נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (מכוני הסמכה), תשל"ט-1979

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

פרק ראשון: הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק שני: כללי

Go

4

סעיף 2

איסור הפעלה ללא רשיון

Go

4

סעיף 3

בקשה לרשיון

Go

4

סעיף 4

סירוב ליתן רשיון

Go

4

סעיף 5

תוקף הרשיון

Go

4

סעיף 6

ערר

Go

4

סעיף 7

הצגת הרשיון

Go

4

סעיף 8

העברת הרשיון

Go

4

סעיף 9

בקשה לקבלת הגדר נוסף או לשינוי בהגדר

Go

4

סעיף 9א

הסכמת המנהל לשינויים במכון בדק

Go

4

סעיף 10

סמכויות המנהל

Go

4

סעיף 11

סמכויות מפקח

Go

4

פרק שלישי: מכון בדק

Go

4

סעיף 12

בקשה לרשיון מכון בדק

Go

4

סעיף 13

הגדרי מכון הבדק

Go

5

סעיף 14

הגדר מוגבל

Go

5

סעיף 15

הגדר מוגבל ליצרן

Go

6

סעיף 16

רמת ביצוע עבודות

Go

6

סעיף 17

מבנים ומתקנים

Go

6

סעיף 18

צוות עובדי מכון הבדק

Go

6

סעיף 20

רשימת נושאי תפקידים אחראיים

Go

6

סעיף 21

שיטות ביקורת

Go

6

סעיף 22

עידכון חוברת תיאור מכון בדק

Go

7

סעיף 23

חומרים וציוד בדיקה

Go

7

סעיף 24

עידכון ספרות עזר

Go

7

סעיף 25

ביצוע העבודה  על ידי גורם חוץ

Go

7

סעיף 26

זכויות מחזיק הרשיון

Go

7

סעיף 27

אישור שמישות

Go

7

סעיף 28

ניהול רישומים ושמירתם

Go

7

סעיף 29

דיווח תקלות

Go

7

פרק רביעי: מכון הסמכה

Go

7

סעיף 30

בקשה לרשיון מכון הסמכה

Go

7

סעיף 31

מתן רשיון והגדרי מכון הסמכה

Go

8

סעיף 32

חובות מחזיק רשיון מכון הסמכה

Go

8

פרק חמישי: אחזקה עצמית

Go

8

סעיף 33

בקשה לרשיון אחזקה עצמית

Go

8

סעיף 34

הגדרים

Go

8

סעיף 35

חובות מחזיק הרשיון

Go

9

סעיף 36

זכויות מחזיק הרשיון

Go

9

פרק שישי: הוראות שונות

Go

9

סעיף 37

הוראות מעבר

Go

9

סעיף 38

ענשין

Go

9

סעיף 39

ביטולים

Go

9

תק' תשע"ג-2013


תקנות הטיס (מכוני הסמכה), תשל"ט-1979*

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית) (מכוני הסמכה), תשל"ט-1979

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הגדרות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אויוניקה" – המערכות החשמליות והאלקטרוניות ומערכות הרדיו והמכשירים בכלי טיס;

תק' תשע"ג-2013

           "אחזקה עצמית" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "אחזקה עצמית"

הנוסח הקודם:

"אחזקה עצמית" – פעולות תיקון, שינוי, אחזקה, ביקורת או שיפוץ של כלי טיס, מנועי כלי טיס, פרופלרים או ציוד תעופתי המתבצעות בכלי טיס הרשום על שם מבצע פעולות אלה או המופעל על ידו על פי היתר מאת המנהל;

תק' תשע"ג-2013

           "בדיקה כוללת של מצב ותפעול" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "בדיקה כוללת של מצב ותפעול"

הנוסח הקודם:

"בדיקה כוללת של מצב ותפעול" – כמשמעותה בתקנות התיעוד;

תק' תשע"ג-2013

           "המנהל" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך;

תק' תשע"ג-2013

           "כלי טיס" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "כלי טיס"

הנוסח הקודם:

"כלי טיס" – כלי או מיתקן המיועד או המשמש לטיסה באויר, למעט כלי טיס זעירים, כגון טיסנים וצעצועים, זולת אם קבע השר כי תקנות אלה יחולו על כלי טיס זעירים או סוג כלי טיס זעירים המסכנים את בטיחות הטיסה;

תק' תשע"ג-2013

           "כללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם" – (בוטלה);

מיום 14.2.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4317 מיום 14.2.1982 עמ' 602

החלפת הגדרת "כללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם"

הנוסח הקודם:

"כללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם" – ההוראות הכלולות בחלק 43 לפ.א.ר. שמילויין נדרש על ידי המנהל;

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "כללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם"

הנוסח הקודם:

"כללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם" – הוראות הפרק השביעי לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981;

תק' תשע"ג-2013

           "מכון בדק" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "מכון בדק"

הנוסח הקודם:

"מכון בדק" – מכון שבו עוסקים בתיקון, בשינוי, באחזקה, בביקורת או בשיפוץ של כלי טיס, מנועי כלי טיס, פרופלרים או ציוד תעופתי;

           "מפעיל" – מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית של כלי טיס שניתן לפי חוק רישוי שירותי תעופה, תשכ"ג-1963;

תק' תשע"ג-2013

           "מפקח" – מפקח שמונה לפי סעיף 94 לחוק הטיס, התשע"א-2011;

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

"מפקח" – מפקח שמונה לפי סעיף 10ג לחוק הטיס, 1927 94 לחוק הטיס, התשע"א-2011;

           "מכון הסמכה" – מכון בדק שהורשה, לפי תקנות אלה, לקיים מרכז הדרכה לצורך הסמכתם של טכנאים לבדק כלי טיס, או מפעיל שרשיון ההפעלה שניתן לו מאת שר התחבורה מתיר ניהולו של מרכז הדרכה כאמור;

           "נסיון מקצועי" – נסיון מקצועי בביצוע עבודות אחזקה, תיקון, שינוי או שיפוץ בשטח התמחותו המקצועית של טכנאי לבדק כלי טיס, המבוצעות בכלי טיס, מנוע או ציוד, או ביצוע תפקידי פיקוח או השגחה ישירה על ביצוע עבודות אלה או הדרכה בביצוע עבודות אלה;

תק' תשע"ג-2013

           "פ.א.ר" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "פ.א.ר"

הנוסח הקודם:

"פ.א.ר" – תקנות התעופה הפדראליות של ארצות-הברית של אמריקה שעותק מהן מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;

           "פרופלר" – פרופלר של כלי טיס;

תק' תשע"ג-2013

           "ציוד תעופתי" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "ציוד תעופתי"

הנוסח הקודם:

"ציוד תעופתי" – אבזר, מכשיר, מערכת או חלק אחר של כלי טיס;

תק' תשע"ג-2013

           "רשיון" – רשיון למכון הסמכה;

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

"רשיון" – רשיון למכון בדק, למכון הסמכה או רשיון אחזקה עצמית;

תק' תשע"ג-2013

           "רשיון טכנאי לבדק כלי טיס" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "רשיון טכנאי לבדק כלי טיס"

הנוסח הקודם:

"רשיון טכנאי לבדק כלי טיס" – רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 או סוג 1 ורשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או סוג 1 מוגבל שניתנו לפי תקנות הרישוי;

תק' תשע"ג-2013

           "שינוי גדול" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "שינוי גדול"

הנוסח הקודם:

"שינוי גדול" – שינוי שאינו מפורט במיפרטים של כלי טיס, של מנוע כלי טיס או של הפרופלר ואשר –

(1) עשוי לשנות באורח משמעותי משקל, איזון, חוזק מבנה, ביצועים, פעולת יחידת כוח, איפיוני טיסה או תכונות אחרות המשפיעות על כושר טיסה; או

(2) אינו מתבצע לפי נהלי עבודה מקובלים או בפעולות אלמנטריות;

תק' תשע"ג-2013

           "שינוי זעיר" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "שינוי זעיר"

הנוסח הקודם:

"שינוי זעיר" – שינוי שאינו שינוי גדול;

תק' תשע"ג-2013

           "תיקון גדול" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "תיקון גדול"

הנוסח הקודם:

"תיקון גדול" – תיקון אשר –

(1) אינו מתבצע לפי נהלי עבודה מקובלים או בפעולות אלמנטריות; או

(2) אם הוא מבוצע שלא כהלכה, עשוי לשנות באופן משמעותי משקל, איזון, חוזק מבנה, ביצועים, פעולת יחידת כוח, איפיוני טיסה או תכונות אחרות המשפיעות על כושר טיסה;

תק' תשע"ג-2013

           "תיקון זעיר" – (בוטלה);

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "תיקון זעיר"

הנוסח הקודם:

"תיקון זעיר" – תיקון שאינו תיקון גדול;

תק' תשע"ג-2013

           "תקנות הרישוי" – תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981;

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

החלפת ההגדרה "תקנות הרישוי"

הנוסח הקודם:

"תקנות הרישוי" – תקנות הטיס (רישוי לעובדי טיס), תשט"ז-1956, או תקנות אחרות שיבואו במקומן;

תק' תשע"ג-2013

           "תקנות התיעוד" – (בוטלה).

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

ביטול הגדרת "תקנות התיעוד"

הנוסח הקודם:

"תקנות התיעוד" – תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977.

פרק שני: כללי

איסור הפעלה ללא רשיון תק' תשע"ג-2013

2.    (א)  לא יפעיל אדם מכון הסמכה אלא על פי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון ולהגדרים המפורטים בו.

תק' תשע"ג-2013

           (ב)  לא יתחזה אדם ולא יפרסם בכל דרך שהיא, שהוא מחזיק ברשיון מכון הסמכה אם לא ניתן לו רשיון כאמור, או כי ברשיונו כלול הגדר שאינו כלול בו.

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714

2. (א) לא יפעיל אדם מכון בדק לצורך אספקת שירותים לאחר, או מכון הסמכה, ולא יעסוק באחזקה עצמית, אלא על פי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון ולהגדרים המפורטים בו.

(ב) לא יתחזה אדם ולא יפרסם בכל דרך שהיא, שהוא מחזיק ברשיון מכון בדק, מרכז הדרכה או אחזקה עצמית, מכון הסמכה אם לא ניתן לו רשיון כאמור, או כי ברשיונו כלול הגדר שאינו כלול בו.

בקשה לרשיון

3.    בקשה לרשיון תוגש למנהל בכתב ויפורטו בה כל אלה:

(1)  שם המבקש ומענו; היה המבקש תאגיד, יצורפו לבקשה העתקים של מסמכי ההתאגדות;

(2)  פירוט ההגדרים המבוקשים;

(3)  פרטים בדבר המספר המשוער של העובדים שהמבקש יעסיק ופירוט שטחי התמחותם המקצועית;

תק' תשע"ג-2013

(4)  כל מידע נוסף כנדרש בפרק הרביעי, הכל בהתאם לסוג הרשיון הנדרש.

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

(4) כל מידע נוסף כנדרש בפרקים השלישי, הרביעי או החמישי לתקנות אלה בפרק הרביעי, הכל בהתאם לסוג הרשיון הנדרש.

סירוב ליתן רשיון

4.    המנהל רשאי לסרב ליתן רשיון או הגדר אם לפי שיקול דעתו אין המערך הארגוני או המערך הטכני שהציע המבקש מבטיח עמידה בדרישות תקנות אלה.

תוקף הרשיון

5.    (א)  הרשיון יהא תקף כל עוד לא בוטל או הותלה בידי המנהל.

           (ב)  בוטל או הותלה הרשיון, יחזיר המחזיק בו את הרשיון למנהל תוך 10 ימים מהיום שבו נשלחה אליו הודעת המנהל בדבר ההתליה או הביטול.

ערר תק' תשע"ג-2013

6.    (בוטלה).

מיום 3.2.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

ערר

6. (א) הרואה עצמו נפגע על ידי סירוב המנהל ליתן רשיון או הגדר על פי תקנות אלה או על ידי ביטול רשיון או הגדר או התלייתם, רשאי לערור בפני שר התחבורה.

(ב) ערר כאמור בתקנת משנה (א) יוגש בכתב תוך 15 יום מיום מסירת החלטת המנהל לידי העורר; נשלחה הודעה בדבר החלטת המנהל בדואר רשום, יראוה כאילו נמסרה לידי העורר בתום 72 שעות משעת מסירתה לבית הדואר.

(ג) השר רשאי לקבל את הערר, לדחותו, לשנות את החלטת המנהל או להחזיר את הענין למנהל עם הוראות למתן החלטה מחדש.

הצגת הרשיון תק' תשע"ג-2013

7.    המחזיק ברשיון יציג לראווה את הרשיון וההגדרים שבו במקום נראה לעין במכון ההסמכה.

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

7. המחזיק ברשיון יציג לראווה את הרשיון וההגדרים שבו במקום נראה לעין במכון הבדק, במכון ההסמכה או במיתקן האחזקה העצמית, הכל לפי הענין במכון ההסמכה.

העברת הרשיון תק' תשע"ג-2013

8.    (א)  לא יעביר אדם רשיון לאחר בכל דרך שהיא ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל מכון הסמכה על פי הרשיון שניתן לו אלא לפי היתר בכתב ומראש מאת המנהל; נתן המנהל בכתב ומראש הסכמתו כאמור, יוחזר הרשיון למנהל לשם הכנסת השינוי הדרוש.

תק' תשע"ג-2013

           (ב)  ניתן רשיון למכון הסמכה לתאגיד, לא תועבר השליטה בתאגיד, אלא באישור בכתב ומראש מאת המנהל; לא ניתן האישור – בטל הרשיון.

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

8. (א) לא יעביר אדם רשיון לאחר בכל דרך שהיא ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל מכון בדק, מכון הסמכה או לעסוק באחזקה עצמית, הכל לפי הענין, מכון הסמכה על פי הרשיון שניתן לו אלא לפי היתר בכתב ומראש מאת המנהל; נתן המנהל בכתב ומראש הסכמתו כאמור, יוחזר הרשיון למנהל לשם הכנסת השינוי הדרוש.

(ב) ניתן רשיון למכון בדק, מכון הסמכה או אחזקה עצמית למכון הסמכה לתאגיד, לא תועבר השליטה בתאגיד, אלא באישור בכתב ומראש מאת המנהל; לא ניתן האישור – בטל הרשיון.

בקשה לקבלת הגדר נוסף או לשינוי בהגדר

9.    (א)  מחזיק ברשיון, המבקש להכניס שינוי בהגדר שברשיונו או המבקש לקבל הגדר נוסף, יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף מידע המתייחס למבנים, למיתקנים, לציוד הבדיקה, למערכי הידיעות, למבקרים ולצוות העובדים העומדים לרשותו לצורך ההגדר הנוסף המבוקש.

           (ב)  אישר המנהל את הבקשה, ימציא המבקש למנהל את הרשיון לשם הכנסת השינוי שאושר.

תק' תשע"ג-2013

9א.     (בוטלה).

מיום 27.8.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4020 מיום 27.8.1979 עמ' 1783

הוספת תקנה 9א

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

ביטול תקנה 9א

הנוסח הקודם:

הסמכת המנהל לשינויים במכון בדק

9א. (א) מחזיק הרשיון לא יבצע כל פעולה מהפעולות המנויות להלן אלא אם קיבל את הסכמת המנהל בכתב ומראש:

(1) העתקת מיבני מכון הבדק או מיתקניו ממקומם למקום אחר;

(2) הכנסת שינוי מהותי בשיטות פיקוח האיכות והביקורת;

(3) החלפת הממונה על פיקוח איכות וביקורת.

(ב) על מחזיק הרשיון להודיע בכתב ומראש למנהל על החלפתם של הממונה על האחזקה ושל המהנדס הראשי של מכון הבדק.

סמכויות המנהל תק' תשע"ג-2013

10.   המנהל רשאי לבטל את הרשיון או כל הגדר המצויין בו או להתלותם אם מצא כי מכון ההסמכה מופעל שלא בהתאם לתנאי הרשיון או שלא בהתאם להוראות תקנות אלה.

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

10. המנהל רשאי לבטל את הרשיון או כל הגדר המצויין בו או להתלותם אם מצא כי מכון הבדק, מכון ההסמכה או האחזקה העצמית מופעלים מכון ההסמכה מופעל שלא בהתאם לתנאי הרשיון או שלא בהתאם להוראות תקנות אלה.

סמכויות מפקח תק' תשע"ג-2013

11.   (א)  (בוטלה).

           (ב)  הודיע מפקח בכתב למחזיק הרשיון על ליקוי או על פגם שנתגלה במהלך הבקורת, יתוקן הליקוי או הפגם במהירות האפשרית, אלא אם קיבל מחזיק הרשיון ארכה בכתב לביצוע התיקון מאת המפקח או המנהל.

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

ביטול תקנת משנה 11(א)

הנוסח הקודם:

(א) מפקח רשאי להיכנס בכל עת למכון בדק, למכון הסמכה או למיתקן אחזקה עצמית על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות תקנות אלה.

תק' תשע"ג-2013

פרק שלישי: מכון בדק

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

ביטול פרק שלישי

לנוסח הפרק השלישי לפני ביטולו

בקשה לרשיון מכון בדק

12.   (א)  המבקש רשיון למכון בדק ימציא למנהל בכתב, לפי דרישתו, חוברת תיאור מכון הבדק שעליו מבוקש הרשיון; החוברת תכיל פרטים אלה:

(1)   סוגי השירותים שיוצעו לציבור;

(2)   המערך הארגוני המוצע;

(3)   עבודות הבדק שיבוצעו באמצעות קבלן שלא במסגרת מכון הבדק;

תק' תשמ"ו-1986

(4)   המבנים, המיתקנים וציוד הבדיקה העומדים לרשות המבקש כמפורט בתקנות 17 ו-23.

           (ב)  המבקש ימציא למנהל, לפי דרישתו, ספר עזר של נהלי עבודה ושל פיקוח איכות ובקורת שיכלול כל אלה:

(1)   נהלי עבודה ונהלי הוצאת אישורי שמישות ותגי שמישות לפי תקנה 27;

(2)   נהלי זיהוי ואיחסון חמרים וציוד תעופתי;

(3)   נוהל אחזקת ציוד בדיקה לפי תקנה 23;

(4)   נוהל עדכון ספרות עזר לפי תקנה 24;

(5)   נוהל רישום מסמכים לפי תקנה 28;

(6)   נוהל דיווח על תקלות לפי תקנה 29;

(7)   נוהל מינוי מבקרים;

(8)   נוהל המפרט את השיטות הנהוגות לאימון העובדים לרבות המבקרים ולעדכון הידע המקצועי שלהם;

(9)   נהלי פיקוח איכות וביקורת העונים על דרישות תקנה זו ועל דרישות תקנה 21.

           (ג)   המבקש ימציא למנהל, לפי דרישתו –

(1)   רשימת נושאי התפקידים הבכירים כמפורט בתקנה 20(א);

(2)   רשימת המבקרים המחזיקים ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס;

(3)   רשימת החותמים המוסמכים ודוגמת סימון החותמת שלהם.

מיום 27.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4934 מיום 27.5.1986 עמ' 922

(א) המבקש רשיון למכון בדק ימציא למנהל בכתב, לפי דרישתו, חוברת תיאור מכון הבדק שעליו מבוקש הרשיון; החוברת תכיל פרטים אלה:

(1) סוגי השירותים שיוצעו לציבור;

(2) המערך הארגוני המוצע;

(3) עבודות הבדק שיבוצעו באמצעות קבלן שלא במסגרת מכון הבדק;

(4) המבנים, המיתקנים וציוד הבדיקה העומדים לרשות המבקש כמפורט בתקנות 17 ו-25 ו-23.

הגדרי מכון הבדק

13.   אלה ההגדרים שהמנהל רשאי ליתן למכון בדק:

(1)   הגדר גוף כלי טיס:

(א)   סוג 1 - כלי טיס קלים במשקל של 5,700 ק"ג או פחות;

(ב)   סוג 2 - כלי טיס כבדים במשקל העולה על 5,700 ק"ג;

(2)   הגדר מנוע כלי טיס:

(א)   סוג 1 - מנועי בוכנה של 400 כוח סוס או פחות;

(ב)   סוג 2 - מנועי בוכנה מעל 400 כוח סוס;

(ג)    סוג 3 - מנועי טורבינת גז.

(3)   הגדר פרופלר:

(א)   סוג 1 - פרופלר בעל פסיעה קבועה או פרופלר שפסיעתו ניתנת לשינוי על הקרקע;

(ב)   סוג 2 - פרופלר בעל פסיעה משתנה.

(4)   הגדר רוטור;

(5)   הגדר רדיו:

(א)   סוג 1 - ציוד קשר לשידור ולקליטת אינפורמציה, כולל מערכות קשר-פנים, מגביר קול וקריאת ברירה (Selective calling);

(ב)   סוג 2 - ציוד ניווט אלקטרוני לביצוע ניווט בנתיב טיסה או בגישה לנחיתה, פרט לציוד מכ"ם;

(ג)    סוג 3 - ציוד מכ"ם, ציוד הפועל על עקרון של מכ"ם או על עקרון פעימות דופק;

(6)   הגדר מכשיר:

(א)   סוג 1 - מכשירים מכניים;

(ב)   סוג 2 - מכשירים חשמליים;

(ג)    סוג 3 - מכשירים ג'ירוסקופיים;

(ד)    סוג 4 - מכשירים אלקטרוניים;

(ה)   סוג 5 - מכשירי ניווט אינרציוני.

(7)   הגדר אבזר:

(א)   סוג 1 - אבזרים מכניים כגון: משאבות, קרבורטורים, כני נסע וחלקיהם, יחידות הידראוליות, יחידות פניאומטיות;

(ב)   סוג 2 - אבזרים חשמליים כגון: מתנעים חשמליים, וסתי מתח, מנועים חשמליים, גנרטורים, מגנטו, משאבות דלק חשמליות;

(ג)    סוג 3 - אבזרים אלקטרוניים, כגון: מגברים או וסתים אלקטרוניים של מערכות מיזוג אוויר, של מדחס גידוש ושל טמפרטורה.

הגדר מוגבל

14.   המנהל רשאי לתת למבקש הגדר מוגבל –

(1)   לסוג מסויים בלבד של גופי כלי טיס, מנועי כלי טיס, פרופלר, רוטור, ציוד רדיו, מכשיר או אבזר, בשלמותם או בחלקם;

(2)   לביצוע עבודה הדורשת ציוד וידע מיוחדים, כדלקמן:

(א)   בדיקות ללא הרס לפי סוג הבדיקה;

(ב)   תהליכים טכנולוגיים כמו ציפוי מתכות, טיפול תרמי וכיוצא באלה לפי סוג התהליך;

(ג)    ציוד חירום לפי סוג הציוד;

(ד)    ביצוע עבודות או תהליכים שיימצאו על ידי המנהל כראויים להוצאת הגדר מיוחד.

הגדר מוגבל ליצרן

15.   המנהל רשאי ליתן רשיון למכון בדק ובו הגדר מוגבל ליצרן המחזיק באחת התעודות המפורטות להלן, בלי שהמבקש יידרש להמציא מסמכים או הוכחות נוספות על אלה שהמציא לשם קבלת התעודה:

(1)   תעודת סוג כאמור בפרק השני לתקנות התיעוד - בתנאי שברשותו של היצרן מערכת ביקורת לייצר כאמור בתקנות 43 ו-44 לתקנות התיעוד;

(2)   תעודת ייצור כאמור בפרק השביעי לתקנות התיעוד;

(3)   תעודת יצרן חלקים כאמור בפרק העשירי לתקנות התיעוד;

(4)   אישור פריט אווירונוטי (אפ"א) כמפורט בפרק הארבעה-עשר לתקנות התיעוד.

רמת ביצוע עבודות תק' תשמ"ב-1982 תק' תשנ"א-1991

16.   כל פעולה שתבוצע במכון בדק שניתן לגבי רשיון לפי תקנות אלה במהלך האחזקה, השיפוץ או השינוי של כלי טיס, מנועי כלי טיס, פרופלרים או ציוד תעופתי שיבוצעו במכון הבדק, תבוצע בהתאם לכללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם כפי שקבע המנהל.

מיום 14.2.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4317 מיום 14.2.1982 עמ' 602

16. כל פעולה שתבוצע במכון בדק שניתן לגבי רשיון לפי תקנות אלה במהלך האחזקה, השיפוץ או השינוי של כלי טיס, מנועי כלי טיס, פרופלרים או ציוד תעופתי שיבוצעו במכון הבדק, תבוצע בהתאם לכללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם, להוראות היצרן, לנהלי עבודה תקינים הנהוגים בתעשיה, לספר העזר של נהלי עבודה ושל פיקוח איכות וביקורת של מכון הבדק, או בהתאם לכל שיטה אחרת שהציע מחזיק הרשיון למנהל ונמצאה מקובלת עליו.

מיום 16.5.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5356 מיום 16.5.1991 עמ' 867

16. כל פעולה שתבוצע במכון בדק שניתן לגבי רשיון לפי תקנות אלה במהלך האחזקה, השיפוץ או השינוי של כלי טיס, מנועי כלי טיס, פרופלרים או ציוד תעופתי שיבוצעו במכון הבדק, תבוצע בהתאם לכללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם כפי שקבע המנהל.

מבנים ומתקנים תק' תשנ"א-1991

17.   לרשות המחזיק ברשיון יעמדו, להנחת דעתו של המנהל, כל אלה:

(1)   מיבנים ומיתקנים המתאימים לביצוע העבודות הכלולות בהגדרים המבוקשים או המפורטים ברשיון העונים על כל דרישות נהלי עבודה תקינים הנהוגים בתעשיה;

(2)   מיבנים ומיתקנים המתאימים לאיחסון נאות של חומרים, חלקים וחלפים ולהגנה עליהם; סדרי האחסנה חייבים להיות כאלה שיבטיחו הפרדה ברורה ומוחלטת בין חלקים שמישים לבין חלקים בלתי שמישים;

(3)   מיתקנים וסידורים הולמים לאיחסון נאות והגנה על חלקים ותת-מיכללים בכל שלבי ביצוע העבודה, בפני אבק, חום, גופים זרים, לחות ופגעים סביבתיים אחרים; במבנים ובמיתקנים יהיו תאורה ואיוורור מספיקים ומיתקני פיקוח על טמפרטורה, אבק ולחות כנדרש לביצוע נאות של העבודה ולשמירה על בריאותם, ערנותם ויעילותם של העובדים;

(4)   סידורים מיוחדים בתוך המבנים והמיתקנים כגון מחיצות, סידורים להפרדה, גגות, סידורים לאיוורור ולניקוז, וכל סידור נוסף אחר שהמנהל ימצא דרוש לביצוע העבודות על ידי מחזיק הרשיון;

תק' תשס"ב-2002

(5)   מוסך המתאי לאחסונו של אחד, לפחות, מכלי הטיס הכבדים ביותר מתוך קבוצת כלי הטיס הכלולה בהגדר.

מיום 16.5.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5356 מיום 16.5.1991 עמ' 867

17. לרשות מחזיק ברשיון יעמדו כל אלה: לרשות המחזיק ברשיון יעמדו, להנחת דעתו של המנהל, כל אלה:

מיום 11.6.2003

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 816

הוספת פסקה 17(5)

צוות עובדי מכון הבדק

18.   (א)  צוות העובדים שיועסק במכון הבדק יהא במספר וברמה מקצועית התואמים את העבודות ותהליכי הביקורת שלגביהם ניתן ההגדר ואת דרישות הפיקוח על עבודות אלה.

           (ב)  עובד מכון בדק האחראי ישירות לפיקוח על פעולות אחזקה, שיפוץ, תיקון או שינוי או המועסק בביקורת פעולות אלה, יחזיק ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס תקף ובו הגדר מתאים, או באישור מיוחד מאת המנהל המסמיך אותו כחותם מוסמך כאמור בתקנה 19.

           (ג)   המחזיק ברשיון ובו הגדר מוגבל לעבודות מיוחדות, יעסיק עובדים בעלי ידע ונסיון מספיקים באותן עבודות שלגביהן ניתן ההגדר; ידע ונסיון כאמור יהיו מבוססים על הדרכה סדירה במפעל ייצור מתאים או על ותק בעבודה מעשית בסוג הפריט או בביצוע התהליך הנדון.

תק' תשע"ג-2013

19.   (בוטלה).

מיום 3.2.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

ביטול תקנה 19

הנוסח הקודם:

חותם מוסמך

19. (א) המחזיק ברשיון רשאי לבקש מהמנהל לאשר מינוי עובד של מכון הבדק כחותם מוסמך בכל אחת מאלה:

(1) העבודה שביצועה טעון אישור חותם מוסמך מצריכה התמחות בשטח ייחודי מוגבל שאינו מצדיק מתן הגדר נפרד;

(2) העבודה כלולה בהגדרים שברשיון מכון הבדק וביצועה טעון אישור מחזיק ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס בעל הגדר מתאים, אולם טרם ניתן הגדר מתאים לטכנאי לבדק כלי טיס באותו מכון בדק.

(ב) המבקש אישור למינוי אדם כחותם מוסמך יגיש בקשה למנהל ויציין בה כל אלה:

(1) הרקע לבקשה;

(2) תיאור הסמכויות המוצעות;

(3) תפקיד העובד בביצוע העבודה המסויימת;

(4) תיאור הכשרתו ונסיונו של האדם המוצע בביצוע העבודה האמורה;

(5) החזיק העובד ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס - סוג הרשיון ופרטיו.

(ג) אישר המנהל חותם מוסמך, ייכלל שמו ברשימת החותמים המוסמכים המתארת את סמכויות החותמים המוסמכים.

(ד) מי שהמנהל אישר כחותם מוסמך לפני תחילתן של תקנות אלה, רואים אותו כמי שאושר לפי תקנה זו.

רשימת נושאי תפקידים אחראיים

20.   (א)  בידי המחזיק ברשיון תימצא רשימה מעודכנת של נושאי תפקידים אחראיים (להלן - הרשימה); הרשימה תכלול את שמות מנהלי העבודה וראשי המחלקות, שמות המועסקים בפיקוח איכות ובקורת ושמות המנהלים האדמיניסטרטיביים.

           (ב)  המחזיק ברשיון ינהל כרטסת אישית של כל העובדים במכון הבדק ששמם מופיע ברשימה; הכרטסת תכיל את הפרטים הבאים לגבי כל עובד:

(1)   תפקידו הנוכחי והיקף תעסוקתו - בקווים כלליים;

(2)   משך נסיונו בסוג העבודה שהוא מבצע;

(3)   פרטי תעסוקתו הקודמת, תוך ציון תפקידים, מקומות עבודה ותאריכים;

(4)   סוג רשיון טכנאי לבדק כלי טיס שברשותו וההגדרים המפורטים בו.

           (ג)   המחזיק ברשיון יעדכן את הרשימה והכרטסת אם אירע אחד מאלה:

(1)   הופסקה העסקתו של עובד ששמו כלול ברשימה;

(2)   התחילה העסקתו של עובד שיש לכלול את שמו ברשימה;

(3)   חל שינוי מהותי בתפקיד של עובד ששמו כלול ברשימה.

           (ד)  המחזיק ברשיון לא יעסיק עובד הנושא באחריות כוללת לביצוע פעולות אחזקה או שינויים ששמו אינו כלול ברשימה.

שיטות ביקורת

21.   לרשותו של המחזיק ברשיון תעמוד מערכת פיקוח איכות ובקורת שתבטיח כל אלה:

(1)   בקיאות המבקרים, בהתאם לשטח פעולתם, בכל השיטות והציוד המיועדים לביצוע בדיקת האיכות או הכושר האווירי של המוצר המבוקר;

(2)   כל המיפרטים וההוראות העדכניים המתייחסים לאפיצות, הגבלות ותהליכים הנוגעים למוצר או לחלק הנבדק יעמדו לרשות המבקרים;

(3)   מיומנות המבקרים בשימוש בעזרי הביקורת השונים; כאשר המבקרים משתמשים בשיטת ביקורת מגנטית, פלאורוסצנטית או שיטת ביקורת מיוחדת אחרת - עליהם להיות מיומנים בשימוש באותה שיטה ובפיענוח הליקויים המתגלים באמצעותה;

(4)   קיומה של שיטה בדוקה של ביקורת החמרים הנכנסים למכון הבדק;

(5)   קיומה של שיטת ביקורת מוקדמת של המוצר או הפריט המתקבל לביצוע כל עבודה בו למטרת גילוי פגמים או ליקויים; תוצאות בדיקה בהתאם לפסקה זו יש לרשום בטופס בדיקה מוקדמת;

(6)   קיומה של שיטה המבטיחה שלפני ביצוע כל עבודה בכלי טיס, מנוע כלי טיס או חלקיהם שהיו מעורבים בתאונה תבוצע בדיקה יסודית לגילוי נזקים נסתרים; תוצאות הבדיקה תרשמנה בטופס בדיקה המיועד לכך.

עידכון חוברת תיאור מכון בדק

22.   (א)  המחזיק ברשיון יעדכן את חוברת תיאור מכון הבדק האמורה בתקנה 12(א).

תק' תשמ"ב-1982

           (ב)  המחזיק ברשיון יעדכן את ספר העזר של נהלי עבודה ושל פיקוח איכות וביקורת האמור בתקנה 12(ב) וישמור אותו במצב מעודכן בכל עת.

           (ג)   המנהל רשאי לפטור את המחזיק ברשיון מהצורך למלא אחר הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

מיום 14.2.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4317 מיום 14.2.1982 עמ' 602

(ב) המחזיק ברשיון יעדכן את ספר העזר של נהלי עבודה ושל פיקוח איכות וביקורת האמור בתקנה 12(ב) וישמור אותו במצב מעודכן בכל עת.

חומרים וציוד בדיקה

23.   (א)  לרשותו של המחזיק ברשיון יעמדו חמרים, חלפים, ציוד, מיתקני בדיקה, מכשירי בדיקה וכלי עבודה מתאימים ומספיקים לביצוע יעיל של העבודות הכלולות בהגדרים המפורטים ברשיון.

           (ב)  הציוד ומיתקני הבדיקה במכון יהיו אלה המומלצים על ידי יצרן הפריט שעליו מבוצעת העבודה או שווי ערך להם.

תק' תשמ"ו-1986

           (ג)   המחזיק ברשיון יוודא שציוד הבדיקה ומיתקני הבדיקה ייבדקו ויתוחזקו בתדירות נאותה כדי שדיוק הכיול שלהם יתאים לתקנים המומלצים בידי היצרן.

           (ד)  החמרים וציוד הבדיקה יימצאו במכון הבדק זולת אם הם משמשים לביצוע תהליכי עבודה בידי גורם חוץ.

מיום 27.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4934 מיום 27.5.1986 עמ' 923

החלפת תקנת משנה 23(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) המחזיק ברשיון יבצע בתדירות נאותה אחזקה של ציוד הבדיקה ושל מיתקני הבדיקה על מנת לוודא דיוק הכיול שלהם.

עידכון ספרות עזר

24.   המחזיק ברשיון יחזיק ברשותו את כל ספרי העזר, ההוראות ועלוני השירות המוצאים על ידי היצרנים לגבי פריטים המתוחזקים, המשופצים או העוברים שינוי במכון הבדק ויעדכן אותם.

ביצוע העבודה  על-ידי גורם חוץ תק' תשנ"א-1991

25.   המחזיק ברשיון יהא אחראי לבדיקת שמישותו של פריט שביצוע העבודה בו או חלק ממנה נמסר על ידי המחזיק ברשיון לגורם חוץ, אלא אם גורם החוץ מחזיק אף הוא ברשיון ובו הגדר מתאים או מחזיק ברשיון מכון בדק שניתן על ידי הרשות המתאימה במדינת חוץ והוכר על ידי המנהל או אם נחתם הסכם להכרה הדדית במכוני בדק בין מדינת ישראל לבין אותה מדינת חוץ.

מיום 16.5.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5356 מיום 16.5.1991 עמ' 867

25. המחזיק ברשיון יהא אחראי לבדיקת שמישותו של פריט שביצוע העבודה בו או חלק ממנה נמסר על ידי המחזיק ברשיון לגורם חוץ, אלא אם גורם החוץ מחזיק אף הוא ברשיון ובו הגדר מתאים או מחזיק ברשיון מכון בדק שניתן על ידי הרשות המתאימה במדינת חוץ והוכר על ידי המנהל או אם נחתם הסכם להכרה הדדית במכוני בדק בין מדינת ישראל לבין אותה מדינת חוץ.

זכויות מחזיק הרשיון

26.   (א)  המחזיק ברשיון זכאי, בהתאם להגדרים המפורטים בו, לבצע בשטח מכון הבדק כל אלה:

(1)   לתחזק, לשפץ, לתקן, לערוך בקורת או לבצע שינוי בגוף כלי הטיס, מנועי כלי טיס, פרופלרים או ציוד תעופתי, בשלמותם או בחלקם;

(2)   לאשר את שמישותו של כל פריט לאחר ביצוע אחזקה, שיפוץ, תיקון, ביקורת או שינוי בו ולהחזירו לשירות;

(3)   לבצע בדיקה כוללת של מצב ותפעול של כלי טיס.

           (ב)  המחזיק ברשיון זכאי, בהתאם להגדרים המפורטים בו, לתחזק, לתקן, לערוך ביקורת על כל פריט, לשפצו או לבצע שינוי בו גם מחוץ לשטח מכון הבדק, אם נתקיימו כל אלה:

(1)   העבודה מתבצעת באותה צורה ובאותה רמת ביצוע כמו בשטח מכון הבדק עצמו;

(2)   כוח האדם, ציוד הבדיקה, החמרים והנתונים הטכניים הדרושים לביצוע העבודה נמצאים במקום;

(3)   נהלי פיקוח איכות וביקורת של מכון הבדק כוללים נהלים לעבודה מחוץ לשטח מכון הבדק.

           (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לא יאשר מחזיק הרשיון את כשרו האווירי של פריט שבוצע בו תיקון גדול או שינוי גדול שלא בהתאם לנתונים טכניים שאישר המנהל.

אישור שמישות

27.   (א)  המחזיק ברשיון לא יתן אישור שמישות או תג שמישות לכלי טיס, מנועי כלי טיס, פרופלרים או ציוד תעופתי שעברו אחזקה, שיפוץ או שינוי, אלא אם נתקיימו שניים אלה:

(1)   הפריט שלגביו מבוקש האישור או התג נבדק על ידי מבקר מוסמך;

(2)   מסמכי האחזקה, השיפוץ או השינוי נחתמו כנדרש.

           (ב)  אישור שמישות או תג שמישות יינתנו כאמור בתקנת משנה (א) לאחר סיום ביצוע האחזקה, השיפוץ או השינוי.

ניהול רישומים ושמירתם תק' תשמ"ו-1986

28.   המחזיק ברשיון ינהל רישומים ומסמכים המפרטים את עבודות האחזקה, השיפוץ והשינוי, וישמרם, הכל כאמור בתקנה 136 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1982; הרישומים והמסמכים כאמור יכללו את שמות מבצעי העבודה ושמות המבקרים.

מיום 27.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4934 מיום 27.5.1986 עמ' 923

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

רישומים ומסמכי העבודה

28. המחזיק ברשיון ינהל רישומים ומסמכים המפרטים את עבודות האחזקה, השיפוץ והשינוי; הרישומים והמסמכים יכללו את שמות מבצעי העבודה ושמות המבקרים ויישמרו במשך שנתיים לפחות.

דיווח תקלות

29.   (א)  המחזיק ברשיון ידווח למנהל, באופן שיורה המנהל, על כל תקלה רצינית או על מצב של ליקוי חוזר הפוגע בכושר הטיסה של כלי הטיס או מנועו, הפרופלר או כל חלק מהם; דיווח זה יוגש למנהל תוך שבעים ושתים שעות מעת גילוי התקלה או הליקוי החוזר; במקרה שקרתה תקלה אשר כמותה עלולה לגרום לסכנה מיידית לבטיחות הטיסה של כלי טיס אחרים מאותו סוג - יוגש הדיווח למנהל לאלתר.

           (ב)  דיווח המחזיק ברשיון על תקלה או על ליקוי לפי תקנות 64 עד 66 לתקנות התיעוד, או לפי דין אחר, יהא פטור מחובת דיווח לפי תקנת משנה (א).

פרק רביעי: מכון הסמכה

בקשה לרשיון מכון הסמכה

30.   לבקשה לרשיון מכון הסמכה יצרף המבקש מסמך המפרט כל אחת מאלה:

(1)   השיטות והנהלים הנהוגים במרכז ההדרכה של המכון לענינים אלה:

תק' תשע"ג-2013

(א)   (נמחקה);

(ב)   קביעת הנסיון המקצועי והוכחת כושר הביצוע של עובדי מכון הבדק או המפעיל;

(ג)    שמירת רמת הידע של עובדי מכון הבדק או המפעיל;

תק' תשע"ג-2013

(ד)    (נמחקה);

תק' תשע"ג-2013

(2)   (נמחקה);

(3)   שמות הבוחנים, פירוט הסמכותיהם, רשיונותיהם, הגדריהם ונסיונם המקצועי;

תק' תשע"ג-2013

(4)   (נמחקה).

מיום 3.2.2014

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

30. לבקשה לרשיון מכון הסמכה יצרף המבקש מסמך המפרט כל אחת מאלה:

(1) השיטות והנהלים הנהוגים במרכז ההדרכה של המכון לענינים אלה:

(א) הקניית ידע מקצועי לצורך קבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל וסוג 1 מוגבל;

(ב) קביעת הנסיון המקצועי והוכחת כושר הביצוע של עובדי מכון הבדק או המפעיל;

(ג) שמירת רמת הידע של עובדי מכון הבדק או המפעיל;

(ד) הוצאה וחידוש של רשיונות טכנאים לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל וסוג 1 מוגבל;

(2) ההגדרים שיפורטו ברשיונות טכנאים לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל וסוג 1 מוגבל ומערכי הידיעות הדרושים לשם קבלת הגדרים אלה;

(3) שמות הבוחנים, פירוט הסמכותיהם, רשיונותיהם, הגדריהם ונסיונם המקצועי;

(4) שמות העובדים של מבקש הרשיון שיוסמכו לחתום בשם מנהל מכון ההסמכה על המלצה ובקשה למתן רשיונות לטכנאים לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל וסוג 1 מוגבל, לרבות הודעה על שינוי רשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל, על הוספת הגדרים בו ועל הודעה על חידושו.

מתן רשיון והגדרי מכון הסמכה

31.   (א)  לא יתן המנהל למבקש רשיון מכון הסמכה והגדר מההגדרים המנויים בתקנת משנה (ב) אלא אם מרכז ההדרכה של המבקש עונה על צרכי ההדרכה וההסמכה שנקבעו בתקנות אלה לצורך מתן הרשיון ולצורך מתן ההגדר המבוקש.

           (ב)  המנהל רשאי לתת למכון הסמכה הגדר כלי טיס, הגדר מנוע, הגדר ציוד והגדר תהליכים בשטחי ההתמחות המקצועית הבאים:

(1)   מבנה כלי טיס ומערכותיו;

(2)   מנוע של כלי טיס ומערכותיו;

(3)   אבזרי כלי טיס או מנוע;

(4)   חשמל ומכשירים;

(5)   רדיו-אלקטרוניקה;

(6)   אויוניקה;

(7)   בדיקות ותהליכים מיוחדים.

חובות מחזיק רשיון מכון הסמכה תק' תשמ"ו-1986

32.     מחזיק ברשיון מכון הסמכה ימלא אחר כל אלה:

(1)   יבצע את ההדרכה הדרושה לקבלת ההגדרים ויערוך מבחנים בנושאי ההדרכה, הכל בהתאם לנהלי ההדרכה ולמערכי הידיעות שאישר המנהל;

תק' תשע"ג-2013

(2)   (נמחקה);

(3)   יקבל אישור מראש מאת המנהל על כל שינוי משמעותי בשיטות ובנהלי מרכז ההדרכה שלו או במערכי הידיעות של כל אחד מההגדרים המפורטים ברשיון מכון ההסמכה;

תק' תשע"ג-2013

(4)   (נמחקה);

מיום 27.5.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4934 מיום 27.5.1986 עמ' 923

32. (א) מחזיק ברשיון מכון הסמכה ימלא אחר כל אלה:

(1) יבצע את ההדרכה הדרושה לקבלת ההגדרים ויערוך מבחנים בנושאי ההדרכה, הכל בהתאם לנהלי ההדרכה ולמערכי הידיעות שאישר המנהל;

(2) יעביר למנהל הודעה ובקשה לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל בגין עובד המכון שעמד בדרישות תקנות אלה ותקנות הרישוי;

(2) יעביר למנהל, לגבי עובד המכון שעמד בדרישות תקנות אלה ותקנות הרישוי בקשה לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל, בצירוף המלצתו;

(3) יקבל אישור מראש מאת המנהל על כל שינוי משמעותי בשיטות ובנהלי מרכז ההדרכה שלו או במערכי הידיעות של כל אחד מההגדרים המפורטים ברשיון מכון ההסמכה;

(4) יודיע למנהל על כל אלה:

(א) שינוי ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל שהכניס מנהל מכון ההסמכה ברשיון עובד מכון בדק או מפעיל, הכל לפי הענין, לרבות תוספת הגדר ברשיון כאמור;

(ב) חידוש רשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל של עובד מכון הבדק או המפעיל, הכל לפי הענין.

מיום 3.2.2014

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

32. מחזיק ברשיון מכון הסמכה ימלא אחר כל אלה:

(1) יבצע את ההדרכה הדרושה לקבלת ההגדרים ויערוך מבחנים בנושאי ההדרכה, הכל בהתאם לנהלי ההדרכה ולמערכי הידיעות שאישר המנהל;

(2) יעביר למנהל, לגבי עובד המכון שעמד בדרישות תקנות אלה ותקנות הרישוי בקשה לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל, בצירוף המלצתו;

(3) יקבל אישור מראש מאת המנהל על כל שינוי משמעותי בשיטות ובנהלי מרכז ההדרכה שלו או במערכי הידיעות של כל אחד מההגדרים המפורטים ברשיון מכון ההסמכה;

(4) יודיע למנהל על כל אלה:

(א) שינוי ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל שהכניס מנהל מכון ההסמכה ברשיון עובד מכון בדק או מפעיל, הכל לפי הענין, לרבות תוספת הגדר ברשיון כאמור;

(ב) חידוש רשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל של עובד מכון הבדק או המפעיל, הכל לפי הענין.

תק' תשע"ג-2013

פרק חמישי: אחזקה עצמית

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

ביטול פרק חמישי

לנוסח הפרק החמישי לפני ביטולו

בקשה לרשיון אחזקה עצמית

33.   (א)  המבקש רשיון אחזקה עצמית ימציא למנהל, לפי דרישתו, כל אלה:

(1)   פרטים על המבנים, המיתקנים וציוד הבדיקה העומדים לרשותו כמפורט בתקנות 17 ו-23;

(2)   פרטים בדבר כלי הטיס שיאוחזקו על ידי המבקש;

(3)   ספר עזר של נהלי עבודה ושל פיקוח איכות וביקורת, שיכלול כל אלה:

(א)   נהלי עבודה ונהלי הוצאת אישורי שמישות ותגי שמישות לפי תקנה 27;

(ב)   נהלי זיהוי ואחסון חמרים וציוד תעופתי;

(ג)    נהלי אחזקה של ציוד בדיקה לפי תקנה 23;

(ד)    נהלי עדכון ספרות עזר לפי תקנה 24;

(ה)   נוהל רישום מסמכים לפי תקנה 28;

(ו)    נוהל דיווח תקלות לפי תקנה 29;

(ז)    נוהל מינוי מבקרים;

(ח)   נוהל המפרט את השיטות הנהוגות לאימון העובדים, לרבות המבקרים, ולעדכון הידע המקצועי שלהם;

(ט)   נהלי פיקוח איכות וביקורת לפי תקנה 21.

(4)   רשימת נושאי התפקידים הטכניים הבכירים.

           (ב)  המנהל רשאי לפטור מבקש רשיון אחזקה עצמית ממילוי אחר הוראות תקנת משנה (א), כולן או מקצתן.

הגדרים

34.   המנהל רשאי ליתן למבקש רשיון אחזקה עצמית הגדרים כמפורט בתקנות 13 ו-14, כולם או מקצתם.

חובות מחזיק הרשיון

35.   (א)  רמת ביצוע עבודות האחזקה העצמית תהיה כנדרש בתקנה 16.

           (ב)  המבנים והמיתקנים שיעמדו לרשות המחזיק ברשיון יהיו כנדרש בתקנה 17.

           (ג)   צוות העובדים שיועסק על ידי מחזיק הרשיון יהיה במספר וברמה מקצועית התואמים את עבודות ותהליכי הביקורת שלגביהם ניתנו ההגדרים ואת דרישות הפיקוח על ביצוע עבודות אלה.

           (ד)  עובד המועסק על ידי המחזיק ברשיון כאחראי ישירות לפיקוח על עבודות אחזקה, שיפוץ, תיקון או שינוי, או המועסק בביקורת פעולות אלה, יחזיק ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס תקף ובו הגדר מתאים.

           (ה)  תנוהל כרטסת אישית של כל העובדים המועסקים על ידו שתכיל את הפרטים הנדרשים בתקנה 20(ב) ו-(ג).

           (ו)   שיטות הביקורת שיופעלו על ידי מחזיק הרשיון יהיו כמפורט בתקנה 21.

           (ז)   חובת עדכון שוטף של ספרי העזר של נהלי העבודה ושל פיקוח איכות וביקורת כנדרש בתקנה 22.

           (ח)  החמרים וציוד הבדיקה שישמשו את המחזיק ברשיון יהיו כנדרש בתקנה 23.

           (ט)  ספרות העזר שתעמוד לרשות המחזיק ברשיון וחובת העדכון יהיו כנדרש בתקנה 24.

           (י)   אישור השמישות יהיה כנדרש בתקנה 27.

           (יא) ניהול הרישומים ומסמכי העבודה יהיה כנדרש בתקנה 28.

           (יב) חובת הדיווח למנהל על תקלות תהיה כנדרש בתקנה 29.

זכויות מחזיק הרשיון

36.   (א)  המחזיק ברשיון אחזקה עצמית זכאי, בהתאם להגדרים המפורטים בו, לבצע כל אלה:

(1)   לאחזק, לשפץ, לתקן, לערוך ביקורת או לבצע שינוי בגוף כלי הטיס, מנועי כלי הטיס,פרופלרים או ציוד תעופתי של מחזיק הרשיון, בשלמותם או בחלקם;

(2)   לאשר את שמישותו של כל פריט לאחר ביצוע אחזקה, שיפוץ, תיקון, ביקורת או שינוי בו, ולהחזירו לשירות;

(3)   לבצע בדיקה כוללת של מצב ותפעול של כלי טיס.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יאשר מחזיק הרשיון את כשרו האווירי של פריט שבוצע בו תיקון גדול או שינוי גדול שלא בהתאם לנתונים טכניים שאישר המנהל.

תק' תשע"ג-2013

פרק שישי: הוראות שונות

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 715

ביטול פרק שישי

לנוסח הפרק השישי לפני ביטולו

הוראות מעבר

37.   (א)  אדם שערב תחילתן של תקנות הטיס (מכוני בדק לכלי טיס, חלקיהם וציוד תעופתי), תשל"ז-1977, החזיק ברשיון מכון בדק, יראו אותו כאילו הוא מחזיק ברשיון מכון בדק לפי תקנות אלה.

           (ב)  אדם שערב תחילתן של תקנות אלה החזיק בתעודת הסמכה למכון בדק לעניין תקנות 100ב ו-105ב לתקנות הרישוי, או בתעודת בית מלאכה שניתנה לו לפי תקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית), תשכ"א-1961, יראו אותו כאילו הוא מחזיק ברשיון מכון הסמכה או ברשיון לאחזקה עצמית, הכל לפי הענין.

ענשין תק' תש"ם-1980

38.   העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 1000 שקלים או שניהם כאחד.

מיום 22.4.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4113 מיום 22.4.1980 עמ' 1397

38. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות 1000 שקלים או שניהם כאחד.

ביטולים

39.   תקנות הטיס (מכוני בדק לכלי טיס, חלקיהם וציוד תעופתי), תשל"ז-1977, ותקנה 24(א)(2) לתקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית), תשכ"א-1961 - בטלות.

י' בשבט תשל"ט (7 בפברואר 1979)                       חיים לנדאו

                                                                                                שר התחבורה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ט מס' 3967 מיום 5.4.1979 עמ' 950.

תוקנו ק"ת תשל"ט מס' 4020 מיום 27.8.1979 עמ' 1783 – תק' תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם מס' 4113 מיום 22.4.1980 עמ' 1397 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"ב מס' 4317 מיום 14.2.1982 עמ' 602 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ו מס' 4934 מיום 27.5.1986 עמ' 922 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשנ"א מס' 5356 מיום 16.5.1991 עמ' 867 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 816 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן 12 חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 714 – תק' תשע"ג-2013; $$$ ר' תקנות 14, 15 לענין תחילה והוראות מעבר.

14. (א) תחילתן של תקנות אלה תהיה כמפורט להלן:

  (1) תקנה 5 ותקנה 11 לעניין תקנה 19 לתקנות העיקריות – ביום פרסומן (להלן – יום הפרסום);

  (2) תקנות 12 ו-13 – שנה מיום הפרסום;

  (3) תקנות 1 עד 4 ו-6 עד 11 –

   (א) לגבי מי שברישיונו להפעלת מכון בדק מפורט הגדר גוף כלי טיס או הגדר מנוע כלי טיס, אחד או יותר, שביום הפרסום הוא הגוף המוסמך לביצוע פעולות בדק לגבי אווירון המופעל לפי הפרק השלושה עשר לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (להלן – תקנות ההפעלה) – עשרים וארבעה חודשים מיום הפרסום;

   (ב) לגבי מי שברישיונו להפעלת מכון בדק מפורט הגדר גוף כלי טיס או הגדר מנוע כלי טיס, אחד או יותר, שביום הפרסום הוא הגוף המוסמך לביצוע פעולות בדק לגבי אווירון זעיר, כהגדרתו בתקנות ההפעלה, בלבד או שהוא הגוף המוסמך לבצע פעולות בדק לגבי דאון, כהגדרתו בתקנות ההפעלה, בלבד – ארבעים ושניים חודשים מיום הפרסום;

   (ג) לגבי בעל רישיון להפעלת מכון בדק שלא כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) – שלושים ושישה חודשים מיום הפרסום;

  (4) על אף האמור בפסקה (3), לעניין מי שקיבל רישיון להפעלת מכון בדק לפי תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג-2012 (להלן – תקנות המכונים), לאחר יום הפרסום ולעניין בעל רישיון להפעלת מכון בדק שקיבל רישיון מחדש לפי תקנות המכונים, בתוך התקופה הנקובה בפסקה (3)(א) עד (ג), לפי העניין, תהיה תחילתן של תקנות 1 עד 4 ו-6 עד 11 – ביום קבלת הרישיון.

 (ב) בעל רישיון כאמור בתקנת משנה (א)(3)(א) עד (ג) יגיש בקשה לקבלת רישיון מחדש לפי תקנות המכונים, שישה חודשים לפחות לפני מועד תחילת תקנות אלה לגביו, לפי העניין.

15. (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 14 לתקנות אלה, מפעיל אווירי בהפעלה מסחרית שהחזיק ברישיון לאחזקה עצמית לפי התקנות העיקריות לפני יום הפרסום, יראוהו מיום הפרסום כבעל רישיון מכון בדק לפי התקנות העיקריות, המוגבל ברישיונו, לפי סעיף 22(ב)(3) לחוק, לבצע פעולות בדק רק בכלי טיס הרשומים על שמו.

 (ב) טייס שהוא בעלו הרשום של כלי טיס שנרשם לפי תקנה 12(ב) או (ג) לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973, שניתן לו רישיון אחזקה עצמית לפי התקנות העיקריות שביום הפרסום עמד בתוקפו, יראוהו מיום הפרסום, כבעל הגדר אחזקה עצמית לפי תקנה 218ט לתקנות הרישוי.

 (ג) מי שלפני יום הפרסום אושר כחותם מוסמך לפי תקנה 19 לתקנות העיקריות והחזיק באישור תקף כאמור ביום הפרסום, יהיה זכאי, מיום הפרסום, לבצע פעולות שהיה מותר לו לבצען כחותם מוסמך לפי תקנות 129(א)(2) ו-133(1)ד לתקנות ההפעלה ולפי תקנה 18(ב) לתקנות העיקריות, יראוהו כעובד טיס לצורך החוק, והוא יהיה זכאי לבצע את הפעולות האמורות רק במסגרת מכון הבדק שבו היה מועסק ערב יום הפרסום, ובשטח ההתמחות המקצועית שהוא שימש בו חותם מוסמך ערב יום הפרסום.

 (ד) מי שלפני יום הפרסום שימש במכון בדק שנה לפחות בתפקיד אחד מאלה:

  (1) ממונה על האחזקה או מהנדס ראשי של מכון הבדק – יכול בעל הרישיון למנותו לממונה על התחזוקה לפי תקנה 19(א)(2) לתקנות המכונים לגבי אותו מכון בדק, אך אם לא מתקיימות בו הוראות תקנה 20(ב)(1)(א) לתקנות המכונים;

  (2) ממונה על פיקוח איכות וביקורת – יכול בעל הרישיון למנותו לממונה ניהול איכות לפי תקנה 19(א)(3) לתקנות המכונים, לגבי אותו מכון בדק, אף אם לא מתקיימות בו הוראות תקנה 20(ב)(1)(ב) לתקנות המכונים. ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות