נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), תשל"ג-1973

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – שדות תעופה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

פעולות אסורות בשדה תעופה ובמנחת

סעיף 2

3

Go

מעשים המותרים ברשות מראש מאת המנהל

סעיף 3

3

Go

סמכויות המנהל

סעיף 3א

3

Go

כניסה לשדה התעופה או למנחת

סעיף 4

3

Go

עונשין

סעיף 5

3

Go

ביטול

סעיף 6

4

Go

השם

סעיף 7


תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), תשל"ג-1973*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(4) ו-30 לחוק הטיס, 1927, ופסקה 3 לתוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות (הטלת חוקים), 1937, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך;

           "כלי טיס" - כלי מסוג הידוע כיום או מסוג שיומצא בעתיד ומשתמשים בו לניווט או לטיסה, לרבות מנוע, מדחף, אבזר או חלק אחר של כלי-הטיס;

           "מנחת" - מנחת שפורסם ברשומות.

פעולות אסורות בשדה תעופה ובמנחת

2.    לא יעשה אדם בשטח שדה תעופה או מנחת אחד מאלה:

(1)   יגרום מכשול, יתערב או יפריע בשימוש המיועד של שדה התעופה או המנחת;

(2)   יגרום נזק לשדה התעופה או למנחת, לרבות לכל מבנה, מיתקן, ציוד, דרך, כביש, מסלול, גינה, עצים ונטיעות או חלק מהם הנמצאים בשטחם;

(3)   יגרום נזק לכלי טיס או לכלי רכב;

(4)   יפריע לכל הממלא תפקידו בקשר לשדה התעופה או למנחת;

(5)   יישאר בשדה התעופה או במנחת, לרבות בכל מבנה, מיתקן, דרך, כביש, מסלול, או גינה, לאחר שנתבקש לעזבם מאת המנהל;

(6)   ישאיר כלי רכב, בעל-חיים או כל חפץ, לאחר שנדרש לסלקם או לאחר שהמנהל אסר את הימצאותם שם;

(7)   יסרב להפקיד כלי נשק או חפצים אחרים העלולים לסכן את שדה התעופה או המנחת או כל אדם או רכוש בהם, משנדרש לעשות כן מאת שוטר, מפקח או כל אדם אחר שהסמיך לכך המנהל;

(8)   יעשן, או יביא או יבעיר אש גלויה –

(א)   בכל מקום אשר בו מוצב שילוט האוסר על כך;

(ב)   בכל מקום שהוא בתחום חמישים מטר מכלי טיס, ממחסן, ממאגר חמרי דלק או מחמרי נפץ;

(9)   ידליק אש במקום שהמנהל לא הרשה למטרה זו;

(10)  יעשה כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום לשריפה;

(11)  יטפס על מבנה, קיר, מחסום, גדר או עמוד, או על חלק מהם;

(12)  יתן ביודעין אזעקת שוא למכבי אש, לעזרה ראשונה או למשטרה;

(13)  יעמיד כלי טיס או כלי רכב במקום אחר מהמקום שמועיד לו המנהל;

(14)  יחנה כלי טיס מחוץ למבנה אלא לאחר קשירתו או נקיטת אמצעים אחרים שימנעו את טלטולו;

(15)  ישאיר כל בעל-חיים ללא פיקוח;

(16)  יסיע או יגרור כלי רכב או כלי טיס באופן העלול לסכן או לפגוע בכלי רכב או כלי טיס אחר, בבני אדם, במבנה, במיתקן או בציוד;

(17)  ירעה בעל-חיים;

(18)  ישליך או ישפוך כל אשפה, פסולת, אבנים, חול, מתכת, שברי-זכוכית, מסמרים, נייר, ברגים, עצים, דלק, קופסאות פח, גרוטאות או חומר אחר.

מעשים המותרים ברשות מראש מאת המנהל

3.    לא יעשה אדם, בשטח שדה התעופה או מנחת, אחד מאלה אלא ברשות כללית או מיוחדת מאת המנהל שניתנה מראש ואלא אם המעשה נעשה בהתאם לתנאי הרשות או בהתאם להוראות המנהל:

(1)   יעלה על כלי טיס או ינסה לעלות אליו או לכל חלק ממנו;

(2)   יחפור או ישנה את פני הקרקע;

(3)   ימכור או יפיץ כל דבר או חפץ, יציע כל דבר או חפץ למכירה או להשכרה או יציע את שירותיו או את שירות זולתו;

(4)   יצבע, ישים או יציב כל אות, סימן, מודעה, שלט, ציור או קישוט;

(5)   ימלא או יריק דלק נוזלי או כל חומר רעלי אחר מכל מכל שבו הוא נמצא;

(6)   יסיע או יגרור כלי רכב או כלי טיס במקום שהכניסה אליו אסורה לציבור הרחב;

(7)   יזרע, ישתול או יגדל צמחים או עצים מכל סוג שהוא;

(8)   יכניס או ישא כלי נשק או חפצים העלולים לסכן את בטחון שדה התעופה או המנחת, או בטחון כל אדם או רכוש בו;

תק' תשל"ו-1975

(9)   יפעיל או יגרום להפעלת מנוע של כלי טיס;

(10)  יצלם או יסריט.

מיום 23.12.1975

תק' תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3451 מיום 23.12.1975 עמ' 727

הוספת פסקה 3(10)

סמכויות המנהל תק' תשל"ד-1974

3א.     (א)  עשה אדם בשטח שדה תעופה או מנחת פעולה האסורה לפי תקנה 2(1), (6), (7), (13), (14), (15), (17) או (18), או עשה בשטח שדה תעופה או מנחת פעולה בניגוד לרשות כללית או מיוחדת מאת המנהל כמפורט בתקנה 3(2), (3), (4), (5), (6), (7) או (8), רשאי המנהל להורות להסיר מכשול, לסלק מטרד, להוציא משטח שדה התעופה או המנחת כל חפץ, כלי טיס, כלי רכב, כלי נשק או בעל-חיים הנמצא בהם שלא כדין או בניגוד לרשות כללית או מיוחדת שניתנה מאת המנהל, לפי הענין.

           (ב)  לא מילא אדם אחרי הוראת המנהל לפי תקנת משנה (א), רשאי המנהל להסיר את המכשול, לסלק את המטרד, או להוציא את החפץ, כלי הטיס, כלי הרכב, כלי הנשק או בעל החיים משטח שדה התעופה או המנחת.

           (ג)   השתמש המנהל בסמכותו לפי תקנה משנה (ב), ישלם האדם שלא מילא אחר הוראת המנהל את ההוצאות שנגרמו על ידי הסרת המכשול, סילוק המטרד, או הוצאת כלי הטיס, כלי הרכב, כלי הנשק או בעל-החיים, לפי הענין.

מיום 6.9.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3209 מיום 7.8.1974 עמ' 1636

הוספת תקנה 3א

כניסה לשדה התעופה או למנחת

4.    (א)  לא ייכנס אדם לשדה תעופה או למנחת ולא יצא מהם שלא בדרכים ובכניסות המיועדות לכך.

           (ב)  לא ייכנס אדם לכל חלק משדה תעופה או מנחת שהכניסה אליהם אסורה לציבור הרחב אלא ברשות בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשות ולהוראות המנהל.

עונשין

5.    העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות.

ביטול

6.    בטלות –

(1)   תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה למען בטיחות הטיס), תשכ"ו-1966;

(2)   תקנות הטיס (מניעת זיהום בשדות התעופה), תשכ"ו-1966.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), תשל"ג-1973".

כ"ח בניסן תשל"ג (30 באפריל 1973)                      שמעון פרס

                                                                                                 שר התחבורה* פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 3010 מיום 20.5.1973 עמ' 1358.

תוקנו ק"ת תשל"ד מס' 3209 מיום 7.8.1974 עמ' 1636 – תק' תשל"ד-1974.

ק"ת תשל"ו מס' 3451 מיום 23.12.1975 עמ' 727 – תק' תשל"ו-1975.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות