נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: הגדרות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק שני: תעודת סוג

Go

8

סעיף 1א

כללי כושר אווירי לכלי טיס בקטגוריה "סוג מיוחד"

Go

8

סעיף 2

בקשה

Go

8

סעיף 3

צרופות לבקשה

Go

8

סעיף 4

דרישות מיוחדות

Go

8

סעיף 5

כללי כושר אוירי הישימים לבקשה

Go

9

סעיף 6

תוקף הבקשה

Go

9

סעיף 7

שינויים המצריכים בקשה חדשה

Go

9

סעיף 8

תעודת סוג למוצר

Go

9

סעיף 9

תעודת סוג לדאון

Go

10

סעיף 9א

תעודת סוג למטוס זעיר

Go

10

סעיף 10

תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "מוגבל"

Go

10

סעיף 11

שימושים מיוחדים

Go

10

סעיף 12

תעודת סוג למוצר מעודפי צבא

Go

11

סעיף 13

תעודת סוג למוצרי יבוא

Go

11

סעיף 14

תכן סוג

Go

12

סעיף 15

בדיקות וניסויים

Go

12

סעיף 16

נסויי טיסה

Go

12

סעיף 17

טייס ניסויי טיסה

Go

13

סעיף 18

כיול מכשירים והתאמת תוצאות

Go

13

סעיף 19

תכולת תעודת סוג

Go

13

סעיף 20

מקום מיתקני הייצור

Go

13

סעיף 21

זכויות המחזיק

Go

13

סעיף 22

העברת התעודה

Go

14

סעיף 23

הצגת התעודה

Go

14

סעיף 24

העברת מידע למפעילים אחרים

Go

14

סעיף 25

תוקף התעודה

Go

14

סעיף 26

הצהרת התאמה

Go

14

 

פרק שלישי: תעודת סוג זמנית

Go

14

סעיף 27

תעודת סוג זמנית

Go

14

סעיף 28

בקשה לתעודת סוג זמנית

Go

14

סעיף 29

תוקף התעודה

Go

14

סעיף 30

איסור העברה

Go

15

סעיף 31

תעודת סוג זמנית מטיפוס א'

Go

15

סעיף 32

תעודת סוג זמנית מטיפוס ב'

Go

15

סעיף 33

תיקון זמני בתעודת סוג

Go

16

 

פרק רביעי: שינויים בתעודת סוג

Go

17

סעיף 34

סיווג השינויים בתכן סוג

Go

17

סעיף 35

שינוי זעיר בתכן סוג

Go

17

סעיף 36

שינוי גדול בתכן הסוג

Go

17

סעיף 37

שינויי תכן נדרשים

Go

17

סעיף 38

כללי כושר אוירי הישימים לבקשה

Go

17

 

פרק חמישי: תעודת סוג – תוספת

Go

18

סעיף 39

בקשה לתעודה

Go

18

סעיף 40

דרישות כללי כושר אווירי

Go

18

סעיף 41

התעודה

Go

18

סעיף 42

זכויות מחזיק התעודה

Go

18

 

פרק שישי: ייצור שלא לפי רישיון ייצור

Go

18

סעיף 43

ייצור שלא לפי רישיון ייצור

Go

18

סעיף 43א

חובות יצרן

Go

18

סעיף 43ב

מקום מיתקן ייצור ושינויו

Go

19

סעיף 43ג

דיווח על שינוי במיתקן ייצור

Go

19

סעיף 43ד

תחולה לגבי מיתקן ייצור של ספק

Go

19

סעיף 45

ניסויי כלי טיס

Go

19

סעיף 46

ניסויי מנועים

Go

19

סעיף 47

ניסוי מדחפים

Go

20

סעיף 48

הצהרת התאמה

Go

20

 

פרק שביעי: תעודת ייצור

Go

20

סעיף 49

בקשה לקבלת תעודת ייצור

Go

20

סעיף 50

תנאים לקבלת תעודה

Go

20

סעיף 50א

קובץ נוהלי הייצור

Go

20

סעיף 50ב

סמכות המנהל להורות על שינוי בקובץ

Go

22

סעיף 50ג

צוות עובדי ארגון הייצור

Go

22

סעיף 50ד

הנהלת ארגון ייצור

Go

22

סעיף 50ה

כשירות לשמש בתפקיד מנהל איכות

Go

23

סעיף 50ו

מבנים ומיתקנים בשימוש ארגון הייצור

Go

23

סעיף 50ז

ציוד ארגון הייצור

Go

24

סעיף 50ח

תכנית להדרכת עובדי ארגון הייצור

Go

24

סעיף 51

מקום מיתקן ייצור ושינויו

Go

25

סעיף 52

מערכת איכות

Go

25

סעיף 54

דיווח על שינוי בארגון הייצור

Go

28

סעיף 55

תעודה אחת למספר מוצרים

Go

28

סעיף 56

גליון הגבלת ייצור

Go

28

סעיף 57

תיקון בתעודה

Go

28

סעיף 58

איסור העברת התעודה

Go

28

סעיף 60

תוקף התעודה

Go

28

סעיף 61

הצגת התעודה

Go

28

סעיף 62

זכויות בעל התעודה

Go

28

סעיף 63

חובות נוספות של בעל תעודת ייצור

Go

28

 

פרק שמיני: דיווח תקלות

Go

29

סעיף 64

חובת דיווח

Go

29

סעיף 65

פטור מחובת דיווח

Go

29

סעיף 66

נוהל דיווח

Go

30

 

פרק תשיעי: תעודות כושר טיסה

Go

30

 

סימן א': כללי

Go

30

סעיף 67

בקשה לתעודה

Go

30

סעיף 67א

בדיקת כשירות טיסה

Go

32

סעיף 68

סוגי תעודות כושר טיסה

Go

32

סעיף 68א

צורת התעודה

Go

32

סעיף 69

תיקון או שינוי תעודה

Go

33

סעיף 70

העברת התעודה

Go

33

סעיף 71

תוקף התעודה

Go

33

סעיף 72

חובת הצגת התעודה

Go

33

סעיף 73

זיהוי כלי טיס

Go

33

 

סימן ב': תעודת כושר טיסה סטנדרטית

Go

33

סעיף 74

כלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת ייצור

Go

33

סעיף 75

כלי טיס חדש המיוצר לפי הפרק השישי

Go

33

סעיף 76

כלי טיס מיובא

Go

34

סעיף 77

כלי טיס אחרים

Go

34

סעיף 78

דרישות לגבי רעש

Go

34

 

סימן ג': תעודת כושר טיסה בקטגוריה "מוגבל"

Go

34

סעיף 79

יצור לפי תעודת ייצור או לפי הפרק השישי

Go

34

סעיף 80

כלי טיס אחרים

Go

34

סעיף 81

תעודה לכלי טיס מיובא

Go

34

סעיף 82

תנאים מיוחדים

Go

34

סעיף 83

תעודת כושר טיסה ביותר מקטגוריה אחת

Go

35

 

סימן ד': תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני

Go

35

סעיף 84

מטרות התעודה

Go

35

סעיף 85

בקשה לתעודה

Go

35

סעיף 86

תעודה לצרכי שיווק

Go

35

 

סימן ה': הרשאה מיוחדת לטיסה

Go

36

סעיף 87

הרשאה מיוחדת לטיסה

Go

36

סעיף 88

הרשאה מיוחדת קבועה לטיסה

Go

37

 

סימן ו': תעודת כושר טיסה זמנית

Go

37

סעיף 89

כשירות לקבלת תעודה

Go

37

סעיף 90

תוקף התעודה

Go

37

סעיף 91

העברת תעודה

Go

37

סעיף 92

תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס א'

Go

37

סעיף 93

תעודת כושר טיסה זמנית מטיפוס ב'

Go

37

סעיף 94

תעודה לפי תיקון לתעודת סוג

Go

38

 

סימן ז': תעודת כושר טיסה למטוס זעיר

Go

38

סעיף 94א

תעודת כושר טיסה למטוס זעיר

Go

38

 

פרק עשירי: תעודת יצרן חלקים

Go

40

סעיף 95

חובת תעודה

Go

40

סעיף 96

תנאים למתן תעודת יצרן חלקים

Go

40

סעיף 97

ייצור מחוץ לישראל

Go

40

סעיף 97א

תעודת יצרן חלקים כאשר ישראל אינה מדינת התכן

Go

40

סעיף 98

בקשה לתעודת יצרן חלקים

Go

40

סעיף 98א

קובץ נוהלי הייצור

Go

41

סעיף 98ב

עריכת ביקורות וניסויים

Go

41

סעיף 98ג

תחולת הוראות שונות לעניין ארגון הייצור

Go

41

סעיף 99

בדיקות וניסויים על ידי המנהל

Go

41

סעיף 100

מערכת איכות

Go

41

סעיף 101

איסור העברה

Go

42

סעיף 102

תוקף התעודה

Go

42

סעיף 104

חובות נוספות של בעל תעודת יצרן חלקים

Go

42

סעיף 104א

שינוי בתכן

Go

42

סעיף 105

אישור חמרים, חלקים, תהליכים וציוד

Go

43

 

פרק אחד-עשר: אישור כושר אוירי ליצוא

Go

43

סעיף 107

מוצרים לייצוא

Go

43

סעיף 108

אישור לכלי טיס

Go

43

סעיף 109

אישור למנוע, מדחף או פריט

Go

43

סעיף 113

בקשה לאישור

Go

44

סעיף 115

חובות יצואן

Go

44

 

פרק שנים-עשר: יבוא כלי טיס, מנועים, מדחפים ופריטים

Go

44

סעיף 118

הגבלה על יבוא כלי טיס לשימוש ניסיוני

Go

44

סעיף 118א

ייבוא מנוע של כלי טיס או מדחף של כלי טיס

Go

45

סעיף 119

ייבוא פריט

Go

45

 

פרק שלושה-עשר: הוראות כושר אוירי

Go

45

סעיף 120

הוראת כושר אווירי הדורשת שינויים בתעודת הסוג

Go

45

 

פרק ארבעה-עשר: אישור פריט אוירונוטי

Go

45

סעיף 122

הגדרות

Go

45

סעיף 124

בקשה לאפ"א

Go

46

סעיף 125

סמכויות המנהל

Go

46

סעיף 125א

קובץ נוהלי הייצור

Go

46

סעיף 125ב

מערכת איכות

Go

46

סעיף 125ג

תחולת הוראות שונות לעניין ארגון הייצור

Go

46

סעיף 127

פריט אווירונוטי מיובא

Go

46

סעיף 128

חובות נוספות של בעל אפ"א

Go

46

סעיף 129

אישור לסטיות

Go

47

סעיף 130

ביצוע שינוי בפריט

Go

47

סעיף 134

דיווח תקלות

Go

47

סעיף 135

תוקף אפ"א ואיסור העברתו

Go

48

 

פרק חמשה-עשר: הוראות שונות

Go

48

סעיף 138א

עונשין

Go

48

סעיף 138ב

המונח "מקובל על המנהל"

Go

48

סעיף 138ג

תקנות שהותקנו לפי סעיף 166 לחוק

Go

48

סעיף 139

השם

Go

48

 

תוספת

Go

48

 

תק' תשע"ב-2012


תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977*,[1],[2]

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

הוספת שם

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, ולאחר שהובאו לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הגדרות

הגדרות

1.    בתקנות אלה:

תק' תשע"ב-2012

          "מטוס" – כלי טיס הכבד מן האויר, המונע על ידי מנוע והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

"אוירון" "מטוס" – כלי טיס הכבד מן האויר, המונע על ידי מנוע והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה;

תק' תשמ"ט-1989 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשע"א-2010 תק' תשע"ב-2012

          "מטוס זעיר" – מטוס חד-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 390 ק"ג או מטוס דו-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 600 ק"ג, או אם הוא מיועד להמראה ונחיתה על פני מים – עד 650 ק"ג והמסוגל להסיע עד שני בני אדם לרבות הטייס;

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1734

הוספת הגדרת "אוירון זעיר"

 

מיום 4.8.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1806

החלפת הגדרת "אוירון זעיר"

הנוסח הקודם:

"אוירון זעיר" – אוירון שמשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 120 ק"ג, אם הוא חד-מושבי, או על 150 ק"ג אם הוא דו-מושבי;

 

מיום 21.9.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5219 מיום 21.9.1989 עמ' 1436

החלפת הגדרת "אוירון זעיר"

הנוסח הקודם:

"אוירון זעיר" – כמשמעותו בתקנות ההפעלה;

 

מיום 26.6.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 26.6.1996 עמ' 1001

"אוירון זעיר" – אוירון חד-מושבי או דו-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 390 ק"ג או אוירון דו-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 454 ק"ג והמסוגל להסיע עד שני בני אדם לרבות הטייס;

 

מיום 27.10.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6935 מיום 27.10.2010 עמ' 86

"אוירון זעיר" – אוירון חד-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 390 ק"ג או אוירון דו-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 454 ק"ג 600 ק"ג, או אם הוא מיועד להמראה ונחיתה על פני מים – עד 650 ק"ג והמסוגל להסיע עד שני בני אדם לרבות הטייס;

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

"אוירון מטוס זעיר" – אוירון מטוס חד-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 390 ק"ג או אוירון מטוס דו-מושבי שמשקלו המרבי המותר להמראה אינו עולה על 600 ק"ג, או אם הוא מיועד להמראה ונחיתה על פני מים – עד 650 ק"ג והמסוגל להסיע עד שני בני אדם לרבות הטייס;

תק' תשע"ב-2012

          "אישור כשירות לטיסה" – (נמחקה);

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 826

הוספת הגדרת "אישור כשירות לטיסה"

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

מחיקת הגדרת "אישור כשירות לטיסה"

הנוסח הקודם:

"אישור כשירות לטיסה" - אישור שנותן בעל רשיון הפעלה של גלישון או של מצנח ממונע על כשירותם לטיסה;

תק' תשע"ט-2019

          "אפ"א" (אישור פריט אווירונאוטי) – אישור המנהל, לפי הפרק הארבעה עשר, לתכן ולייצור, שניתן ליצרן של פריט שהמנהל מצא לגביו כי הוא מקיים את המפרט הטכני לגבי אותו פריט;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

החלפת הגדרת "א.פ.א."

הנוסח הקודם:

"א.פ.א." - אישור פרט אוירונוטי - אישור המוצא מאת המנהל והמאשר כי פריט מתאים לשימוש תעופתי ( A.P.A.או T.S.O.);

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

החלפת הגדרת "אפ"א"

הנוסח הקודם:

"אפ"א" (אישור פריט אווירונוטי) – אישור של המנהל כי פריט מתאים לשימוש תעופתי, כאמור בפרק הארבעה עשר;

תק' תשע"ט-2019

          "ארגון ייצור" – המפעל שמקיים בעל רישיון ייצור לפי הרישיון שבידיו, לפי העניין;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

הוספת הגדרת "ארגון ייצור"

          "בדיקה כוללת של מצב ותפעול" – בדיקה שמטרתה לוודא את תקינותו הטכנית של כלי הטיס וכושר כל מערכותיו לפעול כהלכה; בדיקה זו כוללת: ניקוי של כלי הטיס ומנועיו; פתיחת פתחי הבקורת; בדיקות שמטרתן לוודא את תקינות מצבו ושלמותו של כלי הטיס ושל מנועיו ומערכותיו; בדיקות שמטרתן לוודא שרכיבי כלי הטיס ואבזריו מותקנים, מחוזקים ומווסתים כהלכה; בדיקות שמטרתן לוודא שכל מערכות כלי הטיס פועלות כראוי;

תק' תשע"ט-2019

          "ביצועי אנוש" – יכולות ומגבלות אנושיות שלהן השפעה על בטיחות ויעילות הפעלות תעופתיות;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

הוספת הגדרת "ביצועי אנוש"

תק' תשע"ז-2017

          "בלון" – כלי טיס קל מהאוויר שאינו מונע על ידי מנוע;

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1231

הוספת הגדרת "בלון"

תק' תשע"ב-2012

          "גלישון" – (נמחקה);

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1734

הוספת הגדרת "גלישון"

 

מיום 4.8.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1806

"גלישון" – כלי טיס הכבד מהאויר, שמשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 40 ק"ג כשהוא נושא אדם אחד, או 100 ק"ג כשהוא נושא שני בני אדם ושאינו קשור לחבל או לכבל ואין לו מנוע, המסוגל לשאת אדם ואמצעי השליטה בו הוא הטיית הגוף של מפעילו;

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

מחיקת הגדרת "גלישון"

הנוסח הקודם:

"גלישון" - כלי טיס הכבד מהאויר, שמשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 40 ק"ג כשהוא נושא אדם אחד, או 100 ק"ג כשהוא נושא שני בני אדם ושאינו קשור לחבל או לכבל ואין לו מנוע, המסוגל לשאת אדם ואמצעי השליטה בו הוא הטיית הגוף של מפעילו;

          "דאון" – כלי טיס הכבד מן האויר, הנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה ואשר טיסתו אינה תלויה באופן בלעדי במנוע;

          "הוראות כושר אוירי" – הוראות כושר אוירי שהוציא המנהל לפי תקנה 120;

תק' תשמ"ג-1983

          "הוראות כלליות לתפעול ולטיסה" – הוראות תקנות ההפעלה;

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1734

החלפת הגדרת "הוראות כלליות לתפעול ולטיסה"

הנוסח הקודם:

"הוראות כלליות לתפעול ולטיסה" –  הוראות הכלולות בחלק 91 ל-פ.א.ר;

תק' תשע"ט-2019

          "חלק חילוף" – לרבות תת-מכלול או רכיב, המיועד להתקנה במוצר או בפריט בידי מי שאינו בעל רישיון הייצור לגבי אותו מוצר או פריט, לפי העניין;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

הוספת הגדרת "חלק חילוף"

תק' תשע"ב-2012

          "המנהל" – (נמחקה);

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

מחיקת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך בהודעה ברשומות לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

          "כלי טיס" – כלי או מיתקן המיועד או המשמש לטיסה באויר, למעט כלי טיס זעירים (כגון טיסנים וצעצועים) זולת אם קבע השר כי תקנות אלה יחולו על כלי טיס זעירים או סוג כלי טיס המסכנים את בטיחות הטיסה;

תק' תשע"ז-2017

          "כלי טיס בלתי מאויש" – כלי טיס המופעל בלא טייס בתוכו;

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1231

הוספת הגדרת "כלי טיס בלתי מאויש"

תק' תשע"ז-2017

          "כטמ"מ" (כלי טיס מוטס מרחוק) – Remotely Piloted Aircraft (RPA)) – כלי טיס בלתי מאויש המוטס מרחוק מתחנת הטסה מרוחקת (Remote Pilot Station (RPS));

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1231

הוספת הגדרת "כטמ"מ"

תק' תשע"ב-2012

          "כלי טיס רוטורי" – כלי טיס הכבד מן האוויר והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף מסתובבת;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

הוספת הגדרת "כלי טיס רוטורי"

תק' תשע"ב-2012

          "כללי כושר אווירי" – הוראות תקנות אלה וכן –

(1)   לגבי דאון – ההוראות הכלולות במפרטי הרישוי לדאונים (CS-22) של הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה (EASA), המופקדים לעיון הציבור אצל המנהל;

(2)   לגבי מטוס זעיר – פרק "S" או התקן המוסכם כמשמעותו בתקנה 94א;

תק' תשע"ז-2017

(2א) לגבי בלון קשור מאויש – ההוראות הכלולות במפרטי הרישוי לבלונים קשורים מאוישים (CS-31TGB) של הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה (EASA), המופקדים לעיון הציבור אצל המנהל;

תק' תשע"ז-2017

(3)   לגבי מטוס שאינו מטוס זעיר וכן לגבי כלי טיס רוטורי, בלון חופשי מאויש, מנוע או מדחף – ההוראות הכלולות בחלקים 23 עד 35 לפ.א.ר., וכן ההגדרות המתאימות בחלק 1 לפ.א.ר., המופקדות לעיון הציבור אצל המנהל, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בתוספת ובשינוי זה שעל אף האמור בתקנת פ.א.ר. 23.3, הקטגוריה "רגיל" תוגבל לגבי מטוס עם תצורת מושבים, מלבד מושב טייס, של שלושה עשר מושבים או פחות;

תק' תשע"ז-2017

(4)   לגבי כטמ"מ שהוא מטוס או כלי טיס רוטורי או מערכת כטמ"מ כאמור – ההוראות הכלולות בתקני נאט"ו STANAG 4671, STANAG 4702, STANAG 4703, המופקדים לעיון הציבור אצל המנהל;

תק' תשע"ז-2017

(5)   לגבי כלי טיס מסוג מיוחד, לרבות מנוע ומדחף המותקן עליו – כללי כושר אווירי שהורה עליהם המנהל לפי תקנה 1א;

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 826

"כללי כושר אוירי" – תקנות אלה וההוראות הכלולות בחלקים 23 עד 35 ל-פ.א.ר., ותקני כושר אוירי לאוירון זעיר;

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

החלפת הגדרת "כללי כושר אוירי"

הנוסח הקודם:

"כללי כושר אוירי" – תקנות אלה וההוראות הכלולות בחלקים 23 עד 35 ל-פ.א.ר., ותקני כושר אוירי לאוירון זעיר;

 

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1231

(2א) לגבי בלון קשור מאויש – ההוראות הכלולות במפרטי הרישוי לבלונים קשורים מאוישים (CS-31TGB) של הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה (EASA), המופקדים לעיון הציבור אצל המנהל;

(3) לגבי מטוס שאינו מטוס זעיר וכן לגבי כלי טיס רוטורי, בלון חופשי מאויש, מנוע או מדחף – ההוראות הכלולות בחלקים 23 עד 35 לפ.א.ר., וכן ההגדרות המתאימות בחלק 1 לפ.א.ר., המופקדות לעיון הציבור אצל המנהל, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בתוספת ובשינוי זה שעל אף האמור בתקנת פ.א.ר. 23.3, הקטגוריה "רגיל" תוגבל לגבי מטוס עם תצורת מושבים, מלבד מושב טייס, של שלושה עשר מושבים או פחות;

(4) לגבי כטמ"מ שהוא מטוס או כלי טיס רוטורי או מערכת כטמ"מ כאמור – ההוראות הכלולות בתקני נאט"ו STANAG 4671, STANAG 4702, STANAG 4703, המופקדים לעיון הציבור אצל המנהל;

(5) לגבי כלי טיס מסוג מיוחד, לרבות מנוע ומדחף המותקן עליו – כללי כושר אווירי שהורה עליהם המנהל לפי תקנה 1א;

תק' תשע"ב-2012

          "כללי רמת רעש" – כללים לגבי תקני רמת רעש, מדידתו והערכתו כפי שנקבעו בתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז-1977;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

"כללי רמת רעש" – כללים לגבי תקני רמת רעש, מדידתו והערכתו כפי שייקבעו על ידי שר התחבורה בתקנות כפי שנקבעו בתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז-1977;

תק' תשע"ב-2012

          "מאושר" – מאושר בידי המנהל או מי שהוסמך מטעמו לאשר ביחס לעניין מסוים, לרבות לעניין מכשור, ציוד, נתונים וחריגות הטעונים אישור לפי תקנות אלה;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

הוספת הגדרת "מאושר"

          "מדינת חוץ" – מדינה שאיננה מדינת ישראל;

תק' תשע"ב-2012

          "מדינת הייצור" (State of Manufacture) – מדינה שהיא צד לאמנה ובעלת סמכות שיפוט כלפי הגורם האחראי להרכבתו הסופית של כלי הטיס;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

הוספת הגדרת "מדינת הייצור"

תק' תשע"ב-2012

          "מדינת התכן" (State of Design) – מדינה שהיא צד לאמנה ובעלת סמכות שיפוט כלפי הגורם האחראי לתיכון סוג (Type) כלי הטיס;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

הוספת הגדרת "מדינת התכן"

תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ז-2017

          "מוצר" – כלי טיס, מנוע כלי טיס או מדחף, וכן מערכת כטמ"מ, אלא אם הוגדר אחרת בתקנות אלה;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

"מוצר" – כלי טיס, מנוע כלי טיס או פרופלר מדחף אלא אם הוגדר אחרת בתקנות אלה;

 

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1231

"מוצר" – כלי טיס, מנוע כלי טיס או מדחף, וכן מערכת כטמ"מ, אלא אם הוגדר אחרת בתקנות אלה;

תק' תשע"ב-2012

          "מצנח ממונע" – (נמחקה);

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 826

הוספת הגדרת "מצנח ממונע"

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

מחיקת הגדרת "מצנח ממונע"

הנוסח הקודם:

"מצנח ממונע" - כלי טיס הכבד מן האויר המונע על ידי מנוע והנתמך בעת טיסה בעיקר על ידי מצנח;

תק' תשע"ט-2019

          "מכון בדק" – (בוטלה);

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

ביטול הגדרת "מכון בדק"

הנוסח הקודם:

"מכון בדק" – מכון העוסק בתיקון, בשינוי, באחזקה ובשיפוץ כלי טיס, מנועי כלי טיס וציוד תעופתי, בשלמותם או בחלקם;

תק' תשע"ב-2012

          "מנוע כלי טיס" – מנוע המספק כוח מניע לכלי טיס, לרבות אבזרים החיוניים לפעולת המנוע, למעט מדחף;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

"מנוע כלי טיס" – מנוע המספק כוח מניע לכלי טיס, לרבות אבזרים החיוניים לפעולת המנוע, למעט פרופלר מדחף;

תק' תשע"ט-2019

          "מערכת איכות" – מערכת המבוססת על הוראות ונהלים כתובים, שמטרתה להבטיח, באופן מתמשך ויסודי, שכל מוצר או פריט שבעל רישיון ייצור מייצר מתאים לתכן המאושר שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה, לפי תקנות 52, 100 ו-125ב, לפי רישיון הייצור;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

הוספת הגדרת "מערכת איכות"

תק' תשע"ז-2017

          "מערכת כטמ"מ" (Remotely Piloted Aircraft System) – מערכת הכוללת כטמ"מ, כל תחנת הטסה הקשורה אליו, מערכות הקשר והשליטה בו, וכל תת-מערכת אחרת המפורטת בתכן הסוג שלו;

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1231

הוספת הגדרת "מערכת כטמ"מ"

תק' תשע"ט-2019

          "מפרט טכני" – מפרט טכני שפרסם המנהל לגבי פריט מסוים שנועד לשימוש בכלי טיס אזרחי, ובו אמות מידה לגבי הביצועים המזעריים הנדרשים מאותו פריט (Minimum Performance Standard);

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

הוספת הגדרת "מפרט טכני"

תק' תשע"ט-2019

          "מקובל" – מסמך, נתון, שיטה, טכניקה, מערכת, אמצעי או פעולה המקובלים על המנהל לפי תקנה 138ב;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

הוספת הגדרת "מקובל"

תק' תשע"ט-2019

          "נתוני תכן מאושרים" – שרטוטים ומפרטים הדרושים כדי להציג את תצורת המוצר או הפריט, לפי העניין, וכל המידע על מידות, אפיצויות, חומרים, תהליכים ונהלים הדרוש להגדרת כל תכונות המוצר או הפריט, רשימת אב לסיכום שרטוטים ומפרטים אלה, וכל נתון אחר הנדרש כדי לאפשר את קביעת היותו של המוצר או הפריט שיוצר מתאים לנתוני התכן המאושרים שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה ואת אפיוני הרעש שלו, אם אלה ישימים, ולגבי פריט המיוצר לפי אפ"א – גם כל המידע הנדרש כדי לאפשר את קביעת עמידת תכן הפריט כאמור בדרישות המפרט הטכני;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2896

הוספת הגדרת "נתוני תכן מאושרים"

תק' תשע"ז-2017

          "סוג מיוחד" – סוג כלי טיס שלא נקבעו לגביו כללי כושר אווירי בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "כללי כושר אווירי";

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1231

הוספת הגדרת "סוג מיוחד"

תק' תשע"ט-2019

          "ספק" – כל אדם המספק מוצר, פריט או שירות המשמש לייצור של מוצר או פריט לפי תקנות אלה, הנצרך במסגרת ייצור כאמור, או המותקן בכל מוצר או פריט כאמור;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "ספק"

תק' תשע"ט-2019

          "עובדי ארגון הייצור" – צוות עובדי ארגון הייצור, הנהלת ארגון הייצור וכן מי שאינו נמנה עם עובדי ארגון הייצור ומשמש ובתפקיד סוקר בארגון הייצור;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "עובדי ארגון הייצור"

תק' תשע"ט-2019

          "עקרונות הגורם האנושי" (Human Factors Principles) – עקרונות הישימים לייצור, רישוי, הדרכה, הפעלה ואחזקה תעופתיים המבקשים להביא לקיום ממשק בטוח בין האדם לבין שאר רכיבי המערכת, מתוך התחשבות הולמת בביצועי אנוש;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "עקרונות הגורם האנושי"

          "פ.א.ר." – תקנות התעופה הפדראליות של ארצות הברית של אמריקה שעותק מהן מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;

תק' תשע"ב-2012

          "פנקס הרישום" – פנקס רישום של כלי הטיס בישראל המתנהל לפי תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל"ד-1973;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

"פנקס" "פנקס הרישום" – פנקס רישום של כלי הטיס בישראל המתנהל לפי תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל"ד-1973;

תק' תשע"ט-2019

          "פריט" – כל חומר, חלק, רכיב או תהליך, המיועדים לשימוש תעופתי, או ציוד תעופתי;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "פריט"

תק' תשע"ט-2019

          "פריט חיוני" (Critical part) – פריט שנקבעו לגביו, בפרק מגבלות כושר אווירי (Airworthiness limitations section) בספר התחזוקה (Maintenance manual) או במסמך מתאים אחר, כאמור בסעיף 63 לחוק הטיס, או בהוראות לשמירה על כשירותו האווירית הנמשכת, מועדי החלפה (Replacement time), מרווחי ביקורת (Inspection interval) או הוראות אחרות שעניינן אורך חייו של הפריט;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "פריט חיוני"

תק' תשע"ב-2012

          "מדחף" – מדחף של כלי טיס;

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

"פרופלר" "מדחף"פרופלר מדחף של כלי טיס;

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשע"א-2010 תק' תשע"ב-2012

          "פרק S" – פרק  Sלתקנות הבריטיות למטוסים זעירים שעותק מהן מופקד לעיון הציבור במשרדי רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומפורסם באתר האינטרנט שלה;

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 826

הוספת הגדרת "פרק s"

 

מיום 27.10.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6935 מיום 27.10.2010 עמ' 86

"פרק S" – פרק  Sלתקנות הבריטיות לאוירונים זעירים שעותק מהן מופקד לעיון הציבור במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה במשרדי רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומפורסם באתר האינטרנט שלה;

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

"פרק S" – פרק  Sלתקנות הבריטיות לאוירונים למטוסים זעירים שעותק מהן מופקד לעיון הציבור במשרדי רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומפורסם באתר האינטרנט שלה;

תק' תשע"ב-2012

          "ציוד תעופתי" – (נמחקה);

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

מחיקת הגדרת "ציוד תעופתי"

הנוסח הקודם:

"ציוד תעופתי" - מכשיר, אבזר, מנגנון או ציוד, לרבות ציוד קשר וניווט, המיועדים לבקרת טיסת כלי טיס והמותקנים בו או המחוברים אליו, שאינם מהווים חלק מגוף כלי הטיס, ממנועו או מהפרופלר שלו;

תק' תשע"ז-2017

          "קטגוריה" – קבוצת כלי טיס שנקבעה לפי אופי שימושם המיועד של כלי הטיס, כגון: קטגוריה "רגיל", "שימושי", "תובלה", "אקרובטי", "יומם" "בלון חופשי מאויש", "בלון קשור מאויש", "סוג מיוחד" או "מוגבל";

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1232

"קטגוריה" – קבוצת כלי טיס שנקבעה לפי אופי שימושם המיועד של כלי הטיס, כגון: קטגוריה "רגיל", "שימושי", "תובלה", "אקרובטי", "יומם" "בלון חופשי מאויש", "בלון קשור מאויש", "סוג מיוחד" או "מוגבל";

תק' תשע"ט-2019

          "רישיון ייצור" – אחד מאלה: תעודת ייצור, כמשמעותה בפרק השביעי, תעודת יצרן חלקים, כמשמעותה בפרק העשירי, ואפ"א;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "רישיון ייצור"

תק' תשע"ט-2019

          "שינוי בארגון הייצור" – כל שינוי בארגון הייצור או בפעילותו, לרבות שינוי באופן קיומה של מערכת האיכות, שיש בו כדי להשפיע על היות מוצר או פריט מתאים לתכן המאושר שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה, על יכולתו של בעל רישיון ייצור לקבוע כי מוצר או פריט מתאים לתכן המאושר שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה או על יכולתו של המנהל לפקח על קביעת בעל רישיון ייצור לעניין זה;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "שינוי בארגון הייצור"

תק' תשע"ט-2019

          "שינוי בקובץ" – שינוי בקובץ נוהלי הייצור שלפי תקנה 50א;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "שינוי בקובץ"

תק' תשע"ט-2019

          "תכנית הדרכה" – תכנית הדרכה לפי תקנה 50ח שנועדה להבטיח כי עובדי ארגון הייצור יבצעו את תפקידיהם ואת הפעולות המוטלות עליהם ברמה מקצועית הולמת, ולפי קובץ נוהלי הייצור;

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

הוספת הגדרת "תכנית הדרכה"

תק' תשע"ב-2012

          "רוטורקרפט" – (נמחקה);

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

מחיקת הגדרת "רוטורקרפט"

הנוסח הקודם:

"רוטורקרפט" - כלי טיס הכבד מן האויר והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף מסתובבת;

תק' תשע"ב-2012

          "רשיון הפעלה" – (נמחקה);

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

מחיקת הגדרת "רשיון הפעלה"

הנוסח הקודם:

"רשיון הפעלה" - רשיון להפעלת כלי טיס שניתן לפי חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963;

תק' תשע"ב-2012

          "תובלה" – (נמחקה);

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

מחיקת הגדרת "תובלה"

הנוסח הקודם:

"תובלה" - תובלה מסחרית לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין בתמורה או טיסה לצרכי עסק או מתן שירות;

תק' תשמ"ג-1983

          "תקנות ההפעלה" – תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981;

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1734

הוספת הגדרת "תקנות ההפעלה"

תק' תשע"ב-2012

          "תקנות הרישום" – תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

החלפת הגדרת "תקנות רישום כלי טיס" בהגדרת "תקנות הרישום"

הנוסח הקודם:

"תקנות רישום כלי טיס" - תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל"ד-1973.

פרק שני: תעודת סוג

כללי כושר אווירי לכלי טיס בקטגוריה "סוג מיוחד" תק' תשע"ז-2017

1א.     מבוקשת תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "סוג מיוחד" – המנהל יורה מהם כללי הכושר האווירי שיחולו, מתוך דרישות כללי כושר אווירי המפורטות בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "כללי כושר אווירי" שבתקנה 1, המתאימות לדעתו לתכן הסוג של כלי הטיס המבוקש, או דרישות אחרות אשר הוא שוכנע כי עמידה בהן מספקת רמת בטיחות שוות ערך לזו שתושג בעמידה בדרישות כאמור.

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1232

הוספת תקנה 1א

בקשה תק' תשע"ב-2012

2.    (א)  המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג למוצר.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  בקשה לתעודת סוג יש להגיש למנהל באופן ובצורה שיורה המנהל.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 855

2. (א) המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס, למנוע כלי טיס או לפרופלר למוצר.

(ב) בקשה לתעודת סוג יש להגיש למנהל בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה המנהל.

צרופות לבקשה

3.    לבקשה לתעודת סוג של כלי טיס יצרף המבקש –

(1)   שרטוט בשלושה מבטים של כלי הטיס;

(2)   רשימת הנתונים הבסיסיים הראשונים של כלי הטיס.

דרישות מיוחדות תק' תשע"ב-2012

4.    (א)  (בוטלה).

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  המנהל רשאי להורות על תנאים אחרים או נוספים שיש לקיימם לגבי כלי טיס כאמור בסעיף 51(א)(1) לחוק, לאחר שנתן למבקש תעודת הסוג הזדמנות לטעון את טענותיו.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

4. (א) מצא המנהל כי כלי טיס, מנוע כלי טיס או פרופלר שעליהם מוגשת בקשה לתעודת סוג, הם בעלי קוי תוכן חדישים או בלתי שגרתיים אשר כללי כושר אוירי אינם מתאימים או אינם מספיקים לגביהם, רשאי הוא להורות למבקש למלא אחר דרישות מיוחדות להבטחת רמת הבטיחות של אותו כלי טיס, מנוע או פרופלר, השווה לזו שנקבעה בכללי כושר אוירי.

(ב) הדרישות המיוחדות לפי תקנת משנה (א) ייקבעו לאחר שהמנהל שמע את טעוני המבקש או את טיעוני כל אדם מעוניין אחר.

(ב) המנהל רשאי להורות על תנאים אחרים או נוספים שיש לקיימם לגבי כלי טיס כאמור בסעיף 51(א)(1) לחוק, לאחר שנתן למבקש תעודת הסוג הזדמנות לטעון את טענותיו.

כללי כושר אוירי הישימים לבקשה תק' תשע"ב-2012

5.    המבקש תעודת סוג יראה למנהל כי במוצר שלגביו מוגשת הבקשה מתקיימות אלה –

(1)   דרישות כללי כושר אוירי וכללי רמת רעש התקפים ביום הגשת הבקשה בישראל - בגין מוצר המיוצר בישראל, או במדינת חוץ - בגין מוצר המיוצר בה, זולת אם קבע המנהל אחרת או אלא אם המבקש בחר או נדרש לפי תקנות אלה למלא אחר כללי כושר אויר וכללי רמת רעש, שייכנסו לתוקף בתאריך מאוחר יותר, או אלא אם נקבע אחרת בכללי רמת רעש שקבע שר התחבורה בתקנות;

(2)   דרישות ותנאים מיוחדים שקבעם המנהל.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

5. המבקש תעודת סוג יראה למנהל כי כלי הטיס, מנוע כלי הטיס או הפרופלר שעליהם מוגשת הבקשה עונים על במוצר שלגביו מוגשת הבקשה מתקיימות אלה –

תוקף הבקשה

6.    (א)  תקפה של בקשה לתעודת סוג של כלי טיס בקטגורית "תובלה" יהא חמש שנים מיום הגשת הבקשה ותקפה של בקשה לתעודת סוג אחרת יהא שלוש שנים מיום הגשתה.

          (ב)  הראה המבקש, בעת הגשת הבקשה, כי נדרשת תקופה ארוכה יותר מהאמורה בתקנת משנה (א) לשם תכנון המוצר, פיתוחו וניסויו, יהיה המנהל רשאי לקבוע לבקשתו תקופת תוקף ארוכה יותר.

          (ג)   לא ניתנה למבקש תעודת סוג תוך המועדים האמורים בתקנות משנה (א) או (ב), או התברר כי אי אפשר יהיה לקבל תעודת סוג תוך אותם המועדים, יהא המבקש רשאי לעשות אחת מאלה –

(1)   להגיש בקשה חדשה לתעודת סוג ויחולו עליה כל הדרישות הנזכרות בתקנה 5;

(2)   לבקש הארכת תקפה של הבקשה המקורית ולמלא אחרי כללי כושר אוירי הישימים והתקפים במועד שיקבע המבקש, ובלבד שלא יקדם למועד מתן תעודת הסוג המבוקשת במספר שנים העולה על מספר שנות תקפה של הבקשה המקורית.

          (ד)  בחר המבקש למלא אחרי תיקון לכללי כושר אוירי או לכללי רמת רעש שתחולתם אחרי מועד הגשת הבקשה לתעודת סוג, ימלא אחרי כל דרישה אחרת בכללי כושר אוירי או בכללי רמת רעש הקשורה במישרין לאותו תיקון, כפי שהורה המנהל.

שינויים המצריכים בקשה חדשה

7.    הרוצה להכניס שינוי במוצר שעליו הגיש בקשה לתעודת סוג, יגיש בקשה חדשה לתעודת סוג בשל הכנסת השינויים המפורטים להלן או מקצתם:

(1)   שינוי בתכן, תצורה, הספק, משקל או בהגבלות הספק מנועים או מהירותם, כאשר השינוי המבוקש הוא כה ניכר עד כי דרושה, לדעת המנהל, בדיקה יסודית של עמידה בדרישות המתאימות של כושר אוירי;

(2)   שינוי במספר המנועים או הרוטורים של כלי הטיס;

תק' תשע"ב-2012

(3)   שינוי בעקרון הפעולה או ההנעה של מנוע כלי טיס, המדחף או הרוטור שלו;

תק' תשע"ב-2012

(4)   שינוי בעקרון החלפת הפסיעה של המדחף או במספר הלהבים שלו.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(3) שינוי בעקרון הפעולה או ההנעה של מנוע כלי טיס, הפרופלר המדחף או הרוטור שלו;

(4) שינוי בעקרון החלפת הפסיעה של הפרופלר המדחף או במספר הלהבים שלו.

תעודת סוג למוצר תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ז-2017

8.    המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי", "תובלה", "יומם", "בלון חופשי מאויש", "בלון קשור מאויש" או "סוג מיוחד", למנוע כלי טיס או למדחף במקרים כלהלן:

(1)  נתקיימו לגבי המוצר כל אלה:

(א)   המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דו"חות הניסוי וכל החישובים הדרושים כדי להראות כי המוצר עונה על הדרישות המתאימות של כללי כושר אוירי ושל כללי רמת רעש לכלי טיס;

תק' תשע"ב-2012

(ב)   המנהל מצא, לאחר ביצוע הבדיקות הדרושות, כי תכן הסוג והמוצר עונים על הדרישות המתאימות של כושר אוירי ושל כללי רמת רעש לכלי טיס, או במקרה של אי-עמידה בדרישה מסויימת מדרישות כללי כושר אווירי, קיימים אמצעים המבטיחים רמות שוות ערך של בטיחות;

(ג)    לגבי כלי טיס –

אין בו כל תכונה או איפיון העלולים לפגוע בבטיחותו כשמשתמשים בו בקטגוריה בה הוגשה הבקשה לתעודת הסוג.

(2)  המוצר הוא כלי טיס מעודפי צבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל) או מעודפי צבא של מדינת חוץ ועונה על דרישות תקנה 12.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 855

8. המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", לבלון חפשי מאוייש "תובלה", "יומם", "בלון חופשי מאויש" או "סוג מיוחד", למנוע כלי טיס או לפרופלר למדחף במקרים כלהלן:

(1) נתקיימו לגבי המוצר כל אלה:

(א) המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דו"חות הניסוי וכל החישובים הדרושים כדי להראות כי המוצר עונה על הדרישות המתאימות של כללי כושר אוירי ושל כללי רמת רעש לכלי טיס;

(ב) המנהל מצא, לאחר ביצוע הבדיקות הדרושות, כי תכן הסוג והמוצר עונים על הדרישות המתאימות של כושר אוירי ושל כללי רמת רעש לכלי טיס, או במקרה של אי-עמידה בדרישה מסויימת מדרישות כושר אוירי מדרישות כללי כושר אווירי, קיימים אמצעים המבטיחים רמות שוות ערך של בטיחות;

(ג) לגבי כלי טיס –

אין בו כל תכונה או איפיון העלולים לפגוע בבטיחותו כשמשתמשים בו בקטגוריה בה הוגשה הבקשה לתעודת הסוג.

(2) המוצר הוא כלי טיס מעודפי צבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל) או מעודפי צבא של מדינת חוץ ועונה על דרישות תקנה 12.

 

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1232

המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי", "תובלה", "יומם", "בלון חופשי מאויש", "בלון קשור מאויש" או "סוג מיוחד", למנוע כלי טיס או למדחף במקרים כלהלן:

תעודת סוג לדאון

9.    המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לדאון אם נתקיימו כל אלה:

(1)   המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דו"חות הניסוי והחישובים הדרושים כדי להראות כי הדאון עונה על הדרישות המתאימות של כושר אוירי;

(2)   המנהל מצא, כי –

(א)   הדאון עונה על כללי כושר אוירי המתאימים לדאונים והישימים לתכן הסוג של אותו הדאון;

(ב)   אין בדאון כל תכונה או איפיון העלולים לפגוע בבטיחותו.

תעודת סוג למטוס זעיר תק' תשמ"ח-1988 תק' תשע"ב-2012

9א.     המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג למטוס זעיר שיוצר בישראל או שיובא אליה אם נתקיים אחד מאלה:

תק' תשמ"ט-1989

(1)  המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דו"חות הניסוי וכל המסמכים הדרושים להוכחה כי המטוס הזעיר, לגביו מבוקשת התעודה, עונה על הדרישות הטכניות המפורטות בפרק 5, בשינויים האלה:

(א)   סעיף 7S - לא יחול.

(ב)   בסעיף 65S, במקום "ארבע דקות" יבוא "שלוש דקות".

(ג)    בסעיף 1303S, בסופו יבוא:

"(3) מצפן מגנטי".

תק' תשע"א-2010

(1א) אם המשקל המרבי המותר להמראה של המטוס הזעיר שלגביו מבוקשת תעודת הסוג עולה על 454 ק"ג – המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דוחות הניסוי וכל המסמכים הדרושים להוכחה כי המטוס הזעיר כאמור עונה על הדרישות הטכניות המפורטות בפרק S, למעט האמורות בפסקה (1) ולמעט תקנות S2(a)(1) ו-S2(a)(3);

תק' תש"ף-2020

(2)  (נמחקה);

תק' תשמ"ט-1989

(3)  (נמחקה).

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1734

הוספת תקנה 9א

 

מיום 4.8.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1806

(2) אם הוא אוירון זעיר:

(א) משקלו הריק אינו עולה על 120 150 ק"ג – בחד-מושבי ועל 150 180 ק"ג – בדו מושבי;

(ב) קיבולת מכל הדלק שלו אינה עולה על 20 ליטר;

(ג) שיעור הנסיקה שלו במשקל מרבי אינו פחות ממטר לשניה;

(ד) מהירותו האופקית המרבית המותרת אינה עולה על 100 קמ"ש במהירות אויר מכוילת (להלן – מא"מ) ומהירות ההזדקרות שלו בטיסה אפקית ובמשקל מרבי אינה עולה על 45 קמ"ש מא"מ בחד-מושבי ועל 50 קמ"ש מא"מ בדו-מושבי;

(ה) קיימת בו אזהרת הזדקרות ברורה שתמנע כניסה בלתי רצונית להזדקרותף או שהוא מתוכנן באופן המונע כניסה להזדקרות, ובלבד שהמהירות המזערית שלו במשקל מרבי אינה עולה על 45 קמ"ש מא"מ בחד-מושבי ועל 50 קמ"ש מא"מ בדו-מושבי;

(ו) הוא יציב בכל תחומי המהירויותף סביב שלושת הצירים והתגובה שלו להיגוי מתונה ובמגמות המקובלות;

(ז) המיכשור שלו מכיל לפחות מד-מהירות, מד-גובה ומצפן;

(ח) הוא עומד בעומסי אויר של 49+ 40+ לפחות;

(ט) רמת הרעש שלו מגובה 290 עד 310 מטרים ובהספק מנוע מרבי אינה עולה על (A) 60db;

(3) אם הוא גלישון – משקלו כשהוא ריק אינו עולה על 40 ק"ג כשהוא נושא אדם אחד, או 100 ק"ג כשהוא נושא שני בני אדם.

 

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 826

החלפת תקנה 9א

הנוסח הקודם:

תעודת סוג לאוירון זעיר ולגלישון

9א. המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לאוירון זעיר ולגלישון אם נתקיימו כל אלה:

(1) המבקש הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי אין באוירון הזעיר או בגלישון כל תכונה או אפיון העלולים לפגוע בבטיחותו כאשר הוא מופעל במסגרת ההגבלות שבספר העזר שלו לטיסה;

(2) אם הוא אוירון זעיר:

(א) משקלו הריק אינו עולה על 150 ק"ג – בחד-מושבי ועל 180 ק"ג – בדו מושבי;

(ב) קיבולת מכל הדלק שלו אינה עולה על 20 ליטר;

(ג) שיעור הנסיקה שלו במשקל מרבי אינו פחות ממטר לשניה;

(ד) מהירותו האופקית המרבית המותרת אינה עולה על 100 קמ"ש במהירות אויר מכוילת (להלן – מא"מ) ומהירות ההזדקרות שלו בטיסה אפקית ובמשקל מרבי אינה עולה על 45 קמ"ש מא"מ בחד-מושבי ועל 50 קמ"ש מא"מ בדו-מושבי;

(ה) קיימת בו אזהרת הזדקרות ברורה שתמנע כניסה בלתי רצונית להזדקרותף או שהוא מתוכנן באופן המונע כניסה להזדקרות, ובלבד שהמהירות המזערית שלו במשקל מרבי אינה עולה על 45 קמ"ש מא"מ בחד-מושבי ועל 50 קמ"ש מא"מ בדו-מושבי;

(ו) הוא יציב בכל תחומי המהירויותף סביב שלושת הצירים והתגובה שלו להיגוי מתונה ובמגמות המקובלות;

(ז) המיכשור שלו מכיל לפחות מד-מהירות, מד-גובה ומצפן;

(ח) הוא עומד בעומסי אויר של 40+ לפחות;

(ט) רמת הרעש שלו מגובה 290 עד 310 מטרים ובהספק מנוע מרבי אינה עולה על (A) 60db;

(3) אם הוא גלישון – משקלו כשהוא ריק אינו עולה על 40 ק"ג כשהוא נושא אדם אחד, או 100 ק"ג כשהוא נושא שני בני אדם.

 

מיום 21.9.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5219 מיום 21.9.1989 עמ' 1436

9א. המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לאוירון זעיר שיוצר בישראל או שיובא אליה אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דו"חות הניסוי וכל המסמכים הדרושים להוכחה כי האוירון הזעיר, לגביו מבוקשת התעודה, עונה על הדרישות הטכניות המפורטות בפרק 5, בשינויים האלה:

(א) בסעיף 2S

(1) במקום האמור בסעיף משנה (II)(A) יבוא:

"משקלו הריק של האוירון הזעיר לא יעלה על 150 ק"ג באוירון חד מושבי ועל 180 ק"ג באוירון דו מושבי";

(2) ההערה בסופו – תימחק.

(ב) (א) סעיף 7S - לא יחול.

(ג) (ב) בסעיף 65S, במקום "ארבע דקות" יבוא "שלוש דקות".

(ד) (ג) בסעיף 1303S, בסופו יבוא:

"(3)מצפן מגנטי".

(2) המבקש הוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי האוירון הזעיר צבר נסיון בהפעלה רגילה, בין בידי טייסים רבים, בין בידי טיס אחד או כי במטוסים רבים מאותו דגם נצבר נסיון שדי בו להראות שהושגה בו בטיחות גבוהה בתקופות ההפעלה כאמור;

(3) האוירון נבדק על ידי המנהל ונמצא עומד בדרישות האמורות בתוספת הראשונה.

 

מיום 27.10.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6935 מיום 27.10.2010 עמ' 86

הוספת פסקה 9א(1א)

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

תעודת סוג לאוירון למטוס זעיר

9א. המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לאוירון למטוס זעיר שיוצר בישראל או שיובא אליה אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דו"חות הניסוי וכל המסמכים הדרושים להוכחה כי האוירון המטוס הזעיר, לגביו מבוקשת התעודה, עונה על הדרישות הטכניות המפורטות בפרק 5, בשינויים האלה:

(א) סעיף 7S - לא יחול.

(ב) בסעיף 65S, במקום "ארבע דקות" יבוא "שלוש דקות".

(ג) בסעיף 1303S, בסופו יבוא:

"(3) מצפן מגנטי".

(1א) אם המשקל המרבי המותר להמראה של האווירון המטוס הזעיר שלגביו מבוקשת תעודת הסוג עולה על 454 ק"ג – המבקש הגיש למנהל את תכן הסוג, דוחות הניסוי וכל המסמכים הדרושים להוכחה כי האווירון המטוס הזעיר כאמור עונה על הדרישות הטכניות המפורטות בפרק S, למעט האמורות בפסקה (1) ולמעט תקנות S2(a)(1) ו-S2(a)(3);

(2) המבקש הוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי האוירון המטוס הזעיר צבר נסיון בהפעלה רגילה, בין בידי טייסים רבים, בין בידי טיס אחד או כי במטוסים רבים מאותו דגם נצבר נסיון שדי בו להראות שהושגה בו בטיחות גבוהה בתקופות ההפעלה כאמור;

(3) (נמחקה).

 

מיום 16.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8697 מיום 16.8.2020 עמ' 2012

מחיקת פסקה 9א(2)

הנוסח הקודם:

(2) המבקש הוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי המטוס הזעיר צבר נסיון בהפעלה רגילה, בין בידי טייסים רבים, בין בידי טיס אחד או כי במטוסים רבים מאותו דגם נצבר נסיון שדי בו להראות שהושגה בו בטיחות גבוהה בתקופות ההפעלה כאמור;

תק' תשע"ב-2012

9ב.     (בוטלה).

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 827

הוספת תקנה 9ב

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

ביטול תקנה 9ב

הנוסח הקודם:

מתן אישור כשירות לטיסה בגלישון

9ב. (א) בעל רשיון הפעלה מבצעית לגלישונים רשאי ליתן למבקש שבידו גלישון (להלן - המבקש), אישור כשירות לטיסת הגלישון (להלן בתקנה זו - אישור).

(ב) אישור יינתן לפי אחד מאלה:

(1) כמפורט בספר עזר למבצעים של בעל רשיון ההפעלה המבצעית שאישר המנהל;

(2) הגלישון עומד באחד התקנים שאימץ בעל רשיון ההפעלה המבצעית ושהמנהל אישרו;

(3) המבקש הוכיח לבעל רשיון ההפעלה המבצעית כי אין בגלישון תכונה או אפיון העלולים לפגוע בבטיחות כאשר הגלישון מופעל במסגרת ההגבלות האמורות בספר העזר לטיסה של אותו גלישון.

(ג) עותק מספרי העזר ומהתקנים האמורים בתקנת משנה (ב) מופקד לעיון הציבור במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה.

(ד) לענין תקנה זו, "בעל רשיון הפעלה מבצעית" - כמשמעותו בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981.

תק' תשע"ב-2012

9ג.     (בוטלה).

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 827

הוספת תקנה 9ג

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

ביטול תקנה 9ג

הנוסח הקודם:

מתן אישור כשירות לטיסה במצנח ממונע

9ג. (א) בעל רשיון הפעלה מבצעית למצנחים ממונעים רשאי ליתן למבקש שבידו מצנח ממונע (להלן - המבקש) אישור כשירות לטיסת מצנח ממונע (להלן בתקנה זו - אישור).

(ב) אישור יינתן לפי המפורט בספר עזר למבצעים של בעל הרשיון שאישר המנהל או אם הוכח לבעל רשיון ההפעלה המבצעית כי אין במצנח הממונע תכונה או אפיון העלולים לפגוע בבטיחות של טיסת אותו מצנח ממונע ובלבד שהמבקש הוכיח לבעל רשיון ההפעלה כי נתקיימו במצנח הממונע כל אלה:

(1) אין בו תכונה או אפיון העלולים לפגוע בבטיחות כאשר הוא מופעל במסגרת ההגבלות האמורות בספר העזר לטיסה;

(2) חופתו בעלת שטח של 40 מטרים רבועים לפחות;

(3) הוא חד מושבי ומשקלו הריק לא עולה על 75 ק"ג;

(4) קיבולת מיכל הדלק שלו אינה עולה על 20 ליטרים;

(5) מהירותו המרבית המותרת בטיסה אופקית אינה עולה על 50 קמ"ש במהירות אויר מכוילת (CAS);

(6) שיעור הנסיקה שלו במשקל מרבי לא יפחת מ-90 מטרים (300 רגל) לדקה;

(7) המכשור בו כולל לפחות –

(א) מד מהירות.

(ב) מד גובה.

(ג) מד טמפרטורת ראש צילינדר.

(ד) מד סיבובי מנוע;

(8) יחס הגלישה שלו, כאשר מנועיו דוממים, אינו פחות מ-3 ל-1;

(9) רמת הרעש שלו מגובה של 290 עד 310 מטרים ובהספק מנועים מרבי אינה עולה על (A) Db60.

(ג) לענין תקנה זו "בעל רשיון הפעלה מבצעית" - כמשמעותו בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981.

תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "מוגבל" תק' תשע"ז-2017

10.  המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס או למערכת כטמ"מ בקטגוריה "מוגבל" לשימושים מיוחדים אם נתקיימו שניים אלה:

(1)  המבקש הראה למנהל כי אין בכלי הטיס כל תכונה או איפיון העלולים לפגוע בבטיחותו כאשר הוא מופעל במסגרת ההגבלות החלות עליו לשימושו המיוחד;

תק' תשע"ז-2017

(2)  התקיים אחד מאלה:

(א)   כלי הטיס עונה על דרישות כללי כושר אווירי ודרישות כללי רמת רעש לגבי אחת מקטגוריות כלי הטיס "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", מלבד הדרישות שהמנהל מוצא בלתי ישימות לשימושו המיוחד;

(ב)   כלי הטיס הוא כטמ"מ ומערכת הכטמ"מ עונה על דרישות כללי כושר אווירי לגבי כטמ"מ ועל דרישות כללי רמת הרעש הישימים לסוג הכטמ"מ, במלואן, או מלבד הדרישות שהמנהל מוצא בלתי ישימות לשימושו המיוחד;

(ג)    כלי הטיס או מערכת הכטמ"מ הם מסוג אשר יוצר לפי דרישות צבאיות והתקבל לשימוש בידי צה"ל או צבא של מדינת חוץ, ולאחר מכן עבר שינויים לשם התאמתו לשימוש מיוחד כמפורט בתקנה 11.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(2) כלי הטיס עונה על דרישות כושר אוירי דרישות כללי כושר אווירי לגבי אחת מקטגוריות כלי הטיס "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", מלבד אותן דרישות אשר המנהל מוצא כבלתי ישימות לשימושו המיוחד, או כלי הטיס או מסוג אשר יוצר בהתאם לדרישות צבאיות והתקבל לשימוש בידי צה"ל או בידי צבא של מדינת חוץ, ולאחר מכן עבר שינויים לשם התאמתו לשימוש מיוחד כמפורט בתקנה 11.

 

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1232

10. המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס או למערכת כטמ"מ בקטגוריה "מוגבל" לשימושים מיוחדים אם נתקיימו שניים אלה:

(1) המבקש הראה למנהל כי אין בכלי הטיס כל תכונה או איפיון העלולים לפגוע בבטיחותו כאשר הוא מופעל במסגרת ההגבלות החלות עליו לשימושו המיוחד;

(2) כלי הטיס עונה על דרישות כללי כושר אווירי לגבי אחת מקטגוריות כלי הטיס "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", מלבד אותן דרישות אשר המנהל מוצא כבלתי ישימות לשימושו המיוחד, או כלי הטיס או מסוג אשר יוצר בהתאם לדרישות צבאיות והתקבל לשימוש בידי צה"ל או בידי צבא של מדינת חוץ, ולאחר מכן עבר שינויים לשם התאמתו לשימוש מיוחד כמפורט בתקנה 11.

(2) התקיים אחד מאלה:

(א) כלי הטיס עונה על דרישות כללי כושר אווירי ודרישות כללי רמת רעש לגבי אחת מקטגוריות כלי הטיס "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", מלבד הדרישות שהמנהל מוצא בלתי ישימות לשימושו המיוחד;

(ב) כלי הטיס הוא כטמ"מ ומערכת הכטמ"מ עונה על דרישות כללי כושר אווירי לגבי כטמ"מ ועל דרישות כללי רמת הרעש הישימים לסוג הכטמ"מ, במלואן, או מלבד הדרישות שהמנהל מוצא בלתי ישימות לשימושו המיוחד;

(ג) כלי הטיס או מערכת הכטמ"מ הם מסוג אשר יוצר לפי דרישות צבאיות והתקבל לשימוש בידי צה"ל או צבא של מדינת חוץ, ולאחר מכן עבר שינויים לשם התאמתו לשימוש מיוחד כמפורט בתקנה 11.

שימושים מיוחדים

11.  השימושים המפורטים להלן ייחשבו כשימושים מיוחדים לענין תקנה 10:

(1)  שימושים חקלאיים: ריסוס, איבוק, זריעה, בקרה על צאן ובקר ועל חיות טרף;

(2)  הגנה על שמורות טבע, יערות וחיות בר;

(3)  מיפוי אוירי, צילום וחיפוש מקורות נפט ומינרלים;

(4)  שמירה על קווי צינורות, קווי העברת כוח ותעלות;

(5)  בקרת מזג אויר לרבות זריעת עננים לגשם מלאכותי;

(6)  פרסום באויר: כתיבה ברקיע, גרירת דגלונים וכרזות ומערכות רמקול;

תק' תשע"ז-2017

(6א) הובלת מטען על ידי כטמ"מ;

(7)  כל שימוש אחר שקיבל המנהל כשימוש מיוחד.

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1232

הוספת פסקה 11(6א)

תעודת סוג למוצר מעודפי צבא תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ז-2017

12.  הוגשה בקשה לתעודת סוג לכלי טיס או למערכת כטמ"מ מעודפי צה"ל או מעודפי צבא של מדינת חוץ, רשאי המנהל –

תק' תשע"ז-2017

(1)  ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", או, לכטמ"מ או למערכת כטמ"מ בקטגוריה "מוגבל", למוצר שתוכנן ונבנה בישראל, התקבל לשימוש מבצעי ונקבע בידי הצבא כציוד עודף, אם המוצר עונה על דרישות כללי כושר אווירי הישימות לו שהיו בתוקף לא יותר מחמש שנים לפני תאריך כניסתו של המוצר לשימושו בצבא;

(2)  ליתן למבקש תעודת סוג למוצר שנקבע בידי הצבא כציוד עודף, אם אותו מוצר הוא מדגם של מוצר אזרחי אשר הוצאה לו בעבר תעודת סוג לפי תקנות אלה או תקנות מדינת חוץ, ואם המוצר עונה על הדרישות הישימות לתעודת סוג עבור המוצר האזרחי המקורי;

(3)  לאשר לשימוש בכלי טיס מעודפי צבא שעליו הוגשה בקשה לתעודת סוג, מנוע כלי טיס, מדחף ואבזריהם המותקנים באותו כלי טיס, אם המבקש הראה, על יסוד כושרם ונסיון השימוש הצבאי בהם כי הם עומדים על אותה רמה של כושר אוירי שיש למנועים ולמדחפים שעליהם ניתנת תעודת סוג לפי כללי כושר אוירי המתאימים;

(4)  לשחרר את המבקש מלקיים במלואה דרישה מדרישות כללי כושר אווירי הישימות, אם המנהל מצא כי התחליף שהציע המבקש לאותה דרישה מבטיח רמת כושר אוירי שוות-ערך לרמה הדרושה, וכי קיום הדרישה במלואה היה מטיל מעמסת יתר על המבקש; לענין פסקה זו רשאי המנהל להסתמך על הנסיון התפעולי הצבאי עם אותו מוצר;

(5)  לדרוש מהמבקש למלא אחר תנאים מיוחדים או אחרי דרישות כללי כושר אווירי שיהיו בתוקף בתאריך מאוחר יותר מזה הנדרש בתקנה זו, אם לדעת המנהל מילוי אחר הוראת פסקה (1) אינה מבטיחה רמת כושר אוירי מספקת לאותו מוצר.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 855

תעודת סוג לכלי טיס למוצר מעודפי צבא

12. הוגשה בקשה לתעודת סוג לכלי טיס מעודפי צה"ל או מעודפי צבא של מדינת חוץ, רשאי המנהל –

(1) ליתן למבקש תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה" לכלי טיס למוצר שתוכנן ונבנה בישראל, התקבל לשימוש מבצעי ונקבע בידי הצבא כציוד עודף, אם כלי הטיס המוצר עונה על דרישות כושר אוירי דרישות כללי כושר אווירי הישימות לו שהיו בתוקף לא יותר מחמש שנים לפני תאריך כניסתו של כלי הטיס המוצר לשימושו בצבא;

(2) ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס למוצר שנקבע בידי הצבא כציוד עודף, אם אותו כלי טיס מוצר הוא מדגם של כלי טיס מוצר אזרחי אשר הוצאה לו בעבר תעודת סוג לפי תקנות אלה או תקנות מדינת חוץ, ואם כלי הטיס המוצר עונה על הדרישות הישימות לתעודת סוג עבור כלי הטיס המוצר האזרחי המקורי;

(3) לאשר לשימוש בכלי טיס מעודפי צבא שעליו הוגשה בקשה לתעודת סוג, מנוע כלי טיס, פרופלר מדחף ואבזריהם המותקנים באותו כלי טיס, אם המבקש הראה, על יסוד כושרם ונסיון השימוש הצבאי בהם כי הם עומדים על אותה רמה של כושר אוירי שיש למנועים ולפרופלרים ולמדחפים שעליהם ניתנת תעודת סוג לפי כללי כושר אוירי המתאימים;

(4) לשחרר את המבקש מלקיים במלואה דרישה מדרישות כושר אוירי מדרישות כללי כושר אווירי הישימות, אם המנהל מצא כי התחליף שהציע המבקש לאותה דרישה מבטיח רמת כושר אוירי שוות-ערך לרמה הדרושה, וכי קיום הדרישה במלואה היה מטיל מעמסת יתר על המבקש; לענין פסקה זו רשאי המנהל להסתמך על הנסיון התפעולי הצבאי עם אותו כלי טיס מוצר;

(5) לדרוש מהמבקש למלא אחר תנאים מיוחדים או אחרי דרישות כושר אוירי דרישות כללי כושר אווירי שיהיו בתוקף בתאריך מאוחר יותר מזה הנדרש בתקנה זו, אם לדעת המנהל מילוי אחר הוראת פסקה (1) אינה מבטיחה רמת כושר אוירי מספקת לאותו כלי טיס מוצר.

 

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1232

הוגשה בקשה לתעודת סוג לכלי טיס או למערכת כטמ"מ מעודפי צה"ל או מעודפי צבא של מדינת חוץ, רשאי המנהל –

(1) ליתן למבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", או, לכטמ"מ או למערכת כטמ"מ בקטגוריה "מוגבל", למוצר שתוכנן ונבנה בישראל, התקבל לשימוש מבצעי ונקבע בידי הצבא כציוד עודף, אם המוצר עונה על דרישות כללי כושר אווירי הישימות לו שהיו בתוקף לא יותר מחמש שנים לפני תאריך כניסתו של המוצר לשימושו בצבא;

תעודת סוג למוצרי יבוא

13.  המנהל רשאי ליתן תעודת סוג על מוצר המיוצר במדינת חוץ ושיובא לישראל או המיועד להיות מיובא לישראל, אם נתקיימו כל אלה:

(1)   הרשות המוסמכת במדינת החוץ שבה יוצר המוצר אישרה כי המוצר נבדק, נוסה ונמצא עומד בדרישות כלהלן:

(א)   הדרישות המתאימות לגבי כללי רמת רעש, או הדרישות לגבי רעש כלי טיס הישימות במדינת החוץ שבה יוצר המוצר וכל דרישות אחרות שיקבע המנהל לצורך קביעת עוצמות רעש שאינן עולות על אלו שנקבעו בכללי רמת הרעש;

(ב)   הדרישות המתאימות של כללי כושר אוירי כפי שנקבעו בתקנות 5 ו-6 או הדרישות המתאימות של מדינת החוץ בה יוצר המוצר, וכל דרישות אחרות שיקבע המנהל לצורך קביעת רמת בטיחות השווה לזו שנקבעה בכללי כושר אוירי כפי שנקבעו בתקנות 5 ו-6;

(ג)    סוג המוצר לא נפסל לקבלת או להחזקת תעודת-כושר טיסה או תעודת כושר אוירי במדינת החוץ;

(2)   המנהל קיבל את כל הנתונים הטכניים המתייחסים לרעש כלי טיס ולכושרו האוירי של המוצר שאותם דרש מהמבקש, ומצא כי נתונים אלה ממלאים אחרי הדרישות כמפורט בפיסקה (1);

                 (3)   (א)   ספרי העזר והרשימות הטכניים הוגשו בשפה העברית או האנגלית;

(ב)   הסימונים של המכשירים, הפיקודים, השלטים והוראות התיפעול הנדרשים לפי כללי כושר אוירי הם בעברית או באנגלית;

(ג)    הסימונים הפנימיים, השלטים וההוראות לנוסעים הנדרשים לפי כללי כושר אוירי הם בעברית ובאנגלית, אלא אם מצא המנהל לנכון לשחרר את המבקש מחובת הסימון באחת משתי השפות;

תק' תשע"ב-2012

(4)   בין הרשות המוסמכת במדינת החוץ שהיא מדינת התכן של המוצר ובין הרשות הוסכמו נוהלי עבודה לעניין קבלת המוצר התעופתי, ייצואו או ייבואו.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 855

הוספת פסקה 13(4)

תכן סוג

14.  תכן סוג יכלול:

(1)   שרטוטים ומפרטים הדרושים כדי לתאר את תצורת המוצר ואיפיוני התכן לפי כללי כושר אוירי המתאימים לגבי אותו מוצר;

(2)   מידע על המידות, החמרים והתהליכים הדרושים לקביעת חוזק המבנה של המוצר;

(3)   כל נתון אחר הדרוש כדי לאפשר, על ידי השוואה, את קביעת הכושר האוירי ואיפיוני הרעש של מוצרים מאוחרים יותר מאותו סוג.

בדיקות וניסויים תק' תשע"ב-2012

15.  (א)  המבקש תעודת סוג חייב לאפשר למנהל לבצע כל בדיקה, ובמקרה של כלי טיס - לבצע כל ניסוי טיסה וניסוי קרקע, הדרושים כדי לקבוע את התאמתו של המוצר לדרישות כללי כושר אווירי.

          (ב)  פרט למקרה שבו המנהל נתן הסכמתו לכך –

תק' תשע"ב-2012

(1)   לא יוגש מוצר או חלק ממנו למנהל לניסוי, אלא אם הראה המבקש כי הוא עומד בדרישות פסקאות (2) עד (4) לתקנת משנה (ג);

תק' תשע"ב-2012

(2)   לא יבוצע כל שינוי במוצר או בחלק ממנו בין המועד שבו הראה המבקש למנהל כי הם עומדים בדרישות פסקאות (2) עד (4) לתקנת משנה (ג), לבין המועד שבו מוגש המוצר או החלק ממנו למנהל לביצוע הניסוי.

          (ג)   המבקש יבצע את כל הבדיקות והניסויים הדרושים לשם קביעת כל אחת מאלה:

תק' תשע"ב-2012

(1)   עמידתו של המוצר או החלק בדרישות כללי כושר אווירי ובדרישות כללי רמת רעש הישימות;

(2)   התאמתם של החמרים והמוצרים למפרטים של תכן הסוג;

(3)   התאמתם של חלקי המוצרים לשירטוטים של תכן הסוג;

(4)   התאמתם של תהליכי הייצור, המבנה וההרכבה לאלו המפורטים בתכן הסוג.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 856

(א) המבקש תעודת סוג חייב לאפשר למנהל לבצע כל בדיקה, ובמקרה של כלי טיס - לבצע כל ניסוי טיסה וניסוי קרקע, הדרושים כדי לקבוע את התאמתו של כלי הטיס או המוצר התאמתו של המוצר לדרישות כושר אוירי לדרישות כללי כושר אווירי.

(ב) פרט למקרה שבו המנהל נתן הסכמתו לכך –

(1) לא יוגש כלי טיס, מנוע כלי טיס, פרופלר, או חלק מהם מוצר או חלק ממנו למנהל לניסוי, אלא אם הראה המבקש כי הם עומדים הוא עומד בדרישות פסקאות (2) עד (4) לתקנת משנה (ג);

(2) לא יבוצע כל שינוי בכלי טיס, במנוע כלי טיס, בפרופלר או בחלק מהם במוצר או בחלק ממנו בין המועד שבו הראה המבקש למנהל כי הם עומדים בדרישות פסקאות (2) עד (4) לתקנת משנה (ג), לבין המועד שבו מוגש כלי הטיס או החלק מוגש המוצר או החלק ממנו למנהל לביצוע הניסוי.

(ג) המבקש יבצע את כל הבדיקות והניסויים הדרושים לשם קביעת כל אחת מאלה:

(1) עמידתו של המוצר או החלק בדרישות כושר אוירי בדרישות כללי כושר אווירי ובדרישות כללי רמת רעש הישימות;

(2) התאמתם של החמרים והמוצרים למפרטים של תכן הסוג;

(3) התאמתם של חלקי המוצרים לשירטוטים של תכן הסוג;

(4) התאמתם של תהליכי הייצור, המבנה וההרכבה לאלו המפורטים בתכן הסוג.

נסויי טיסה

16.  (א)  המבקש תעודת סוג לכלי טיס, למעט תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "מוגבל", כלי טיס מעודפי צבא או כלי טיס מיובא, כאמור בתקנות 10 עד 13 - יבצע את הניסויים המפורטים בתקנת משנה (ב); לפני ביצוע הניסויים, על המבקש להראות כל אחת מאלה:

(1)   עמידה בדרישות המבנה הישימות של כללי כושר אוירי;

(2)   השלמת הבדיקות וניסויי הקרקע הדרושים;

(3)   התאמתו של כלי הטיס לתכן הסוג;

(4)   כי המנהל קיבל דו"ח של תוצאות ניסויי הטיסה של המבקש; היתה הבקשה לגבי כלי טיס בקטגורית "תובלה", יחתום טייס הניסוי של המבקש על הדו"ח האמור.

          (ב)  לאחר שהמבקש מילא אחר דרישות תקנת משנה (א) יבצע כל ניסוי טיסה שהמנהל מוצא לדרוש לקביעת כל אחת מאלה:

(1)   עמידה בדרישות הישימות של כללי כושר אוירי;

(2)   קיום מידה סבירה של ודאות שכלי הטיס, רכיביו וציודו אמינים ופועלים כהלכה.

          (ג)   אם הדבר מעשי, יבצע המבקש את הניסויים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) לתקנת משנה (ב) באותו כלי טיס.

          (ד)  המבקש חייב להראות לגבי כל טיסת ניסוי, למעט טיסת ניסוי בדאון או בבלון חפשי מאוייש, כי נעשו סידורים מתאימים לאפשר לצוות יציאה בשעת חירום ושימוש במצנחים.

          (ה)  למעט בדאונים ובבלונים חפשיים מאויישים, על המבקש להפסיק טיסות ניסוי לפי תקנה זו עד שיראה כי ננקטו אמצעים לתיקון באחת מאלה:

(1)   טייס הניסוי של המבקש אינו מסוגל או אינו מסכים לבצע אחד מניסויי הטיסה הנדרשים;

תק' תשע"ב-2012

(2)   נתגלתה אי-עמידה באחת מדרישות כללי כושר אווירי ההופכת את המידע המתקבל מהניסוי לחסר משמעות, או המסכנת את המשך הטיסות.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 856

(ה) למעט בדאונים ובבלונים חפשיים מאויישים, על המבקש להפסיק טיסות ניסוי לפי תקנה זו עד שיראה כי ננקטו אמצעים לתיקון באחת מאלה:

(1) טייס הניסוי של המבקש אינו מסוגל או אינו מסכים לבצע אחד מניסויי הטיסה הנדרשים;

(2) נתגלתה אי-עמידה באחת מדרישות כושר אוירי מדרישות כללי כושר אווירי ההופכת את המידע המתקבל מהניסוי לחסר משמעות, או המסכנת את המשך הטיסות.

טייס ניסויי טיסה

17.  המבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", יראה כי עומד לרשותו אדם המחזיק ברשיון טיס מתאים לביצוע ניסויי טיסה הנדרשים בתקנות אלה.

כיול מכשירים והתאמת תוצאות תק' תשע"ב-2012

18.  (א)  המבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", יגיש למנהל דו"ח המראה את החישובים הנדרשים לכיול מכשירי ניסויי טיסה ולהתאמת תוצאות הניסויים לתנאי אטמוספרה סטנדרטית; לעניין זה, "אטמוספרה סטנדרטית" – אטמוספרה שמתקיימים בה אלה:

(1)   האוויר המרכיב אותה הוא גז יבש אידיאלי;

(2)   הקבועים הפיזיקליים המאפיינים אותה הם:

המסה המולארית הממוצעת בגובה פני הים:           M0 = 28.964420 x 10-3kg·mol-1

הלחץ האטמוספרי בגובה פני הים:            P0 = 1013.250hPa

הטמפרטורה בגובה פני הים:                    t0 = 15ºC;T0 = 288.15K

הצפיפות האטמוספרית בגובה פני הים:      ρ0 = 1.2250kg·m-3

טמפרטורת נקודת קיפאון המים:               Ti = 273.15K

קבוע הגז האוניברסלי:                             R* = 8.31432J·K-1·mol-1

(3)   בכל עלייה בגובה גאופוטנציאלי כאמור בטור א' בטבלה שלהלן, השתנות הטמפרטורה במעלות קלווין לכל קילומטר היא כנקוב בטור ב' לצדו:

                                                        טור ב'

         טור א'                            השתנות הטמפרטורה

גובה גאופוטנציאלי                - מעלות קלווין לכל ק"מ

מ-0.5- ק"מ עד 11 ק"מ                        6.5-

מעל 11 ק"מ עד 20 ק"צ                          0

מעל 20 ק"מ עד 32 ק"מ                        1+

          (ב)  המבקש יאפשר למנהל לבצע כל טיסת ניסוי הנראית לו כדרושה לשם בדיקת דיוק הדו"חות המוגשים לו בהתאם לתקנת משנה (א).

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 856

(א) המבקש תעודת סוג לכלי טיס בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה", יגיש למנהל דו"ח המראה את החישובים הנדרשים לכיול מכשירי ניסויי טיסה ולהתאמת תוצאות הניסויים לתנאי אטמוספירת תקן. אטמוספרה סטנדרטית; לעניין זה, "אטמוספרה סטנדרטית" – אטמוספרה שמתקיימים בה אלה:

(1) האוויר המרכיב אותה הוא גז יבש אידיאלי;

(2) הקבועים הפיזיקליים המאפיינים אותה הם:

המסה המולארית הממוצעת בגובה פני הים: M0 = 28.964420 x 10-3kg·mol-1

הלחץ האטמוספרי בגובה פני הים: P0 = 1013.250hPa

הטמפרטורה בגובה פני הים: t0 = 15ºC;T0 = 288.15K

הצפיפות האטמוספרית בגובה פני הים: ρ0 = 1.2250kg·m-3

טמפרטורת נקודת קיפאון המים: Ti = 273.15K

קבוע הגז האוניברסלי: R* = 8.31432J·K-1·mol-1

(3) בכל עלייה בגובה גאופוטנציאלי כאמור בטור א' בטבלה שלהלן, השתנות הטמפרטורה במעלות קלווין לכל קילומטר היא כנקוב בטור ב' לצדו:

טור ב'

טור א' השתנות הטמפרטורה

גובה גאופוטנציאלי - מעלות קלווין לכל ק"מ

מ-0.5- ק"מ עד 11 ק"מ 6.5-

מעל 11 ק"מ עד 20 ק"צ 0

מעל 20 ק"מ עד 32 ק"מ 1+

תכולת תעודת סוג

19.  רואים תעודת סוג כאילו היא מכילה תכן הסוג, הגבלות תפעוליות, גליון הנתונים של תעודת הסוג, כללי כושר אוירי וכללי רמת רעש הישימים שהמנהל קבעם כבסיס להוצאת תעודת הסוג, וכל התנאים וההגבלות הנוספים שנקבעו למוצר לפי תקנות אלה.

מקום מיתקני הייצור

20.  למעט במקרה של תעודת סוג למוצר יבוא, כאמור בתקנה 13, לא יתן המנהל תעודת סוג אם מיתקני הייצור של המוצר נמצאים מחוץ למדינה אלא אם מצא שמקום המצאם של מיתקני הייצור אינו מטיל מעמסת יתר על המנהל.

זכויות המחזיק

21.  (א)  המחזיק בתעודת סוג של כלי טיס רשאי לקבל תעודת כושר טיסה לאחר שמילא אחר הוראות תקנות 67 עד 83.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  המחזיק בתעודת סוג של מנוע כלי טיס או של מדחף רשאי לקבל אישור להתקנתם בכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג.

          (ג)   המחזיק בתעודת סוג של כל מוצר רשאי –

(1)   לקבל תעודת ייצור לאותו מוצר לאחר שמילא אחר הוראות הפרק השביעי;

(2)   לקבל אישור לחלקי חילוף עבור אותו מוצר.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(ב) המחזיק בתעודת סוג של מנוע כלי טיס או של פרופלר מדחף רשאי לקבל אישור להתקנתם בכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג.

העברת התעודה

22.  (א)  מחזיק בתעודת סוג רשאי להעבירה או להתיר את השימוש בה לאדם אחר לפי הסכם הרשאה.

          (ב)  המעביר תעודת סוג חייב להודיע על כך למנהל תוך 30 יום מיום ההעברה או מיום התחלת השימוש בתעודת הסוג לפי הסכם ההרשאה או מיום ביטולו של ההסכם; בהודעה יצויינו שמו ומענו של הנעבר או המורשה, תאריך ביצוע העסקה, ובמקרה של הסכם הרשאה, היקף הסמכויות שהועברו למורשה.

הצגת התעודה

23.  מחזיק בתעודת סוג יציגנה למנהל לבקורת לפי דרישתו.

העברת מידע למפעילים אחרים

24.  המחזיק בתעודת סוג לכלי טיס שספר האחזקה שלו מכיל הגבלות כושר טיסה ואשר קיבל מהמנהל היתר לשנות את מועדי ההחלפה, את תקופתיות הבדיקות או את הנהלים הקשורים בנושאים אלה, יאפשר לכל מפעיל של אותו סוג כלי טיס לעיין באותם שינויים.

תוקף התעודה

25.  תעודת סוג תהיה בת תוקף כל עוד לא הוחזרה, הותלתה או בוטלה, וכל עוד לא תם המועד לסיום תקפה שקבע המנהל.

הצהרת התאמה תק' תשע"ב-2012

26.  (א)  המבקש יגיש למנהל, באופן ובצורה שיורה, הצהרת התאמה, לכל מנוע כלי טיס או למדחף המוגש למנהל לשם קבלת תעודת סוג, לפיה מנוע כלי הטיס או המדחף ממלא אחר דרישות תכן הסוג שלהם.

          (ב)  המבקש יגיש למנהל, באופן ובצורה שיורה, הצהרת התאמה לכל כלי טיס או לכל חלק ממנו המוגשים למנהל לניסויים, לפיה המבקש מילא אחר הוראות תקנה 15, אלא אם הסכים המנהל אחרת לפי תקנת משנה (ב) לתקנה האמורה.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

26. (א) המבקש יגיש למנהל, בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה, הצהרת התאמה, לכל מנוע כלי טיס או לפרופלר למדחף המוגש למנהל לשם קבלת תעודת סוג, לפיה מנוע כלי הטיס או הפרופלר המדחף ממלא אחר דרישות תכן הסוג שלהם.

(ב) המבקש יגיש למנהל, בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה, הצהרת התאמה לכל כלי טיס או לכל חלק ממנו המוגשים למנהל לניסויים, לפיה המבקש מילא אחר הוראות תקנה 15, אלא אם הסכים המנהל אחרת לפי תקנת משנה (ב) לתקנה האמורה.

פרק שלישי: תעודת סוג זמנית

תעודת סוג זמנית

27.  המנהל רשאי ליתן על כלי טיס תעודת סוג זמנית מטיפוס א' או מטיפוס ב', לתקן תעודת סוג זמנית, או להכניס תיקון זמני בתעודת סוג.

בקשה לתעודת סוג זמנית

28.  (א)  יצרן של כלי טיס המיוצר בישראל שהינו אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, רשאי להגיש בקשה –

(1)   לתעודת סוג זמנית מטיפוס א' או מטיפוס ב';

(2)   לתיקון תעודת סוג זמנית בה הוא מחזיק;

(3)   לתיקון זמני בתעודת סוג בה הוא מחזיק.

          (ב)  יצרן כלי טיס המיוצר במדינת חוץ רשאי להגיש בקשה –

(1)   לתעודת סוג זמנית מטיפוס ב';

(2)   לתיקון תעודת סוג זמנית בה הוא מחזיק;

(3)   לתיקון זמני בתעודת סוג בה הוא מחזיק.

          (ג)   יצרן מנוע כלי טיס שהינו אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל אשר הכניס שינוי בכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג, בהרכיבו בו מנוע אחר שיוצר בישראל ושניתנה עליו תעודת סוג, רשאי להגיש בקשה לתעודת סוג זמנית מטיפוס א' בשל כלי הטיס וכן להכנסת תיקון בה, אם לפני הכנסת השינוי בכלי הטיס הוצאה לו תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה".

תק' תשע"ב-2012

          (ד)  בקשה לתעודת סוג זמנית, להכנסת תיקון בה, או להכנסת תיקון זמני בתעודת סוג, תוגש למנהל בצירוף המידע הנדרש כמפורט בפרק זה, באופן ובצורה שיורה המנהל.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(ד) בקשה לתעודת סוג זמנית, להכנסת תיקון בה, או להכנסת תיקון זמני בתעודת סוג, תוגש למנהל בצירוף המידע הנדרש כמפורט בפרק זה, בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה המנהל.

תוקף התעודה

29.  (א)  כל עוד לא הוחזרה, הוחלפה, הותלתה או בוטלה, יהא תוקף תעודת סוג זמנית ותוקף תיקון שהוכנס בה, כאמור בתקנות משנה (ב) עד (ה).

          (ב)  תקפה של תעודת סוג זמנית מטיפוס א' יהא עשרים וארבעה חודש מתאריך הוצאתה.

          (ג)   תקפה של תעודת סוג זמנית מטיפוס ב' יהא שנים-עשר חודש מתאריך הוצאתה.

          (ד)  תוקף תיקון לתעודת סוג זמנית מטיפוס א' או מטיפוס ב' יהא כתוקף התעודה שלגביה הוצא התיקון.

          (ה)  תקפו של תיקון זמני של תעודת סוג יהא ששה חדשים מיום אישורו, או עד לאישור תיקונה של תעודת הסוג, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

איסור העברה

30.  לא יעביר אדם לאחר תעודת סוג זמנית; תעודת סוג זמנית שהועברה בטלה.

תעודת סוג זמנית מטיפוס א'

31.  המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת סוג זמנית מטיפוס א' לכלי טיס או להכניס תיקון בה אם נתקיימו כל אלה:

תק' תשע"ב-2012

(1)   המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל במסגרת ההגבלות המפורטות בפסקה (5) וההגבלות התפעוליות לכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי והמפורטות בתקנה 40 לתקנות ההפעלה;

(2)   המבקש הגיש בקשה לתעודת סוג או לתעודת סוג - תוספת לכלי הטיס;

(3)   המבקש אישר כל אלה:

תק' תשע"ב-2012

(א)   כלי הטיס תוכנן ונבנה בהתאם לדרישות כללי כושר אווירי הישימות לתעודת הסוג או לתעודת הסוג - תוספת;

(ב)   כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני טיסה הישימות לתעודת הסוג או לתעודת הסוג - תוספת;

(ג)    כלי הטיס מסוגל להיות מופעל בבטיחות במסגרת ההגבלות המפורטות בפסקה (1);

(4)   המבקש הגיש דו"ח המראה כי כלי הטיס עבר את כל התמרונים הדרושים כדי להראות עמידה בדרישות הטיסה לשם מתן תעודת הסוג או מתן תעודת הסוג - תוספת, וכדי לוודא שכלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות המפורטות בכללי כושר אוירי;

(5)   המבקש קבע את כל ההגבלות הדרושות למתן תעודת הסוג או למתן תעודת הסוג - תוספת, לרבות הגבלות של משקל, מהירויות, תמרוני טיסה, העמסה, ושל הפעלת פיקודים וציוד, אלא אם בשל כל הגבלה שלא קבע, נקבע סייג תפעולי מתאים;

(6)   המבקש קבע תכנית בקורת ואחזקה לשם שמירה מתמדת על כושרו האוירי של כלי הטיס;

(7)   המבקש הראה כי אב-הטיפוס של כלי הטיס ביצע לפחות חמישים שעות טיסה עם תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני שהוצאה לפי תקנות 84 עד 86 או בחסות צה"ל; אולם, במקרה של בקשה להכנסת תיקון בתעודת סוג זמנית, רשאי המנהל להפחית את מספר שעות הטיסה הדרושות.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 856

(1) המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל במסגרת ההגבלות המפורטות בפסקה (5) וההגבלות התפעוליות לכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי והמפורטות בתקנה 91.41 לפ.א.ר. בתקנה 40 לתקנות ההפעלה;

(2) המבקש הגיש בקשה לתעודת סוג או לתעודת סוג - תוספת לכלי הטיס;

(3) המבקש אישר כל אלה:

(א) כלי הטיס תוכנן ונבנה בהתאם לדרישות כושר אוירי לדרישות כללי כושר אווירי הישימות לתעודת הסוג או לתעודת הסוג - תוספת;

(ב) כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני טיסה הישימות לתעודת הסוג או לתעודת הסוג - תוספת;

(ג) כלי הטיס מסוגל להיות מופעל בבטיחות במסגרת ההגבלות המפורטות בפסקה (1);

תעודת סוג זמנית מטיפוס ב'

32.  (א)  המנהל רשאי ליתן למבקש המייצר כלי טיס בישראל תעודת סוג זמנית מטיפוס ב' או להכניס תיקון בה אם מילא המבקש אחר התנאים המפורטים בתקנת משנה (ג).

          (ב)  המנהל רשאי ליתן למבקש המייצר כלי טיס במדינת חוץ תעודת סוג זמנית מטיפוס ב' או להכניס תיקון בה, אם הרשות המוסמכת של המדינה שבה יוצר כלי הטיס אישרה כי המבקש הראה עמידה בדרישות תקנת משנה (ג).

          (ג)   אלה התנאים למתן תעודת סוג מטיפוס ב' או להכנסת תיקון בה:

תק' תשע"ב-2012

(1)   המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל במסגרת ההגבלות המפורטות בפסקה (7) ובהגבלות התפעוליות לכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג זמנית והמפורטות בתקנה 40 לתקנות ההפעלה ובתקנה 121.207 ל-פ.א.ר.;

(2)   המבקש הגיש בקשה לתעודת סוג בקטגוריה "תובלה" על כלי הטיס;

(3)   המבקש מחזיק לפחות בתעודת סוג אחת עבור כלי טיס בקטגוריה "תובלה" הדומה לכלי הטיס הנדון;

(4)   תכנית טיסות הניסוי שקבע המנהל או תכנית טיסות הניסוי, הדרושה לצורך קבלת תעודת הסוג, המתבצעות בידי הרשות המוסמכת במדינה שבה יוצר כלי הטיס נמצאת בשלבי ביצוע;

(5)   המבקש, או הרשות המוסמכת במדינה שבה יוצר כלי הטיס אם הוא יוצר במדינת חוץ, אישרו כל אלה:

תק' תשע"ב-2012

(א)   כלי הטיס תוכנן ונבנה בהתאם לדרישות כללי כושר אווירי הישימות לצורך הוצאת תעודת הסוג המבוקשת;

(ב)   כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני הטיסה הישימות לתעודת הסוג המבוקשת;

(ג)    כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות הישימות של כללי כושר אוירי;

(6)   המבקש הגיש דו"ח המראה שכלי הטיס הוטס בכל התמרונים הדרושים כדי להראות עמידה בדרישות הטיסה לצורך הוצאת תעודת סוג כדי להבטיח כי כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות של כללי כושר אוירי;

(7)   המבקש הכין ספר עזר לטיסה זמני לכלי הטיס המכיל את כל ההגבלות הדרושות לצורך הוצאת תעודת הסוג המבוקשת, לרבות הגבלות של משקל, מהירויות, תמרוני טיסה, העמסה ושל הפעלת הפיקודים והציוד, אלא אם בשל כל הגבלה שלא קבע, נקבע סייג תפעולי מתאים;

(8)   המבקש קבע תכנית בקורת ואחזקה לשמירה מתמדת על כשרו האוירי של כלי הטיס;

(9)   המבקש הראה כי אב-הטיפוס של כלי הטיס ביצע לפחות מאה שעות טיסה; במקרה של בקשה להכנסת תיקון בתעודת סוג זמנית, רשאי המנהל להפחית את מספר שעות הטיסה הדרושות.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 856

(ג) אלה התנאים למתן תעודת סוג מטיפוס ב' או להכנסת תיקון בה:

(1) המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל במסגרת ההגבלות המפורטות בפסקה (7) ובהגבלות התפעוליות לכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג זמנית לשימוש כללי או למטרת תובלה מסחרית והמפורטות בתקנות 91.41 ו-121.207 ל-פ.א.ר. בתקנה 40 לתקנות ההפעלה ובתקנה 121.207 ל-פ.א.ר.;

(2) המבקש הגיש בקשה לתעודת סוג בקטגוריה "תובלה" על כלי הטיס;

(3) המבקש מחזיק לפחות בתעודת סוג אחת עבור כלי טיס בקטגוריה "תובלה" הדומה לכלי הטיס הנדון;

(4) תכנית טיסות הניסוי שקבע המנהל או תכנית טיסות הניסוי, הדרושה לצורך קבלת תעודת הסוג, המתבצעות בידי הרשות המוסמכת במדינה שבה יוצר כלי הטיס נמצאת בשלבי ביצוע;

(5) המבקש, או הרשות המוסמכת במדינה שבה יוצר כלי הטיס אם הוא יוצר במדינת חוץ, אישרו כל אלה:

(א) כלי הטיס תוכנן ונבנה בהתאם לדרישות כושר אוירי לדרישות כללי כושר אווירי הישימות לצורך הוצאת תעודת הסוג המבוקשת;

(ב) כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני הטיסה הישימות לתעודת הסוג המבוקשת;

(ג) כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות הישימות של כללי כושר אוירי;

תיקון זמני בתעודת סוג

33.  (א)  המנהל רשאי להכניס תיקון זמני בתעודת הסוג אם מבקש המייצר כלי טיס בישראל מילא אחר התנאים המפורטים בתקנת משנה (ג).

          (ב)  המנהל רשאי להכניס תיקון זמני בתעודת הסוג של מבקש המייצר כלי טיס במדינת חוץ, אם המדינה שבה יוצר כלי הטיס אישרה כי המבקש מילא אחר התנאים המפורטים בתקנת משנה (ג).

          (ג)   אלה התנאים להכנסת תיקון זמני בתעודת סוג:

(1)   המנהל מצא כי אין בכלי הטיס כל תכונה, איפיון או מצב העושים אותו לבלתי בטוח לכשיופעל בהתאם להגבלות הישימות בכללי כושר אוירי;

(2)   המבקש הגיש בקשה בכתב להכנסת תיקון בתעודת הסוג;

(3)   תכנית טיסות הניסוי שקבע המנהל או תכנית טיסות הניסוי הדרושה לצורך הכנסת תיקון בתעודת הסוג המתבצעת על ידי הרשות המוסמכת במדינה אשר בה יוצר המטוס, נמצאת בשלבי ביצוע;

(4)   המבקש או המדינה שבה יוצר כלי הטיס, אם הוא יוצר במדינת חוץ, אישרו כל אלה:

תק' תשע"ב-2012

(א)   השינוי בכלי הטיס שעליו הוגשה הבקשה להכנסת תיקון זמני בתעודת הסוג תוכנן ונבנה בהתאם לתנאי דרישות כללי כושר אווירי הישימים להוצאת תעודת הסוג לכלי הטיס הנדון;

(ב)   כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני טיסה הישימות לתעודת הסוג;

(ג)    כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות בתנאי ההגבלות הישימות של כללי כושר אוירי;

(5)   המבקש הגיש דו"ח המראה כי כלי הטיס שבו בוצעו השינויים שעליהם הוגשה הבקשה הוטס בכל התמרונים הדרושים כדי להראות עמידה בדרישות הטיסה הישימות לשינויים אלה וכדי לוודא כי כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות במסגרת ההגבלות התפעוליות;

(6)   המבקש קבע ופרסם בספר עזר לטיסה זמני לכלי הטיס או במיסמך אחר וכן על גבי שלטים מתאימים את כל ההגבלות הדרושות להוצאת תעודת הסוג המבוקשת, לרבות משקל, מהירות, תמרוני טיסה, העמסה ותפעול הפיקודים והציוד, אלא אם בשל כל הגבלה שלא נקבעה, נקבע סייג תפעולי מתאים;

(7)   המבקש קבע תכנית בקורת ואחזקה לשמירה מתמדת על כשרו האוירי של כלי הטיס;

(8)   המבקש הטיס את אב-הטיפוס של כלי הטיס שבוצעו בו שינויים בהתאם לתיקון המבוקש לתעודת הסוג במשך מספר שעות טיסה שדרש המנהל.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(4) המבקש או המדינה שבה יוצר כלי הטיס, אם הוא יוצר במדינת חוץ, אישרו כל אלה:

(א) השינוי בכלי הטיס שעליו הוגשה הבקשה להכנסת תיקון זמני בתעודת הסוג תוכנן ונבנה בהתאם לתנאי דרישות כושר אוירי דרישות כללי כושר אווירי הישימים להוצאת תעודת הסוג לכלי הטיס הנדון;

(ב) כלי הטיס עונה על עיקרי הדרישות של איפיוני טיסה הישימות לתעודת הסוג;

(ג) כלי הטיס מסוגל לפעול בבטיחות בתנאי ההגבלות הישימות של כללי כושר אוירי;

פרק רביעי: שינויים בתעודת סוג

סיווג השינויים בתכן סוג

34.  (א)  שינויים בתכן סוג יסווגו לזעירים וגדולים כלהלן:

(1)   שינוי זעיר הוא שינוי שאין לו השפעה משמעותית על משקל, איזון, חוזק המיבנה, אמינות, איפיוני תפעול או על איפיונים המשפיעים על כשרו האוירי של המוצר;

(2)   כל שינוי אחר הוא שינוי גדול.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  כל שינוי מרצון בתכן הסוג של מטוס אשר עלול להגדיל את רמת הרעש של המטוס, הוא שינוי אקוסטי, בנוסף להיותו שינוי זעיר או שינוי גדול כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(ב) כל שינוי מרצון בתכן הסוג של אוירון מטוס אשר עלול להגדיל את רמת הרעש של האוירון המטוס, הוא שינוי אקוסטי, בנוסף להיותו שינוי זעיר או שינוי גדול כאמור בתקנת משנה (א).

שינוי זעיר בתכן סוג

35.  המנהל רשאי לאשר, לפי שיטה שתתקבל על דעתו, שינויים זעירים בתכן הסוג גם לפני שהוגשו לו כל הנתונים הנוגעים לתיאור השינויים ולביסוסם.

שינוי גדול בתכן הסוג תק' תשע"ב-2012

36.  המבקש אישור לשינוי גדול בתכן הסוג, יגיש למנהל בקשה באופן ובצורה שיורה המנהל, בצירוף נתונים הנוגעים לביסוס השינוי ולתיאורו לשם הכללת השינוי בתכן הסוג.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

36. המבקש אישור לשינוי גדול בתכן הסוג, יגיש למנהל בקשה בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה המנהל, בצירוף נתונים הנוגעים לביסוס השינוי ולתיאורו לשם הכללת השינוי בתכן הסוג.

שינויי תכן נדרשים

37.  (א)  הוציא המנהל הוראת כושר אוירי בהתאם לפרק שלושה-עשר יבצע מחזיק תעודת הסוג של המוצר הנדון כל אלה:

(1)   מצא המנהל שדרושים שינויי תכן על מנת לתקן את מצבו המסוכן של המוצר, יגיש מחזיק התעודה למנהל, לפי דרישתו, את שינויי התכן המתאימים לאישורו של המנהל;

(2)   לאחר אישורם של שינויי התכן יעמיד מחזיק התעודה את הנתונים המתארים את השינויים לרשות כל מפעילי המוצר שלגביו ניתנה בעבר תעודת הסוג.

          (ב)  לא התגלה מצב מסוכן של המוצר, אך המנהל או מחזיק תעודת הסוג מצא, לאור נסיון התפעול, ששינויים בתכן הסוג ישפרו את בטיחות המוצר, רשאי מחזיק תעודת הסוג להגיש תכניות לשינויי תכן מתאימים לאישורו של המנהל; אושרו השינויים, יעמיד היצרן את המידע על שינויי התכן לרשותם של כל מפעילי המוצרים מאותו סוג.

כללי כושר אוירי הישימים לבקשה

38.  (א)  המבקש אישור לשינוי בתעודת סוג ימלא אחר הדרישות המפורטות בתעודת הסוג או אחר כללי כושר אוירי וכללי רמת רעש הישימים והתקפים ביום הגשת הבקשה, וכן בכל תיקון לכללים האמורים שלדעת המנהל נוגע אליהם במישרין.

תק' תשע"ט-2019

          (ב)  מצא המנהל כי השינוי המוצע הוא תכן חדש או מהווה תכן מחדש של פריט, וכי עמידה בדרישות המפורטות בתעודת הסוג בשל המוצר לא תבטיח רמת בטיחות מספיקה לאחר ביצוע השינוי המוצע, ימלא המבקש אחר כל אלה:

(1)   הדרישות הישימות של כללי כושר אוירי וכללי רמת רעש ביום הגשת הבקשה אשר לדעת המנהל דרושות כדי להבטיח בטיחות ברמה של הדרישות המפורטות בתעודת הסוג;

(2)   תנאים מיוחדים שקבע המנהל כדרושים לבטיחות ברמה של הדרישות המפורטות בתעודת הסוג.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   (בוטלה).

          (ד)  מצא המנהל כי השינוי המבוקש הוא שינוי אקוסטי, ימלא המבקש אחר הדרישות המתאימות של כללי רמת רעש.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 857

ביטול תקנת משנה 38(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) כלל השינוי המבוקש הגדלת מספר מושבי הנוסעים במטוס תובלה מעל למספר המוגדר בתעודת הסוג, ימלא המבקש אחר דרישות  מיוחדות שקבע המנהל.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

(ב) מצא המנהל כי השינוי המוצע הוא תכן חדש או מהווה תכן מחדש של רכיב, ציוד, או מערכת פריט, וכי עמידה בדרישות המפורטות בתעודת הסוג בשל המוצר לא תבטיח רמת בטיחות מספיקה לאחר ביצוע השינוי המוצע, ימלא המבקש אחר כל אלה:

פרק חמישי: תעודת סוג – תוספת

בקשה לתעודה

39.  (א)  הרוצה לשנות מוצר על ידי הכנסה בתכן הסוג של שינוי רבתי, שאינו גדול דיו כדי לחייב הגשת בקשה חדשה לתעודת סוג בהתאם לתקנה 7, יגיש למנהל בקשה לתעודת סוג – תוספת; אולם מחזיק בתעודת סוג למוצר רשאי להגיש בקשה לתיקון בתעודת הסוג המקורית.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  בקשה לתעודת סוג – תוספת תוגש באופן ובצורה שיורה המנהל.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(ב) בקשה לתעודת סוג - תוספת תוגש בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה המנהל.

דרישות כללי כושר אווירי תק' תשע"ב-2012

40.  (א)  המבקש תעודת סוג – תוספת יראה כי המוצר ששונה עומד בדרישות הישימות של כושר אוירי כמפורט בתקנה 38(א) ו-(ב), ובמקרה של שינוי אקוסטי כאמור בתקנה 34(ב) – עומד בדרישות כללי רמת רעש הישימים לבקשה.

          (ב)  המבקש תעודת סוג – תוספת ימלא אחר דרישות תקנות 15 ו-26 ביחס לכל שינוי בתכן הסוג.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 857

דרישות כושר אוירי דרישות כללי כושר אווירי

התעודה

41.  תעודת סוג – תוספת כוללת אישור מאת המנהל לשינוי בתכן הסוג של המוצר ותעודת הסוג שהוצאה בעבר בשל המוצר.

זכויות מחזיק התעודה

42.  מחזיק תעודת סוג – תוספת זכאי לקבל:

(1)   לגבי כלי טיס – תעודת כושר טיסה;

(2)   לגבי מוצר אחר – אישור להתקנתו של המוצר בכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג;

(3)   תעודת ייצור בשל השינוי של תכן הסוג שהוצאה עליו התעודה.

תק' תשע"ט-2019

פרק שישי: ייצור שלא לפי רישיון ייצור

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

פרק שישי: ייצור לפי תעודת סוג בלבד שלא לפי רישיון ייצור

ייצור שלא לפי רישיון ייצור תק' תשע"ט-2019

43.    לא ייצר אדם מוצר או פריט שלא לפי רישיון ייצור, אלא אם כן הוא בעל תעודת הסוג, או מי שהורשה מטעם בעל תעודת הסוג בהסכם הרשאה לייצר מוצר כאמור (בפרק זה – יצרן).

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2897

החלפת תקנה 43

הנוסח הקודם:

דרישות כלליות מיצרן

43. (א) יצרן של מוצר המיוצר לפי תעודת סוג בלבד –

(1) יאפשר למנהל לערוך ביקורת של כל מוצר;

(2) יחזיק במקום הייצור נתונים טכניים ושרטוטים הדרושים למנהל כדי לקבוע אם המוצר וחלקיו מתאימים לתכן הסוג;

(3) יקבע ויחזיק מערכת ביקורת ייצור כמפורט בתקנה 44 שאישר המנהל למוצרים שיוצרו לאחר תום ששה חדשים מיום הוצאת תעודת הסוג, אשר תבטיח כי כל מוצר מתאים לתכן הסוג והינו במצב תקין להפעלה בטוחה.

חובות יצרן תק' תשע"ט-2019

43א.  (א)  יצרן לפי פרק זה –

(1)   יחזיק במקום הייצור את כל המידע והנתונים המאושרים המפורטים בתקנות 14 ו-19;

(2)   יעמיד לביקורת המנהל כל מוצר וכל פריט שהוא מייצר, לרבות מוצר או פריט המיוצר במיתקני ספק שלו, ויאפשר ביצוע ביקורת כאמור;

(3)   ישמור את הרשומות הנוגעות להשלמת הניסויים והבדיקות הנדרשים לפי תקנות 45 עד 47 לגבי מוצרים ופריטים שהוא מייצר כאמור, לתקופה של חמש שנים לפחות מיום עריכתן, ואם היה עניינן של הרשומות כאמור פריט חיוני – לתקופה של עשר שנים לפחות מיום עריכתן;

(4)   יסמן כל מוצר או פריט שהוא מייצר לפי הפרק השביעי לתקנות הרישום, ובכלל זה לעניין פריט חיוני;

(5)   יסמן כל חלק של מוצר או פריט שהוא מייצר, לרבות תת-מכלול או רכיב, היוצא מרשות מיתקן ייצור שלו בנפרד מהמוצר או מהפריט עצמו, במספר הפריט של היצרן ובאחד מאלה:

(א)   שמו של היצרן;

(ב)   סימנו המסחרי של היצרן;

(ג)    סמלו (Symbol) של היצרן;

(ד)   כל סימן מזהה אחר שאישר המנהל ליצרן.

          (ב)  אלא אם כן אישר לו המנהל אחרת, לא ייצר יצרן מוצר או פריט לפי פרק זה, אלא בתוך שישה חודשים מיום שניתנה תעודת הסוג לגבי המוצר שהוא מייצר.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2898

הוספת תקנה 43א

מקום מיתקן ייצור ושינויו תק' תשע"ט-2019

43ב.  (א)  לא ייצר יצרן מוצר או פריט לפי פרק זה, אלא במיתקן ייצור במקום שאישר לו המנהל, לאחר שמצא המנהל שמקום הימצאו אינו גורם למעמסת יתר בפיקוח על היצרן.

          (ב)  לא ישנה יצרן מקום מיתקן ייצור, אלא באישור המנהל.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2898

הוספת תקנה 43ב

דיווח על שינוי במיתקן ייצור תק' תשע"ט-2019

43ג.   (א)  יצרן של מוצר או פריט לפי פרק זה יודיע למנהל בכתב –

(1)   על כל שינוי במיתקן ייצור שהוא מבקש לבצע – 21 ימים לפחות לפני ביצוע השינוי;

(2)   על כל שינוי באירע במיתקן ייצור – מיד עם היוודע לו על הדבר.

          (ב)  נודע למנהל על שינוי במיתקן ייצור, רשאי הוא להתנות את המשך הייצור בתנאים ובמגבלות שעל היצרן לקיים עקב השינוי האמור.

          (ג)   בתקנה זו –

          "שינוי במיתקן ייצור" – כל שינוי במיתקן ייצור או בפעילותו שיש בו כדי להשפיע על היות מוצר או פריט מתאים לתכן המאושר שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה, על יכולתו של היצרן לקבוע כי מוצר או פריט מתאים לתכן המאושר שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה או על יכולתו של המנהל לפקח על קביעת היצרן לעניין זה.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2898

הוספת תקנה 43ג

תחולה לגבי מיתקן ייצור של ספק תק' תשע"ט-2019

43ד.  תקנות 43ב ו-43ג יחולו גם לגבי מיתקן ייצור של ספק של היצרן.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2899

הוספת תקנה 43ד

 

תק' תשע"ט-2019

44.  (בוטלה).

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2899

ביטול תקנה 44

הנוסח הקודם:

ביקורת ייצור – סקר חמרים

44. (א) יצרן החייב לקבוע מערכת ביקורת ייצור כאמור בתקנה 43(א)(3) – ימלא אחר כל אחת מאלה:

(1) יקים ועדת סקר חמרים שתכלול נציגים ממחלקות הביקורת וההנדסה;

(2) יקבע נהלים לסקר חמרים;

(3) ישמור רישומים מלאים של ועדת סקר חמרים במשך שנתיים לפחות.

(ב) מערכת ביקורת הייצור כאמור בתקנה 43(א)(3), תהיה בעלת אמצעים המאפשרים לוודא כי נתקיימו כל אלה:

(1) החמרים הנכנסים וחלקי המוצר הגמור הנרכשים או המתקבלים מקבלני משנה, הם כמפורט בנתוני תכן הסוג או שווי ערך להם;

(2) חמרים נכנסים וחלקים נרכשים או מתקבלים מקבלני משנה, אשר תכונותיהם הפיזיות או הכימיות אינן ניתנות לקביעה מהירה ומדוייקת, יהיו מזוהים כהלכה;

(3) חמרים פגיעים העלולים להינזק ולהישחת מוחסנים ומוגנים בצורה מתאימה;

(4) תהליכים בעלי השפעה על איכות המוצר הגמור או בטיחותו מבוצעים בהתאם למפרטים או תקנים המקובלים בתעשיה תעופתית;

(5) חלקים ורכיבים הנמצאים בייצור נבדקים להתאמתם לנתוני תכן הסוג בשלבי הייצור המתאימים לאותה בדיקה;

(6) שרטוטי תכן מעודכנים נמצאים במקום לשימושם של סגל עובדי הייצור והביקורת;

(7) שינויים בתכן, לרבות שינויים בחומר, מבוקרים ומאושרים לפני הכללתם במוצר הגמור;

(8) חמרים וחלקים שנפסלו מופרדים ומסומנים בצורה שתמנע הרכבתם במוצר הגמור;

(9) חמרים וחלקים שהרכבתם במוצר הגמור הושהתה בשל סטיות מנתוני התכן או מהמיפרטים ואשר עדיין טעונים שיקול לגבי אפשרות הרכבתם במוצר הגמור ייבדקו על ידי ועדת סקר חמרים; אותם חמרים וחלקים שייקבעו כשמישים יסומנו כראוי; חלקים שעברו תהליך תיקון ייבדקו מחדש; חמרים וחלקים שפסלה הועדה יסומנו ויסולקו כך שלא תהיה אפשרות להרכיבם במוצר הגמור;

(10) רישומי הבקורת מנוהלים בידי היצרן, כשהם מזוהים עם המוצר הגמור, אם הדבר מעשי, ונשמרים בידו במשך שנתיים לפחות.

ניסויי כלי טיס תק' תשע"ט-2019

45.  (א)  יצרן המייצר לפי פרק זה –

(1)   יקבע, באישור המנהל, נוהל עריכת טיסות ניסוי לאחר ייצור (Production flight test) (בתקנה זו – הנוהל) וטופס בדיקות בטיסות ניסוי (Flight check-off form) (בתקנה זו – הטופס);

(2)   יבצע, לכל כלי טיס שהוא מייצר, טיסות ניסוי לפי הנוהל וימלא את הטופס לפי הבדיקות האמורות בפסקה (1).

תק' תשע"ט-2019

          (ב)  הנוהל יכלול כל אלה:

(1)   בדיקה תפעולית של קיזוז, בדיקת תגובה להפעלת פיקודים, או כל איפיון טיסה אחר כדי לקבוע כי לכלי הטיס המיוצר תחום פעולה ומידה של בקרה הזהים לאלה של אב-הטיפוס שלו;

(2)   בדיקה תפעולית של כל חלק או מערכת המופעלים בידי הצוות בעת הטיסה, כדי לקבוע כי קריאות המכשירים נמצאות במשך הטיסה בתוך התחום הנורמלי;

תק' תשע"ט-2019

(3)   בדיקה לשם קביעה כי כל המכשירים מסומנים כהלכה וכי כל הלוחיות, השלטים וספרי העזר הדרושים מותקנים כדרוש בגמר ניסויי הטיסה;

(4)   בדיקה של איפיוני הביצוע של כלי הטיס על הקרקע;

(5)   בדיקה של כל פריט אחר המיוחד לכלי הטיס הנבדק, אשר ניתן לעשותה בצורה הטובה ביותר בעת פעולת כלי הטיס על הקרקע או באויר.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2899

45. (א) יצרן המייצר כלי טיס לפי תעודת סוג בלבד, יקבע נוהל שיאשר המנהל, לניסויי טיסה של ייצור וכן טופס בדיקה ורישום לטיסה, ויבצע בהתאם לטופס ניסויי טיסה על כלי טיס שייצר.

(א) יצרן המייצר לפי פרק זה –

(1) יקבע, באישור המנהל, נוהל עריכת טיסות ניסוי לאחר ייצור (Production flight test) (בתקנה זו – הנוהל) וטופס בדיקות בטיסות ניסוי (Flight check-off form) (בתקנה זו – הטופס);

(2) יבצע, לכל כלי טיס שהוא מייצר, טיסות ניסוי לפי הנוהל וימלא את הטופס לפי הבדיקות האמורות בפסקה (1).

(ב) תהליך ניסויי טיסה של ייצור הנוהל יכלול כל אלה:

(1) בדיקה תפעולית של קיזוז, בדיקת תגובה להפעלת פיקודים, או כל איפיון טיסה אחר כדי לקבוע כי לכלי הטיס המיוצר תחום פעולה ומידה של בקרה הזהים לאלה של אב-הטיפוס שלו;

(2) בדיקה תפעולית של כל חלק או מערכת המופעלים בידי הצוות בעת הטיסה, כדי לקבוע כי קריאות המכשירים נמצאות במשך הטיסה בתוך התחום הנורמלי;

(3) בדיקה לשם קביעה כי כל המכשירים מסומנים כהלכה וכי כל הלוחיות, השלטים וספרי העזר הדרושים מותקנים כדרוש בגמר ניסויי הטיסה;

(4) בדיקה של איפיוני הביצוע של כלי הטיס על הקרקע;

(5) בדיקה של כל פריט אחר המיוחד לכלי הטיס הנבדק, אשר ניתן לעשותה בצורה הטובה ביותר בעת פעולת כלי הטיס על הקרקע או באויר.

ניסויי מנועים תק' תשע"ט-2019

46.  (א)  יצרן המייצר מנועי כלי טיס לפי פרק זה, יבצע בכל מנוע ניסוי הרצה, המקובל על המנהל, שיכלול את אלה:

תק' תשע"ב-2012

(1)   פעולות הרצה שיכללו מדידת תצרוכת דלק ושמן וקביעת איפיוני הספק בתנאי הספק או דחף מרביים ממושכים נקובים, וכן אם הדבר ישים, בתנאי הספק או דחף נקובים להמראה;

תק' תשע"ב-2012

(2)   פעולת הרצה של חמש שעות לפחות בתנאי הספק או דחף מרביים ממושכים נקובים; במנוע שהספק או דחף ההמראה הנקוב שלו גבוה מן ההספק או הדחף המרבי הממושך הנקוב שלו, תכלול פעולת ההרצה האמורה 30 דקות פעולה בתנאי הספק או דחף נקובים להמראה.

תק' תשע"ט-2019

          (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), יצרן המייצר מנועי רקטה לפי פרק זה יבצע ניסוי הרצה במנועים כאמור לפי שיטת דגימה (Sampling technique) המקובלים על המנהל.

תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ט-2019

          (ב)  הרצות הניסוי הנדרשות לפי תקנות משנה (א) ו-(א1) מותר לבצען כאשר המנוע מותקן בצורה מתאימה ובעזרת ציוד מקובל למדידת הספק דחף.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 857

46. (א) יצרן המייצר מנועי כלי טיס לפי תעודת סוג בלבד, יבצע בכל מנוע, למעט במנועי רקטה שלגביהם יקבע היצרן שיטת דגימה, הרצת ניסוי שתכלול כל אלה:

(1) פעולות הרצה שיכללו מדידת תצרוכת דלק ושמן וקביעת איפיוני הספק בתנאי הספק או כוח משיכה מקסימלי ממושך רשום דחף מרביים ממושכים נקובים, וכן אם הדבר ישים, בתנאי הספק או כוח משיכה רשום דחף נקובים להמראה;

(2) פעולת הרצה של לפחות חמש שעות בתנאי הספק או כוח משיכה מקסימלי ממושך רשום; בשל אותם מנועים שהספקם או כוח המשיכה הרשום שלהם להמראה הוא יותר גבוה מהספקם או כוח משיכתם המקסימלי הממושך הרשום, תכלול פעולת ההרצה האמורה 30 דקות פעולה בתנאי הספק או כוח משיכה רשום להמראה.

(2) פעולת הרצה של חמש שעות לפחות בתנאי הספק או דחף מרביים ממושכים נקובים; במנוע שהספק או דחף ההמראה הנקוב שלו גבוה מן ההספק או הדחף המרבי הממושך הנקוב שלו, תכלול פעולת ההרצה האמורה 30 דקות פעולה בתנאי הספק או דחף נקובים להמראה.

(ב) הרצות הניסוי הנדרשות לפי תקנת משנה (א) מותר לבצען כאשר המנוע מותקן בצורה מתאימה ובעזרת ציוד מקובל למדידת הספק כוח משיכה דחף.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2899

46. (א) יצרן המייצר מנועי כלי טיס לפי תעודת סוג בלבד, יבצע בכל מנוע, למעט במנועי רקטה שלגביהם יקבע היצרן שיטת דגימה, הרצת ניסוי שתכלול כל אלה יצרן המייצר מנועי כלי טיס לפי פרק זה, יבצע בכל מנוע ניסוי הרצה, המקובל על המנהל, שיכלול את אלה:

(1) פעולות הרצה שיכללו מדידת תצרוכת דלק ושמן וקביעת איפיוני הספק בתנאי הספק או דחף מרביים ממושכים נקובים, וכן אם הדבר ישים, בתנאי הספק או דחף נקובים להמראה;

(2) פעולת הרצה של חמש שעות לפחות בתנאי הספק או דחף מרביים ממושכים נקובים; במנוע שהספק או דחף ההמראה הנקוב שלו גבוה מן ההספק או הדחף המרבי הממושך הנקוב שלו, תכלול פעולת ההרצה האמורה 30 דקות פעולה בתנאי הספק או דחף נקובים להמראה.

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), יצרן המייצר מנועי רקטה לפי פרק זה יבצע ניסוי הרצה במנועים כאמור לפי שיטת דגימה (Sampling technique) המקובלים על המנהל.

(ב) הרצות הניסוי הנדרשות לפי תקנת משנה (א) תקנות משנה (א) ו-(א1) מותר לבצען כאשר המנוע מותקן בצורה מתאימה ובעזרת ציוד מקובל למדידת הספק דחף.

ניסוי מדחפים תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ט-2019

47.  יצרן המייצר מדחפים לפי פרק זה יבצע בכל מדחף בעל פסיעה משתנה ניסוי תפעולי המקובל על המנהל כדי לקבוע אם הוא פועל כראוי בכל תחומי פעולתו הנורמליים.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

ניסוי פרופלרים מדחפים

47. המייצר פרופלרים מדחפים לפי תעודת סוג בלבד יבצע בכל פרופלר מדחף בעל פסיעה משתנה ניסוי תפעולי כדי לקבוע אם הוא פועל כראוי בכל תחומי פעולתו הנורמליים.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2899

47. המייצר מדחפים לפי תעודת סוג בלבד יצרן המייצר מדחפים לפי פרק זה יבצע בכל מדחף בעל פסיעה משתנה ניסוי תפעולי המקובל על המנהל כדי לקבוע אם הוא פועל כראוי בכל תחומי פעולתו הנורמליים.

הצהרת התאמה תק' תשע"ט-2019

48.  כל יצרן לפי פרק זה יגיש למנהל, באופן ובצורה שיורה לו המנהל, הצהרת התאמה, ולפליה המוצר או הפריט שהוא מייצר מתאים לתכן המאושר שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה; הצהרת התאמה כאמור תוגש בעת העברתה לראשונה של הבעלות על המוצר, או בעת הגשת הבקשה לתעודת כושר טיסה ראשונית לכלי טיס או לתג כושר אווירי למנוע כלי טיס, למדחף או לפריט.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

48. (א) המחזיק בתעודת סוג בלבד בשל מוצר המיוצר בישראל, יגיש למנהל הצהרת התאמה בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה המנהל בעת העברתה לראשונה של הבעלות על המוצר, או בעת הגשת הבקשה לתעודת כושר טיסה ראשונית לכלי טיס או לתג כושר אוירי של מנוע כלי טיס או של פרופלר מדחף.

(ב) טופס הצהרת ההתאמה כאמור בתקנת משנה (א) יחתם ביד אדם מוסמך הנושא במשרה אחראית בארגון הייצור, והוא יכלול את כל אלה:

(1) לגבי כל מוצר - הצהרה כי המוצר מתאים לתעודת הסוג שלו ונמצא כשיר לפעולה בטוחה;

(2) לגבי כלי טיס - הצהרה כי כלי הטיס נבדק בטיסה;

(3) לגבי כל מנוע כלי טיס או פרופלר מדחף בעל פסיעה משתנה - הצהרה כי המנוע או הפרופלר המדחף עברו בדיקת תפעול סופית של היצרן.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2900

החלפת תקנה 48

הנוסח הקודם:

הצהרת התאמה

48. (א) המחזיק בתעודת סוג בלבד בשל מוצר המיוצר בישראל, יגיש למנהל הצהרת התאמה באופן ובצורה שיורה המנהל בעת העברתה לראשונה של הבעלות על המוצר, או בעת הגשת הבקשה לתעודת כושר טיסה ראשונית לכלי טיס או לתג כושר אוירי של מנוע כלי טיס או של מדחף.

(ב) טופס הצהרת ההתאמה כאמור בתקנת משנה (א) יחתם ביד אדם מוסמך הנושא במשרה אחראית בארגון הייצור, והוא יכלול את כל אלה:

(1) לגבי כל מוצר – הצהרה כי המוצר מתאים לתעודת הסוג שלו ונמצא כשיר לפעולה בטוחה;

(2) לגבי כלי טיס – הצהרה כי כלי הטיס נבדק בטיסה;

(3) לגבי כל מנוע כלי טיס או מדחף בעל פסיעה משתנה – הצהרה כי המנוע או המדחף עברו בדיקת תפעול סופית של היצרן.

פרק שביעי: תעודת ייצור

בקשה לקבלת תעודת ייצור תק' תשע"ט-2019

49.  (א)  אדם רשאי להגיש בקשה לתעודת ייצור אם הוא מחזיק לגבי אותו מוצר אחת מאלה:

(1)   תעודת סוג תקפה;

(2)   זכות שימוש בתעודת סוג תקפה בהתאם להסכם הרשאה;

(3)   תעודת סוג – תוספת.

תק' תשע"ט-2019

          (ב)  בקשה לתעודת ייצור תוגש באופן ובצורה שיורה המנהל למבקש, ותכלול, בין השאר, את שמו ומענו של כל מיתקן ייצור שבו בכוונת המבקש לייצר מוצרים או פריטים לפי תעודת הייצור המבוקשת וכן את קובץ נוהלי הייצור שלפי תקנה 50א.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(ב) בקשה לתעודת ייצור תוגש בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה המנהל.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2900

בקשה לקבלת תעודה תעודת ייצור

49. (א) אדם רשאי להגיש בקשה לתעודת ייצור אם הוא מחזיק לגבי אותו מוצר אחת מאלה:

(1) תעודת סוג תקפה;

(2) זכות שימוש בתעודת סוג תקפה בהתאם להסכם הרשאה;

(3) תעודת סוג – תוספת.

(ב) בקשה לתעודת ייצור תוגש באופן ובצורה שיורה המנהל.

(ב) בקשה לתעודת ייצור תוגש באופן ובצורה שיורה המנהל למבקש, ותכלול, בין השאר, את שמו ומענו של כל מיתקן ייצור שבו בכוונת המבקש לייצר מוצרים או פריטים לפי תעודת הייצור המבוקשת וכן את קובץ נוהלי הייצור שלפי תקנה 50א.

תנאים לקבלת תעודה תק' תשע"ב-2012

50.    (א)  המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת ייצור אם מצא, לאחר בדיקת הנתונים המוגשים עם הבקשה ולאחר בדיקת אירגון הייצור ומיתקניו, כי המבקש עומד בדרישות של פרק זה.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  לא ייתן המנהל תעודת ייצור לשם ייצור סוג כלי טיס שישראל אינה מדינת התכן שלו, אלא אם כן קיים הסכם בין מבקש תעודת הייצור ובין מחזיק תעודת הסוג, המקובל על המנהל ועל הרשות המוסמכת במדינת התכן, ולפיו –

(1)   מבקש תעודת הייצור ישתף פעולה עם מחזיק תעודת הסוג בהערכת מידע המתקבל בידיהם באשר לניסיון בהפעלת כלי הטיס; לעניין זה, "תעודת סוג" – לרבות תעודת סוג תוספת;

(2)   מובטחת למבקש תעודת הייצור נגישות מלאה לנתוני התכן המאושרים הנדרשים לייצור;

(3)   מוסדרת חלוקת אחריויות בין מדינת התכן ובין מדינת הייצור בכל הנוגע לתכן, לייצור ולכשירות אווירית נמשכת של כלי הטיס.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 857

50. (א) המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת ייצור אם מצא, לאחר בדיקת הנתונים המוגשים עם הבקשה ולאחר בדיקת אירגון הייצור ומיתקניו, כי המבקש עומד בדרישות של תקנות 52 ו-53 פרק זה.

(ב) לא ייתן המנהל תעודת ייצור לשם ייצור סוג כלי טיס שישראל אינה מדינת התכן שלו, אלא אם כן קיים הסכם בין מבקש תעודת הייצור ובין מחזיק תעודת הסוג, המקובל על המנהל ועל הרשות המוסמכת במדינת התכן, ולפיו –

(1) מבקש תעודת הייצור ישתף פעולה עם מחזיק תעודת הסוג בהערכת מידע המתקבל בידיהם באשר לניסיון בהפעלת כלי הטיס; לעניין זה, "תעודת סוג" – לרבות תעודת סוג תוספת;

(2) מובטחת למבקש תעודת הייצור נגישות מלאה לנתוני התכן המאושרים הנדרשים לייצור;

(3) מוסדרת חלוקת אחריויות בין מדינת התכן ובין מדינת הייצור בכל הנוגע לתכן, לייצור ולכשירות אווירית נמשכת של כלי הטיס.

קובץ נוהלי הייצור תק' תשע"ט-2019

50א.  (א)  לא ייצר בעל תעודת ייצור, בעצמו או באמצעות אחר, מוצר או פריט לפי תעודת הייצור, אלא לפי קובץ נוהלי הייצור.

          (ב)  בעל תעודת ייצור יעמיד את קובץ נוהלי הייצור לשימוש עובדי ארגון הייצור, ויוודא כי הם פועלים לפיו.

          (ג)   לא ישתמש בעל תעודת ייצור בקובץ נוהלי הייצור ולא יעמידו לשימוש כאמור בתקנת משנה (ב), אלא אם כן קובץ נוהלי הייצור, וכל שינוי בו, מקובלים על המנהל, למעט –

(1)   מיקום המבנים והמיתקנים בתיאור הכללי של המבנים והמיתקנים העומדים לרשות ארגון הייצור לפי תקנת משנה (ו)(6), הנוהל לעניין יידוע המנהל בדבר שינוי שחל בארגון הייצור לפי תקנת משנה (ו)(9) וכן הוראות מערכת האיכות ונהליה לפי תקנת משנה (ו)(10) – הטעונים את אישור המנהל, ובעל תעודת ייצור לא ישתמש בהם ולא יעמידם לשימוש, אלא אם כן המנהל אישר אותם, וכל שינוי בהם;

(2)   שינויים שביצועם אינו צריך להיות מקובל על המנהל או מאושר על ידו, לפי תקנת משנה (ו)(13).

          (ד)  בעל תעודת ייצור יחזיק את קובץ נוהלי הייצור כך יהיה קל לעדכנו ולהחליף את דפיו, ינהיג שיטה שתאפשר למי שלרשותו הועמד לדעת מהי הגרסה המעודכנת ביותר של הקובץ ויציין על גבי כל דף את תאריך העדכון האחרון שלו.

          (ה)  בעל תעודת ייצור ישנה את קובץ נוהלי הייצור, לרבות בעקבות שינוי בתקנות, אם נדרש כדי להבטיח את התאמתו המתמשכת לפעילות ארגון הייצור ולתקנות, ישמור אותו במצב מעודכן בכל עת, ויפיץ את העדכונים למי שלרשותו הועמד.

          (ו)   כדי להבטיח כי בעל תעודת הייצור ימלא את החובות החלות עליו לפי תקנה זו, קובץ נוהלי הייצור יכלול, לכל הפחות, עניינים אלה:

(1)   הצהרה, חתומה ביד מנהל ארגון הייצור, ולפיה קובץ נוהלי הייצור, וכל מסמך אחר המגדיר את האופן שבו בעל תעודת הייצור מקיים את תקנות אלה, עומד בדרישות תקנות אלה במלואן, מעודכן בין השאר, מוקדם ככל האפשר לאחר כל שינוי של התקנות, כך שעמידתו בהוראותיהן תהיה מתמשכת, והוראותיו מקוימות בכל זמן;

(2)   רשימה ובה פירוט של נושאי התפקידים האחראיים בהנהלת ארגון הייצור, כמפורט בתקנה 50ד;

(3)   פירוט החובות ותחומי האחריות של נושאי התפקידים כמפורט בפסקה (2), לרבות העניינים שלגביהם הם מורשים מטעם בעל תעודת הייצור לייצג אותו במישרין מול המנהל;

(4)   תרשים המערך הארגוני של ארגון הייצור, באופן המציין את חלוקת האחריות והכפיפות בהנהלתו;

(5)   תיאור כללי של כוח האדם העומד לרשות ארגון הייצור;

(6)   תיאור כללי של המבנים והמיתקנים העומדים לרשות ארגון הייצור, ובכלל זה תיאור של מיתקני הייצור ושל אמצעי הייצור המשמשים את ארגון הייצור ומיקומם;

(7)   התכן המאושר של המוצר שבכוונת בעל תעודת הייצור לייצר לפי תעודת הייצור, לפי סעיף 53(א)(1) לחוק;

(8)   רשימת הספקים של ארגון הייצור;

(9)   נוהל לעניין יידוע המנהל בדבר שינוי בארגון הייצור, כדי להבטיח כי בעל תעודת הייצור ימלא את החובות החלות עליו לפי תקנה 54;

(10)  הוראות מערכת האיכות ונהליה, שיבטיחו כי בעל תעודת הייצור ימלא את החובות החלות עליו לפי תקנה 52;

(11)  נוהלי הדרכה שיבטיחו כי בעל תעודת הייצור ימלא את החובות החלות עליו לפי תקנה 50ח, ובכלל זה פירוט תכנית ההדרכה לעובדי ארגון הייצור, נוהל לקביעת מועדי עריכת הדרכות, נוהל לשינוי תכנית ההדרכה ולהגשת השינוי למנהל, לקבלתו, וכן נוהל לתיעוד ביצוע הדרכה;

(12)  נוהל לבדיקה עיתית של קובץ נוהלי הייצור במטרה לעמוד על עדכניותו ועל התאמתו המתמשכת לתקנות ולפעילות ארגון הייצור וקביעת הצורך בביצוע שינויים בקובץ נוהלי הייצור בעקבות בדיקה עיתית כאמור;

(13)  נוהל לעניין ביצוע שינויים בקובץ נוהלי הייצור, ובכלל זה קביעת סוגי השינויים שביצועם אינו צריך להיות מקובל על המנהל או מאושר על ידו;

(14)  נוהל ליישום תוצרי מערכת האיכות לפי תקנה 52 שיכלול, בין השאר, הוראות בעניינים אלה:

(א)   לימוד ליקויים ואי-התאמות שנמצאו בסיקורים, לרבות ליקויים ואי-התאמות במערכת האיכות עצמה;

(ב)   נקיטת פעולות מתקנות או מונעות לתיקון ליקויים ואי-התאמות כאמור, ובכלל זה קביעת הצורך בפעולות כאמור ועיתוין;

(ג)    אחריות מנהל ארגון הייצור לניהול תהליך תיקון ליקויים ואי-התאמות כאמור;

(15)  נוהל להפצת שינויים בקובץ נוהלי הייצור לעובדי ארגון הייצור ולהעברת השינוי למנהל.

          (ז)   קובץ נוהלי הייצור, וכל נוהל או הוראה של בעל תעודת הייצור שקובץ נוהלי הייצור מפנה אליהם –

(1)   יכללו הוראות ומידע הדרושים לעובדי ארגון הייצור לביצוע חובותיהם ותפקידיהם ברמה גבוהה של בטיחות וברמה מקצועית ראויה, בין השאר, בהתחשב בביצועי אנוש;

(2)   לא יסתרו –

(א)   הוראות כל דין החל בישראל;

(ב)   תנאי מתנאי תעודת הייצור;

(ג)    חלקים אחרים בקובץ נוהלי הייצור;

(ד)   כל הוראת מינהל הנכונה לעניין תעודת הייצור;

(3)   יכלול הפניות להוראות החקיקה להוראות המינהל המתאימות.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2900

הוספת תקנה 50א

סמכות המנהל להורות על שינוי בקובץ תק' תשע"ט-2019

50ב.  (א)  המנהל רשאי, בכל עת, להורות לבעל תעודת ייצור לבצע כל שינוי בקובץ, לרבות הוספת הוראות בעניינים שיורה.

          (ב)  ראה המנהל כי נחוץ שינוי בקובץ, יודיע על כך לבעל תעודת הייצור ויאפשר לו להמציא לו מידע והערות בתוך תקופה שעליה יורה, שלא תפחת מ-21 ימים מיום שקיבל בעל תעודת הייצור את ההודעה.

          (ג)   קיבל המנהל מידע והערות כאמור בתקנת משנה (ב), ישקול אותם ויודיע לבעל תעודת הייצור על החלטתו.

          (ד)  בעל תעודת הייצור יבצע את השינוי בקובץ, בתוך 60 ימים מיום שקיבל את הודעת המנהל כאמור בתקנת משנה (ב), או בתוך תקופה ארוכה יותר שעליה הורה המנהל לאחר קבלת מידע והערות כאמור בתקנת משנה (ג) ויודיע למנהל בכתב על השלמת הביצוע מוקדם ככל האפשר לאחר השלמת הביצוע ולא יאוחר מ-72 שעות לאחריה.

          (ה)  ראה המנהל כי נדרשת פעולה מיידית, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, להורות על הכנסת שינוי בקובץ, ובלבד שייתן לבעל תעודת הייצור הזדמנות להמציא לו מידע והערות כאמור בתקנת משנה (ב) בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום 21 ימים ממתן ההוראה כאמור; בעל תעודת היצור יבצע את הנדרש מיד עם קבלת ההוראה, ואם הומצאו מידע והערות כאמור, תחול תקנת משנה (ג).

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2902

הוספת תקנה 50ב

צוות עובדי ארגון הייצור תק' תשע"ט-2019

50ג.   לא ייצר בעל תעודת ייצור מוצר או פריט לפי תעודת הייצור אלא לאחר שהבטיח כי צוות עובדי ארגון הייצור הוא במספר וברמה מקצועית, לרבות ידע וניסיון, המספיקים לפעילות ארגון הייצור לפי תעודת הייצור, ובכלל זה לבקרה ולפיקוח עליה וליישום דרישות מערכת האיכות; ידע וניסיון כאמור יתבססו, בין השאר, על ותק בעבודה מעשית הנדרשת לפעילות ארגון הייצור לפי תעודת הייצור, ועל הדרכה מתאימה המקובלת על המנהל, כמפורט בתקנה 50ח.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2903

הוספת תקנה 50ג

הנהלת ארגון ייצור תק' תשע"ט-2019

50ד.  (א)  לא ייצר בעל תעודת ייצור מוצר או פריט לפי תעודת הייצור אלא לאחר שמינה –

(1)   מנהל ארגון הייצור – שיהיה בעל הסמכות הארגונית הנדרשת להבטיח כי ארגון הייצור עומד באופן מתמשך בתקנות אלה בעת ביצוע פעולות הייצור שהוא מורשה לבצע לפי תעודת הייצור;

(2)   מנהל הייצור, אחד או יותר, הכפוף ישירות למנהל ארגון הייצור – שיהיה אחראי מטעמו של בעל תעודת הייצור, לכך שפעולות הייצור המבוצעות בארגון הייצור מבוצעות לפי תקנות אלה, לפי תעודת הייצור ותנאיה ולפי קובץ נוהלי הייצור; מינה בעל תעודת הייצור כמה מנהלי ייצור, יקבע לגבי כל מנהל ייצור שמונה כאמור, את הפעולות המתקיימות בארגון הייצור שעליהן הוא מופקד;

(3)   מנהל מערכת איכות, הכפוף ישירות למנהל ארגון הייצור – שיהיה אחראי לניהול מערכת האיכות ולמתן דוחות למנהל ארגון הייצור, לפי תקנה 52, בדגש על הצורך לנקוט פעולות מתקנות, אם יש צורך.

          (ב)  בעל תעודת ייצור –

(1)   המבקש למנות מנהל מערכת איכות, יודיע למנהל על כוונתו לעשות כן עשרה ימים לפחות לפני המינוי, ויצרף להודעתו את שמו ומספר הזהות של מי שהוא מבקש למנות לתפקיד וכן את קביעתו בדבר התאמתו לתפקיד לפי תקנה 50ה(2);

(2)   יודיע למנהל –

(א)   על הפסקת מינויו של מנהל מערכת איכות בנסיבות שבהן לא ניתן למנות בעל תפקיד חדש במקומו לפני הפסקת המינוי בתוך 48 שעות מהפסקת המינוי;

(ב)   על כל מינוי של אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(2) עשרה ימים לפחות לפני המינוי, ועל כל הפסקת כהונה של מי שמונה כאמור – בתוך עשרה ימים מיום הפסקת הכהונה.

          (ג)   ראה המנהל כי אדם שמבקשים למנותו לתפקיד מנהל מערכת איכות או שמונה לתפקיד כאמור, אינו מתאים לתפקידו, רשאי הוא, לאחר שנתן לבעל תעודת הייצור ולאותו אדם, הזדמנות להביא לפניו את טענותיהם לעניין התאמת אותו אדם לתפקידו –

(1)   להורות, בהחלטה מנומקת, כי אותו אדם אינו מתאים לתפקידו ולהורות לבעל הרישיון שלא למנותו או להפסיק את מינויו, ולמנות אדם מתאים במקומו, לפי העניין; בעל הרישיון ימנה אדם מתאים לתפקיד בתוך שלושים ימים מיום שהורה המנהל כאמור, או בתוך תקופה ארוכה יותר שהתיר לו המנהל, בהחלטה מנומקת, ותקנה זו תחול לגביו;

(2)   לתת לבעל הרישיון הוראות לעניין פעילות ארגון הייצור בתקופה שעד מינוי אדם מתאים לתפקיד כאמור.

          (ד)  פסק מינויו של מנהל מערכת איכות בנסיבות שבהן לא ניתן למנות בעל תפקיד חדש במקומו לפני הפסקת המינוי בתוך 48 שעות מהפסקת המינוי כאמור בתקנת משנה (ב)(2)(א), רשאי המנהל לתת לבעל הרישיון הוראות לעניין פעילות ארגון הייצור בתקופה שעד מינוי אדם מתאים לתפקיד כאמור.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2903

הוספת תקנה 50ד

כשירות לשמש בתפקיד מנהל איכות תק' תשע"ט-2019

50ה.  לא יעסיק בעל תעודת ייצור אדם בתפקיד מנהל מערכת איכות אלא אם כן התקיימו שני אלה:

(1)  אותו אדם –

(א)   הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום האיכות, מתוכן שנה אחת לפחות בתפקיד ניהולי;

(ב)   מכיר ויודע את הוראות קובץ נוהלי הייצור ובכלל זה את הוראות מערכת האיכות ונוהלי מערכת האיכות של בעל תעודת הייצור העומד להעסיקו או המעסיקו, וכן את תקנות הטיס והוראות המינהל הנוגעות לעניין הפעלת ארגון הייצור לפי תעודת הייצור;

(2)  בעל תעודת הייצור החליט, לאחר ששקל את כישוריו, את ניסיונו של אותו אדם בתחום האיכות, ובכלל זה ניסיונו בניהול בתחום זה, ואת הרקע והידע המקצועיים שלו, כי מתקיימות בו הוראות פסקה (1) וכי הוא מתאים לתפקיד מנהל מערכת איכות, בשים לב למאפייני ארגון הייצור ולפעילותו.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2904

הוספת תקנה 50ה

מבנים ומיתקנים בשימוש ארגון הייצור תק' תשע"ט-2019

50ו.   לא ייצר בעל תעודת ייצור מוצר או פריט לפי תעודת ייצור אלא אם כן עומדים לרשותו כל אלה:

(1)  מבנים ומיתקנים המתאימים לאחסון נאות של חומרים, חלקים, חלפים, ציוד, מיתקני בדיקה, מכשירי בדיקה וכלי עבודה ולהגנה עליהם, במטרה להבטיח, בין השאר, שמאפייניהם ותכונותיהם לא ייפגעו כתוצאה מתנאי האחסון; סדרי האחסנה יבטיחו הפרדה ברורה ומוחלטת בין חלקים שמישים לבין חלקים בלתי שמישים;

(2)  מבני משרדים המתאימים לניהול העבודה, ובכלל זה לתכנון העבודה, לניהול מערכת האיכות ולשמירה על קבצים, רשימות או תיעוד כאמור בתקנות אלה;

(3)  מבנים, מיתקנים וסידורים הולמים לאחסון נאות של פריטים בכל שלבי הייצור, והגנה עליהם מפני אבק, חום, גופים זרים, לחות ופגעים סביבתיים אחרים; במבנים ובמיתקנים יהיו גגות, תאורה, אוורור וניקוז ומיתקני בקרה על טמפרטורה, אבק ולחות כנדרש לביצוע נאות של העבודה ולשמירה על בטיחותם, בריאותם, ערנותם ויעילותם של עובדי ארגון הייצור.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2905

הוספת תקנה 50ו

ציוד ארגון הייצור תק' תשע"ט-2019

50ז.   (א)  לא ייצר בעל תעודת ייצור מוצר או פריט לפי תעודת הייצור אלא אם כן עומדים לרשותו, דרך קבע, חומרים, ציוד, מיתקני בדיקה, מכשירי בדיקה וכלי עבודה המתאימים והמספיקים לייצור לפי תעודת הייצור, כך שיובטח –

(1)   ייצור הדיר;

(2)   כי כל מוצר או פריט מתאים לתכן המאושר שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה.

          (ב)  בעל תעודת ייצור יוודא שציוד ארגון הייצור כאמור בתקנת משנה (א), המשמש לביקורת, למדידה ולניסוי ייבדק ויכויל כך שדיוק הכיול שלו יתאים להוראות יצרן ציוד ארגון הייצור כאמור.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2905

הוספת תקנה 50ז

תכנית להדרכת עובדי ארגון הייצור תק' תשע"ט-2019

50ח.  (א)  בעל תעודת ייצור יקיים תכנית הדרכה.

          (ב)  בעל תעודת ייצור יערוך הדרכות לעובדי ארגון הייצור ויסמיכם לפי תכנית ההדרכה, ובכלל זה מועדיה ותכניה.

          (ג)   תכנית ההדרכה תכלול פרקים נפרדים לפי פירוט זה ולפי תקנה זו:

(1)   הדרכת היכרות עם ארגון הייצור;

(2)   הדרכה ראשונית;

(3)   הדרכה תקופתית;

(4)   הדרכה מיוחדת;

(5)   נוהל בדבר הדרכה מתקנת כאמור בתקנת משנה (7), שיכלול, בין השאר, את הנסיבות המצריכות הדרכה מתקנת ואת אופן קביעת מועד נתינתה;

(6)   נוהל לעניין הערכת כשירות עובדי ארגון הייצור, כאמור בתקנת משנה (י).

          (ד)  בעל תעודת ייצור יפרט בצד כל הדרכה שהוא מגיש לקבלת המנהל את משכה הצפוי וכן את הדרישות לעניין הידע והכישורים שיידרשו ממי שעתיד לערוך את ההדרכה.

          (ה)  הדרכת ההיכרות עם ארגון הייצור תכלול נושאים אלה לפחות:

(1)   החוק והתקנות שהותקנו לפיו ובפרט תקנות אלה;

(2)   נוהלי ארגון הייצור, לרבות אלה הקשורים למערכת האיכות;

(3)   ביצועי אנוש בייצור;

(4)   מערכת המחשוב של ארגון הייצור והתוכנות המשמשות אותו.

          (ו)   ההדרכה הראשונית תכלול נושאים אלה לפחות:

(1)   ההוראות לפי הפרק השביעי;

(2)   סקירה כללית של פעולות הייצור לפי הרישיון, ובכלל זה תכנון הפעולות, ביצוען, בקרתן, הפיקוח עליהן, סיומן והבטחת האיכות לגבי פעולות אלה;

(3)   הדרכה לגבי תפקיד עובד ארגון הייצור ככלל, והתפקיד שיוטל על העובד במסגרת ארגון הייצור בפרט;

(4)   תיעוד העבודה ושמירת התיעוד;

(5)   חומרים, חלקים וחלפים;

(6)   מיתקני בדיקה ומכשירי בדיקה, לרבות ציוד קרקע;

(7)   כלי עבודה;

(8)   ביצועי אנוש במילוי תפקיד עובד ארגון ייצור או הפעולה המסוימת המוטלת עליו, ובכלל זה תיאום ושיתוף פעולה עם אחרים המעורבים בייצור;

(9)   כל נושא אחר שהורה המנהל לבעל תעודת הייצור.

          (ז)   הדרכה תקופתית (Recurrent) תכלול רענון לגבי הנושאים האמורים בתקנות משנה (ה) ו-(ו), נושאים חדשים שהתעוררו מאז קבלת ההדרכה הראשונית וכל נושא אחר שהורה המנהל לבעל תעודת הייצור.

          (ח)  הדרכה מיוחדת תכלול הדרכה ראשונית, הדרכה תקופתית והסמכה, המותאמות לנושאים הנובעים מתפקידים או מפעולות שביצועם דורש מומחיות מיוחדת, לרבות –

(1)   תהליכים מיוחדים, ובכלל זה: התזת פלזמה, תהליכי ציפוי וביקורת בלא הרס (NDI);

(2)   פעולות עיבוד מיוחדות;

(3)   פעולות ריתוך;

(4)   פעולות נוספות שהורה המנהל לבעל תעודת הייצור.

          (ט)  הדרכה מתקנת –

(1)   תינתן לעובד ארגון הייצור שהראה חוסר ידע מקצועי או חוסר מיומנות בביצוע תפקידו, ותכלול הדרכה לשיפור הידע והמיומנות שלו בעניין שבו הראה העובד חוסר ידע או חוסר מיומנות כאמור;

(2)   יכול שתינתן גם לקבוצת עובדי ארגון הייצור, אם ראה בעל הרישיון כי חוסר הידע או חוסר המיומנות שהראה העובד כאמור מחייבים זאת;

(3)   תינתן בסמוך, ככל האפשר, לאירוע שבו הראה העובד חוסר ידע או חוסר מיומנות כאמור, ולא יאוחר מ-72 שעות מאותו אירוע, אלא אם כן אישר המנהל לבעל תעודת הייצור אחרת.

          (י)   בעל תעודת ייצור יעריך את כשירות עובדי ארגון הייצור לביצוע פעולותיהם ותפקידיהם לאחר שהשלימו הדרכה מן ההדרכות לפי תכנית ההדרכה כאמור בתקנת משנה (ג); הערכה כאמור יכול שתיעשה בדרך של מבחן בכתב, מבחן מיומנות, מבחן בעל פה או תרגול קבוצתי, במהלך ההדרכה או בסיומה.

          (יא) בעל תעודת ייצור יתעד את ההדרכות שעבר עובד ארגון הייצור לפי תכנית ההדרכה כאמור בתקנת משנה (ג), ובכלל זה את מועד עריכתן ואת תכולותיהן, ואת ההערכה כאמור בתקנת משנה (י), וישמור את התיעוד לתקופה של שנתיים לפחות מיום ביצוע ההדרכה או ההערכה, לפי העניין.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2905

הוספת תקנה 50ח

מקום מיתקן ייצור ושינויו תק' תשע"ט-2019

51.  (א)  לא ייצר בעל תעודת ייצור מוצר או פריט, אלא במיתקן ייצור במקום שאישר לו המנהל, לאחר שמצא המנהל שמקום הימצאו אינו גורם למעמסת יתר בפיקוח על בעל תעודת הייצור.

          (ב)  לא ישנה בעל תעודת ייצור מקום מיתקן ייצור, אלא באישור המנהל.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

51. לא יתן המנהל תעודת ייצור אם מיתקני הייצור הם מחוץ לישראל, אלא אם מצא שמקום הימצאם של המיתקנים אינו גורם למעמסת יתר בפיקוח על מילוי דרישות כושר אוירי דרישות כללי כושר אווירי הישימות.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2908

החלפת תקנה 51

הנוסח הקודם:

מקומם של מיתקני הייצור

51. לא יתן המנהל תעודת ייצור אם מיתקני הייצור הם מחוץ לישראל, אלא אם מצא שמקום הימצאם של המיתקנים אינו גורם למעמסת יתר בפיקוח על מילוי דרישות כללי כושר אווירי הישימות.

מערכת איכות תק' תשע"ט-2019

52.  (א)  לא ייצר בעל תעודת ייצור מוצר או פריט, אלא אם כן הוא מקיים מערכת איכות לפי תקנה זו, שהמנהל אישר אותה וכל שינוי בה.

          (ב)  מערכת האיכות תכלול, לכל הפחות –

(1)   תיאור של מדיניות ניהול האיכות והבטיחות של ארגון הייצור, ובכלל זה –

(א)   הצהרה כי בטיחות הטיסה היא השיקול המכריע בפעולות ייצור לפי תעודת הייצור;

(ב)   יישום של ביצועי אנוש ושל עקרונות הגורם האנושי בפעולות ייצור לפי תעודת הייצור;

(ג)    עידוד עובדי ארגון הייצור לדווח על טעויות ועל תקלות בפעולות ייצור לפי תעודת הייצור;

(ד)   הצהרה בדבר חובת כל עובד בארגון הייצור לציית לנהלים, להוראות ולתקנות אלה, ובכלל זה לעניין מערכת האיכות;

(ה)   הצהרה בדבר הצורך שכל עובד בארגון הייצור ישתף פעולה עם הסוקרים בביצוע תפקידם;

(ו)    עידוד עובדי ארגון הייצור ללמוד מליקויים ואי-התאמות במטרה לטייב את פעילות ארגון הייצור, ובכלל זה מערכת האיכות;

(2)   נוהל להבטחת עצמאותה של מערכת האיכות ועצמאותם של הפועלים במסגרתה, במסגרת פעילות ארגון הייצור, ובכלל זה לעניין מניעת מצב שבו המשמשים בארגון הייצור כסוקרים משמשים בו גם בפעולות ייצור שעל סיקורן הם אמונים;

(3)   את כל אלה:

(א)   נוהל להבטחת שימוש בנתוני תכן מאושרים עדכניים ונכונים בלבד בפעולות הייצור;

(ב)   נוהל לבקרת מסמכי מערכת האיכות ונתוניה, ובקרת כל שינוי בהם, שיבטיח שנעשה שימוש רק במסמכים ובנתונים עדכניים, נכונים ומאושרים;

(ג)    נוהל לעניין הערכה, סיקור ובקרה של ספקים ובו הוראות לגבי כל אחד מאלה:

(1)   הבטחה שכל מוצר או פריט שהתקבל מידי ספק, מתאים לדרישות בעל תעודת הייצור;

(2)   דרישה מכל ספק לדווח לבעל תעודת הייצור על כל מוצר או פריט שהתקבל מידי אותו ספק ונמצא, לאחר שנמסר, לא מתאים לדרישות בעל תעודת הייצור;

(ד)   נוהל לבקרה על תהליכי הייצור שיבטיח שכל מוצר או פריט מתאים לתכן המאושר;

(ה)   נוהל לעריכת ביקורות וניסויים שנועדו להבטיח שכל מוצר או פריט מתאים לתכן המאושר, שיכלול, בין השאר, הוראות בעניינים האלה, לפי העניין:

(1)   טיסת ניסוי של כל כלי טיס מיוצר, אלא אם כן כלי הטיס ייוצא ככלי טיס שאינו מורכב (Unassembled);

(2)   ניסוי תפקודי (Functional test) של כל מנוע כלי טיס ומדחף מיוצרים;

(ו)    נוהל להבטחת כיול ובקרה של כל ציוד המשמש לביקורת, למדידה ולניסוי, במסגרת בחינת התאמתו לתכן המאושר של כל מוצר או פריט; תקני הכיול של הציוד כאמור יהיו כאלה שניתן להתחקות אחר התאמתם לאמת מידה שאישר המנהל;

(ז)    נוהל לתיעוד מצב הביקורות והניסויים שנערכו לשם קביעת התאמתו של כל מוצר או פריט, מסופק או מיוצר, לתכן המאושר שלו;

(ח)   נוהל לעניין בקרה על מוצר או פריט שאינו מתאים לתכן המאושר, ובו הוראות לגבי כל אחד מאלה:

(1)   הבטחה שבמוצר שניתנה לגביו תעודת סוג מותקנים רק מוצרים או פריטים המתאימים לתכן המאושר שלהם;

(2)   זיהוי, תיעוד, הערכה הפרדה וקביעת שמישות של מוצר או פריט שנמצא לא מתאים לתכן המאושר שלו;

(3)   קבלת החלטות לגבי קביעת שמישות של מוצר או פריט שנמצא לו מתאים לתכן המאושר שלו בידי עובדים שהוסמכו לכך בידי בעל תעודת הייצור בלבד;

(4)   הבאת מוצר או פריט שנקבע לגביו כי אינו שמיש (Discarded) למצב שבו לא יהיה ניתן לעשות בו שימוש;

(ט)   נוהל ליישום פעולות מתקנות או מונעות, שמטרתן איון הגורמים, המממשים או המאפשרים, אי-התאמה של מוצר או פריט לתכן המאושר שלו או סטייה מנוהלי מערכת האיכות;

(י)    נוהל למניעת גרימת נזק למוצר או לפריט או שינוי לרעה במצבו, כתוצאה מפעולת שינוע, אחסנה, שימור ואריזה;

(יא)  נוהל לבקרה על רשומות איכות ובו הוראות לגבי זיהוי רשומות איכות, עריכתן, אחסונן, הגנתן, אחזורן ושמירתן; בפסקת משנה זו, "רשומות איכות" – כל מסמך המוכיח עמידה בדרישות האיכות לגבי מוצר או פריט, או המספק הוכחה לפעילות מערכת האיכות;

(יב)  נוהל להכשרה ומינוי של סוקרים שיכלול, בין השאר, הוראות בעניינים האלה:

(1)   הכשרה ומינוי של סוקרים מקרב עובדי ארגון הייצור;

(2)   ביצוע סיקורים לפי תקנת משנה (ג), באמצעות מי שאינו נמנה עם עובדי ארגון הייצור, לרבות בעניינים המפורטים בפסקת-משנה (יג) ולגבי אופן פיקוח בעל תעודת הייצור על ביצוע סיקורים כאמור;

(יג)   נוהל לתכנון, ביצוע ותיעוד של סיקורים שיכלול, בין השאר, הוראות בעניינים האלה:

(1)   קביעת תכנית סיקורים עיתית, ובכלל זה המועדים לביצוע סיקורים, לעריכת דין וחשבון מפורט, למתן משוב בדבר ממצאי הסיקור, להגשת תכנית לנקיטת פעולות מתקנות או מונעות ולקביעת סיקור חוזר, אם נדרש;

(2)   איתור ליקויים ואי-התאמות בפעילות ארגון הייצור ותיעודם;

(3)   עריכת דין וחשבון מפורט כתוב בסיום כל סיקור בדבר פרטי הסיקור, העניינים שנסקרו והממצאים שהתגלו במהלכו ודיווח תוצאות הסיקור למנהל ארגון הייצור, האחראי על נקיטת פעולות מתקנות או מונעות;

(4)   ביצוע סיקור חוזר לאחר מציאת ליקוי או אי-התאמה, לבחינת תהליך תיקונם;

(יד)  נוהל לקבלת דיווחים על כשל, תקלה או פגם שהתגלו במוצר או פריט שהוא מייצר במהלך השימוש ועיבוד קבלת דיווחים כאמור; נוהל כאמור יכלול, בין השאר, תהליך שמטרתו סיוע לבעל אישור התכן, בתחום הכשירות האווירית –

(1)   בנוגע לכל כשל, תקלה או פגם כאמור המחייבים שינוי בתכן;

(2)   בקביעה אם נדרשים שינויים כלשהם בהוראות לשמירה על כשירות אווירית נמשכת לגבי המוצר או הפריט השייך לעניין;

בפסקת משנה זו, "אישור התכן" – תעודת סוג, לרבות תעודת סוג תוספת, או התכן המאושר לפי תעודת יצרן חלקים או אפ"א, לפי העניין;

(טו)  נוהל לזיהוי מוצר או פריט שהוחלט לגביו בשגגה שהוא מתאים לתכן המאושר או שיושמו לגביו דרישות מערכת האיכות, אף שאינו כזה, ולניתוח וייזום פעולות מתקנות מתאימות לגביו;

(טז)  נוהל לזיהוי כל מוצר או פריט ולהבטחת היכולת להתחקות על כל שלב בתהליך הייצור שלו;

(יז)   הסכם הרשאה כתוב, בין בעל תעודת הייצור לבין בעל תעודת הסוג, המעגן את הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים לעניין שימוש בתכן למטרות ייצור כל מוצר או פריט; בפסקת משנה זו, "בעל תעודת סוג" – לרבות בעל תעודת סוג – תוספת;

(יח)  נוהל לעניין ביצוע פעולות בכלי טיס לאחר השלמת ייצורו ולפני מסירתו ללקוח, לשם שמירתו במצב מתאים להפעלה בטוחה;

(יט)  נהלים בכל עניין אחר שהורה לו המנהל.

          (ג)   בעל תעודת ייצור יבצע את הסיקורים הנדרשים לפי תקנה זו באמצעות עובדי ארגון הייצור, אלא אם כן אישר לו המנהל לבצעם בצורה אחרת.

          (ד)  בעל תעודת ייצור ישמור את רשומות האיכות שלפי תקנה זו, לתקופה של חמש שנים לפחות מיום עריכתן, ואם היה עניינן של רשומות האיכות פריט חיוני – לתקופה של עשר שנים לפחות מיום עריכתן.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2908

החלפת תקנה 52

הנוסח הקודם:

פיקוח איכות

52. המבקש יראה כי הקים מערכת פיקוח איכות למוצר והוא מסוגל לקיים מערכת זו, כך שכל פריט יעמוד בדרישות התכן של תעודת הסוג המתאימה.

תק' תשע"ט-2019

53.  (בוטלה).

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2911

ביטול תקנה 53

הנוסח הקודם:

דרישות פיקוח איכות

53. (א) המבקש תעודת ייצור, יגיש למנהל לאישורו נתונים המתארים את נהלי הביקורת והניסויים הדרושים כדי לוודא שכל פריט מיוצר מתאים לתכן הסוג ונמצא במצב כשיר לפעולה כמפורט להלן:

(1) מיסמך המתאר את תחום האחריות והסמכות של ארגון פיקוח האיכות בצירוף תרשים המראה את הקשר הפונקציונלי שבין ארגון פיקוח האיכות לבין ההנהלה וגופים ארגוניים אחרים, והמתאר את סולם הסמכויות והאחריות בתוך ארגון פיקוח האיכות;

(2) תיאור נהלי ביקורת של חמרים גולמיים, של פריטים הנרכשים מחוץ למפעל, ושל חלקים ומיכללים המיוצרים בידי יצרני משנה, לרבות תיאור השיטות הנהוגות כדי לוודא איכות נאותה של אותם חלקים ומיכללים אשר אינם ניתנים לביקורת מלאה באשר להתאמה ולטיב, בעת קבלתם במיתקני היצרן הראשי;

(3) תיאור שיטות ביקורת ייצור של חלקים בודדים ושל מיכללים שלמים כולל זיהוי של כל תהליך ייצור מיוחד, האמצעים שבהם משתמשים לשם ביקורת התהליך, נוהל ניסוי סופי למוצר הגמור, וכן, במקרה של כלי טיס, עותק של נוהלי ניסויי טיסה של היצרן וטופס בדיקה ורישום לטיסה;

(4) תיאור של שיטת סקר חמרים, כולל הנוהל לרישום החלטות ועדת הסקר ולסילוק החלקים שנפסלו;

(5) תיאור השיטה הנהוגה למתן הודעות למבקרים על כל שינוי בשרטוטים, במיפרטים ובנהלי פיקוח איכות;

(6) רשימה או תרשים המראה את מקומן של תחנות הביקורת וסוגן.

(ב) המבקרים של יצרן המבקש תעודת ייצור יהיו בקיאים, בהתאם למקצועות התמחותם, בכל השיטות, הטכניקות והציוד המיועדים לביצוע בדיקת האיכות או הכושר האוירי של המוצר או חלק ממנו; נוסף לכך על המבקרים –

(1) להכיר ולהבין את המפרטים וההוראות העדכניים המתייחסים לסיבולת, הגבלות ותהליכים הנוגעים למוצר או חלק ממנו;

(2) להיות מיומנים בשימוש בעזרי הביקורת השונים; במקום שם משתמשים בשיטת ביקורת מגנטית, פלורוסנטית או שיטת ביקורת מיוחדת אחרת, עליהם להיות מיומנים בשימוש באותה שיטה ובהכרת הליקויים המתגלים באמצעותה.

(ג) יצרן ראשי יספק למנהל מידע על כל אצילת סמכות מסמכויותיו ליצרני משנה לשם ביצוע בקורות מקיפות של חלקים ומיכללים אשר היצרן הראשי אחראי להן.

דיווח על שינוי בארגון הייצור תק' תשע"ט-2019

54.  (א)  בלי לגרוע מהחובה שפרט לפי תקנות אלה או שינויו יהיה מקובל על המנהל או מאושר על ידו, לפי העניין, בעל תעודת ייצור יודיע למנהל בכתב –

(1)   על כל שינוי בארגון הייצור שהוא מבקש לבצע – 45 ימים לפחות לפני ביצוע השינוי;

(2)   על כל שינוי שאירע בארגון הייצור – מיד עם היוודע לו על הדבר.

          (ב)  נודע למנהל על שינוי בארגון הייצור שבעל תעודת הייצור מבקש לבצע או שאירע, רשאי הוא –

(1)   להורות על תיקון תעודת הייצור;

(2)   להתנות את המשך הייצור בתנאים ובמגבלות שעל בעל תעודת הייצור לקיים עקב השינוי האמור.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2912

החלפת תקנה 54

הנוסח הקודם:

שינויים בפיקוח איכות

54. כל שינוי במערכת פיקוח האיכות שיוכנס לאחר שהמנהל הוציא תעודת ייצור, יובא לידיעת המנהל; המחזיק בתעודת ייצור יודיע למנהל בכתב, לאלתר, על כל שינוי העשוי להשפיע על נהלי הבקורת, על נהלי ההתאמה או על כשרו האוירי של המוצר.

תעודה אחת למספר מוצרים

55.  המנהל רשאי להתיר ייצור של יותר ממוצר אחד שהוצאה עליו תעודת סוג לפי תעודת ייצור אחת, אם למוצרים אלה איפיוני ייצור דומים.

גליון הגבלת ייצור

56.  גליון הגבלת הייצור יוציא המנהל בצורת נספח לתעודת הייצור ויהווה חלק בלתי נפרד מהתעודה שניתנה ליצרן; בגליון ירשום המנהל את כל תעודות הסוג של כל המוצרים אשר היצרן קיבל אישור לייצרם בהתאם לאותה תעודת ייצור.

תיקון בתעודה תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ט-2019

57.  בעל תעודת ייצור המבקש להכניס תיקון בתעודה על ידי הוספת תעודת סוג או דגם נוסף או שניהם כאחד, יגיש למנהל בקשה באופן ובצורה שיורה המנהל.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

57. מחזיק בתעודת ייצור המבקש להכניס תיקון בתעודה על ידי הוספת תעודת סוג או דגם נוסף או שניהם כאחד, יגיש למנהל בקשה בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה המנהל.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2912

57. מחזיק בתעודת ייצור בעל תעודת ייצור המבקש להכניס תיקון בתעודה על ידי הוספת תעודת סוג או דגם נוסף או שניהם כאחד, יגיש למנהל בקשה באופן ובצורה שיורה המנהל.

איסור העברת התעודה

58.  לא יעביר אדם לזולתו תעודת ייצור; התעודה בטלה עם העברתה.

תק' תשע"ט-2019

59.  (בוטלה).

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2912

ביטול תקנה 59

הנוסח הקודם:

ביקורת על-ידי המנהל

59. המחזיק בתעודת ייצור יאפשר למנהל לערוך כל ביקורת וניסוי הדרושים כדי לקבוע עמידה בדרישות הישימות של כושר אוירי.

תוקף התעודה

60.  תעודת ייצור תהיה בת תוקף כל עוד לא הוחזרה, הותלתה או בוטלה, או כל עוד לא תם המועד לסיום תקפה שקבע המנהל, וכל עוד מיתקני הייצור של היצרן לא הועתקו למקום אחר.

הצגת התעודה תק' תשע"ט-2019

61.  בעל תעודת ייצור יציגה במקום נראה לעין במשרד הראשי של מפעל הייצור שלו.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2912

61. המחזיק בתעודת ייצור בעל תעודת ייצור יציגה במקום נראה לעין במשרד הראשי של מפעל הייצור שלו.

זכויות בעל התעודה תק' תשע"ט-2019

62.  בעל תעודת ייצור זכאי –

(1)   לקבל תעודת כושר טיסה ללא המצאת כל מסמכים או הוכחות נוספים; אולם אין בכך כדי לשלול מזכותו של המנהל לבדוק את התאמת כלי הטיס לתכן הסוג;

או

(2)   לקבל אישור להתקנתו של מוצר שאינו כלי טיס בכלי טיס שהוצאה עליו תעודת סוג.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2912

זכויות מחזיק בעל התעודה

המחזיק בתעודת ייצור בעל תעודת ייצור זכאי –

חובות נוספות של בעל תעודת ייצור תק' תשע"ט-2019

63.  בעל תעודת ייצור –

(1)  יוודא שכל מוצר גמור שעליו הוגשה בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה או לקבלת אישור אחר, מתאים לתכן המאושר שלו ובמצב המאפשר הפעלה בטוחה;

(2)  יסמן כל מוצר או פריט שהוא מייצר לפי הוראות הפרק השביעי לתקנות הרישום, לרבות לעניין פריט חיוני;

(3)  יסמן כל חלק חילוף של מוצר שהוא מייצר היוצא מרשות ארגון הייצור, במספר הפריט שלו ובאחד מאלה:

(א)   שמו של בעל תעודת הייצור;

(ב)   סימנו המסחרי של בעל תעודת הייצור;

(ג)    סמלו (Symbol) של בעל תעודת הייצור;

(ד)   כל סימן מזהה אחר שאישר המנהל לבעל תעודת הייצור;

(4)  יהיה בעל גישה לנתוני התכן המאושרים לכל מוצר או פריט שהוא מייצר;

(5)  לא יקבל מוצר, פריט או שירות מספק, אלא אם כן הספק של אותו מוצר, פריט או שירות מופיע ברשימת הספקים שלו לגבי אותו מוצר, פריט או שירות;

(6)  יוודא שכל מוצר או פריט שהוא מקבל מספק מתאים לדרישות שדרש מהספק, ואולם הוא רשאי, באישור המנהל, להסמיך ספק של מוצר או פריט לוודא מטעמו את ההתאמה של אותו מוצר או פריט לדרישותיו כאמור, וזאת בלי לגרוע מאחריותו לווידוא להתאמה כאמור; הסמכת ספק כאמור תצוין ברשימת הספקים;

(7)  יאפשר למנהל לערוך כל פיקוח לגבי מערכת האיכות שלו, מיתקני הייצור שלו, נתוני התכן שלו וכל מוצר או פריט שהוא מייצר וכן יבטיח את יכולתו של המנהל לערוך כל פיקוח כאמור לגבי ספקים שלו, אם נדרש לשם קביעת עמידתו בתקנות אלה.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2912

חהלפת תקנה 63

הנוסח הקודם:

חובות מחזיק התעודה

63. המחזיק בתעודת ייצור –

(1) יקיים מערכת פיקוח איכות התואמת את הנתונים שהמנהל אישר לצורך הוצאת תעודת הייצור;

(2) יוודא שכל מוצר גמור שעליו הוגשה בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה או לקבלת אישור אחר תואם את תכן הסוג והוא כשיר לפעולה בטוחה.

פרק שמיני: דיווח תקלות

חובת דיווח

64.  (א)  כל המחזיק בתעודת סוג, לרבות תעודת סוג – תוספת, בתעודת יצרן חלקים וכן בעל זכות שימוש בתעודת סוג בתוקף הסכם הרשאה ידווח למנהל על כל אחד מאלה:

תק' תשע"ט-2019

(1)   כל תקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי בכל מוצר או פריט המיוצרים בידו, אשר לדעתו גרמו לאחד האירועים המפורטים בתקנת משנה (ב);

תק' תשע"ט-2019

(2)   כל ליקוי במוצר או בפריט המיוצרים בידו שעברו את ביקורת פיקוח האיכות שלו, ואשר לפי דעתו עלולים לגרום לאחד האירועים המפורטים בתקנת משנה (ב).

          (ב)  אלה האירועים שעליהם חייבים בדיווח, כאמור בתקנת משנה (א):

(1)   התלקחות אש כתוצאה מתקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי של מערכת או של ציוד;

(2)   תקלה, פעולה לא תקינה או ליקוי במערכת הפליטה של המנוע שגרמה נזק למנוע, לחלק סמוך של מבנה כלי הטיס, לציוד או לרכיבים;

(3)   הצטברות או זרימה של גזים רעילים או מזיקים בתא הצוות או בתא הנוסעים;

תק' תשע"ב-2012

(4)   פעולה לא תקינה, תקלה או ליקוי של מערכת בקרת המדחף;

תק' תשע"ב-2012

(5)   כשל מיבנה של טבור או של להב המדחף או להב כלי הטיס הרוטורי;

(6)   דליפת נוזל דליק במקום שבו קיים בדרך כלל מקור של הצתה;

(7)   תקלה במערכת הבלמים שנגרמה על ידי כשל במיבנה או בחומר בעת פעולה;

(8)   ליקוי או כשל רציניים במיבנה הבסיסי של כלי הטיס שנגרם כתוצאה מפגם פנימי של החומר, כגון ליאות, חוזק ירוד, שיתוך;

(9)   רעידות או חבטות החורגים מהרגיל שנגרמו על ידי פעולה לא תקינה, ליקוי או תקלה במיבנה או במערכת;

(10)  כשל המנוע;

(11)  פעולה לא תקינה, ליקוי או תקלה במיבנה או במערכת ההיגוי, המפריעים לפיקוד תקין של כלי הטיס או הפוגעים בתכונות הטיסה שלו;

(12)  אבדן מוחלט של יותר ממערכת אחת של הפסקת כוח חשמלי או כוח הדרולי בטיסה אחת;

(13)  תקלה או פעולה לא תקינה של יותר ממכשיר אחד מסוג מד-מצב, מד-מהירות או מד גובה בטיסה אחת.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(4) פעולה לא תקינה, תקלה או ליקוי של מערכת בקרת הפרופלר המדחף;

(5) כשל מיבנה של טבור או של להב הפרופלר המדחף או להב הרוטורקרפט כלי הטיס הרוטורי;

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2913

(א) כל המחזיק בתעודת סוג, לרבות תעודת סוג – תוספת, בתעודת יצרן חלקים וכן בעל זכות שימוש בתעודת סוג בתוקף הסכם הרשאה ידווח למנהל על כל אחד מאלה:

(1) כל תקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי בכל מוצר או חלק פריט המיוצרים בידו, אשר לדעתו גרמו לאחד האירועים המפורטים בתקנת משנה (ב);

(2) כל ליקוי במוצר או בחלק בפריט המיוצרים בידו שעברו את ביקורת פיקוח האיכות שלו, ואשר לפי דעתו עלולים לגרום לאחד האירועים המפורטים בתקנת משנה (ב).

פטור מחובת דיווח

65.  הוראות תקנה 64 לא יחולו כאשר –

(1)  החייב בדיווח יודע כי התקלה, הפעולה הבלתי תקינה או הליקוי –

(א)   נגרמו עקב ביצוע לקוי של אחזקה או שימוש לקוי;

(ב)   כבר דווחו למנהל על ידי אדם אחר;

תק' תשע"ב-2012

(ג)    דווחו על ידו לפי הוראות תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984;

תק' תשע"ט-2019

(2)  תקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי במוצר או בפריט המיוצרים בידי יצרן מחוץ למדינת ישראל לפי תעודת סוג שנתן המנהל בהתאם לתקנה 13 או אשר הובאו למדינת ישראל בהתאם לתקנה 119.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 857

(1) החייב בדיווח יודע כי התקלה, הפעולה הבלתי תקינה או הליקוי –

(א) נגרמו עקב ביצוע לקוי של אחזקה או שימוש לקוי;

(ב) כבר דווחו למנהל על ידי אדם אחר;

(ג) דווחו על ידו לפי הוראות תקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי טיס), תשכ"ט-1969 הוראות תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984;

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2913

(2) תקלה, פעולה בלתי תקינה או ליקוי במוצר או בחלק בפריט המיוצרים בידי יצרן מחוץ למדינת ישראל לפי תעודת סוג שנתן המנהל בהתאם לתקנה 13 או אשר הובאו למדינת ישראל בהתאם לתקנה 119.

נוהל דיווח

66.  דיווח למנהל הנדרש לפי תקנה 64 –

(1)  יוגש למנהל תוך 24 שעות מהעת שבה נודעו פרטי האירוע לחייב בדיווח;

(2)  ישוגר בצורה המניחה את דעת המנהל, ובדרך המהירה ביותר העומדת לרשות החייב בדיווח;

(3)  יכיל את הנתונים כלהלן, הנמצאים בהישג ידו, לפי הענין –

תק' תשע"ב-2012

(א)   המספר הסידורי של כלי הטיס, המנוע או המדחף;

(ב)   דגם המוצר;

תק' תשע"ט-2019

(ג)    זיהוי הפריט או המערכת הכרוכים באירוע, לרבות מספר הפריט;

(ד)   אופי התקלה, הפעולה הבלתי תקינה או הליקוי.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

(3) יכיל את הנתונים כלהלן, הנמצאים בהישג ידו, לפי הענין –

(א) המספר הסידורי של כלי הטיס, המנוע או הפרופלר המדחף;

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2913

החלפת פסקה 66(3)(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) זיהוי החלק, הרכיב או המערכת הכרוכים באירוע לרבות מספר החלק;

פרק תשיעי: תעודות כושר טיסה

סימן א': כללי

בקשה לתעודה תק' תשע"ב-2012

67.  (א)  המנהל רשאי ליתן תעודת כושר טיסה לבעל כלי טיס הרשום בפנקס הרישום בהתאם לתקנות הרישום.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה תוגש למנהל באופן ובצורה שיורה המנהל.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   בבקשה לקבלת תעודת כושר טיסה ראשונית יפורטו פרטי כלי הטיס כפי שהורה המנהל, ויצורפו לה אלה, ככל שהם ישימים:

(1)   תעודת הרישום של כלי הטיס;

(2)   ספר הטיסה (Flight Manual) העדכני או מסמך שאושר כשווה ערך בידי מדינת התכן או מדינת הייצור של כלי הטיס ובידי המנהל;

(3)   תעודת הרעש של כלי הטיס;

(4)   העתק גיליון הנתונים המעודכן של תעודת הסוג (Type Certificate Data Sheet);

(5)   מערך האחזקה של כלי הטיס, כולל:

(א)   דוח ועדת סקר האחזקה (Maintenance Review Board Report – MRBR);

(ב)   נתוני תכנון האחזקה (Maintenance Planning Data – MPD) של מתכן כלי הטיס;

(ג)    רשימת דרישות האחזקה לרישוי כלי הטיס (Certification Maintenance Requirements – CMR) ומגבלות הכשירות האווירית (Airworthiness Limitations);

(6)   ספרות האחזקה, השיפוץ והתיקון העדכנית של כלי הטיס שאושרה בידי מדינת התכן או מדינת הייצור, כפי שהורה המנהל, ובכלל זה:

תק' תשע"ט-2019

(א)   ספר התחזוקה (Maintenance Manual);

תק' תשע"ט-2019

(ב)   רשימת פריטים מאוירת (Illustrated Parts Catalogue – IPC);

(ג)    ספר העזר לשיפוץ (Overhaul Manual);

(ד)   ספר העזר לתיקוני המבנה (Structure Repair Manual);

(ה)   ספר העזר לבדיקות אל-הרס (Non-Destructive Testing Manual);

(ו)    ספר העזר לדיאגרמות חיווט (Wiring Diagrams Manual);

תק' תשע"ט-2019

(ז)    ספר מגבלות אורך חיים לפריטים (Service Life and Time Limits Manual);

(ח)   ספר העזר לשקילה ואיזון (Weight and Balance Manual);

(ט)   דוח מאזן זרמים (Electrical Load Analysis Report);

(י)    רשימת הוראות הכושר האווירי הישימות לכלי הטיס, מנועיו ומדחפיו;

(יא)  עלוני שירות;

(7)   מסמך תצורת תא הנוסעים של כלי הטיס (Layout of Passengers Arrangement – LOPA);

(8)   תיאור פעולות הבדק שבוצעו לכלי הטיס, מנועיו ומדחפיו, לרבות:

(א)   השינויים, ובכללם אלה שאושר באמצעות תעודת סוג תוספת, וכן עותק של תעודות סוג התוספת האמורות המאושרות בידי הגורם המתאים;

(ב)   התיקונים;

(ג)    עלוני השירות;

(ד)   הוראות הכושר האווירי;

(9)   דוחות, ובכללם דוח מסה ואיזון הנכון למועד הגשת הבקשה, יומנים (Log Books), רשומות אחזקה ושרטוטים המשקפים את מצבו הטכני של כלי הטיס, מנועיו ומדחפיו, ערוכים וחתומים, הכול כפי שהורה המנהל;

(10)  רשימת הסימונים והשלטים (Placards and Markings) בכלי הטיס;

(11)  פירוט הגבלות אורך חיים, לרבות:

תק' תשע"ט-2019

(א)   סך כל שעות הטיסה ומחזורי הפעולה של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו ופריטים מוגבלי אורך חיים;

תק' תשע"ט-2019

(ב)   משך אורך החיים הנותר של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו ופריטים מוגבלי אורך חיים;

(12)  דוח כיול מצפן החירום;

(13)  לעניין ניסויי קרקע או ניסויים בטיסה שעל עריכתם הורה המנהל – דוחות הניסויים;

(14)  הצהרת גורם האחזקה כי מהבדיקות שערך, ובכלל זה מבדיקת מסמכי כלי הטיס, נמצא כי –

(א)   בכלי הטיס, מנועיו, מדחפיו והציוד שבו מתקיימות דרישות חוק הטיס ותקנות הטיס;

(ב)   כלי הטיס כשיר לטיסה;

(ג)    בוצעו בכלי הטיס כל הוראות הכושר האווירי והוראות מחייבות אחרות שהוצאו לגביו בידי מדינת התכן ובידי המנהל;

(15)  מסמכים נוספים כפי שיורה המנהל ככל שהדבר דרוש לצורך אישורי כשירות אווירית;

(16)  לגבי כלי טיס שיש לו תעודת סוג או מסמך שווה ערך אחר, וכאשר כלי טיס מאותו הסוג טרם נרשם בפנקס הרישום:

(א)   תעודת הסוג של כלי הטיס או מסמך שווה ערך אחר כפי שהורה המנהל;

(ב)   רשימת החריגות של כלי הטיס ביחס לתעודת הסוג, מאושרת בידי המנהל;

(17)  בכלי טיס מיובא – תעודת כושר הטיסה הקודמת שניתנה לכלי הטיס במדינת חוץ וכן תעודת כושר טיסה לייצוא;

(18)  רשימת ציוד מזערי ראשית (MMEL) שאישרה מדינת התכן;

(19)  רשימת ציוד הרדיו בכלי הטיס;

(20)  רשימת הקודים של מערכות אלה:

(א)   טרנספונדר מדגם Mode S;

(ב)   משדר מיקום חירום (ELT) בתדר 406 מגהרץ;

(ג)    מערכת קריאה סלקטיבית (Selcal);

(21)  אישור רישום משדר מיקום החירום.

תק' תשע"ב-2012

          (ד)  בבקשה לקבלת תעודת כושר טיסה, שלא כאמור בתקנת משנה (ג), יפורטו פרטי כלי הטיס כפי שהורה המנהל, ויצורפו לה אלה, ככל שהם ישימים:

(1)   המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ג)(1) עד (15);

(2)   רשימת פעולות הבדק שהושלמו מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

(3)   רשימת שעות הטיסה ומחזורי הפעולה של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו וחלקים מוגבלי אורך חיים, שבוצעו מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

תק' תשע"ט-2019

(4)   רשימת פריטים עיקריים שהוחלפו בכלי הטיס מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

(5)   רישיון לתחנת טלגרף אלחוטי של כלי הטיס.

תק' תשע"ב-2012

          (ה)  הבקשה תוגש על ידי אחד מאלה:

(1)   גורם האחזקה;

(2)   המפעיל האווירי; הוגשה הבקשה בידי המפעיל האווירי יצוין בה גורם האחזקה.

תק' תשע"ב-2012

          (ו)   בתקנה זו –

          "גורם האחזקה" – הגורם שהמפעיל האווירי מבקש כי יהיה אחראי לביצוע פעולות האחזקה בכלי הטיס כאמור בסעיף 63(ב)(5) לחוק, המורשה לכך לפי סעיף 23 לחוק, לרבות מכון הבדק שבמסגרתו יתבצעו פעולות הבדק;

          "מנוע" – לרבות מנוע עזר.

תק' תשע"ב-2012

          (ז)   הוראות תקנה זו לא יחולו על בקשה להרשאה מיוחדת לטיסה לפי תקנה 87, למעט להפעלת כלי טיס בלתי מאויש לפי תקנה 87(ד), ועל בקשה לתעודת כושר טיסה לאווירון[3] זעיר לפי תקנה 94א.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 857

67. (א) המנהל רשאי ליתן תעודת כושר טיסה לבעל כלי טיס הרשום בפנקס בפנקס הרישום כלי הטיס בהתאם לתקנות רישום כלי הטיס לתקנות הרישום.

(ב) בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה תוגש למנהל בטופס ובאופן באופן ובצורה שיורה המנהל.

(ג) בבקשה לקבלת תעודת כושר טיסה ראשונית יפורטו פרטי כלי הטיס כפי שהורה המנהל, ויצורפו לה אלה, ככל שהם ישימים:

(1) תעודת הרישום של כלי הטיס;

(2) ספר הטיסה (Flight Manual) העדכני או מסמך שאושר כשווה ערך בידי מדינת התכן או מדינת הייצור של כלי הטיס ובידי המנהל;

(3) תעודת הרעש של כלי הטיס;

(4) העתק גיליון הנתונים המעודכן של תעודת הסוג (Type Certificate Data Sheet);

(5) מערך האחזקה של כלי הטיס, כולל:

(א) דוח ועדת סקר האחזקה (Maintenance Review Board Report – MRBR);

(ב) נתוני תכנון האחזקה (Maintenance Planning Data – MPD) של מתכן כלי הטיס;

(ג) רשימת דרישות האחזקה לרישוי כלי הטיס (Certification Maintenance Requirements – CMR) ומגבלות הכשירות האווירית (Airworthiness Limitations);

(6) ספרות האחזקה, השיפוץ והתיקון העדכנית של כלי הטיס שאושרה בידי מדינת התכן או מדינת הייצור, כפי שהורה המנהל, ובכלל זה:

(א) ספר העזר לתחזוקה (Maintenance Manual);

(ב) רשימת חלקים מאוירת (Illustrated Parts Catalogue – IPC);

(ג) ספר העזר לשיפוץ (Overhaul Manual);

(ד) ספר העזר לתיקוני המבנה (Structure Repair Manual);

(ה) ספר העזר לבדיקות אל-הרס (Non-Destructive Testing Manual);

(ו) ספר העזר לדיאגרמות חיווט (Wiring Diagrams Manual);

(ז) מגבלות אורך החיים לחלקים (Service Life and Time Limits Manual);

(ח) ספר העזר לשקילה ואיזון (Weight and Balance Manual);

(ט) דוח מאזן זרמים (Electrical Load Analysis Report);

(י) רשימת הוראות הכושר האווירי הישימות לכלי הטיס, מנועיו ומדחפיו;

(יא) עלוני שירות;

(7) מסמך תצורת תא הנוסעים של כלי הטיס (Layout of Passengers Arrangement – LOPA);

(8) תיאור פעולות הבדק שבוצעו לכלי הטיס, מנועיו ומדחפיו, לרבות:

(א) השינויים, ובכללם אלה שאושר באמצעות תעודת סוג תוספת, וכן עותק של תעודות סוג התוספת האמורות המאושרות בידי הגורם המתאים;

(ב) התיקונים;

(ג) עלוני השירות;

(ד) הוראות הכושר האווירי;

(9) דוחות, ובכללם דוח מסה ואיזון הנכון למועד הגשת הבקשה, יומנים (Log Books), רשומות אחזקה ושרטוטים המשקפים את מצבו הטכני של כלי הטיס, מנועיו ומדחפיו, ערוכים וחתומים, הכול כפי שהורה המנהל;

(10) רשימת הסימונים והשלטים (Placards and Markings) בכלי הטיס;

(11) פירוט הגבלות אורך חיים, לרבות:

(א) סך כל שעות הטיסה ומחזורי הפעולה של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו וחלקים מוגבלי אורך חיים;

(ב) משך אורך החיים הנותר של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו וחלקים מוגבלי אורך חיים;

(12) דוח כיול מצפן החירום;

(13) לעניין ניסויי קרקע או ניסויים בטיסה שעל עריכתם הורה המנהל – דוחות הניסויים;

(14) הצהרת גורם האחזקה כי מהבדיקות שערך, ובכלל זה מבדיקת מסמכי כלי הטיס, נמצא כי –

(א) בכלי הטיס, מנועיו, מדחפיו והציוד שבו מתקיימות דרישות חוק הטיס ותקנות הטיס;

(ב) כלי הטיס כשיר לטיסה;

(ג) בוצעו בכלי הטיס כל הוראות הכושר האווירי והוראות מחייבות אחרות שהוצאו לגביו בידי מדינת התכן ובידי המנהל;

(15) מסמכים נוספים כפי שיורה המנהל ככל שהדבר דרוש לצורך אישורי כשירות אווירית;

(16) לגבי כלי טיס שיש לו תעודת סוג או מסמך שווה ערך אחר, וכאשר כלי טיס מאותו הסוג טרם נרשם בפנקס הרישום:

(א) תעודת הסוג של כלי הטיס או מסמך שווה ערך אחר כפי שהורה המנהל;

(ב) רשימת החריגות של כלי הטיס ביחס לתעודת הסוג, מאושרת בידי המנהל;

(17) בכלי טיס מיובא – תעודת כושר הטיסה הקודמת שניתנה לכלי הטיס במדינת חוץ וכן תעודת כושר טיסה לייצוא;

(18) רשימת ציוד מזערי ראשית (MMEL) שאישרה מדינת התכן;

(19) רשימת ציוד הרדיו בכלי הטיס;

(20) רשימת הקודים של מערכות אלה:

(א) טרנספונדר מדגם Mode S;

(ב) משדר מיקום חירום (ELT) בתדר 406 מגהרץ;

(ג) מערכת קריאה סלקטיבית (Selcal);

(21) אישור רישום משדר מיקום החירום.

(ד) בבקשה לקבלת תעודת כושר טיסה, שלא כאמור בתקנת משנה (ג), יפורטו פרטי כלי הטיס כפי שהורה המנהל, ויצורפו לה אלה, ככל שהם ישימים:

(1) המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ג)(1) עד (15);

(2) רשימת פעולות הבדק שהושלמו מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

(3) רשימת שעות הטיסה ומחזורי הפעולה של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו וחלקים מוגבלי אורך חיים, שבוצעו מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

(4) רשימת רכיבים עיקריים שהוחלפו בכלי הטיס מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

(5) רישיון לתחנת טלגרף אלחוטי של כלי הטיס.

(ה) הבקשה תוגש על ידי אחד מאלה:

(1) גורם האחזקה;

(2) המפעיל האווירי; הוגשה הבקשה בידי המפעיל האווירי יצוין בה גורם האחזקה.

(ו) בתקנה זו –

"גורם האחזקה" – הגורם שהמפעיל האווירי מבקש כי יהיה אחראי לביצוע פעולות האחזקה בכלי הטיס כאמור בסעיף 63(ב)(5) לחוק, המורשה לכך לפי סעיף 23 לחוק, לרבות מכון הבדק שבמסגרתו יתבצעו פעולות הבדק;

"מנוע" – לרבות מנוע עזר.

(ז) הוראות תקנה זו לא יחולו על בקשה להרשאה מיוחדת לטיסה לפי תקנה 87, למעט להפעלת כלי טיס בלתי מאויש לפי תקנה 87(ד), ועל בקשה לתעודת כושר טיסה לאווירון זעיר לפי תקנה 94א.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2913

(ג) בבקשה לקבלת תעודת כושר טיסה ראשונית יפורטו פרטי כלי הטיס כפי שהורה המנהל, ויצורפו לה אלה, ככל שהם ישימים:

(6) ספרות האחזקה, השיפוץ והתיקון העדכנית של כלי הטיס שאושרה בידי מדינת התכן או מדינת הייצור, כפי שהורה המנהל, ובכלל זה:

(א) ספר העזר לתחזוקה ספר התחזוקה (Maintenance Manual);

(ב) רשימת חלקים פריטים מאוירת (Illustrated Parts Catalogue – IPC);

(ג) ספר העזר לשיפוץ (Overhaul Manual);

(ד) ספר העזר לתיקוני המבנה (Structure Repair Manual);

(ה) ספר העזר לבדיקות אל-הרס (Non-Destructive Testing Manual);

(ו) ספר העזר לדיאגרמות חיווט (Wiring Diagrams Manual);

(ז) מגבלות אורך החיים לחלקים ספר מגבלות אורך חיים לפריטים (Service Life and Time Limits Manual);

(11) פירוט הגבלות אורך חיים, לרבות:

(א) סך כל שעות הטיסה ומחזורי הפעולה של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו וחלקים ופריטים מוגבלי אורך חיים;

(ב) משך אורך החיים הנותר של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו וחלקים ופריטים מוגבלי אורך חיים;

(ד) בבקשה לקבלת תעודת כושר טיסה, שלא כאמור בתקנת משנה (ג), יפורטו פרטי כלי הטיס כפי שהורה המנהל, ויצורפו לה אלה, ככל שהם ישימים:

(1) המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ג)(1) עד (15);

(2) רשימת פעולות הבדק שהושלמו מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

(3) רשימת שעות הטיסה ומחזורי הפעולה של כלי הטיס, מנועיו, מדחפיו וחלקים מוגבלי אורך חיים, שבוצעו מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

(4) רשימת רכיבים פריטים עיקריים שהוחלפו בכלי הטיס מאז שניתנה לכלי הטיס תעודת כושר הטיסה הקודמת;

(5) רישיון לתחנת טלגרף אלחוטי של כלי הטיס.

בדיקת כשירות טיסה תק' תשע"ב-2012

67א.  מבקש תעודת כושר טיסה יעמיד את כלי הטיס לביקורת ובדיקה של מפקח, במקום ובזמן המקובלים על המפקח, ויספק את כוח האדם והציוד הנדרשים לביצוע הביקורות והבדיקות הנדרשות.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 860

הוספת תקנה 67א

סוגי תעודות כושר טיסה

68.  אלה סוגי תעודות כושר טיסה שהמנהל רשאי ליתן לפי תקנה 67(א):

תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ז-2017

(1)  תעודת כושר טיסה סטנדרטית לכלי טיס שניתנה עליהם תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי", "תובלה", "יומם", "בלון חופשי מאויש", "בלון קשור מאויש" או "סוג מיוחד";

(2)  תעודת כושר טיסה מיוחדת, שהיא אחת מאלה:

(א)   תעודת כושר טיסה מוגבלת;

(ב)   תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני;

(ג)    הרשאה מיוחדת לטיסה;

(ד)   תעודת כושר טיסה זמנית;

תק' תשמ"ג-1983 תק' תשע"ב-2012

(ה)   תעודת כושר טיסה למטוס זעיר.

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1735

הוספת פסקת משנה 68(2)(ה)

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 860

68. אלה סוגי תעודות כושר טיסה שהמנהל רשאי ליתן לפי תקנה 67(א):

(1) תעודת כושר טיסה סטנדרטית לכלי טיס שניתנה עליהם תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי" או "תובלה" "תובלה", "יומם", "בלון חופשי מאויש" או "סוג מיוחד";

(2) תעודת כושר טיסה מיוחדת, שהיא אחת מאלה:

(א) תעודת כושר טיסה מוגבלת;

(ב) תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני;

(ג) הרשאה מיוחדת לטיסה;

(ד) תעודת כושר טיסה זמנית;

(ה) תעודת כושר טיסה לאוירון למטוס זעיר.

 

מיום 18.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7827 מיום 18.6.2017 עמ' 1232

(1) תעודת כושר טיסה סטנדרטית לכלי טיס שניתנה עליהם תעודת סוג בקטגוריה "רגיל", "שימושי", "אקרובטי", "תובלה", "יומם", "בלון חופשי מאויש", "בלון קשור מאויש" או "סוג מיוחד";

צורת התעודה תק' תשע"ב-2012

68א.  (א)  תעודת כושר טיסה תהיה לפי תמונה 1 (Figure 1) בפרק 3 לחלק השני של נספח 8 לאמנה, כעדכונה מזמן לזמן, ותכיל את כל המידע המפורט בה.

          (ב)  המידע בתעודה ייכתב בשפות העברית והאנגלית.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 860

הוספת תקנה 68א

תיקון או שינוי תעודה תק' תשע"ב-2012

69.  המנהל רשאי להכניס תיקון או שינוי בתעודת כושר טיסה לאחר שהוגשה לו בקשה להכנסת תיקון או שינוי בתעודת כושר טיסה באופן ובצורה שהורה.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

69. המנהל רשאי להכניס תיקון או שינוי בתעודת כושר טיסה לאחר שהוגשה לו בקשה להכנסת תיקון או שינוי בתעודת כושר טיסה בטופס ובאופן באופן ובצורה שהורה.

העברת התעודה

70.  תעודת כושר טיסה לכלי טיס תועבר עם כלי הטיס בעת העברתו לאחר.

תוקף התעודה תק' תשמ"ג-1983 תק' תשע"ב-2012

71.  (א)  כל עוד לא הוחזרה, הותלתה, בוטלה או פקעה, יהא תוקף תעודת כושר טיסה סטנדרטית, תעודת כושר טיסה מוגבלת, תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני, הרשאה מיוחדת לטיסה או תעודת כושר טיסה למטוס זעיר כאמור בפסקאות (1) עד (3), לפי הענין, בתנאי שכלי הטיס שעליו הוצאה התעודה או ההרשאה מוחזק בהתאם לכללי אחזקה שעליהן הורה המנהל והוראות כלליות לתפעול ולטיסה המתאימים:

תק' תשמ"ג-1983 תק' תשע"ב-2012

(1)   תוקף תעודת כושר טיסה סטנדרטית, תעודת כושר טיסה מוגבלת, תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שנבנה בידי חובב, או המשמש להצגת סגולות הטיסה או למירוצי אויר, וכן תעודת כושר טיסה למטוס זעיר יהא כפי שנקבע בתעודה; לא הוגבל תוקף התעודה בגוף התעודה, יהא תקפה ללא הגבלת זמן;

תק' תשמ"ג-1983

(2)   תוקף תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני פרט לתעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שנבנה בידי חובב או המשמש להצגת סגולות הטיסה או למירוצי אויר, יהא שנה אחת מתאריך הוצאתה או חידושה, אלא אם נקבעה תקופה קצרה יותר בגוף התעודה;

(3)   תוקף הרשאה מיוחדת לטיסה יהא כפי שנקבע בגוף ההרשאה.

תק' תשע"ב-2012

          (א1) תוקפה של תעודת כושר טיסה יפקע בהתקיים אחד מאלה:

(1)   כלי הטיס נמחק מפנקס הרישום;

(2)   תעודת הסוג שעל בסיסה ניתנה תעודת כושר הטיסה, הותלתה או בוטלה.

          (ב)  פקע תוקף תעודה או הרשאה בוטלה או הותלתה, יחזיר בעל כלי הטיס, מפעילו או המורשה מטעמם את התעודה או ההרשאה למנהל תוך שבועיים מתאריך המאורע המפקיע תקפה.

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1735

(א) כל עוד לא הוחזרה, הותלתה או בוטלה, יהא תוקף תעודת כושר טיסה סטנדרטית, תעודת כושר טיסה מוגבלת, תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני, או הרשאה מיוחדת לטיסה הרשאה מיוחדת לטיסה או תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר כאמור בפסקאות (1) עד (3), לפי הענין, בתנאי שכלי הטיס שעליו הוצאה התעודה או ההרשאה מוחזק בהתאם לכללי אחזקה שעליהן הורה המנהל והוראות כלליות לתפעול ולטיסה המתאימים:

(1) תוקף תעודת כושר טיסה סטנדרטית, או תעודת כושר טיסה מוגבלת תעודת כושר טיסה מוגבלת, תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שנבנה בידי חובב, או המשמש להצגת סגולות הטיסה או למירוצי אויר, וכן תעודת כושר טיסה לאוירון זעיר יהא כפי שנקבע בתעודה; לא הוגבל תוקף התעודה בגוף התעודה, יהא תקפה ללא הגבלת זמן;

(2) תוקף תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני פרט לתעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שנבנה בידי חובב או המשמש להצגת סגולות הטיסה או למירוצי אויר, יהא שנה אחת מתאריך הוצאתה או חידושה, אלא אם נקבעה תקופה קצרה יותר בגוף התעודה;

(3) תוקף הרשאה מיוחדת לטיסה יהא כפי שנקבע בגוף ההרשאה.

 

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854, 860

(א) כל עוד לא הוחזרה, הותלתה או בוטלה הותלתה, בוטלה או פקעה, יהא תוקף תעודת כושר טיסה סטנדרטית, תעודת כושר טיסה מוגבלת, תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני, הרשאה מיוחדת לטיסה או תעודת כושר טיסה לאוירון למטוס זעיר כאמור בפסקאות (1) עד (3), לפי הענין, בתנאי שכלי הטיס שעליו הוצאה התעודה או ההרשאה מוחזק בהתאם לכללי אחזקה שעליהן הורה המנהל והוראות כלליות לתפעול ולטיסה המתאימים:

(1) תוקף תעודת כושר טיסה סטנדרטית, תעודת כושר טיסה מוגבלת, תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שנבנה בידי חובב, או המשמש להצגת סגולות הטיסה או למירוצי אויר, וכן תעודת כושר טיסה לאוירון למטוס זעיר יהא כפי שנקבע בתעודה; לא הוגבל תוקף התעודה בגוף התעודה, יהא תקפה ללא הגבלת זמן;

(2) תוקף תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני פרט לתעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שנבנה בידי חובב או המשמש להצגת סגולות הטיסה או למירוצי אויר, יהא שנה אחת מתאריך הוצאתה או חידושה, אלא אם נקבעה תקופה קצרה יותר בגוף התעודה;

(3) תוקף הרשאה מיוחדת לטיסה יהא כפי שנקבע בגוף ההרשאה.

(א1) תוקפה של תעודת כושר טיסה יפקע בהתקיים אחד מאלה:

(1) כלי הטיס נמחק מפנקס הרישום;

(2) תעודת הסוג שעל בסיסה ניתנה תעודת כושר הטיסה, הותלתה או בוטלה.

חובת הצגת התעודה

72.  בעל כלי טיס, מפעילו או המורשה מטעמם, יציג את תעודת כושר הטיסה או ההרשאה המיוחדת לטיסה לביקורת למנהל לפי דרישתו.

זיהוי כלי טיס תק' תשע"ט-2019

73.  מבקש תעודת כושר טיסה לכלי טיס או חידושה, יוכיח, להנחת דעת המנהל, כי כלי הטיס מסומן לפי הפרק השביעי לתקנות הרישום או לפי נהלים מוסכמים בין הרשות ובין הרשות המוסמכת באותה מדינת חוץ, לעניין סימון כלי טיס כאמור, אלא אם כן הוא מבקש אחד מאלה:

(1)  הרשאה מיוחדת לטיסה;

(2)  תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני, שאינה לצורך הפעלת כלי טיס שנבנה על ידי חובב, לפי תקנה 84(7);

(3)  שינוי של סוג תעודת כושר טיסה, לגבי כלי טיס שסימונו כבר הוכח למנהל כאמור ברישה.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 854

73. (א) המבקש תעודת כושר טיסה לפי פרק זה יסמן את כלי הטיס בהתאם לדרישות הפרק השביעי לתקנות רישום כלי טיס לתקנות הרישום.

(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על אלה:

(1) בקשה להרשאה מיוחדת לטיסה;

(2) בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שלא נבנה בידי חובב כמשמעותו בתקנות רישום כלי טיס בתקנות הרישום.

 

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2913

חהלפת תקנה 73

הנוסח הקודם:

זיהוי כלי הטיס

73. (א) המבקש תעודת כושר טיסה לפי פרק זה יסמן את כלי הטיס בהתאם לדרישות הפרק השביעי לתקנות הרישום.

(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על אלה:

(1) בקשה להרשאה מיוחדת לטיסה;

(2) בקשה לקבלת תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שלא נבנה בידי חובב כמשמעותו בתקנות הרישום.

סימן ב': תעודת כושר טיסה סטנדרטית

כלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת ייצור

74.  המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית לכלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת ייצור מבלי לדרוש הוכחות נוספות, אולם המנהל רשאי לבדוק את כלי הטיס ולוודא כי הוא מתאים לתכן הסוג וכי הוא כשיר לפעולה בטוחה.

כלי טיס חדש המיוצר לפי הפרק השישי תק' תשע"ט-2019

75.  המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית לכלי טיס חדש המיוצר לפי הפרק השישי, אם נתקיימו אלה:

(1)  מחזיק תעודת הסוג של כלי הטיס הגיש למנהל תעודת הצהרת התאמה כאמור בתקנה 48;

(2)  המנהל בדק ומצא כי כלי הטיס מתאים לתכן הסוג וכי הוא במצב כשיר לפעולה בטוחה.

מיום 25.2.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8179 מיום 25.2.2019 עמ' 2914

כלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת סוג בלבד לפי הפרק השישי

המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית לכלי טיס חדש המיוצר לפי תעודת סוג בלבד לפי הפרק השישי, אם נתקיימו אלה:

כלי טיס מיובא תק' תשע"ב-2012

76.  המנהל רשאי ליתן למבקש לגבי כלי טיס מיובא תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונה אם התקיימו כל אלה:

(1)  ניתנה על כלי הטיס תעודת סוג לפי תקנות 8 או 13;

(2)  הרשות המוסמכת במדינה שבה כלי הטיס רשום או היה רשום לאחרונה, אישרה, באמצעות תעודת כושר טיסה לייצוא, או מסמך מקביל לתעודת כושר טיסה לייצוא שאישר המנהל, כי כלי הטיס תואם את תעודת הסוג והוא במצב כשיר לפעולה בטוחה;

(3)  המנהל מצא כי כלי הטיס מתאים לתכן הסוג והוא במצב כשיר להפעלה בטוחה.

מיום 6.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 861

החלפת תקנה 76

הנוסח הקודם:

כלי טיס מיובא

76. המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית לכלי טיס מיובא אם ניתנה עליו תעודת סוג בהתאם לתקנה 13, אם המדינה שבה יוצר כלי הטיס אישרה, והמנהל מצא, כי כלי הטיס מתאים לתכן הסוג והוא במצב כשיר לפעולה בטוחה.

כלי טיס אחרים

77.  המנהל רשאי ליתן למבקש תעודת כושר טיסה סטנדרטית, או תעודת כושר טיסה סטנדרטית ראשונית, לכלי טיס שאינו מסוג כלי הטיס שהוראות תקנות 74 עד 76 חלות עליו, אם התקיימו כל אלה:

(1)   המבקש הראה להנחת דעתו של המנהל שכלי הטיס מתאים לתכן הסוג המאושר בתעודת סוג או בתעודת סוג – תוספת וכי הוא עונה על דרישות הוראות כושר אוירי הישימות;

(2)   כלי הטיס נבדק בדיקה כוללת של מצב ותפעול של רכיבי כלי הטיס ומערכותיו ונמצא כשיר לטיסה, בבדיקה שנעשתה על ידי אחד מאלה:

(א)   היצרן;

(ב)   המחזיק בתעודת מכון בדק כלי טיס;