Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001

בתי משפט וסדרי דין – ראיות – חתימה אלקטרונית

תוכן ענינים

פרק א': כללי

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק ב': תוקף חתימה אלקטרונית מאובטחת

Go

3

סעיף 2

חתימה הנדרשת לפי חיקוק

Go

3

סעיף 3

קבילות חתימה אלקטרונית מאובטחת

Go

3

סעיף 4

חזקה לענין חתימה אלקטרונית מאושרת

Go

3

סעיף 5

תעודת גורם מאשר

Go

3

סעיף 6

מעמדו של פלט

Go

3

סעיף 7

חובות בעל אמצעי חתימה ואחריותו

Go

3

סעיף 8

חובות בעל אמצעי חתימה אלקטרונית מאושרת ואחריותו

Go

4

פרק ג': רישום

Go

4

סעיף 9

רשם גורמים מאשרים

Go

4

סעיף 10

בקשה לרישום גורם מאשר

Go

4

סעיף 11

תנאים לרישום גורם מאשר

Go

4

סעיף 12

אישור אמצעי אימות חתימה של גורם מאשר

Go

4

סעיף 13

דיווח לרשם על שינויים

Go

4

סעיף 14

מחיקת רישום של גורם מאשר או התליית תוקפו

Go

4

סעיף 14א

עיצום כספי

Go

5

סעיף 14ב

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

5

סעיף 14ג

הודעה על כוונת חיוב

Go

5

סעיף 14ד

זכות טיעון

Go

5

סעיף 14ה

החלטת הרשם ודרישת תשלום

Go

5

סעיף 14ו

סכומים מופחתים

Go

5

סעיף 14ז

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

5

סעיף 14ח

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

5

סעיף 14ט

הפרשי הצמדה וריבית

Go

5

סעיף 14י

גבייה

Go

5

סעיף 14יא

עתירה

Go

5

סעיף 14יב

פרסום

Go

5

סעיף 15

שינוי נסיבות

Go

6

סעיף 17

סמכויות הרשם

Go

6

פרק ד': גורם מאשר

Go

6

סעיף 18

פעילותו של גורם מאשר

Go

6

סעיף 19

פרטי תעודה אלקטרונית

Go

6

סעיף 20

ביטול תעודה אלקטרונית

Go

7

סעיף 21

אחריות גורם מאשר

Go

7

סעיף 21א

הנפקת תעודות אלקטרוניות בידי המדינה

Go

7

פרק ה': שונות

Go

7

סעיף 22

תעודה אלקטרונית של גורם מאשר זר

Go

7

סעיף 23

דין רשויות המדינה

Go

7

סעיף 24

ביצוע ותקנות

Go

7

סעיף 25

שמירת דינים

Go

8

סעיף 26

חובת התקנת תקנות

Go

8

סעיף 27

תחילה

Go

8


חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001*

פרק א': כללי

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "אמצעי לאימות חתימה" - תוכנה, חפץ או מידע ייחודיים, הדרושים כדי לזהות שחתימה אלקטרונית מאובטחת הופקה באמצעי חתימה מסוים;

          "אמצעי חתימה" - תוכנה, חפץ או מידע ייחודיים, הדרושים להפקת חתימה אלקטרונית מאובטחת;

          "גורם מאשר" - גורם המנפיק תעודות אלקטרוניות, והרשום במרשם לפי הוראות חוק זה;

          "גורם מאשר זר" - גורם שהוכר לפי הוראות סעיף 22, והרשום במרשם לפי הוראות חוק זה;

          "חתימה אלקטרונית" - חתימה שהיא מידע אלקטרוני או סימן אלקטרוני, שהוצמד או שנקשר למסר אלקטרוני;

          "חתימה אלקטרונית מאובטחת" - חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה;

(2)   היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה;

(3)   היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה;

(4)   היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה;

"חתימה אלקטרונית מאושרת" - חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה;

          "מחשב", "חומר מחשב", "פלט" ו"חדירה לחומר מחשב" - כהגדרתם בסעיפים 1 ו-4 לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010

          "מידע", לעניין ההגדרות בסעיף זה – כהגדרתו בחוק המחשבים;

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 558 (ה"ח 412)

הוספת הגדרת "מידע"

          "מסר אלקטרוני" - מידע אשר נוצר, נשלח, נקלט או נשמר באמצעים אלקטרוניים או אופטיים, כשהוא נראה, נקרא, נשמע או מאוחזר באמצעים כאמור;

          "מרשם" - המרשם כאמור בסעיף 9;

          "רשם" - הרשם שמונה לפי הוראות סעיף 9;

          "תעודה אלקטרונית" - מסר אלקטרוני שהנפיק גורם מאשר לפי הוראות פרק ד', המאשר כי אמצעי אימות חתימה מסוים הוא של אדם מסוים;

          "השר" - שר המשפטים.

פרק ב': תוקף חתימה אלקטרונית מאובטחת

חתימה הנדרשת לפי חיקוק

2.    (א)  נדרשה לפי חיקוק חתימתו של אדם על מסמך, ניתן לקיים דרישה זו, לגבי מסמך שהוא מסר אלקטרוני, באמצעות חתימה אלקטרונית, ובלבד שהיא חתימה אלקטרונית מאושרת.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הוראות חיקוק שהשר קבע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בתוספת הראשונה.

קבילות חתימה אלקטרונית מאובטחת

3.    מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, יהיה קביל בכל הליך משפטי ויהווה ראיה לכאורה לכך –

          (1)  שהחתימה היא של בעל אמצעי החתימה;

(2)  שהמסר האלקטרוני הוא זה שנחתם על ידי בעל אמצעי החתימה.

חזקה לענין חתימה אלקטרונית מאושרת

4.    חתימה אלקטרונית מאושרת, חזקה כי היא חתימה אלקטרונית מאובטחת.

תעודת גורם מאשר

5.    (א)  בית המשפט רשאי, אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, לקבל כראיה תעודה החתומה בידי מנהל גורם מאשר או מי מטעמו, המאשרת כי תעודה אלקטרונית מסוימת הונפקה על ידי הגורם המאשר (להלן - תעודת גורם מאשר); תעודה כאמור תיערך לפי טופס שקבע השר.

          (ב)  דין תעודת גורם מאשר כדין עדות לענין סעיף 237 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

          (ג)   אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מכוחו של בית המשפט לצוות כי מנהל הגורם המאשר או מי מטעמו שחתם על תעודת הגורם המאשר, ייחקר בבית המשפט, ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוות על כך.

          (ד)  נתברר לבית המשפט שבקשתו של בעל דין לחקור מנהל גורם מאשר או מי מטעמו בבית המשפט, כאמור בסעיף קטן (ג), באה לשם קנטור או מתוך קלות דעת, רשאי הוא להטיל על המבקש את הוצאות החקירה.

מעמדו של פלט

6.    (א)  פלט של מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת לא ייחשב, בכל הליך משפטי, כהעתק המסר האלקטרוני שעל בסיסו הופק, אלא כמקור.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על סוגים של מסרים אלקטרוניים, סוגים של הליכים משפטיים ושימושים מסוימים במסרים אלקטרוניים, שהשר קבע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בתוספת השניה.

חובות בעל אמצעי חתימה ואחריותו

7.    (א)  בעל אמצעי חתימה –

(1)   ינקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על אמצעי החתימה שלו ולשם מניעת שימוש בו בלא הרשאתו;

(2)   ימסור הודעה, מיד כשנודע לו על פגיעה בשליטתו באמצעי החתימה, לכל מי שסביר שיסתמך על חתימתו האלקטרונית עקב קשרים שגרתיים ביניהם, ולכל מי שידוע לו כי קרוב לודאי שיסתמך על חתימתו האלקטרונית.

          (ב)  קיים בעל אמצעי החתימה את חובותיו כאמור בסעיף קטן (א), לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב שימוש באמצעי החתימה שלו בלא הרשאתו.

חובות בעל אמצעי חתימה אלקטרונית מאושרת ואחריותו

8.    (א)  בעל אמצעי חתימה המשמש להפקת חתימה אלקטרונית מאושרת:

(1)   יקיים את הוראות סעיף 7(א)(1);

(2)   ימסור לגורם מאשר, לפי בקשתו, מידע שהוא למיטב ידיעתו נכון ומלא, הדרוש לגורם המאשר לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה;

(3)   ימסור הודעה לגורם המאשר שהנפיק תעודה אלקטרונית בעבורו, מיד כשנודע לו כי נפגעה שליטתו באמצעי החתימה.

          (ב)  קיים בעל אמצעי חתימה המשמש להפקת חתימה אלקטרונית מאושרת את חובותיו, כאמור בסעיף קטן (א), לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב שימוש באמצעי החתימה שלו בלא הרשאתו.

פרק ג': רישום

רשם גורמים מאשרים

9.    (א)  השר ימנה, מבין עובדי משרדו, אדם הכשיר להיות שופט בית משפט שלום, להיות רשם.

          (ב)  הרשם ינהל מרשם, שבו ירשום גורמים מאשרים וגורמים מאשרים זרים לפי הוראות חוק זה; המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור.

          (ג)   הרשם יפקח על הגורמים המאשרים לפי הוראות חוק זה.

בקשה לרישום גורם מאשר

10.  (א)  בקשה לרישום גורם מאשר במרשם תוגש לרשם, ותכלול את כל אלה:

(1)   שם המבקש, שמו של המועמד להיות מנהל הגורם המאשר ופרטי הזיהוי של כל אחד מהם ומענם; היה המבקש תאגיד, תכלול הבקשה גם את המסמכים שעל פיהם התאגד התאגיד או שעל פיהם הוא פועל, את שמות בעלי השליטה בתאגיד, וכן את שמות המנהלים, פרטי זיהוים ומענם; לענין זה, "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;

(2)   פרטים בדבר עיסוקיו האחרים של המבקש;

(3)   פרטים נוספים שקבע השר.

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010

          (א1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו על בקשה לרישום שמגישה המדינה, או שמגיש תאגיד שהוקם לפי חוק, בשינויים המחויבים כפי שיקבע השר.

          (ב)  לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לרישום כאמור בסעיף 11.

          (ג)   הרשם רשאי לדרוש ממבקש הרישום כל מידע או מסמך נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 558 (ה"ח 412)

הוספת סעיף קטן 10(א1)

תנאים לרישום גורם מאשר

11.  (א)  הרשם ירשום במרשם מבקש המקיים אחר ההוראות לפי חוק זה וכן את כל אלה:

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010

(1)   הוא אחד מאלה:

(א)   אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(ב)   תאגיד שהתאגד בישראל שמקום עסקיו או פעילותו בישראל ואחת ממטרותיו היא ניהול עסק או פעילות כגורם מאשר;

(ג)    תאגיד שהוקם לפי חוק, והשר הממונה על ביצוע החוק שלפיו הוקם אותו תאגיד אישר לו להגיש בקשה להירשם במרשם;

(ד)   המדינה; ואולם התנאים הקבועים בפסקה (3) לא יחול לגבי המדינה, והתנאים הקבועים בפסקה (5) יחולו לגביה בשינויים המחויבים כפי שיקבע השר; השר רשאי לקבוע תנאים נוספים לעניין רישום המדינה במרשם;

(2)   בידיו מערכות חומרה ותוכנה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, והמקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות;

(3)   הוא הפקיד ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת, או ביטח את עצמו אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, הכל לפי קביעת הרשם, לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של הגורם המאשר;

(4)   הוא רשם את מאגרי התעודות האלקטרוניות, האמורים בסעיף 18(ג), כמאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981;

(5)   מבקש הרישום וכן מי שמועמד להיות מנהל הגורם המאשר לא הורשעו בעבירה; היה המבקש תאגיד - לא הורשעו בעבירה דירקטור המכהן בו וכן בעל השליטה בתאגיד; בפסקה זו –

                         "הורשע בעבירה" - לרבות מי שהוגש נגדו כתב אישום וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו;

                         "עבירה" - עבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה מן הראוי כי המבקש יירשם כגורם מאשר;

                         "שליטה" - כהגדרתה בסעיף 10.

          (ב)  הרשם רשאי להתנות את הרישום בתנאים נוספים וכן לקבוע הגבלות על פעילותו של הגורם המאשר לענין היקף הפעילות או סוגה, בין השאר בשים לב גם לעיסוקיו האחרים של המבקש.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 558 (ה"ח 412)

החלפת פסקה 11(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל, תאגיד שהתאגד בישראל, או תאגיד ציבורי או גוף ציבורי אחר שהוקם בחיקוק, שמקום עסקיו או פעילותו בישראל, ואחת ממטרותיו היא ניהול עסק או פעילות כגורם מאשר;

אישור אמצעי אימות חתימה של גורם מאשר

12.  השר רשאי לקבוע כי הרשם יאשר בחתימתו האלקטרונית המאובטחת את אמצעי אימות החתימה של הגורמים המאשרים; בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את דרכי האישור ופרטיו.

דיווח לרשם על שינויים

13.  חל שינוי בפרט מן הפרטים שנמסרו לפי סעיפים 10 או 11, ידווח על כך לרשם, מבקש הרישום או הגורם המאשר, לפי הענין, בתוך 15 ימים מהיום שבו נודע לו על השינוי.

מחיקת רישום של גורם מאשר או התליית תוקפו

14.  (א)  נוכח הרשם כי גורם מאשר אינו מקיים אחר הוראה מההוראות לפי חוק זה, ידרוש מהגורם המאשר לתקן את הטעון תיקון, ורשאי הוא, לאחר שנתן לגורם המאשר הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את תוקף רישומו במרשם לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, או למחקו מהמרשם.

          (ב)  התלה הרשם את תוקף הרישום של גורם מאשר לפי הוראות סעיף קטן (א), ונוכח בתום תקופת ההתליה כי לא תוקן הטעון תיקון, רשאי הוא להאריך את תקופת ההתליה ב-30 ימים נוספים; נוכח הרשם כי לא תוקן הטעון תיקון בתום תקופת ההארכה, ימחק הרשם את הגורם המאשר מהמרשם.

          (ג)   הרשם יפרסם הודעה על התליה או מחיקה לפי סעיף זה, בדרך שקבע השר.

עיצום כספי (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010 הודעה תשע"ד-2014

14א.  לא קיים גורם מאשר דרישה של הרשם לתיקון לפי סעיף 14(א), רשאי הרשם להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 75,900 שקלים חדשים.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 558 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14א

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6199 מיום 15.2.2011 עמ' 2450

14א. לא קיים גורם מאשר דרישה של הרשם לתיקון לפי סעיף 14(א), רשאי הרשם להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 70,000 71,600 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6529 מיום 9.1.2013 עמ' 2153

14א. לא קיים גורם מאשר דרישה של הרשם לתיקון לפי סעיף 14(א), רשאי הרשם להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 71,600 74,480 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6774 מיום 20.3.2014 עמ' 4542

14א. לא קיים גורם מאשר דרישה של הרשם לתיקון לפי סעיף 14(א), רשאי הרשם להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 74,480 75,900 שקלים חדשים.

הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14ב.  (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שיהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרה של דרישת הרשם לפי סעיף 14(א), בתוך שנתיים מהפרה קודמת של דרישה כאמור שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 558 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14ב

הודעה על כוונת חיוב (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14ג.   (א)  הרשם ימסור לגורם מאשר שלא קיים דרישה לתיקון לפי סעיף 14(א) (בחוק זה – המפר), הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב).

          (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין הרשם בין השאר את אלה:

(1)   המעשה או המחדל המהווה את ההפרה;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הרשם לפי הוראות סעיף 14ד;

(4)   שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 14ב.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 558 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14ג

זכות טיעון (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14ד.  מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי לטעון את טענותיו בכתב לפני הרשם, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 559 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14ד

החלטת הרשם ודרישת תשלום (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14ה.  (א)  טען המפר את טענותיו לפני הרשם לפי הוראות סעיף 14ד, יחליט הרשם, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, והוא רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 14ו.

          (ב)  (1)   החליט הרשם לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי (בחוק זה – דרישת תשלום); בדרישת התשלום יציין הרשם, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו;

(2)   החליט הרשם לפי הוראות סעיף קטן (א) לא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו הודעה על כך.

          (ג)   לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי הוראות סעיף 14ד, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 559 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14ה

סכומים מופחתים (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14ו.   (א)  הרשם אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בסעיף 14א, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  השר רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בסעיף 14א, בשיעורים שיקבע.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 559 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14ו

סכום מעודכן של העיצום הכספי (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14ז.   (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הרשם כאמור בסעיף 14ד – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.

          (ב)  (1)   סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010); הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(2)   הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי פסקה (1), תפורסם ברשומות.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 559 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14ז

המועד לתשלום העיצום הכספי (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14ח.  העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 14ה.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 559 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14ח

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14ט.  לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 560 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14ט

גבייה (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010 ת"ט תש"ע-2010

14י.   עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה).

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 560 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14י

מיום 27.7.2010

ת"ט תש"ע-2010

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 622

14י. (יג) עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה).

עתירה (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14יא. (א)  אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת הרשם או אם בית המשפט הורה על כך.

          (ב)  התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 560 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14יא

פרסום (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

14יב. הוטל עיצום כספי לפי הוראות חוק זה, רשאי הרשם לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת את דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, את שמו של המפר ואת מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה, ורשאי הרשם להורות למפר לפרסם על חשבונו אל המפר פרסום כאמור.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 560 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 14יב

שינוי נסיבות

15.  (א)  נוכח הרשם כי מערכת חומרה או תוכנה שבידי גורם מאשר אינה מקיימת עוד את התנאים האמורים בסעיף 11(א)(2), רשאי הוא להורות לגורם המאשר להתאימה לתנאים האמורים, בתוך תקופה שיקבע.

          (ב)  נוכח הרשם כי השתנו הנסיבות באופן המחייב את שינוי הערובה או הביטוח שהופקדו לפי הוראות סעיף 11(א)(3), רשאי הוא להורות על שינוי הערובה או הביטוח, בתוך התקופה שיורה.

          (ג)   לא קיים גורם מאשר את הוראות הרשם לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי הוא להתלות את תוקף רישומו במרשם או למחקו מן המרשם, לפי הוראות סעיף 14.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

16.  (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 750 (ה"ח 77)

ביטול סעיף 16

הנוסח הקודם:

ערעור על החלטת הרשם

16. על החלטת הרשם לפי חוק זה רשאי מי שניתנה לגביו ההחלטה, לערער לבית משפט מחוזי בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו החלטת הרשם.

סמכויות הרשם

17.  (א)  לצורך מילוי תפקידיו רשאי הרשם או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך בכתב (בסעיף זה - הרשם), לפקח על פעולות הגורמים המאשרים כלהלן:

(1)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעילותו של גורם מאשר;

(2)   להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו פועל גורם מאשר, ולערוך בו בדיקה; ואולם לא ייכנס הרשם למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(3)   לחדור לחומר מחשב ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור, ובלבד שפעולות כאמור ייעשו רק על ידי בעל תפקיד המיומן לבצע פעולות אלה;

(4)   לתפוס כל חפץ, לרבות מסמך, אם שוכנע כי הדבר דרוש לשם הבטחת ביצוע חוק זה או כדי למנוע הפרה של הוראותיו; לענין תפיסת חפץ שהוא מחשב או חומר מחשב, יחולו הוראות אלה:

(א)   הרשם יעתיק את חומר המחשב ויותיר את המקור בידי בעליו;

(ב)   סבר הרשם כי הותרת המקור של חומר המחשב בידי הבעלים עלולה לפגוע בפיקוח או בתוצאותיו, יתפוס את המקור ויותיר העתק בידי הבעלים;

(ג)    סבר הרשם כי העתקת חומר המחשב או הותרתו בידי הבעלים עלולה לפגוע בפיקוח או בתוצאותיו, יתפוס את חומר המחשב בלא להעתיקו;

(ד)   לא יפעל הרשם לפי הוראות פסקת משנה (ג) ולא יתפוס חפץ שהוא מחשב או רכיב מרכיביו אלא אם כן קיבל צו של בית משפט;

(ה)   בית המשפט ייתן צו לפי סעיף זה רק אם שוכנע כי התפיסה חיונית לביצוע הפיקוח; תוקפו של צו כאמור לא יעלה על 48 שעות, ולענין זה לא יובאו במנין השעות שבתות וחגים; בית המשפט רשאי להאריך את תוקף הצו לאחר שנתן לבעלים הזדמנות להשמיע את טענותיו.

          (ב)  הרשם לא יסמיך אדם לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא בהתקיים כל אלה:

(1)   משטרת ישראל לא הודיעה כי היא מתנגדת למינוי מטעמים של ביטחון הציבור;

(2)   הוא מיומן לביצוע פעולות של חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה כאמור;

(3)   הוא קיבל הכשרה מתאימה כפי שקבע השר.

          (ג)   פעל הרשם לפי הוראות סעיף זה, יחולו ההוראות האלה:

(1)   הרשם יערוך רשימה של כל החפצים שנתפסו אגב ביצוע הפיקוח, והמקומות שבהם נמצאו;

(2)   הגורם המאשר או אדם מטעמו, יינתן לו להיות נוכח בעת ביצוע הפיקוח, ויימסר לו העתק של רשימת החפצים שנתפסו;

(3)   בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס חפץ, רשאי לפי בקשת הרשם או לפי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות בו או לפלוני שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט והכל בתנאים שיקבע;

(4)   חפץ שנתפס יוחזר בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-15 ימים מיום שנתפס.

פרק ד': גורם מאשר

פעילותו של גורם מאשר

18.  (א)  גורם מאשר רשאי להנפיק לאדם מסוים, לפי בקשתו (להלן - המבקש), תעודה אלקטרונית, המאשרת כי אמצעי אימות חתימה מסוים הוא שלו.

          (ב)  גורם מאשר לא ינפיק תעודה אלקטרונית אלא לאחר שנקט אמצעים סבירים לזהות את המבקש, לבדוק את אמצעי אימות החתימה שבידיו ולבדוק כי הפרטים שבבקשה להנפקת התעודה נכונים ומלאים.

          (ג)   גורם מאשר ינהל מאגר של תעודות אלקטרוניות שהנפיק וכן מאגר של תעודות אלקטרוניות בטלות, לפי הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010

          (ד)  לצורך ביצוע תפקידיו, ישתמש גורם מאשר רק במערכות חומרה ותוכנה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, והמקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות; ניהול מערכות כאמור ייעשה כך שפעילותו הטכנולוגית של הגורם המאשר לפי חוק זה תופרד מפעילויות אחרות המבוצעות על ידו.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 560 (ה"ח 412)

(ד) לצורך ביצוע תפקידיו, ישתמש גורם מאשר רק במערכות חומרה ותוכנה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, והמקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות; ניהול מערכות כאמור ייעשה כך שפעילותו הטכנולוגית של הגורם המאשר לפי חוק זה תופרד מפעילויות אחרות המבוצעות על ידו.

פרטי תעודה אלקטרונית

19.  (א)  גורם מאשר יכלול בתעודה אלקטרונית לפחות את הפרטים האלה:

(1)   שמו של בעל התעודה ומספר הזהות שלו, או פרט מזהה אחר, כפי שקבע השר;

(2)   אישור בדבר בדיקת אמצעי אימות החתימה של בעל התעודה;

(3)   המספר הסידורי של התעודה האלקטרונית במאגר שהוא מנהל;

(4)   ציון האופן שבו זוהה בעל התעודה;

(5)   ציון מועדי התחילה והסיום של תוקף התעודה;

(6)   שמו ומענו של הגורם המאשר, ודבר רישומו במרשם;

(7)   חתימתו האלקטרונית המאובטחת של הגורם המאשר;

(8)   מידע בדבר קיומן של הגבלות על השימושים המותרים לפי התעודה, ככל שישנן, ואם היתה הגבלה על סכום העסקאות שלגביהן ניתן לעשות שימוש בתעודה - פירוט הסכום;

(9)   מידע בדבר קיומן של הגבלות על אחריותו של הגורם המאשר, ככל שישנן;

(10)  הפניה למאגר התעודות האלקטרוניות הבטלות, כאמור בסעיף 18(ג).

          (ב)  השר, באישור הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של הכנסת, רשאי לקבוע פרטים נוספים אשר ייכללו בתעודה אלקטרונית.

ביטול תעודה אלקטרונית

20.  (א)  גורם מאשר יבטל תעודה אלקטרונית בכל אחד מאלה:

(1)   לפי בקשה של בעל התעודה, מיד לאחר קבלת הבקשה ואימות זהות המבקש;

(2)   מיד כשנודע לגורם המאשר כי פרט מהפרטים המופיעים בתעודה אינו נכון, או כי נפגמה מהימנות התעודה בדרך אחרת, או כי נפל פגם בחתימתו האלקטרונית המאובטחת של בעל התעודה;

(3)   בשל מותו של בעל התעודה, ואם הוא תאגיד - בשל מתן צו לפירוקו, מיד לאחר קבלת הודעה על כך, ובלבד שהשתכנע הגורם המאשר במהימנות ההודעה;

(4)   מיד כשנודע לגורם המאשר על פגם בחתימתו האלקטרונית המאובטחת, או במערכות החומרה והתוכנה שלו, שיש בו כדי לפגוע במהימנות חתימתו או במהימנות התעודות האלקטרוניות שהוא מנפיק.

          (ב)  מיד עם ביטול תעודה אלקטרונית, יודיע על כך הגורם המאשר לבעל התעודה, וירשום את דבר הביטול במאגר כאמור בסעיף 81(ג), באופן שקבע השר.

אחריות גורם מאשר

21.  (א)  גורם מאשר לא יהא אחראי לנזק שנגרם עקב הסתמכות על תעודה אלקטרונית שהנפיק, אם הוכיח כי נקט את כל האמצעים הסבירים לקיום חובותיו לפי חוק זה.

          (ב)  קבע גורם מאשר הגבלות על סוגי השימוש בתעודה או על סכומי העסקאות שלגביהן ניתן לעשות שימוש בתעודה, לא יהיה הגורם המאשר אחראי לנזק שנגרם עקב שימוש החורג מההגבלה, ובלבד שפירט הגבלה זו על גבי התעודה לפי הוראות סעיף 19; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של גורם מאשר לקבוע הגבלות נוספות על אחריותו, בכפוף לכל דין.

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010

          (ג)   השר, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לגבי אחריות המדינה לפי סעיף זה, ואולם לא ייקבעו הוראות שיפחיתו מרמת האחריות של גורם מאשר לפי סעיף זה.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 560 (ה"ח 412)

הוספת סעיף קטן 21(ג)

הנפקת תעודות אלקטרוניות בידי המדינה (תיקון מס' 2)  תש"ע-2010

21א.  (א)  המדינה רשאית להנפיק תעודה אלקטרונית לפי חוק זה, בכל אחד מאלה:

(1)   על גבי מסמך זיהוי כהגדרתו בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009; ואולם מקום שבו נדרשת חתימה אלקטרונית מאושרת לפי כל דין, תוכל תעודה אלקטרונית שהונפקה לפי סעיף זה לשמש רק לשם ביצוע פעולה של בעל התעודה מול המדינה, ובלבד שאינה פעולה של תאגיד או פעולה כאמור של בעל תעודה שהוא בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, המתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו;

(2)   לעובד המדינה, למי שממלא תפקיד או נושא משרה מטעמה או במוסד ממוסדות המדינה, או למי שממלא תפקיד על פי דין, לצורך ביצוע עבודתו או תפקידו כאמור; לעניין זה, "עובד המדינה" – לרבות חייל, שוטר וסוהר.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית המדינה, החל ביום כ"ו בטבת התשע"א (2 בינואר 2011) (בסעיף זה – המועד הקובע), להנפיק תעודה אלקטרונית אף שלא כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   התעודה דרושה לצורך ביצוע חובה המוטלת על מבקש התעודה על פי דין או על פי דרישה של רשות מרשויות המדינה;

(2)   הממשלה החליטה על כך לאחר שנוכחה כי רק גורם מאשר אחד מנפיק תעודות אלקטרוניות למטרות האמורות בפסקה (1) וקיימים ליקויים מהותיים באופן פעולתו, ועקב כך קיים חשש לפגיעה ביכולתם של מי שהוטלה עליהם חובה או דרישה כאמור בפסקה (1), למלא הוראות או דרישות בהתאם לכל דין ובאופן סביר.

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאית המדינה להנפיק תעודה אלקטרונית אף שלא כאמור בסעיף קטן (א), לפני המועד הקובע, ובלבד שלא קיים גורם מאשר אחר שיכול לספק את השירות, והתקיים אחד מאלה:

(1)   גורם מאשר נמחק מהמרשם;

(2)   הותלה תוקף רישומו של גורם מאשר במרשם;

(3)   נפסקה פעילותו של גורם מאשר;

(4)   הממשלה נוכחה, על פי חוות דעתו של הרשם, כי קיימים בפעולתו של גורם מאשר ליקויים מהותיים המעלים חשש לפגיעה במהימנות התעודות האלקטרוניות שהוא מנפיק.

          (ד)  התקיימו התנאים להנפקת תעודות אלקטרוניות בידי המדינה לפי סעיף קטן (ב) או (ג), יודיע השר לגורם המאשר על ההחלטה להנפיק תעודות אלקטרוניות בידי המדינה.

          (ה)  החליטה הממשלה כי הוסר החשש האמור בסעיף קטן (ב)(2) או (ג)(4), או חדלו להתקיים התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ג), תחדל המדינה להנפיק תעודות אלקטרוניות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג); השר רשאי לקבוע הוראות לעניין זה, לרבות לעניין חדילה מדורגת של הנפקה כאמור על ידי המדינה.

          (ו)   השר, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין הנפקת תעודות אלקטרוניות וביטולן בידי המדינה לפי פרק זה, ואולם לא יקבע השר הוראות שיפחיתו מרמת האבטחה ואיכות השירות הנדרשות מגורם מאשר לפי חוק זה.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 560 (ה"ח 412)

הוספת סעיף 21א

פרק ה': שונות

תעודה אלקטרונית של גורם מאשר זר

22.  (א)  הרשם רשאי להכיר בגורם המאשר חתימות אלקטרוניות והפועל מחוץ לישראל כגורם מאשר, ובלבד שנוכח שהוא עומד בתנאים הדומים לאלה הנדרשים ממי שמבקש להירשם כגורם מאשר לפי חוק זה; קבע השר תנאים נוספים לפי סעיף קטן (ד) - ובלבד שנוכח שהוא עומד בתנאים נוספים כאמור.

          (ב)  הרשם ירשום במרשם את הגורמים המאשרים הזרים שהכיר בהם לפי סעיף קטן (א).

          (ג)   דין תעודה אלקטרונית שהונפקה בידי גורם מאשר זר שהוכר בידי הרשם ונרשם על ידו לפי סעיף זה, כדין תעודה אלקטרונית שהונפקה על ידי גורם מאשר בישראל, לפי חוק זה.

          (ד)  השר רשאי לקבוע מה הם תנאים דומים לענין סעיף קטן (א) וכן תנאים נוספים להכרה בגורם מאשר זר לפי סעיף זה.

דין רשויות המדינה

23.  שר המשפטים רשאי לקבוע תנאים מיוחדים להעברת מסרים אלקטרוניים החתומים בחתימה אלקטרונית, אל רשויות המדינה ומהן, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

ביצוע ותקנות

24.  (א)  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, וכן לקבוע –

(1)   אגרות בעבור הרישום במרשם והעיון בו;

(2)   פרטים שייכללו במרשם, והוראות לענין אופן ניהול המרשם;

(3)   את דרכי העיון במרשם, לרבות בתקשורת האלקטרונית ובאתר האינטרנט של הממשלה;

(4)   הוראות לענין ביטוח, ערבות בנקאית, או ערובה אחרת, לרבות סוג הערובה, סכומיה, דרכי הפקדתה, שינויה וחילוטה, לפי סעיפים 11(א)(3) ו-15(ב);

(5)   תנאים נוספים לרישום גורם מאשר, הוראות לענין סוג ואופן ההגבלה על פעילותו ודרישות לענין אופן פעולתו, לפי סעיף 11;

(6)   הוראות לענין ניהול מאגרים של תעודות אלקטרוניות תקפות ותעודות אלקטרוניות בטלות או מותלות, לרבות לענין אופן העיון בהם, משך החזקתן של תעודות אלקטרוניות במאגר ודרכי שמירתן, לפי סעיפים 14, 18 ו-20;

(7)   פרטי הבקשה לקבלת תעודה אלקטרונית לפי סעיף 18;

(8)   פירוט המידע שעל גורם מאשר למסור לבעל אמצעי חתימה, לרבות בדבר הסיכונים הכרוכים בשימוש בחתימה אלקטרונית מאושרת, והחובות המוטלות על בעל אמצעי החתימה לפי חוק זה;

(9)   סוגי מערכות אשר חזקה עליהן שהן מערכות חומרה ותוכנה מהימנות לפי סעיפים 11, 15 ו-18, וכן סוגי חתימה אלקטרונית אשר חזקה שהן מהוות חתימה אלקטרונית מאובטחת;

(10)  דרכים לזיהוי המבקש ובדיקת אמצעי החתימה שבידיו, לצורך קבלת תעודה אלקטרונית, לפי סעיף 18;

(11)  פרטים שייכללו בתעודה אלקטרונית ואופן הצגתם, לפי סעיף 19;

(12)  תנאים להכרה בגורם מאשר זר, לפי סעיף 22(ד).

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010

          (ב)  (1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 2) תש"ע-2010 ת"ט תש"ע-2010

(2)   תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) עד (12) יותקנו באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.

מיום 7.7.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 560 (ה"ח 412)

ת"ט תש"ע-2010

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 622

(ב) (1) תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) עד (8) יותקנו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

(2) תקנות לפי סעיף קטן (א)(9) עד (12) סעיף קטן (א)(1) עד (12) יותקנו באישור הועדה לעניני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.

שמירת דינים

25.  הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

חובת התקנת תקנות

26.  תקנות ראשונות לפי סעיפים 2(ב) ו-6(ב) יובאו לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תחילה

27.  תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

תק' תשס"ב-2002

תוספת ראשונה

סעיף 2(ב)

צו תשע"ח-2017

1.    חוק הירושה, התשכ"ה-1965, לעניין צוואה וזיכרון דברים על צוואה בעל פה;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 754

הוספת פרט 1

מיום 21.12.2017

צו תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7901 מיום 21.12.2017 עמ' 346

החלפת פרט 1

הנוסח הקודם:

1. חוק הירושה, התשכ"ה-1965, לענין צוואה, זיכרון דברים על צוואה בעל פה, צו ירושה, צו קיום צוואה, צו ירושה וקיום צוואה;

2.    חוק הנאמנות, התשל"ט-1979, לענין כתבי הקדש;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 754

הוספת פרט 2

3.    חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ותקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977, לענין חתימה בפני נוטריון וחתימה בידי נוטריון;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 3

4.    סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לענין ייפוי כוח;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 4

תק' תשע"ז-2016

5.    (בוטל);

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 5

מיום 11.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7739 מיום 11.12.2016 עמ' 250

ביטול פרט 5

הנוסח הקודם:

5. תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969, לענין בקשות לרישום או לביטול רישום ושטרי עסקה;

6.    תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים), התשנ"ח-1998, לענין הודעות ובקשות;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 6

7.    חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, ותקנה 272 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לענין הסכמת הורה לאימוץ;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 7

8.    כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה מוכרת (לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981), לענין בקשות וחוות דעת;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 8

תק' תשע"ז-2016

9.    (בוטל);

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 9

מיום 11.12.2016

צו תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7739 מיום 11.12.2016 עמ' 250

ביטול פרט 9

הנוסח הקודם:

9. כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992, לענין הסכמים בין תאגיד בנקאי לבין הלקוח;

תק' תשס"ו-2006

10.  כל חיקוק שנדרשת לגביו חתימת אדם על תצהיר למעט חיקוק שעל פיו מוגש תצהיר לבית משפט.

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 10

מיום 1.5.2006

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6477 מיום 27.4.2006 עמ' 730

10. כל חיקוק שנדרשת לגביו חתימת אדם על תצהיר למעט חיקוק שעל פיו מוגש תצהיר לבית משפט.

הוראת שעה תשס"ב-2002

11.  (פקע).

מיום 22.5.2002 עד יום 15.1.2003

הוראת שעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 11

הנוסח:

11. חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, לענין חוזה כרטיס חיוב.

תוספת שניה

סעיף 6(ב)

תק' תשס"ב-2002

1.    פסקי דין של בית משפט, בית דין או כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי דין, אלא אם כן נקבע אחרת בכל דין;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 1

תק' תשס"ב-2002

2.    שטרות לפי פקודת השטרות;

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 2

תק' תשס"ב-2002

3.    שטרי מניה למוכ"ז.

מיום 22.5.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 755

הוספת פרט 3

תק' תשע"ב-2012

4.    פלט נייר של נסח כהגדרתו בתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, וכן פלט נייר של עותק מאושר מאוסף תעודות כמשמעותו בתקנה 93 לתקנות האמורות.

מיום 1.1.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7072 מיום 1.1.2012 עמ' 528

הוספת פרט 4

                         אריאל שרון                         מאיר שטרית

                               ראש הממשלה                                 שר המשפטים

            משה קצב                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 210 (ה"ח תש"ס מס' 2915 עמ' 710).

תוקן ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 754 – צו תשס"ב-2002; ר' סעיף 3 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 750 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 1 בסעיף 32 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6477 מיום 27.4.2006 עמ' 730 – צו תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.5.2006.

ס"ח תש"ע מס' 2246 מיום 7.7.2010 עמ' 558 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 412 עמ' 184) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 9 לענין הוראת שעה (ת"ט מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 622).

י"פ תשע"א מס' 6199 מיום 15.2.2011 עמ' 2450 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7072 מיום 1.1.2012 עמ' 528 – צו תשע"ב-2012.

י"פ תשע"ג מס' 6529 מיום 9.1.2013 עמ' 2153 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

י"פ תשע"ד מס' 6774 מיום 20.3.2014 עמ' 4542 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7739 מיום 11.12.2016 עמ' 250 – צו תשע"ז-2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7901 מיום 21.12.2017 עמ' 346 – צו תשע"ח-2017.