נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל"ז-1977

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: כללי

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תעודת סוג או תעודת כושר טיסה

Go

2

סעיף 3

איסור הפעלת כלי טיס בלא תעודת רעש וחריגים לאיסור

Go

2

סעיף 4

תעודת רעש

Go

3

סעיף 5

הכרה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ

Go

3

סעיף 6

השעיית תעודת רעש או ביטולה

Go

3

 

פרק שני: תקני רעש, ופטורים

Go

3

סעיף 7

תחולה

Go

3

סעיף 8

תחולת פרקים 2 ו 3 לספר I בנספח 16 או חלק 36 לפ.א.ר.

Go

3

סעיף 9

מתן פטור

Go

3

סעיף 10

החלפת צי אוירונים

Go

4

 

פרק שלישי: הגבלות ומידע לתפעול

Go

4

סעיף 18

נהלים ומידע אחר

Go

4

סעיף 19

ספר עזר סימונים ושלטים

Go

4

 

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

5

סעיף 20

תחילה

Go

5

סעיף 20א

עונשין

Go

5

סעיף 21

השם

Go

5

 


תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל"ז-1977*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: כללי

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אוירון" – כלי טיס הכבד מהאויר, המונע על ידי מנוע והנתמך בעיקר על ידי כנף קבועה;

תק' תשנ"ו-1995

           "אוירון גדול" – אוירון שמשקלו המרבי המורשה להמראה עולה על 5,700 ק"ג;

מיום 29.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 249

"אוירון גדול" – אוירון שמשקלו המורשה שמשקלו המרבי המורשה להמראה עולה על 5,700 ק"ג;

תק' תשנ"ו-1995

           "אוירון קטן" – אוירון שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 5,700 ק"ג;

מיום 29.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 249

החלפת הגדרת "אוירון קטן"

הנוסח הקודם:

"אוירון קטן" – אוירון שאינו אוירון גדול;

           "הארגון" – הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית;

           "המנהל"[1] – ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהסמיכו;

           "יחס עקיפה" – היחס בין מסת האויר הזורם דרך המעברים העוקפים של טורבינת גז לבין מסת האויר הזורם דרך תאי השריפה, המחושב בתנאי כח משיכה מכסימלי כשהמנוע במצב נייח, ובתנאי אטמוספירה תקנית בינלאומית בגובה פני הים;

תק' תשע"ט-2019

           "כלי טיס" – (נמחקה);

מיום 2.7.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8242 מיום 2.7.2019 עמ' 3460

מחיקת הגדרת "כלי טיס"

הנוסח הקודם:

"כלי טיס" – כלי או מיתקן המיועד או המשמש לטיסה באויר, למעט כלי טיס זעירים (כגון טיסנים וצעצועים) זולת אם קבע השר כי תקנות אלה יחולו על כלי טיס זעירים או סוג כלי טיס זעירים הגורמים רעש בניגוד לתקנות אלה;

           "כלי טיס תת-קולי" – כלי טיס שאינו מסוגל לבצע טיסה אופקית ממושכת במהירויות העולות על מאך 1;

           "כללי כושר אוירי" – תקנות התיעוד וההוראות הכלולות בחלקים 23 עד 35 ל-פ.א.ר.;

           "נספח 16 לאמנה" – נספח 16 לאמנה כמשמעותה בחוק הטיס, 1927, על תיקוניו, אם ישראל הודיעה לארגון על הצטרפותה לתיקונים אלה, שעותק ממנו מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;

           "פ.א.ר." – תקנות התעופה הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה שעותק מהן מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;

           "תקנות התיעוד" – תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977.

תעודת סוג או תעודת כושר טיסה תק' תשנ"ב-1992

2.    המבקש תעודת סוג או תעודת כושר טיסה לכלי טיס בהתאם לתקנות התיעוד, יראה למנהל, להנחת דעתו –

(1)  כי כלי הטיס עונה על הדרישות הישימות של תקנות אלה, בנוסף לדרישות כללי כושר אוירי הישימים לבקשה של תקנות התיעוד;

(2)  כי כלי הטיס עומד בכללי כושר אוירי שעליהם התבססה תעודת הסוג של כלי הטיס, בכל התנאים שבהם יש להראות עמידה בדרישות של תקנות אלה;

(3)  כי כל הנהלים שייקבעו לשם עמידה בדרישות תקנות אלה והנהלים והמידע לצוות האויר שנקבעו כאמור בתקנות אלה, תואמים את כללי הכושר האוירי שעליהם התבססה תעודת הסוג של כלי הטיס.

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1345

2. המבקש תעודת סוג או תעודת כושר טיסה לאוירון לכלי טיס בהתאם לתקנות התיעוד, יראה למנהל, להנחת דעתו

(1) כי האוירון כלי הטיס עונה על הדרישות הישימות של תקנות אלה, בנוסף לדרישות כללי כושר אוירי הישימים לבקשה של תקנות התיעוד;

(2) כי האוירון כלי הטיס עומד בכללי כושר אוירי שעליהם התבססה תעודת הסוג של האוירון כלי הטיס, בכל התנאים שבהם יש להראות עמידה בדרישות של תקנות אלה;

(3) כי כל הנהלים שייקבעו לשם עמידה בדרישות תקנות אלה והנהלים והמידע לצוות האויר שנקבעו כאמור בתקנות אלה, תואמים את כללי הכושר האוירי שעליהם התבססה תעודת הסוג של האוירון כלי הטיס.

איסור הפעלת כלי טיס בלא תעודת רעש וחריגים לאיסור תק' תשע"ט-2019

3.    (א)  לא יפעיל אדם כלי טיס שלגביו קיימים כללי רישוי רעש בחלק II לכרך הראשון לנספח 16 לאמנה, בישראל, אליה או ממנה, אלא אם כן ניתנה לגביו תעודת רעש לפי תקנות אלה, או לפי דיני מדינת חוץ שבה רשום כלי הטיס והעונים על הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.

           (ב)  תקנת משנה (א) לא תחול על כלי טיס –

(1)   בעל תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני לפי תקנה 84 לתקנות התיעוד;

(2)   שקיבל הרשאה מיוחדת לטיסה לצורך ביצוע טיסות ניסוי לאחר ייצור לפי תקנה 87(א)(3) לתקנות התיעוד.

מיום 18.6.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4243 מיום 18.6.1981 עמ' 1125

(א) לא יפעיל אדם אוירון  שלגביו קיימת חובת עמידה ברמות רעש כמפורט לפי פרקים 2, 3, 5 או 6 של נספח 16 לאמנה בישראל, אליה או ממנה, אלא אם ניתנה עליו תעודת רעש לפי תקנות אלה, או לפי דיני מדינת חוץ שבה רשום האוירון והעונים על הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.

 

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1346

3. (א) לא יפעיל אדם אוירון כלי טיס שלגביו קיימת חובת עמידה ברמות רעש כמפורט לפי פרקים 2,3, 5 או 6 בפרקים 2 עד 6, 8 ו-10 של נספח 16 לאמנה בישראל, אליה או ממנה, אלא אם ניתנה עליו תעודת רעש לפי תקנות אלה, או לפי דיני מדינת חוץ שבה רשום האוירון כלי הטיס והעונים על הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על אוירונים שתוכננו כלי טיס שתוכנן במיוחד למטרות אוירובטיות או לשם כיבוי שרפות או ריסוס ואיבוק בחקלאות.

 

מיום 2.7.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8242 מיום 2.7.2019 עמ' 3460

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

איסור הפעלת כלי טיס ללא תעודת רעש

3. (א) לא יפעיל אדם כלי טיס שלגביו קיימת חובת עמידה ברמות רעש כמפורט בפרקים 2 עד 6, 8 ו-10 של נספח 16 לאמנה בישראל, אליה או ממנה, אלא אם ניתנה עליו תעודת רעש לפי תקנות אלה, או לפי דיני מדינת חוץ שבה רשום כלי הטיס והעונים על הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על כלי טיס שתוכנן במיוחד למטרות אוירובטיות או לשם כיבוי שרפות או ריסוס ואיבוק בחקלאות.

תעודת רעש תק' תשנ"ב-1992

4.    (א)  המנהל רשאי לתת תעודת רעש לכלי טיס הרשום בפנקס רישום כלי הטיס בישראל, אם כלי הטיס עונה על הדרישות הישימות של תקנות אלה.

           (ב)  תעודת רעש תכלול פרטים אלה לגבי כלי הטיס:

(1)   מדינת הרישום;

(2)   המספר הסידורי של הייצור;

(3)   סוג ודגם לפי כינוי היצרן;

(4)   הצהרה בדבר שנויים והתקנות נוספים שנעשו בו למטרת עמידה בדרישות הרעש הישימות;

(5)   המשקל המכסימלי בהמראה ובנחיתה שבהם אומתה עמידה בדרישות הרעש הישימות;

(6)   היה כלי הטיס מסוג שהוגשה על אב-הטיפוס שלו בקשה לתעודת כושר טיסה, או שננקט לגביו במדינת חוץ תהליך דומה ביום 6 באוקטובר 1977 או לאחריו - רמות הרעש וגבולות אמינות של 90 אחוזים (90% confidence limits) שלהן, בנקודות התיחסות שבהן אומתה עמידה בדרישות הרעש הישימות.

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1346

4. (א) המנהל רשאי לתת תעודת רעש לאוירון לכלי טיס הרשום בפנקס רישום כלי הטיס בישראל, אם האוירון כלי הטיס עונה על הדרישות הישימות של תקנות אלה.

(ב) תעודת רעש תכלול פרטים אלה לגבי האוירון כלי הטיס:

(1) מדינת הרישום;

(2) המספר הסידורי של הייצור;

(3) סוג ודגם לפי כינוי היצרן;

(4) הצהרה בדבר שנויים והתקנות נוספים שנעשו בו למטרת עמידה בדרישות הרעש הישימות;

(5) המשקל המכסימלי בהמראה ובנחיתה שבהם אומתה עמידה בדרישות הרעש הישימות;

(6) היה האוירון כלי הטיס מסוג שהוגשה על אב-הטיפוס שלו בקשה לתעודת כושר טיסה, או שננקט לגביו במדינת חוץ תהליך דומה ביום 6 באוקטובר 1977 או לאחריו - רמות הרעש וגבולות אמינות של 90 אחוזים (90% confidence limits) שלהן, בנקודות התיחסות שבהן אומתה עמידה בדרישות הרעש הישימות.

הכרה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ

5.    המנהל רשאי להכיר בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ בעלת האמנה, אם הדינים שלפיהם ניתנה התעודה עונים על הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.

השעיית תעודת רעש או ביטולה

6.    המנהל ישעה את תקפה של תעודת רעש שניתנה על ידו או יבטלה אם כלי הטיס חדל מלעמוד בדרישות הרעש הישימות; לא יבטל המנהל את השעיית התעודה ולא יתן תעודה חדשה אלא אם מצא לאחר בדיקה מחדש כי כלי הטיס עומד בדרישות הרעש הישימות.

תק' תשנ"ב-1992

פרק שני: תקני רעש, ופטורים[2]

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1346

החלפת הפרק השני

לנוסח הפרק השני לפני החלפתו

תחולה תק' תשנ"ב-1992

7.    הוראות נספח 16 לאמנה או חלק 36 לפ.א.ר, על עדכוניהם מזמן לזמן, בדבר רמות הרעש, מדידתן והערכתן יחולו, בהתאמה, על כלי טיס שלגביו מבוקשת תעודת סוג, תעודת כושר טיסה או תעודת רעש כאמור בתקנות 2 ו-4.

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1346

הוספת תקנה 7

תחולת פרקים 2 ו-3 לספר I בנספח 16 או חלק 36 לפ.א.ר. תק' תשנ"ב-1992

8.    (א)  החל ביום 1 באפריל 1995 לא יופעל אוירון סילון תת קולי שבו מותקן מנוע בעל מנת עקיפה נמוכה מדרגה 2, לישראל או ממנה, אלא אם כן הוצאה לגביו תעודת רעש המאשרת כי נתקיים בו אחד מאלה:

(1)   תקני רעש כמפורט בחלק השני של פרק 3 לספר I בנספח 16 לאמנה או כמפורט בחלק 36 לפ.א.ר.;

(2)   לגבי אוירון שביום הפעלתו טרם חלפו 25 שנים מיום שהוצאה לו לראשונה תעודת כושר טיסה – תקני רעש כמפורט בחלק השני של פרק 2 לספר I  בנספח 16 לאמנה או כמפורט בפרקים המקבילים בחלק 36 לפ.א.ר.

           (ב)  החל ביום 1 באפריל 2002 לא יופעל אוירון סילון תת-קולי שמשקלו המורשה להמראה עולה על 34,000 ק"ג או בעל תצורה של יותר מ-19 מושבים אלא אם כן תקני הרעש שאושרו לו בתעודת רעש הם כאמור בתקנת משנה (א)(1).

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1346

הוספת תקנה 8

מתן פטור תק' תשנ"ב-1992

9.    (א)  המנהל רשאי, לאחר שהתייעץ עם רשות שדות התעופה, לתת למפעיל, כהגדרתו בתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981, פטור מהוראות תקנה 8 בתנאים כמפורט להלן:

(1)  לאוירון שמפעילה מדינה מתפתחת בטיסות לישראל וממנה, ובלבד שהאוירון –

(א)   הוא אוירון בילון תת-קולי בעל תעודת רעש כמפורט בחלק השני של פרק 2 לספר  Iבנספח 16 לאמנה או כמפורט בפרקים המקבילים בחלק 36 לפ.א.ר.;

(ב)   הופעל לישראל וממנה במשך 12 חודשים לפחות לפני יום 31 בדצמבר 1991;

(ג)    היה רשום בפנקס רישום כלי הטיס באותה מדינה והוא ממשיך להיות מופעל בידי מפעיל מאותה מדינה;

פטור לפי פסקה זו יינתן לשנה אחת בכל פעם ולא יותר מלשלוש שנים בסך הכל, ובלבד שלא יינתן פטור כאמור לגבי אוירון שביום מתן הפטור חלפו 25 שנים מיום שהוצאה לו לראשונה תעודת כושר טיסה;

(2)  לאוירון המופעל בידי מפעיל שהוכיח כי לא ניתן מבחינה טכנית או כלכלית לטוס לשדה תעופה מסוים אלא באותו אוירון; פטור לפי פסקה זו יינתן רק עד יום 1 באפריל 1997;

(3)  לאוירון שמפעילה מדינה בה ניתן פטור דומה לאוירון הרשום בישראל;

(4)  לאוירון שאין מתקיים בו האמור בתקנה 8(א) ובלבד שהמפעיל הוכיח כל אלה:

(א)   ניתן להתקין באוירון ציוד המשתיק רעש (להלן – הציוד) כך שהאוירון יענה על דרישות הפרק השלישי לנספח 16 לאמנה;

(ב)   הציוד ניתן להשגה לאחר שנוסה ונמצא מתאים;

(ג)    המפעיל הזמין את הציוד לפני יום 1 באפריל 1994;

(ד)   התקנת הציוד תסתיים לפני יום 1 באפריל 1997;

(5)  לאוירון של מפעיל שהוכיח כי הזמין אוירון שמתקיים בו האמור בתקנה 8(א)(1) לפני יום 1 באפריל 1994, וכי היצרן לא יוכל למסור לו את האוירון המוזמן לפני יום 1 באפריל 1995; פטור כאמור בפסקה זו יינתן למפעיל כנגד כל אוירון שהזמין ושנתקימו בהזמנה התנאים האמורים;

(6)  לאוירון שלא נכלל בפסקאות (1) עד (5) אם הוא –

(א)   בעל שיטת הפעלה מיוחדת;

(ב)   מופעל לצרכי אחזקה ותיקון שלא למטרות רווח;

(ג)    בעל חשיבות מבחינה היסטורית.

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1346

הוספת תקנה 9

החלפת צי אוירונים תק' תשנ"ב-1992

10.   מפעיל צי אוירונים מן הסוג האמור בתקנה 8(א) יידרש להחליפו בשיעור שנתי של 10% ובלבד שיקבל פטור כאמור בתקנה 9 לגבי כל אוירון שהוא מפעיל שאין מתקיים בו האמור בתקנה 8(א).

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1347

הוספת תקנה 10

11. עד 17. (בוטלו)[3].

פרק שלישי: הגבלות ומידע לתפעול

נהלים ומידע אחר תק' תשנ"ב-1992

18.   המבקש תעודת סוג או תעודת כושר טיסה לכלי טיס יקבע באישור המנהל, נהלים ומידע המיועדים לצוות האויר של כלי הטיס לשם השגת הפחתת רעש בהתאם להוראות נספח 16 לאמנה המתייחסות לסוג כלי הטיס, שאותו כלי טיס נמנה עליו, לרבות רמות רעש שהושגו בעת הליכי תיעוד סוג כלי הטיס.

מיום 1.1.1993

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1347

18. המבקש תעודת סוג או תעודת כושר טיסה לאוירון לכלי טיס יקבע באישור המנהל, נהלים ומידע המיועדים לצוות האויר של האוירון כלי הטיס לשם השגת הפחתת רעש בהתאם להוראות נספח 16 לאמנה המתייחסות לסוג האוירון כלי הטיס, שאותו אוירון כלי טיס נמנה עליו, לרבות רמות רעש שהושגו בעת הליכי תיעוד סוג האוירון כלי הטיס.

ספר עזר סימונים ושלטים

19.   (א)  ספר עזר לטיסה יכיל נהלים ומידע אחר שנקבעו כאמור בתקנה 18; לא נדרש ספר עזר לטיסה, יסופקו הנהלים והמידע בשיטה משולבת, שאישר המנהל, של הוראות בכתב, סימונים ושלטים.

           (ב)  במקרה של אוירון גדול תת-קולי בקטגוריה "תובלה" ואוירון המונע במנוע טורבו-סילוני, שערכי משקלו, אשר נלקחו בחשבון כדי להראות עמידה בדרישות רעש בהמראה או בנחיתה כאמור בתקנות אלה, נמוכים יותר מהערכים המקסימליים של המשקל בהמראה או בנחיתה, הכל לפי הענין, העונים על דרישות כושר אוירי הישימות, ייקבעו אותם משקלות נמוכים יותר כהגבלות תפעוליות בפרק ההגבלות התפעוליות של ספר העזר לטיסה של אותו אוירון.

           (ג)   במקרה של אוירון קטן המונע בפרופלר, שמשקלו, אשר שימש כדי להראות עמידה בדרישות הרעש של תקנות אלה לגבי מעבר-מעל (overflight), נמוך מהמשקל המכסימלי שנקבע בהתאם לדרישות כושר אוירי הישימות, בשיעור העולה על משקל הדלק הנחוץ לביצוע הניסוי, ייקבע אותו משקל נמוך יותר כהגבלה תפעולית בפרק ההגבלות התפעוליות של ספר העזר לטיסה, בהוראות בכתב או בשלט מאושרים.

           (ד)  לא ייקבעו הגבלות תפעוליות לפי תקנות אלה, אלא כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).

פרק רביעי: הוראות שונות

תחילה

20.   תחילתן של תקנות אלה היא ששה חדשים מיום פרסומן, למעט תקנה 3(א) שתחילתה לאחר שנתיים מיום הפרסום.

עונשין תק' תש"ם-1980

20א.   העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 לירות או שניהם כאחד.

מיום 22.4.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4113 מיום 22.4.1980 עמ' 1399

הוספת תקנה 20א

השם

21.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל"ז-1977".

 

 

ל' בסיון תשל"ז (16 ביוני 1977)                                             גד יעקבי

                                                                                                                    שר התחבורה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

  * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3737 מיום 15.7.1977 עמ' 2156.

תוקנו ק"ת תש"ם מס' 4113 מיום 22.4.1980 עמ' 1399 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4243 מיום 18.6.1981 עמ' 1125 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1243 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.1.1988.

ק"ת תשנ"ב מס' 5459 מיום 16.7.1992 עמ' 1345 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.1.1993.

ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 249 – תק' תשנ"ו-1995; תחילתן 15 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ט מס' 8242 מיום 2.7.2019 עמ' 3460 – תק' תשע"ט-2019.

[1] ר' הודעות הסמכה: י"פ תשע"ט מס' 8351 מיום 22.7.2019 עמ' 13087.

[2] פרק שני: רמות רעש, מדידתן והערכתן, סעיפים 7 עד 16, הוחלף ע"י פרק שני: תקני רעש ופטורים, סעיפים 7 עד 10. ר' רבדים לפרק השני.

[3] רוב הסעיפים בוטלו בהחלפת הפרק השני. ר' רבדים לפרק השני.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות