נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א-2001

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תכנית חינוך  לילדים מאושפזים ולילדים חולים

סעיף 2

2

Go

מסגרת חינוכית  בבית חולים

סעיף 3

3

Go

מימון

סעיף 4

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 5

3

Go

שמירת דינים

סעיף 6

3

Go

החלה בהדרגה

סעיף 7

 


חוק חינוך חינם לילדים חולים, תשס"א-2001*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בית חולים" – מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת בריאות העם, 1940, אשר יש בו מחלקת ילדים, או מחלקת ילדים ונוער;

          "הורים" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן – חוק לימוד חובה);

          "חינוך" – הוראה ולימוד;

          "ילד" – מי שזכאי לחינוך חינם לפי הוראות סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, וכן ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2017

          "ילד חולה" – ילד השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, וכן ילד החולה במחלה מתמשכת;

מיום 19.7.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2649 מיום 19.7.2017 עמ' 1037 (ה"ח 711)

"ילד חולה" – ילד שגילו מעל 5 שנים השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, וכן ילד החולה במחלה מתמשכת;

          "ילד מאושפז" – ילד המאושפז בבית חולים;

          "מחלה מתמשכת" – מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות; לענין הגדרה זו יראו מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי בריאותי כתקופה אחת אפילו חל נתק בין התקופות ובלבד שכל נתק כאמור לא יעלה על ארבעה שבועות;

          "הועדה" – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

          "השר" – שר החינוך.

תכנית חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים

2.    (א)  השר, בהתייעצות עם הועדה, יקבע תכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים (להלן – תכנית חינוך); תכנית החינוך תיקבע בהתחשב בצורכיהם של ילדים מאושפזים וילדים חולים, במגבלותיהם הרפואיות ובתכנית הלימודים שלהם בטרם מחלתם.

          (ב)  החינוך על פי תכנית החינוך יינתן לילד חולה בביתו, בהסכמת הוריו המתגוררים עמו, ולילד מאושפז, בהסכמת הוריו, במסגרת חינוכית בבית החולים שבו הוא מאושפז, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.

          (ג)   החינוך על פי תכנית החינוך יכול שיינתן גם במהלך תקופות חופשה מהלימודים בחינוך הממלכתי כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.

מסגרת חינוכית  בבית חולים

3.    (א)  השר, באישור שר הבריאות יקבע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת חינוכית בבית חולים (להלן – מסגרת חינוכית).

          (ב)  מנהל בית חולים יאפשר הקמתה והפעלתה של מסגרת חינוכית לרבות באמצעות הקצאת מקום מתאים בבית החולים.

          (ג)   נוהלי ההפעלה של מסגרת חינוכית ייקבעו על ידי השר באישור שר הבריאות ובלבד שבכל הנוגע להיבטים הבריאותיים ייקבעו הנהלים גם באישור מנהל בית החולים.

מימון

4.    (א)  המדינה ורשות החינוך המקומית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, יישאו בהוצאות חינוכו של ילד חולה בהתאם להוראות חוק זה באופן שהמימון יהיה באותו שיעור שבו הן נושאות בחינוך הילד במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה.

          (ב)  המדינה תישא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז; השר באישור שר הבריאות ובהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות בדבר השתתפות בית חולים בהוצאות הפעלת המסגרת החינוכית.

ביצוע ותקנות

5.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה להתקין תקנות לביצועו, ואולם בענינים המצויים בתחום סמכותו של שר הבריאות, יותקנו התקנות על ידי השר, באישור שר הבריאות.

(תיקון מס' 1) תשס"א-2001 (תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002

          (ב)  תכנית חינוך ראשונה על פי סעיף 2 לחוק זה והוראות ראשונות על פי סעיף 3 לחוק זה ייקבעו עד יום כ"א בניסן תשס"ה (30 באפריל 2005).

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 239 (ה"ח 2990)

(ב) תכנית חינוך ראשונה על פי סעיף 2 לחוק זה והוראות ראשונות על פי סעיף 3 לחוק זה ייקבעו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו עד יום י"ז בניסן התשס"ב (30 באפריל 2002).

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 167 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

(ב) תכנית חינוך ראשונה על פי סעיף 2 לחוק זה והוראות ראשונות על פי סעיף 3 לחוק זה ייקבעו עד יום י"ז בניסן התשס"ב (30 באפריל 2002) כ"א בניסן התשס"ה (30 באפריל 2005).

שמירת דינים

6.    חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

החלה בהדרגה (תיקון מס' 1) תשס"א-2001 (תיקון מס' 2)  תשס"ב-2002

7.    חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים תשס"ו על ילדים מאושפזים ועל ילדים חולים על פי קביעת השר ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס"ח.

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 239 (ה"ח 2990)

7. חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס"ב התשס"ג על ילדים מאושפזים ועל ילדים חולים על פי קביעת השר ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשס"ג תשס"ה.

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 167 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

7. חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס"ג התשס"ו על ילדים מאושפזים ועל ילדים חולים על פי קביעת השר ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשס"ה תשס"ח.

 

 

                                                   אהוד ברק                                           אהוד ברק

                                                 ראש הממשלה                                                     שר החינוך

            משה קצב                                         אברהם בורג

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 * פורסם ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 128 (ה"ח תש"ס מס' 2917 עמ' 727).

תוקן ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 239 (ה"ח תשס"א מס' 2990 עמ' 582) – תיקון מס' 1 בסעיף 18 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.4.2001.

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 167 (ה"ח תשס"ב מס' 3043 עמ' 16, מס' 3065 עמ' 205, מס' 3072 עמ' 224) – תיקון מס' 2 בסעיף 30 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), תשס"ב-2002; תחילתו מיום 1.1.2002.

ס"ח תשע"ז מס' 2649 מיום 19.7.2017 עמ' 1037 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 711 עמ' 190) – תיקון מס' 3.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות