נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (מנחתים), תשל"ה-1975

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – שדות תעופה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

פרק א': כללי

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק ב': רשיון מנחת

Go

3

סעיף 2

מתן רשיון למנחת

Go

3

סעיף 2א

איסור הפעלת מנחת ללא רשיון

Go

3

סעיף 2ב

איסור שימוש ברשיון שבוטל

Go

3

סעיף 2ג

תקפו של רשיון

Go

4

סעיף 3

תנאים למתן רשיון ולחידושו

Go

4

סעיף 4

סמכות המנהל למתן פטור

Go

4

סעיף 4א

תנאים להפעלת מנחת מיוחד

Go

4

סעיף 4ב

בדיקת מנחת מיוחד

Go

4

סעיף 5

בקשת רשיון

Go

4

סעיף 6

תרשים המנחת

Go

4

סעיף 7

חובת הודעה על שינויים

Go

4

סעיף 9

סמכויות מפקח

Go

4

סעיף 10

איסור העברת רשיון

Go

4

פרק ג': מבנה מנחת וסימונו

Go

4

סעיף 11

פני הקרקע במנחת

Go

4

סעיף 12

שיפוע פני הקרקע במנחת

Go

4

סעיף 13

אורך מסלול המנחת

Go

4

סעיף 14

אורך שולי המנחת ושולי הבטחון

Go

4

סעיף 15

רוחב מסלול מנחת רגיל

Go

4

סעיף 16

רוחב מסלול מנחת חקלאי

Go

4

סעיף 17

רוחב שולי המנחת ושולי הבטחון

Go

4

סעיף 18

מידות משטח נחיתה

Go

4

סעיף 19

מישורים ללא מכשולים

Go

4

סעיף 20

מישורי גישה, נסיקה ומעבר במנחת

Go

4

סעיף 21

מגבלות מכשולים במנחת חד כיווני

Go

4

סעיף 22

שיפועי מישורי הגישה והמעבר במשטח נחיתה

Go

4

סעיף 23

סימון מנחת

Go

4

סעיף 24

סימון משטח נחיתה

Go

4

סעיף 25

מנחת או משטח נחיתה בלתי שמישים

Go

4

סעיף 26

חומר סימון מנחת

Go

4

פרק ד': הפעלת מנחת

Go

4

סעיף 27

תנאים להפעלת מנחת

Go

4

סעיף 28

אחריות מפעיל המנחת

Go

4

סעיף 29

אחריות מפעיל כלי טיס

Go

4

סעיף 30

אחריות הטייס

Go

4

סעיף 31

גביית תשלומים במנחת ורישומם

Go

4

סעיף 32

בדיקת כשירות המנחת

Go

4

סעיף 33

הפעלת מנחת בלילה

Go

4

סעיף 34

הימצאות מפעיל המנחת במנחת רגיל

Go

4

סעיף 35

כוננות ליד ציוד כיבוי אש

Go

4

סעיף 36

כלי טיס לאחר נחיתה

Go

4

סעיף 37

רישום תנועות מטוסים במנחת רגיל

Go

4

סעיף 38

הגשת דו"ח שמישות

Go

4

פרק ה': הוראות שונות

Go

4

סעיף 40

עונשין

Go

4

סעיף 41

תחילה

Go

4

סעיף 42

השם

Go

4


תקנות הטיס (מנחתים), תשל"ה-1975*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-30 לחוק הטיס, 1927, לאחר התיעצות עם שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1.    בתקנות אלה:

תק' תשמ"ד-1984

          "אוירון זעיר" - אוירון זעיר או אוירון הדרכה זעיר כמשמעותם בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981;

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1980 עמ' 1233

הוספת הגדרת "אווירון זעיר"

          "אורך בסיסי" - אורך מסלול המנחת הדרוש לנחיתה ולהמראה של כלי טיס מסויים כפי שנקבע בספר עזר לטיסה בטמפרטורה של 15 מעלות צלסיוס, בלחץ של 1013.25 מיליבר בגובה פני הים ב-0% שיפוע וללא רוח;

          "אורך של הליקופטר" - ארכו כפי שנמדד מקצה זנבו ועד למשיק דיסקוס הרוטור מול חרטומו;

          "אורך מעשי" - האורך הבסיסי המתוקן המביא בחשבון נתונים מקומיים של גובה, טמפרטורה, לחות, שיפוע ואופי משטח המסלול המשפיעים על ביצועי כלי הטיס;

          "הליקופטר" - כלי טיס שתמיכתו באוויר תלויה בעיקר בעילוי הנוצר על ידי כנף או כנפיים מסתובבות;

          "המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך;

תק' תשמ"ו-1986

          "השר" – (נמחקה);

מיום 26.8.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1329

מחיקת הגדרת "השר"

הנוסח הקודם:

"השר" – שר התחבורה;

          "טייס ראשי" - אדם הרשום כטייס ראשי ברשיון הפעלה שניתן בהתאם לסעיף 2(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963;

          "כלי טיס" - כלי או מיתקן הנתמך על ידי תגובות האוויר, למעט תגובות כנגד פני הקרקע או המים;

          "מטוס" - כלי טיס הנישא באויר בעזרת כנפיים קבועות לרבות דאון;

          "מכשול" - עצם כלשהו החודר מישור כמפורט בתקנות אלה;

תק' תשנ"ב-1991

          "מנחת" - שטח יבשתי או ימי שאיננו שדה תעופה והמשמש או המיועד לשמש לנחיתה ולהמראה של כלי טיס;

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

"מנחת" - שטח יבשתי או ימי שאיננו שדה תעופה והמשמש או המיועד לשמש לנחיתה ולהמראה של כלי טיס, לרבות מנחת חקלאי;

תק' תשמ"ד-1984

          "מנחת זעיר" - מנחת המיועד לשמש לנחיתה ולהמראה של אוירון זעיר;

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1980 עמ' 1233

הוספת הגדרת "מנחת זעיר"

          "מנחת חד-כיווני" - מנחת חקלאי שבו הנחיתה וההמראה מתבצעות בכיוונים נוגדים בלבד;

          "מנחת חקלאי" - מנחת לכלי טיס שאושרו כדין לביצוע טיסות חקלאיות;

          "מנחת חקלאי עונתי" - מנחת חקלאי המופעל במשך עונה חקלאית אחת או חלק ממנה;

תק' תשמ"ו-1986 תק' תשע"ד-2014

          "מנחת רגיל" – כל מנחת שאיננו מנחת חקלאי;

מיום 26.8.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1329

"מנחת רגיל" – כל מנחת שאיננו מנחת חקלאי ושאינו מנחת מיוחד;

מיום 12.10.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1758

"מנחת רגיל" – כל מנחת שאיננו מנחת חקלאי ושאינו מנחת מיוחד;

תק' תשע"ד-2014

          "מנחת מיוחד" – (נמחקה);

מיום 26.8.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1329

הוספת הגדרת "מנחת מיוחד"

מיום 12.10.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1758

מחיקת הגדרת "מנחת מיוחד"

הנוסח הקודם:

"מנחת מיוחד" – אתר המשמש באופן אקראי להמראות ולנחיתות של הליקופטר או אוירון זעיר;

          "מסלול המנחת" - החלק ברצועת המנחת המשמש לנחיתה, להמראה ולהסעה של כלי טיס;

          "מפעיל מנחת" - בעל רשיון מנחת לרבות אדם שאישר המנהל לפי תקנה 3(3);

          "מפקח" - מי שמונה להיות מפקח לפי סעיף 10ג(א) לחוק הטיס, 1927;

          "משטח חניה" - חלקת קרקע הנמצאת מחוץ למסלול המנחת והמשמשת לחניית כלי טיס;

          "משטח נחיתה" - שטח בעל מידות מוגדרות המשמש לנחיתה, להמראה ולחניה של הליקופטרים;

          "ספר מנחתים" - נספח לספר עזר מבצעי של בעל רשיון הפעלה שניתן לפי חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963, בו מפורטים כל המנחתים החקלאיים המופעלים בידי בעל רשיון מנחת שניתן לפי תקנות אלה;

          "רצועת המנחת" - חלקת קרקע מלבנית המכילה את מסלול המנחת באמצעה, את שולי המנחת ואת שולי הבטחון לאורך שני צדיו הארוכים של מסלול המנחת;

          "רשיון מנחת" - רשיון להפעלת מנחת שניתן לפי תקנה 2;

          "שולי הבטחון" - שאריות השטח שבין שולי המנחת לבין צלעות רצועת המנחת;

          "שולי המנחת" - פסים צרים משני צדי מסלול המנחת המתאימים לשמש גם להסעת כלי טיס.

פרק ב': רשיון מנחת

מתן רשיון למנחת תק' תשנ"ב-1991

2.    המנהל[1] רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת רשיון למנחת, לסרב לתיתו, לקבוע בו תנאים, להתלותו או לבטלו.

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

הוספת תקנה 2

איסור הפעלת מנחת ללא רשיון תק' תשמ"ו-1986 תק' תשנ"ב-1991

2א.     לא יפעיל אדם מנחת אלא אם ניתן לגביו רשיון מנחת מאת המנהל, לפי התנאים הנקובים בו ובהתאם להוראות תקנות אלה.

מיום 26.8.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1329

2. לא יפעיל אדם מנחת אלא אם ניתן לגביו רשיון מנחת מאת השר המנהל, לפי התנאים הנקובים בו ובהתאם להוראות תקנות אלה.

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

2. 2א. לא יפעיל אדם מנחת אלא אם ניתן לגביו רשיון מנחת מאת המנהל, לפי התנאים הנקובים בו ובהתאם להוראות תקנות אלה.

איסור שימוש ברשיון שבוטל תק' תשנ"ב-1991

2ב.     לא ישתמש אדם ברשיון שהותלה או בוטל בידי המנהל.

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

הוספת תקנה 2ב

תקפו של רשיון תק' תשנ"ב-1991

2ג.     תקפו של רשיון למנחת הוא לתקופה שקבע המנהל1 ובלבד שבעל הרשיון עמד בשאר תנאי הרשיון.

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

הוספת תקנה 2ג

תנאים למתן רשיון ולחידושו

3.    לא יינתן רשיון מנחת ולא יחודש אלא אם –

(1)   המבקש הוכיח, להנחת דעתו של המנהל[2], כי המנחת עונה על דרישות פרק ג';

(2)   קיימת דרך גישה המאפשרת תנועת כלי רכב המקשרת את המנחת לעורק תנועה;

(3)   עומד לרשות המבקש אדם שהמנהל אישר לגביו בכתב כי מילא אחר כל אלה:

תק' תשנ"ב-1991

(א)   עבר קורס אימונים שהמנהל אישר להפעלת מנחת, לרבות קורס בנושא ציוד כיבוי אש והצלה, עזרה ראשונה, קשר וסימוני מנחת; או שהינו בעל הכשרה תעופתית מתאימה אחרת;

(ב)   קיבל, להנחת דעתו של המנהל, הדרכה בעל-פה וחומר מעודכן בכתב בדבר ניהול מנחת והפעלתו;

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

(א) עבר קורס אימונים שהמנהל אישר להפעלת מנחת, לרבות קורס בנושא ציוד כיבוי אש והצלה, עזרה ראשונה, קשר וסימוני מנחת; או שהינו בעל הכשרה תעופתית מתאימה אחרת;

 (4)  המבקש המציא תעודת ביטוח בת-תוקף לתקופה של לפחות שנה אחת מיום הגשת הבקשה לרשיון מנחת, ובמנחת עונתי - לתקופה של לפחות עונה חקלאית אחת, המבטחת אותו, להנחת דעתו של המנהל, כנגד כל תביעה או נזק שייגרם לכל אדם עקב הפעלת המנחת או השימוש בו.

סמכות המנהל למתן פטור תק' תשנ"ד-1994

4.    על אף האמור בתקנה 3 רשאי המנהל1, במקרים מיוחדים שיירשמו, לפטור מבקש רשיון מינחת מחובת מילוי התנאים למתן רשיון המנחת, כולם או מקצתם, ולקבוע תנאים ברשיון כפי שבנסיבות הענין יראה לנכון.

מיום 26.8.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1329

4. על אף האמור בתקנה 3 רשאי השר המנהל לפטור מבקש רשיון מינחת חקלאי עונתי מחובת מילוי התנאים למתן רשיון המנחת, כולם או מקצתם.

מיום 23.6.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5609 מיום 23.6.1994 עמ' 1083

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. על אף האמור בתקנה 3 רשאי המנהל לפטור מבקש רשיון מינחת חקלאי עונתי מחובת מילוי התנאים למתן רשיון המנחת, כולם או מקצתם.

תק' תשע"ד-2014

4א.     (בוטלה).

מיום 26.8.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1330

הוספת תקנה 4א

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

4א. (א) על אף האמור בתקנה 2 בתקנה 2א רשאי אדם להפעיל הליקופטר או אוירון זעיר (להלן בתקנה זו בתקנות אלה - כלי טיס) במנחת מיוחד, בעצמו או בידי אדם אחר (להלן בתקנה זו בתקנות אלה - המפעיל), אם קיבל לצורך זה רשיון מאת המנהל לפי התנאים הנקובים בו ובהתאם להוראות תקנות אלה.

(ב) לא יינתן רשיון כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן הציג המפעיל למנהל תעודת ביטוח שבתוקף כנגד כל תביעה או נזק שייגרם לכל אדם עקב השימוש במנחת המיוחד.

(ג) תקפו של הרשיון הוא לשלוש שנים, אלא אם כן קבע המנהל תקופה קצרה מזו.

מיום 12.10.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1758

ביטול תקנה 4א

הנוסח הקודם:

תנאים להפעלת מנחת מיוחד

4א. (א) על אף האמור בתקנה 2א רשאי אדם להפעיל הליקופטר או אוירון זעיר (להלן בתקנות אלה – כלי טיס) במנחת מיוחד, בעצמו או בידי אדם אחר (להלן בתקנות אלה – המפעיל), אם קיבל לצורך זה רשיון מאת המנהל לפי התנאים הנקובים בו ובהתאם להוראות תקנות אלה.

(ב) לא יינתן רשיון כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן הציג המפעיל למנהל תעודת ביטוח שבתוקף כנגד כל תביעה או נזק שייגרם לכל אדם עקב השימוש במנחת המיוחד.

(ג) (נמחקה).

תק' תשע"ד-2014

4ב.     (בוטלה).

מיום 26.8.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1330

הוספת תקנה 4ב

מיום 12.10.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1758

ביטול תקנה 4ב

הנוסח הקודם:

בדיקת מנחת מיוחד

4ב. מפעיל שניתן לו רשיון לפי תקנה 4א(א) לא יפעיל כלי טיס במנחת מיוחד אלא אם כן אותו מנחת נבדק ואושר מראש, סמוך להמראה או לנחיתה, בידי אחד מאלה:

(1) הטייס הראשי שהמפעיל מעסיקו;

(2) הטייס בפועל של כלי הטיס שהטייס הראשי כאמור הסמיכו לכך;

(3) הטייס בפועל של כלי הטיס אם הוא מחזיק ברשיון הפעלה מבצעי.

בקשת רשיון תק' תשנ"ב-1991

5.    (א)  בקשה לרשיון מנחת או לחידושו תוגש למנהל.

          (ב)  לבקשה יש לצרף את תרשים המנחת, נתוני המנחת והצהרת המבקש כי קיבל את הסכמת בעל המקרקעין שבהם מצוי או מתוכנן המנחת ואת הסכמת המחזיק בהם להקמת המנחת ולהפעלתו.

          (ג)   נתוני המנחת יכללו כל אלה:

(1)   שם המנחת, שם בעל המקרקעין ושם המחזיק בהם;

(2)   טיפוס כלי הטיס שיפקדו את המנחת, ומגבלות השימוש בהם במנחת;

(3)   אתר גיאוגרפי מוכר בקרבת המנחת, ומרחקו וכיוונו מהמנחת;

(4)   גובה המנחת מעל פני הים, ברגלים;

(5)   אורך מסלול המנחת במטרים וסימונו;

(6)   רוחב מסלול המנחת במטרים;

(7)   תיאור פני המנחת (כגון אספלט, דשא, עפר וכורכר);

(8)   מידות שולי המנחת, שולי הבטחון או משטח הנחיתה, במטרים;

(9)   כיוון המנחת עד לדיוק של 5 מעלות;

(10) מכשולים קבועים בסביבות המנחת עד לרדיוס של 1 ק"מ ממרכזו, לרבות עצים, קווי חשמל ומבנים תוך ציון גבהם;

(11) דרכי גישה של כלי רכב למנחת;

(12) רחבות מילוי ואספקת מים;

(13) דרכי גישה אווירית למנחת וממנו ונהלי טיסה בסביבתו.

תק' תשמ"ו-1986

          (ד)  על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) רשאי המנהל לפטור מבקש רשיון מנחת חקלאי עונתי מחובת מילוי התנאים המפורטים בהן, כולם או מקצתם.

מיום 26.8.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1330

(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) רשאי השר המנהל לפטור מבקש רשיון מנחת חקלאי עונתי מחובת מילוי התנאים המפורטים בהן, כולם או מקצתם.

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

(א) (1) בקשה לרשיון מנחת או לחידושו תוגש למנהל.

(2) בקשה לרשיון מנחת חקלאי עונתי תוגש לטייס הראשי של מבקש רשיון המנחת.

תרשים המנחת

6.    (א)  תרשים המנחת יוכן על גבי מפה בקנה-מידה 1:20,000 ואליו יצורף שרטוט המנחת בקנה-מידה 1:2,000.

          (ב)  בתרשים ובשרטוט של המנחת יסומנו כיוון הצפון האמיתי ונקודת הציון הגיאוגרפית של מרכז המנחת, ובמנחת רגיל יסומן גם חתך אורך סכמטי של מסלול המנחת עם ציון שיפועי הקרקע.

חובת הודעה על שינויים

7.    מגיש הבקשה יעדכן את תרשים המנחת ויודיע למנהל על כל שינוי מיד לאחר שחל.

תק' תשנ"ב-1991

8.    (בוטלה).

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

תוקף רשיון המנחת

8. תוקף רשיון מנחת הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו ותוקף רשיון מנחת חקלאי עונתי הוא לעונה חקלאית אחת.

סמכויות מפקח

9.    (א)  בעל רשיון מנחת יציג את רשיונו למפקח לפי דרישתו.

          (ב)  מפקח רשאי, בכל עת סבירה, לבקר במנחת ולבדוק את כלי הטיס, את הציוד ואת המיתקנים שבו, את דרכי הביקורת עליהם, וכן לבדוק אם נתקיימו לגבי המנחת הוראות תקנות אלה.

איסור העברת רשיון

10.  רשיון מנחת אינו ניתן להעברה.

פרק ג': מבנה מנחת וסימונו

סימן א': מבנה מנחת

פני הקרקע במנחת

11.  פני הקרקע במנחת יהיו חלקים, ישרים, הדוקים וללא מכשול.

שיפוע פני הקרקע במנחת

12.  (א)  לגבי מטוס –

(1)   שיפוע הקרקע לאורך קצותיו של מנחת לא יעלה על 3%; השיפוע יהיה הדרגתי ולא יעלה במנחת קעור על 0.8% לכל שלושים מטר; במנחת קמור יהיה השיפוע כאמור, אך קו הראיה בין כל שתי נקודות בגובה שני מטר מעל פני המנחת לאורך ציר המנחת ובמרחק שלא יקטן מחצי אורך המנחת, יהיה רצוף ולא מופרע;

(2)   שיפוע הקרקע לרוחב מסלול המנחת ושוליו לא יעלה על 3%;

(3)   שיפוע הקרקע לרוחב רצועת המנחת לא יעלה על 4%.

          (ב)  לגבי הליקופטר, שיפוע הקרקע לאורך ולרוחב של משטח הנחיתה לא יעלה על 5%.

אורך מסלול המנחת

13.  (א)  אורך מסלול מנחת יעלה לפחות במחצית על האורך המעשי לגבי המטוס בעל הביצועים הנחותים ביותר שיופעל באותו מנחת, אולם לא יפחת בשום מקרה מ-400 מטר.

          (ב)  אורך מסלול מנחת חקלאי עונתי יהיה לפחות כפליים האורך המעשי לגבי המטוס בעל הביצועים הנחותים ביותר שיופעל באותו מנחת.

תק' תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ב-1991

          (ג)   אורך מסלול מנחת זעיר לא יפחת מ-200 מטרים.

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1980 עמ' 1233

הוספת תקנת משנה 13(ג)

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

(ג) אורך מסלול מנחת זעיר לא יפחת מ-100 מטרים מ-200 מטרים.

אורך שולי המנחת ושולי הבטחון

14.  אורך שולי המנחת ושולי הבטחון יהיה באורך מסלול המנחת.

רוחב מסלול מנחת רגיל תק' תשמ"ד-1984

15.  (א)  רוחב מסלול מנחת רגיל יהיה פי חמישה מהרוחב שבין גלגליו הראשיים של המטוס הגדול ביותר מבין המטוסים שינחתו או שימריאו באותו מנחת.

תק' תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ב-1991

          (ב)  רוחב מסלול מנחת זעיר לא יפחת משבעה מטרים.

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1980 עמ' 1233

15. (א) רוחב מסלול מנחת רגיל יהיה פי חמישה מהרוחב שבין גלגליו הראשיים של המטוס הגדול ביותר מבין המטוסים שינחתו או שימריאו באותו מנחת.

(ב) רוחב מסלול מנחת זעיר לא יפחת מארבעה מטרים.

מיום 31.12.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584

(ב) רוחב מסלול מנחת זעיר לא יפחת מארבעה מטרים משבעה מטרים.

רוחב מסלול מנחת חקלאי

16.  רוחב מסלול מנחת חקלאי לא יפחת מעשרה מטרים.

רוחב שולי המנחת ושולי הבטחון

17.  (א)  רוחב שולי המנחת לא יפחת משני מטרים מכל צד של מסלול המנחת.

          (ב)  רוחב שולי הבטחון לא יפחת מעשרה מטרים מכל צד של שולי המנחת.

מידות משטח נחיתה

18.  אורך כל צלע של ריבוע במשטח נחיתה יהיה לפחות כפליים אורך ההליקופטר.

מישורים ללא מכשולים

19.  מישורי גישה, נסיקה, מעבר והליכה סביב למנחת יהיו נקיים ממכשולים.

מישורי גישה, נסיקה ומעבר במנחת

20.  (א)  מישורי גישה ונסיקה במנחת ישתרעו מקצות רצועת המנחת למרחק של לפחות אלף מטר בכיוון ההמראה והנחיתה; רוחב המישורים בקצות רצועת המנחת יהיה כרוחב הרצועה ושיפועיהם יהיו בשיעור של 5% ביחס של 1 ל-20, והם יתרוממו לגובה של לפחות 50 מטר מעל לגובה המנחת.

          (ב)  מישורי מעבר במנחת רגיל יהיו בשיפוע של 25%, ביחס של 1 ל-4, וישתרעו משולי רצועת המנחת, בגובה פני המנחת ומשולי הגישה והנסיקה עד לגובה של 50 מטר.

מגבלות מכשולים במנחת חד-כיווני

21.  (א)  במנחת חד-כיווני יהיו מישורי הגישה והנסיקה במישור אחד מכיוון ההמראה והנחיתה.

          (ב)  במנחת חד-כיווני יהיה מישור חסימה בקצהו הבלתי שמיש להמראה ולנחיתה של המנחת; מישור החסימה ישתרע אנכית בין מישורי המעבר, מקצה רצועת המנחת החסום ועד לפגישתו עם מישור ההליכה סביב; גובהו לא יעלה על החלק השלושים של אורך רצועת המנחת.

          (ג)   במנחת חד-כיווני יהיה מישור ההליכה סביב בשיפוע של 5%, ביחס של 1 ל-20, ובאורך של לפחות אלף מטר, שתחילתו איננה מעבר לשליש הראשון של מסלול המנחת מכיוון הנחיתה.

שיפועי מישורי הגישה והמעבר במשטח נחיתה

22.  במשטח נחיתה יהיו מישורי הגישה בשיפוע של 12.5%, ביחס של 1 ל-8, וישתרעו מקצה אורך משטח הנחיתה בגובה פניו עד למרחק של 400 מטר ועד לגובה של 50 מטר. רוחב מישור הגישה בקצהו הרחוק ממשטח הנחיתה יהיה 200 מטר ועוד פעם וחצי אורך ההליקופטר. מישורי המעבר יהיו בשיפוע של 50%, ביחס של 1 ל-2, וישתרעו מכל שאר צדי משטח הנחיתה לגובה של 50 מטר.

סימן ב': סימון מנחת

סימון מנחת

23.  (א)  פינותיו של מסלול מנחת רגיל וצדיו יסומנו בפסים לבנים ברוחב מזערי של 30 ס"מ (להלן בסימן זה - רוחב מזערי) ובאורך מזערי של 1.2 מטר (להלן בסימן זה - אורך מזערי); המרחק בין פס לפס יהיה בין 30 ל-40 מטר.

          (ב)  ארכו של מסלול מנחת רגיל יחולק לשלושה חלקים וכל חלק יסומן בפס לבן ברוחב מזערי לרוחב מסלול המנחת, כשהסימון כאמור נמשך בתוך שולי המנחת באורך של שני מטרים לפחות לכל צד.

          (ג)   מנחת חקלאי יסומן להנחת דעתו של השר.

סימון משטח נחיתה

24.  (א)  פינותיו של משטח נחיתה יסומנו בפסים לבנים באורך וברוחב מזעריים בצורת האות "ר".

          (ב)  צלעותיו של משטח נחיתה שארכו או רחבו מעל עשרים מטר יסומנו באמצעיהן בפסים לבנים באורך וברוחב מזעריים.

מנחת או משטח נחיתה בלתי שמישים

25.  (א)  מנחת רגיל בלתי שמיש למטוסים יסומן בשני קווים מצטלבים, באורך וברוחב מזעריים, בכל אחד מקצות מסלול המנחת וכן בשליש מסלול המנחת ובשני שלישיו כשמרכזם בחצי רוחב המסלול, או ליד הקצה שאינו חסום בלבד במנחת חד-כיווני.

          (ב)  משטח נחיתה בלתי שמיש יסומן באמצעו בשני קווים לבנים מצטלבים באורך וברוחב מזעריים.

חומר סימון מנחת

26.  מנחת רגיל יסומן בחומר נראה לעין ושאינו ניתן למחיקה.

פרק ד': הפעלת מנחת

תנאים להפעלת מנחת

27.  (א)  לא יופעל מנחת אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1)   בעת הפעלת המנחת מצוי בו ציוד כיבוי אש, הצלה ועזרה ראשונה כמפורט בתוספת:

(2)   בעת ההמראה והנחיתה במנחת מצוי בו אדם שקיבל את אישור המנהל כאמור בתקנה 3(3);

(3)   במנחת קיים בעת ההמראה והנחיתה קשר קווי או אלחוטי תקין בינו לבין מיתקן פיקוח של תנועה אווירית; ובמנחת חקלאי - קיים קשר כאמור בינו לבין מיתקן קשר המצוי מחוץ למנחת;

(4)   קיים לגבי המנחת ביטוח בר תוקף כאמור בתקנה 3(4).

          (ב)  הוראות פסקאות (1) ו-(2) לתקנת משנה (א) לא יחולו על נחיתה חד-פעמית במנחת חקלאי לצורך בדיקתו.

          (ג)   נבצר מבעל רשיון מנחת חקלאי לקיים קשר קווי או אלחוטי תקין כאמור בתקנת משנה (א)(3), יקיים קשר קרקע אלחוטי או קשר קווי באמצעות מיתקן הקרוב ביותר למקום המנחת החקלאי ומקומו יצויין בספר המנחתים.

אחריות מפעיל המנחת

28.  (א)  מפעיל המנחת יהיה אחראי לכל אלה:

(1)   הבטחת כשירותו של המנחת ומתן כל מידע הקשור בהפעלתו;

(2)   קיום הוראות בטיחות כלי הטיס על הקרקע;

(3)   במנחת רגיל - רישום המראות ונחיתות כלי טיס;

(4)   במנחת חקלאי - השמדת כל שאריות החמרים הרעילים והשארת שטח המנחת נקי מחמרים אלה עם הפסקת פעילות המנחת.

          (ב)  מפעיל מנחת ימסור לכל אדם המעוניין להשתמש במנחת מידע בדבר שמישות המנחת ובטיחותו.

          (ג)   מפעיל המנחת ידווח למנהל[3], לפי דרישתו, על כל אלה:

(1)   כשירות המנחת;

(2)   בטיחות כלי הטיס הפועלים בו;

(3)   במנחת רגיל - רישום המראות ונחיתות.

אחריות מפעיל כלי טיס

29.  (א)  לא יטיס אדם כלי טיס למנחת אם בהתאם למידע שקיבל ממפעיל המנחת, המנחת אינו מתאים לנחיתה בטוחה.

          (ב)  לא ינחת אדם בכלי טיס במנחת ולא ימריא ממנו אלא אם מפעיל המנחת אישר לו כי המנחת כשיר, להמראה או לנחיתה, הכל לפי הענין.

          (ג)   מפעיל כלי טיס המצוי על פני הקרקע חייב למלא אחר הוראות מפעיל המנחת בכל הנוגע לשמירת הבטיחות והסדר במנחת.

אחריות הטייס

30.  הוראות מפעיל מנחת לטייס המטיס כלי טיס, כל עוד לא מצוי כלי הטיס על הקרקע, מהוות מידע בלבד ואינן גורעות מאחריותו הבלעדית של אותו טייס להפעלתו של כלי הטיס.

גביית תשלומים במנחת ורישומם

31.  (א)  בעל רשיון יגיש למנהל את שיעורי התשלומים שבדעתו לגבות מהמשתמשים באותו מנחת.

          (ב)  לא יגבה מפעיל מנחת בעד השימוש במנחת אלא תשלומים שאישר השר לגבי אותו מנחת.

          (ג)   מפעיל מנחת ינהל רישום מדוייק ומעודכן של התשלומים שנגבו מהמשתמשים במנחת תוך ציון השירותים שבעדם נגבו.

בדיקת כשירות המנחת

32.  לא יאשר מפעיל מנחת את כשירות המנחת לנחיתה או להמראה של כלי טיס אלא לאחר שעשה כל אלה:

(1)   בדק את טיב מסלול המנחת;

(2)   הרחיק אבנים או כל חפץ זר אחר העלול להפריע לפעולתו התקינה של כלי טיס במנחת;

(3)   הרחיק מכשולים העלולים לסכן בטיחות כלי הטיס;

(4)   פינה בני אדם ובעלי חיים והרחיקם מתחום המנחת;

(5)   וידא כי שק הרוח שמיש, תקין ומסתובב חפשית;

(6)   וידא כי ציוד כיבוי האש, הצלה והעזרה הראשונה, הציוד המבצעי והרכב לנשיאתם תקינים ומוכנים להפעלה מיידית;

(7)   ביצע כל פעולה אחרת הדרושה להפעלה בטוחה של המנחת.

הפעלת מנחת בלילה

33.  (א)  לא יופעל מנחת רגיל בשעות הלילה אלא בהיתר מראש ובכתב מאת המנהל[4] ובהתאם לתנאי ההיתר.

          (ב)  לא יופעל מנחת חקלאי בשעות הלילה אלא בהיתר מראש ובכתב מאת הטייס הראשי של מפעיל המנחת, ובהתאם לתנאי ההיתר.

הימצאות מפעיל המנחת במנחת רגיל

34.  לא יופעל מנחת רגיל אלא אם מפעילו נמצא במנחת לפחות חצי שעה לפני המועד שנקבע לנחיתה וחצי שעה לאחר המראת כלי הטיס.

כוננות ליד ציוד כיבוי אש

35.  (א)  בשעת נחיתה במנחת או המראה ממנו, יימצא מפעיל המנחת בכוננות ליד ציוד כיבוי האש וההצלה בקירבת מסלול המנחת, בצורה אשר לא תסכן את בטיחות הטיסה.

          (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על נחיתה חד-פעמית במנחת חקלאי לצורך בדיקתו.

כלי טיס לאחר נחיתה

36.  עם השלמת נחיתתו של כלי טיס במנחת יוודא מפעיל המנחת ביצוע המשימות הבאות:

(1)   פינוי כלי הטיס שנחת למטרת חנייה מיד לאחר נחיתתו;

(2)   עגינת כלי הטייס שנחת כאמור בפיסקה (1);

(3)   מסירת נהלי שמירת כלי הטיס למפעיל כלי הטיס מיד לאחר הנחיתה.

רישום תנועות מטוסים במנחת רגיל

37.  מפעיל מנחת רגיל ינהל רישום תנועות כלי טיס במנחת וידווח על כך למנהל אחת לחודש וכן ידווח לפי דרישת המנהל[5], כדלהלן:

(1)   תאריך ושעה של נחיתת כלי הטיס או המראתו;

(2)   טיפוס כלי הטיס, מספר רישומו והבעלות בו;

(3)   זמן החנייה של כלי הטיס במנחת;

(4)   שם האדם שהטיס את כלי הטיס ומספר הנוסעים;

(5)   כל מידע אחר שידרוש המנהל.

הגשת דו"ח שמישות

38.  (א)  בעל רשיון מנחת רגיל יגיש מדי חודש למנהל דו"ח שמישות המנחת לפי הטופס שקבע.

          (ב)  מפעיל המנחת ידווח למנהל על כל נחיתת אונס, תקרית או תאונה שאירעו בתחומי המנחת, מיד לאחר אירועם.

פרק ה': הוראות שונות

תק' תשנ"ד-1994

39.  (בוטלה).

מיום 23.6.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5609 מיום 23.6.1994 עמ' 1083

ביטול תקנה 39

הנוסח הקודם:

הוראות מעבר

39. השר רשאי לפטור מבקש רשיון מנחת לגבי מנחת שהיה מופעל ערב תחילתן של תקנות אלה מחובת מילוי התנאים למתן הרשיון, כולם או מקצתם.

עונשין תק' תש"ם-1980

40.  העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 1000 שקלים או שניהם כאחד.

מיום 22.4.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4113 מיום 22.4.1980 עמ' 1397

החלפת תקנה 40

הנוסח הקודם:

40. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות.

תחילה

41.  תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושה חדשים מיום פרסומן.

השם

42.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הטיס (מנחתים), תשל"ה-1975".

התוספת

(תקנה 27(א))

1.       ציוד כיבוי אש

גודל כלי הטיס

צוות כבאים, ציוד וחמרי כיבוי-אש

קיבולת נפשות מירבית בכלי טיס

קיבולת דלק מירבית בכלי טיס

צוות כבאים מזערי

ציוד רכב כיבוי אש וחמרים

ציוד רכב כיבוי-אש וחמרים - תחליף

1

(מטוס חקלאי)

עד 450 ליטר

(חמרי ריסוס עד 1200 ק"ג)

1

(א) 1 בקבוק אבקה יבשה 12 ק"ג

(ב) 1 בקבוק CO2 10 ק"ג

תחליף ל-CO2

1 בקבוק אבקה יבשה 12 ק"ג או 1 בקבוק מים קלים 10 ליטר (A.F.F.F.)

עד 4

עד 600 ליטר

2

(א) 2 מטפים B.C.F. ½5 ק"ג כל אחד

(ב) 2 מטפים אבקה יבשה 12 ק"ג כל אחד

(ג) 2 מטפים מים קלים 10 ליטר כל אחד (A.F.F.F.)

תחליף ל-A.F.F.F.

2 מטפי CO2 9 ק"ג כל אחד

עד 10

עד 1500 ליטר

 2

(א) מכשיר כיבוי 50 ליטר A.F.F.F.

(ב) מכשיר אבקה יבשה 50 ק"ג

(ג) 2 מטפים B.C.F. ½5 ק"ג

תחליף ל-A.F.F.F.

קצף 350 ליטר לחץ מוכן

תחליף ל-B.C.F.

2 מטפי CO2 9 ק"ג כל אחד

עד 20

עד 6000 ליטר

3

(1) מכונית כיבוי אש 4x4 קצף סטנדרטי

(2) תכולת המכונית:

א. 3000 ליטר מים

ב. 300 ליטר קצף פרוטאין

ג. תיק הצלה כולל ציוד כמפורט בפרסומי מינהל התעופה האזרחית

ד. ציוד סטנדרטי למכונית כיבוי אש סטנדרטית כמפורט בפרסומי מינהל התעופה האזרחית

ה. אבקה יבשה 24 ק"ג במטפים

ו. פחצן דו חמצני 10 ק"ג במטפה

תחליף לקצף פרוטאין מים קלים 180 ליטר

תחליף למים וקצף מכונית כיבוי אש אבקה יבשה 4x4, 1000 ק"ג

אבקה יבשה כולל מערכת הפעלה

תחליף לאבקה יבשה ופחמן דו-חמצני B.C.F. 44 ק"ג

2.       ציוד הצלה

   קיבולת נפשות

        מירבית                                     ציוד הצלה

     בכלי הטיס

עד 10            1.    גרזן פריצה מיוחד לפריצת מתכת.

2.    שני זוגות כפפות אזבסט.

3.    מוט וו פריצה.

4.    מוט לום באורך של 90 ס"מ.

5.    סכין הצלה לחיתוך ריתמות.

6.    חבל 18 ס"מ באורך של לפחות 2.5 מטר, השזור בטבעת פתוחה עם עוגן מתכת.

3.       ציוד עזרה ראשונה

קיבולת נפשות

       מירבית                                                    ציוד עזרה ראשונה

    בכלי הטיס

עד 4            1.    ארגז עזרה ראשונה שיכיל את כל אלה –

(א)  תרופות

(1)                       10 Tab. Assialgan

(2)                 10 Tab. Atropin c. Pap

(3)                          2 Amp. Atropin

(4)                      2 Syrette M.O. 003

(5)  בקבוק                   1 Terracortil

(ב)  חמרי חבישה

(1)  5 אגדים

(2)  צמר גפן - 1000 ג'

(3)  ליגנין - 200 יחידות

(4)  גזה - 4 יחידות

(5)  משולשים

(6)  תחבושות אישיות סטריליות

(7)  2 תחבושות אישיות בינוניות

(ג)   ציוד רפואי

(1)  2 מדי רשת בינוניים

(2)  2 מזרקות סטרילים

(3)  מספריים

(4)  פנצט

(5)  10 סיכות בטחון

(6)  אלונקה

(7)  סדינים

(8)  שתי שמיכות

(9)  מגבת

(ד)  מי שתיה טריים

(ה)  כלי רכב היכול לשמש כנושא אלונקה לפינוי מיידי של נפגעים

מ-4 עד 10   2.    תרופות

(א)  כדורים

10                             Tabl. Antamin

10                              Tabl. Ahiston

10                                   Tabl. APC

10                           Tabl. Assialgan

10            Tabl. Atropin c. Papaverin

10                           Caps. Benadryl

10          Caps. Librium 10-Valium 5

10                           Tabl. Travamin

(ב)  אמפולות

5                           Amp. Adrenalin

5                               Amp. Atropin

5                                Amp. Coffein

5                  Amp. Optalgin 50% cc.

5                            Amp. M.O. 0.02

(ג)   משחות

2               Ung. Tevacyclin 3% tube

(ד)  נוזלים

C.C. 200                      Alcohol 70%

C.C. 200                               Benzin

C.C. 200                     Hydr. Peroxid

O.P. 2                  Terra Cortril Spray

20                              T-ra Valerian

(ה)  חמרי חבישה

10 אגדים "5

10 אגדים "7

7" Tenzoplast Rou 2

5" Salviplast Rou 2

300 גרם צמר גפן

1000 גרם ליגנין

10 יחידות Gase

5 יחידות משולשים

10 תחבושות אישיות סטריליות

3 תחבושות בינוניות סטריליות.

כ"ג בניסן תשל"ה (4 באפריל 1975)                      גד יעקבי

                                                                                           שר התחבורה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3354 מיום 15.6.1975 עמ' 1996.

תוקנו ק"ת תש"ם מס' 4113 מיום 22.4.1980 עמ' 1397 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1233 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ו מס' 4961 מיום 26.8.1986 עמ' 1329 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשנ"ב מס' 5409 מיום 31.12.1991 עמ' 584 – תק' תשנ"ב-1991.

ק"ת תשנ"ד מס' 5609 מיום 23.6.1994 עמ' 1082 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1758 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

[1] ר' האצלת סמכותו: י"פ תשע"ה מס' 7012 מיום 29.3.2015 עמ' 4432. י"פ תשע"ה מס' 7044 מיום 21.5.2015 עמ' 5989.

[2] ר' האצלת סמכותו לענין סעיף זה: י"פ תשע"ה מס' 7012 מיום 29.3.2015 עמ' 4432. י"פ תשע"ה מס' 7044 מיום 21.5.2015 עמ' 5989.

[3] ר' האצלת סמכותו: י"פ תשע"ה מס' 7012 מיום 29.3.2015 עמ' 4432. י"פ תשע"ה מס' 7044 מיום 21.5.2015 עמ' 5989.

[4] ר' האצלת סמכותו: י"פ תשע"ה מס' 7012 מיום 29.3.2015 עמ' 4432. י"פ תשע"ה מס' 7044 מיום 21.5.2015 עמ' 5989.

[5] ר' האצלת סמכותו: י"פ תשע"ה מס' 7012 מיום 29.3.2015 עמ' 4432. י"פ תשע"ה מס' 7044 מיום 21.5.2015 עמ' 5989.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות