חוק חמרי נפץ, תשי"ד-1954

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – חומרי נפץ

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – סחר

תוכן ענינים

 

פרק ראשון – הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק שני – ייצור חמרי נפץ

Go

4

סעיף 2

ייצור חומר מאושר

Go

4

סעיף 3

ייצור חומר בלתי מאושר

Go

4

סעיף 4

מפעל חומרי נפץ

Go

4

סעיף 4א

מינוי ממונה בטיחות חומרי נפץ

Go

4

 

פרק שלישי – החסנתם של חמרי נפץ

Go

4

סעיף 5

החזקת חומר מאושר והחסנתו

Go

4

סעיף 6

החזקת חומר בלתי מאושר

Go

4

סעיף 7

מחסן

Go

4

 

פרק רביעי – המסחר בחמרי נפץ

Go

4

סעיף 8

מכירת חומר נפץ וקנייתו

Go

4

סעיף 9

יבוא ויצוא של חומר נפץ

Go

4

סעיף 10

הובלת חמרי נפץ

Go

4

 

פרק חמישי – סמכויות פיקוח ואכיפה

Go

4

סעיף 10א

הסמכת מפקחים במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים

Go

5

סעיף 11

הבטחת  השמירה על הוראות החוק

Go

5

סעיף 12

צו הפסק וצו בטיחות

Go

5

סעיף 12א

צו שיפור במפעל חומרי נפץ ביטחוני

Go

6

סעיף 12ב

עתירה

Go

6

סעיף 15

הוראות כלליות בנוגע להיתרים

Go

6

סעיף 16

הצגת היתר

Go

6

סעיף 17

סמכויות המשטרה

Go

6

סעיף 18

סמכויות עובדי הדואר והרכבת

Go

7

 

פרק חמישי1: הטלת עיצום כספי על מפעל חומרי נפץ ביטחוני

Go

7

סעיף 18א

עיצום כספי

Go

7

סעיף 18ב

הודעה על כוונת חיוב

Go

7

סעיף 18ג

זכות טיעון

Go

7

סעיף 18ד

החלטת המפקח הבכיר ודרישת תשלום

Go

7

סעיף 18ה

הפרה חוזרת והפרה נמשכת

Go

8

סעיף 18ו

סכומים מופחתים

Go

8

סעיף 18ז

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

8

סעיף 18ח

המועד לשתלום העיצום הכספי

Go

8

סעיף 18ט

הפרשי הצמדה וריבית

Go

8

סעיף 18י

פריסת תשלום העיצום הכספי

Go

8

סעיף 18יא

גבייה

Go

8

סעיף 18יב

עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

8

סעיף 18יג

עתירה

Go

8

סעיף 18יד

פרסום

Go

9

סעיף 18טו

שמירת אחריות פלילית

Go

9

 

פרק ששי – הוראות שונות

Go

9

סעיף 19

עונשין

Go

9

סעיף 20

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

10

סעיף 20א

הוועדה המייעצת

Go

10

סעיף 20ב

ניגוד עניינים

Go

10

סעיף 20ג

סדרי עבודה ומניין חוקי

Go

11

סעיף 20ד

דיווח לכנסת

Go

11

סעיף 21

שמירת תוקף

Go

11

סעיף 22

אי תחולת החוק

Go

11

סעיף 23

העברת סמכויות

Go

12

סעיף 24

ביצוע ותקנות

Go

12

סעיף 25

ביטול

Go

12

סעיף 26

תחילת תוקף

Go

12


חוק חמרי נפץ, תשי"ד-1954*

פרק ראשון – הגדרות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "חומר נפץ" – לרבות כל חומר שהממשלה הכריזה עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות[1], כעל חומר נפץ לענין חוק זה, וכן אביזריו של כל חומר נפץ לרבות פתיל, רקיטה, פצץ, תרמיל וכל הסגל או תכשיר אחר;

          "חומר מאושר" – חומר נפץ שהממשלה אישרה אותו, באכרזה שפורסמה ברשומות, לענין חוק זה;

          "חומר בלתי מאושר" – חומר נפץ שאינו חומר מאושר;

          "ייצור", לענין חמרי נפץ – הרכבתם של אותם חמרים מחלקיהם השונים, בכל תהליך שהוא, הפיכתם מחומר מסוג אחד לחומר מסוג אחר, שינוים, תיאומם לשימוש או תיקונם;

          "כלי הסעה" – כל כלי המשמש להסעת בני אדם או משאות, ביבשה, בים או באוויר, בין מנועי ובין שאינו מנועי;

          "מחזיק במפעל" – מחזיק במקום העבודה כהגדרתו בסעיף 172א לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, לעניין מקום עבודה שהוא מפעל חומרי נפץ;

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

הוספת הגדרת "מחזיק במפעל"

          "מפעל חומרי נפץ" – מקום שמייצרים בו חומרי נפץ או שמשתמשים בו בחומרי נפץ בהליך ייצורם של מוצרים;

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

הוספת הגדרת "מפעל חומרי נפץ"

          "מפעל חומרי נפץ ביטחוני" – מפעל חומרי נפץ שנקבע כי הוא מפעל ביטחוני לפי סעיף 29א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, וששר הביטחון קבע שהוא מפעל חומרי נפץ ביטחוני לעניין חוק זה ופרסם על כך הודעה ברשומות;

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

הוספת הגדרת "מפעל חומרי נפץ ביטחוני"

          "מקום", לענין חמרי נפץ – לרבות כלי הסעה;

          "בית חרושת לחמרי נפץ" – (נמחקה);

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

מחיקת הגדרת "בית חרושת לחמרי נפץ"

הנוסח הקודם:

"בית חרושת לחמרי נפץ" – מקום שמייצרים בו חמרי נפץ לפי חוק זה;

          "מחסן חמרי נפץ" – מקום שמחסינים בו חמרי נפץ לפי חוק זה;

          "מכירה" – לרבות גרם מכירה וכל עסקה, בתמורה או בלי תמורה, ובכלל זה שכירות או מתן זכות שימוש, והביטוי "קניה" יתפרש לפי כך;

          "שר" – חבר הממשלה, במידה שהממשלה העניקה לו סמכות בביצוע חוק זה, ולעניין מפעל חומרי נפץ ביטחוני – שר הביטחון;

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

"שר" – חבר הממשלה, במידה שהממשלה העניקה לו סמכות בביצוע חוק זה, ולעניין מפעל חומרי נפץ ביטחוני – שר הביטחון;

          "מפקח" – עובד המדינה שהוסמך על ידי שר כמפקח לצורך חוק זה;

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

"מפקח" – מי שנתמנה עובד המדינה שהוסמך על ידי שר כמפקח לצורך חוק זה;

          "מפקח בכיר" – עובד מדינה בכיר במשרד הביטחון, ששר הביטחון הסמיכו לעניין הוראות לפי חוק זה הנוגעות למפעלי חומרי נפץ ביטחוניים;

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

הוספת הגדרת "מפקח בכיר"

          "הוועדה המייעצת" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 20א.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

הוספת הגדרת "הוועדה המייעצת"

פרק שני – ייצור חמרי נפץ

ייצור חומר מאושר

2.    לא ייצר אדם חומר מאושר אלא במפעל חומרי נפץ ולפי היתר מאת שר.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

2. לא ייצר אדם חומר מאושר אלא בבית חרושת לחמרי נפץ במפעל חומרי נפץ ולפי היתר מאת שר.

 

ייצור חומר בלתי מאושר

3.    לא ייצר אדם חומר בלתי מאושר אלא לשם נסיונות מדעיים בלבד ולפי היתר מאת שר או במפעל חומרי נפץ ביטחוני.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

3. לא ייצר אדם חומר בלתי מאושר אלא לשם נסיונות מדעיים בלבד ולפי היתר מאת שר או במפעל חומרי נפץ ביטחוני.

 

מפעל חומרי נפץ

4.    לא יקים אדם מפעל חומרי נפץ, לא יפעילנו ולא ינהלנו, אלא לפי היתר מאת שר ובמקום שעליו ניתן ההיתר.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

בית חרושת מפעל חומרי נפץ

4. לא יקים אדם בית חרושת לחמרי נפץ מפעל חומרי נפץ, לא יפעילנו ולא ינהלנו, אלא לפי היתר מאת שר ובמקום שעליו ניתן ההיתר.

מינוי ממונה בטיחות חומרי נפץ

4א.     (א)  במפעל חומרי נפץ ביטחוני ימונה ממונה בטיחות חומרי נפץ.

          (ב)  שר הביטחון, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, יקבע את תנאי הכשירות וההכשרה של ממונה בטיחות חומרי נפץ.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 4א

פרק שלישי – החסנתם של חמרי נפץ

החזקת חומר מאושר והחסנתו

5.    לא יחזיק אדם חומר מאושר ולא יחסינהו אלא במחסן לחמרי נפץ.

החזקת חומר בלתי מאושר

6.    לא יחזיק אדם חומר בלתי מאושר ולא יחסינהו, אלא לפי היתר החסנה מאת מפקח ואלא אם יוצר החומר לפי היתר כאמור בסעיף 3.

מחסן

7.    לא יקים אדם מחסן לחומר נפץ, לא יפעילנו ולא ינהלנו אלא לפי היתר מאת מפקח ובמקום שלגביו ניתן ההיתר.

פרק רביעי – המסחר בחמרי נפץ

מכירת חומר נפץ וקנייתו

8.    לא ימכור אדם ולא יקנה חומר נפץ ולא ישתמש בו אלא לפי היתר מאת שר.

מיום 25.12.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 788 מיום 25.12.1975 עמ' 29 (ה"ח 1191)

8. לא ימכור אדם ולא יקנה חומר נפץ ולא ישתמש בו אלא לפי היתר מאת שר.

 

יבוא ויצוא של חומר נפץ

9.    לא ייבא אדם חומר נפץ, ולא ייצא אותו אלא לפי היתר מאת שר.

הובלת חמרי נפץ

10.  לא יעביר אדם חומר נפץ ממקום למקום, אם בכלי הסעה ואם באופן אחר, אלא לפי היתר מאת מפקח או באמצעות אדם שיש בידו היתר כזה.

פרק חמישי – סמכויות פיקוח ואכיפה

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

פרק חמישי – סמכויות עזר סמכויות פיקוח ואכיפה

הסמכת מפקחים במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים

10א.  (א)  שר הביטחון רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לגבי מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים.

          (ב)  לא יוסמך מפקח לפי סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה שר הביטחון;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר הביטחון, ולעניין סמכויות אכיפה – כפי שהורה שר הביטחון בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 10א

הבטחת  השמירה על הוראות החוק

11.  (א)  מפקח רשאי בכל עת לערוך בקורת על מנת לבדוק אם ממלאים אחרי הוראות חוק זה.

          (ב)  בעריכת ביקורת לפי סעיף קטן (א) רשאי המפקח –

(1)   להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמחזיקים בו חמרי נפץ, או שמבצעים בו עבירה על הוראה מהוראותיו של חוק זה, ולבדוק כל דבר הנמצא באותו מקום, לרבות הפנקסים המתנהלים בו, וליטול דוגמה מכל דבר לשם בדיקה; אולם לא ישתמש מפקח בסמכותו לפי פסקה זו, לגבי מקום המשמש בית מגורים בלבד, אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך;

(1א) לבדוק במקום כאמור בפסקה (1) את סדרי העבודה ואת סידורי בטיחות חומרי הנפץ, בין השאר גם את המיתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי העבודה;

(1ב) לברר את הסיבות והנסיבות של תאונות הקשורות לחומרי נפץ;

(2)   להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לפקיד משטרה בדרגת מפקח בסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לפקודה האמורה, יחולו על כל הודעה שרשם המפקח תוך שימוש בסמכויות אלה;

(3)   לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשתם היא חובה על פי חוק זה, ולהעתיק מהם;

(4)   ליטול דוגמה של מוצר, מוצר ביניים או חומר גולמי, לאחר שהודיע על כך למחזיק במפעל, וכן לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה;

(5)   באישור מפקח עבודה אזורי כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, או מפקח בכיר, לפי העניין, להורות למחזיק במפעל לערוך בדיקה שיורה עליה, של מוצר, מוצר ביניים או חומר גולמי, ולמסור לו את תוצאות הבדיקה בתוך תקופה שיקבע המפקח.

          (ג)   כל אדם הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש לכך מאת מפקח, למסור לו ולשליחיו ידיעות ומסמכים, שלדעת המפקח יש בהם כדי להקל על ביצועו של חוק זה, אולם לא יידרש אדם למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם כדי להפלילו.

          (ד)  מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)   הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)   יש בידו תעודה החתומה בידי שר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח, שאותה יציג על פי דרישה.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 681 (ה"ח 1473)

(ב) בעריכת ביקורת לפי סעיף קטן (א) רשאי המפקח –

(1) להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמחזיקים בו חמרי נפץ, או שמבצעים בו עבירה על הוראה מהוראותיו של חוק זה, ולבדוק כל דבר הנמצא באותו מקום, לרבות הפנקסים המתנהלים בו, וליטול דוגמה מכל דבר לשם בדיקה; אולם לא ישתמש מפקח בסמכותו לפי פסקה זו, לגבי מקום המשמש בית מגורים בלבד, אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך;

(1א) לבדוק במקום כאמור בפסקה (1) את סדרי העבודה ואת סידורי בטיחות חומרי הנפץ, בין השאר גם את המיתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי העבודה;

(1ב) לברר את הסיבות והנסיבות של תאונות הקשורות לחומרי נפץ;

(2) להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לפקיד משטרה בדרגת מפקח בסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לפקודה האמורה, יחולו על כל הודעה שרשם המפקח תוך שימוש בסמכויות אלה;

(3) לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשתם היא חובה על פי חוק זה, ולהעתיק מהם;

(4) ליטול דוגמה של מוצר, מוצר ביניים או חומר גולמי, לאחר שהודיע על כך למחזיק במפעל, וכן לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה;

(5) באישור מפקח עבודה אזורי כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, או מפקח בכיר, לפי העניין, להורות למחזיק במפעל לערוך בדיקה שיורה עליה, של מוצר, מוצר ביניים או חומר גולמי, ולמסור לו את תוצאות הבדיקה בתוך תקופה שיקבע המפקח.

(ג) כל אדם הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש לכך מאת מפקח, למסור לו ולשליחיו ידיעות ומסמכים, שלדעת המפקח יש בהם כדי להקל על ביצועו של חוק זה, אולם לא יידרש אדם למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם כדי להפלילו.

(ד) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי שר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח, שאותה יציג על פי דרישה.

צו הפסק וצו בטיחות

12.  (א)  נוכח מפקח, אגב עריכת בקורת כאמור בסעיף 11, כי בחומר נפץ פלוני, נוהגים ייצור או תהליך עבודה אחר, או החסנה או הובלה, שהן, לדעתו, בניגוד להוראה מההוראות לפי חוק זה, או שיש בהן, לדעתו, סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם, רשאי המפקח –

(1)   לצוות, בצו חתום בידו, להפסיק אותם ייצור, תהליך עבודה, החסנה או הובלה עד שהמעוות יתוקן להנחת דעתו של המפקח; צו כזה ייקרא "צו-הפסק";

(2)   לחייב את מפעל חומרי הנפץ שבו בוצעה פעולה כאמור ברישה, בצו חתום בידו, לנקוט אמצעים כמפורש בצו לשם הרחקת הסכנה, בתוך תקופה שיקבע בצו; צו כזה ייקרא "צו בטיחות".

          (א1) צו לפי סעיף זה יומצא למחזיק במפעל במסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, עם אישור מסירה שניתן באמצעי אלקטרוני, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית; טעות בנקיבת שמו של המחזיק במפעל לא תפגע בחוקיות צו שהומצא לפי סעיף קטן זה.

          (א2) ניתן לגבי מפעל חומרי נפץ צו-הפסק או צו בטיחות, לרבות צו להארכת תוקפו של צו כאמור, רשאי המחזיק במפעל לטעון את טענותיו בעניין הצו לפני המפקח לא יאוחר מ-14 ימים ממועד נתינתו, אולם אין באמור כדי לעכב את ביצוע הצו, אלא אם כן המפקח הורה על כך; שוכנע המפקח כי המפעל עמד בכל הוראות הבטיחות המחייבות, יבטל את הצו.

          (ב)  נתן מפקח צו-הפסק או צו בטיחות ולא בוצע הצו בתוך התקופה שנקבעה בו, רשאי המפקח לאחוז בכל האמצעים הדרושים לביצוע הצו, או לכפיית ביצועו.

          (ג)   מתן צו-הפסק או צו בטיחות וביצועו אין בהם כדי לפטור מאחריות פלילית לכל עבירה על הוראה מהוראותיו של חוק זה.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 681 (ה"ח 1473)

צו-הפסק וצו בטיחות

12. (א) נוכח מפקח, אגב עריכת בקורת כאמור בסעיף 11, כי בחומר נפץ פלוני, נוהגים ייצור או תהליך עבודה אחר, או החסנה או הובלה, שהן, לדעתו, בניגוד להוראה מהוראותיו של מההוראות לפי חוק זה, או שיש בהן, לדעתו, סכנה תכופה לחיי אדם, רשאי המפקח סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם, רשאי המפקח –

(1) לצוות, בצו חתום בידו, להפסיק אותם ייצור, תהליך עבודה, החסנה או הובלה עד שהמעוות יתוקן להנחת דעתו של המפקח; צו כזה ייקרא "צו-הפסק";

(2) לחייב את מפעל חומרי הנפץ שבו בוצעה פעולה כאמור ברישה, בצו חתום בידו, לנקוט אמצעים כמפורש בצו לשם הרחקת הסכנה, בתוך תקופה שיקבע בצו; צו כזה ייקרא "צו בטיחות".

(א1) צו לפי סעיף זה יומצא למחזיק במפעל במסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, עם אישור מסירה שניתן באמצעי אלקטרוני, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית; טעות בנקיבת שמו של המחזיק במפעל לא תפגע בחוקיות צו שהומצא לפי סעיף קטן זה.

(א2) ניתן לגבי מפעל חומרי נפץ צו-הפסק או צו בטיחות, לרבות צו להארכת תוקפו של צו כאמור, רשאי המחזיק במפעל לטעון את טענותיו בעניין הצו לפני המפקח לא יאוחר מ-14 ימים ממועד נתינתו, אולם אין באמור כדי לעכב את ביצוע הצו, אלא אם כן המפקח הורה על כך; שוכנע המפקח כי המפעל עמד בכל הוראות הבטיחות המחייבות, יבטל את הצו.

(ב) נתן מפקח צו-הפסק או צו בטיחות ולא בוצע הצו בתוך התקופה שנקבעה בו, רשאי המפקח לאחוז בכל האמצעים הדרושים לביצוע הצו, או לכפיית ביצועו.

(ג) מתן צו-הפסק או צו בטיחות וביצועו אין בהם כדי לפטור מאחריות פלילית לכל עבירה על הוראה מהוראותיו של חוק זה.

צו שיפור במפעל חומרי נפץ ביטחוני

12א.  (א)  נוכח מפקח כי במפעל חומרי נפץ ביטחוני לא מקוימת הוראת חיקוק או הוראה שנקבע בהיתר, שעניינה בטיחותם של חומרי נפץ, רשאי הוא בצו (בחוק זה – צו שיפור), לחייב את המפעל לנקוט צעדים שיפרט בצו לשם קיומה של אותה הוראה, בתוך תקופה שיקבע בצו; הוראות סעיף 12(א1) עד (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, על צו שיפור.

          (ב)  מחזיק במפעל חומרי נפץ ביטחוני יודיע בכתב למפקח על ביצוע צו השיפור בתוך התקופה שנקבעה בצו לביצועו.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 682 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 12א

עתירה

12ב.  מחזיק במפעל חומרי נפץ רשאי לעתור על צו-הפסק, צו בטיחות או צו שיפור לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסר לו הצו.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 682 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 12ב

13.  (בוטל).

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 682 (ה"ח 1473)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

ועדת ערעור

13. (א) שר המשפטים ימנה, לענין פרק זה, ועדת ערעור של שלושה ובהם שופט אחד שישמש יושב ראש.

(ב) הודעה על הקמתה של ועדת הערעור, על הרכבה ועל כתבתה תפורסם ברשומות.

(ג) (1) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין לפני ועדת הערעור;

(2) ועדת הערעור תקבע בעצמה את סדרי דינה בכל שלא נקבעו בתקנות.

14.  (בוטל).

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 682 (ה"ח 1473)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

ערעור על צו הפסק

14. (א) הרואה עצמו נפגע על ידי צו-הפסק או על ידי סירוב המפקח לבטל את הצו לאחר שתוקן המעוות, רשאי לערער לפני ועדת הערעור.

(ב) הערעור יוגש לועדת הערעור בשני טפסים; טופס אחד תמציא הועדה למפקח שנתן את הצו.

(ג) הגשת ערעור על צו-הפסק אינה מעכבת את ביצוע הצו.

(ד) ועדת הערעור רשאית לאשר צו-הפסק, לשנותו או לבטלו.

(ה) אין אחרי החלטת ועדת הערעור ולא כלום.

הוראות כלליות בנוגע להיתרים

15.  (א)  מי שמוסמך לתת היתר לפי חוק זה, רשאי לתתו בתנאים ובסייגים שייראו לו, ומשעשה כן חייב בעל ההיתר למלא אחרי כל תנאי או סייג כזה. היתר לפי חוק זה יכול שיהיה כללי או מסוייג לחומר פלוני או לסוג פלוני של חמרים.

          (ב)  נותן ההיתר רשאי לדרוש מהמבקש, כתנאי קודם למתן ההיתר, כל תעודה שתסייע לו בשיקול דעתו.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יקבע שר הביטחון, בהיתר שהוא נותן לפי חוק זה למפעל חומרי נפץ ביטחוני, תנאים או סייגים נוסף על התנאים והסייגים שנקבעו בתקנות, אלא לאחר התייעצות עם שר הפנים וכן עם שר הכלכלה והתעשייה או השר להגנת הסביבה, לפי העניין.

          (ד)  נתן שר הביטחון היתר לפי חוק זה למפעל חומרי נפץ ביטחוני, יודיע על מתן ההיתר ותנאיו לשר הכלכלה והתעשייה, לשר הפנים, לשר לביטחון הפנים ולשר להגנת הסביבה.

מיום 13.11.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 352 מיום 13.11.1961 עמ' 6 (ה"ח 221)

(א) מי שמוסמך לתת היתר לפי חוק זה, רשאי לתתו בתנאים ובסייגים שייראו לו, ומשעשה כן חייב בעל ההיתר למלא אחרי כל תנאי או סייג כזה. היתר לפי חוק זה יכול שיהיה כללי או מסוייג לחומר פלוני או לסוג פלוני של חמרים.

 

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 682 (ה"ח 1473)

הוספת סעיפים קטנים 15(ג), 15(ד)

הצגת היתר

16.  (א)  המייצר חומר נפץ, או המחסין אותו, או המחזיק אותו בכל דרך אחרת, פרט להעברה בהיתר לפי חוק זה, יציג את ההיתר בכל עת במקום שבו הוא מייצר או מחסין או מחזיק אותו חומר כאמור.

          (ב)  המעביר חומר כאמור ישא את ההיתר כל זמן ההעברה.

סמכויות המשטרה

17.  (א)  בעל היתר לפי חוק זה חייב להראותו לכל שוטר הדורש זאת ממנו.

          (ב)  היה קצין משטרה בדרגת מפקח-משנה ומעלה הממלא תפקיד קצין חבלה משטרתי סבור כי ייצורו של חומר נפץ או תהליך עבודה אחר, או שימוש, החסנה או הובלה של חומר נפץ, נעשים בניגוד להוראה מהוראותיו של חוק זה או לתנאי או לסייג שבהיתר שניתן על-פיו, או שיש בהם סכנה לחיי אדם או לרכוש, רשאי הקצין, באישור מפקח, להורות על החרמתו או השמדתו של חומר הנפץ או על החסנתו במקום אחר או על כל פעולה אחרת הנראית לו נחוצה להרחקת הסכנה; היה הקצין סבור כי הסכנה תכופה, רשאי הוא להורות כאמור אף ללא אישור מפקח ולהורות על ביצוע מיידי.

          (ג)   הוראה כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי הקצין שנתן אותה לבצעה בעצמו ורשאי הוא להטיל את ביצועה על שוטר, על המחזיק בחומר הנפץ, על האדם המטפל בו מטעם המחזיק, או על כל אדם אחר, ובלבד שיש להם לדעתו הכישורים המתאימים לבצע את ההוראה; ביצוע ההוראה יהיה באופן שלא יסכן חיי אדם או רכוש.

          (ד)  הרואה את עצמו נפגע מהוראה של קצין משטרה לפי סעיף זה רשאי לעתור עליה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שניתנה לו ההוראה.

          (ה)  (בוטל).

מיום 12.3.1981

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 140 (ה"ח 1012)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

17. בעל היתר לפי חוק זה חייב להראותו לכל שוטר הדורש זאת ממנו.

 

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 683 (ה"ח 1473)

(ד) בעל חומר נפץ שעליו ניתנה הוראה לפי סעיף קטן (ב) רשאי לערער עליה, תוך ארבעה עשר ימים מיום שהודע לו עליה, לפני ועדת הערעור האמורה בסעיף 13, והוראות סעיף 14(ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחוייבים; הושמד חומר הנפץ על פי הוראה לביצוע מיידי, רשאית ועדת הערעור, אם מצאה שלא היה מקום ליתן הוראה להשמיד את חומר הנפץ, לפסוק למערער פיצויים מאוצר המדינה על אבדן חומר הנפץ.

(ד) הרואה את עצמו נפגע מהוראה של קצין משטרה לפי סעיף זה רשאי לעתור עליה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שניתנה לו ההוראה.

(ה) הרואה עצמו נפגע בהחלטת ועדת הערעור רשאי לערער עליה, תוך שלושים ימים מהיום שהומצאה לו, לפני בית הדין האזורי לעבודה.

סמכויות עובדי הדואר והרכבת

18.  היה לעובד הדואר או לעובד הרכבת יסוד להניח, כי חבילה או מטען אחר, שנשלחו או שהובלו בדואר או ברכבת או שנמסרו למשלוח או להובלה כאמור, מכילים חומר נפץ, רשאי הוא לפתוח אותה בנוכחות קצין משטרה שדרגתו אינה פחותה מדרגת מפקח שני; הכילו החבילה או המטען חומר נפץ, ובעלם אינו ידוע, יחולטו החבילה או המטען לאוצר המדינה.

פרק חמישי1: הטלת עיצום כספי על מפעל חומרי נפץ ביטחוני

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 683 (ה"ח 1473)

הוספת פרק חמישי1

עיצום כספי

18א.  הפר מפעל חומרי נפץ ביטחוני הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי מפקח בכיר להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של מיליון שקלים חדשים:

(1)  ייצר, החזיק, אחסן, מכר, קנה, ייבא או ייצא חומר נפץ, בלא היתר, בניגוד להוראות סעיפים 2, 3, 5, 6, 8 או 9;

(2)  העביר חומר נפץ ממקום למקום בלא היתר או באמצעות אדם שאין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 10;

(3)  הפר צו-הפסק או צו בטיחות שניתן לו לפי סעיף 12(א)(1) או (2);

(4)  הפר צו שיפור שניתן לו לפי סעיף 12א.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 683 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18א

הודעה על כוונת חיוב

18ב.  (א)  היה למפקח בכיר יסוד סביר להניח כי מפעל חומרי נפץ ביטחוני הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 18א (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל על המפר עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור לו הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

          (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין המפקח הבכיר, בין השאר, את אלה:

(1)   פירוט המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה, ומועד ביצוע ההפרה;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המפקח הבכיר לפי הוראות סעיף 18ג, וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 18ד(ד);

(4)   הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 18ה ושיעור התוספת.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 683 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18ב

זכות טיעון

18ג.   מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 18ב, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני המפקח הבכיר, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המפקח הבכיר להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 683 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18ג

החלטת המפקח הבכיר ודרישת תשלום

18ד.  (א)  המפקח הבכיר יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 18ג, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 18ו.

          (ב)  החליט המפקח הבכיר לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), ובה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

(2)   שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

          (ג)   בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט המפקח הבכיר את נימוקי החלטתו.

          (ד)  לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 18ג, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 684 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18ד

הפרה חוזרת והפרה נמשכת

18ה.  (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 18א, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 684 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18ה

סכומים מופחתים

18ו.   (א)  מפקח בכיר אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, ובשיעורים שיקבע.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 684 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18ו

סכום מעודכן של העיצום הכספי

18ז.   (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המפקח הבכיר, כאמור בסעיף 18ד(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 18יג או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המפקח הבכיר או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

          (ב)  סכום העיצום הכספי הקבוע בפרק זה יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   המפקח הבכיר יפרסם ברשומות הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב).

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 684 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18ז

המועד לשתלום העיצום הכספי

18ח.  על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 18ד.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 685 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18ח

הפרשי הצמדה וריבית

18ט.  לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד לתשלומו.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 685 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18ט

פריסת תשלום העיצום הכספי

18י.   (א)  המפקח הבכיר רשאי, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.

          (ב)  לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת המפקח הבכיר על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 18ט.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 685 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18י

גבייה

18יא. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 685 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18יא

עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי חוק זה ולפי חוק אחר

18יב. על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 18א או הוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 685 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18יב

 

עתירה

18יג.  (א)  על החלטה סופית של המפקח הבכיר לפי פרק זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.

          (ב)  אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך המפקח הבכיר או שבית המשפט הורה על כך.

          (ג)   החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 685 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18יג

פרסום

18יד. (א)  הטיל מפקח בכיר עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1)   דבר הטלת העיצום הכספי;

(2)   מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;

(3)   סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4)   אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;

(5)   שמו של המפר.

          (ב)  הוגשה עתירה לפי סעיף 18יג על החלטת המפקח הבכיר להטיל עיצום כספי או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, יפרסם המפקח הבכיר, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם.

          (ג)   על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המפקח הבכיר פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

          (ד)  פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל יהיה לתקופה של ארבע שנים.

          (ה)  שר הביטחון רשאי לקבוע דרכים נוספים לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 685 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18יד

שמירת אחריות פלילית

18טו. (א)  תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 18א, המהווה עבירה.

          (ב)  מסר מפקח בכיר למפר הודעה על כוונת חיוב, בשל הפרה המהווה גם עבירה, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת; התגלו עובדות חדשות כאמור והוגש נגד המפר כתב אישום לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.

          (ג)   הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו מפקח בכיר הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 686 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 18טו

פרק ששי – הוראות שונות

עונשין

19.  (א)  מי שעשה ללא היתר לפי חוק זה דבר שעשייתו טעונה היתר כזה, או שהפר תנאי או סייג שבהיתר, או עבר על הוראות סעיף 5 דינו – מאסר שתי שנים או קנס חמישה-עשר אלף לירות או שני העונשים כאחד, וחומר הנפץ שבו נעברה העבירה יחולט לאוצר המדינה.

          (ב)  מי שעשה אחת מאלה:

(1)   הפריע למי שמוסמך לפעול לפי חוק זה בביצוע סמכויותיו או מנע זאת ממנו;

(2)   עבר על הוראות סעיף 11(ג);

(2א) הפר צו-הפסק או צו בטיחות שניתן לו לפי סעיף 12(א)(1) או (2);

(2ב) הפר צו שיפור שניתן לו לפי סעיף 12א;

(3)   מסר הודעה או מסמך לצורך חוק זה בידיעה שהם כוזבים בפרט חשוב, או שהיה לו יסוד להניח שהם כוזבים בפרט חשוב;

(4)   הפריע לכל אדם, או מנע ממנו, להתייצב לביקורת הנערכת לפי חוק זה או להיחקר בבקורת כזו;

(5)   עבר על הוראת סעיף 16,

דינו – מאסר שנה או קנס חמשת אלפים לירות או שני העונשים כאחד.

          (ג)   מי שגרם בזדון או מתוך רשלנות, להתפוצצות המסכנת חיי אדם או רכוש, דינו – מאסר חמש שנים או קנס שלושים וחמישה אלף לירות או שני העונשים כאחד.

מיום 25.12.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 788 מיום 25.12.1975 עמ' 29 (ה"ח 1191)

19. (א) מי שעשה ללא היתר לפי חוק זה דבר שעשייתו טעונה היתר כזה, או שעשה אותו דבר בניגוד לתנאי או סייג שבהיתר או שהפר תנאי או סייג שבהיתר, או עבר על הוראות סעיף 5 דינו - מאסר שתי שנים או קנס אלפיים חמישה-עשר אלף לירות או שני העונשים כאחד, וחומר הנפץ שבו נעברה העבירה יחולט לאוצר המדינה.

(ב) מי שעשה אחת מאלה:

(1) הפריע למי שמוסמך לפעול לפי חוק זה בביצוע סמכויותיו או מנע זאת ממנו;

(2) עבר על הוראות סעיף 11(ג);

(3) מסר הודעה או מסמך לצורך חוק זה בידיעה שהם כוזבים בפרט חשוב, או שהיה לו יסוד להניח שהם כוזבים בפרט חשוב;

(4) הפריע לכל אדם, או מנע ממנו, להתייצב לביקורת הנערכת לפי חוק זה או להיחקר בבקורת כזו;

(5) עבר על הוראת סעיף 16,

דינו - מאסר שנה או קנס חמשת אלפים לירות או שני העונשים כאחד.

(ג) מי שגרם בזדון או מתוך רשלנות, להתפוצצות המסכנת חיי אדם או רכוש, דינו - מאסר חמש שנים או קנס חמשת אלפים לירות שלושים וחמישה אלף לירות או שני העונשים כאחד.

 

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 686 (ה"ח 1473)

הוספת פסקאות 19(א)(2א), 19(א)(2ב)

אחריות נושא משרה בתאגיד

20.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 19 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 19 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

          (ג)   בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 686 (ה"ח 1473)

החלפת סעיף 20

הנוסח הקודם:

שותפות בעבירה

20. (א) נעברה עבירה כאמור בסעיף 19 על ידי חבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, אשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה חבר ההנהלה, מנהל שותף או פקיד אחראי של אותו חבר, אם לא יוכיח אחת מאלה:

(1) שהוא לא ידע על ביצוע העבירה;

(2) שהוא נקט כל האמצעים המתקבלים על הדעת בכדי למנוע את ביצוע העבירה.

(ב) מקום שנעברה בו עבירה לפי סעיף 19, אשם בעבירה גם המחזיק באותו מקום, אלא אם יוכיח כאמור בסעיף קטן (א).

הוועדה המייעצת

20א.  (א)  שר הביטחון ימנה ועדה מייעצת לעניין פיקוח על בטיחות חומרי נפץ במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים, ואלה חבריה:

(1)   נציג ציבור שהוא בעל תואר אקדמי שני לפחות בתחום הנוגע לעניין, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   שני נציגי ציבור בעלי רקע וניסיון בתחום חומרי הנפץ והבטיחות בעבודה בחומרי נפץ;

(3)   נציג ציבור בעל רקע וניסיון בתחום האסדרה;

(4)   נציג ציבור בעל רקע וניסיון בתחום הבטיחות בתעשייה.

          (ב)  לא ימונה אדם כחבר הוועדה המייעצת אלא אם כן נקבעה לו התאמה ביטחונית מתאימה לכך; לעניין זה, "התאמה ביטחונית" – כמשמעותה בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.

          (ג)   הוועדה המייעצת תייעץ לשר הביטחון בכל הנוגע למדיניות הבטיחות בחומרי נפץ, להתקנת תקנות לפי סעיף 24(ד), להפעלת סמכויותיו לפי חוק זה ולמדיניות הפיקוח והאכיפה המינהלית, לגבי מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים.

          (ד)  הוועדה המייעצת תבחן את נוהלי הפיקוח והאכיפה, את אמצעי הפיקוח והאכיפה שננקטו, לרבות צווים ועיצומים כספיים, ועל ממצאים שעלו בפעולות הפיקוח והאכיפה, וממונה בטיחות חומרי נפץ יעביר לה מידע על אירועי בטיחות חומרי נפץ שאירוע במפעל.

          (ה)  הוועדה המייעצת תגיש לשר הביטחון, עד ה-31 במרס בכל שנה, דוח לעניין הפיקוח על בטיחות הפעילות בחומרי נפץ במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים בשנה שקדמה להגשת הדוח, ובכלל זה על הפרות של הוראות לפי חוק זה או ליקויי בטיחות שנמצאו ומעקב אחר תיקונם, וכן על אמצעי האכיפה שננקטו בשלהם; הדוח יכול שיכלול המלצות לשיפור הבטיחות של פעילות בחומרי נפץ במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים ולשיפור פעולות הפיקוח והאכיפה במפעלים כאמור.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 687 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 20א

ניגוד עניינים

20ב.  (א)  לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת מי שבשנתיים שקדמו למינוי, ולעניין יושב ראש הוועדה – מי שבחמש השנים שקדמו למינוי, היה עובד משרד הביטחון או עובד מפעל חומרי נפץ ביטחוני או יועץ חיצוני של מי מהם.

          (ב)  לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים, אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה.

          (ג)   חבר הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

          (ד)  נודע לחבר הוועדה המייעצת שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ד), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה ולא יטפל בנושא כאמור באותו סעיף קטן; היה חבר הוועדה כאמור היושב ראש, יודיע על כך לשר.

          (ה)  בסעיף זה –

          "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

          "טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

          "ניגוד עניינים", של חבר הוועדה המייעצת – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר הוועדה ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו בעלי עניין בו;

          "עניין אישי", של חבר הוועדה המייעצת – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו;

          "קרוב", של חבר הוועדה המייעצת – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות חורגים או כל אדם הסמוך על שולחנו.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 688 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 20ב

סדרי עבודה ומניין חוקי

20ג.   (א)  הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו.

          (ב)  מניין חוקי לקיום ישיבות הוועדה המייעצת הוא היושב ראש וכן שני נציגי ציבור, אחד מהם נציג כאמור בסעיף 20א(א)(2), ואחד – כאמור בסעיף 20א(א)(3) או (4).

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 688 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 20ג

דיווח לכנסת

20ד.  (א)  שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת עד ה-30 ביוני בכל שנה, לגבי השנה שקדמה לה, על כל אלה:

(1)   פעולות הפיקוח שבוצעו לפי פרק חמישי במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים;

(2)   אירועי בטיחות הנוגעים לחומרי נפץ שאירעו במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים;

(3)   אמצעי אכיפה שננקטו כלפי מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים, ובכלל זה עיצומים כספיים שהוטלו לפי פרק חמישי1.

          (ב)  לדיווח שר הביטחון לפי סעיף קטן (א) יצורף דוח הוועדה המייעצת שהוגש לו לפי סעיף 20א.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 688 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף 20ד

שמירת תוקף

21.  האמור בחוק זה אינו בא לפגוע בכל סמכות שניתנה בחוק אחר ולא לגרוע מכל הוראה שבחוק אחר.

אי תחולת החוק

22.  (א)  הוראות חוק זה לא יחולו על –

 

(1)   גוף ביטחוני, אולם –

(א)   גוף ביטחוני יקבע בפקודות או בנהלים, לפי העניין, הוראות לעניין בטיחות הפעילות בחומרי נפץ; פקודות ונהלים כאמור ייקבעו בהתאם לצרכים המבצעיים של הגוף וככל האפשר בהתאם לתקנות שנקבעו לפי סעיף 24(ד);

(ב)   לא יקנה גוף ביטחוני חומר נפץ אלא ממי שבידו היתר מכירה ולא ימכור גוף ביטחוני חומר נפץ אלא למי שבידו היתר קנייה;

(ג)    גוף ביטחוני ימנה אחראי בטיחות חומרי נפץ;

(2)   כלי יריה כמשמעותו בחוק כלי היריה, תש"ט-1949;

(3)   החזקה לשם מכירה של זיקוקין די נור בתנאים ובכמות שייקבעו בתקנות.

          (א1) בסעיף זה, "גוף ביטחוני" – כל אחד מאלה:

(1)   צבא הגנה לישראל;

(2)   משטרת ישראל;

(3)   שירות בתי הסוהר;

(4)   יחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(5)   יחידות ויחידות סמך של משרד הביטחון, למעט מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים.

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   (בוטל).

מיום 13.11.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ב מס' 352 מיום 13.11.1961 עמ' 6 (ה"ח 221)

22. (א) הוראות חוק זה לא יחולו על –

(1) יבוא, ייצור, החסנה והובלה של חמרי נפץ, או על השימוש בהם, בידי צבא ההגנה לישראל, חיל המשטרה ושירות בתי הסוהר;

(1) ייבוא, ייצור, החזקה, החסנה והעברה ממקום למקום של חמרי נפץ בידי צבא-הגנה לישראל, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר (להלן - הגופים הפטורים), ועל קניה ומכירה של חמרי נפץ על ידי אחד הגופים הפטורים, אלא שהחומר לא ייקנה אלא ממי שיש לו היתר מכירה ולא יימכר אלא למי שיש לו היתר קניה;

(2) כלי יריה כמשמעותו בחוק כלי היריה, תש"ט-1949;

(3) החזקה לשם מכירה של זיקוקין די נור בתנאים ובכמות שייקבעו בתקנות.

(ב) שר הבטחון רשאי להורות כי מפעל פלוני ממפעלי מערכת הבטחון או שלוחה פלונית משלוחותיה, דינם לענין סעיף קטן (א)(1), כולו או חלקו, כדין גופים הפטורים; ובלבד שהודיע על כך בכתב למי שממונה על מתן ההיתרים שעליהם חלה ההוראה ולועדת החוץ והבטחון; הוראה כאמור יכול שתהיה לתקופה מסויימת או ללא הגבלת זמן.

(ג) חומר נפץ שנמסר מטעם צבא-הגנה לישראל לצורך אימונו של אדם הנמנה עם יחידה ששר הבטחון הכריז עליה ברשומות כיחידת אימון לענין סעיף קטן זה, לא יחולו עליו ההוראות בדבר החזקת חומר נפץ והעברתו ממקום למקום - לרבות נשיאתו על ידי המתאמן תוך כדי אימונו, אם מלאו למתאמן שש עשרה שנה והאימון נערך בהדרכת צבא-הגנה לישראל ובפיקוחו האישי של חייל שהוסמך כמדריך לענין סעיף קטן זה לפי פקודת צבא-הגנה לישראל; ובלבד שאם לא היתה היחידה מוסד חינוכי המוחזק או המנוהל על ידי צבא-הגנה לישראל, תהיה ההכרזה עליה כיחידת אימון טעונה אישורה של ועדת החוץ והבטחון על הכנסת.

 

מיום 25.12.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 788 מיום 25.12.1975 עמ' 29 (ה"ח 1191)

(1) ייבוא, ייצור, שימוש, החזקה, החסנה והעברה ממקום למקום של חמרי נפץ בידי צבא-הגנה לישראל, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר (להלן - הגופים הפטורים), ועל קניה ומכירה של חמרי נפץ על ידי אחד הגופים הפטורים, אלא שהחומר לא ייקנה אלא ממי שיש לו היתר מכירה ולא יימכר אלא למי שיש לו היתר קניה;

 

מיום 24.7.2018 עד יום 6.1.2022

תיקון מס' 4 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 832 (ה"ח 1243)

תיקון מס' 4 – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2807 מיום 17.6.2020 עמ' 104 (ה"ח 1314)

תיקון מס' 4 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021

ס"ח תשפ"א מס' 2909 מיום 30.6.2021 עמ' 352 (ה"ח 1408)

תיקון מס' 4 – הוראת שעה (ביטול) תשפ"ב-2022

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 690 (ה"ח 1473)

(ב) (1) שר הבטחון רשאי להורות כי מפעל פלוני ממפעלי מערכת הבטחון או שלוחה פלונית משלוחותיה, דינם לענין סעיף קטן (א)(1), כולו או חלקו, כדין גופים הפטורים; ובלבד שהודיע על כך בכתב למי שממונה על מתן ההיתרים שעליהם חלה ההוראה ולועדת החוץ והבטחון; הוראה כאמור יכול שתהיה לתקופה מסויימת או ללא הגבלת זמן;

(2) הופרטו מפעל או שלוחה ששר הביטחון הורה לפי פסקה (1) כי דינם יהיה כדין גופים פטורים, תעמוד הוראתו בתוקפה, כפי שניתנה, גם לאחר מועד ההפרטה, כל עוד לא הורה אחרת ובלבד שאין בה כדי לגרוע מהוראות כל דין; לעניין זה, "מועד ההפרטה" – המועד שבו חדלה חברה המחזיקה במפעל או בשלוחה להיות חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

 

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 689 (ה"ח 1473)

22. (א) הוראות חוק זה לא יחולו על –

(1) ייבוא, ייצור, שימוש, החזקה, החסנה והעברה ממקום למקום של חמרי נפץ בידי צבא-הגנה לישראל, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר (להלן – הגופים הפטורים), ועל קניה ומכירה של חמרי נפץ על ידי אחד הגופים הפטורים, אלא שהחומר לא ייקנה אלא ממי שיש לו היתר מכירה ולא יימכר אלא למי שיש לו היתר קניה;

(1) גוף ביטחוני, אולם –

(א) גוף ביטחוני יקבע בפקודות או בנהלים, לפי העניין, הוראות לעניין בטיחות הפעילות בחומרי נפץ; פקודות ונהלים כאמור ייקבעו בהתאם לצרכים המבצעיים של הגוף וככל האפשר בהתאם לתקנות שנקבעו לפי סעיף 24(ד);

(ב) לא יקנה גוף ביטחוני חומר נפץ אלא ממי שבידו היתר מכירה ולא ימכור גוף ביטחוני חומר נפץ אלא למי שבידו היתר קנייה;

(ג) גוף ביטחוני ימנה אחראי בטיחות חומרי נפץ;

(2) כלי יריה כמשמעותו בחוק כלי היריה, תש"ט-1949;

(3) החזקה לשם מכירה של זיקוקין די נור בתנאים ובכמות שייקבעו בתקנות.

(א1) בסעיף זה, "גוף ביטחוני" – כל אחד מאלה:

(1) צבא הגנה לישראל;

(2) משטרת ישראל;

(3) שירות בתי הסוהר;

(4) יחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(5) יחידות ויחידות סמך של משרד הביטחון, למעט מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים.

(ב) שר הבטחון רשאי להורות כי מפעל פלוני ממפעלי מערכת הבטחון או שלוחה פלונית משלוחותיה, דינם לענין סעיף קטן (א)(1), כולו או חלקו, כדין גופים הפטורים; ובלבד שהודיע על כך בכתב למי שממונה על מתן ההיתרים שעליהם חלה ההוראה ולועדת החוץ והבטחון; הוראה כאמור יכול שתהיה לתקופה מסויימת או ללא הגבלת זמן.

(ג) חומר נפץ שנמסר מטעם צבא-הגנה לישראל לצורך אימונו של אדם הנמנה עם יחידה ששר הבטחון הכריז עליה ברשומות כיחידת אימון לענין סעיף קטן זה, לא יחולו עליו ההוראות בדבר החזקת חומר נפץ והעברתו ממקום למקום – לרבות נשיאתו על ידי המתאמן תוך כדי אימונו, אם מלאו למתאמן שש עשרה שנה והאימון נערך בהדרכת צבא-הגנה לישראל ובפיקוחו האישי של חייל שהוסמך כמדריך לענין סעיף קטן זה לפי פקודת צבא-הגנה לישראל; ובלבד שאם לא היתה היחידה מוסד חינוכי המוחזק או המנוהל על ידי צבא-הגנה לישראל, תהיה ההכרזה עליה כיחידת אימון טעונה אישורה של ועדת החוץ והבטחון על הכנסת.

העברת סמכויות

23.  שר רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי חוק זה כולן או מקצתן, פרט לסמכות להתקין תקנות והסמכות למנות מפקח. הודעה על העברת סמכויות כאמור תפורסם ברשומות.

ביצוע ותקנות

24.  (א)  הממשלה רשאית להעניק לכל אחד מחבריה סמכות בביצוע חוק זה, לרבות התקנת תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו כאמור.

          (ב)  הענקת סמכויות לפי סעיף קטן (א) יכולה להיות כללית או מסוייגת.

          (ג)   הודעה על הענקת סמכויות לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות[2].

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הסמכות בביצוע חוק זה בכל הנוגע לחומרי נפץ במפעלי חומרי נפץ ביטחוניים, תהיה נתונה לשר הביטחון והוא יקבע בתקנות, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, שר הפנים, השר לביטחון הפנים, השר להגנת הסביבה והוועדה המייעצת, הוראות לעניין בטיחות שיחולו על מפעלים כאמור, ובכלל זה הוראות לעניין ייצור, בחינה, ניסוי, החזקה, החסנה וייבוא של חומרי נפץ, שימוש בהם והעברתם ממקום למקום, ולעניין דיווח על אירועי בטיחות ועל נקיטת אמצעי בטיחות הנוגעים לחומרי נפץ.

מיום 6.1.2022

תיקון מס' 5

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 689 (ה"ח 1473)

הוספת סעיף קטן 24(ד)

ביטול

25.  (א)  בטלים –

(1)   פקודת חמרי פיצוץ, 1937;

(2)   צו בדבר קניית חמרי פיצוץ, השימוש בהם והובלתם, תש"ט-1949;

(3)   תקנה 138 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), כל היתר שניתן לפי אחד החוקים המפורטים בסעיף הקטן האמור, יראו אותו מיום תחילת תקפו של חוק זה, כאילו ניתן לפי חוק זה.

תחילת תוקף

26.  תקפו של חוק זה הוא מיום כ"ז באדר ב' תשי"ד (1 באפריל 1954).

 

 

     יצחק בן-צבי                                                  משה שרת

        נשיא המדינה                                                               ראש הממשלה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ד מס' 144 מיום 9.2.1954 עמ' 64 (ה"ח תשי"ג מס' 162 עמ' 178).

תוקן ס"ח תשכ"ב מס' 352 מיום 13.11.1961 עמ' 6 (ה"ח תשכ"א מס' 221 עמ' 221) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ו מס' 788 מיום 25.12.1975 עמ' 29 (ה"ח תשל"ה מס' 1191 עמ' 382) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 140 (ה"ח תש"ם מס' 1455 עמ' 222) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 832 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1243 עמ' 1098) – תיקון מס' 4 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 6.1.2022. תוקנה ס"ח תש"ף מס' 2807 מיום 17.6.2020 עמ' 104 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1314 עמ' 200) – תיקון מס' 4 – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020. ס"ח תשפ"א מס' 2909 מיום 30.6.2021 עמ' 352 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1408 עמ' 462) – תיקון מס' 4 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021. בוטל ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 690 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1473 עמ' 250) בסעיף 20 לתיקון מס' 5.

ס"ח תשפ"ב מס' 2950 מיום 6.1.2022 עמ' 680 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1473 עמ' 250) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 21 לענין הוראות מעבר.

21. (א) תקנות ראשונות לפי סעיף 24(ד) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יותקנו בתוך 18 חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

 (ב) (1) עד לקביעת תקנות ראשונות לפי סעיף קטן (א), יחולו על מפעל ממפעלי מערכת הביטחון ועל מפעל חומרי נפץ ביטחוני הוראות בטיחות שנקבעו לפי פסקה (2), ובכלל זה הוראות לעניין ייצור, בחינה, ניסוי, החזקה, החסנה וייבוא של חומרי נפץ, שימוש בהם והעברתם ממקום למקום, ולעניין דיווח על אירועי בטיחות ועל נקיטת אמצעי בטיחות הנוגעים לחומרי נפץ; בסעיף זה, "מפעל ממפעלי מערכת הביטחון" – מפעל שדינו כדין גופים פטורים, בהתאם להוראות לפי סעיף 22(ב) לחוק העיקרי כנוסחו ערב ביטולו בחוק זה;

  (2) הוראות בטיחות לפי פסקה (1) ייקבעו בידי שר הביטחון, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, שר הפנים, השר לביטחון הפנים, השר להגנת הסביבה והוועדה המייעצת, אולם בתקופה של שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה הן לא יהיו טעונות התייעצות עם הגורמים האמורים, ויעמדו בתוקפן עד תום התקופה האמורה, אלא אם כן בוטלו קודם לכן, ובלבד שאין בהן כדי לגרוע מהוראות כל דין.

 (ג) שר הביטחון יפרסם ברשומות הודעה ראשונה על מפעלי חומרי נפץ ביטחוניים כהגדרתם בחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה בתוך 14 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

 (ד) מי ששימש ממונה בטיחות חומרי נפץ במפעל ממפעלי מערכת הביטחון ערב תחילתו של חוק זה יראו אותו כאילו מונה כממונה בטיחות חומרי נפץ לתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום פרסומו של חוק זה או עד למינויו כממונה בטיחות חומרי נפץ לפי סעיף 4א לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, לפי המוקדם.

 (ה) עובד משרד הביטחון ששימש מפקח ערב תחילתו של חוק זה יראו אותו כאילו הוסמך כמפקח לפי סעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה לתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילתו של חוק זה או עד להסמכתו כמפקח לפי הסעיף האמור, לפי המוקדם, ויהיו נתונות לו הסמכויות הנתונות למפקח לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

[1] ר' י"פ תשי"ד מס' 357 מיום 24.6.1954 עמ' 1308 ותיקוניה.

[2] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים, למעט לענין סעיף 9: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.