תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), תשנ"ו-1996

בריאות – חומרים מסוכנים

חקלאות טבע וסביבה – חומרים מסוכנים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

פטור

סעיף 2

2

Go

סייגים

סעיף 3

2

Go

שמירת דינים

סעיף 4

2

Go

תחילה

סעיף 5

2

Go

תוספות ראשונה ושניה


תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), תשנ"ו-1996*

           בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו-13 לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שרת העבודה והרווחה ושר התעשיה והמסחר, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "רעל מסוג א'" - רעל הרשום בתוספת הראשונה בריכוז כמפורט לצידו בטור הריכוזים או בריכוז נמוך ממנו;

           "רעל מסוג ב'" - רעל הרשום בתוספת הראשונה בכמות כמפורט לצידו בטור הכמויות או בכמות פחותה ממנה;

           "רעל" - רעל מסוג א', רעל מסוג ב' ויסודות רדיואקטיביים ותרכובותיהם;

           "יסודות רדיואקטיביים ותרכובותיהם" - פריט מספר 182 בתוספת השניה לחוק.

פטור

2.    הוראות סעיפים 3, 4, 5, 8(1) ו-9 לחוק לא יחולו על רעל, למעט כאמור בתקנה 3.

סייגים

3.    הוראות תקנה 2 לא יחולו על –

(1)  רעל מן המפורטים בתוספת השניה בכמות כוללת העולה על 50 קילוגרמים;

(2)  העוסק - למעט לשימוש ביתי - ב-40 רעלים מסוג ב' או יותר.

שמירת דינים

4.    הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל דין אחר.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 1 – רעל מסוג א' ורעל מסוג ב')

                 שם הרעל                  ריכוז      כמות                       שם הרעל

                        (בעברית)                   (באחוזים)        (בקילוגרמים)                     (באנגלית)

אצטאלים                                                 25                                                Acetals           1

אקרדינים                                                 10                                             Acridines           2

חומצה אקרילית ותולדותיה                         5                       Acrylic acid and dericatives           3

אציל האלידים                                          1                                           Acyl halides           4

דבקים המכילים ממסים אורגאניים                500      Adhesives containing organic liquids           5

אפלאטוקסינים                                         10-5                                          Aflatoxins           6

אלכוהולאטים                                           5                                           Alcoholates           7

כהלים נוזלים                                            100                                   Alcohol, liquids           8

אתאנול                                          80      200                                              Ethanol         8a

איזופרופאנול                                  80                                                   Isopropanol        8b

אלדהידים נוזלים                                       50                                  Aldehydes, liquid           9

תרכובות האלוגניות אליפאטיות                   100             Aliphatic compounds, halogenic         10

פחמן ארבע כלורי                                     1                                Carbon tetrachloride       10a

כלורופלואורופחמנים                                130                  Chlorofluorocarbons (CFCs)      10b

כלורופורם                                               1                                             Chloroform       10c

דיכלורואתאן, 2,1-                                    5                                 Dichloroethane, 1,2-      10d

האלונים (ברומוכלורופלואורופחמנים)         20          Halons (bromochlorofluorocarbons)       10e

הידרוברומופלואורופחמנים                        10                      Hydrobromofluorocarbons       10f

הידרוכלורופלואורופחמנים                         10                      Hydrochlorofluorocarbons      10g

מתיל ברומיד                                            1                                      Methyl bromide      10h

מתיל ברומיד המכיל כלורופיקרין                 500   Methyl bromide containing chloropicrin        10i

פרכלורואתילן                                          5                                   Perchloroethylene        10j

אתאן תלת-כלורי, 1,1,1-                            10                            Trichloroethane, 1,1,1-       10k

ויניל כלוריד                                             0.1                                      Vinyl chloride        10l

נתרן הידרוקסידי                              20                                           Sodium hydroxide       11a

הידרוקסידים של מתכות אלקאליות              100                         Alkali metal hydroxides      11b

תחמוצות של מתכות אלקאליות                   5                                   Alkali metal oxides       11c

מתכות אלקאליות                                      0.5                                        Alkali metals         12

מתכות אלקאליות-עפרוריות                       1                                Alkaline earth metals      13

אלקינים                                                   5                                                Alkynes         14

אלקנים                                                    5                                                 Alkenes         15

אלומינאטים של מתכות אלקאליות               100                         Aluminates, alkali metal         16

האלידים אלמימיים של אלומיניום                 5                    Aluminum halides, anhydrous         17

אמידים של מתכות                                     0.1                                      Amides, metal         18

אמינים                                                    50                                                Amines         19

אמינוביפניל, 4-                                        0.1                                Aminobiphenyl, 4-       19a

אמינו-1H-4,2,1-טריאזול, 3-                      5                         Amino-1h-1,2,4-triazole, 3-      19b

אורמין                                                    0.1                                            Auramine       19c

בנזידינים                                                 0.1                                          Benzidines      19d

כלורנאפאזין                                            0.1   Chlornaphazine (N,N-Bis(2-chloroethyl)-       19e

                                                                                                                                       2-naphtylamine)

דיכלורובנזידין, 3,3-                                  5                             Dichlorobenzidine, 3,3-       19f

דימתילאמינואתאנול, 2-                             0.1                       Dimethylaminoethanol, 2-      19g

אתילאמין, 2-כלורו-N,N-דימתיל-                0.1          Ethylamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-      19h

נפתילאמין, 2-                                          0.1                                 Naphthylamine, 2-        19i

פנאצטין                                                  0.1                                          Phenacetin        19j

טולואידין, אורתו-                                     1                                     Toluidine, ortho-       19k

אמינוכהלים ותולדותיהם                            100               Aminoalcohols and derivatives         20

אמינוטריאזול                                           5                                         Aminotriazole         21

אמוניה                                                    10                                             Ammonia         22

תמיסת אמוניה                                 10      1000                              Ammonia solution       22a

אנטימון ותרכובותיו                                  10                  Antimony and its compounds         23

תרכובות ארומאטיות האלוגניות                  1                Aromatic compounds, halogenic         24

פאראדיכלורובנזן                                      50                           Dichlorobenzene, para-       24a

ארסן ותרכובותיו                                      0.1                    Arsenic and its compounds         25

אזבסט                                           10      50                                             Asbestos         26

אזאתיופרין                                              0.1                                        Azathioprine         27

אזידיום                                                   0.5                                                Azides         28

תרכובות אזו                                            50                                    Azo compounds         29

תרכובות באריום                                       10                                Barium compounds         30

באריום גופרתי                                         100                                   Barium sulphate       30a

בריליום ותרכובותיו                                  0.1                  Beryllium and its compounds         31

ביסמות ותרכובותיו                                   5                      Bismuth and its compounds         32

ביסולפאטים                                             100                                        Bisulphates         33

בוראנים                                                  0.1                                              Boranes         34

בורידים                                                   0.1                                               Borides         35

בורוהידרידים של מתכות                            0.5                              Borohydrides, metal         36

בור ותרכובותיו האורגאניות                       0.5            Boron and its organic compounds         37

חומצה ברומית ומלחיה (ברומאטים)             10           Bromic acid and its salts (bromates)         38

סידן ברומאטי                                   3                                             Calcium bromate       38a

ברום                                               1      5                                                 Bromine         39

קאדמיום ותרכובותיו                     0.01      0.1                  Cadmium and its compounds         40

קאמפור                                                   100                                            Camphor         41

קארבאמאטים                                           5                                            Carbamates         42

קארבידים של מתכות                                 100                                    Carbides, metal         43

פחמן דו-גופרי                                         10                                 Carbon disulphide         44

פחמן משופעל                                          50                                  Carbon, activated         45

תולדות אורגאניות של חומצה פחמנית          1               Carbonic acid organic derivatives         46

קארבוניל האלידים                                    1                                     Carbonyl halides         47

חומצות קארבוקסיליות (C7-C1)                    10         Carboxylic acids (C1-C7), monobasic,          48

חד-בסיסיות ותולדותיהן                                                                                and their derivatives

חומצת חומץ                                   10      100                                         Acetic acid       48a

חומצות קארבוקסיליות דו-בסיסיות             50        Carboxylic acids, dibasic, aromatic or          49

ארומאטיות או אליציקליות                                             alicyclic and their derivatives

כלוראמבוציל                                           0.1                                       Chlorambucil         50

חומצה כלורית ומלחיה (כלוראטים)              10          Chloric acid and its salts (chlorates)         51

כלור                                                1      5                                                Chlorine         52

כלוריטים                                                 10                                              Chlorites         53

כלורופיקרין                                   2.5      1                                           Chloropicrin         54

חומצה כלורופלאטינית                               1                                   Chloroplatinic acid         55

תרכובות כרום                                          0.1                           Chromium compounds         56

תזקיקי עטרן                                            100                                Coal tar distillates         57

תרכובות קובאלט                                      5                                  Cobalt compounds         58

תרכובות נחושת                                        10                                Copper compounds         59

ציאנאמיד ותולדותיו                                  1                        Cyanamide and derivatives         60

סידן ציאנאמידי                                         10                                Cyanamide, calcium         61

ציאנאטים ואיזוציאנאטים                           1                         Cyanates and isocyanates         62

ציאנידים אי-אורגאניים                              1                                 Cyanides, inorganic         63

חומצה ציאנורית, תולדותיה                        5       Cyanuric acids, derivatives and analogs         64

ואנלוגים שלה

ציקלופוספאמיד                                        0.1                               Cyclophosphamide         65

די.די.טי.                                                  1                                                   D.D.T.         66

דיבנזופוראנים                                          0.1                                     Dibenzofurans         67

דיאתילסטילבסטרול                                   0.1                               Diethylstilboesterol         68

סולר                                                       200000                                       Diesel oil         69

דיקטן                                                      0.5                                             Diketene         70

דימתילקארבאמיל כלוריד                           5                        Dimethylcarbamyl chloride         71

דימתילפורמאמיד, N,N-                              5                          Dimethylformamide, N,N-         72

דימתילסולפוקסיד                                     10                                  Dimethylsulfoxide         73

דיאוקסינים                                              0.1                                               Dioxins         74

אפיהאלוהידרינים                                      1                                        Epihalokydrins         75

אפוקסידים (אלקילן אוקסידים)                   5                         Epoxides (alkylene oxides)         76

פרופילן אוקסיד                                        1                                      Propylene oxide       76a

אסטרים נוזלים (למעט טריגליצרידים)           100             Esters, liquid (excl. triglycerides)         77

אתרים נוזלים                                           10                                        Ethers, liquid         78

ביס(כלורומתיל)אתר                                  0.1                          Bis(chloromethyl)ether       78a

כלורומתיל אתר                                        0.1                               Chloromethyl ether      78b

דיאתילן גליקול בוטיל אתר                10      10                   Diethylene glycol butyl ether       78c

דיאוקסאן, 4,1-                                        5                                           Dioxane, 1,4-      78d

אתילן גליקול                                  70      250                                   Ethylene glycol         79

אתילן אוקסיד                                           0.1                                     Ethylene oxide         80

תרכובות אסטרוגניות, מצומדות                  0.1         Astrogenic substances, conjugated         81

ברזל (III) כלורי אלמימי                             10                       Ferric chloride, anhydrous         82

פלואורידים                                              1                                               Fluorides         83

סידן פלואורי                                            10                                    Calcium fluoride       83a

חומצה פלואורוצורית ומלחיה                     50                   Fluorosilicic acid and its salts         84

מזוט                                                       200000                                         Fuel oil         85

גאליום ותרכובותיו                                    1                        Gallium and its compounds         86

גזים דחוסים או מונזלים                             1                   Gases, compressed or liquified         87

אצטילן                                                    250                                          Acetylene       87a

גז פחמימני מעובה (גפ"מ)                          8000          Gases, liquefied petroleum (LPGs)      87b

גזים בלתי-דליקים                                     500                            Gases, nonflammable       87c

חמצן                                                      500                                              Oxygen      87d

בנזין                                                       200000                                       Gasoline         88

האלידים של אלמתכות                               1                               Halides of non-metals         89

חומצות האלוקארבוקסיליות                       0.5          Halocarboxylic acid and derivatives         90

ותולדותיהן

כהלים, קטונים ואלדהידים האלוגניים           5   Halogenated alcohols, ketones, aldehydes         91

תרכובות האלואורגאנומתכתיות                   0.5              Haloorganometalloc compounds         92

חומצה האלוזרחתית ותולדותיה                   1         Halophosphoric acids and derivatives         93

חומצה האלוסולפונית ותולדותיה                 1           Halosulphonic acids and derivatives         94

הקסאמתילפוספוראמיד                              0.5                     Hexamethylphosphoramide         95

הידראזין ותולדותיו                                   1                     Hydrazine and its derivatives         96

הידרידים של מתכות                                  0.1                                    Hydrides, metal         97

פחמימנים אליפאטיים או                            100     Hydrocarbons, aliphatic and alicyclic,          98

אליציקליים נוזלים                                                                                        liquid

פחמימנים ארומאטיים                                 100                        Hydrocarbons, aromatic         99

בנזן                                                5      1                                                Benzene       99a

טולואן                                           30                                                        Toluene      99b

קסילן                                            30                                                          Xylene       99c

פחמימנים ארומאטיים רב-טבעתיים              1            Hydrocarbons, aromatic, polycyclic       100

חומצות מימן-האלוגניות                            1                              Hydrohalogenic acids       101

חומצה מימן-כלורית                         10      100                                Hydrochloric acid     101a

הידרוקסילאמין ותולדותיו                          1              Hydroxylamine and its derivatives       102

היפוכלוריטים                                           1                                         Hypochlorites       103

נתרן היפוכלוריטי                              5      100                            Sodium hypochlorite     103a

אלקילן אימינים                                         1                                      Imines, alkylene       104

אינדיום ותרכובותיו                                   1                        Indium and its compounds       105

יודאטים                                                   1                                                  Iodates       107

יוד                                                          10                                                 Iodine       108

נפט                                                        100000                                      Kerosene       109

קטונים נוזלים                                           50                                      Ketones, liquid       110

אצטון                                            50      100                                             Acetone     110a

מתיל אתיל קטון                              40                                        Methyl ethyl ketone    110b

חומרים מדמיעים                               2      0.1                       Lachrymating substances       111

עופרת                                                     20000                                              Lead     112a

תרכובות עופרת                                        0.5                                  Lead compounds    112b

עופרת מצברים                                         100                                       Lead, battery     112c

מאגנטה                                                   0.1                                             Magenta       113

חומצה מאלאית ותולדותיה                         1                   Maleic acid and its derivatives       114

חומצה מאלונית ותולדותיה                         1                 Malonic acid and its derivatives       115

תרכובות מאנגאן                                       5                           Manganese compounds       116

מלפאלאן                                                 5                                             Melphalan       117

מרקאפטאנים                                 0.5      0.1                                         Mercaptans       118

כספית                                                     1                                                Mercury     119a

תרכובות כספית                                        0.1                             Mercury compounds    119b

אלקילים וארילים של מתכות                       0.5                            Metal alkyls and aryls       120

קארבונילים של מתכות                              0.5                                   Metal carbonyls       121

קאטאליזטור מתכתי                                   5                                         Metal catalyst       122

אבקת מתכת                                             1                                         Metal powder       123

אבקת מתכת-צורן                                     1                              Metal silicon powders       124

תרכובות מוליבדן                                      5                         Molybdenum compounds       125

מורפולין ותרכובותיו                                 1                   Morpholine and its derivatives       126

תרכובות ניקל                                           5                                   Nickel compounds       128

חומצה חנקתית ומלחיה                              10                            Nitric acid and its salts       129

חומצה חנקתית                                20                                                      Nitric acis     129a

חומצה חנקתית מעשנת                              0.1                                 Nitric acid, fuming    129b

אשלגן חנקתי                                           5000                               Potassium nitrate     129c

ניטרידים (למעט ניטריד הצורן)                    0.1                   Nitrides (excl. silicon sitride)       130

ניטרילים                                                  1                                                  Nitriles       131

ניטריטים                                          3      1                                                  Nitrites       132

תרכובות ניטרואליפאטיות                          1            Nitroaliphatic compounds and their        133

ותולדותיהן                                                                                          derivatives

תרכובות ניטרוארומאטיות                          1            Nitroaromatic compounds and their        134

ותולדותיהן                                                                                          derivatives

ניטרוביפנילים                                          0.1                                     Nitrobiphenyls     134a

ניטרוזאמינים                                            0.5                                       Nitrosamines       135

תרכובות ניטרוזו                                       0.5                              Nitroso compounds       136

חומצה אורתופורמית ותולדותיה                  0.5     Orthoformic acids and their derivatives       137

אוסמיום ארבע-חמצני                                0.5                                  Osmium tetroxide       138

חומצה אוקסאלית, תולדותיה ומלחיה           1       Oxalic acid and its derivatives and salts       139

אוקסימים                                                1                                                  Oximes       140

צבעים                                                     2000                                              Paints       141

פרקארבונאטים                                         5                                         Percarbonates       142

חומצות על-האלוגניות ומלחיהן                   1                      Perhalogenic acids and salts       143

על-מאנגאנאטים                                       5                                       Permanganates       144

על-תחמוצות                                            0.5                                            Peroxides       145

מימן על-חמצני                                20      10                                Hydrogen peroxide     145a

על-סולפאטים                                           0.5                                        Persulphates       146

חומר הדברה מונע קרישה             0.005      1                            Pesticide, anticoagulant       147

חומר הדברה ארסני                            1      25                                 Pesticide, arsenical       148

חומר הדברה עם אריל אוריאה           50      25          Pesticide, aryl urea and aryl thiourea       149

ואריל תיואוריאה

חומר הדברה עם תולדות בנזואיות      20      25                    Pesticide, benzoic derivative       150

חומר הדברה עם ביפירידיליום           15      25                             Pesticide, bipyridilium       151

חומר הדברה קארבאמאטי                 25      25                               Pesticide, carbamate       152

חומר הדברה עם תולדות קומארין    0.05      25                  Pesticide, coumarin derivative       153

חומר הדברה דיתיוקארבאמאטי          15      25                       Pesticide, dithiocarbamate       154

חומר הדברה עם תולדות                            1         Pesticide, fluoroacetic acid derivatives       155

חומצה פלואורואצטית

חומר הדברה על בסיס כספית                      1                           Pesticide, mercury based       156

חומר הדברה עם האלוגן אורגאני       25      25                        Pesticide, organohalogen       157

חומר הדברה עם זרחן אורגאני           25      25                   Pesticide, organophosphorus       158

חומר הדברה עם בדיל אורגאני           20      25                               Pesticide, organotin       159

חומר הדברה פנוקסי                        20      25                                 Pesticide, phenoxy       160

חומר הדברה פוספידי                                1                                Pesticide, phosphide       161

חומר הדברה עם תולדות פתאלימיד    25      25               Pesticide, phthalimide derivative       162

חומר הדברה פירתריני ופירתרואידי    30      25            Pesticide, Pyrethrin and pyrethroid       163

חומר הדברה עם ניטרופנול מותמר     10      25             Pesticide, substitutes nitrophenol       164

חומר הדברה טריאזיני                       80      25                                   Pesticide, triazine       165

נפט גולמי                                                200000                         Petroleum crude oil       166

פנולים, תולדותיהם ומלחיהם                      5        Phenols and their derivatives and salts       167

פניטואין                                                  1                                              Phenytoin       168

פוסגן ותיופוסגן                                       1                     Phosgene and thiophosgene       169

זרחות אליפאטיות וארומאטיות                    10            Phosphates, aliphatic nad aromatic       170

פוספידים                                                 0.1                                         Phosphides       171

פוספיטים                                                5                                             Phosphites       172

תרכובות פוספוניום                                   0.5                      Phosphonium compounds       173

זרחן                                                       1                                           Phosphorus       174

תחמוצות וחומצות של זרחן                        1                     Phosphorus oxides and acids       175

חומצה זרחתית                                10      100                                   Phosphoric acid     175a

זרחנים אוקסיהאלידיים                               1                            Phosphorus oxyhalides       176

זרחנים סולפידיים                                      1                              Phosphorus sulphides       177

פוטורזיסטים                                            1                                           Photoresists       178

פיפראזין ותולדותיו                                   1                     Piperazine and its derivatives       179

פיפרידין ותולדותיו                                   1                     Piperidine and its derivatives       180

ביפנילים רבי-האלוגנים                              0.1                    Polyhalogenated biphenyls       181

פירידינים ופיקולינים                                 1                             Pyridines and picolines       182

תרכובות אמוניום רבעוניות               15      50           Quaternary ammonium compounds       183

קינונים                                                    1                                               Quinones       184

חומרים רדיואקטיביים[1]                                                                Radioactive materials       185

מתכות עפרוריות-נדירות                            1                                     Rare earth metals       186

רזינאטים של מתכות                                  100                                   Resinates, metal       187

רסרפין                                                    1                                              Reserpine       188

תמיסת גומי                                              500                                   Rubber solution       189

סלן ותרכובותיו                                        1                     Selenium and its compounds       190

סלן גופרי                                         2                                           Selenium sulphide     190a

סילאנים ותולדותיהם                                 1                      Silanes and their derivatives       191

סיליצידים                                                1                                                 Silicides       192

אבקת צורן                                              1                                        Silicon powder       193

תרכובות כסף                                           1                                    Siver compounds       194

סולפידים, מימן-סולפידים                          1                 Sulphides, hydrosulphides and        195

ורב-סולפידים                                                                                  polysulphides

סולפיטים ומימן-סולפיטים                          5                    Sulphites and hydrosulphites       196

חומצות סולפוניות ותולדותיהן                    10         Sulphonic acids and their derivatives       197

1,4-בוטאנדיול דימתאנסולפונט              0.1           1,4-Butanediol dimethanesulphonate       197a

(מילראן)                                                                                                 (mylran)

טראוסולפאן                                        0.1                                            Treosulphan    197b

סולפוניל האליד אורגאני                          1                          Sulphonyl halides, organic       198

גופרית                                                 10                                                   Sulphur       199

דימתיל סולפאט                                      5                                     Dimethyl sulphate     200a

חומצה גופרתית מעשנת (אולאום)           0.5                                                     Oleum    200b

חומצה גופרתית                               35 100                                          Sulphuric acid     200c

תולדות של חומצה גופרתית                      1                           Sulphuric acid derivatives    200d

חומצה גופריתית                                     1                                        Sulphurous acid       201

סולפוריל האלידים                                0.5                                      Sulphuryl halides       202

עטרן נוזל                                           100                                              Tars, liquid       203

טלור ותולדותיו                                    0.5                       Tellurium and its compounds       204

סיליקאט ארבע-אלקילי                            1                                      Tetraalkyl silicate       205

תאליום ותרכובותיו                               0.1                        Thallium and its compounds       206

תיוכהלים                                            0.5                                            Thioalcohols       207

תיודיגליקול                                         0.1                                            Thiodiglycol     207a

תיוקארבאמאטים                                  0.5                                        Thiocarbamates       208

חומצות תיוקארבוקסיליות ותולדותיהן        1             Thiocarboxylic acids and derivatives       209

תיוציאנאטים                                        0.5                                           Thiocyanates       210

תיוניל האלידים                                       1                                         Thionyl halides       211

תיופן, הידרותיופן ותולדותיהם                10          Thiophene, hydroyhiophene and their        212

                                                                                                         Derivatives

חומצה תיוזרחתית ותולדותיה                 0.5                   Thiophosphoric acids and their        213

                                                                                                         Derivatives

תיוסולפאטים                                        10                                          Thiosulphates       214

תרכובות בדיל                                        1                                        Tin compounds       215

תרכובות טיטאניום                                  5                                 Titanium compounds       216

טיטאניום דו-חמצני                          50 1000                                      Titanium dioxide     216a

שמן טרפנטין, שמן רוזין                   70 500                     Turpentine, rosin oil and their        217

ותחליפיהם                                                                                          substitutes

אוריתאנים                                              5                                                urethanes       218

שמנים משומשים                                 5000                                                Used oils       219

תרכובות ואנאדיום                                  5                                Vanadium compounds       220

תרכובות אבץ                                       10                                       Zinc compounds       221

תרכובות צירקוניום                          10    5                               Zirconium compounds       222

תוספת שניה

(תקנה 3(1))

חומר הדברה מונע קרישה                                                        Pesticide, anticoagulant       147

חומר הדברה ארסני                                                                       Pesticide, arsenical       148

חומר הדברה עם אריל אוריאה ואריל תיואוריאה          Pesticide, aryl urea and aryl thiourea       149

חומר הדברה עם תולדות בנזואיות                                       Pesticide, benzoic derivative       150

חומר הדברה עם ביפירידיליום                                                     Pesticide, bipyridilium       151

חומר הדברה קארבאמאטי                                                             Pesticide, carbamate       152

חומר הדברה עם תולדות קומארין                                    Pesticide, coumarine derivative       153

חומר הדברה דיתיוקארבאמאטי                                              Pesticide, dithiocarbamate       154

חומר הדברה עם תולדות חומצה פלואורואצטית       Pesticide, fluoroacetic acid derivatives       155

חומר הדברה על בסיס כספית                                                  Pesticide, mercury based       156

חומר הדברה עם האלוגן אורגאני                                            Pesticide, organohalogen       157

חומר הדברה עם זרחן אורגאני                                          Pesticide, organophosphorus       158

חומר הדברה עם בדיל אורגאני                                                       Pesticide, organotin       159

חומר הדברה פנוקסי                                                                      Pesticide, phenoxy       160

חומר הדברה פוספידי                                                                  pesticide, phosphide       161

חומר הדברה עם תולדות פתאלימיד                                Pesticide, phthalimide derivative       162

חומר הדברה פירתריני ופירתרואידי                             Pesticide, pyrethrin and pyrethroid       163

חומר הדברה עם ניטרופנול מותמר                               Pesticide, substituted nitrophenol       164

חומר הדברה טריאזיני                                                                      Pesticide, triazine       165

ט"ו בסיון תשנ"ו (2 ביוני 1996)                              יוסי שריד

                                                                                          השר לאיכות הסביבה* פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5762 מיום 18.6.1996 עמ' 1035.

[1] אקטיביות סגולית מעל 0.002 מיקרוקירי לגראם