נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים), תשנ"ט-1999

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – חומרי נפץ

תוכן ענינים

2

Go

חומרי נפץ מאושרים

סעיף 1

2

Go

ביטול

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים), תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותה לפי ההגדרה "חומר מאושר" בסעיף 1 לחוק חומרי נפץ, תשי"ד-1954 (להלן - החוק), מכריזה הממשלה לאמור:

חומרי נפץ מאושרים

1.    חומרי נפץ מן הסוגים המפורטים להלן הם חומרים מאושרים לענין החוק:

סוג 1:             חומרי נפץ ראשוניים כגון: אזיד עופרת, כספית רועמת, שטיפנט עופרת;

סוג 2:             דינמיטים;

סוג 3:             אמוניטים, אמונלים, תרכובות ניטרוארומטיות של טולואן, דיפנילאמין ונפתלין, תערובות ניטרוארומטיות אליפטיות כגון טטריל;

סוג 4:             אבק שריפה, אבק שריפה שחור;

סוג 5:             תערובות נפיצות על בסיס כלורטים ופרכלורטים;

סוג 6:             נפצים;

סוג 7:             פתילים לפיצוץ;

סוג 8:             פנטריט (טן), הקסוגן, אוקטוגן וחומרי נפץ על בסיס החומרים כאמור (כגון: טן מפורפן, ,C-4 ,CH-6 פנטוליט הקסולית ואוקטול עם תוספות או בלעדיהן);

סוג 9:             חנקת האמון (אמוניום ניטרט) מוספגת בחומר דלק נוזלי שהוא בעל נקודת הבזק גדולה מ-650C; חנקת האמון מוספגת בחומר דלק נוזלי כאמור, בתוספת נסורת עץ, אבקת אלומיניום או חומר דומה;

ת"ט תש"ס-1999

סוג 10:           חומרי נפץ המכילים מים, חנקת אמון וחנקות (ניטרטים) אנאורגניות אחרות באחוז גבוה ותוספות שונות של חומרים כגון ניטרואמינים אליפתיים דוגמת M.M.A.N. (מונו מטיל אמין ניטרט), אבקת אלומיניום, פחמימנים מסוג של סולר, שמן מינרלי;

מיום 6.10.1999

ת"ט תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6000 מיום 6.10.1999 עמ' 24

סוג 10: חומרי נפץ המכילים מים, חנקת אמון וחנקות ניטרטים אנורגניות אחרות וחנקות (ניטרטים) אנאורגניות אחרות באחוז גבוה ותוספות שונות של חומרים כגון ניטרואמינים אליפתיים דוגמת M.M.A.N. (מונו מטיל אמין ניטרט), אבקת אלומיניום, פחמימנים מסוג של סולר, שמן מינרלי;

סוג 11:           זיקוקין דינור: כמוגדר בתקן ישראלי ת"י 4373, חלק 1, קטגוריות 3 ו-4.

ביטול

2.    אכרזה על אישור חומרי נפץ - בטלה.

תחילה

3.    תחילתה של אכרזה זו שלושים ימים מיום פרסומה.

ט"ז באייר תשנ"ט (2 במאי 1999)                          בנימין נתניהו

                                                                                                ראש הממשלה* פורסמה ק"ת תשנ"ט מס' 5973 מיום 19.5.1999 עמ' 815.

ת"ט ק"ת תש"ס מס' 6000 מיום 6.10.1999 עמ' 24.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות