חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, תשס"א-2001

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

סעיף 3

לימוד עזרה ראשונה

Go

2

סעיף 3א

הצבת מכשיר החייאה

Go

2

סעיף 3ב

החזקה של ערכת עזרה ראשונה

Go

2

סעיף 3ג

עונשין

Go

2

סעיף 4

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 5

תכנית ראשונה

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2

סעיף 7

החלה בהדרגה

Go

2

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018


חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, תשס"א-2001*

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח 753)

חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, תשס"א-2001

מטרה (תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

1.    חוק זה נועד לקבוע חובת החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר ולהקנות לעובדי חינוך ולתלמידים מיומנויות יסוד בעזרה ראשונה, ובכך לתקום להצלת חיים ולהגביר את המודעות לערך של קדושת החיים.

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח 753)

1. חוק זה בא להקנות נועד לקבוע חובת החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר ולהקנות לעובדי חינוך ולתלמידים מיומנויות יסוד בעזרה ראשונה, ובכך להגביר ובכך לתקום להצלת חיים ולהגביר את המודעות לערך של קדושת החיים.

הגדרות

2.    בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

          "בית ספר" – מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, ולעניין סעיפים 3א עד 3ג – לרבות מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 5 לחוק האמור;

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח 753)

"בית ספר" – מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 ולעניין סעיפים 3א עד 3ג – לרבות מוסד חינוך כמשמעותו בסעיף 5 לחוק האמור;

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

          "חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח 753)

הוספת הגדרת "חוק לימוד חובה"

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

          "מוסד חינוך" ו"מוסד חינוך רשמי" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה;

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח 753)

הוספת הגדרת ""מוסד חינוך" ו"מוסד חינוך רשמי""

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

          "מחזיק" – כל אחד מאלה:

(1)   במוסד חינוך רשמי – רשות החינוך המקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה;

(2)   במוסד חינוך שאינו מוסד חינוך רשמי – בעל הרישיון לפתיחתו ולקיומו לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, או לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008;

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח 753)

הוספת הגדרת "מחזיק"

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

          "מכשיר החייאה" – דפיברילטור חיצוני אוטומטי המיועד להסדיר פעילות חשמלית של הלב, במבוגרים ובילדים, באמצעות העברת זרם חשמלי ללב, במצבים של הפרעה בתפקוד הלב כתוצאה משיבוש פעילותו, העומד בדרישות שקבע השר, בהסכמת שר הבריאות, ואושר על ידי היחידה לאבזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות;

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח 753)

הוספת הגדרת "מכשיר החייאה"

          "עובד חינוך" – מי שעוסק בהוראה או בחינוך בבית ספר וכן מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך בבתי ספר;

          "עזרה ראשונה" – הגשת עזרה רפואית ראשונה הנחוצה לאדם עקב פגיעה, מחלה או נזק בריאותי אחר;

          "תלמיד" – מי שלומד בבית ספר;

          "השר" – שר החינוך.

לימוד עזרה ראשונה

3.       לעובדי חינוך ולתלמידים יוקנה ידע עיוני ומעשי בעזרה ראשונה על פי תכנית שיכין השר, בהתייעצות עם שר הבריאות.

הצבת מכשיר החייאה (תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

3א.     מחזיק שבבית ספר בהחזקתו לומדים יותר מ-500 תלמידים יציב בבית הספר מכשיר החייאה אחד לפחות במקום מרכזי ונגיש; השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין מיקום מכשיר ההחייאה והשילוט המפנה אליו וכן לעניין הדאגה לתקינותו; כמו כן, רשאי השר לקבוע בתי ספר שלגביהם תהיה חובה להציב יותר ממכשיר החייאה אחד.

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח 753)

הוספת סעיף 3א

החזקה של ערכת עזרה ראשונה (תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

3ב.     מחזיק שבהחזקתו בית ספר ידאג לכך שבבית הספר תהיה ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות; השר יקבע הוראות לעניין החזקה של ערכת עזרה ראשונה, לרבות לעניין מיקומה ותכולתה; כמו כן, רשאי השר לקבוע בתי ספר שלגביהם תהיה חובה להחזיק יותר מערכת עזרה ראשונה אחת.

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 291 (ה"ח 753)

הוספת סעיף 3ב

עונשין (תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

3ג.     מחזיק שלא הציב בבית ספר מכשיר החייאה או שלא דאג לתקינותו, בניגוד להוראות לפי סעיף 3א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 291 (ה"ח 753)

הוספת סעיף 3ג

ביצוע ותקנות

4.    השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, להתקין תקנות לביצועו.

תכנית ראשונה

5.    תכנית לפי הוראות סעיף 3 תוכן לראשונה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תחילה

6.    תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו.

החלה בהדרגה

7.    חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים תשס"ב, על בתי ספר על פי קביעת השר, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס"ה.

                         אריאל שרון                          לימור לבנת

                               ראש הממשלה                                   שרת החינוך

            משה קצב                           אברהם בורג

               נשיא המדינה                                יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"א מס' 1805 מיום 7.8.2001 עמ' 518 (ה"ח תשס"א מס' 3010 עמ' 661).

תוקן ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 290 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 753 עמ' 80) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 5 לענין תחולה.