תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"ד-1994

בריאות – חומרים מסוכנים

חקלאות טבע וסביבה – חומרים מסוכנים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – פסולת ומיחזור

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגבלת יבוא ויצוא

Go

2

סעיף 3

תנאים בתעודת היתר

Go

2

סעיף 4

דיווח

Go

2

סעיף 5

עונשין

Go

2

סעיף 5א

דוח שנתי

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

2

תוספת ראשונה

Go

2

תוספת שניה

Go

3


תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים),
תשנ"ד-1994*

          בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12, 13 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים תשנ"ג-1993 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות, שרת העבודה והרווחה ושר התעשיה והמסחר, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אמנה" – אמנה בין-לאומית, או חלק ממנה, שעניינה הסדרת מעבר בין-גבולי של פסולת מסוכנת, ושישראל צד לה;

          "השבה" – אחת או יותר מהפעולות הרשומות בתוספת הראשונה;

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 916

הוספת הגדרת "השבה"

          "ממונה" – מי שהשר להגנת הסביבה הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 916

החלפת הגדרת "השר" בהגדרת "ממונה"

הנוסח הקודם:

"השר" - השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

          "סילוק" – אחת או יותר מהפעולות הרשומות בתוספת השניה ובלבד שאין עמן השבה;

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 916

החלפת הגדרת "סילוק"

הנוסח הקודם:

"סילוק" - העברת פסולת חמ"ס ופינוייה באופן שאינו מאפשר השבת משאבים, מיחזור, שיקום, שימוש חוזר או שימושים חלופיים, ולמעט החזרת חומר משומש למי שייצר אותו;

          "פסולת חומרים מסוכנים" – חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן כהגדרתו בחוק, המיועד לסילוק או להשבה.

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 916

החלפת הגדרת "פסולת חמ"ס" בהגדרת "פסולת חומרים מסוכנים"

הנוסח הקודם:

"פסולת חמ"ס" - חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן כהגדרתו בחוק, המסולק או מיועד לסילוק, או שיש לסלקו על פי קביעת השר.

הגבלת יבוא ויצוא

2.    לא ייבא אדם לישראל ולא ייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים אלא לפי תעודת היתר מאת הממונה ובהתאם לתנאיו, ולאחר שהוכח להנחת דעתו של הממונה כי –

(1)  היבוא או היצוא נעשה ממדינה שהיא צד לאמנה או למדינה כאמור, לפי העניין;

(2)  ביבוא –

(א)   נתקיימו כל אלה:

(1)   פסולת החומרים המסוכנים מיועדת להשבה;

(2)   מצוי בידי מבקש ההיתר המידע הדרוש לעניין סוג פסולת החומרים המסוכנים והרכבה;

(3)   יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, אינו מסכן את בריאות הציבור או הסביבה בהתאם לעקרון הזהירות המונעת;

(4)   יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, ייעשו באופן שלא יגרום לפגיעה בבריאות הציבור או באיכות הסביבה;

(ב)   בבואו ליתן תעודת היתר ליבוא, לפי פסקת משנה (א) ישקול הממונה, בין השאר, את כמות פסולת החומרים המסוכנים שתיוותר או שתיווצר לאחר פעולת ההשבה שתיעשה בפסולת החומרים המסוכנים נושא ההיתר, וכן את טיבה ואת השפעתה הצפויה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה;

(3)  ביצוא – הרשות המוסמכת במדינת היעד, בהתאם לאמנה, הסכימה בכתב לקבל לתחומה את פסולת החומרים המסוכנים המיוצאת, והיצוא נעשה על פי תנאים או דרישות שקבעה, ובהתאם לאמנה.

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 916

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. לא ייבא אדם לישראל ולא ייצא ממנה פסולת חמ"ס, אלא לפי תעודת היתר מאת השר ובהתאם לתנאיו ואלא לאחר שהוכח להנחת דעתו של השר כי –

(1) היבוא או היצוא –

(א) אינו למטרת סילוק;

(ב) נעשה ממדינה שהיא צד לאמנה או למדינה כאמור, לפי הענין;

(2) ביבוא –

(א) מצוי בידו המידע הדרוש לענין סוג פסולת החמ"ס והרכבה, בהתבסס על תוצאות בדיקת מעבדה ישראלית;

(ב) פסולת החמ"ס תובא לישראל, תועבר, תאוחסן, תוחזק ותטופל באופן שלא יגרום לפגיעה באיכות הסביבה;

(3) ביצוא –

הרשות המוסמכת, בהתאם לאמנה, הסכימה בכתב לקבל לתחומה את פסולת החמ"ס המיוצאת, והיצוא נעשה על-פי דרישותיה.

תנאים בתעודת היתר

3.    (א)  (1)   היתר שניתנה עליו תעודה כאמור בתקנה 2 רשאי הממונה להתנות בתנאים;

(2)   ראה הממונה כי חדלו להתקיים הדרישות והתנאים לפי תקנת משנה (א)(1), רשאי הוא לבטל בכל עת את ההיתר.

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), בכל תעודת היתר ליבוא ייכללו תנאים אלה:

(1)   ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת שיקבע הממונה להבטחת קיום תנאי תעודת ההיתר; הממונה רשאי לחלט את הערובה בתוך 10 ימים מיום שהחליט על כך, אם מקבל תעודת ההיתר הפר תנאי מתנאיה, ובלבד שנתן לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו;

(2)   ביטוח צד שלישי בידי מבטח הרשאי לפעול בישראל, המבטח את יבוא פסולת החומרים המסוכנים לישראל, העברתה, אחסונה, אחזקתה, השימוש והטיפול בה, מפני הסיכונים העלולים לנבוע כתוצאה מהם לצד שלישי, בגבולות האחריות שיקבע הממונה.

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 917

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. (א) היתר שניתנה עליו תעודה כאמור בתקנה 2 רשאי השר להתנות בתנאים.

(ב) ראה השר כי חדלו להתקיים הדרישות לפי תקנה 2, או התנאים שנקבעו לפי תקנת משנה (א), רשאי הוא לבטל בכל עת את ההיתר.

דיווח

4.    מי שבידו תעודת היתר לייבא או לייצא פסולת חומרים מסוכנים, כאמור בתקנות אלה, ידווח לממונה על כמות הפסולת המיובאת או המיוצאת, בהתאם לדרישת הממונה.

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 917

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. מי שבידו תעודת היתר לייבא או לייצא פסולת חמ"ס, כאמור בתקנות אלה, ידווח לשר על כמות הפסולת המיובאת או המיוצאת, בהתאם לדרישת השר.

עונשין

5.    (א)  העושה אחד מאלה, דינו – שישה חודשים מאסר או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1)   מייבא לישראל או מייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים בלא היתר או תוך הפרת תנאיו בניגוד להוראות תקנה 2;

(2)   אינו מקיים תנאים שהתנה הממונה בהיתר מתוקף סמכותו לפי תקנה 3.

          (ב)  לא דווח אדם על כמות הפסולת המיובאת או המיוצאת בניגוד להוראות תקנה 4 – דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

          (ג)   עבירה לפי תקנות אלה היא מסוג של אחריות קפידה.

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 917

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

סייג לתחולה

5. הוראות תקנות אלה לא יחולו על תכשירים שאושרו לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשכ"ז-1967, או לפי תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), תשמ"ב-1982, אם הם מיובאים או מיוצאים למטרות השימוש שהותר בהם.

דוח שנתי

5א.     השר להגנת הסביבה יגיש לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על תעודות היתר שניתנו לפי תקנות אלה, אשר יכלול, בין השאר, דיווח על פסולת החומרים המסוכנים שיובאה או שיוצאה, סוגה, כמותה ופעולות ההשבה שבוצעו בפסולת שיובאה כאמור.

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 918

הוספת תקנה 5א

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 1 – הגדרת "השבה")

1.    שימוש כדלק (למעט שריפה ישירה)       Use as a fuel (other than in direct incineration)

או כאמצעי אחר להפקת אנרגיה                                or other means to generate energy

2.    השבה או רגנרציה של ממסים                                    Solvent reclamation/regeneration

3.    מיחזור או השבה של חומרים אורגניים      Recycling/reclamation of organic substances

שאינם משמשים ממסים                                                which are not used as solvents

4.    מיחזור או השבה של מתכות ושל                 Recycling/reclamation of metals and metal

תרכובותיהן                                                                                           compounds

5.    מיחזור או השבה של חומרים אי-אורגניים       Recycling/reclamation of other inorganic

אחרים                                                                                                      materials

6.    רגנרציה של חומצות או בסיסים                                     Regeneration of acids or bases

7.    שיוב של מרכיבים ששימשו להפחתת          Recovery of components used for pollution

זיהום הסביבה                                                                                          abatement

8.    שיוב של מרכיבים מקטליזטורים                      Recovery of components from catalysts

9.    זיקוק מחדש של שמן או שימוש חוזר                  Used oil re-refining or other reuses of

אחר בשמן                                                                                  previously used oil

10.  טיפול קרקע המועיל לחקלאות או        Land treatment resulting in benefit to agriculture

לשיפור הסביבה                                                               or ecological improvement

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 918

הוספת תוספת ראשונה

תוספת שניה

(תקנה 1 – הגדרת "סילוק")

1.    ערימה על-קרקעית או תת-קרקעית (כגון      Deposit into or onto land (e.g., landfill, etc.)

מטמנה)

2.    טיפול קרקע (כגון פירוק ביולוגי של שפך Land treatment (e.g., biodegradation of liquid

נוזל או בוצה בקרקעות)                                                      or sludgy discards in soils

3.    הזרקה לעומק (כגון הזרקה של שפך             Deep injection (e.g., injection of pumpable

בר-שאיבה לתוך באר או מערת מלח טבעית) discards into wells. Salt domes of naturally

                                                                                      occuring repositories, etc.)

4.    איגום על-קרקעי (כגון הכנסת שפך נוזל Surface impoundment (e.g., placement of liquid

או בוצה לתוך בור או בריכה)            or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)

5.    מטמנות מתוכננות שהותאמו הנדסית   Specially engineered landfill (e.g., placement into

במיוחד (כגון הכנסה לתוך תאים בדידים lined discrete cells which are capped and isolated

שדופנותיהם מצופים והם מכוסים               from one another and the environment, etc.)

ומבודדים זה מזה ומן הסביבה)

6.    שחרור לתוך מקווה מים, למעט ים או        Release into a water body except seas/oceans

אוקיינוס

7.    שחרור לתוך ים או אוקיינוס, לרבות             Release into seas/oceans including sea-bed

החדרה לקרקעית                                                                                        insertion

8.    טיפול ביולוגי שלא צוין בתוספת זו        Biological treatment not specified elsewhere in

ושנוצרו בו תרכובות או תערובות סופיות this Annex which results in final compounds or

המסולקות באמצעות פעולה מן הפעולות mixtures which are discarded by means of any

הרשומות בתוספת זו                                                  of the operations in this Section

9.    טיפול פיסיקלי-כימי שלא צוין בתוספת Physico chemical treatment not specified elsewhere

זו ושנוצרו בו תרכובות או תערובות       in this Annex which results in final compounds

המסולקות באמצעות פעולה מן הפעולות or mixtures which are discarded by means of any

הרשומות בתוספת זו (כגון נידוף, ייבוש, of the operations in this Section (e.g., evaporation,

קלייה, סתירה או שיקוע)                    drying, calcination, neutralization, precipitation,

                                                                                                                      etc.)

10.  שריפה ביבשה                                                                           Incineration on land

11.  שריפה בים                                                                                  Incineration at sea

12.  אחסנת קבע (כגון הצבת מכולה במכרה)           Permanent storage (e.g., emplacement of

                                                                                        containers in a mine, etc.)

13.  בלילה וערבול לפני כל פעולה מהפעולות Blending or mixing prior to submission to any

שבתוספת זו                                                               of the operations in this Annex

14.  אריזה מחדש לפני כל אחת מהפעולות      Repackaging prior to submission to any of the

המפורטות בתוספת זו                                                           operations in this Annex

15.  אחסנה לקראת כל פעולה מהפעולות          Storage pending any of the operations in this

המפורטות בתוספת זו                                                                                    Annex

מיום 27.6.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 919

הוספת תוספת שניה

י"ג בתמוז תשנ"ד (22 ביוני 1994)                                        יוסי שריד

                                                                                                       השר לאיכות הסביבה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ד מס' 5612 מיום 5.7.1994 עמ' 1152.

תוקנו ק"ת תשס"ח מס' 6675 מיום 28.5.2008 עמ' 916 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.