נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, תשס"א-2000

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – יום חינוך ארוך

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – סטודנטים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

הקמת תכנית

סעיף 2

2

Go

תנאי השתתפות בתכנית

סעיף 3

2

Go

מלגת לימודים

סעיף 4

2

Go

תקציב

סעיף 5

2

Go

מלגות אחרות

סעיף 6

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 7

2

Go

תחילה

סעיף 8


חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, תשס"א-2000*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

           "יום חינוך ארוך" - כמשמעותו בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, תשנ"ז-1997;

           "מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)   מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שקיבל רישיון לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

           "סטודנט" - תושב ישראל או אזרח ישראלי הלומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה;

           "שכר לימוד" - שכר הלימוד השנתי במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציביהם;

           "השר" - שר החינוך.

הקמת תכנית

2.    השר יקבע תכנית לשילוב סטודנטים, בפעילות חינוכית במסגרת יום חינוך ארוך (להלן - התכנית).

תנאי השתתפות בתכנית

3.    סטודנט שהתקבל לתכנית, יחויב במתן ארבע שעות שבועיות בפעילות חינוכית בתנאים שיקבע השר.

מלגת לימודים

4.    סטודנט אשר לקח חלק בתכנית יהיה זכאי למלגה שלא תפחת ממחצית משכר הלימוד; השר יקבע את תנאי תשלום המלגה, גובהה ומועדי התשלום.

תקציב

5.    הכספים לתכנית יתוקצבו בתקציב חוק יום חינוך ארוך.

מלגות אחרות

6.    אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מסטודנט אשר לקח חלק בתכנית, להציג מועמדות למלגות או להלוואות אחרות שמעניקה המדינה, או לקבלן.

ביצוע ותקנות

7.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; השר ימנה מינהלת תכנית שתקבע את דרכי הפעלת התכנית לרבות דרכי קבלת המועמדים, הכשרתם וחלוקת המלגות.

תחילה

8.    תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים תשס"ב.

                                   אהוד ברק                            אהוד ברק

                                ראש הממשלה                                   שר החינוך

            משה קצב                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"א מס' 1767 מיום 27.12.2000 עמ' 82 (ה"ח תשס"א מס' 2924 עמ' 35).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות