נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל – משק החשמל וצריכה

תוכן ענינים

 

פרק א' – פרשנות

Go

5

סעיף 1

מטרת החוק

Go

5

סעיף 2

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': רישוי

Go

7

סעיף 3

הסדרת פעילות

Go

7

סעיף 4

מתן רשיון

Go

8

סעיף 5

הוראות הרשיון

Go

9

סעיף 6

סייגים וכשירויות למתן רשיון

Go

10

סעיף 6א

הוראות מיוחדות לעניין חברה ממשלתית

Go

11

סעיף 7

תקנות וכללים לענין רשיון

Go

11

סעיף 7א

שיקולים של הגנת הסביבה ובריאות הציבור

Go

12

סעיף 8

שיקולים למתן רשיון

Go

12

סעיף 9

ביטול רשיון התלייתו או שינויו

Go

12

סעיף 10

ביצוע פעולות בידי יושב ראש הרשות

Go

12

סעיף 11

הגבלות על העברת רשיון שיעבוד עיקול או שינוי מבנה

Go

13

סעיף 12

העברת שליטה

Go

13

סעיף 13

החזקת אמצעי שליטה

Go

13

סעיף 14

הגבלות על ספק שירות חיוני

Go

13

סעיף 15

פעולות אסורות ואכיפה

Go

13

סעיף 16

אגרות

Go

14

 

פרק ג' – בעל רשיון ספק שירות חיוני

Go

14

סעיף 17

חובות בעל רשיון ספק שירות חיוני

Go

14

סעיף 17א

ביטול רישיון ספק שירות חיוני בשל  אי ביצוע תשלום

Go

14

סעיף 18

תחולת החוק על פעולות ספק שירות חיוני

Go

14

סעיף 19

תכנית פיתוח

Go

14

סעיף 20

עסקאות בעל רשיון ספק חיוני או שירות לאחר

Go

15

 

פרק ד' – רשות החשמל

Go

15

 

סימן א' – הרכב הרשות, סמכויותיה ותפקידיה

Go

15

סעיף 21

הקמת הרשות

Go

15

סעיף 21א

ייעוץ טרם קביעת מדיניות

Go

15

סעיף 22

מינוי הרשות והרכבה

Go

16

סעיף 23

חובת גילוי ואיסור התקשרות

Go

16

סעיף 24

ישיבות הרשות

Go

16

סעיף 25

סדרי עבודת הרשות

Go

16

סעיף 26

תוקף

Go

17

סעיף 27

הוצאות וגמול

Go

17

סעיף 28

החלת דינים על הרשות

Go

17

סעיף 29

פקיעת כהונה

Go

17

סעיף 30

תפקידי הרשות

Go

17

סעיף 31

קביעת תעריפים

Go

18

סעיף 31א

תשלומים מופחתים

Go

18

סעיף 32

עדכון התעריפים

Go

19

סעיף 33

קביעת אמות מידה

Go

19

סעיף 34

חובות רישום חשבונאי

Go

19

סעיף 35

דיווח לרשות

Go

19

סעיף 36

פרסום החלטות

Go

19

סעיף 37

שמיעת עמדות ארגוני הצרכנים

Go

19

סעיף 37א

דיווח לשר

Go

19

סעיף 37ב

מינוי רשות חדשה

Go

19

 

סימן ב': יושב ראש הרשות

Go

20

סעיף 38

סמכויות ותקופת כהונה

Go

20

סעיף 39

כשירות לכהונה

Go

20

סעיף 40

הפסקת כהונתו של יושב ראש הרשות

Go

20

סעיף 41

השעיית יושב ראש הרשות

Go

20

 

סימן ג': מבנה הרשות

Go

20

סעיף 42

תקציב הרשות

Go

20

סעיף 43

עובדי הרשות   עובדי מדינה

Go

20

סעיף 44

עסקאות הרשות

Go

20

 

פרק ה' – סמכות להיכנס למקרקעין לביצוע עבודות

Go

20

סעיף 45

הרשאה לביצוע עבודות והקמת מיתקני חשמל

Go

20

סעיף 46

סמכות כניסה למקרקעין וביצוע עבודות בהם

Go

20

סעיף 47

הודעה על כוונה להיכנס למקרקעין

Go

21

סעיף 48

ערעור

Go

21

סעיף 49

סדרי הדין בערעור

Go

21

סעיף 49א

סמכות כניסה למקרקעין לביצוע פעולה דחופה

Go

22

סעיף 50

מניעת נזק, תיקונו ותשלום פיצויים

Go

22

סעיף 51

מיתקנים המחוברים למקרקעין

Go

22

 

פרק ו' – עבירות ועונשין

Go

22

סעיף 52

עבירות ועונשין

Go

22

סעיף 53

השחתת מיתקן חשמל

Go

23

סעיף 54

הפרעה לבעל רשיון

Go

23

סעיף 55

אחריות נושא משרה ושותף בתאגיד

Go

23

סעיף 56

סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים

Go

23

 

פרק ז' – הוראות שונות

Go

23

סעיף 57

הוראות לעניין מנהל מינהל החשמל

Go

23

סעיף 57א

מדיניות השר

Go

23

סעיף 58

שעת חירום

Go

24

 

פרק ז'1 – תכנית רב-שנתית וועדה בין-משרדית לעניין  ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת – הוראת שעה

Go

24

סעיף 58א

פרק ז'1   תחולה

Go

24

סעיף 58ב

פרק ז'1   הגדרות

Go

24

סעיף 58ג

תכנית רב שנתית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

Go

24

סעיף 58ד

ועדה בין משרדית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

Go

24

סעיף 58ה

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

Go

25

 

פרק ח' – שמירת דינים והוראות אחרות

Go

25

סעיף 59

שמירת דינים

Go

25

סעיף 60

הוראות מעבר עד חוק משק החשמל

Go

25

סעיף 60א

הוראות מעבר   תיקון מס' 16

Go

26

סעיף 61

שמירת התחייבויות וזכויות

Go

28

סעיף 62

העברת זכויות ונכסים

Go

28

סעיף 63

ביצוע תקנות וכללים

Go

29

סעיף 64

תיקון חוק החברות הממשלתיות מס' 9

Go

29

סעיף 65

תיקון חוק העבירות המינהליות מס' 3

Go

29

סעיף 66

תיקון חוק שירות המדינה

Go

29

סעיף 67

תחילה

Go

29

 

תוספת

Go

29

 


חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996*

פרק א' – פרשנות

מטרת החוק

1.    מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

1. מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות.

הגדרות

2.    בחוק זה –

          "אזרח ישראלי" – כמשמעותו בחוק האזרחות, תשי"ב-1951;

          "אמצעי שליטה" – כל אחד מאלה:

(1)   זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או גוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)   זכות למנות דירקטורים או מנהל כללי של חברה, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;

(3)   זכות להשתתף ברווחי תאגיד;

(4)   זכות לחלק ביתרת נכסי תאגיד, לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו;

          "בעל ענין", "בן משפחה", "החזקה", "חברה בת", "שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

"בעל ענין", "בן משפחה", "החזקה", "חברה בת", "שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

          "בעל מקרקעין" – לרבות המחזיק במקרקעין;

          "בעל רשיון" – מי שקיבל רשיון לפי חוק זה;

          "דרך ציבורית" – מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, או מקרקעין של רשות מקומית, שייעודם דרך כהגדרתה בחוק התכנון;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "דרך ציבורית"

          "המנהל" – מנהל מינהל החשמל ברשות, כמשמעותו בסעיף 57 לחוק;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"המנהל" – מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והתשתית שמונה לפי סעיף ברשות, כמשמעותו בסעיף 57 לחוק;

          "המשרד" – משרד האנרגיה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "המשרד"

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"המשרד" – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים משרד האנרגיה;

 

          "הרשות" – רשות החשמל, שהוקמה לפי סעיף 21;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"הרשות" – רשות לשירותים ציבוריים – חשמל רשות החשמל, שהוקמה לפי סעיף 21;

          "חברה" – חברה שנרשמה בישראל לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

          "חברה ממשלתית", "חברת בת ממשלתית" – כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

הוספת הגדרת "חברה ממשלתית"

          "חוק התכנון" – חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

          "חטיבת קרקע" – מקרקעין שלא עוברת בהם דרך ציבורית, שנמצאים בבעלות אחת, לרבות בעלות משותפת, ומתקיימות לגביהם אמות מידה שקבעה הרשות לעניין זה; לעניין זה, "בעלות" – לרבות חכירה לדורות או החזקה וכן זכות להירשם כבעלים או כחוכר לדורות;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "חטיבת קרקע"

          "יושב ראש הרשות" – מי שמונה כיושב ראש הרשות לפי סעיף 22(ב)(1);

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"יושב ראש הרשות" – מי שמונה כיושב ראש הרשות לפי סעיף 22(ב) סעיף 22(ב)(1);

          "יחידת ייצור" – מערכת טכנית הכוללת מחולל (גנרטור) אחד, שמיועדת להמרת אנרגיה ממקור מסוים לאנרגיה חשמלית או לאנרגיה חשמלית ותרמית שימושית או לאנרגיה חשמלית ומכנית שימושית, ואם מערכות הנעת המחוללים קשורות בקשר טכנולוגי לשם ניצול מרבי של אותו מקור אנרגיה – מערכת טכנית כאמור הכוללת יותר ממחולל אחד;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "יחידת ייצור"

          "יצרן חשמל" – בעל רשיון או רשיונות ייצור, אשר השר קבע לגביו שהוא מרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל, לפי הוראות סעיף 18(ב);

          "יצרן חשמל פרטי" – בעל רשיון או רשיונות ייצור, אשר השר לא קבע לגביו, לפי הוראות סעיף 18(ב);

          "מדיניות השר" – מדיניות שעליה החליט השר לפי סעיף 57א;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "מדיניות השר"

          "מוסד תכנון" – כמשמעותו בחוק התכנון;

          "מחזיק אמצעי שליטה" – (נמחקה);

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

מחיקת הגדרת "מחזיק אמצעי שליטה"

הנוסח הקודם:

"מחזיק אמצעי שליטה" – מי שמחזיק בעצמו או ביחד עם בן משפחתו או עם אחרים הפועלים עמו דרך קבע, יותר מ – 10% מסוג מסויים של אמצעי שליטה;

          "מיתקן חשמל" – מיתקן המשמש להולכה, אגירה, הספקה, חלוקה, מכירה, מסירה, צבירה, שינוי או השנאה של חשמל, לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, עמודים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במיתקן, לרבות מיתקן המשמש לייצור חשמל בהספק שאינו עולה על 5 מגוואט;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"מיתקן חשמל" – מיתקן המשמש להולכה, אגירה, הספקה, חלוקה, מכירה, מסירה, צבירה, שינוי או השנאה של חשמל, לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, עמודים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במיתקן, לרבות מיתקן המשמש לייצור חשמל בהספק שאינו עולה על 5 מגוואט;

          "מערכת חשמל" – רשת החשמל וכן תחנות כוח;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

הוספת הגדרת "מערכת חשמל"

          "מקרקעין ציבוריים" – מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, או מקרקעין בבעלות רשות מקומית או בבעלות תאגיד שהוקם על פי חוק ושהחזקה בהם היא בידי אחד מהם;

          "מקרקעין פרטיים" – מקרקעין שאינם ציבוריים;

          "נושא משרה" – כהגדרתו בפרק ד1 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

          "פעילות" – כל אחד מאלה: ייצור, ניהול המערכת, הולכה, אגירה, חלוקה, הספקה, או סחר בחשמל;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

"פעילות" – כל אחד מאלה: ייצור, ניהול המערכת, הולכה, חלוקה, הספקה, או סחר בחשמל;

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"פעילות" – כל אחד מאלה: ייצור, ניהול המערכת, הולכה, אגירה, חלוקה, הספקה, או סחר בחשמל;

          "פקודת זכיונות החשמל" – פקודת זכיונות החשמל, כפי שתוקנה בחוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת החשמל), תשכ"ד-1963, חוק התוספת לזכיון החשמל (תיקון הזכיון), תש"ל-1970, חוק לתיקון פקודת זכיונות החשמל (מס' 3), תשנ"ד-1994, ובתוספת לחוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), תשמ"ח-1987;

          "צרכן" – מי שרוכש חשמל או שירותים מבעל רישיון, או מבקש חיבור לרשת החשמל;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

"צרכן" – מי שרוכש חשמל ואינו בעל רישיון ספק שירות חיוני או מבקש חיבור לרשת החשמל, למעט מי שהוראות החוק לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני חלות עליו רק בשל קביעה לפי סעיף 18(ב);

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח 143)

"צרכן" – מי שרוכש חשמל או שירותים מבעל רישיון, או מבקש חיבור לרשת החשמל, למעט מי שהוראות החוק לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני חלות עליו רק בשל קביעה לפי סעיף 18(ב);

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"צרכן" – מי שרוכש חשמל או שירותים מבעל רישיון, או מבקש חיבור לרשת החשמל, למעט מי שהוראות החוק לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני חלות עליו רק בשל קביעה לפי סעיף 18(ב);

 

 

          "רישיון אגירה" – רישיון לכל אלה: המרת אנרגיה חשמלית לאנרגיה הניתנת לאחסון, אחסון האנרגיה והמרתה בחזרה לאנרגיה חשמלית;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "רישיון אגירה"

          "רשיון אחר" – (נמחקה);

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

מחיקת הגדרת "רשיון אחר"

הנוסח הקודם:

"רשיון אחר" – רשיון לפי חוק זה שאינו רשיון ספק שירות חיוני או רשיון ייצור;

          "רשיון הולכה" – רשיון להעברת חשמל ממקור ייצור או ממיתקן חשמל המשמש לאגירה במתח עליון ועל-עליון אל תחנת משנה;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"רשיון הולכה" – רשיון להעברת חשמל ממקור ייצור או ממיתקן חשמל המשמש לאגירה במתח עליון ועל-עליון אל תחנת משנה;

          "רישיון הספקה" – רישיון למכירת חשמל;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "רישיון הספקה"

 

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

"רישיון הספקה" – רישיון למכירת חשמל לצרכנים דרך כלל או לסוגים;

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"רישיון הספקה" – רישיון למכירת חשמל לצרכנים דרך כלל או לסוגים;

 

 

          "רשיון חלוקה" – רשיון להעברת חשמל אל צרכן, דרך קווי מתח גבוה או נמוך;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

"רישיון הספקה", "רישיון חלוקה" – רשיון להעברת חשמל מתחנת משנה אל צרכן, דרך קווי מתח גבוה ונמוך;

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"רישיון חלוקה" – רשיון להעברת חשמל מתחנת משנה אל צרכן, דרך קווי מתח גבוה ונמוך או נמוך;

 

          "רשיון ייצור" – רשיון לייצר חשמל;

          "רשיון ייצור עצמי" – רשיון ליצר חשמל לשימוש עצמי בלי למוכרו לאחר, למעט מכירה לפי הוראות סעיף 20(ג);

          "רישיון לניהול המערכת" – רישיון לניהול של מערכת החשמל במקטעי הייצור וההולכה, ובכלל זה איזון תמידי בין ההיצע של החשמל והביקוש לו, הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה של החשמל, רכישה ואחסון של סוגי דלק שמשמשים את משק החשמל, הקצאתם ומכירתם לבעלי רישיונות ייצור או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א),  ניהול של העברת האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל תחנות משנה באמינות ובאיכות נדרשות, תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה וההשנאה, ניהול פעילותם של מיתקני חשמל המשמשים לאגירה, ניהול הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים, שוויוניים ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישה ולמכירה של יכולת זמינה ואנרגיה ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

הוספת הגדרת "רישיון לניהול המערכת"

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"רישיון לניהול המערכת" – רישיון לניהול של מערכת החשמל במקטעי הייצור וההולכה, ובכלל זה איזון תמידי בין ההיצע של החשמל והביקוש לו, הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה של החשמל, רכישה ואחסון של סוגי דלק שמשמשים את משק החשמל, הקצאתם ומכירתם לבעלי רישיונות ייצור או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א), ניהול של העברת האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל תחנות משנה באמינות ובאיכות נדרשות, תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה וההשנאה, ניהול פעילותם של מיתקני חשמל המשמשים לאגירה, ניהול הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים, שוויוניים ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני חשמל לרכישה ולמכירה של יכולת זמינה ואנרגיה ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה;

          "רשיון ספק שירות חיוני" – רשיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

"רשיון ספק שירות חיוני" – רשיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל;

          "רשת חשמל" – מיתקנים ומערכות להולכה, להספקה, להשנאה, לחלוקה, למכירה ולמניה של חשמל, במתח כלשהו, לרבות עמודי חשמל ומוליכים תת-קרקעיים או עיליים, צנרת המשמשת להולכת מוליכים תת-קרקעיים או עיליים וכן אבזרים וציוד המותקנים עליהם או המחוברים אליהם, תילי חשמל, תחנות השנאה, ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם, וכל החיבורים אליהם, וכן חיבורים עיליים ותת קרקעיים לבתים ולמיתקני צריכה אחרים;

          "שותפות" – שותפות שנרשמה לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975;

          "שירותי גיבוי" – הסדר חלוף להספקת חשמל מבעל רשיון ספק שירות חיוני למי שמקבל חשמל מאחר;

          "שירותי תשתית" – מתן אפשרות לבעל רשיון להשתמש ברשת חשמל שאין לו בה זכויות לצורך הולכה וחלוקה של חשמל לאחר;

          "תחנת כוח" – מיתקן המשמש לייצור חשמל בהספק העולה על 5 מגוואט, לרבות המבנים, המכונות, המצברים, המוליכים, מיתקני ההשנאה, מיתקני הקירור והמערכות, המשמשים למטרה זו;

          "תחנת משנה" – תחנת השנאה, המקשרת בין רשתות חשמל לסוגיהן, שיש בה שנאים מורידי מתח או מעלי מתח;

          "תיקון מס' 16" – חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה), התשע"ח-2018;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 925 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "תיקון מס' 16"

          "תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן או בעל רישיון לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון או לאדם המייצר חשמל או מבצע אגירה הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) ו-(ב), למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, שמשלם בעל רישיון הולכה לבעל רישיון אחר;

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח 143)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, שמשלם בעל רישיון הולכה לבעל רישיון אחר;

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, שמשלם בעל רישיון הולכה לבעל רישיון שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון, למעט לבעל רישיון או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב), למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 925 (ה"ח 1244)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי או בעל רישיון לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון או לאדם המייצר חשמל או מבצע אגירה הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב) סעיף 3(ב)(1)(א) ו-(ב), למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;

          "השר" – שר האנרגיה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"השר" – שר האנרגיה והתשתית התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים;

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 925 (ה"ח 1244)

"השר" – שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים שר האנרגיה;

 

          "השרים" – השר ושר האוצר.

פרק ב': רישוי

הסדרת פעילות

3.    (א)  לא יעשה אדם פעילות אלא על פי רשיון לפי חוק זה.

 

          (ב)  (1)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:

(א)   אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 16 מגוואט או בהספק גבוה יותר שקבעה הרשות בכללים באישור השר, ואינו מוכרו לאחר למעט מכירה כאמור בפסקת משנה (ג) או (ד); לעניין זה, "אחר" – מי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני;

(ב)   אדם המבצע אגירה בכמות שאינה עולה על כמות שקבעה הרשות בכללים (בפסקת משנה זו – כמות מרבית), למעט אגירה כאמור לתכלית שקבעה; הרשות רשאית לקבוע כמויות מרביות שונות בשים לב לתכלית האגירה;

(ג)    צרכן בחטיבת קרקע שמוכר חשמל לאדם אחר שיש לו זכות במקרקעין הנכללים בחטיבת הקרקע או זכות לגבי מקרקעין כאמור ובכלל זה זכות שימוש במקרקעין, וכן מעביר חשמל לאותו אדם; פטור מרישיון הספקה לפי פסקת משנה זו לא יינתן לצרכן בחטיבת קרקע שהשימוש העיקרי שהוא עושה בחטיבת הקרקע הוא מכירת חשמל; בפסקת משנה זו, "חטיבת קרקע" – לרבות דרך ציבורית;

(ד)   (1)   אדם המעביר חשמל לצרכן בחטיבת קרקע, ובלבד שייצר את החשמל ביחידת ייצור הנמצאת באותה חטיבת קרקע, או אדם המעביר חשמל לצרכן ממיתקן חשמל המשמש לאגירה שנמצא באותה חטיבת קרקע שבה נמצא הצרכן;

(2)   אדם המעביר חשמל שיוצר ביחידת ייצור לצרכן הרוכש אנרגיה תרמית שנוצרה אגב ייצור החשמל באותה יחידת ייצור, ובלבד שרשת החשמל נמצאת בתוואי שבו מונחת התשתית המשמשת להעברת האנרגיה התרמית, ובצמוד לתשתית האמורה;

(3)   פטור מרישיון לפי פסקת משנה זו יינתן רק לעניין חלוקה, ואם היה הייצור פטור מרישיון לפי פסקת משנה (א), או היתה האגירה פטורה מרישיון לפי פסקת משנה (ב) – גם לעניין הספקה;

(ה)   מי שערב יום תחילתו של תיקון מס' 16 העביר חשמל במתח נמוך בלבד בתחומי ועד מקומי כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות;

(2)   לעניין פסקה (1)(ג) ו-(ד), יראו כצרכן בחטיבת קרקע רק מחזיק, בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם כבעלים או כחוכר לדורות בחטיבת הקרקע (בפסקה זו – בעל זכות), ואולם –

(א)   לעניין פסקה (1)(ג), היה בחטיבת קרקע יותר מבעל זכות אחד, תקבע הרשות אמות מידה לעניין בעל הזכות שייחשב לצרכן באותה חטיבת קרקע;

(ב)   לעניין פסקה (1)(ד)(1), יראו כצרכן בחטיבת קרקע גם חברה שאינה בעלת זכות בחטיבת הקרקע, ובלבד שמתקיימים שני אלה:

(1)   החברה היא חלק מתשלובת חברות כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וחברה הנמנית עם אותה תשלובת היא בעלת זכות בחטיבת הקרקע;

(2)   לשם ההעברה כאמור בפסקה (1)(ד)(1) אין צורך להעביר חשמל דרך מקרקעין שאין בהם זכויות למי שאינו נמנה עם אותה תשלובת.

          (ג)   ניתן רשיון, יפעל בעל הרשיון בהתאם לתנאי רשיונו.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח 143)

(א) לא יעשה אדם פעילות אלא על פי רשיון מאת השר לפי חוק זה.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 5 מגוואט ואינו מוכרו לאחר; לעניין זה, "אחר" – מי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 925 (ה"ח 1244)

(ב) (1) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 5 מגוואט ואינו מוכרו לאחר; לעניין זה, "אחר" – מי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני. לא יחולו על כל אחד מאלה:

(א) אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 16 מגוואט או בהספק גבוה יותר שקבעה הרשות בכללים באישור השר, ואינו מוכרו לאחר למעט מכירה כאמור בפסקת משנה (ג) או (ד); לעניין זה, "אחר" – מי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני;

(ב) אדם המבצע אגירה בכמות שאינה עולה על כמות שקבעה הרשות בכללים (בפסקת משנה זו – כמות מרבית), למעט אגירה כאמור לתכלית שקבעה; הרשות רשאית לקבוע כמויות מרביות שונות בשים לב לתכלית האגירה;

(ג) צרכן בחטיבת קרקע שמוכר חשמל לאדם אחר שיש לו זכות במקרקעין הנכללים בחטיבת הקרקע או זכות לגבי מקרקעין כאמור ובכלל זה זכות שימוש במקרקעין, וכן מעביר חשמל לאותו אדם; פטור מרישיון הספקה לפי פסקת משנה זו לא יינתן לצרכן בחטיבת קרקע שהשימוש העיקרי שהוא עושה בחטיבת הקרקע הוא מכירת חשמל; בפסקת משנה זו, "חטיבת קרקע" – לרבות דרך ציבורית;

(ד) (1) אדם המעביר חשמל לצרכן בחטיבת קרקע, ובלבד שייצר את החשמל ביחידת ייצור הנמצאת באותה חטיבת קרקע, או אדם המעביר חשמל לצרכן ממיתקן חשמל המשמש לאגירה שנמצא באותה חטיבת קרקע שבה נמצא הצרכן;

(2) אדם המעביר חשמל שיוצר ביחידת ייצור לצרכן הרוכש אנרגיה תרמית שנוצרה אגב ייצור החשמל באותה יחידת ייצור, ובלבד שרשת החשמל נמצאת בתוואי שבו מונחת התשתית המשמשת להעברת האנרגיה התרמית, ובצמוד לתשתית האמורה;

(3) פטור מרישיון לפי פסקת משנה זו יינתן רק לעניין חלוקה, ואם היה הייצור פטור מרישיון לפי פסקת משנה (א), או היתה האגירה פטורה מרישיון לפי פסקת משנה (ב) – גם לעניין הספקה;

(ה) מי שערב יום תחילתו של תיקון מס' 16 העביר חשמל במתח נמוך בלבד בתחומי ועד מקומי כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות;

(2) לעניין פסקה (1)(ג) ו-(ד), יראו כצרכן בחטיבת קרקע רק מחזיק, בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם כבעלים או כחוכר לדורות בחטיבת הקרקע (בפסקה זו – בעל זכות), ואולם –

(א) לעניין פסקה (1)(ג), היה בחטיבת קרקע יותר מבעל זכות אחד, תקבע הרשות אמות מידה לעניין בעל הזכות שייחשב לצרכן באותה חטיבת קרקע;

(ב) לעניין פסקה (1)(ד)(1), יראו כצרכן בחטיבת קרקע גם חברה שאינה בעלת זכות בחטיבת הקרקע, ובלבד שמתקיימים שני אלה:

(1) החברה היא חלק מתשלובת חברות כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וחברה הנמנית עם אותה תשלובת היא בעלת זכות בחטיבת הקרקע;

(2) לשם ההעברה כאמור בפסקה (1)(ד)(1) אין צורך להעביר חשמל דרך מקרקעין שאין בהם זכויות למי שאינו נמנה עם אותה תשלובת.

מתן רשיון

4.    (א)  הרשות רשאית לתת רשיון לפעילות, לקבוע בו תנאים וכן להגביל או שלא להגביל את תקופת תוקפו.

          (ב)  רשיון יינתן לפעילות אחת, למקום או לאזור מוגדר, ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כוח אחת רשיונות ייצור מסוגים שונים; לא יינתן לגבי אזור מוגדר או חלק ממנו יותר מרישיון חלוקה אחד.

          (ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1)   ניתן לתת לאדם רישיון ייצור יחד עם רישיון הספקה וזאת, בשים לב, בין השאר, להתפתחות התחרות במשק החשמל;

(2)   ניתן לתת לחברה ממשלתית, יחד עם רישיון חלוקה ורישיון הספקה, גם רישיון הולכה;

(3)   ניתן לתת לאדם רישיון אגירה יחד עם רישיון מסוג אחר, בשים לב, בין השאר, לסוג הרישיון האחר.

          (ב1א) על אף האמור בסעיף קטן (ב1), רישיון חלוקה יכול שיינתן רק יחד עם רישיון הספקה.

          (ב1ב) רישיון חלוקה יינתן רק לחברה שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)   היא היתה ערב יום תחילתו של תיקון מס' 16 בעלת רישיון חלוקה;

(2)   היא הוקמה בידי רשות מקומית לרבות כפר, קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי או כל יישוב אחר, או תאגיד שהוקם לשם הקמת גוף כאמור (בסעיף זה – גוף מקומי) או שגוף מקומי התקשר אתה לקבלת שירותי חלוקה, ומתקיימים שני אלה:

(א)   החברה או הגוף המקומי ביצעו, ערב יום תחילתו של תיקון מס' 16, חלוקה והספקה בתחומו של הגוף המקומי;

(ב)   החברה או הגוף המקומי מחזיקים ברשת חשמל המשמשת אותם לחלוקה כאמור בפסקת משנה (א);

(3)   היא הוקמה בידי גורם שביצע חלוקה באזור תעשייה או שגורם כאמור התקשר אתה לקבלת שירותי חלוקה, ומתקיימים שני אלה:

(א)   הגורם שביצע חלוקה כאמור ברישה (בפסקה זו – הגורם המחלק) או החברה הגישו, עד יום כ"ו בתמוז התשע"ח (9 ביולי 202819, בקשה לקבלת רישיון חלוקה לגבי אזור התעשייה (בפסקה זו – בקשה);

(ב)   הגורם המחלק או החברה ביצעו, ערב מתן רישיון חלוקה בהתאם לבקשה, חלוקה והספקה באזור התעשייה; בפסקה זו, "אזור תעשייה" – קרקע שניתן לעשות בה שימוש לתעשייה לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון, ומשמשת בפועל לתעשייה.

          (ב1ג) היקף רישיונות החלוקה שיינתנו לפי סעיף קטן (ב1ב)(2) ו-(3) לכל מי שאינם חברה ממשלתית, לא יעלה על 10% מהיקף הצריכה השנתי במשק, ואולם לא תובא בחשבון לעניין זה עלייה טבעית בהיקף הצריכה באזור החלוקה שנקבע ברישיון לעומת היקף הצריכה כאמור בעת מתן הרישיון; לעניין זה, "עלייה טבעית בהיקף הצריכה באזור החלוקה" – לרבות בשל גידול במספר הצרכנים בתחום הגוף המקומי או אזור התעשייה או בשל הגדלת תחום הגוף המקומי או אזור התעשייה, ובלבד שלעניין אזור תעשייה – השטח שנוסף לו צמוד לאזור התעשייה הקיים.

          (ב1ד) רישיון לניהול המערכת ורישיון הולכה יינתנו רק לחברה ממשלתית ובכל עת יהיה בתוקף רק רישיון אחד לכל אחת מהפעילויות כאמור, למעט לעניין סעיף 5(ג)(5).

          (ב1ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב1ב), בוטל או הותלה רישיון או חלק ממנו לפי סעיף 9 או 17א, של חברה המנויה בסעיף הקטן האמור, יכול שיינתן רישיון חלוקה גם לחברה שאינה מנויה בסעיף הקטן האמור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3(ב)(1)(ג).

          (ב2) (1)   רישיון ייצור בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון הספקה בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון חלוקה בהיקף העולה על 5% מהיקף הצריכה השנתי, רישיון הולכה או רישיון לניהול המערכת, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר;

(2)   (נמחקה);

(3)   השר יחליט בעניין מתן אישור כאמור בפסקה (1), בתוך 45 ימים מהמועד שבו פנתה אליו הרשות לשם קבלת אישורו.

          (ב3) (בוטל).

          (ג)   הודעה על מתן רשיון תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

(ב) רישיון יינתן לפעילות אחת, למקום או לאזור מוגדר, יכול שיינתן לאדם יותר מרישיון אחד ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כוח אחת רישיונות ייצור מסוגים שונים.

(ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1) ניתן לתת לאדם רישיון ייצור או רישיון חלוקה יחד עם רישיון הספקה;

(2) ניתן לתת לאדם רישיון הולכה, יחד עם רישיון ייצור, ובלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, או אם נוכח השר כי הדבר חיוני להבטחת אמינות אספקת החשמל – בלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח 143)

4. (א) השר רשאי הרשות רשאית לתת רשיון לפעילות, לקבוע בו תנאים וכן להגביל או שלא להגביל את תקופת תוקפו.

(ב) רשיון יינתן לפעילות אחת, למקום או לאזור מוגדר, ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כוח אחת רשיונות ייצור מסוגים שונים.

(ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1) ניתן לתת לאדם רישיון ייצור או רישיון חלוקה יחד עם רישיון הספקה;

(2) ניתן לתת לאדם רישיון הולכה, יחד עם רישיון ייצור, ובלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, או אם נוכח השר כי הדבר חיוני להבטחת אמינות אספקת החשמל – בלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל.

(ב2) רישיון ייכנס לתוקפו לאחר שאושר בידי השר.

(ב3) ראה השר כי הדבר נדרש לשם קידום מטרות החוק ומדיניות הממשלה או מדיניותו בתחום משק החשמל, רשאי הוא, מנימוקים שיירשמו ולאחר ששמע את עמדת הרשות בענין זהומסר הודעה על כך לממשלה, להורות לרשות לתת רישיון, לשנות תנאי מתנאי הרישיון, להוסיף על תנאי הרישיון או לגרוע מהם, הכל כפי שיורה; הורה השר כאמור, תבצע הרשות את הוראתו בתוך פרק הזמן שקבע בהוראה; חלפו 21 ימים מהמועד שבו מסר השר הודעה לממשלה ולא באה דרישה בכתב מאת חבר הממשלה לדון בהודעה, יראו את הוראת השר לפי סעיף קטן זה כתקפה.

 

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

(ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1) ניתן לתת לאדם רישיון ייצור או רישיון חלוקה יחד עם רישיון הספקה וזאת, בשים לב, בין השאר, להתפתחות התחרות במשק החשמל;

(2) ניתן לתת לאדם רישיון הולכה, יחד עם רישיון ייצור, ובלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, או אם נוכח השר כי הדבר חיוני להבטחת אמינות אספקת החשמל – בלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל.

(2) ניתן לתת לבעל רישיון לניהול המערכת או לחברה בת שלו, אם נקבע כך ברישיונו והדבר חיוני לאמינות אספקת החשמל, גם רישיונות ייצור, ובלבד שלא יינתנו רישיונות כאמור ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, ואם נוכח השר כי מתקיימות נסיבות מיוחדות – ל-10% או יותר מההיקף כאמור.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

(ב2) רישיון ייכנס לתוקפו לאחר שאושר בידי השר.

(ב2) (1) רישיון ייצור בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון הספקה בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון חלוקה בהיקף העולה על 5% מהיקף הצריכה השנתי, רישיון הולכה או רישיון לניהול המערכת, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר;

(2) על אף האמור בפסקה (1), עלה היקף רישיונות החלוקה במשק שאינם בבעלות חברה ממשלתית, במצטבר, על 10% מהיקף הצריכה השנתי, או על שיעור אחר שעליו החליט השר במסגרת עקרונות המדיניות, שלא יהיה נמוך מ-10% מהיקף הצריכה האמור, ייכנס רישיון חלוקה נוסף לתוקפו לאחר אישורו בידי השר; אין בקביעת שיעור כאמור כדי לגרוע מסמכות השר להחליט על מדיניות כאמור בסעיף 57א;

(3) השר יחליט בעניין מתן אישור כאמור בפסקה (1) או (2), בתוך 45 ימים מהמועד שבו פנתה אליו הרשות לשם קבלת אישורו.

(ב3) ראה השר כי הדבר נדרש לשם קידום מטרות החוק ומדיניות הממשלה או מדיניותו בתחום משק החשמל, רשאי הוא, מנימוקים שיירשמו ולאחר ששמע את עמדת הרשות בענין זהומסר הודעה על כך לממשלה, להורות לרשות לתת רישיון, לשנות תנאי מתנאי הרישיון, להוסיף על תנאי הרישיון או לגרוע מהם, הכל כפי שיורה; הורה השר כאמור, תבצע הרשות את הוראתו בתוך פרק הזמן שקבע בהוראה; חלפו 21 ימים מהמועד שבו מסר השר הודעה לממשלה ולא באה דרישה בכתב מאת חבר הממשלה לדון בהודעה, יראו את הוראת השר לפי סעיף קטן זה כתקפה.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 926 (ה"ח 1244)

(ב) רשיון יינתן לפעילות אחת, למקום או לאזור מוגדר, ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כוח אחת רשיונות ייצור מסוגים שונים; לא יינתן לגבי אזור מוגדר או חלק ממנו יותר מרישיון חלוקה אחד.

(ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1) ניתן לתת לאדם רישיון ייצור יחד עם רישיון הספקה וזאת, בשים לב, בין השאר, להתפתחות התחרות במשק החשמל;

(2) ניתן לתת לבעל רישיון לניהול המערכת או לחברה בת שלו, אם נקבע כך ברישיונו והדבר חיוני לאמינות אספקת החשמל, גם רישיונות ייצור, ובלבד שלא יינתנו רישיונות כאמור ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, ואם נוכח השר כי מתקיימות נסיבות מיוחדות – ל-10% או יותר מההיקף כאמור.

(2) ניתן לתת לחברה ממשלתית, יחד עם רישיון חלוקה ורישיון הספקה, גם רישיון הולכה;

(3) ניתן לתת לאדם רישיון אגירה יחד עם רישיון מסוג אחר, בשים לב, בין השאר, לסוג הרישיון האחר.

(ב1א) על אף האמור בסעיף קטן (ב1), רישיון חלוקה יכול שיינתן רק יחד עם רישיון הספקה.

(ב1ב) רישיון חלוקה יינתן רק לחברה שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) היא היתה ערב יום תחילתו של תיקון מס' 16 בעלת רישיון חלוקה;

(2) היא הוקמה בידי רשות מקומית לרבות כפר, קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי או כל יישוב אחר, או תאגיד שהוקם לשם הקמת גוף כאמור (בסעיף זה – גוף מקומי) או שגוף מקומי התקשר אתה לקבלת שירותי חלוקה, ומתקיימים שני אלה:

(א) החברה או הגוף המקומי ביצעו, ערב יום תחילתו של תיקון מס' 16, חלוקה והספקה בתחומו של הגוף המקומי;

(ב) החברה או הגוף המקומי מחזיקים ברשת חשמל המשמשת אותם לחלוקה כאמור בפסקת משנה (א);

(3) היא הוקמה בידי גורם שביצע חלוקה באזור תעשייה או שגורם כאמור התקשר אתה לקבלת שירותי חלוקה, ומתקיימים שני אלה:

(א) הגורם שביצע חלוקה כאמור ברישה (בפסקה זו – הגורם המחלק) או החברה הגישו, עד יום כ"ו בתמוז התשע"ח (9 ביולי 202819, בקשה לקבלת רישיון חלוקה לגבי אזור התעשייה (בפסקה זו – בקשה);

(ב) הגורם המחלק או החברה ביצעו, ערב מתן רישיון חלוקה בהתאם לבקשה, חלוקה והספקה באזור התעשייה; בפסקה זו, "אזור תעשייה" – קרקע שניתן לעשות בה שימוש לתעשייה לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון, ומשמשת בפועל לתעשייה.

(ב1ג) היקף רישיונות החלוקה שיינתנו לפי סעיף קטן (ב1ב)(2) ו-(3) לכל מי שאינם חברה ממשלתית, לא יעלה על 10% מהיקף הצריכה השנתי במשק, ואולם לא תובא בחשבון לעניין זה עלייה טבעית בהיקף הצריכה באזור החלוקה שנקבע ברישיון לעומת היקף הצריכה כאמור בעת מתן הרישיון; לעניין זה, "עלייה טבעית בהיקף הצריכה באזור החלוקה" – לרבות בשל גידול במספר הצרכנים בתחום הגוף המקומי או אזור התעשייה או בשל הגדלת תחום הגוף המקומי או אזור התעשייה, ובלבד שלעניין אזור תעשייה – השטח שנוסף לו צמוד לאזור התעשייה הקיים.

(ב1ד) רישיון לניהול המערכת ורישיון הולכה יינתנו רק לחברה ממשלתית ובכל עת יהיה בתוקף רק רישיון אחד לכל אחת מהפעילויות כאמור, למעט לעניין סעיף 5(ג)(5).

(ב1ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב1ב), בוטל או הותלה רישיון או חלק ממנו לפי סעיף 9 או 17א, של חברה המנויה בסעיף הקטן האמור, יכול שיינתן רישיון חלוקה גם לחברה שאינה מנויה בסעיף הקטן האמור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3(ב)(1)(ג).

(ב2) (1) רישיון ייצור בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון הספקה בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון חלוקה בהיקף העולה על 5% מהיקף הצריכה השנתי, רישיון הולכה או רישיון לניהול המערכת, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר;

(2) על אף האמור בפסקה (1), עלה היקף רישיונות החלוקה במשק שאינם בבעלות חברה ממשלתית, במצטבר, על 10% מהיקף הצריכה השנתי, או על שיעור אחר שעליו החליט השר במסגרת עקרונות המדיניות, שלא יהיה נמוך מ-10% מהיקף הצריכה האמור, ייכנס רישיון חלוקה נוסף לתוקפו לאחר אישורו בידי השר; אין בקביעת שיעור כאמור כדי לגרוע מסמכות השר להחליט על מדיניות כאמור בסעיף 57א;

(3) השר יחליט בעניין מתן אישור כאמור בפסקה (1) או (2), בתוך 45 ימים מהמועד שבו פנתה אליו הרשות לשם קבלת אישורו.

(ב3) (בוטל).

(ג) הודעה על מתן רשיון תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות.

הוראות הרשיון

5.    (א)  רשיון יכלול, בין היתר, את הפעילות שלגביה ניתן, תקופת תוקפו אם הוגבלה התקופה, המקום או האזור שלגביהם הוא ניתן, וכן הכללים והחובות החלים על בעל הרשיון לפי חוק זה.

          (א1) רישיון הולכה ורישיון חלוקה יכללו, נוסף על הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   הוראות בדבר חובה להתקנת מונים; בסעיף זה, "מונה" – ציוד למדידה ולחישוב של כמות אנרגיה חשמלית, ובכלל זה מנייה חכמה כפי שהרשות תגדיר באמות מידה לפי סעיף 30(2);

(2)   חובה של בעל רישיון הולכה ובעל רישיון חלוקה להעביר את כל המידע הנמצא ברשותם שהתקבל ממונים שהתקינו, לשם ביצוע פעילות בהתאם לתנאי רישיונו של בעל רישיון לניהול המערכת, לבעל רישיון כאמור, בהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2).

          (ב)  רשיון ספק שירות חיוני, יכלול, בנוסף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הוראות בדבר חובת רכישת חשמל מבעלי רישיון ייצור, מבעלי רישיון אגירה או ממי שמייצרים חשמל או מבצעים אגירה של חשמל, הפטורים מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) ו-(ב), כולם או חלקם, כפי שקבעה הרשות וכן הוראות בדבר חובת מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל לפי הענין.

          (ג)   רישיון לניהול המערכת יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הוראות בענינים אלה:

(1)   מתן אפשרות לבעל הרישיון, במסגרת מילוי חובותיו על פי הרישיון, לתת הוראות לבעלי רישיונות לפי חוק זה; לענין זה ניתן לכלול ברישיון תנאים למתן הוראות כאמור;

(2)   חובה לערוך תחזיות לביקוש החשמל במשק בכללותו, ואופן פרסומן;

(3)   חובת דיווח לשר על מחסור צפוי בהיצע החשמל;

(4)   אחריות בעל הרישיון לתכנון ולפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה, בהתאם לצורכי משק החשמל;

(5)   חובה לרכוש ולאחסן סוגי דלק שמשמשים את משק החשמל, לשם הקצאתם ומכירתם לבעלי רישיונות ייצור או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א); חובה לפי פסקה זו תיכנס לתוקף במועד שקבעה הרשות באישור השר.

          (ד)  רישיון חלוקה יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הוראות בעניינים אלה:

(1)   איסור לבצע חלוקה בחטיבת קרקע, אלא בהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2);

(2)   חובה למכור חשמל לכל צרכן באזור החלוקה שהוגדר ברישיון, לבקשתו.

          (ה)  לעניין רישיון חלוקה הניתן לפי סעיף 4(ב1ב)(2) או (3), בהגדרת האזור שלגביו ניתן הרישיון, כאמור בסעיף קטן (א), תיקבע אפשרות להרחבת האזור כאמור בשל הגדלת תחום הגוף המקומי או אזור התעשייה כאמור בסעיף 4(ב1ג).

          (ו)   בעל רישיון חלוקה לא יבצע חלוקה באזור שנקבע ברישיונו של בעל רישיון חלוקה אחר; פעילות חלוקה באזור שנקבע ברישיון תבוצע רק בידי בעל הרישיון לאותו אזור, למעט פעילות חלוקה שמבוצעת בידי מי שפטור מרישיון חלוקה.

          (ז)   רישיון אגירה יכלול, נוסף על הוראות סעיף קטן (א), את תכלית האגירה.

          (ח)  רישיון לניהול המערכת, רישיון הולכה ורישיון חלוקה יכללו גם הוראות בדבר חובת בעל הרישיון להעביר מידע הנמצא ברשותו שהתקבל ממונה, לבעלי רישיון הספקה, בהסכמת הצרכן שהמונה מדד את צריכתו ובהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2).

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

(ב) רשיון ספק שירות חיוני, יכלול, בנוסף להוראות סעיף קטן (א), הוראות בדבר חובת רכישת חשמל מיצרן חשמל פרטי וכן הוראות בדבר חובת מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל לפי הענין.

(ג) רישיון לניהול המערכת יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הוראות בענינים אלה:

(1) מתן אפשרות לבעל הרישיון, במסגרת מילוי חובותיו על פי הרישיון, לתת הוראות לבעלי רישיונות לפי חוק זה; לענין זה ניתן לכלול ברישיון תנאים למתן הוראות כאמור;

(2) חובה לערוך תחזיות לביקוש החשמל במשק בכללותו, ואופן פרסומן;

(3) חובת דיווח לשר על מחסור צפוי בהיצע החשמל;

(4) אחריות בעל הרישיון לתכנון ולפיתוח של מערכת ההולכה, בהתאם לצורכי משק החשמל.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 927 (ה"ח 1244)

(א1) רישיון הולכה ורישיון חלוקה יכללו, נוסף על הוראות סעיף קטן (א) –

(1) הוראות בדבר חובה להתקנת מונים; בסעיף זה, "מונה" – ציוד למדידה ולחישוב של כמות אנרגיה חשמלית, ובכלל זה מנייה חכמה כפי שהרשות תגדיר באמות מידה לפי סעיף 30(2);

(2) חובה של בעל רישיון הולכה ובעל רישיון חלוקה להעביר את כל המידע הנמצא ברשותם שהתקבל ממונים שהתקינו, לשם ביצוע פעילות בהתאם לתנאי רישיונו של בעל רישיון לניהול המערכת, לבעל רישיון כאמור, בהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2).

(ב) רשיון ספק שירות חיוני, יכלול, בנוסף להוראות סעיף קטן (א) סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הוראות בדבר חובת רכישת חשמל מיצרן חשמל פרטי מבעלי רישיון ייצור, מבעלי רישיון אגירה או ממי שמייצרים חשמל או מבצעים אגירה של חשמל, הפטורים מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) ו-(ב), כולם או חלקם, כפי שקבעה הרשות וכן הוראות בדבר חובת מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל לפי הענין.

(ג) רישיון לניהול המערכת יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הוראות בענינים אלה:

(1) מתן אפשרות לבעל הרישיון, במסגרת מילוי חובותיו על פי הרישיון, לתת הוראות לבעלי רישיונות לפי חוק זה; לענין זה ניתן לכלול ברישיון תנאים למתן הוראות כאמור;

(2) חובה לערוך תחזיות לביקוש החשמל במשק בכללותו, ואופן פרסומן;

(3) חובת דיווח לשר על מחסור צפוי בהיצע החשמל;

(4) אחריות בעל הרישיון לתכנון ולפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה, בהתאם לצורכי משק החשמל;

(5) חובה לרכוש ולאחסן סוגי דלק שמשמשים את משק החשמל, לשם הקצאתם ומכירתם לבעלי רישיונות ייצור או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א); חובה לפי פסקה זו תיכנס לתוקף במועד שקבעה הרשות באישור השר.

(ד) רישיון חלוקה יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הוראות בעניינים אלה:

(1) איסור לבצע חלוקה בחטיבת קרקע, אלא בהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2);

(2) חובה למכור חשמל לכל צרכן באזור החלוקה שהוגדר ברישיון, לבקשתו.

(ה) לעניין רישיון חלוקה הניתן לפי סעיף 4(ב1ב)(2) או (3), בהגדרת האזור שלגביו ניתן הרישיון, כאמור בסעיף קטן (א), תיקבע אפשרות להרחבת האזור כאמור בשל הגדלת תחום הגוף המקומי או אזור התעשייה כאמור בסעיף 4(ב1ג).

(ו) בעל רישיון חלוקה לא יבצע חלוקה באזור שנקבע ברישיונו של בעל רישיון חלוקה אחר; פעילות חלוקה באזור שנקבע ברישיון תבוצע רק בידי בעל הרישיון לאותו אזור, למעט פעילות חלוקה שמבוצעת בידי מי שפטור מרישיון חלוקה.

(ז) רישיון אגירה יכלול, נוסף על הוראות סעיף קטן (א), את תכלית האגירה.

(ח) רישיון לניהול המערכת, רישיון הולכה ורישיון חלוקה יכללו גם הוראות בדבר חובת בעל הרישיון להעביר מידע הנמצא ברשותו שהתקבל ממונה, לבעלי רישיון הספקה, בהסכמת הצרכן שהמונה מדד את צריכתו ובהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2).

סייגים וכשירויות למתן רשיון

6.    (א)  רשיון לפי חוק זה, למעט רשיון ספק שירות חיוני, יינתן ליחיד שהוא אזרח ישראלי, לחברה או לשותפות; רשיון ספק שירות חיוני יינתן לחברה בלבד.

          (ב)  לא יינתן רשיון לפי חוק זה –

(1)   ליחיד שהוכרז פושט רגל, זולת אם הופטר, ולתאגיד אם מונה לו כונס נכסים או מפרק, או שהחליט על פירוק מרצון;

(2)   ליחיד שהורשע בעבירה שיש עמה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, קלון, לחברה, גם אם נושא משרה או בעל שליטה בה הורשע כאמור, ולשותפות, גם אם אחד מהשותפים בה הורשע כאמור.

          (ג)   לא יינתן רשיון ספק שירות חיוני אלא לחברה שהתחייבה כי היא תעסוק רק בפעילויות, לפי הרשיונות שניתנו לה לפי חוק זה ובפעולות נילוות להן.

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג) בעל רשיון ספק שירות חיוני רשאי לעסוק בפעולות אחרות שאישרו לו השרים בהתייעצות עם הרשות שאין בעיסוק בהן כדי לפגוע בפעילויותיו או בפיקוח על מילוי חובותיו, הכל לפי הוראות חוק זה.

          (ד1) לא יינתן רישיון לפי חוק זה אם לאחר קבלת הרישיון יהיה אדם, למעט המדינה, בעל רישיון לניהול המערכת או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, וכן יהיה בעל רישיון הולכה, חלוקה, ייצור או הספקה או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור.

          (ה)  לא יינתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

          (ו)   (בוטל).

          (ז)   לא יינתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2)   מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3)   אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4)   מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה.

          (ח)  לא יינתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2)   (נמחקה);

(3)   (נמחקה).

          (ט)  (בוטל).

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג) בעל רשיון ספק שירות חיוני רשאי לעסוק בפעולות אחרות שאישרו לו השרים בהתייעצות עם הרשות שאין בעיסוק בהן כדי לפגוע בפעילויותיו או בפיקוח על מילוי חובותיו, הכל לפי הוראות חוק זה.

(ה) השר לא יתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(ו) השר לא יתן רישיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או בבעל רישיון חלוקה.

(ז) השר לא יתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4) מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ח) השר לא יתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 20% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.

(ט) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (החוק זה – רשות החברות הממשלתיות), רשאים לקבוע שיעורים שונים מהשיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (ז) ו-(ח) אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרת החוק כאמור בסעיף 1 וכן לקבוע הגבלות נוספות על ההגבלות האמורות בסעיף זה למתן רישיונות.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

(ב) השר לא יתן לא יינתן רשיון לפי חוק זה –

(1) ליחיד שהוכרז פושט רגל, זולת אם הופטר, ולתאגיד אם מונה לו כונס נכסים או מפרק, או שהחליט על פירוק מרצון;

(2) ליחיד שהורשע בעבירה שיש עמה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, קלון, לחברה, גם אם נושא משרה או בעל שליטה בה הורשע כאמור, ולשותפות, גם אם אחד מהשותפים בה הורשע כאמור.

(ג) השר לא יתן לא יינתן רשיון ספק שירות חיוני אלא לחברה שהתחייבה כי היא תעסוק רק בפעילויות, לפי הרשיונות שניתנו לה לפי חוק זה ובפעולות נילוות להן.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג) בעל רשיון ספק שירות חיוני רשאי לעסוק בפעולות אחרות שאישרו לו השרים בהתייעצות עם הרשות שאין בעיסוק בהן כדי לפגוע בפעילויותיו או בפיקוח על מילוי חובותיו, הכל לפי הוראות חוק זה.

(ה) השר לא יתן לא יינתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(ו) השר לא יתן לא יינתן רישיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או בבעל רישיון חלוקה.

(ז) השר לא יתן לא יינתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4) מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ח) השר לא יתן לא יינתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 20% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.

 

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 133 (ה"ח 282)

(ד1) לא יינתן רישיון לפי חוק זה אם לאחר קבלת הרישיון יהיה אדם, למעט המדינה, בעל רישיון לניהול המערכת או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, וכן יהיה בעל רישיון חלוקה, ייצור או הספקה או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ה) לא יינתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(ו) לא יינתן רישיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או בבעל רישיון חלוקה.

(ז) לא יינתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4) מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ח) לא יינתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 20% 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 928 (ה"ח 1244)

(ד1) לא יינתן רישיון לפי חוק זה אם לאחר קבלת הרישיון יהיה אדם, למעט המדינה, בעל רישיון לניהול המערכת או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, וכן יהיה בעל רישיון חלוקה, ייצור הולכה, חלוקה, ייצור או הספקה או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ה) לא יינתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(ו) לא יינתן רישיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או בבעל רישיון חלוקה.

(ז) לא יינתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4) מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה.

(ח) לא יינתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.

(ט) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (החוק זה – רשות החברות הממשלתיות), רשאים לקבוע שיעורים שונים מהשיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (ז) ו-(ח) אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרת החוק כאמור בסעיף 1 וכן לקבוע הגבלות נוספות על ההגבלות האמורות בסעיף זה למתן רישיונות.

הוראות מיוחדות לעניין חברה ממשלתית

6א.     על חברה ממשלתית שקיבלה רישיון חלוקה, רישיון הספקה ורישיון הולכה, לפי הוראות סעיף 4(ב1)(2), או חברה-בת של חברה כאמור, לא יחולו הוראות סעיף 3(ב)(1)(ב), לא יינתן לה רישיון ייצור, והיא לא תעסוק בפעילות, לרבות בפעולות כמפורט להלן, בין בעבור עצמה ובין בעבור אחר שעוסק או מעוניין לעסוק בפעילות:

(1)  ייצור, לרבות תכנון הנדסי, פעולות תכנון לפי חוק התכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה או שחלוף, והכול לגבי יחידות ייצור שמשמשות או צפוי שישמשו את משק החשמל;

(2)  ייעוץ בנוגע לפעולות האמורות בפסקה (1).

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 928 (ה"ח 1244)

הוספת סעיף 6א

תקנות וכללים לענין רשיון

7.    (א)  השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, רשאי לקבוע –

(1)   תנאים למתן רשיון;

(2)   דרכי בחירה בין מבקשי רשיון, לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, אם הוגבל מספרם של אלה, ובבואו לקבוע דרכי בחירה כאמור, ישקול השר בין השאר את תרומת מתן הרישיון לרמת השירותים לציבור, את טובת הצרכנים ואת תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק החשמל;

(3)   נהלים להגשת בקשה לרשיון;

(4)   כללים להפעלת רשיון, החובות שיחולו על בעל הרשיון, לרבות מתן ערבויות וביטוח.

(5)   לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח מערכת ההולכה וההשנאה, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה וההשנאה בידי בעל רישיון לניהול המערכת;

 

(6)   לענין רישיון לניהול המערכת – הוראות בדבר חובתו של בעל הרישיון לבצע פעולות שיקבע השר, לשם הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל.

          (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו, בין היתר, גם בהתחשב בסוג הרשיון, בפעילות, בתקופת תוקפו, במקום או באזור, ולענין ייצור – גם בהספק הייצור.

          (ג)   קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (4), רשאית הרשות, לקבוע כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר ולתקנות שקבע.

          (ד)  לא קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (4), רשאית הרשות לקבוע כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר; ביקשה הרשות לקבוע כללים כאמור, תפנה לשר כדי שיבחן אם ברצונו לקבוע תקנות בעניין; לא השיב השר לפניית הרשות בתוך שישים ימים ממועד פנייתה, רשאית הרשות לקבוע כללים כאמור.

          (ה)  גיבשה הרשות הצעה לתקנות בהתאם לסעיף קטן (א), רשאית היא להעמידם לעיון הציבור לשם התייעצות, ובלבד שתביא את התקנות המוצעות לעיון השר טרם ההתייעצות.

          (ו)   הרשות תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות את הכללים שקבעה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 389 (ה"ח 25)

7. (א) השר, בהתייעצות עם הרשות, רשאי לקבוע –

(1) תנאים למתן רשיון;

(2) דרכי בחירה בין מבקשי רשיון, לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, אם הוגבל מספרם של אלה, בהתאם לשיקול הדעת של השר לפי סעיף 8;

(3) נהלים להגשת בקשה לרשיון;

(4) כללים להפעלת רשיון, החובות שיחולו על בעל הרשיון, לרבות מתן ערבויות וביטוח.

(5) לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח משק החשמל, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, לרבות תכנון רשת החשמל.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו, בין היתר, גם בהתחשב בסוג הרשיון, בפעילות, בתקופת תוקפו, במקום או באזור, ולענין ייצור – גם בהספק הייצור.

 

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 133 (ה"ח 282)

(5) לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח משק החשמל מערכת ההולכה, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, לרבות תכנון רשת החשמל ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה בידי בעל רישיון לניהול המערכת;

(6) לענין רישיון לניהול המערכת – הוראות בדבר חובתו של בעל הרישיון לבצע פעולות שיקבע השר, לשם הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

תקנות וכללים לענין רשיון

7. (א) השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, רשאי לקבוע –

(1) תנאים למתן רשיון;

(2) דרכי בחירה בין מבקשי רשיון, לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, אם הוגבל מספרם של אלה, בהתאם לשיקול הדעת של השר לפי סעיף 8 ובבואו לקבוע דרכי בחירה כאמור, ישקול השר בין השאר את תרומת מתן הרישיון לרמת השירותים לציבור, את טובת הצרכנים ואת תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק החשמל;

(3) נהלים להגשת בקשה לרשיון;

(4) כללים להפעלת רשיון, החובות שיחולו על בעל הרשיון, לרבות מתן ערבויות וביטוח.

(5) לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח מערכת ההולכה, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה בידי בעל רישיון לניהול המערכת;

(6) לענין רישיון לניהול המערכת – הוראות בדבר חובתו של בעל הרישיון לבצע פעולות שיקבע השר, לשם הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו, בין היתר, גם בהתחשב בסוג הרשיון, בפעילות, בתקופת תוקפו, במקום או באזור, ולענין ייצור – גם בהספק הייצור.

(ג) קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (4), רשאית הרשות, לקבוע כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר ולתקנות שקבע.

(ד) לא קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (4), רשאית הרשות לקבוע כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר; ביקשה הרשות לקבוע כללים כאמור, תפנה לשר כדי שיבחן אם ברצונו לקבוע תקנות בעניין; לא השיב השר לפניית הרשות בתוך שישים ימים ממועד פנייתה, רשאית הרשות לקבוע כללים כאמור.

(ה) גיבשה הרשות הצעה לתקנות בהתאם לסעיף קטן (א), רשאית היא להעמידם לעיון הציבור לשם התייעצות, ובלבד שתביא את התקנות המוצעות לעיון השר טרם ההתייעצות.

(ו) הרשות תפרסם ברשומות את הכללים שקבעה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 928 (ה"ח 1244)

(א) השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, רשאי לקבוע –

(1) תנאים למתן רשיון;

(2) דרכי בחירה בין מבקשי רשיון, לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, אם הוגבל מספרם של אלה, ובבואו לקבוע דרכי בחירה כאמור, ישקול השר בין השאר את תרומת מתן הרישיון לרמת השירותים לציבור, את טובת הצרכנים ואת תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק החשמל;

(3) נהלים להגשת בקשה לרשיון;

(4) כללים להפעלת רשיון, החובות שיחולו על בעל הרשיון, לרבות מתן ערבויות וביטוח.

(5) לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח מערכת ההולכה וההשנאה, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה וההשנאה בידי בעל רישיון לניהול המערכת;

(6) לענין רישיון לניהול המערכת – הוראות בדבר חובתו של בעל הרישיון לבצע פעולות שיקבע השר, לשם הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל.

(ו) הרשות תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות את הכללים שקבעה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).

שיקולים של הגנת הסביבה ובריאות הציבור

7א.     במסגרת הפעלת סמכויותיו לפי חוק זה ולשם קידום מטרות החוק, מוסמך השר לשקול בין השאר שיקולים של הגנת הסביבה ובריאות הציבור.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

הוספת סעיף 7א

 

שיקולים למתן רשיון

8.       הרשות בבואה להחליט אם לתת רישיון לפי סעיף 4 או לקבוע בו תנאים, ובבואה להחליט אם לתת אישור לפי סעיפים 11 עד 13, תפעל בהתאם למדיניות הממשלה או למדיניות השר בתחום משק החשמל, ותשקול בין השאר את אלה:

          (1)  (נמחקה);

          (2)  תרומת מתן הרשיון לרמת השירותים לציבור;

          (3)  טובת הצרכנים;

          (4)  תרומת מתן הרשיון לתחרות במשק החשמל.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

8. בבואו להחליט אם לתת רשיון או לקבוע בו תנאים או לתת אישור לפי סעיפים 11 עד 13 ישקול השר, בין היתר, את אלה הרשות בבואה להחליט אם לתת רישיון לפי סעיף 4 או לקבוע בו תנאים, וכן השר בבואו לתת אישור לפי סעיפים 11 עד 13, יפעלו בהתאם למדיניות הממשלה או למדיניות השר בתחום משק החשמל, וישקלו בין השאר את אלה:

(1) מדיניות הממשלה בתחום משק החשמל;

(2) תרומת מתן הרשיון לרמת השירותים לציבור;

(3) טובת הצרכנים;

(4) תרומת מתן הרשיון לתחרות במשק החשמל.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

8. הרשות בבואה להחליט אם לתת רישיון לפי סעיף 4 או לקבוע בו תנאים, וכן השר בבואו ובבואה להחליט אם לתת אישור לפי סעיפים 11 עד 13, יפעלו תפעל בהתאם למדיניות הממשלה או למדיניות השר בתחום משק החשמל, וישקלו ותשקול בין השאר את אלה:

ביטול רשיון התלייתו או שינויו

9.    (א)  הרשות רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן רשאית היא להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרשיון, ובכלל זה חובה לגלות מידע כנדרש לפי סעיף 5(א1)(2) או 5(ח), שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק זה.

 

          (ב)  הרשות רשאית לפעול כאמור בסעיף קטן (א) גם שלא מאחת הסיבות המנויות בו, מהשיקולים המנויים בסעיף 8.

 

          (ג)   הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אלא אם כן נתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו.

          (ג1) הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), בנוגע לרישיונות הטעונים אישור של השר כאמור בסעיף 4(ב2), אלא באישור השר; האמור בסעיף קטן זה לא יחול לעניין סמכותה של הרשות לבטל רישיון או להתלותו לפי סעיף קטן (א).

          (ד)  השרים רשאים לקבוע כללים למתן פיצוי בשל פעולות לפי סעיף קטן (ב) ויכול שעל פי כללים כאמור, יהיה שיעור הפיצוי אפס.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

(א) השר רשאי הרשות רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן רשאית היא באישור השר להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצא אם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרשיון, שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק זה.

(ב) השר רשאי הרשות, באישור השר, רשאית לפעול כאמור בסעיף קטן (א) גם שלא מאחת הסיבות המנויות בו, מהשיקולים המנויים בסעיף 8.

(ג) השר לא יעשה הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיו בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אלא אם כן נתן נתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

(א) הרשות רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן רשאית היא באישור השר להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרשיון, שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק זה.

(ב) הרשות, באישור השר, רשאית לפעול כאמור בסעיף קטן (א) גם שלא מאחת הסיבות המנויות בו, מהשיקולים המנויים בסעיף 8.

(ג) הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אלא אם כן נתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו.

(ג1) הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), בנוגע לרישיונות הטעונים אישור של השר כאמור בסעיף 4(ב2), אלא באישור השר; האמור בסעיף קטן זה לא יחול לעניין סמכותה של הרשות לבטל רישיון או להתלותו לפי סעיף קטן (א).

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

(א) הרשות רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן רשאית היא להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרשיון, ובכלל זה חובה לגלות מידע כנדרש לפי סעיף 5(א1)(2) או 5(ח), שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק זה.

ביצוע פעולות בידי יושב ראש הרשות

10.  (א)  לא קיים בעל רשיון הוראה לפי חוק זה, או הוראה שברשיון, ויושב ראש הרשות שוכנע כי אי קיום ההוראה מהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש, רשאי הוא לבצע את כל הדרוש לשם מניעת הסכנה האמורה במקום בעל הרשיון או למנות אדם שיופקד על הביצוע (להלן – הממונה), ולגבות מבעל הרשיון את כל ההוצאות שהוציא לשם כך; על גביית ההוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו ההוצאות מס כהגדרתו באותה פקודה.

          (ב)  יושב ראש הרשות לא יפעל כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרש בכתב מבעל הרשיון לבצע את כל הדרוש למניעת הסכנה, תוך זמן שנקבע בהודעה, ובעל הרשיון לא ביצע את הנדרש, ובלבד שבנסיבות הענין היתה שהות למתן הדרישה.

          (ג)   במילוי תפקידיו לפי סעיף זה, יפעל הממונה לפי הוראות יושב ראש הרשות ויהיו לו כל הסמכויות הדרושות לשם כך.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

ביצוע פעולות בידי המנהל יושב ראש הרשות

10. (א) לא קיים בעל רשיון הוראה לפי חוק זה, או הוראה שברשיון, והמנהל ויושב ראש הרשות שוכנע כי אי קיום ההוראה מהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש, רשאי הוא לבצע את כל הדרוש לשם מניעת הסכנה האמורה במקום בעל הרשיון או למנות אדם שיופקד על הביצוע (להלן – הממונה), ולגבות מבעל הרשיון את כל ההוצאות שהוציא לשם כך; על גביית ההוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו ההוצאות מס כהגדרתו באותה פקודה.

(ב) המנהל יושב ראש הרשות לא יפעל כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרש בכתב מבעל הרשיון לבצע את כל הדרוש למניעת הסכנה, תוך זמן שנקבע בהודעה, ובעל הרשיון לא ביצע את הנדרש, ובלבד שבנסיבות הענין היתה שהות למתן הדרישה.

(ג) במילוי תפקידיו לפי סעיף זה, יפעל הממונה לפי הוראות המנהל יושב ראש הרשות ויהיו לו כל הסמכויות הדרושות לשם כך.

הגבלות על העברת רשיון שיעבוד עיקול או שינוי מבנה

11.  (א)  רשיון או כל חלק ממנו אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור הרשות.

 

          (ב)  הרשות רשאית לקבוע ברשיון, כי נכסים מסוימים של בעל הרשיון, הדרושים לדעת הרשות לביצוע הפעילות לפי הוראות הרשיון, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור הרשות.

          (ג)   ערבויות שהמציא בעל הרשיון, וכספים שנתקבלו ממימושן, אינם ניתנים לעיקול או לשיעבוד.

          (ד)  הרשות רשאית לקבוע ברשיון כי שינוי או ארגון מחדש בבעל רשיון לרבות מיזוג, פיצול, פשרה, הסדר או פירוק מרצון, טעונים אישור הרשות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

11. (א) רשיון או כל חלק ממנו אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור השר הרשות.

(ב) השר רשאי הרשות רשאית לקבוע ברשיון, כי נכסים מסוימים של בעל הרשיון, הדרושים לדעת השר לדעת הרשות לביצוע הפעילות לפי הוראות הרשיון, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור השר באישור הרשות.

(ג) ערבויות שהמציא בעל הרשיון, וכספים שנתקבלו ממימושן, אינם ניתנים לעיקול או לשיעבוד.

(ד) השר רשאי הרשות רשאית לקבוע ברשיון כי שינוי או ארגון מחדש בבעל רשיון לרבות מיזוג, פיצול, פשרה, הסדר או פירוק מרצון, טעונים אישור השר אישור הרשות.

העברת שליטה

12.  (א)  לא יעביר ולא ירכוש אדם שליטה בבעל רשיון או זכויות בשותפות שהיא בעל רשיון, במישרין או בעקיפין, אלא באישור הרשות.

          (ב)  הרשות רשאית לאשר העברת שליטה או העברת זכויות בשותפות, ובלבד שנתקיימו במקבל ההעברה התנאים הנדרשים למתן הרשיון לפי חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

12. (א) לא יעביר ולא ירכוש אדם שליטה בבעל רשיון או זכויות בשותפות שהיא בעל רשיון, במישרין או בעקיפין, אלא באישור השר הרשות.

(ב) השר רשאי הרשות רשאית לאשר העברת שליטה או העברת זכויות בשותפות, ובלבד שנתקיימו במקבל ההעברה התנאים הנדרשים למתן הרשיון לפי חוק זה.

החזקת אמצעי שליטה

13.  (א)  בעל רשיון או המחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון, לא ירכוש ולא יחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון נוסף, אלא באישור הרשות.

          (ב)  בנוסף להוראות סעיף 12, לא יהיה אדם מחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון ספק שירות חיוני, אלא באישור הרשות.

          (ג)   החזיק אדם אמצעי שליטה בניגוד להוראות לפי חוק זה או לרישיונות שניתנו לו, לא יופעלו מכוח אמצעי השליטה המוחזקים כאמור, זכויות הצבעה למינוי דירקטורים, זכויות לקבלת דיבידנדים או כל זכות אחרת.

          (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על המדינה.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 389 (ה"ח 25)

הוספת סעיף קטן 13(ג)

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

(א) בעל רשיון או המחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון, לא ירכוש ולא יחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון נוסף, אלא באישור השר הרשות.

(ב) בנוסף להוראות סעיף 12, לא יהיה אדם מחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון ספק שירות חיוני, אלא באישור השר הרשות.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

(ג) החזיק אדם, למעט המדינה, אמצעי שליטה בניגוד להוראות לפי חוק זה או לרישיונות שניתנו לו, לא יופעלו מכוח אמצעי השליטה המוחזקים כאמור, זכויות הצבעה למינוי דירקטורים, זכויות לקבלת דיבידנדים או כל זכות אחרת.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על המדינה.

הגבלות על ספק שירות חיוני

14.  (א)  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה, רשאי בכל עת לקבוע בצו כי על בעל רשיון ספק שירות חיוני מסוים או דרך כלל, יחולו ההוראות הבאות, כולן או מקצתן:

(1)   קביעה שלפיה תובטח השליטה בו בידי אזרח ישראלי ותושב ישראל, לרבות קביעת שיעור מרבי של אמצעי שליטה שיוחזקו, במישרין או בעקיפין, בידי מי שאינו אזרח או תושב כאמור;

(2)   דרישה מטעמים של בטחון המדינה, כי נושאי משרה ובעלי תפקידים מסוימים בו כפי שיקבע, כולם או מקצתם, יהיו אזרחי ישראל ותושביה, וכי כולם או מקצתם יהיו בעלי סיווג בטחוני כפי שייקבע.

          (ב)  השר לא יתן צו כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן למי שחל עליו הצו הזדמנות להשמיע טענותיו.

פעולות אסורות ואכיפה

15.  (א)  פעולה שנעשתה בניגוד להוראות סעיפים 11 עד 14 או בניגוד להוראות שנקבעו לפיהם – בטלה.

          (ב)  מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), אדם אינו רשאי לממש את זכויותיו כתוצאה מפעולה שנעשתה בניגוד להוראות סעיפים 11 עד 14, במישרין או בעקיפין, למעט מכירתן של הזכויות או השתתפות ברווחי תאגיד.

          (ב1) להבטחת אכיפתם של סעיפים 11 עד 13 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאית הרשות לקבוע בכללים שתפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לעניין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל הרישיון, במישרין או בעקיפין.

          (ג)   להבטחת אכיפתם של סעיף 14 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאי השר לקבוע תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לענין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל רישיון ספק שירות חיוני, במישרין או בעקיפין.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

(ב1) להבטחת אכיפתם של סעיפים 11 עד 13 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאית הרשות לקבוע בכללים שתפרסם ברשומות תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לעניין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל הרישיון, במישרין או בעקיפין.

(ג) להבטחת אכיפתם של סעיפים 11 עד סעיף 14 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאי השר לקבוע תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לענין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל הרשיון בעל רישיון ספק שירות חיוני, במישרין או בעקיפין.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

(ב1) להבטחת אכיפתם של סעיפים 11 עד 13 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאית הרשות לקבוע בכללים שתפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לעניין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל הרישיון, במישרין או בעקיפין.

אגרות

16.  השרים רשאים לקבוע, דרך כלל או לסוגים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות שעל מבקש רשיון או בעל רשיון, לשלם.

פרק ג' – בעל רשיון ספק שירות חיוני

חובות בעל רשיון ספק שירות חיוני

17.  (א)  בעל רשיון ספק שירות חיוני –

(1)   יתן שירות לכלל הציבור בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות וביעילות, והכל לפי תנאי רשיונו ולפי כל דין;

(2)   ירכוש חשמל מבעלי רישיון ייצור, מבעלי רישיון אגירה או ממי שמייצרים או מבצעים אגירה של חשמל הפטורים מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) או (ב), כולם או חלקם, ויתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל בהתאם לתנאי רשיונו ולפי כל דין;

(3)   יתן שירותי גיבוי לבעל רשיון ייצור עצמי, לפי בקשתו, הכל בהתאם לתנאי רשיונו ולפי כל דין;

(4)   יפעל להבטחת מתן מלוא שירותיו במשך כל תקופת רשיונו, לרבות מתן שירותים לפי תכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19, תוך עשיית כל הפעולות הדרושות למתן השירותים כאמור.

          (ב)  בעל רשיון ספק שירות חיוני יערוך דו"חות כספיים כפי שקבעו השרים, בהתייעצות עם שר המשפטים לענין מידת הפירוט בהם, העקרונות החשבונאיים לעריכתם, ההצהרות והביאורים שיצורפו אליהם.

          (ג)   בעל רשיון ספק שירות חיוני יגבה תשלומים בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

          (ג1) בעל רישיון ספק שירות חיוני ישלם תשלומים לבעל רישיון או לצרכן, והכל בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

 

          (ד)  הרשות תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רשיון ספק שירות חיוני שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי חוק זה, להפסיקם, לעכבם או להגבילם, אם לא שולמו לבעל הרשיון התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות או לביצוע הרכישה כדין.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 389 (ה"ח 25)

(ג1) בעל רישיון הולכה ישלם תשלומים לבעל רישיון אחר בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

(ד) השר רשאי לקבוע כללים, תנאים ומקרים שבהם הרשות תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רשיון ספק שירות חיוני שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי חוק זה, להפסיקם, לעכבם או להגבילם, אם לא שולמו לבעל הרשיון התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות או לביצוע הרכישה כדין.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

(ג1) בעל רישיון הולכה ישלם תשלומים לבעל רישיון אחר בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

 

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 133 (ה"ח 282)

(א) בעל רשיון ספק שירות חיוני –

(1) יתן שירות לכלל הציבור באמינות וביעילות בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות וביעילות, והכל לפי תנאי רשיונו ולפי כל דין;

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

(ג1) בעל רישיון הולכה ספק שירות חיוני ישלם תשלומים לבעל רישיון או לצרכן, והכל בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

(א) בעל רשיון ספק שירות חיוני –

(1) יתן שירות לכלל הציבור בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות וביעילות, והכל לפי תנאי רשיונו ולפי כל דין;

(2) ירכוש חשמל מיצרן חשמל פרטי מבעלי רישיון ייצור, מבעלי רישיון אגירה או ממי שמייצרים או מבצעים אגירה של חשמל הפטורים מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) או (ב), כולם או חלקם, ויתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל בהתאם לתנאי רשיונו ולפי כל דין;

ביטול רישיון ספק שירות חיוני בשל  אי ביצוע תשלום

17א.  נוכחה הרשות כי בעל רישיון ספק שירות חיוני לא ביצע תשלום המגיע ממנו לבעל רישיון אחר, תבטל הרשות את רישיונו של אותו בעל רישיון ספק שירות חיוני, לאחר שהתרתה בו; בסעיף זה, "תשלום" – תשלום הנדרש מבעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק זה או לפי תנאי רישיונו.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17א

תחולת החוק על פעולות ספק שירות חיוני

18.  (א)  הוראות חוק זה, לענין בעל רשיון ספק שירות חיוני, יחולו עליו בין אם הוא בעל רשיון לפעילות נוספת לפי חוק זה ובין אם לאו, והן יחולו גם על כל הפעילויות הנוספות כאמור, שלגביהן הוא בעל רשיון.

          (ב)  השר רשאי, בהתאם למצב העובדתי במשק החשמל, לקבוע מעת לעת, כי בעל רשיון או רשיונות ייצור מרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל, ומשקבע כאמור יחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רשיון ספק שירות חיוני.

          (ג)   על יצרן חשמל ועל בעל רשיון שבידיו שליטה, במישרין או בעקיפין, ביצרן חשמל, יחולו הוראות חוק זה לענין בעל רשיון ספק שירות חיוני, למעט הוראות סעיף 17(א)(2).

תכנית פיתוח

19.    (א)  השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר רשאי לדרוש מבעל רישיון לניהול המערכת ומבעל רישיון חלוקה להגיש לאישורו, באופן ובמועד שיידרש, תכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר את התכנית, לא יפעל בעל רשיון ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה, לרבות שינויים שאושרו בה כאמור בסעיף קטן (א4), ולחובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17.

          (א1) בעל רישיון לניהול מערכת יכלול בתכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה שהוא מגיש לפי סעיף קטן (א), לוחות זמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית.

          (א2) לפני הגשת תכנית פיתוח למערכת ההולכה וההשנאה לאישור לפי סעיף קטן (א), יתייעץ בעל רישיון לניהול המערכת עם בעל רישיון הולכה בנוגע ללוחות הזמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית ולחלופות לפעולות אלה; התגלעו חילוקי דעות בין בעלי הרישיונות האמורים לגבי ההיתכנות לביצוע הפעולות, ובכלל זה ההיתכנות לביצוען בלוחות הזמנים כאמור (בסעיף קטן זה – מחלוקת) –

(1)   יגיש בעל רישיון לניהול המערכת לשר, נוסף על תכנית הפיתוח כאמור שערך, גם את עמדת בעל רישיון ההולכה במחלוקת;

(2)   יציין השר, בפנייתו לרשות ולשר האוצר לפי סעיף קטן (א), את המחלוקת, ויעביר להם את העמדות כפי שהוגשו לו.

          (א3) בעל רישיון חלוקה יערוך את תכנית הפיתוח לרשת החשמל המשמשת לחלוקה שהוא מגיש לפי סעיף קטן (א) בהתאם להנחיות בעל רישיון לניהול המערכת לעניין נקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה.

          (א4) תכנית פיתוח שאושרה כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתכלול הוראות לעניין אישור שינויים בתכנית, ובכלל זה הגורם המוסמך לאשרם.

          (ב)  לא הגיש בעל רישיון לניהול מערכת או בעל רישיון חלוקה תכנית פיתוח לפי הוראות סעיפים קטנים (א) עד (א3), לפי העניין, רשאי השר, בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר לקבוע לו תכנית פיתוח; קבע השר תכנית פיתוח כאמור, יהיה על בעל רישיון ספק שירות חיוני לפעול לפיה ולפי החובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17; לפני שהשר יקבע תכנית פיתוח לרשת חשמל המשמשת לחלוקה לפי הוראות סעיף קטן זה, הוא ישמע את עמדתו של בעל רישיון לניהול המערכת לעניין נקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה, ויחולו לעניין אישור שינויים בתכנית כאמור בסעיף קטן זה הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א4).

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 390 (ה"ח 25)

19. (א) השר בהתייעצות עם הרשות רשאי לדרוש מבעל רשיון ספק שירות חיוני להגיש לאישורו, באופן ובמועד שיידרש, תכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות את התכנית, לא יפעל בעל רשיון ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה.

(ב) לא הגיש בעל רשיון ספק שירות חיוני תכנית פיתוח לפי סעיף קטן (א), רשאי השר בהתייעצות עם הרשות לקבוע לו תכנית פיתוח ויהא על בעל הרשיון לפעול לפיה.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

19. (א) השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר רשאי לדרוש מבעל רשיון ספק שירות חיוני להגיש לאישורו, באופן ובמועד שיידרש, תכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר את התכנית, לא יפעל בעל רשיון ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה.

(ב) לא הגיש בעל רשיון ספק שירות חיוני תכנית פיתוח לפי סעיף קטן (א), רשאי השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר לקבוע לו תכנית פיתוח ויהא על בעל הרשיון לפעול לפיה.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

19. (א) השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר רשאי לדרוש מבעל רשיון ספק שירות חיוני מבעל רישיון לניהול המערכת ומבעל רישיון חלוקה להגיש לאישורו, באופן ובמועד שיידרש, תכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר את התכנית, לא יפעל בעל רשיון ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה, לרבות שינויים שאושרו בה כאמור בסעיף קטן (א4), ולחובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17.

(א1) בעל רישיון לניהול מערכת יכלול בתכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה שהוא מגיש לפי סעיף קטן (א), לוחות זמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית.

(א2) לפני הגשת תכנית פיתוח למערכת ההולכה וההשנאה לאישור לפי סעיף קטן (א), יתייעץ בעל רישיון לניהול המערכת עם בעל רישיון הולכה בנוגע ללוחות הזמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית ולחלופות לפעולות אלה; התגלעו חילוקי דעות בין בעלי הרישיונות האמורים לגבי ההיתכנות לביצוע הפעולות, ובכלל זה ההיתכנות לביצוען בלוחות הזמנים כאמור (בסעיף קטן זה – מחלוקת) –

(1) יגיש בעל רישיון לניהול המערכת לשר, נוסף על תכנית הפיתוח כאמור שערך, גם את עמדת בעל רישיון ההולכה במחלוקת;

(2) יציין השר, בפנייתו לרשות ולשר האוצר לפי סעיף קטן (א), את המחלוקת, ויעביר להם את העמדות כפי שהוגשו לו.

(א3) בעל רישיון חלוקה יערוך את תכנית הפיתוח לרשת החשמל המשמשת לחלוקה שהוא מגיש לפי סעיף קטן (א) בהתאם להנחיות בעל רישיון לניהול המערכת לעניין נקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה.

(א4) תכנית פיתוח שאושרה כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתכלול הוראות לעניין אישור שינויים בתכנית, ובכלל זה הגורם המוסמך לאשרם.

(ב) לא הגיש בעל רשיון ספק שירות חיוני תכנית פיתוח לפי סעיף קטן (א), רשאי השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר לקבוע לו תכנית פיתוח ויהא על בעל הרשיון לפעול לפיה.

(ב) לא הגיש בעל רישיון לניהול מערכת או בעל רישיון חלוקה תכנית פיתוח לפי הוראות סעיפים קטנים (א) עד (א3), לפי העניין, רשאי השר, בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר לקבוע לו תכנית פיתוח; קבע השר תכנית פיתוח כאמור, יהיה על בעל רישיון ספק שירות חיוני לפעול לפיה ולפי החובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17; לפני שהשר יקבע תכנית פיתוח לרשת חשמל המשמשת לחלוקה לפי הוראות סעיף קטן זה, הוא ישמע את עמדתו של בעל רישיון לניהול המערכת לעניין נקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה, ויחולו לעניין אישור שינויים בתכנית כאמור בסעיף קטן זה הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א4).

עסקאות בעל רשיון ספק חיוני או שירות לאחר

20.  (א)  (בוטל).

 

 

          (ב)  עסקאות עם בעל רשיון ספק שירות חיוני כאמור בסעיף 17(א)(2) ו-(3), ייערכו בהתאם לכללים שקבעה הרשות ושיפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות. בכללים כאמור ייקבעו המקרים שבהם תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לענין עסקה מסוימת.

          (ג)   בעל רשיון ייצור עצמי רשאי למכור חשמל, כפי שיוסכם בין הצדדים, בהתקיים אחד מאלה:

(1)   המכירה היא לבעל רשיון ספק שירות חיוני;

(2)   המכירה היא לתאגיד הנמנה עם תשלובת חברות שעמה נמנה בעל הרשיון ולשם כך אין צורך להוליך חשמל דרך מקרקעין שאין בהם זכויות למי שאינו נמנה עם אותה תשלובת;

לענין זה "תשלובת" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 390 (ה"ח 25)

(ב) עסקאות עם בעל רשיון ספק שירות חיוני כאמור בסעיף 17(א)(2) ו-(3) ובסעיף קטן (א), ייערכו בהתאם לכללים שקבע השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, ובהם עקרונות לקביעת כמויות חשמל, מועדי רכישה ומועדי שינויים, לפי הענין. בכללים כאמור ייקבעו המקרים שבהם תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לענין עסקה מסוימת.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

(א) על פי בקשתו של יצרן חשמל פרטי, יקבע השר תקבע הרשות ברשיונו כי הוא רשאי למכור חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני או למוכרו לאחר.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

(ב) עסקאות עם בעל רשיון ספק שירות חיוני כאמור בסעיף 17(א)(2) ו-(3) ובסעיף קטן (א), ייערכו בהתאם לכללים שקבע השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, ובהם עקרונות לקביעת כמויות חשמל, מועדי רכישה ומועדי שינויים, לפי הענין שקבעה הרשות ושיפורסמו ברשומות. בכללים כאמור ייקבעו המקרים שבהם תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לענין עסקה מסוימת.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

(א) על פי בקשתו של יצרן חשמל פרטי, תקבע הרשות ברשיונו כי הוא רשאי למכור חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני או למוכרו לאחר.

(ב) עסקאות עם בעל רשיון ספק שירות חיוני כאמור בסעיף 17(א)(2) ו-(3) ובסעיף קטן (א), ייערכו בהתאם לכללים שקבעה הרשות ושיפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות. בכללים כאמור ייקבעו המקרים שבהם תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לענין עסקה מסוימת.

פרק ד' – רשות החשמל

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

פרק ד' – הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל רשות החשמל

סימן א' – הרכב הרשות, סמכויותיה ותפקידיה

הקמת הרשות

21.    מוקמת בזה רשות החשמל במשרד שתפעל בהתאם למטרותיו של חוק זה ובהתאם למדיניות השר ולמדיניות הממשלה בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין, בתחום משק החשמל, תיישם את מדיניותם בהתאם להוראות חוק זה וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ותמלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק זה ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

21. מוקמת בזה רשות לשירותים ציבוריים – חשמל שתפעל בהתאם למטרותיו של חוק זה ובהתאם למדיניות הממשלה, למדיניות השר או למדיניות השרים בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין, בתחום משק החשמל, וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ותמלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק זה ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

21. מוקמת בזה רשות לשירותים ציבוריים – חשמל רשות החשמל במשרד שתפעל בהתאם למטרותיו של חוק זה ובהתאם למדיניות הממשלה, למדיניות השר או למדיניות השרים למדיניות השר ולמדיניות הממשלה בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין, בתחום משק החשמל, תיישם את מדיניותם בהתאם להוראות חוק זה וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ותמלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק זה ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר.

ייעוץ טרם קביעת מדיניות

21א.  (א)  הרשות תהיה הגורם המקצועי במשרד בתחום משק החשמל, המסייע לשר בגיבוש מדיניותו כאמור בסעיף 57א.

          (ב)  בגיבוש עקרונות המדיניות יתייעץ השר עם הרשות כגורם המקצועי במשרד בתחום משק החשמל, לרבות בעניין עלויות הנובעות מיישום המדיניות; עמדת הרשות תפורסם באתר האינטרנט שלה, לאחר שעקרונות המדיניות פורסמו באתר האינרטנט של המשרד בהתאם להוראות סעיף 57א(ב).

          (ג)   הרשות תייעץ לממשלה בקביעת מדיניות בתחום משק החשמל, אם התבקשה לכך על ידי השר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 21א

מינוי הרשות והרכבה

22.    (א)  הרשות תהיה מורכבת מחמישה חברים; חברי הרשות יהיו אזרחי ישראל ותושביה.

          (ב)  הרכב הרשות הוא:

(1)   יושב ראש הרשות, שתמנה הממשלה לפי הצעת השר בהתייעצות עם שר האוצר;

(2)   המנהל הכללי של המשרד שיכהן מתוקף תפקידו, או נציג השר שתמנה הממשלה לפי הצעת השר מקרב עובדי משרדו;

(3)   הממונה על התקציבים במשרד האוצר שיכהן מתוקף תפקידו, או נציג שר האוצר שתמנה הממשלה לפי הצעת שר האוצר מקרב עובדי משרדו;

(4)   נציג מקרב הציבור שתמנה הממשלה לפי הצעת השר, שהוא בעל תואר אקדמי באחד ממקצועות אלה: כלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, הנדסה או מקצוע אחר בתחום משק החשמל, ולו ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתחומים האמורים;

(5)   נציג מקרב הציבור שתמנה הממשלה לפי הצעת שר האוצר, שהוא בעל תואר אקדמי באחד ממקצועות אלה: כלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, הנדסה או מקצוע אחר בתחום משק החשמל, ולו נייסון מצטבר של חמש שנים לפחות בתחומים האמורים.

          (ג)   חברי הרשות כאמור בסעיף קטן (ב)(2) עד (5) ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור ולמנותם, ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

          (ד)  הודעה על מינוי חברי הרשות תפורסם ברשומות.

          (ה)  לישיבות הרשות יוזמן משקיף מקרב עובדי המשרד להגנת הסביבה, שתמנה הממשלה לפי הצעת השר להגנת הסביבה, ויחולו עליו הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), וסעיפים 23 ו-29, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

מינוי הרשות והרכבה

22. (א) הרשות תהיה מורכבת מחמישה חברים שמינתה הממשלה, לפי הצעת השרים; חברי הרשות יהיו אזרחי ישראל ותושביה.

(ב) הממשלה, לפי הצעת השרים, תמנה יושב ראש לרשות, כאמור בסימן ב' לפרק זה.

(ג) הרכב הרשות הוא –

(1) יושב ראש הרשות;

(2) שני נציגי ממשלה ובהם נציג השר מקרב עובדי משרדו ונציג שר האוצר מקרב עובדי משרדו;

(3) שני נציגים מקרב הציבור, שהם בעלי תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, הנדסה או מקצוע אחר בתחום משק החשמל, ולהם גם נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתחומים האמורים.

(ד) חברי הרשות לפי סעיף קטן (ג)(2) ו-(3) ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור ולמנותם, ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

(ה) הודעה על מינוי חברי הרשות תפורסם ברשומות.

חובת גילוי ואיסור התקשרות

23.  (א)  לא יתמנה ולא יכהן כחבר הרשות מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הרשות לבין ענין אחר שלו או של בן משפחתו או של תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי ענין בהם.

          (ב)  חבר רשות שעשוי להיות לו ענין, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון ברשות, יודיע על כך בכתב ליושב ראש הרשות, מיד לאחר שנודע לו כי הנושא האמור עומד לדיון, ולא יהיה נוכח בדיוני הרשות באותו נושא.

ישיבות הרשות

24.  ישיבות הרשות יתקיימו לפחות אחת לחודש; הרשות תקיים ישיבה מיוחדת אם דרשו זאת לפחות שניים מחבריה; הישיבה תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם בנסיבות הענין נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר; בישיבה תדון הרשות בנושאים המפורטים בדרישה.

סדרי עבודת הרשות

25.  (א)  המנין החוקי בישיבת הרשות הוא רוב חבריה.

          (ב)  החלטות הרשות יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים המצביעים באותה ישיבה, ובמקרה של קולות שקולים יהיה ליושב ראש הרשות קול נוסף.

          (ג)   הרשות תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונוהלי דיוניה, ככל שאלה לא נקבעו בחוק זה או על פיו.

          (ד)  (1)   סבר השר כי החלטה שקיבלה הרשות אינה תואמת את מדיניותו או את מדיניות הממשלה בתחום משק החשמל, או את מטרות החוק, רשאי הוא, בתוך 30 ימים מהמועד שבו הביאה הרשות את ההחלטה לידיעתו, להצביע לפני הרשות על ההיבטים שבהם חרגה ההחלטה לדעתו מהמדיניות כאמור או ממטרות החוק, ולהורות לרשות על קיום דיון נוסף בעניין;

(2)   הורה השר כאמור בפסקה (1), תושהה החלטת הרשות עד לעריכת דיון נוסף בנושא, לשם בחינת ההתאמות, אם הן נדרשות לדעת הרשות; דיון נוסף כאמור יתקיים בתוך חודשיים מהמועד שבו הורה השר לרשות לקיימו; מצאה הרשות שהחלטתה תואמת את המדיניות כאמור או את מטרות החוק, ואין צורך בשינויה, תפרט את נימוקי החלטתה והשהיית ההחלטה תבוטל;

(3)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על החלטות הרשות בעניין תעריפים, שלגביהן יישמר שיקול דעתה המקצועי הבלעדי כאמור בסעיף 30(1) ועל החלטות הרשות בדיון נוסף כאמור בסעיף קטן זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 86 (ה"ח 951)

הוספת סעיף קטן 25(ד)

תוקף

26.  קיום הרשות, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר הרשות.

הוצאות וגמול

27.  חברי הרשות מקרב הציבור יקבלו גמול והחזר הוצאות בעד שירותם ברשות בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), תשנ"ד-1994, ולשם כך תיחשב הרשות לחברה בסיווג הגבוה ביותר.

החלת דינים על הרשות

28.  חברי הרשות, שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

(1)  חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

(2)  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959;

(3)  חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979;

(4)  חוק העונשין, תשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(5)  פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971;

(6)  פקודת הנזיקין [נוסח חדש];

(7)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969.

פקיעת כהונה

29.  (א)  חבר הרשות יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לממשלה;

(2)   נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, והממשלה, על פי הצעת השר שלפי הצעתו נתמנה אותו חבר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב;

(3)   הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(4)   אם נתמנה כחבר מקרב הציבור – נתמנה עובד מדינה, ואם נתמנה כעובד המשרד או משרד האוצר – חדל להיות עובד המשרד או משרד האוצר בהתאמה;

(5)   אם הממשלה קבעה, לפי הצעת השרים ועל דעת הרשות, כי אינו ממלא את תפקידו כראוי.

          (ב)  נעדר חבר הרשות, ללא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של הרשות או מחמש ישיבות בשנה אחת, רשאית הממשלה, על פי הצעת השר שלפי הצעתו נתמנה אותו חבר, לבטל את מינויו.

          (ג)   הוגש כתב אישום נגד חבר הרשות בעבירה שיש עמה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, קלון, רשאית הממשלה, על פי הצעת השרים, להשעות את החבר מכהונתו עד למתן פסק-דין סופי בענינו.

          (ד)  לא יושעה חבר רשות לפי סעיף קטן (ג), אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא בפני השרים את טענותיו לענין ההשעיה, תוך תקופה שיקבעו השרים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 86 (ה"ח 951)

(א) חבר הרשות יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, אם נתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לממשלה;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, והממשלה, על פי הצעת השרים השר שלפי הצעתו נתמנה אותו חבר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב;

(3) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(4) אם נתמנה כחבר מקרב הציבור – נתמנה עובד מדינה, ואם נתמנה כעובד מדינה – חדל להיות עובד מדינה ואם נתמנה כעובד המשרד או משרד האוצר – חדל להיות עובד המשרד או משרד האוצר בהתאמה;

(5) אם הממשלה קבעה, לפי הצעת השרים ועל דעת הרשות, כי אינו ממלא את תפקידו כראוי.

(ב) נעדר חבר הרשות, ללא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של הרשות או מחמש ישיבות בשנה אחת, רשאית הממשלה, על פי הצעת השרים השר שלפי הצעתו נתמנה אותו חבר, לבטל את מינויו.

תפקידי הרשות

30.  ואלה תפקידי הרשות:

(1)  קביעת תעריפים ודרכי עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כך, לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם להוראות סעיפים 31 ו-32;

(2)  קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רשיון ספק שירות חיוני לצרכן, לבעל רישיון הספקה, ליצרן חשמל, ליצרן חשמל פרטי, לבעל רישיון אגירה או לבעל רישיון ספק שירות חיוני אחר (להלן – אמות מידה) ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה;

(3)  מתן רישיונות ופיקוח על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות וכן, ככל שלא קבע השר תקנות לפי פסקאות (1) או (4) של סעיף 7(א) – קביעת כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר;

(3א) קביעת אמות מידה לעניין המקרקעין שייחשבו לחטיבת קרקע, ולעניין הגורם שייחשב לצרכן בחטיבת קרקע אם יש יותר מגורם אחד שיכול להיחשב לצרכן כאמור;

(4)  קביעת כללים לעריכת עסקאות בין בעל רישיון ספק שירות חיוני לבין בעל רישיון;

(5)  פיקוח על מילוי הוראות לפי חוק זה על ידי בעל רישיון ואכיפתן.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

הוספת פסקה 30(3)

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

(1) קביעת תעריפים ודרכי עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כך, לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם להוראות סעיפים 31 ו-32;

(2) קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רשיון ספק שירות חיוני לצרכן, לבעל רישיון הספקה, ליצרן חשמל, ליצרן חשמל פרטי או לבעל רישיון ספק שירות חיוני אחר (להלן – אמות מידה) ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה;

(3) מתן רישיונות ופיקוח על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות וכן, ככל שלא קבע השר תקנות לפי פסקאות (1) או (4) של סעיף 7(א) – קביעת כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר;

(4) קביעת כללים לעריכת עסקאות בין בעל רישיון ספק שירות חיוני לבין בעל רישיון;

(5) פיקוח על מילוי הוראות לפי חוק זה על ידי בעל רישיון ואכיפתן.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

(2) קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רשיון ספק שירות חיוני לצרכן, לבעל רישיון הספקה, ליצרן חשמל, ליצרן חשמל פרטי, לבעל רישיון אגירה או לבעל רישיון ספק שירות חיוני אחר (להלן – אמות מידה) ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה;

(3) מתן רישיונות ופיקוח על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות וכן, ככל שלא קבע השר תקנות לפי פסקאות (1) או (4) של סעיף 7(א) – קביעת כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר;

(3א) קביעת אמות מידה לעניין המקרקעין שייחשבו לחטיבת קרקע, ולעניין הגורם שייחשב לצרכן בחטיבת קרקע אם יש יותר מגורם אחד שיכול להיחשב לצרכן כאמור;

קביעת תעריפים

31.  (א)  הרשות תקבע את התעריפים על בסיס עקרון העלות בהתחשב, בין היתר, בסוג השירותים וברמתם; כל מחיר ישקף את עלות השירות המסוים, בלא שתהיה הפחתת מחיר אחד על חשבון העלאתו של מחיר אחר; נקבעה בתקציב המדינה תמיכה לצורך הפחתת מחיר שירות, יופחת סכום התמיכה מן העלות של אותו שירות.

          (ב)  לצורך קביעת התעריפים, תבצע הרשות פעולות של בקרת העלויות של בעל רשיון ספק שירות חיוני; הרשות רשאית שלא להביא בחשבון, לענין קביעת תעריפים, הוצאות, כולן או חלקן, אשר לדעתה אינן דרושות למילוי חובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני; ביישום עקרון העלות לצורך קביעת התעריפים, תכיר הרשות בעלויות הנובעות מכל אלה:

(1)   עקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 57א;

(2)   הוראות השר לעניין הפעלת משק החשמל בשעת חירום שניתנו לפי סעיף 58(ב);

(3)   הוראות השר לעניין הפעלת משק הגז בשעת חירום שניתנו לפי סעיף 91(ב) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(4)   הוראות השר שעניינן מענה לצרכים הנובעים ממצב חירום, הנדרשות לביצוע בזמן חירום, שניתנו בכתב לבעל רישיון ספק שירות חיוני בזמן חירום, לפי כל דין או בהתאם לתנאי רישיונו; השר יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד, בהקדם האפשרי, למעט הוראות שאין לפרסמן מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה.

          (ג)   לענין העלות כאמור בסעיף קטן (א), תביא הרשות בחשבון שיעור תשואה נאות על ההון, בהתחשב בזכויותיו ובחובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בקביעת התעריפים המשולמים על ידי כלל הצרכנים תביא הרשות בחשבון את העלויות שלא הובאו בחשבון כתוצאה מהתשלומים המופחתים לפי סעיף 31א.

מיום 27.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2089 מיום 27.3.2007 עמ' 153 (ה"ח 135)

הוספת סעיף קטן 31(ד)

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

(ב) לצורך קביעת התעריפים, תבצע הרשות פעולות של בקרת העלויות של בעל רשיון ספק שירות חיוני; הרשות רשאית שלא להביא בחשבון, לענין קביעת תעריפים, הוצאות, כולן או חלקן, אשר לדעתה אינן דרושות למילוי חובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני; ביישום עקרון העלות לצורך קביעת התעריפים, תכיר הרשות בעלויות הנובעות מעקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 57א.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

(ב) לצורך קביעת התעריפים, תבצע הרשות פעולות של בקרת העלויות של בעל רשיון ספק שירות חיוני; הרשות רשאית שלא להביא בחשבון, לענין קביעת תעריפים, הוצאות, כולן או חלקן, אשר לדעתה אינן דרושות למילוי חובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני; ביישום עקרון העלות לצורך קביעת התעריפים, תכיר הרשות בעלויות הנובעות מעקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 57א. בעלויות הנובעות מכל אלה:

(1) עקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 57א;

(2) הוראות השר לעניין הפעלת משק החשמל בשעת חירום שניתנו לפי סעיף 58(ב);

(3) הוראות השר לעניין הפעלת משק הגז בשעת חירום שניתנו לפי סעיף 91(ב) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(4) הוראות השר שעניינן מענה לצרכים הנובעים ממצב חירום, הנדרשות לביצוע בזמן חירום, שניתנו בכתב לבעל רישיון ספק שירות חיוני בזמן חירום, לפי כל דין או בהתאם לתנאי רישיונו; השר יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד, בהקדם האפשרי, למעט הוראות שאין לפרסמן מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה.

תשלומים מופחתים

31א.  (א)  צרכן הזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, ישלם תשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שצרך מדי חודש בשימוש ביתי בלבד; בסעיף זה, "תעריף ביתי" – התעריף לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת לבתים המשמשים למגורים בלבד.

          (א1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשנים 2022 עד 2025 גם לגבי אישה שמלאו לה 62 שנים ומשתלמת לה גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

          (ב)  (1)   השר, בהתייעצות עם שר הרווחה ובהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות, שמי שנמנה עמן ישלם תשלום מופחת, בשיעור שיקבע מהתעריף הביתי, כמות החשמל שבעדה יהיה זכאי לתשלום מופחת, וכן שיעורי הנחה וכמויות שונים לקבוצות אוכלוסיה, ולשם כך רשאי הוא להביא בחשבון את מספר הנפשות המתגוררות בבית הצרכן ואזור המגורים, את הכנסותיהן, גילן ומצבן הרפואי, והכל ביחס לצריכת החשמל הממוצעת של צרכנים שבביתם אותו מספר נפשות.

(2)   זכאות לתשלומים מופחתים לפי סעיף קטן זה תיקבע כך, שסך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת חשמל לפי סעיף זה לא יעלה על סכום השווה ל-1.5% מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל.

          (ג)   השר, בהתייעצות עם שר הרווחה, יקבע הוראות בדבר דרכים להוכחת הזכאות לתשלום מופחת בהתאם להוראות סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין אופן מסירת מידע לשם הוכחת זכאות כאמור.

          (ד)  (פקע).

מיום 27.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2089 מיום 27.3.2007 עמ' 153 (ה"ח 135)

הוספת סעיף 31א

 

מיום 1.5.2012 עד יום 31.12.2013

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 278 (ה"ח 666)

31א. (א) צרכן הזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 או נמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתוספת, ישלם תשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שצרך מדי חודש בשימוש ביתי בלבד; בסעיף זה, "תעריף ביתי" – התעריף לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת לבתים המשמשים למגורים בלבד.

(ב) (1) השר, בהתייעצות עם שר הרווחה ובהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות, שמי שנמנה עמן ישלם תשלום מופחת, בשיעור שיקבע מהתעריף הביתי, כמות החשמל שבעדה יהיה זכאי לתשלום מופחת, וכן שיעורי הנחה וכמויות שונים לקבוצות אוכלוסיה, ולשם כך רשאי הוא להביא בחשבון את מספר הנפשות המתגוררות בבית הצרכן ואזור המגורים, את הכנסותיהן, גילן ומצבן הרפואי, והכל ביחס לצריכת החשמל הממוצעת של צרכנים שבביתם אותו מספר נפשות.

(2) זכאות לתשלומים מופחתים לפי סעיף קטן זה תיקבע כך, שסך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת חשמל לפי סעיף זה לא יעלה על סכום השווה ל-1.5% מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל.

(ג) השר, בהתייעצות עם שר הרווחה, יקבע הוראות בדבר דרכים להוכחת הזכאות לתשלום מופחת ותנאים לקבלתה בהתאם להוראות סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין אופן מסירת מידע לשם הוכחת זכאות כאמור.

(ד) הרשות תפרסם מדי רבעון נתונים, בהתאם למידע שתקבל מבעל רישיון ספק שירות חיוני, בדבר סך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת חשמל לפי סעיף זה (בסעיף קטן זה – סך ההפחתה), לפי הקבוצות המנויות בתוספת; ואולם אם בהתאם לפרסום כאמור הסתבר כי ברבעון מסוים של השנה סך ההפחתה חרג מ-1.4% מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל, תיגרע הקבוצה המנויה באותה עת אחרונה בתוספת; שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על גריעה כאמור בהקדם האפשרי.

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 17

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 257 (ה"ח 1443)

הוספת סעיף קטן 31א(א1)

עדכון התעריפים

32.  (א)  הרשות תקבע את התעריפים מעת לעת לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם להוראות סעיף 30(1) וסעיף 31 והם יעודכנו לפי נוסחת עדכון שתקבע הרשות.

          (ב)  נוסחת העדכון לפי סעיף קטן (א) יכול שתביא בחשבון מקדם התייעלות; לענין זה, "מקדם התייעלות" – שיעור ההפחתה מן העדכון, אשר הרשות, בהתייעצות עם השרים, תחליט להביא בחשבון, לשם התייעלותו של בעל רשיון ספק שירות חיוני.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

(א) הרשות תקבע את התעריפים מעת לעת לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם להוראות סעיף 30(1) וסעיף 31 והם יעודכנו לפי נוסחת עדכון שתקבע הרשות.

קביעת אמות מידה

33.    (א)  הרשות תקבע אמות מידה, בכפוף לתכנית הפיתוח שאישר השר לפי סעיף 19; אמות המידה יועמדו לעיון הציבור ויפורסמו ברשומות, באתר האינטרנט של הרשות ובדרך אחרת שיקבע השר.

 

          (ב)  הרשות תקבע הוראות לענין תשלומים שישלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכנים בשל הפרת אמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 390 (ה"ח 25)

33. (א) הרשות תקבע אמות מידה, בכפוף לתכנית הפיתוח שאישר השר לפי סעיף 19; אמות המידה יועמדו לעיון הציבור ויפורסמו בדרך שיקבע השר.

(ב) הרשות תקבע הוראות לענין תשלומים שישלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכנים בשל הפרת אמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

(א) הרשות תקבע אמות מידה, בכפוף לתכנית הפיתוח שאישר השר לפי סעיף 19; אמות המידה יועמדו לעיון הציבור ויפורסמו בדרך ברשומות ובדרך אחרת שיקבע השר.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

(א) הרשות תקבע אמות מידה, בכפוף לתכנית הפיתוח שאישר השר לפי סעיף 19; אמות המידה יועמדו לעיון הציבור ויפורסמו ברשומות ברשומות, באתר האינטרנט של הרשות ובדרך אחרת שיקבע השר.

חובות רישום חשבונאי

34.  הרשות רשאית לקבוע חובות בדבר רישום חשבונאי ודיווח לציבור שיחולו על בעל רשיון ספק שירות חיוני, בנוסף לחובות המוטלות עליו לפי כל דין; החובות יכול שיכללו הוראות בדבר פירוט הדינים והחשבונות שיפרסם בעל רשיון ספק שירות חיוני, ומועדי פרסומם.

דיווח לרשות

35.  לצורך מילוי תפקידיה לפי חוק זה, רשאית הרשות לחייב בעל רשיון ספק שירות חיוני, להגיש לה דינים וחשבונות וכל מידע, בהתאם לדרישותיה.

פרסום החלטות

36.  החלטות הרשות לפי חוק זה, לרבות ביאורים בדבר אופן קביעת התעריפים ונתונים סטטיסטיים, יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, זולת אם קבעה הרשות אחרת, בנסיבות מיוחדות שינומקו.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

36. החלטות הרשות לפי חוק זה, לרבות ביאורים בדבר אופן קביעת התעריפים ונתונים סטטיסטיים, יפורסמו ברבים באתר האינטרנט של הרשות, זולת אם קבעה הרשות אחרת, בנסיבות מיוחדות שינומקו.

שמיעת עמדות ארגוני הצרכנים

37.  לצורך מילוי תפקידיה לפי חוק זה –

(1)  הרשות תאפשר לנציגי ארגוני צרכנים להביא בפניה הצעות ועמדות, לענין קביעת התעריפים ואמות המידה, בדרך שיקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר, לפי הצעת הרשות;

          (2)  הרשות תבדוק תלונות של צרכנים ותחליט בהן.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 390 (ה"ח 25)

(2) הרשות תבדוק תלונות של צרכנים ותחליט בהן.

דיווח לשר

37א.  (א)  הרשות תגיש לשר, בתחילת כל שנה, תכנית עבודה לאותה שנה, ובסיומה – דיווח על פעילותה באותה שנה; כמו כן תמסור הרשות לשר, לפי דרישתו, בתוך זמן סביר, דיווחים נוספים על פעילותה, וכן נתונים ומידע הנוגעים לפעילותה, בין בכלל ובין בנושא מסוים, הכל כפי שיפורט בדרישה.

          (ב)  השר או שר האוצר רשאים לדרוש מהרשות לגבש עמדה בענין מסוים, שיפורט בדרישה; דרשו כאמור, תדון הרשות באותו ענין ותגבש את עמדתה בתוך 60 ימים או בתוך מועד סביר אחר שנקבע בדרישה; לא דנה הרשות באותו ענין בתוך התקופה האמורה, למעט מסיבות שאינן תלויות בה, רשאים השר או שר האוצר, במסגרת סמכותם לפי כל דין, לפעול באותו נושא שלא באמצעות הרשות.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 380 (ה"ח 143)

הוספת סעיף 37א

מינוי רשות חדשה

37ב.  (א)  ראה השר כי הרשות אינה פועלת כראוי בהתאם להוראות חוק זה, יודיע לרשות, בהודעה מנומקת בכתב שישלח ליושב ראש הרשות, כי אם בתוך זמן סביר שיקבע לא תמלא הרשות את המוטל עליה כפי שיפרט בדרישתו, יורה על פיזורה; לא מילאה הרשות את שהוטל עליה בתוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה, להורות על פיזור הרשות, והוראות סעיף 40 לא יחולו לענין זה.

          (ב)  בתוך 30 ימים מיום פיזור הרשות לפי סעיף קטן (א), תמונה רשות חדשה לפי הוראות סעיף 22; השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים.

          (ג)   עד למינוי רשות חדשה כאמור בסעיף קטן (ב), תמשיך הרשות לפעול בהרכבה הקודם.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 380 (ה"ח 143)

הוספת סעיף 37ב

סימן ב': יושב ראש הרשות

סמכויות ותקופת כהונה

38.  (א)  יושב ראש הרשות, שמונה לפי סעיף 22(ב)(1), ישמש גם כמנהל הרשות ויהיה ממונה על ביצוע תפקידי הרשות לפי חוק זה; יושב ראש הרשות יהיה כפוף במישרין לשר.

          (ב)  יושב ראש הרשות יהיה עובד מדינה, ותקופת כהונתו – חמש שנים, וניתן לחזור ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

38. (א) יושב ראש הרשות, שמונה לפי סעיף 22(ב), יהיה סעיף 22(ב)(1), ישמש גם כמנהל הרשות ויהיה ממונה על ביצוע תפקידי הרשות לפי חוק זה; יושב ראש הרשות יהיה כפוף במישרין לשר.

(ב) יושב ראש הרשות יהיה עובד מדינה, ותקופת כהונתו – חמש שנים, וניתן לחזור ולמנותו לתקופה נוספת של ארבע שנים לתקופת כהונה נוספת אחת.

כשירות לכהונה

39.  כשיר לכהן כיושב ראש הרשות, אזרח ישראלי ותושב בה שנתקיימו בו שניים מאלה:

(1)  הוא בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסה או מקצוע אחר שבתחום התפקידים של הרשות לפי חוק זה;

(2)  הוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי, או בתפקיד בכיר בשירות הציבור בנושאים כלכליים או הנדסיים.

הפסקת כהונתו של יושב ראש הרשות

40.  הממשלה לא תפסיק את כהונתו של יושב ראש הרשות לפי סעיף 29(א)(5), אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות לערור על החלטתה לפני ועדת השירות לפי סעיף 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959; ועדת השירות תדון בערר לאחר קבלת חוות דעת מנציב שירות המדינה.

השעיית יושב ראש הרשות

41.  השעתה הממשלה את יושב ראש הרשות לפי סעיף 29(ג), תמנה לפי הצעת השרים, ממלא מקום שיתקיימו בו תנאי הכשירות לפי סעיף 39; לממלא המקום יהיו כל הסמכויות של יושב ראש הרשות לפי חוק זה.

סימן ג': מבנה הרשות

תקציב הרשות

42.  תקציב הרשות ייקבע בחוק תקציב שנתי, בסעיף תקציב נפרד; הממונה על סעיף תקציב זה, לענין חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, יהיה יושב ראש הרשות.

עובדי הרשות   עובדי מדינה

43.  (א)  עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, ובלבד שיושב ראש הרשות יהיה מורשה, באישור השר, ביחד עם חשב הרשות, לייצג את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים.

          (ב)  עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות יושב ראש הרשות ובפיקוחו.

          (ג)   לא יופסק שירותו של עובד הרשות אלא בהסכמתו של יושב ראש הרשות או על פי הוראת בית המשפט או בית דין מוסמך.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

(א) עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, ובלבד שיושב ראש הרשות יהיה מורשה, באישור השרים השר, ביחד עם חשב הרשות, לייצג את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים.

עסקאות הרשות

44.  לצורך ביצוע הוראות חוק זה מורשה יושב ראש הרשות, ביחד עם חשב הרשות, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, תשי"א-1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.

פרק ה' – סמכות להיכנס למקרקעין לביצוע עבודות

הרשאה לביצוע עבודות והקמת מיתקני חשמל

45.  בנוסף להוראות כל דין, ביצוע עבודות והקמת מיתקנים כאמור בסעיף 145(ו) לחוק התכנון והתקנות לפיו, על ידי בעל רשיון, טעונים הרשאה מאת המנהל.

סמכות כניסה למקרקעין וביצוע עבודות בהם

46.  (א)  לצורך מילוי תנאי רשיונו, רשאי בעל רשיון, אם קיבל לכך את הסכמת בעל המקרקעין, להיכנס למקרקעין, בין מקרקעין ציבוריים ובין מקרקעין פרטיים ולבצע בהם פעולות אלה:

(1)   לערוך מדידות ובדיקות כנדרש;

(2)   להקים ולהעביר רשתות חשמל במקרקעין ולהקים בהם עמודים;

(3)   להתקין, לבנות או להציב מיתקן חשמל במקרקעין;

(4)   לחפור, להסיר אבן, אדמה ועץ ולבצע פעולות נילוות אחרות הדרושות להפעלת הסמכויות האמורות בפסקאות (2) ו-(3);

(5)   להסיר או לגזום, מסביב לכל מיתקן חשמל או רשת חשמל קיימים או מתוכננים, כל צמח המפריע לבנייתו, לקיומו או לפעילותו התקינה של מיתקן חשמל או של רשת חשמל;

(6)   לבצע בדיקה, תיקון, או הסרה של מיתקן חשמל הנמצא במקרקעין וכן לבצע בו שינוי שאין בו משום פגיעה בהיקף השימוש באותם מקרקעין;

(7)   לחפור תעלות, מנהרות ומעברים על-קרקעיים ותת-קרקעיים;

(8)   להניח כבלים ולהעביר צינורות במקרקעין;

                 (9)   (א)   לפתוח ולהכשיר כל דרך לשם ביצוע עבודות חשמל במקרקעין ובלבד שמיד עם השלמת העבודה יחזיר את הדרך למצב הקודם;

(ב)   בפסקה זו, "דרך" – לרבות מסילה, כביש, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות מעבר בהם;

(10)  להסיר כל מיתקן המפריע שלא כדין לפעילות תקינה של בעל הרשיון למילוי תנאי הרשיון ולהסיר כל מכשול המפריע לפעילות כאמור;

(11)  להתקין ולבנות תאים, שוחות, תחנות השנאה, ארגזי חלוקה, הסתעפות, חיבורים וכל מיתקן חשמלי נוסף או אחר שיידרש לשם הקמת הרשת, תפעולה, שיפורה, הרחבתה ותיקונה;

(12)  בכפוף לאמור בכל דין, להקים רשתות תקשורת במקרקעין;

(13)  לעבור ברכב במקרקעין, הנמצאים בסמוך למקום שבו נדרש לבצע פעולות המפורטות בפסקאות (1) עד (12).

          (ב)  לא נתן בעל המקרקעין הסכמתו לביצוע הפעולות לפי סעיף קטן (א), יהיה בעל הרשיון רשאי להיכנס למקרקעין לצורך מילוי תנאי רשיונו ולבצע בהם את הפעולות האמורות, אם קיבל הרשאה לכך מאת המנהל כאמור בסעיף 47.

          (ג)   בבואו ליתן הרשאה לפי סעיף קטן (א) להיכנס למקרקעין פרטיים לביצוע עבודות שאינן לצורך אותם מקרקעין, ישקול המנהל, בין היתר, קיומה של אפשרות חלופית לביצוע אותן עבודות.

          (ד)  כניסה על פי סעיף זה למיתקן בטחוני, טעונה אישור מראש של הגוף המוסמך לכך על פי דין, לגבי אותו מיתקן.

הודעה על כוונה להיכנס למקרקעין

47.  (א)  ביקש בעל רשיון מהמנהל לתת הרשאה לפי סעיף 46(ב), יודיע על כך המנהל לבעל המקרקעין ויתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו.

          (ב)  נתן המנהל הרשאה לפי סעיף 46(ב), יודיע על כך לבעל המקרקעין בצירוף נימוקים, ויפרסם את ההודעה בשני עיתונים יומיים כאמור בסעיף 1א בחוק התכנון; בהודעה יצוין המועד שבו רשאי בעל הרשיון להיכנס למקרקעין.

          (ג)   לא ייכנס בעל רשיון למקרקעין כל עוד לא חלפו 25 ימים מהיום שבו נמסרה ההודעה על ההרשאה לבעל המקרקעין, אלא אם כן קבע המנהל תקופה קצרה מזו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

          (ד)  בעל רשיון המתכוון לבצע עבודות לפי פרק זה במקרקעין ציבוריים יודיע על כך לבעל המקרקעין ולמוסד התכנון שבתחומו נמצאים המקרקעין.

ערעור

48.  (א)  בעל מקרקעין הרואה עצמו נפגע ממתן הרשאה לפי פרק זה, רשאי לערער על כך לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין, בתוך 21 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה.

          (ב)  בית המשפט הדן בערעור רשאי לאשר את החלטת המנהל כאמור, או לבטלה, והוא רשאי לתת כל סעד שבית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתיתו.

          (ג)   הגשת ערעור לבית המשפט לא תעכב את השימוש במקרקעין לפי ההרשאה של בעל הרשיון, אלא אם כן החליט על כך בית המשפט, בהחלטה מנומקת מחמת טעם מיוחד שראה.

סדרי הדין בערעור

49.  (א)  שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בערעור; באין סדרי דין – ידון בית המשפט בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

          (ב)  בית המשפט הדן בערעור לא יהיה קשור בדיני ראיות למעט דיני חסינות עדים וראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

          (ג)   בית המשפט הדן בערעור רשאי למנות לו יועץ מקצועי אשר יסייע לו בשאלות מקצועיות אך לא יטול חלק במתן פסק הדין.

          (ד)  היועץ המקצועי יהיה זכאי לשכר ולהחזר הוצאות מאת בעל הרשיון מבקש ההרשאה, בסכומים שיקבע בית המשפט.

סמכות כניסה למקרקעין לביצוע פעולה דחופה

49א.  (א)  על אף הוראות סעיף 46, לצורך מילוי תנאי רישיונו רשאי בעל רישיון להיכנס למקרקעין לשם ביצוע פעולה גם בלא קבלת הסכמה או הרשאה כאמור בסעיף 46(א) או (ב), בהתקיים אחד מאלה (בסעיף זה – פעולה דחופה) ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב):

(1)   הפעולה דחופה וחיונית למניעת סכנה מיידית לאדם או לסביבה, ובלבד שבעל הרישיון דיווח לבעל המקרקעין ולמנהל על כניסתו למקרקעין בהקדם האפשרי בנסיבות העניין;

(2)   הפעולה נדרשת לשם מניעת נזק משמעותי לסביבה או לרכוש לרבות למיתקן חשמל, ולא ניתן להמתין עד תום התקופה כאמור בסעיף 47(ג), ובלבד שבעל הרישיון נתן הודעה לבעל המקרקעין ולמנהל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות לפני ביצוע הפעולה.

          (ב)  (1)   לא תבוצע פעולה דחופה לפרק זמן העולה על 96 שעות, אלא באישור המנהל;

(2)   על כניסה לפי סעיף זה למיתקן ביטחוני, יחולו הוראות סעיף 46(ד).

          (ג)   המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי פניית בעל מקרקעין, להורות בכל עת על הפסקה של פעולה דחופה לפי סעיף זה או להתנות את המשך ביצועה בתנאים שיורה, או להגביל את פרק הזמן לביצוע פעולה כאמור.

          (ד)  המנהל ייתן לבעל המקרקעין הזדמנות לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, בהקדם האפשרי לאחר הכניסה למקרקעין, ולא יאוחר מ-72 שעות מתחילת ביצוע הפעולה הדחופה.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

הוספת סעיף 49א

מניעת נזק, תיקונו ותשלום פיצויים

50.  (א)  בעל רישיון שנכנס למקרקעין לשם ביצוע עבודות לפי פרק זה, יימנע, ככל האפשר, מגרימת נזק ויחזיר את המקרקעין, בהקדם האפשרי לאחר סיום ביצוע העבודות, למצב שהיו בו אילולא בוצעו בהם העבודות כאמור.

          (ב)  נגרם נזק כתוצאה מביצוע עבודות כאמור בסעיף קטן (א), יתקן בעל הרישיון, על חשבונו, את הנזק או ישלם למי שנגרם לו הנזק (בסעיף זה – ניזוק) פיצויים בשל הנזק שנגרם, והכול בהקדם האפשרי.

          (ג)   דרש ניזוק מבעל רישיון פיצויים בשל נזק כאמור בסעיף זה, והחליט בעל הרישיון לדחות דרישה זו, כולה או חלקה, ימסור לניזוק הודעה מנומקת על כך בכתב, בתוך 60 ימים מיום שקיבל מהניזוק את כל המידע הנדרש לשם קבלת החלטה לגבי דרישת הפיצוי, וישלם לו, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה, את הסכום שאינו שנוי במחלוקת.

          (ד)  דרישה לפיצויים לפי סעיף זה, מחלוקת לגבי סכום הפיצויים המגיעים לניזוק או הגשת תובענה בעניין זה לא יהוו עילה לעיכוב הכניסה למקרקעין או לביצוע פעולות בהם, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיו של הניזוק על פי כל דין.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 931 (ה"ח 1244)

החלפת סעיף 50

הנוסח הקודם:

פיצויים בעד נזק

50. (א) בעל רשיון המבצע עבודות לפי פרק זה, יימנע עד כמה שהדבר ניתן, מגרימת נזק ויחזיר את המקרקעין, ככל האפשר, למצב שהיו בו, אילולא נעשה שימוש בהם.

(ב) נגרם נזק ישיר לבעל המקרקעין כתוצאה מביצוע העבודות, ישלם מבצע העבודות, לפי דרישת הניזוק, פיצויים על הנזק שנגרם.

(ג) החליט בעל הרשיון לדחות דרישה לפיצויים לפי סעיף קטן (ב), ימסור לבעל המקרקעין הודעה מנומקת בכתב על כך תוך ששים ימים מיום קבלת הדרישה.

מיתקנים המחוברים למקרקעין

51.  על אף הוראות סעיף 12 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מיתקן חשמל או רשת חשמל שחוברו למקרקעין של אחר, יהיו בבעלותו של מי שהתקין אותם כדין.

פרק ו' – עבירות ועונשין

עבירות ועונשין

52.  (א)  העובר על הוראות סעיפים 17(ב) ו-(ג), 34 או 35 או בעל רשיון המפר תנאי מתנאי הרשיון, לענין פעילות נושא הרשיון, דינו – מאסר שנה אחת או קנס פי שלושה משיעור הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), וקנס נוסף לכל יום שבו נמשכה העבירה, פי שלושה משיעור הקנס האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

          (ב)  עבירה לפי סעיף קטן (א) אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.

          (ג)   המבצע אחת מן הפעולות המנויות בסעיף 3 ללא רשיון, או העובר על הוראות סעיף 17(א), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה משיעור הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין וקנס נוסף לכל יום שבו נמשכה העבירה, פי ארבעה מן הקנס האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

השחתת מיתקן חשמל

53.  המשחית מיתקן חשמל, למעט מיתקן לשימוש פרטי, או כל חלק מרשת חשמל, הגורם לו נזק או המסלק אותו ממקומו או הפוגע בתחנת כוח שלא כדין, דינו – מאסר חמש שנים.

הפרעה לבעל רשיון

54.  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

          (1)  מפריע, מונע או מעכב הולכה, חלוקה או אספקת חשמל;

(2)  מפריע לבעל רשיון או לשלוחו, בעצמו או על ידי שלוחיו או קבלניו, בהקמתה, בהפעלתה, בקיומה, בשינויה, בבדיקתה או בתיקונה של רשת חשמל;

          (3)  מתחבר לרשת חשמל של בעל רשיון ספק שירות חיוני.

אחריות נושא משרה ושותף בתאגיד

55.  (א)  נושא משרה וכן שותף, למעט שותף מוגבל, חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי פרק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר חובתו האמורה, דינו – מאסר שנה וקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

          (ב)  נעברה עבירה מן העבירות שלפי פרק זה בידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה וכן שותף, למעט שותף מוגבל – הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח כי נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים

56.  (א)  התעורר חשד לעבירה על הוראה מהוראות חוק זה, רשאי יושב ראש הרשות, באישור השר או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, לדרוש מבעל רשיון כל מסמך הנוגע לענין, לרבות דינים וחשבונות, פנקסים ותעודות או מסמכים אחרים (להלן – מסמכים), שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות החוק או הרשיון, או כדי להוכיח את ביצוע העבירה.

          (ב)  המסמכים יוחזרו למי שממנו נלקחו, לא יאוחר מתום ששה חודשים מיום שנלקחו, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמכים עשויים לשמש ראיה; שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת יושב ראש הרשות או לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר שניתנה למי שממנו נלקחו המסמכים הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.

          (ג)   יושב ראש הרשות ימסור לבעל הרשיון העתק צילומי מהמסמכים שנלקחו ממנו תוך שבעה ימים מהיום שבו נלקחו, אלא אם כן ויתר בעל הרשיון על כך.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 380 (ה"ח 143)

56. (א) התעורר חשד לעבירה על הוראה מהוראות חוק זה, רשאי המנהל יושב ראש הרשות, באישור השר או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, לדרוש מבעל רשיון כל מסמך הנוגע לענין, לרבות דינים וחשבונות, פנקסים ותעודות או מסמכים אחרים (להלן – מסמכים), שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות החוק או הרשיון, או כדי להוכיח את ביצוע העבירה.

(ב) המסמכים יוחזרו למי שממנו נלקחו, לא יאוחר מתום ששה חודשים מיום שנלקחו, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמכים עשויים לשמש ראיה; שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת המנהל יושב ראש הרשות או לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר שניתנה למי שממנו נלקחו המסמכים הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.

(ג) המנהל יושב ראש הרשות ימסור לבעל הרשיון העתק צילומי מהמסמכים שנלקחו ממנו תוך שבעה ימים מהיום שבו נלקחו, אלא אם כן ויתר בעל הרשיון על כך.

פרק ז' – הוראות שונות

הוראות לעניין מנהל מינהל החשמל

57.    ברשות יהיה מנהל מינהל חשמל שיהיה כפוף ליושב ראש הרשות, ויחולו עליו הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

החלפת סעיף 57

הנוסח הקודם:

מינוי מנהל

57. הממשלה תמנה, על פי הצעת השר, מנהל לענין חוק זה; המנהל יהיה עובד מדינה והוא כפוף במישרין לשר.

מדיניות השר

57א.  (א)  השר רשאי להחליט על מדיניות בתחום משק החשמל, בין השאר בעניינים אלה:

(1)   תכנית אב ארוכת טווח למשק החשמל;

(2)   תכנית פיתוח רב-שנתית למשק החשמל, בהסכמת שר אוצר;

(3)   מדיניות למתן רישיונות;

(4)   הקטנת הסיכון לשיבוש בהספקת החשמל;

(5)   פעילות משק החשמל במצבי חירום ובמצבים מיוחדים אחרים;

(6)   קידום התחרות וצמצום הריכוזיות במשק החשמל, בהתייעצות עם שר האוצר;

(7)   תמהיל מקורות האנרגיה אשר ישמשו לייצור חשמל לאחר ששקל שיקולים הנוגעים לביטחון אנרגטי, להגנת סביבה ולבריאות הציבור, בין השאר לשם קידום השימוש באנרגיה מתחדשת וצמצום השימוש בסוגי דלק מזהמים;

(8)   תמהיל הטכנולוגיות לייצור חשמל;

(9)   העתודה הנדרשת לייצור חשמל.

          (ב)  מדיניות השר וכן עקרונות מדיניות השר יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ויהיו פתוחים לעיון הציבור באופן שיאפשר מעקב אחר שינויים ותיעודם לאורך זמן.

          (ג)   מדיניות השר וכן עקרונות מדיניות השר ייכנסו לתוקף במועד פרסומם באתר המשרד כאמור בסעיף קטן (ב) או ממועד מאוחר יותר שקבע השר; מועדי תחילת התוקף של מדיניות השר ושל עקרונות מדיניותו יצוינו בגוף הפרסום.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 57א

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 932 (ה"ח 1244)

(7) תמהיל מקורות האנרגיה אשר ישמשו לייצור חשמל לאחר ששקל שיקולים הנוגעים לביטחון אנרגטי, להגנת סביבה ולבריאות הציבור, בין השאר לשם קידום השימוש באנרגיה מתחדשת וצמצום השימוש בסוגי דלק מזהמים;

שעת חירום

58.  (א)  השר רשאי להכריז, באישור הממשלה על שעת חירום במשק החשמל, לתקופה מוגבלת; לענין זה, "שעת חירום" – לרבות הפסקה מכוונת במילוי חובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני לפי חוק זה או אי יכולת לקיים חובות כאמור.

          (ב)  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה, רשאי לקבוע הוראות שיחולו על הפעלת משק החשמל בשעת חירום, דרך כלל או לסוגים.

פרק ז'1 – תכנית רב-שנתית וועדה בין-משרדית לעניין
ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת – הוראת שעה

מיום 6.8.2017 עד יום 31.12.2030

תיקון מס' 14 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1104 (ה"ח 699)

הוספת פרק ז'1

פרק ז'1   תחולה

58א.  הוראות פרק זה יחולו בתקופה שמיום פרסומו של חוק משק החשמל (תיקון מס' 14 – הוראת שעה), התשע"ז-2017, ועד יום ה' בטבת התשצ"א (31 בדצמבר 2030).

מיום 6.8.2017 עד יום 31.12.2030

תיקון מס' 14 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1104 (ה"ח 699)

הוספת סעיף 58א

פרק ז'1   הגדרות

58ב.  בפרק זה –

          "אנרגיה מתחדשת" – אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש, רוח, מים, פסולת או ביומסה, או בניצול מקור אנרגיה אחר שאינו דלק מאובן או דלק גרעיני;

          "ביומסה" – מסת חומר אורגני לא מאובן;

          "דלק מאובן" – דלק הנוצר מהתאבנות חומר אורגני בסביבה מחוסרת חמצן;

          "החלטת הממשלה" – החלטת הממשלה מס' 542 מיום ז' בתשרי התשע"ו (20 בספטמבר 2015).

מיום 6.8.2017 עד יום 31.12.2030

תיקון מס' 14 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1104 (ה"ח 699)

הוספת סעיף 58ב

תכנית רב שנתית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

58ג.   השר יגבש תכנית עבודה רב-שנתית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, שתכלול פעולות לביצוע בכל שנה לשם עמידה ביעדים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת שנקבעו בהחלטת הממשלה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 57א.

מיום 6.8.2017 עד יום 31.12.2030

תיקון מס' 14 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1104 (ה"ח 699)

הוספת סעיף 58ג

ועדה בין משרדית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

58ד.  (א)  תוקם ועדה בין-משרדית שתפקידה להגיש המלצות לשר בנוגע לקידום ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהתאם ליעדים לייצור חשמל כאמור שנקבעו בהחלטת הממשלה (בסעיף זה – הוועדה), ובין השאר המלצות בעניינים אלה:

(1)   דרכים לצמצום או להסרה של חסמים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת לשם עמידה באותם יעדים, ובכלל זה חסמי תכנון ומימון;

(2)   דרכים לצמצום או להסרה של חסמים להקמת מיתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

          (ב)  אלה חברי הוועדה:

(1)   המנהל הכללי של המשרד שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג אגף התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר מבין עובדי האגף;

(3)   נציג מינהל התכנון כהגדרתו בחוק התכנון, שימנה השר הממונה על מינהל התכנון מבין עובדי המינהל;

(4)   נציג רשות מקרקעי ישראל שימנה השר הממונה על אותה רשות מבין עובדיה;

(5)   נציג משרד הפנים שימנה שר הפנים מבין עובדי משרדו;

(6)   נציג המשרד להגנת הסביבה שימנה השר להגנת הסביבה מבין עובדי משרדו;

(7)   נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר מבין עובדי משרדו;

(8)   נציג משרד הכלכלה והתעשייה שימנה שר הכלכלה והתעשייה מבין עובדי משרדו;

(9)   נציג משרד הביטחון שימנה שר הביטחון מבין עובדי משרדו;

(10)  נציג הרשות שימנה יושב ראש הרשות מבין עובדי הרשות.

          (ג)   יושב ראש הוועדה ימנה את אחד מחברי הוועדה לממלא מקומו.

          (ד)  הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה, ככל שלא נקבעו בחוק זה.

          (ה)  המלצות הוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

          (ו)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות הרשות לפי חוק זה.

מיום 6.8.2017 עד יום 31.12.2030

תיקון מס' 14 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1104 (ה"ח 699)

הוספת סעיף 58ד

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

58ה.  המנהל הכללי של המשרד ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, בדיון שתקיים הוועדה בהשתתפותו, על עמידה ביעדים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת שנקבעו בהחלטת הממשלה, וכן על יישום תכנית העבודה הרב-שנתית שגיבש השר ועל המלצות הוועדה הבין-משרדית שהוגשו לשר לפי הוראות פרק זה, בין אם החליט לקבלן ובין אם לאו.

מיום 6.8.2017 עד יום 31.12.2030

תיקון מס' 14 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1105 (ה"ח 699)

הוספת סעיף 58ה

פרק ח' – שמירת דינים והוראות אחרות

שמירת דינים

59.  (א)  פקודת זכיונות החשמל – בטלה.

          (ב)  פקודת זכיונות החשמל (ירושלים) – בטלה.

          (ג)   חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), תשמ"ח-1987 – בטל.

          (ד)  בחוק החשמל, תשי"ד-1954 –

(1)   סעיף 2 – בטל;

(2)   בסעיף 4(ד), בסופו יבוא "ובלבד שהותקן ערב תחילתו של חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996";

(3)   ככל שהוראותיו אינן סותרות את הוראות חוק זה – ההוראות בתוקף.

          (ה)  תקנות, צווים או כללים שהותקנו מכוח פקודת זכיונות החשמל, יהיו בתוקף, כל עוד לא בוטלו במפורש בחוק זה או פקע תוקפם, עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.

          (ו)   התעריפים הקיימים בעת תחילתו של חוק זה, לרבות עדכונם, יהיו בתוקף כל עוד לא שונו על פי הוראות חוק זה.

הוראות מעבר עד חוק משק החשמל

60.  (א)  חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – חברת החשמל) תמשיך את פעילויותיה ומתן השירותים שנתנה ערב פקיעת זכיונות החשמל, לפי פקודת זכיונות החשמל ולפי הוראות חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), תשמ"ח-1987, והצווים על פיו, עד שיינתנו רשיונות לפי חוק זה ולא יאוחר מיום ב' באלול תשנ"ז (4 בספטמבר 1997); לשם כך יהיו בידיה כל הזכויות, הסמכויות והחובות שהיו לה ערב תחילתו של חוק זה, למעט הזכויות והסמכויות לפי סעיפים 3 ו-25 לתוספת לפקודת זכיונות החשמל.

          (ב)  חברת החשמל למזרח ירושלים בע"מ, תמשיך את פעילויותיה ומתן השירותים שנתנה ערב תחילתו של חוק זה לפי הוראות חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), תשמ"ח-1987, והצווים על פיו, עד שיינתנו רשיונות לפי חוק זה ולא יאוחר מיום ב' באלול תשנ"ז (4 בספטמבר 1997); לשם כך יהיו בידיה כל הזכויות, הסמכויות והחובות שהיו לה ערב תחילתו של חוק זה.

          (ג)   מי שערב תחילתו של חוק זה היה בעל רשיון לביצוע פעילות, יהיה רשאי להמשיך בביצוע אותה פעילות עד יום ב' באלול תשנ"ז (4 בספטמבר 1997), ומי שהיה בידיו רשיון ייצור, יהיה רשאי גם למכור חשמל למי שהוא קשור עמו למכירת חשמל בחוזה שהיה בתוקף ביום התחילה, בהתאם לתנאי אותו חוזה.

          (ד)  על אף הוראות סעיפים 4(ב) ו-9(ב), יינתן רשיון ראשון להולכה, לחלוקה, להספקה, למכירה של חשמל ולסחר בו, לחברת החשמל לתקופה של עשר שנים מיום תחילתו של חוק זה (להלן – תקופת המעבר).

          (ד1) (בוטל).

          (ד2) (בוטל).

          (ד3) (בוטל).

          (ד4) (1)   בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2)   על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3)   ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4)   על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

          (ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

          (ד6) (בוטל).

          (ד7) (בוטל).

          (ד8) (בוטל).

          (ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

          (ד10) (בוטל).

          (ד11) (בוטל).

          (ד12) (בוטל).

          (ה)  אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בפעולות המנהל לפי סעיפים 6 ו-15 לפקודת זכיונות החשמל, שהוחל בהן לפני תחילתו של חוק זה.

          (ו)   מינוים הראשון של חברי הרשות, לפי סעיף 22, ייעשה תוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

מיום 4.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח 2583)

(ב) חברת החשמל למזרח ירושלים בע"מ, תמשיך את פעילויותיה ומתן השירותים שנתנה ערב תחילתו של חוק הספקת החשמל ערב תחילתו של חוק זה לפי הוראות חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), תשמ"ח–1987, והצווים על פיו, עד שיינתנו רשיונות לפי חוק זה ולא יאוחר משנה; לשם כך יהיו בידיה כל הזכויות, הסמכויות והחובות שהיו לה ערב תחילתו של חוק זה.

 

מיום 4.3.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח 2583)

60. (א) חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – חברת החשמל) תמשיך את פעילויותיה ומתן השירותים שנתנה ערב פקיעת זכיונות החשמל, לפי פקודת זכיונות החשמל ולפי הוראות חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), תשמ"ח-1987, והצווים על פיו, עד שיינתנו רשיונות לפי חוק זה ולא יאוחר משנה ולא יאוחר מיום ב' באלול התשנ"ז (4 בספטמבר 1997); לשם כך יהיו בידיה כל הזכויות, הסמכויות והחובות שהיו לה ערב תחילתו של חוק זה, למעט הזכויות והסמכויות לפי סעיפים 3 ו-25 לתוספת לפקודת זכיונות החשמל.

(ב) חברת החשמל למזרח ירושלים בע"מ, תמשיך את פעילויותיה ומתן השירותים שנתנה ערב תחילתו של חוק זה לפי הוראות חוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), תשמ"ח-1987, והצווים על פיו, עד שיינתנו רשיונות לפי חוק זה ולא יאוחר משנה ולא יאוחר מיום ב' באלול התשנ"ז (4 בספטמבר 1997); לשם כך יהיו בידיה כל הזכויות, הסמכויות והחובות שהיו לה ערב תחילתו של חוק זה.

(ג) מי שערב תחילתו של חוק זה היה בעל רשיון לביצוע פעילות, יהיה רשאי להמשיך בביצוע אותה פעילות במשך שנה מיום תחילתו של חוק זה עד יום ב' באלול התשנ"ז (4 בספטמבר 1997), ומי שהיה בידיו רשיון ייצור, יהיה רשאי גם למכור חשמל למי שהוא קשור עמו למכירת חשמל בחוזה שהיה בתוקף ביום התחילה, בהתאם לתנאי אותו חוזה.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 390 (ה"ח 25)

הוספת סעיפים קטנים 60(ד1), 60(ד2), 60(ד3)

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 380 (ה"ח 143)

(ד1) השר רשאי הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות לתקופה שתחילתה בתום תקופת המעבר, וסיומה לא יאוחר מיום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) (להלן – התקופה הקובעת), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 6(ז)(3) ו-6(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) אדם לא יחזיק באמצעות חברה אחת 40% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 30% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), לא יחזיק אדם ברישיונות ל-70% או יותר מהיקף כושר הייצור או היקף החלוקה, במשק החשמל;

(3) החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), לא יחזיק אדם ברישיונות ל-50% או יותר מהיקף כושר הייצור או מהיקף החלוקה, במשק החשמל.

(ד2) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, רשאים לקבוע מועדים ושיעורים שונים מן האמור בסעיף קטן (ד1), אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרת החוק כאמור בסעיף 1.

(ד3) השר רשאי הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור לתקופה המסתיימת בתום תקופת המעבר, אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 6(ז)(3) ו-6(ח)(3).

 

מיום 4.3.2006

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ו מס' 2053 מיום 2.3.2006 עמ' 260 (ה"ח 235)

הוספת סעיף קטן 60(ד4)

 

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 133 (ה"ח 282)

ביטול סעיפים קטנים 60(ד1), 60(ד2), 60(ד3)

הנוסח הקודם:

(ד1) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות לתקופה שתחילתה בתום תקופת המעבר, וסיומה לא יאוחר מיום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) (להלן – התקופה הקובעת), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 6(ז)(3) ו-6(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) אדם לא יחזיק באמצעות חברה אחת 40% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 30% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), לא יחזיק אדם ברישיונות ל-70% או יותר מהיקף כושר הייצור או היקף החלוקה, במשק החשמל;

(3) החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), לא יחזיק אדם ברישיונות ל-50% או יותר מהיקף כושר הייצור או מהיקף החלוקה, במשק החשמל.

(ד2) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, רשאים לקבוע מועדים ושיעורים שונים מן האמור בסעיף קטן (ד1), אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרת החוק כאמור בסעיף 1.

(ד3) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור לתקופה המסתיימת בתום תקופת המעבר, אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 6(ז)(3) ו-6(ח)(3).

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר.

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם עד יום י"ג באדר התשס"ז (3 במרס 2007) לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר.

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 ואשר הקמתן החלה לפני יום י"ד באדר התשס"ז (4 במרס 2007), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (1) בסעיף קטן זה –

"המועד הקובע" – המועד כמפורט להלן, לפי סוג הרישיון –

(1) לענין רישיון לניהול המערכת – א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008);

(2) לענין רישיון ייצור – ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009);

(3) לענין רישיון חלוקה ורישיון הספקה – ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010);

(4) לענין רישיון הולכה – כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

(2) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, רשאים להאריך, בצווים, את תקופת תוקפם של הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ושל הרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), כמפורט להלן:

(א) הארכה לתקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ז (2 ביולי 2007) עד יום כ' בחשון התשס"ח (1 בנובמבר 2007) – אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(ב) הארכה לתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ח (2 בנובמבר 2007) עד למועד כמפורט להלן, לפי הענין, ובלבד שההארכה תיעשה במסגרת צו הקובע את אופן יישום השינוי המבני במשק החשמל ושלפיו יתאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיונות בהתאם להוראות לפי חוק זה לרבות לפי סעיף קטן (ד6), לכלל הפעילויות המבוצעות על פי הרישיונות שתוקפם מוארך (בסעיף קטן זה – צו יישום) –

(1) לענין רישיונות ייצור ורישיון הולכה – עד יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008);

(2) לענין רישיונות חלוקה ורישיונות הספקה – עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009);

(ג) הארכת תוקפם של רישיונות ייצור, חלוקה והספקה לתקופה שמתום התקופה האמורה בפסקת משנה (ב)(1) או (2), לפי הענין, עד למועד הקובע, לפי הענין, ובלבד שהוקמו תאגידים לפי צו היישום, באופן שיאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיונות ייצור וחלוקה לאותם תאגידים בהתאם להוראות לפי חוק זה לרבות לפי סעיף קטן (ד6);

(ד) הארכת תוקפו של רישיון הולכה מעבר לתקופה האמורה בפסקת משנה (ב)(1), כמפורט להלן:

(1) מתום התקופה האמורה בפסקת משנה (ב)(1) עד יום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008) – אם הוקם תאגיד לפי צו היישום, באופן שיאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיון לניהול המערכת לאותו תאגיד בהתאם להוראות לפי חוק זה;

(2) מיום ב' באלול התשס"ח (2 בספטמבר 2008) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) – אם ניתן רישיון לניהול המערכת בהתאם להוראות לפי חוק זה;

(3) מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) – אם הוקם תאגיד לפי צו היישום, באופן שיאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיון הולכה לאותו תאגיד בהתאם להוראות לפי חוק זה.

(3) הוראות צו היישום יראו אותן לענין חוק זה, כתנאי מתנאי הרישיונות שהוארכו לפי סעיף קטן זה, לענין הפעילות נושא הרישיונות.

(4) הרישיונות שהוארכו לפי סעיף קטן זה יעמדו בתוקפם למשך תקופת ההארכה ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר.

(5) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות שהוארכו לפי סעיף קטן זה, בתקופת ההארכה.

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), ורשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות לקבוע, בצו, כי ניתן לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

(ד11) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, רשאים, בצו, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים קטנים (ד6) עד (ד10), כולם או חלקם, למעט המועד הנקוב בסעיף קטן (ד7)(2)(א), בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

 

מיום 1.11.2007

צו תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 76

(ד7) (1) בסעיף קטן זה –

"המועד הקובע" – המועד כמפורט להלן, לפי סוג הרישיון –

(1) לענין רישיון לניהול המערכת – א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008) ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009);

(2) לענין רישיון ייצור – ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009);

(3) לענין רישיון חלוקה ורישיון הספקה – ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010);

(4) לענין רישיון הולכה – כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

(2) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, רשאים להאריך, בצווים, את תקופת תוקפם של הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ושל הרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), כמפורט להלן:

(א) הארכה לתקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ז (2 ביולי 2007) עד יום כ' בחשון התשס"ח (1 בנובמבר 2007) – אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(ב) הארכה לתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ח (2 בנובמבר 2007) עד למועד כמפורט להלן, לפי הענין, ובלבד שההארכה תיעשה במסגרת צו הקובע את אופן יישום השינוי המבני במשק החשמל ושלפיו יתאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיונות בהתאם להוראות לפי חוק זה לרבות לפי סעיף קטן (ד6), לכלל הפעילויות המבוצעות על פי הרישיונות שתוקפם מוארך (בסעיף קטן זה – צו יישום) –

(1) לענין רישיונות ייצור ורישיון הולכה – עד יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008);

(2) לענין רישיונות חלוקה ורישיונות הספקה – עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009);

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2138 מיום 10.3.2008 עמ' 250 (ה"ח 354)

הוספת סעיף קטן 60(ד12)

 

מיום 1.7.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 802 (ה"ח 395)

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 ואשר הקמתן החלה לפני יום י"ד באדר התשס"ז (4 במרס 2007) עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (1) בסעיף קטן זה –

"המועד הקובע" – המועד כמפורט להלן, לפי סוג הרישיון –

(1) לענין רישיון לניהול המערכת – ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009);

(2) לענין רישיון ייצור – ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009);

(3) לענין רישיון חלוקה ורישיון הספקה – ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010);

(4) לענין רישיון הולכה – כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

(2) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, רשאים להאריך, בצווים, את תקופת תוקפם של הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ושל הרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), כמפורט להלן:

(א) הארכה לתקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ז (2 ביולי 2007) עד יום כ' בחשון התשס"ח (1 בנובמבר 2007) – אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(ב) הארכה לתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ח (2 בנובמבר 2007) עד למועד כמפורט להלן, לפי הענין, ובלבד שההארכה תיעשה במסגרת צו הקובע את אופן יישום השינוי המבני במשק החשמל ושלפיו יתאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיונות בהתאם להוראות לפי חוק זה לרבות לפי סעיף קטן (ד6), לכלל הפעילויות המבוצעות על פי הרישיונות שתוקפם מוארך (בסעיף קטן זה – צו יישום) –

(1) לענין רישיונות ייצור ורישיון הולכה – עד יום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008);

(2) לענין רישיונות חלוקה ורישיונות הספקה – עד יום ט' התמוז התשס"ט (1 ביולי 2009);

(ג) הארכת תוקפם של רישיונות ייצור, חלוקה והספקה לתקופה שמתום התקופה האמורה בפסקת משנה (ב)(1) או (2), לפי הענין, עד למועד הקובע, לפי הענין, ובלבד שהוקמו תאגידים לפי צו היישום, באופן שיאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיונות ייצור וחלוקה לאותם תאגידים בהתאם להוראות לפי חוק זה לרבות לפי סעיף קטן (ד6);

(ד) הארכת תוקפו של רישיון הולכה מעבר לתקופה האמורה בפסקת משנה (ב)(1), כמפורט להלן:

(1) מתום התקופה האמורה בפסקת משנה (ב)(1) עד יום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008) – אם הוקם תאגיד לפי צו היישום, באופן שיאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיון לניהול המערכת לאותו תאגיד בהתאם להוראות לפי חוק זה;

(2) מיום ב' באלול התשס"ח (2 בספטמבר 2008) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) – אם ניתן רישיון לניהול המערכת בהתאם להוראות לפי חוק זה;

(3) מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) – אם הוקם תאגיד לפי צו היישום, באופן שיאפשר, החל במועד הקובע, מתן רישיון הולכה לאותו תאגיד בהתאם להוראות לפי חוק זה.

(3) הוראות צו היישום יראו אותן לענין חוק זה, כתנאי מתנאי הרישיונות שהוארכו לפי סעיף קטן זה, לענין הפעילות נושא הרישיונות.

(4) הרישיונות שהוארכו לפי סעיף קטן זה יעמדו בתוקפם למשך תקופת ההארכה ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר.

(5) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות שהוארכו לפי סעיף קטן זה, בתקופת ההארכה.

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), ורשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות לקבוע, בצו, כי ניתן לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

(ד11) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, רשאים, בצו, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים קטנים (ד6) עד (ד10), כולם או חלקם, למעט המועד הנקוב בסעיף קטן (ד7)(2)(א), בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים קטנים (ד4)(2) ו-(4), (ד5), (ד8) ו-(ד10), כולם או חלקם, בתקופות שלא יעלו על שנה בכל פעם, ולעניין סעיף קטן (ד5) – רק לאחר שנוכחו כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת כוח, בשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה.

 

מיום 30.6.2009

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6789 מיום 30.6.2009 עמ' 1078

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

 

מיום 31.12.2009

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 402

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

 

מיום 30.12.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 432

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

 

מיום 1.1.2012

צו (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7071 מיום 1.1.2012 עמ' 520

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) כ"ג בניסן התשע"ב (15 באפריל 2012), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) כ"ג בניסן התשע"ב (15 באפריל 2012) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) כ"ג בניסן התשע"ב (15 באפריל 2012), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

 

מיום 1.4.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 278 (ה"ח 666)

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום כ"ג בניסן התשע"ב (15 באפריל 2012) י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום כ"ג בניסן התשע"ב (15 באפריל 2012) י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (בוטל).

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום כ"ג בניסן התשע"ב (15 באפריל 2012) י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), ורשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות לקבוע, בצו, כי ניתן לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

(ד11) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, רשאים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים קטנים (ד4)(2) ו-(4), (ד5), (ד8) ו-(ד10), כולם או חלקם, בתקופות שלא יעלו על שנה בכל פעם בתקופה אחת שלא תעלה על שנה, ולעניין סעיף קטן (ד5) – רק לאחר שנוכחו כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת כוח, בשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה.

 

מיום 6.2.2013

צו (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7220 מיום 6.2.2013 עמ' 725

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (בוטל).

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), ורשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות לקבוע, בצו, כי ניתן לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

 

מיום 6.2.2013

צו (מס' 3) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7220 מיום 6.2.2013 עמ' 725

(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012); השרים, בהתייעצות עם הרשות, רשאים לקבוע, בצו, כי ניתן לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), ורשאים הם, בהתייעצות כאמור, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

 

מיום 25.7.2013

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ג מס' 2403 מיום 25.7.2013 עמ' 109 (ה"ח 775)

(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012); השרים, בהתייעצות עם הרשות, רשאים לקבוע, בצו, כי ניתן לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), ורשאים הם, בהתייעצות כאמור, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים כאמור רישיון הספקה עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

 

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ד מס' 2426 מיום 31.12.2013 עמ' 251 (ה"ח 821)

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (בוטל).

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), ורשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות לקבוע, בצו, כי ניתן לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015).

(ד11) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, רשאים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים קטנים (ד4)(2) ו-(4), (ד5), (ד8) ו-(ד10), כולם או חלקם, בתקופה אחת שלא תעלה על שנה, ולעניין סעיף קטן (ד5) – רק לאחר שנוכחו כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת כוח, בשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה.

(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012); השרים, בהתייעצות עם הרשות, רשאים לקבוע, בצו, כי ניתן לתת לחברה כאמור רישיון הספקה עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) חברת בת ממשלתית, עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015).

 

מיום 31.12.2014

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7471 מיום 31.12.2014 עמ' 564

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (בוטל).

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 88 (ה"ח 951)

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (בוטל).

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

(ד11) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, רשאים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים קטנים (ד4)(2) ו-(4), (ד5), (ד8) ו-(ד10) (ד10) ו-(ד12), כולם או חלקם, בתקופה אחת שלא תעלה על שנה, ולעניין סעיף קטן (ד5) – רק לאחר שנוכחו כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת כוח, בשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה.

(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

 

מיום 28.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 404

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (בוטל).

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017).

(ד11) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, רשאים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים קטנים (ד4)(2) ו-(4), (ד5), (ד8), (ד10) ו-(ד12), כולם או חלקם, בתקופה אחת שלא תעלה על שנה, ולעניין סעיף קטן (ד5) – רק לאחר שנוכחו כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת כוח, בשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה.

(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017).

 

מיום 16.11.2017

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ח מס' 2670 מיום 16.11.2017 עמ' 34 (ה"ח 1160)

(ד4) (1) בסעיף קטן זה, "הרישיונות" – הרישיונות שניתנו לפי חוק זה לחברת החשמל, שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר;

(2) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד יום כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017) ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר;

(3) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיף קטן זה;

(4) על אף הוראות פסקה (2), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות לכלל הפעילויות המתבצעות במסגרת הרישיונות לפי הפסקה האמורה, או לחלק מהן (בפסקה זו – רישיונות חליפיים), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4(ב1) ו-6, ובלבד שרישיונות חליפיים שלא מתקיימים לגביהם הוראות הסעיפים כאמור יעמדו בתוקפם עד יום כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017) ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018) לכל המאוחר; ניתנו רישיונות חליפיים לפי פסקה זו, יחולו הרישיונות כאמור בפסקה (2) רק על הפעילויות שלגביהן לא ניתנו הרישיונות החליפיים.

(ד5) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור אף בלי שמתקיימות הוראות סעיפים 4 ו-6 או הוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק זה, לענין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19 עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וזאת לתקופה שבה הרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) עומדים בתוקפם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (בוטל).

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017) ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017) ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017) ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018).

(ד11) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, רשאים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את המועדים הנקובים בסעיפים קטנים (ד4)(2) ו-(4), (ד5), (ד8), (ד10) ו-(ד12), כולם או חלקם, בתקופה אחת שלא תעלה על שנה, ולעניין סעיף קטן (ד5) – רק לאחר שנוכחו כי אין חלופה סבירה אחרת להקמת תחנת כוח, בשים לב לצרכים הדחופים של משק האנרגיה.

(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017) ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018).

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 932 (ה"ח 1244)

הוראות מעבר עד חוק משק החשמל (תיקון מס' 15), התשע"ח-2017

(ד6) הרשות, באישור השר, רשאית לתת רישיונות ייצור ורישיונות חלוקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, לענין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לרישיונות כהגדרתם בסעיף קטן (ד4) ובהתאם לרישיונות שניתנו לפי סעיף קטן (ד5), אף בלי שמתקיימות הוראות סעיף 6(ז)(3) ו-(ח)(3), ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1) רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים שונים של דלק, הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לענין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות פחם, בעצמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבל חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית; יראו בעל רישיון לפי פסקה זו, כמי שמרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל כאמור בסעיף 18(ב), ויחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני, כל עוד לא קבע השר אחרת; קביעת השר כאמור לפני יום י"ב בשבט התשע"ה (1 בינואר 2015), טעונה הסכמת שר האוצר;

(2) רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לענין מיתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, לקבוע אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה;

(3) לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחד, 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל או 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(4) תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, יחד או לחוד, ביותר מ-51% מאמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה.

(ד7) (בוטל).

(ד8) (1) השרים יקבעו, בצו, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, עד יום ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), אם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(2) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, יקבעו גם את המועד והדרך ליישום קביעתם, ובלבד שהמועד לא יהיה מאוחר מיום ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018), ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור.

(3) קבעו השרים, בצו לפי פסקה (1), כי חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאית להחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה, רשאים הם לקבוע באותו צו תנאים, מגבלות והוראות שיחולו על החזקה כאמור, לשם קידום מטרות חוק זה, ותוקפו של רישיון ההולכה יהיה מותנה בקיום הוראות הצו האמור וכן בקיום הוראות סעיף קטן (ד6)(4).

(ד9) החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה בבעל רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת רישיון לפי סעיף זה, לא תעסוק בעיסוקים כאמור בעבור תאגיד אחר בעל רישיון לפי חוק זה; ואולם אם הוקמו תאגידים הרשאים לעסוק בעיסוקים כאמור, יקבעו השרים, בצו, כי חברה כאמור תוכל להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ורשאים השרים לקבוע, בצו, כי על אף ההוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, תיתן חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, בעלת הרישיון לפי סעיף זה, עדיפות לתאגידים אלה, והכל בתקופה ובתנאים שיקבעו.

(ד10) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, עד יום ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018).

(ד11) (בוטל).

(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה לפי חוק זה, שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום ז' בכסלו התשע"ט (15 בנובמבר 2018).

הוראות מעבר   תיקון מס' 16

60א.  (א)  בסעיף זה –

          "חברת ניהול המערכת בע"מ" – החברה הממשלתית שהוקמה מכוח החלטת הממשלה מס' 3704 מיום כ"ז בסיוון התשס"ח (30 ביוני 2008);

          "רישיונות" – כל אלה, ובלבד שהיו בתוקף ביום תחילתו של תיקון מס' 16:

(1)   הרישיונות כהגדרתם בסעיף 60(ד4)(1);

(2)   הרישיונות שניתנו לחברת החשמל לפי הוראות סעיף 60(ד5).

          (ב)  על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות, יעמדו הרישיונות בתוקפם לגבי כלל הפעילויות שבוצעו לפי הרישיונות, עד למועדים המפורטים לגביהם להלן, לפי העניין, והכול בהתאם לתנאים המנויים בהם, ובלבד שחברת החשמל תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות לפי חוק זה ולהוראות לפי כל דין אחר:

(1)   רישיון לפעילויות המנויות בסעיף 60(ד) (להלן – הרישיון האחוד) – עד למועד המאוחר מבין אלה, ובלבד שאם ניתן רישיון חדש לגבי אחת מהפעילויות או חלק ממנה, לא יחול עוד הרישיון האחוד לגבי אותה פעילות או חלק ממנה:

(א)   המועד שבו ניתן רישיון לניהול המערכת לחברת ניהול המערכת בע"מ, שיהיה לא יאוחר מיום ה' בכסלו התש"ף (3 בדצמבר 2019); השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, רשאים, בצו, לדחות מועד זה בשתי תקופות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, ובתקופות נוספות כאמור גם באישור ועדת הכלכלה[1];

(ב)   המועד שנקבע לפי סעיף 5(ג)(5);

(ג)    המועד שבו ניתנו לחברת החשמל רישיונות חדשים להולכה, לחלוקה ולהספקה, לפי המאוחר;

(2)   רישיון ייצור לגבי יחידות הייצור שבאתר אלון תבור – עד יום ה' בכסלו התש"ף (3 בדצמבר 2019);

(3)   רישיון ייצור לגבי יחידות הייצור שבאתר רמת חובב – עד יום י"ז בכסלו התשפ"א (3 בדצמבר 2020);

(4)   רישיון ייצור לגבי יחידות הייצור שבאתר רידינג – עד יום כ"ג בסיוון התשפ"א (3 ביוני 2021);

(5)   רישיון ייצור לגבי יחידות הייצור שבחלק המזרחי של אתר חגית – עד יום ד' בסיוון התשפ"ב (3 ביוני 2022);

(6)   רישיון ייצור לגבי יחידות הייצור שבאתר אשכול – עד יו י"ד בסיוון התשפ"ג (3 ביוני 2023);

(7)   רישיון לגבי יחידת ייצור שאינו מנוי בפסקאות (2) עד (6) – עד תום משך החיים ההנדסי של יחידת הייצור שלגביה ניתן; הרשות תקבע את משך החיים ההנדסי של יחידת ייצור כאמור.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב)(2) עד (6), הרשות, באישור השר, רשאית לדחות מועד הנקוב בו, בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, ובתקופה שלישית כאמור באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; ואולם בנסיבות מיוחדות וחריגות רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה, לדחות את המועד הנקוב לגבי אחת בלבד מהפסקאות (2) עד (6) שבסעיף קטן (ב), בתקופה רביעית שלא תעלה על שישה חודשים (בסעיף זה – תקופות הארכה).

          (ד)  נמסרה חזקה ביחידות הייצור המנויות בסעיף קטן (ב)(2) עד (6) לפני מועד תום תוקף הרישיון החל לגביהן כאמור באותו סעיף קטן, לרבות תקופות ההארכה, יפקע תוקף הרישיון לגבי אותן יחידות.

          (ה)  ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי הרישיונות בתקופת הארכת תוקף הרישיונות לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

          (ו)   על אף הוראות סעיף 6א –

(1)   חברת החשמל רשאית לעסוק באלה:

(א)   תפעול ותחזוקה של יחידות הייצור המנויות בסעיף קטן (ב)(2) עד (6), עד תום תקופת תוקף הרישיון החלה לגביהן לפי אותו סעיף קטן וסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), וכן השאלת עובדים לבעל רישיון ייצור שרכש מחברת החשמל יחידות ייצור כאמור, לחמש שנים ממועד מסירת החזקה ביחידות הייצור לבעל הרישיון;

(ב)   תפעול ותחזוקה של יחידות הייצור כאמור בסעיף קטן (ב)(7) וכן, באישור הרשות ובהתאם להנחיות המשרד, פעולות תכנון לפי חוק התכנון וביצוען, ותכנון הנדסי הדרוש לכך, לגבי יחידות אלה, למעט פעולות תכנון ותכנון הנדסי כאמור שמטרתן הקמה או שחלוף של יחידות הייצור, וכן תותר הקמת סולקנים ביחידות ייצור המופעלות בפחם באתר רוטנברג, ופעולות תכנון לפי חוק התכנון וביצוען, ותכנון הנדסי הדרושים לכך, והכול עד למועד הנקוב באותו סעיף קטן;

(ג)    ביצוע פעולות המנויות בפסקה (2) בדרך של מתן שירותים לחברה-בת כאמור באותה פסקה, ולפני הקמתה של חברה-בת כאמור – ביצוע תכנון הנדסי ופעולות תכנון לפי חוק התכנון לגבי שתי יחידות הייצור האמורות באותה פסקה אף שלא בדרך של מתן שירותים;

(ד)   פעולות תכנון לפי חוק התכנון ותכנון הנדסי הדרוש לכך, לגבי האתרים המנויים בסעיף קטן (ב)(2) עד (6), והכול בכפוף לתכנית פיתוח לייצור והשנאה שאושרה לפי סעיף 19 או תכנית פיתוח למערכת ההולכה וההשנאה שאושרה לפי סעיף 29 לתיקון מס' 16, ולהנחיות המשרד;

(2)   חברה-בת של חברת החשמל שהוקמה לשם תכנון הנדסי ופעולות תכנון לפי חוק התכנון לגבי שתי יחידות ייצור באתר אורות רבין וביצועם, וכן לשם הקמה, תפעול ותחזוקה של יחידות הייצור האמורות, רשאית לעסוק בפעולות שלשמן הוקמה.

          (ז)   על אף האמור בסעיפים 6(ז)(3) ו-13(א), רשאית הרשות, באישור השר, לתת רישיונות ייצור לחברה-בת כאמור בסעיף קטן (ו)(2) לגבי שתי יחידות הייצור האמורות באותו סעיף קטן.

          (ח)  השר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, עד יום 31 בינואר בכל שנה, על התקדמות ביישום הוראות תיקון מס' 16, בשנה שקדמה למועד הדיווח, ובכלל זה על עניינים אלה:

(1)   מספר הבקשות לקבלת רישיונות ייצור ורישיונות הספקה שהוגשו, ומספר הרישיונות שניתנו;

(2)   מכירת יחידות הייצור האמורות בסעיף קטן (ב)(2) עד (6) על ידי חברת החשמל;

(3)   השינויים שחלו בשיעור הצרכנים של חברת החשמל מתוך כלל הצרכנים, בחלוקה לצרכני מתח גבוה, מתח עליון ומתח על-עליון ולצרכני מתח נמוך, לעומת השיעור בדיווח הקודם, ולעניין הדיווח הראשון – לעומת השיעור ערב תחילתו של תיקון מס' 16;

(4)   החלטות הרשות לעניין סעיף זה.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 932 (ה"ח 1244)

הוספת סעיף 60א

שמירת התחייבויות וזכויות

61.  אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בהתחייבויותיה וזכויותיה של חברת החשמל על פי חוזה, אלא אם כן בוטלו או שונו במפורש בחוק זה.

העברת זכויות ונכסים

62.  (א)  על אף הוראות סעיף 46 לתוספת לפקודת זכיונות החשמל, התחייבויות חברת החשמל וכן הזכויות והנכסים שלה, שהיו בידיה בעת פקיעת הזכיון ושהיא זכאית לפיצוי מן המדינה בעדם לפי הסעיף האמור, יישארו בידי חברת החשמל ולא ישולם פיצוי בעדם.

          (ב)  הזכויות והנכסים שבעדם חברת החשמל אינה זכאית לפיצוי, כאמור בסעיף קטן (א) ואשר משמשים או נועדו לשמש, בין במישרין ובין בעקיפין, לפעילותה לפי חוק זה, יירכשו בידי החברה לפי ערכם ביום הקניית הזכויות והנכסים, בהתאם להסדר שייחתם בין המדינה לחברת החשמל; בסעיף זה, "משמשים", "נועדו לשמש" – כפי שיקבעו השרים.

          (ג)   עד לעריכת ההסדר כאמור בסעיף קטן (ב), יישארו הזכויות והנכסים שלגביהם אמור להיערך ההסדר, בידי חברת החשמל, כפי שהיו בעת פקיעת הזכיון; לא הגיעו הצדדים להסדר כאמור תוך שנה אחת ממועד פקיעת הזכיון, יקבעו השרים הוראות לענין רכישת הזכויות והנכסים כאמור.

          (ד)  נדרשה המדינה לשלם תשלום כלשהו בשל התחייבות מהתחייבויות חברת החשמל אשר היו בתוקף בעת פקיעת הזכיון, עקב פקיעתו או כתוצאה מביצוע הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), תשפה אותה חברת החשמל על כל תשלום כאמור.

          (ה)  לצורך קביעת התעריפים, יובאו בחשבון במלואן העלויות שיחולו על חברת החשמל, לפי הסדר שיקבעו השרים בקשר להסכם שנחתם בין המדינה לבין חברת החשמל ביום כ' בתשרי תשל"ה (25 בספטמבר 1975).

          (ו)   (1)   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), השרים רשאים לאשר הסכם בין המדינה וחברת החשמל לעניין הזכויות והנכסים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולם או חלקם, שיחול על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) וסעיף 46 לתוספת לפקודת זכיונות החשמל, אם ראו כי יש באישור הסכם כאמור תועלת משקית, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף קטן (ג) רישה, בשינויים המחויבים;

(2)   אישרו השרים הסכם כאמור בפסקה (1), לא תחויב חלוקת הנכסים והזכויות בין המדינה לחברת החשמל בהתאם לאמור בהסכם, ובכלל זה רישומם בהתאם לחלוקה כאמור על שם המדינה או החברה, לפי העניין, במרשם המתנהל לפי כל דין, במס, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר, לפי כל דין, ולא יראו אותה כמכירה לעניין כל דין שעניינו מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר כאמור;

(3)   יראו לעניין פקודת מס הכנסה, וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, את המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי, שווי הרכישה ויום הרכישה של כל אחד מהנכסים והזכויות, כפי שהיו אלמלא בוצעה החלוקה כאמור בפסקה (2); לעניין זה, "מחיר מקורי", "יתרת המחיר המקורי" ו"יום רכישה" – כהגדרתם בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 935 (ה"ח 1244)

הוספת סעיף קטן 62(ו)

ביצוע תקנות וכללים

63.  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות וכללים לביצועו.

תיקון חוק החברות הממשלתיות   מס' 9

64.  בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 –

          (1)  בסעיף 60א(ב), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) לענין כשירות לכהונה לרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996, במקום הוראות סעיף 16א יחולו הוראות סעיפים 22(ג)(3) ו-39 לחוק האמור";

          (2)  בתוספת, בסופה יבוא:

"7.   הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996."

תיקון חוק העבירות המינהליות   מס' 3

65.  בחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985, בתוספת, אחרי "חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963" יבוא "חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996".

תיקון חוק שירות המדינה

66.  בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, בתוספת, בסופה יבוא:

          "יושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל;

          מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והתשתית".

תחילה

67.  (א)  תחילתו של חוק זה למעט סעיפים 52 עד 55 ביום י"ג באדר תשנ"ו (4 במרס 1996).

          (ב)  תחילתם של סעיפים 52 עד 55 ביום פרסומו של חוק זה.

 

תוספת

(פקעה)

מיום 1.5.2012 עד יום 31.12.2013

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 278 (ה"ח 666)

הוספת תוספת

הנוסח:

תוספת

(סעיף 31א)

(1) צרכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי תקנה 3(ב) ו-(ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978;

(2) צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010, למעט לפי פרט 12 לתוספת הראשונה, בעד ילד התלוי בעזרת הזולת או ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות האמורות;

(3) צרכן הזכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(4) צרכן יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודת הצבא כחייל בודד הזכאי להשתתפות בשכר דירה או כחייל הזכאי להשתתפות בשכר דירה מטעמי מרחק של מקום מגוריו ממקום שירותו; בסעיף זה, "יוצא צבא", "פקודות הצבא" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

(5) צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, להורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992, שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות;

(6) צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה ילדים לפחות.

 

 

                                       שמעון פרס גונן שגב

                                                 ראש הממשלה                                            שר האנרגיה והתשתית

            עזר ויצמן                                           שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1579 מיום 21.3.1996 עמ' 208 (ה"ח תשנ"ו מס' 2485 עמ' 448).

תוקן ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח תשנ"ז מס' 2583 עמ' 176) – חוק תשנ"ז-1997; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 2 בסעיף 7 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 3 בסעיף 40 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2053 מיום 2.3.2006 עמ' 260 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 235 עמ' 296) – תיקון מס' 4; תחילתו ביום 4.3.2006.

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 282 עמ' 248) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 4.3.2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2089 מיום 27.3.2007 עמ' 153 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 135 עמ' 86) – תיקון מס' 6; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו. ת"ט מס' 2095 מיום 21.5.2007 עמ' 309; תחילתו ביום 26.5.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 76 – צו תשס"ח-2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2138 מיום 10.3.2008 עמ' 250 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 354 עמ' 318) – תיקון מס' 7; תחילתו ביום 1.1.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 802 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 395 עמ' 640) – תיקון מס' 8; תחילתו ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6789 מיום 30.6.2009 עמ' 1078 – צו תשס"ט-2009.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 197 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 9 בסעיף 54 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 402 – צו תש"ע-2009.

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 432 – צו תשע"א-2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7071 מיום 1.1.2012 עמ' 520 – צו תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7071 מיום 1.1.2012 עמ' 520 – צו (מס' 2) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7071 מיום 1.1.2012 עמ' 520 – צו (מס' 3) תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 278 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 666 עמ' 458) – תיקון מס' 10 והוראת שעה.

ק"ת תשע"ג מס' 7220 מיום 6.2.2013 עמ' 724 – צו תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7220 מיום 6.2.2013 עמ' 725 – צו (מס' 2) תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7220 מיום 6.2.2013 עמ' 725 – צו (מס' 3) תשע"ג-2013.

ס"ח תשע"ג מס' 2403 מיום 25.7.2013 עמ' 109 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 775 עמ' 962) – תיקון מס' 11.

ק"ת תשע"ד מס' 7295 מיום 15.10.2013 עמ' 60 – צו תשע"ד-2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2426 מיום 31.12.2013 עמ' 251 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 821 עמ' 156) – תיקון מס' 12.

ק"ת תשע"ה מס' 7471 מיום 31.12.2014 עמ' 564 – צו תשע"ה-2014.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 13 בסעיף 36 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.1.2016 ור' סעיף 41 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 404 – צו תשע"ז-2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1104 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 699 עמ' 146) – תיקון מס' 14 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2030.

ס"ח תשע"ח מס' 2670 מיום 16.11.2017 עמ' 34 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1160 עמ' 16) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1244 עמ' 1102) – תיקון מס' 16 והוראת שעה; ר' סעיפים 28, 29 לענין הוראת שעה והוראת מעבר.

28. בשמונה השנים שמיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), לא יראו מכירת חשמל באמצעות עמדה לטעינת כלי רכב חשמלי או אופניים חשמליים כהספקה לעניין החוק העיקרי.

29. על אף האמור בסעיף 19(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, מוסמך השר, בהייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר –

 (1) לאשר תכנית פיתוח למערכת ההולכה וההשנאה שהגיש בעל רישיון הולכה ערב יום התחילה ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 19(א) ו-(א4) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לעניין אישור שינויים בתכנית כאמור; אושרה תכנית פיתוח כאמור, לא יפעל בעל רישיון הולכה אלא בהתאם לתכנית שאושרה ולפי החובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17 לחוק העיקרי;

 (2) לדרוש מחברת החשמל להגיש לאישורו, באופן ובמועד שידרוש, תכנית פיתוח לייצור ולהשנאה שעניינה תכנון לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לגבי אתרים המנויים בסעיף 60א(ו)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, ולאשר את התכנית; הוראות סעיף 19(א) ו-(א4) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לעניין אישור שינויים בתכנית כאמור, יחולו לעניין זה.

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 257 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 840) – תיקון מס' 17 בסעיף 79 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 1.1.2022.

[1] ר' צו משק החשמל (דחיית מועד מתן רישיון לניהול המערכת), תש"ף-2019: ק"ת תש"ף מס' 8294 מיום 3.12.2019 עמ' 132.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות