השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע כי שנת הלימודים במוסדות לחינוך מיוחד, כולם או מקצתם, תוארך מעבר לשנת לימודים רגילה; כן רשאי השר לקבוע כי לימודים במוסדות כאמור יתקיימו גם בתקופות של חופשת לימודים רגילה.

יום לימודים ארוך

15.  (א)  השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע יום לימודים ארוך במוסדות לחינוך מיוחד, כולם או מקצתם, ואת מספר שעות הלימוד ביום לימודים כאמור.

          (ב)  השר יקבע את השירותים הנלווים המתחייבים מקיום יום לימודים ארוך.

          (ג)   קביעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לגבי מוסד לחינוך מיוחד הנמצא במעון המשמש מקום מגורים כמשמעותו בחוק הפיקוח, תיעשה בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה.

מורים

16.  (א)  מורה במוסד לחינוך מיוחד יהיה מורה מוסמך בעל הכשרה לחינוך מיוחד, או מורה שקיבל היתר זמני מאת המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות לשמש כמורה במוסד לחינוך מיוחד.

          (ב)  האמור בסעיף קטן (א) אין בו כדי למנוע העסקתו של אדם שאינו מורה כאמור בסעיף קטן (א), כמסייע למורה במוסד לחינוך מיוחד, כפי שיקבע המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.

כיתה

17.  השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות את מספר התלמידים המרבי בכיתה של מוסד לחינוך מיוחד, לפי סוגו ואופיו של המוסד.

מטפלים שאינם מורים (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

18.  (א)  השר רשאי לקבוע תקנים ואמות מידה מקצועיות לפסיכולוגים ולבעלי מקצועות פארא-רפואיים ואחרים שאינם מורים, המועסקים בחינוך המיוחד; קביעה כאמור תהא בהסכמת שר הבריאות או בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, לפי הענין. קביעה כאמור לענין תקנים תהא גם בהסכמת שר האוצר.

          (ב)  בעלי מקצועות כאמור בסעיף קטן (א) יהיו בעלי הסמכה או רישוי כנדרש במקצועם, לפי הענין.

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

          (ג)   הטיפולים הניתנים לפי חוק זה בתחום הפיזיותרפיה, הריפוי בעיסוק, או הריפוי בדיבור יינתנו על ידי פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת, לפי העניין, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008.

מיום 7.4.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1273 מיום 7.4.1989 עמ' 29 (ה"ח 1915, ה"ח 1922)

(א) השר רשאי לקבוע תקנים ואמות מידה מקצועיות לפסיכולוגים ולבעלי מקצועות פארא-רפואיים ואחרים שאינם מורים, המועסקים בחינוך המיוחד; קביעה כאמור תהא בהסכמת שר הבריאות או בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, לפי הענין. קביעה כאמור לענין תקנים תהא גם בהסכמת שר האוצר.

 

מיום 30.7.2010

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 729 (ה"ח 170)

תיקון מס' 9 (תיקון)

ס"ח תש"ע מס' 2221 מיום 31.12.2009 עמ' 300 (ה"ח 269)

הוספת סעיף קטן 18(ג)

תכנית לימודים אישית (תיקון מס' 5) תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

19.  (א)  בראשית כל שנת לימודים ולא יאוחר מחודשיים מתחילת שנת הלימודים או ממועד קביעת הזכאות והאפיון של תלמיד עם צרכים מיוחדים, לפי המאוחר, יקבע הצוות המטפל במוסד לחינוך מיוחד, תכנית לימודים אישית לכל תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד באותו מוסד; נקבעה לתלמיד במוסד החינוך תכנית לימודים אישית בשנת לימודים קודמת, ימשיך הצוות המטפל במוסד ביישומה גם בשנת הלימודים שלאחריה, עד לקביעת תכנית חדשה לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  לצורך קביעת תכנית הלימודים האישית יוזמנו התלמיד עם הצרכים המיוחדים והוריו, ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם; העתק תכנית הלימודים האישית יועבר להורי התלמיד.

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ג)   בסעיף זה, "תכנית לימודים אישית" – תכנית המתארת את רמת תפקודו וצרכיו, לרבות בעניין התאמות בתכנון הלמידה והתאמות בדרכי הערכה ומדידה, של התלמיד עם הצרכים המיוחדים בעת הכנתה, מטרות ויעדים, פרק הזמן להשגתם, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם.

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 244 (ה"ח 2866)

19. (א) בראשית כל שנת לימודים ולא יאוחר ממועד שקבע השר בתקנות, יקבע הצוות המטפל במוסד לחינוך מיוחד, תכנית לימודים אישית לכל ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים הלומד באותו מוסד.

(ב) לצורך קביעת תכנית הלימודים האישית יוזמנו הורי הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים או מי שהשר קבע, לענין זה, בתקנות.

(ג) בסעיף זה, "תכנית לימודים אישית" – תכנית המתארת את רמת תפקודו של הילד החריג הילד בעל הצרכים המיוחדים בעת הכנתה, מטרות ויעדים לימודיים, פרק הזמן להשגתם, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 768 (ה"ח 1199)

19. (א) בראשית כל שנת לימודים ולא יאוחר ממועד שקבע השר בתקנות מחודשיים מתחילת שנת הלימודים או ממועד קביעת הזכאות והאפיון של תלמיד עם צרכים מיוחדים, לפי המאוחר, יקבע הצוות המטפל במוסד לחינוך מיוחד, תכנית לימודים אישית לכל ילד תלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים הלומד באותו מוסד; נקבעה לתלמיד במוסד החינוך תכנית לימודים אישית בשנת לימודים קודמת, ימשיך הצוות המטפל במוסד ביישומה גם בשנת הלימודים שלאחריה, עד לקביעת תכנית חדשה לפי סעיף זה.

(ב) לצורך קביעת תכנית הלימודים האישית יוזמנו הורי הילד בעל הצרכים המיוחדים או מי שהשר קבע, לענין זה, בתקנות התלמיד עם הצרכים המיוחדים והוריו, ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם; העתק תכנית הלימודים האישית יועבר להורי התלמיד.

(ג) בסעיף זה, "תכנית לימודים אישית" – תכנית המתארת את רמת תפקודו של הילד בעל הצרכים המיוחדים בעת הכנתה, מטרות ויעדים לימודיים רמת תפקודו וצרכיו, לרבות בעניין התאמות בתכנון הלמידה והתאמות בדרכי הערכה ומדידה, של התלמיד עם הצרכים המיוחדים בעת הכנתס, מטרות ויעדים, פרק הזמן להשגתם, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם.

הערכה מסכמת  (תיקון מס' 5) תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

20.  בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד לחינוך מיוחד הערכה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד בתחומים שונים, בהתייחס לתכנית הלימודים האישית.

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 244 (ה"ח 2866)

20. בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי ילד חריג ילד בעל צרכים מיוחדים הלומד במוסד לחינוך מיוחד הערכה בכתב על מידת התקדמותו של הילד בתחומים שונים, בהתייחס לתכנית הלימודים האישית.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

20. בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי ילד תלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד לחינוך מיוחד הערכה בכתב על מידת התקדמותו של הילד התלמיד בתחומים שונים, בהתייחס לתכנית הלימודים האישית.

(תיקון מס' 7) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

פרק ד'1: שילוב תלמיד עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח 3057)

הוספת פרק ד'1

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

פרק ד'1: שילוב ילד תלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

 

הגדרות (תיקון מס' 7) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

20א.  בפרק זה –

          "תלמיד משולב" – תלמיד עם צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   ועדת זכאות ואפיון החליטה על זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים, והוריו בחרו כי ילמד במסגרת מוסד חינוך רגיל בכיתה רגילה לפי סעיף 7(ב)(2) או שוועדת זכאות ואפיון החליטה על כך לפי סעיף 7(ב)(3) או (4);

(2)   הצוות הרב-מקצועי במוסד קבע את זכאותו לפי סעיף 20ד;

          "מוסד חינוך רגיל" – מוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד;

          "עובד חינוך" – מי שעוסק בהוראה או בחינוך במוסד חינוך;

          "שירותים מיוחדים" – שירותי הסעה וליווי, עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים, שירותים פארא-רפואיים וכל שירות אחר שהשר קבע בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר העבודה והרווחה, לפי הענין;

          "תכנית השילוב" – התכנית שקבע השר לפי סעיף 20ג.

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף 20א

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 768 (ה"ח 1199)

20א. בפרק זה –

"תלמיד משולב" – ילד בעל צרכים מיוחדים, הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949(2), אשר ועדת שילוב, כאמור בסעיף 20ד, החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ולשירותים מיוחדים לפי פרק זה במוסד חינוך רגיל;

"תלמיד משולב" – תלמיד עם צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) ועדת זכאות ואפיון החליטה על זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים, והוריו בחרו כי ילמד במסגרת מוסד חינוך רגיל בכיתה רגילה לפי סעיף 7(ב)(2) או שוועדת זכאות ואפיון החליטה על כך לפי סעיף 7(ב)(3) או (4);

(2) הצוות הרב-מקצועי במוסד קבע את זכאותו לפי סעיף 20ד;

"מוסד חינוך רגיל" – מוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד;

"עובד חינוך" – מי שעוסק בהוראה או בחינוך במוסד חינוך;

"שירותים מיוחדים" – שירותי הסעה וליווי, עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים, שירותים פארא-רפואיים וכל שירות אחר שהשר קבע בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות או עם שר העבודה והרווחה, לפי הענין;

"תכנית השילוב" – התכנית שקבע השר לפי סעיף 20ג.

זכאות תלמיד עם צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל (תיקון מס' 7) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

20ב.  תלמיד משולב זכאי, במסגרת לימודיו במוסד חינוך רגיל, לתוספת של הוראה ולימוד וכן לשירותים מיוחדים לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – הזכאות).

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף 20ב

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

זכאות ילד תלמיד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל

 

 

תכנית שילוב (תיקון מס' 7) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

20ג.   השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע תכנית לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים; התכנית תכלול גם את אופן הקצאת המשאבים למוסדות החינוך הרגילים.

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף 20ג

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

20ג. השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע תכנית לשילוב ילדים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים; התכנית תכלול גם את אופן הקצאת המשאבים למוסדות החינוך הרגילים.

 

צוות רב-מקצועי (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

20ד.  (א)  במוסד חינוך רגיל יפעל צוות רב-מקצועי שתפקידיו יהיו:

(1)   (א)   לקבוע את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים של תלמיד במוסד החינוך, שיש לו אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה, המגבילה את תפקודו לפי אחת מרמות התפקוד המפורטות בתוספת השנייה, המזכות במענה פרטני או קבוצתי כמשמעותו באותה תוספת, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת התפקוד שלו, כמפורט בחלק א' לתוספת השנייה, ולפי צרכיו;

(ב)   הצוות הרב-מקצועי יקבע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד בהתאם למצבו בין השאר בתחומים אלה: קוגניטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת;

(2)   לקבוע את הרכב סל השירותים של תלמיד משולב בהתאם לצרכיו של התלמיד;

(3)   לקבוע את התכנית החינוכית היחידנית של תלמיד משולב לפי סעיף 20ז.

          (ב)  (1)   וזה הרכבו של הצוות הרב-מקצועי:

(א)   מנהל מוסד החינוך הרגיל, ובמוסד חינוך שהוא גן ילדים – נציג המתי"א, והוא יהיה היושב ראש;

(ב)   מחנך הכיתה או מנהל הגן של התלמיד;

(ג)    פסיכולוגי חינוכי או יועץ חינוכי;

(ד)   עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד או נציג המתי"א המומחה למוגבלות של התלמיד המשולב;

(ה)   לעניין קביעת הרכב סל השירותים לפי סעיף קטן (א)(2) וקביעת התכנית החינוכית היחידנית לפי סעיף קטן (א)(3) – גם הורי התלמיד, שלהם יהיה קול אחד;

(2)   זימון התלמיד לדיוני הצוות הרב-מקצועי, ובכלל זה אופן הזימון, ייקבע בשיתוף עם הורי התלמיד.

          (ג)   היו למוסד החינוך הרגיל פסיכולוג חינוכי ויועץ חינוכי, יהיה הפסיכולוג החינוכי החבר בצוות הרב-מקצועי; לא היה למוסד פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי, יהיה חבר הצוות הרב-מקצועי פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי שימונה לפי ההוראות שקבע השר לפי סעיף קטן (ח).

          (ד)  החלטות הצוות הרב-מקצועי יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף.

          (ה)  הצוות הרב-מקצועי יקבע את סדרי עבודתו ככל שלא נקבעו בתקנות.

          (ו)   הצוות הרב-מקצועי ידון בעניינו של תלמיד במוסד החינוך הרגיל על פי בקשה של הורה, עובד חינוך במוסד החינוך הרגיל, רשות חינוך מקומית, ועדת זכאות ואפיון או מי שהשר או שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הסמיך לעניין זה.

          (ז)   הצוות הרב-מקצועי ייתן הזדמנות טרם החלטתו להורי התלמיד להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.

          (ח)  השר, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות בדבר הקמת צוותים רב-מקצועיים וסדרי עבודתם.

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף 20ד

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 768 (ה"ח 1199)

החלפת סעיף 20ד

הנוסח הקודם:

ועדת שילוב

20ד. (א) במוסד חינוך רגיל תפעל ועדת שילוב שתפקידה לקבוע את הזכאות של תלמיד במוסד החינוך הרגיל שהוא ילד בעל צרכים מיוחדים בהתאם לתכנית השילוב (בפרק זה – ועדת שילוב).

(ב) (1) וזה הרכבה של ועדת השילוב:

(א) מנהל מוסד החינוך הרגיל והוא יהיה היושב ראש;

(ב) מחנך הכיתה של התלמיד;

(ג) עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד;

(ד) פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי;

(ה) בעל מקצוע נוסף שקבע המנהל אם נדרש לפי הענין.

(2) היו למוסד החינוך הרגיל פסיכולוג חינוכי ויועץ חינוכי, יהיה הפסיכולוג החינוכי החבר בועדה לענין פסקה (1)(ד); לא היה למוסד פסיכולוג חינוכי ולא יועץ חינוכי יהיה חבר הועדה פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי שימונה לפי ההוראות שקבע השר לפי סעיף קטן (ו), והוא יהיה חבר הועדה לענין פסקה (1)(ד).

(ג) (1) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף.

(2) הועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.

(ד) ועדת השילוב תדון בענינו של תלמיד במוסד החינוך הרגיל על פי בקשה של הורה, עובד חינוך במוסד החינוך הרגיל, רשות חינוך מקומית, ועדת השמה או מי שהשר או שר העבודה והרווחה הסמיך לענין זה.

(ה) ועדת השילוב תיתן הזדמנות, טרם החלטתה, להורי התלמיד להשמיע את דבריהם, ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם, כן רשאית היא לשמוע את התלמיד.

(ו) השר יקבע הוראות בדבר הקמת ועדות שילוב וסדרי עבודתן.

השגה לוועדת זכאות ואפיון (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

20ה.  (א)  על החלטת הצוות הרב-מקצועי רשאי תלמיד או הורה להגיש השגה לוועדת זכאות ואפיון, בתוך 21 ימים מיום שקיבל את החלטת הצוות בכתב; ועדת זכאות ואפיון רשאית לקבל את ההשגה, להחזיר את העניין לצוות הרב-מקצועי לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן או לדחות את ההשגה.

          (ב)  ועדת זכאות ואפיון תיתן את החלטתה בתוך 21 ימים מיום שהוגשה ההשגה, זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.

          (ג)   על הדיון בוועדת זכאות ואפיון יחולו הוראות סעיפים 9 ו-11.

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 91 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף 20ה

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 769 (ה"ח 1199)

החלפת סעיף 20ה

הנוסח הקודם:

ערר לועדת השמה

20ה. (א) על החלטת ועדת שילוב רשאי תלמיד או הורה להגיש ערר לועדת השמה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום שקיבל את ההחלטה בכתב; ועדת ההשמה רשאית לקבל את הערר, להחזיר את הענין לועדת השילוב לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן או לדחות את הערר.

(ב) ועדת השמה תיתן את החלטתה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגש הערר, זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) על הדיון בערר בועדת ההשמה יחולו הוראות סעיפים 9 ו-11; החלטת ועדת השמה לפי סעיף זה תהיה סופית.

מורים ומטפלים שאינם מורים (תיקון מס' 7) תשס"ג-2002

20ו.   ההוראה, הלימוד והשירותים המיוחדים על פי סעיף 20ב יינתנו לתלמיד משולב, במסגרת לימודיו במוסד חינוך רגיל, על ידי מורים כאמור בסעיף 16 ועל ידי מטפלים שאינם מורים כאמור בסעיף 18.

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 91 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף 20ו

תכנית חינוכית יחידנית לתלמיד משולב (תיקון מס' 7) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

20ז.   (א)  (1)   עם תחילת לימודיו של תלמיד משולב במוסד חינוך רגיל, ובראשית כל שנת לימודים, לא יאוחר מחודשיים מתחילת שנת הלימודים או ממועד קביעת הזכאות והאפיון של התלמיד, לפי המאוחר, תיקבע במוסד החינוך הרגיל, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב הלומד באותו מוסד; נקבעה לתלמיד במוסד החינוך תכנית חינוכית יחידנית בשנת לימודים קודמת, ימשיך המוסד ביישומה גם בשנת הלימודים שלאחריה, עד לקביעת תכנית חדשה לפי סעיף זה;

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

(2)   התכנית החינוכית היחידנית תיקבע, ככל האפשר, מתוך מגמה לשלב את התלמיד בתכנית הלימודים הרגילה, לפי צרכיו של הילד המשולב ובהתחשב בסוגי מוגבלויותיו, בחומרתן ובגילו של התלמיד, והכל במסגרת תכנית השילוב שנקבעה לפי סעיף 20ג ולפי החלטת ועדת זכאות ואפיון או הצוות הרב-מקצועי.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  (1)   הצוות הרב-מקצועי יקבע את התכנית החינוכית היחידנית; לצורך קביעת התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו הוריו של התלמיד המשולב והתלמיד עצמו להשמיע את דבריהם ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.

(2)   העתק התכנית החינוכית היחידנית יועבר להורי התלמיד המשולב.

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ג)   בסעיף זה, "תכנית חינוכית יחידנית" – תכנית המתארת את רמת תפקודו וצרכיו, לרבות בעניין התאמות בתכנון הלמידה והתאמות בדרכי הערכה ומדידה של התלמיד המשולב בעת הכנתה, בתחומים שבהם יטופל, וקובעת לו מטרות ויעדים, פרק הזמן להשגתם, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם.

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 91 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף 20ז

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762, 770 (ה"ח 1199)

20ז. (א) (1) עם תחילת לימודיו של תלמיד משולב במוסד חינוך רגיל, ובראשית כל שנת לימודים, לא יאוחר ממועד שקבע השר בתקנות מחודשיים מתחילת שנת הלימודים או ממועד קביעת הזכאות והאפיון של התלמיד, לפי המאוחר, תיקבע במוסד החינוך הרגיל, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב הלומד באותו מוסד; נקבעה לתלמיד במוסד החינוך תכנית חינוכית יחידנית בשנת לימודים קודמת, ימשיך המוסד ביישומה גם בשנת הלימודים שלאחריה, עד לקביעת תכנית חדשה לפי סעיף זה;

(2) התכנית החינוכית היחידנית תיקבע, ככל האפשר, מתוך מגמה לשלב את התלמיד בתכנית הלימודים הרגילה, לפי צרכיו של הילד התלמיד המשולב ובהתחשב בסוגי לקויותיו מוגבלויותיו, בחומרתן ובגילו של התלמיד, והכל במסגרת תכנית השילוב שנקבעה לפי סעיף 20ג ולפי החלטת ועדת השילוב ועדת זכאות ואפיון או הצוות הרב-מקצועי.

(ב) (1) את התכנית החינוכית היחידנית יקבעו מחנך הכיתה שבה לומד התלמיד המשולב, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, וכן בעל מקצוע נוסף אם נדרש לפי הענין, לפי החלטת מנהל מוסד החינוך הרגיל; לפני הצוות הרב-מקצועי יקבע את התכנית החינוכית היחידנית; לצורך קביעת התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו הוריו של התלמיד המשולב והתלמיד עצמו להשמיע את דבריהם ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.

(2) העתק התכנית החינוכית היחידנית יועבר להורי התלמיד המשולב.

(ג) בסעיף זה, "תכנית חינוכית יחידנית" – תכנית המתארת את רמת תפקודו וצרכיו, לרבות בעניין התאמות בתכנון הלמידה והתאמות בדרכי הערכה ומדידה של התלמיד המשולב בעת הכנתה, בתחומים שבהם יטופל, וקובעת לו מטרות ויעדים לימודיים, פרק הזמן להשגתם, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם.

הערכה מסכמת לתלמיד משולב (תיקון מס' 7) תשס"ג-2002

20ח.  בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד המשולב ממוסד החינוך הרגיל שבו הוא לומד, הערכה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד בתחומים שונים, בהתייחס לתכנית החינוכית היחידנית.

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 91 (ה"ח 3057)

הוספת סעיף 20ח

פרק ה': שונות

תיקון חוק לימוד חובה

21.  בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, סעיפים 4א עד 4ה, 6(א1) ו-9 – בטלים.

שמירת דינים

22.  (א)  חוק זה בא להוסיף על האמור בכל חוק ולא לגרוע ממנו.

(תיקון מס' 4)  תש"ס-2000

(ב)  שירותי בריאות הניתנים לפי חוק זה, אינם שירותי בריאות, לענין סעיף 3(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 120 (ה"ח 2824)

22. (א) חוק זה בא להוסיף על האמור בכל חוק ולא לגרוע ממנו.

(ב) שירותי בריאות הניתנים לפי חוק זה, אינם שירותי בריאות, לענין סעיף 3(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

ביצוע ותקנות ושינוי התוספות (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

23.  (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

          (ב)  השר, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה.

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 770 (ה"ח 1199)

ביצוע ותקנות ושינוי התוספות

23. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(ב) השר, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה.

תחילה ותחולה (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 2)  תש"ן-1990

24.  (א)  הוראות חוק זה לענין –

 

(תיקון מס' 5)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 11) תשע"ח-2018

(1)   מתן חינוך מיוחד לתלמידים עם צרכים מיוחדים בגיל שלוש וארבע, או בגיל העולה על שמונה עשרה שנים;

(2)   מתן שירותים נלווים,

יוחלו בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ב, על פי צווים שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר, לכל אחד מהענינים האמורים, כולו או מקצתו, ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מראשית שנת הלימודים תשנ"ט.

          (ב)  תחולתם של סעיפים 14, 15, 17 ו-18 בשנת הלימודים תשנ"ב ואילך.

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשנות הלימודים תש"ן ותשנ"א ייערך בשני איזורים שייקבעו בצו שיתקין השר בהסכמת שר האוצר ניסוי של החלת ההוראות הנזכרות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או מקצתן, הכל בהיקף, בתנאים ובסייגים שייקבעו בצו כאמור.

          (ד)  תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

מיום 7.4.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1273 מיום 7.4.1989 עמ' 29 (ה"ח 1915, ה"ח 1922)

24. (א) הוראות חוק זה לענין –

(1) מתן חינוך מיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל שלוש וארבע, או בגיל העולה על שמונה עשרה שנים;

(2) מתן שירותים נלווים,

יוחלו בהדרגה, החל בשנת הלימודים התש"ן התשנ"א, על פי צווים שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר, לכל אחד מהענינים האמורים, כולו או מקצתו, ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מראשית שנת הלימודים התשנ"ז התשנ"ח.

(ב) תחולתם של סעיפים 14,15,17 ו-18 בשנת הלימודים התשנ"א ואילך.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשנת הלימודים התש"ן ייערך בשני איזורים שייקבעו בצו שיתקין השר בהסכמת שר האוצר ניסוי של החלת ההוראות הנזכרות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או מקצתן, הכל בהיקף, בתנאים ובסייגים שייקבעו בצו כאמור.

(ב) (ד) תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חודשים מיום פרסומו.

 

מיום 6.4.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1314  מיום 6.4.1990 עמ' 133 (ה"ח 1972)

24. (א) הוראות חוק זה לענין –

(1) מתן חינוך מיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל שלוש וארבע, או בגיל העולה על שמונה עשרה שנים;

(2) מתן שירותים נלווים,

יוחלו בהדרגה, החל בשנת הלימודים התשנ"א התשנ"ב, על פי צווים שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר, לכל אחד מהענינים האמורים, כולו או מקצתו, ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מראשית שנת הלימודים התשנ"ח התשנ"ט.

(ב) תחולתם של סעיפים 14,15,17 ו-18 בשנת הלימודים התשנ"א התשנ"ב ואילך.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשנת הלימודים התש"ן בשנות הלימודים התש"ן והתשנ"א ייערך בשני איזורים שייקבעו בצו שיתקין השר בהסכמת שר האוצר ניסוי של החלת ההוראות הנזכרות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או מקצתן, הכל בהיקף, בתנאים ובסייגים שייקבעו בצו כאמור.

(ד) תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חודשים מיום פרסומו.

 

מיום 28.7.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 244 (ה"ח 2866)

(א) הוראות חוק זה לענין –

(1) מתן חינוך מיוחד לילדים חריגים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל שלוש וארבע או בגיל העולה על שמונה עשרה שנים;

(2) מתן שירותים נלווים,

יוחלו בהדרגה, החל בשנת הלימודים התשנ"ב, על פי צווים שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר, לכל אחד מהענינים האמורים, כולו או מקצתו, ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מראשית שנת הלימודים התשנ"ט.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 762 (ה"ח 1199)

(א) הוראות חוק זה לענין –

(1) מתן חינוך מיוחד לילדים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים בגיל שלוש וארבע או בגיל העולה על שמונה עשרה שנים;

 

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2017

תוספת ראשונה

(ההגדרה "תלמיד עם צרכים מיוחדים", וסעיפים 7(א) ו-20ד(א))

סוגי מוגבלות

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 770 (ה"ח 1199)

הוספת תוספת ראשונה

 

טור א'

סוג המוגבלות

טור ב'

הגורם המקצועי שאבחנתו או חוות דעתו קבילה

משכל גבולי

מוגבלות-שכלית התפתחותית

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני

ועדת האבחון לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, ובמידת הצורך – גורם מקצועי נוסף שאבחנתו קבילה בהלימה למוגבלות או למוגבלויות נוספות

חשד למוגבלות שכלית-התפתחותית

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני

הפרעות התנהגותיות ורגשיות

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי, פסיכולוג קליני או רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער

מוגבלות על רצף האוטיזם/ASD

רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, רופא ילדים בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד; נוסף על כך, באבחון הראשון – אבחון של פסיכולוג קליני מומחה בתחום הקליני של הילד, פסיכולוג התפתחותי, או פסיכולוג שיקומי או חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם

הפרעות נפשיות

רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער

לקות למידה רב-בעייתית

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה, או פסיכולוג מומחה ומאבחן דידקטי בין במסמך אחד ובין במסמכים נפרדים

AD(H)D

פסיכולוג מומחה, רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד, רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער או רופא ילדים בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד

מוגבלות פיזית

רופא ילדים בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

מוגבלות שמיעה

קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה; "לעניין זה, "אודיולוגיה" – עריכת בדיקות שמיעה והתאמת מכשירי שמיעה

מוגבלות ראייה

מכון לראייה ירודה או רופא עיניים

עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי

רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד, או פסיכולוג חינוכי או התפתחותי – יחד עם קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק

עיכוב התפתחותי בתחום השפתי

קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד

מחלות ותסמונות נדירות

רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

 

(תיקון מס' 11) תשע"ח-2017

תוספת שנייה

(ההגדרה "תלמיד עם צרכים מיוחדים", וסעיפים 7(א) ו-20ד(א))

חלק א': כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.018 עמ' 771 (ה"ח 1199)

הוספת תוספת שנייה

1.        תלמיד משולב כהגדרתו בסעיף 20א זכאי לשירותי חינוך מיוחדים כמפורט בטבלה שלהלן, לפי העניין, והכול נוסף על התקציב הבסיסי של מוסד החינוך בעבור כלל התלמידים במוסד.

2.        תלמיד משולב כהגדרתו בסעיף 20א, שאינו תלמיד הזכאי למענה פרטני או קבוצתי בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל, כמפורט בטבלה שלהלן, יהיה זכאי לסל אישי, וכן לשירותים המנויים בטורים ב' עד ה', לצד סוג המוגבלות, לפי העניין; הסל האישי יכלול בין השאר תקציב אישי גמיש הכולל שעות הוראה, טיפול וסיוע, וכן הנחיית הצוות במוסד החינוך; ניתן לבצע חלוקה שונה מזו שנקבעה לשעות שהוקצו להוראה, לטיפול ולסיוע בהתאם לצרכים האישיים של התלמיד, על פי המלצת הצוות הרב-מקצועי ובשיתוף הורי התלמיד; היקף השעות השבועיות במסגרת הסל האישי, בחלוקה לשכבות גיל יהיה כמפורט להלן:

(א)   גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים – 2.7 (הוראה, טיפול והנחיית הצוות);

(ב)   חטיבה עליונה (פרט ללקויות למידה רב-בעייתיות, הפרעות התנהגותיות ורגשיות ומשכל גבולי) – 4.55 (הוראה, טיפול והנחיית הצוות);

(ג)    חטיבה עליונה (ללקויות למידה רב-בעייתיות, הפרעות התנהגותיות ורגשיות ומשכל גבולי) – 2.4 עד 2.9.

 

טור א'

סוג המוגבלות

טור ב'

רמת תפקוד 1

גבוהה

טור ג'

רמת תפקוד 2

בינונית גבוהה

טור ד'

רמת תפקוד 3

בינונית נמוכה

טור ה'

רמת תפקוד 4

נמוכה

משכל גבולי

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

מוגבלות שכלית-התפתחותית

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

חשד למוגבלות שכלית-התפתחותית

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

הפרעות התנהגותיות ורגשיות

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

מוגבלות על רצף האוטיזם/ASD

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

8 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

הפרעות נפשיות

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

8 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

לקות למידה רב-בעייתית AD(H)D

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

מוגבלות פיזית

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

8 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

מוגבלות שמיעה

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

8 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

מוגבלות ראייה

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

8 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

עיכוב התפתחותי בתחום השפתי

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

מענה פרטני או קבוצתי, וכן הנחיית הצוות

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

מחלות ותסמונות נדירות

במידת הצורך שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל

היקף הסיוע 8 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

16 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

24 שעות סיוע לשבוע לכל הפחות

 

חלק ב': כיתה במוסד חינוך רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים או מוסד חינוך
מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים

 

סוג המוגבלות

סל השירותים (בהתאם לחוזר מנכ"ל)

אורך יום לימודים והזנה

פעילות ותכניות בחופשה

שירותי פארא-רפואיים

סיוע כיתתי

משכל גבולי

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, בלא הארכת יום לימודים

בגני ילדים וכן בבתי ספר שהם מוסדות חינוך מוכרים שניתנים בהם שירותי חינוך מיוחדים (להלן – בתי ספר לחינוך מיוחד)

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

מוגבלות שכלית התפתחותית

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, וכן הארכת יום לימודים

יש הארכה

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

חשד למוגבלות שכלית התפתחותית

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, וכן הארכת יום לימודים

יש הארכה

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

מוגבלות פיזית

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, וכן הארכת יום לימודים

יש הארכה

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

הפרעות התנהגותיות ורגשיות

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, בלא הארכת יום לימודים

יש הארכה בגני ילדים ובבתי ספר לחינוך מיוחד

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

מוגבלות על רצף האוטיזם/ASD

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, וכן הארכת יום לימודים

יש הארכה

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

הפרעות נפשיות

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, וכן הארכת יום לימודים

יש הארכה

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

לקות למידה רב-בעייתית AD(H)D

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, בלא הארכת יום לימודים

יש הארכה בגני ילדים ובבתי ספר לחינוך מיוחד

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות במוסד חינוך רגיל שהוא בית ספר יסודי רגילים, ובמוסד לחינוך מיוחד – עד כיתה י'

מוגבלות שמיעה

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, בלא הארכת יום לימודים

יש הארכה

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

מוגבלות ראייה

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים ובהתאם לחוזר מנכ"ל, בלא הארכת יום לימודים

יש הארכה

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, בלא הארכת יום לימודים

יש הארכה בגני ילדים ובבתי ספר לחינוך מיוחד

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

עיכוב התפתחותי בתחום השפתי

100% שעות ההוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר תלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל, בלא הארכת יום לימודים

יש הארכה בגני ילדים ובבתי ספר לחינוך מיוחד

100% ממספר השעות המזערי המוקצה לשירותים פארא-רפואיים

יש זכאות

מחלות ותסמונות נדירות

בהתאם לסוג הכיתה שבה לומד התלמיד שהיא כיתה המיועדת לאחד מסוגי המוגבלות האחרים

בהתאם לסוג הכיתה שבה לומד התלמיד שהיא כיתה המיועדת לאחד מסוגי המוגבלות האחרים

בהתאם לסוג הכיתה שבה לומד התלמיד שהיא כיתה המיועדת לאחד מסוגי המוגבלות האחרים

בהתאם לסוג הכיתה שבה לומד התלמיד שהיא כיתה המיועדת לאחד מסוגי המוגבלות האחרים

 

 

                                                          יצחק שמיר                       יצחק נבון

                                                                         ראש הממשלה                      שר החינוך והתרבות

                    חיים הרצוג

                          נשיא המדינה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ח מס' 1256 מיום 21.7.1988 עמ' 114 (ה"ח תשמ"ח מס' 1877 עמ' 170).

תוקן ס"ח תשמ"ט מס' 1273 מיום 7.4.1989 עמ' 29 (ה"ח תשמ"ט מס' 1915 עמ' 16, ה"ח תשמ"ט מס' 1922 עמ' 58) – תיקון מס' 1 בסעיף 5 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט-1989.

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 133 (ה"ח תש"ן מס' 1972 עמ' 80) – תיקון מס' 2 בסעיף 13 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תש"ן-1990; ר' סעיפים 18, 19 בענין תחילה, תחולה והסמכה.

ס"ח תשנ"ו מס' 1574 מיום 8.3.1996 עמ' 164 (ה"ח תשנ"ה מס' 2347 עמ' 230, ה"ח תשנ"ה מס' 2411 עמ' 510) – תיקון מס' 3 בסעיף 66 לחוק העובדים הסוציאליים תשנ"ו-1996; ר' סעיף 67 בענין תחילה: בתום 3 חודשים מפרסומו.

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 120 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 71) – תיקון מס' 4.

ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 243 (ה"ח תש"ס מס' 2866 עמ' 348) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 24.7.2002 עמ' 491 (ה"ח תשס"ב מס' 3057 עמ' 167) – תיקון מס' 6; תחילתו בשנת הלימודים תשס"ד.

ס"ח תשס"ג מס' 1876 מיום 21.11.2002 עמ' 90 (ה"ח תשס"ב מס' 3057 עמ' 167) – תיקון מס' 7; תחילתו בשנת הלימודים תשס"ד.

ס"ח תשס"ה מס' 1979 מיום 4.2.2005 עמ' 128 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 60 עמ' 50) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 729 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 170 עמ' 276) – תיקון מס' 9 בסעיף 51 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008; תחילתו שנתיים מיום פרסומו (תוקן ס"ח תש"ע מס' 2221 מיום 31.12.2009 עמ' 300 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 269 עמ' 80) – תיקון מס' 9 (תיקון) בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון), תש"ע-2009).

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 665 עמ' 12) – תיקון מס' 10 בסעיף 11 לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2734 מיום 18.7.2018 עמ' 762 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1199 עמ' 652) – תיקון מס' 11; ר' סעיף 20 לענין תחילה ותחולה.

20. תחילתו של חוק זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), והוא יחול בהדרגה על תלמידים החל בשנת הלימודים התש"ף, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשפ"א; ההחלה בהדרגה תיעשה על פי צו שיקבע שר החינוך, ויכול שתהיה לפי אזורים. [ר' ק"ת תשע"ט מס' 8119 מיום 10.12.2018 עמ' 1476]