נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הלוואות לשכר לימוד, תשס"ב-2002

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה גבוהה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

זכאות להלוואה

סעיף 2

2

Go

תקופת הזכאות

סעיף 3

2

Go

זכאות להלוואה לתואר אחד בלבד

סעיף 4

2

Go

העברת ההלוואה

סעיף 5

2

Go

תנאי ההלוואה

סעיף 6

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 7

2

Go

תחילה

סעיף 8


חוק הלוואות לשכר לימוד, תשס"ב-2002*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

           "מוסד" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)   מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2003

(4)   (נמחקה);

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 394 (ה"ח 25)

מחיקת פסקה (4) להגדרת "מוסד"

הנוסח הקודם:

(4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

           "מועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

           "סטודנט" – אזרח ישראלי או תושב ישראל הלומד במוסד לקראת תואר אקדמי ראשון.

זכאות להלוואה (תיקון מס' 1)  תשס"ג-2002

2.    (א)  סטודנט זכאי, בתקופת הזכאות לפי סעיף 3, לגבי כל אחת משנות הלימודים שהוא לומד בפועל בישראל או באזור, להלוואה בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד השנתי במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם או בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו במוסד שבו הוא לומד, הנמוך מביניהם; שר האוצר יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההלוואה, בין השאר בהתחשב במצבו החברתי והכלכלי של הסטודנט; בסעיף קטן זה, "אזור" – כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ח-1967.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), סטודנט הזכאי להשתתפות, מלאה או חלקית, בשכר הלימוד שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו, במוסד שבו הוא לומד, מאוצר המדינה או מכספי רשויות מקומיות או מכוח הסכם קיבוצי (להלן – סכום ההשתתפות), זכאי להלוואה כאמור בסעיף קטן (א) בניכוי סכום ההשתתפות; שר האוצר ושר החינוך יקבעו תקנות לביצוע סעיף קטן זה; בסעיף קטן זה, "הסכם קיבוצי" – הסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, לרבות צו הרחבה, כמשמעותו בחוק האמור, והסדר קיבוצי בכתב.

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 207 (ה"ח 4)

(א) סטודנט זכאי, בתקופת הזכאות לפי סעיף 3, לגבי כל אחת משנות הלימודים שהוא לומד בפועל בישראל או באזור, להלוואה בגובה להלוואה בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד השנתי במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם או בגובה או בשיעור שלא יעלה על גובה שכר הלימוד שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו במוסד שבו הוא לומד, הנמוך מביניהם; שר האוצר יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההלוואה, בין השאר בהתחשב במצבו החברתי והכלכלי של הסטודנט; בסעיף קטן זה, "אזור" - כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ח-1967.

תקופת הזכאות

3.    (א)  תקופת הזכאות לפי חוק זה, תהיה למשך תקופת הלימודים לתואר אקדמי ראשון שלקראתו לומד הסטודנט, הנהוגה במוסדות שהמדינה משתתפת בתקציביהם, או למשך תקופת הלימודים לתואר כאמור, הנהוגה במוסד שבו לומד הסטודנט, הקצר שביניהם.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהסכמת שר החינוך, ובהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, לקבוע תקופות זכאות אחרות, בשים לב, בין השאר, לסוג התואר או לסוג המוסד שבו מתקיימים הלימודים.

זכאות להלוואה לתואר אחד בלבד

4.    סטודנט זכאי להלוואה לפי הוראות חוק זה, בעבור לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד בלבד.

העברת ההלוואה

5.    שר האוצר יקבע את אופן העברת ההלוואה לסטודנט.

תנאי ההלוואה

6.    (א)  שר האוצר, בהסכמת שר החינוך, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת יקבע את תנאי ההלוואה, לרבות הבטוחות הנדרשות ממקבל ההלוואה, מועדי קבלת ההלוואה, גובה הריבית שתישא ההלוואה, התנאים להחזר ההלוואה ומועדי ההחזר, וכל תנאי אחר הקשור בהם.

           (ב)  בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע כאמור באותו סעיף קטן, תנאי הלוואה שונים לסוגים שונים של סטודנטים, בהתאם לאמות מידה חברתיות וכלכליות שיקבע כאמור.

ביצוע ותקנות

7.    שר האוצר ושר החינוך ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה (תיקון מס' 1)  תשס"ג-2002

8.    תחילתו של חוק זה ביום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003).

מיום 1.1.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 207 (ה"ח 4)

8. תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בתשרי התשס"ג (1 באוקטובר 2002) ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003).

                           אריאל שרון                      סילבן שלום                      לימור לבנת

                         ראש הממשלה                              שר האוצר                                שרת החינוך

                                                      משה קצב                       אברהם בורג

                                                    נשיא המדינה                         יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשס"ב מס' 1821 מיום 7.1.2002 עמ' 92 (ה"ח תשנ"ט מס' 2797 עמ' 359).

תוקן ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 207 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 4 עמ' 107) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 1.1.2003 ור' סעיף 4 לענין הוראה מיוחדת.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 394 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 2 בסעיף 15 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות