נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

 

 

חלק א': הוראות כלליות

Go

13

 

פרק ראשון: הגדרות

Go

13

סעיף 1

הגדרות

Go

13

 

פרק שני: רשיונות עובדי טיס והגדרים

Go

16

סעיף 2

איסור לשמש כעובד טיס ללא רשיון או  הגדר מתאימים

Go

16

סעיף 3

תנאי למתן רשיון עובד טיס או הגדר

Go

17

סעיף 4

רשיון או הגדר  זמניים

Go

17

סעיף 5

סוגי רשיונות לעובדי טיס שהם אנשי צוות אויר

Go

17

סעיף 6

סוגי רשיונות לעובדי טיס שאינם אנשי צוות אויר

Go

17

סעיף 7

סוגי ההגדרים לעובדי טיס

Go

17

סעיף 8

בקשה לרשיון, להגדר, לאישור או לחידוש

Go

18

סעיף 9

רשיון עובד טיס

Go

19

סעיף 10

אישור רשיון או הגדר מאת מדינה חברה

Go

19

סעיף 11

רשיון מוגבל או הגדר מוגבל

Go

19

סעיף 12

אישור היעדר הרשעות פליליות

Go

19

סעיף 12א

תעודה מאת קצין בטחון

Go

20

סעיף 13

התליית רשיון עובד טיס

Go

20

סעיף 13א

הגבלות על מילוי תפקיד איש צוות

Go

20

סעיף 14

מרמה או מצג שוא

Go

21

סעיף 15

התליית רשיון

Go

21

סעיף 16

ביטול רשיון

Go

22

סעיף 16א

מניעת שימוש בזכויות של רשיון חוץ

Go

22

סעיף 17

החזרת רשיון שבוטל או הותלה

Go

22

סעיף 18

בקשה לרשיון או להגדר לאחר ביטולם

Go

22

סעיף 19

שימוש בזכויות רשיון

Go

22

סעיף 20

שימוש בזכויות הגדר

Go

22

סעיף 21

חידוש זכות, רשיון  או הגדר שפקעו

Go

23

סעיף 21א

הגבלת גיל טייס בטיסה מסחרית

Go

23

סעיף 21ג

הגבלת גיל טייס בטיסה מסחרית בכלי טיס קטן

Go

23

סעיף 21ד

מיומנות בשפה האנגלית

Go

23

סעיף 22

נסיון לצורך הטסת כלי טיס כטייס מפקד

Go

24

סעיף 23

נסיון לביצוע טיסות לילה

Go

24

סעיף 24

נסיון לשימוש בזכויות כטכנאי טיס

Go

25

סעיף 25

פטור למוסמכי חיל האויר הישראלי

Go

25

סעיף 26

שינוי מען

Go

25

סעיף 27

כפל רשיון

Go

25

 

פרק שלישי: מבחנים עיוניים ומבחנים מעשיים

Go

25

 

סימן א': מבחנים עיוניים

Go

25

סעיף 28

מועד המבחן

Go

25

סעיף 30

ציון מעבר מיזערי

Go

25

סעיף 31

אישור מבחן עיוני

Go

25

סעיף 32

העתקת מבחן עיוני או מעשה מרמה אחר

Go

25

סעיף 33

מבחן עיוני חוזר

Go

25

 

סימן ב': מבחנים מעשיים בטיסה

Go

26

סעיף 34

תנאים למבחן מעשי בטיסה

Go

26

סעיף 35

מבחן מעשי חוזר טיסה

Go

26

סעיף 36

מבחן מעשי בטיסה

Go

26

 

פרק רביעי: מבחני רמה לטייסים

Go

27

סעיף 37

מבחן רמה תקופתי לבעל רישיון טייס פרטי

Go

27

סעיף 38

מבחן רמה תקופתי לבעל רישיון טייס מסחרי ולבעל רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר

Go

28

 

פרק חמישי: זיכוי זמן טיסה

Go

28

סעיף 39

רישום ביומן

Go

28

סעיף 40

הצגת יומן לבקורת

Go

29

סעיף 41

זיכוי זמן טיסה כטייס פרטי

Go

29

סעיף 42

זיכוי זמן טיסה כטייס מסחרי

Go

29

סעיף 43

זיכוי זמן טיסה כטייס תובלה בנתיבי אויר

Go

29

סעיף 44

זיכוי זמן טיסת מכשירים

Go

29

סעיף 45

זיכוי זמן הדרכה

Go

29

 

פרק ששי: הסבה

Go

30

סעיף 46

איסור הטסת כלי טיס ללא בחינה או הסבה

Go

30

סעיף 47

תנאי הסבה מקבוצה לקבוצה

Go

30

סעיף 48

תנאי הסבה בתוך קבוצה

Go

30

 

פרק שביעי: ועדת ערר לרישוי

Go

30

סעיף 49

מתן החלטה

Go

30

סעיף 50

זכות ערר

Go

30

סעיף 51

הגשת השגה או ערר

Go

30

סעיף 52

תוקף החלטה

Go

30

סעיף 53

עיכוב ביצוע החלטה

Go

30

סעיף 54

הרכב ועדת הערר

Go

31

סעיף 55

סמכויות ועדת הערר

Go

31

סעיף 56

נוהלי עבודת ועדת הערר

Go

31

סעיף 57

אי תלות בסדרי דין ובדיני ראיות

Go

31

סעיף 58

החלטת ועדת הערר

Go

32

סעיף 59

סופיות החלטת  ועדת הערר

Go

32

 

פרק שמיני: בדיקות רפואיות

Go

32

סעיף 60

הגדרות

Go

32

סעיף 60א

מתן הרשאה לרופא

Go

32

סעיף 61

תנאים למתן תעודה רפואית

Go

32

סעיף 62

מקום הבדיקות הרפואיות

Go

33

סעיף 63

חובת המבקש תעודה רפואית

Go

33

סעיף 64

בדיקות רפואיות

Go

33

סעיף 65

המוסמכים לערוך בדיקות רפואיות

Go

33

סעיף 66

תקופת תוקפה של תעודה רפואית

Go

33

סעיף 67

איסור להשתמש ברשיון ללא תעודה רפואית תקפה

Go

34

סעיף 68

מקרים מיוחדים

Go

34

סעיף 69

סמכויות רופא הרשות

Go

34

סעיף 70

ועדת ערר רפואית

Go

35

 

פרק תשיעי: בוחנים

Go

35

סעיף 71

מינוי בוחנים

Go

35

 

חלק ב': רשיונות לטייסים

Go

35

 

פרק ראשון: רשיון טייס מתלמד

Go

35

סעיף 72

כשירות לקבלת  רשיון טייס מתלמד

Go

35

סעיף 73

תנאים לטיסות יחיד

Go

35

סעיף 74

ידע מקצועי

Go

36

סעיף 75

תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון ובאווירון זעיר

Go

36

סעיף 76

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון

Go

36

סעיף 77

תדריכי קרקע והדרכת טיסה ברוטורקרפט

Go

37

סעיף 78

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת אויר

Go

37

סעיף 79

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון מאוייש

Go

37

סעיף 80

אישור הדרכה

Go

37

סעיף 81

אימוני ניווט יחיד באוירון או בהליקופטר

Go

37

סעיף 82

אימוני ניווט יחיד בספינת אויר

Go

37

סעיף 83

טיסת ניווט

Go

38

סעיף 84

הגבלות החלות על טייס מתלמד

Go

38

סעיף 85

תוקף הרישיון

Go

38

סעיף 86

חידוש רשיון

Go

38

 

פרק שני: רשיון טייס פרטי

Go

38

סעיף 87

כשירות לקבלת רשיון טייס פרטי

Go

38

סעיף 88

הידע המקצועי הדרוש לקבלת הרשיון

Go

39

סעיף 89

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון

Go

39

סעיף 89א

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון זעיר

Go

40

סעיף 90

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר דאון

Go

40

סעיף 91

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר הליקופטר

Go

40

סעיף 92

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ג'רופלן

Go

41

סעיף 93

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ספינת אויר

Go

41

סעיף 94

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר  בבלון מאוייש

Go

41

סעיף 95

אישור הדרכה ביומן

Go

41

סעיף 96

תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון

Go

41

סעיף 96א

תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון זעיר

Go

42

סעיף 97

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון

Go

42

סעיף 98

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בהליקופטר

Go

42

סעיף 99

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בג'רופלן

Go

42

סעיף 100

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת אויר

Go

42

סעיף 101

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון מאויש

Go

43

סעיף 102

מיומנות טיסה

Go

43

סעיף 103

זכויות טייס פרטי וההגבלות החלות עליו

Go

43

סעיף 104

דרישות לטייס מפקד של כלי טיס הגורר דאון

Go

44

סעיף 105

שמירת זכויותיו של טייס פרטי

Go

44

 

פרק שלישי: רשיון טייס מסחרי

Go

44

סעיף 106

כשירות לקבלת  רשיון טייס מסחרי

Go

44

סעיף 107

ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון

Go

45

סעיף 108

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון

Go

45

סעיף 108א

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר אוירון זעיר

Go

46

סעיף 109

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר הליקופטר

Go

46

סעיף 110

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר דאון

Go

47

סעיף 111

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ג'רופלן

Go

47

סעיף 112

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר ספינת אויר

Go

47

סעיף 113

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר בלון מאוייש

Go

47

סעיף 114

אישור הדרכה ביומן

Go

48

סעיף 115

תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון

Go

48

סעיף 115א

תדריכי קרקע והדרכת טיסה באוירון זעיר

Go

48

סעיף 116

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בדאון

Go

48

סעיף 117

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בהליקופטר

Go

48

סעיף 118

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בג'רופלן

Go

49

סעיף 119

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בספינת אויר

Go

49

סעיף 120

תדריכי קרקע והדרכת טיסה בבלון מאוייש

Go

49

סעיף 121

מיומנות טיסה

Go

50

סעיף 122

זכויות הגדר אוירון

Go

50

סעיף 122א

זכויות הגדר אוירון זעיר

Go

50

סעיף 123

זכויות הגדר הליקופטר

Go

50

סעיף 124

זכויות והגבלות הגדר דאון, ג'רופלן, ספינת  אויר ובלון מאוייש

Go

50

סעיף 125

שמירת זכויות

Go

51

 

פרק רביעי: רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר

Go

51

סעיף 126

כשירויות לקבלת רשיון טייס תובלה בנתיבי אויר

Go

51

סעיף 127

ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון

Go

51

סעיף 128

הנסיון הדרוש לקבלת רשיון עם הגדר אוירון

Go

52

סעיף 129

הנסיון הדרוש לקבלת רשיון עם הגדר הליקופטר

Go

52

סעיף 130

מיומנות טיסה לקבלת הגדר אוירון

Go

53

סעיף 131

מיומנות טיסה לקבלת הגדר הליקופטר

Go

53

סעיף 132

זכויותיו של טייס תובלה בנתיבי אויר

Go

53

סעיף 133

שמירת זכויותיו של טייס תובלה בנתיבי אויר

Go

53

 

פרק חמישי: רשיון מדריך טיס

Go

54

סעיף 134

כשירות לקבלת רשיון מדריך טיס

Go

54

סעיף 135

דרישות קורס מדריכי טיס

Go

54

סעיף 136

הוכחת ידע מקצועי

Go

54

סעיף 137

מיומנות טיסה

Go

55

סעיף 138

תוקף הרשיון

Go

55

סעיף 139

הגדרים נוספים למדריך טיס

Go

55

סעיף 140

זכויות מדריך טיס

Go

55

סעיף 141

מגבלות רשיון מדריך טיס

Go

55

סעיף 142

חידוש רשיונות מדריך טיס

Go

56

סעיף 143

מעבר מהגדר הדרכה לרשיון מדריך טיס

Go

56

סעיף 144

רישומי מדריך טיס

Go

57

 

חלק ג': רשיונות לאנשי צוות אויר שאינם טייסים

Go

57

 

פרק ראשון: נווט טיס

Go

57

סעיף 145

כשירות לקבלת רשיון נווט טיס

Go

57

סעיף 146

ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון

Go

57

סעיף 147

הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון

Go

58

סעיף 148

מיומנות מקצועית

Go

58

סעיף 149

זכויותיו של נווט טיס

Go

58

 

פרק שני: טכנאי טיס

Go

58

סעיף 150

כשירות לקבלת רשיון טכנאי טיס

Go

58

סעיף 151

ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון

Go

58

סעיף 152

הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון

Go

59

סעיף 153

מיומנות מקצועית

Go

59

סעיף 154

זכויותיו של טכנאי טיס

Go

59

 

פרק שלישי: אלחוטאי-טיס

Go

59

 

פרק רביעי: אלחוטאי טיס לרדיו-טלפון

Go

59

סעיף 161

רשיון אלחוטאי טיס לרדיו טלפון

Go

59

סעיף 162

הוכחת ידע מקצועי

Go

60

סעיף 163

זכויותיו של אלחוטאי טיס לרדיו טלפון

Go

60

סעיף 164

רשיון מוגבל

Go

60

סעיף 165

זכויותיו של אלחוטאי טיס רדיו טלפון מוגבל

Go

60

 

חלק ד': הגדרי טייסים

Go

60

 

פרק ראשון: הגדר כלי טיס

Go

60

 

סימן א': הגדר אוירון קבוצה א'

Go

60

סעיף 166

כשירות לקבלת הגדר אוירון קבוצה א'

Go

60

סעיף 167

הוכחת ידע מקצועי

Go

60

סעיף 168

הדרכה באויר

Go

61

סעיף 169

מיומנות טיסה

Go

61

 

סימן ב': הגדר אוירון קבוצה ב'

Go

61

סעיף 170

כשירות לקבלת הגדר אוירון קבוצה ב'

Go

61

סעיף 171

הוכחת ידע מקצועי

Go

61

סעיף 172

הדרכה באויר

Go

62

סעיף 173

מיומנות טיסה

Go

63

 

סימן ג': הגדר אוירון קבוצה ג'

Go

63

סעיף 174

כשירות לקבלת הגדר אוירון קבוצה ג'

Go

63

סעיף 175

הוכחת ידע מקצועי

Go

63

סעיף 176

הדרכה באויר

Go

65

סעיף 177

מיומנות טיסה

Go

65

 

סימן ד': הגדר אוירון קבוצה ד'

Go

65

סעיף 178

כשירות לקבלת הגדר אוירון קבוצה ד'

Go

65

סעיף 179

הוכחת ידע מקצועי

Go

65

סעיף 180

הדרכה באויר

Go

65

סעיף 181

מיומנות טיסה

Go

65

 

סימן ה': הגדר רוטורקרפט

Go

66

סעיף 182

כשירות לקבלת הגדר רוטורקרפט

Go

66

סעיף 183

הוכחת ידע מקצועי

Go

66

סעיף 184

הדרכה באויר

Go

66

סעיף 185

מיומנות טיסה

Go

66

 

סימן ו': הגדר אוירון זעיר

Go

66

סעיף 185א

כשירות לקבלת הגדר אוירון זעיר

Go

66

סעיף 185ב

הוכחת ידע מקצועי

Go

66

סעיף 185ג

הדרכה באויר

Go

67

סעיף 185ד

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר

Go

67

סעיף 185ה

מיומנות טיסה

Go

67

 

סימן ז' – הגדר לבלון מאוייש

Go

67

סעיף 185ו

כשירות לקבלת הגדר

Go

67

סעיף 185ז

הוכחת ידע מקצועי

Go

68

סעיף 185ח

הדרכה באויר

Go

68

סעיף 185ט

הוכחת מיומנות טיסה

Go

68

סעיף 185י

זכויות הגדר

Go

68

סעיף 185יא

שמירת זכויות

Go

68

 

פרק שני: הגדר מכשירים

Go

68

סעיף 186

כשירות לקבלת הגדר מכשירים

Go

68

סעיף 187

הוכחת ידע מקצועי

Go

68

סעיף 188

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר מכשירים

Go

68

סעיף 189

מיומנות טיסה

Go

69

סעיף 190

זכויות טייס שברשיונו הגדר מכשירים

Go

69

סעיף 191

חידוש זכויות שבהגדר מכשירים

Go

69

סעיף 192

דרישות לאישור קטגוריה II ו III

Go

69

סעיף 193

דרישות נסיון לקטגוריה II ו III

Go

69

סעיף 194

מבחן מעשי

Go

69

סעיף 195

תקופת תוקפו של אישור קטגוריה II  ו III

Go

70

 

פרק שלישי: הגדרי מאמן טיס

Go

70

 

סימן א': הגדר מאמן טיס

Go

70

סעיף 196

כשירות לקבלת הגדר מאמן טיס

Go

70

סעיף 197

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר מאמן טיס

Go

70

סעיף 198

זכויות מאמן טיס וההגבלות החלות עליו

Go

70

סעיף 199

מתן הגדר מאמן טיס על טיפוס מסויים

Go

70

 

סימן ב': הגדר מאמן טיס חקלאי

Go

70

סעיף 200

כשירות לקבלת הגדר מאמן טיס חקלאי

Go

70

סעיף 201

הוכחת ידע מקצועי

Go

70

סעיף 202

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר מאמן טיס חקלאי

Go

71

סעיף 203

זכויות מאמן טיס חקלאי וההגבלות החלות עליו

Go

71

 

פרק רביעי: הגדרי טייס ניסוי

Go

71

 

סימן א': טייס ניסוי סוג 1

Go

71

סעיף 204

כשירות לקבלת הגדר טייס ניסוי סוג 1

Go

71

סעיף 205

זכויותיו של טייס ניסוי סוג 1

Go

71

סעיף 206

תקופת תוקף ההגדר

Go

71

סעיף 207

חידוש ההגדר

Go

71

 

סימן ב': טייס ניסוי סוג 2

Go

71

סעיף 208

כשירות לקבלת הגדר טייס ניסוי סוג 2

Go

71

סעיף 209

זכויותיו של טייס ניסוי סוג 2

Go

71

סעיף 210

תקופת תוקף ההגדר

Go

71

סעיף 211

חידוש ההגדר

Go

71

סעיף 211א

טיסת ניסוי בכלי טיס שבנה חובב

Go

72

 

פרק חמישי: הגדר חקלאי

Go

72

סעיף 212

כשירות לקבלת הגדר חקלאי

Go

72

סעיף 213

הוכחת ידע מקצועי

Go

72

סעיף 214

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר חקלאי

Go

72

סעיף 215

מיומנות טיסה

Go

72

סעיף 216

זכויות טייס שברשיונו הגדר חקלאי וההגבלות החלות עליו

Go

72

סעיף 217

תקופת תוקף ההגדר

Go

73

סעיף 218

חידוש ההגדר

Go

73

 

פרק ששי - הגדר לטיסות מרחב בלילה בתנאי כטר"מ

Go

73

סעיף 218א

כשירות לקבלת ההגדר

Go

73

סעיף 218ב

הוכחת הידע המקצועי לקבלת ההגדר

Go

73

סעיף 218ג

הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר

Go

73

סעיף 218ד

תדריכי קרקע והדרכת טיס באוירון

Go

74

סעיף 218ה

מיומנות טיסה

Go

74

סעיף 218ו

פטורים

Go

74

סעיף 218ז

זכויות טיס בעל הגדר

Go

74

סעיף 218ח

שמירת זכויות

Go

74

 

פרק שביעי: הגדר לאחזקה עצמית

Go

74

סעיף 218ט

כשירות לקבלת הגדר

Go

74

סעיף 218י

הדרכה לקבלת הגדר

Go

75

סעיף 218יא

הוכחת ידע מקצועי

Go

75

סעיף 218יב

זכויות טייס בעל הגדר

Go

75

 

חלק ה': רשיונות לעובדי טיס שאינם אנשי צוות אויר

Go

76

 

פרק ראשון: רשיון טכנאי לבדק כלי טיס

Go

76

 

סימן א': כללי

Go

76

סעיף 219

הגדרות

Go

76

סעיף 220

פירוט ההגדר ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס

Go

76

סעיף 221

שטחי ההתמחות המקצועית של טכנאי לבדק כלי טיס

Go

76

סעיף 222

כשירות לקבלת רשיון טכנאי לבדק כלי טיס

Go

76

סעיף 223

בקשה לרשיון טכנאי לבדק כלי טיס

Go

77

סעיף 224

מבחנים עיוניים ומבחני כושר ביצוע

Go

77

סעיף 225

ציון מעבר במבחן עיוני ובמבחן כושר ביצוע

Go

77

סעיף 226

תוקף מבחנים עיוניים

Go

77

סעיף 227

מבחן עיוני חוזר

Go

77

סעיף 228

מבחן חוזר להוכחת כושר ביצוע

Go

77

סעיף 229

תנאים למתן הגדר נוסף

Go

77

סעיף 230

תוקף הרשיון

Go

78

סעיף 231

חידוש הרשיון

Go

78

 

סימן ב': רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2

Go

78

סעיף 232

ידע מקצועי

Go

78

סעיף 233

הנסיון הדרוש לקבלת רשיון

Go

78

סעיף 234

כושר ביצוע

Go

78

סעיף 235

הגדר נוסף

Go

78

סעיף 236

זכויות טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2

Go

79

 

סימן ג': רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1

Go

79

סעיף 237

הוכחת ידע מקצועי

Go

79

סעיף 238

נסיון מקצועי

Go

79

סעיף 239

כושר ביצוע

Go

79

סעיף 240

הגדר נוסף

Go

79

סעיף 241

זכויות טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1

Go

79

 

סימן ד': רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל

Go

79

 

סימן ה': רשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל

Go

80

 

פרק שני: רשיון פיקוח על תנועה אוירית

Go

80

 

סימן א': כללי

Go

80

סעיף 256

הגדרות

Go

80

סעיף 257

כשירות לקבלת רשיון מפקח על תנועה אוירית

Go

81

סעיף 258

הידע המקצועי דרוש לקבלת הרשיון

Go

81

סעיף 259

הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון

Go

81

סעיף 260

הגדרי פיקוח על תנועה אוירית

Go

81

סעיף 261

תנאים לקבלת הגדר פיקוח נוסף

Go

82

סעיף 262

שימוש בזכויות הרשיון

Go

82

סעיף 263

פקיעת תוקף הגדר פיקוח

Go

82

סעיף 264

חידוש זכות שימוש בזכויות לפי רשיון

Go

82

 

סימן ב': הגדר פיקוח שדה

Go

82

סעיף 265

כשירות לקבלת הגדר פיקוח שדה

Go

82

סעיף 266

הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר

Go

82

סעיף 267

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר פיקוח שדה

Go

82

סעיף 268

מיומנות מקצועית

Go

83

סעיף 269

זכויותיו של מפקח פיקוח שדה

Go

83

 

סימן ג': הגדר פיקוח גישה

Go

83

סעיף 270

כשירות לקבלת הגדר פיקוח גישה

Go

83

סעיף 271

הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר

Go

83

סעיף 272

הנסיון הדרוש לקבלת הגדר פיקוח גישה

Go

83

סעיף 273

מיומנות מקצועית

Go

83

סעיף 274

זכויותיו של מפקח שירות, פיקוח גישה

Go

83

 

סימן ד': הגדר פיקוח מרחב

Go

83

סעיף 275

כשירות לקבלת הגדר פיקוח מרחב

Go

83

סעיף 276

הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר

Go

83

סעיף 277

הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר

Go

84

סעיף 278

מיומנות מקצועית

Go

84

סעיף 279

זכויותיו של מפקח שירות פיקוח מרחב

Go

84

 

סימן ה': הגדר פיקוח מכ"ם

Go

84

סעיף 280

כשירות לקבלת הגדר פיקוח מכ"ם

Go

84

סעיף 281

הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר

Go

84

סעיף 282

הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר

Go

84

סעיף 283

מיומנות מקצועית

Go

84

סעיף 284

זכויותיו של מפקח פיקוח מכ"ם

Go

84

 

פרק שלישי: רשיון תדריכן מודיעין טיס

Go

84

סעיף 285

הגדרות

Go

84

סעיף 286

כשירות לקבלת רשיון תדריכן מודיעין טיס

Go

85

סעיף 287

הנסיון הדרוש לקבלת רשיון

Go

85

סעיף 288

שימוש בזכויות ברשיון וחידוש השימוש בהן

Go

85

סעיף 289

זכויותיו של תדריכן מודיעין טיס

Go

85

 

פרק רביעי: קצין מבצעי אויר

Go

85

סעיף 290

כשירות לקבלת רשיון קצין מבצעי אויר

Go

85

סעיף 291

ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון

Go

85

סעיף 292

הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון

Go

86

סעיף 293

מיומנות מקצועית

Go

86

סעיף 294

זכויותיו של קצין מבצעי אויר

Go

86

 

פרק חמישי: מקפל מצנחים ומקפל מצנחים בכיר

Go

86

 

סימן א': כללי

Go

86

סעיף 295

הגדרות

Go

86

סעיף 296

הגדרי קיפול מצנחים

Go

86

סעיף 297

תנאים לקבלת הגדר נוסף

Go

86

 

סימן ב': רשיון מקפל מצנחים

Go

87

סעיף 298

כשירות לקבלת רשיון מקפל מצנחים

Go

87

סעיף 299

ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרשיון

Go

87

סעיף 300

הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון

Go

87

סעיף 301

מיומנות מקצועית

Go

87

סעיף 302

זכויות מקפל מצנחים

Go

87

 

סימן ג': רשיון מקפל מצנחים בכיר

Go

87

סעיף 303

כשירות לקבלת רשיון מקפל מצנחים בכיר

Go

87

סעיף 304

הידע המקצועי דרוש לקבלת הרשיון

Go

87

סעיף 305

הנסיון הדרוש לקבלת הרשיון

Go

88

סעיף 306

מיומנות מקצועית

Go

88

סעיף 307

זכויות מקפל מצנחים בכיר

Go

88

 

חלק ו': הגדרי מאמן שאינו טייס

Go

88

 

פרק ראשון: הגדר מאמן טכנאי טיס

Go

88

סעיף 308

כשירות לקבלת הגדר מאמן טכנאי טיס

Go

88

סעיף 309

זכויות מאמן טכנאי טיס והגבלותיו

Go

88

 

פרק שני: הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית

Go

88

סעיף 310

כשירות לקבלת הגדר מאמן מפקח על תנועה אוירית

Go

88

סעיף 311

הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר

Go

88

סעיף 312

הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר

Go

88

סעיף 313

מיומנות מקצועית

Go

89

סעיף 314

זכויותיו של מאמן מפקח על תנועה אוירית

Go

89

סעיף 315

שימוש בזכויות הגדר

Go

89

 

פרק שלישי: הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס

Go

89

סעיף 316

כשירות לקבלת הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס

Go

89

סעיף 317

הידע המקצועי הדרוש לקבלת ההגדר

Go

89

סעיף 318

הנסיון הדרוש לקבלת ההגדר

Go

89

סעיף 319

מיומנות מקצועית

Go

89

סעיף 320

זכויותיו של מאמן תדריכן מודיעין  טיס ושימוש בהן

Go

89

 

חלק ז': תעודת איש צוות

Go

89

סעיף 321

כשירות לקבלת תעודת איש צוות

Go

89

סעיף 322

תנאים למתן תעודת איש צוות

Go

89

סעיף 323

בקשה לתעודת איש צוות

Go

89

סעיף 324

זכויות מחזיק בתעודת איש צוות

Go

90

סעיף 325

חובות המפעיל לגבי תעודת איש צוות

Go

90

סעיף 326

חובות המחזיק בתעודת איש צוות

Go

90

סעיף 327

התלייה או ביטול תעודת איש צוות

Go

90

סעיף 328

פקיעתה של תעודת איש צוות

Go

90

 

חלק ח': הוראות שונות

Go

90

סעיף 329

סמכות השר ליתן פטור

Go

90

סעיף 330

הוראות מעבר

Go

90

סעיף 331

עונשין

Go

90

סעיף 332

ביטול

Go

90

סעיף 333

תחילה

Go

91

 

תוספת ראשונה

Go

91

סעיף 1.1

דרגות בריאות

Go

91

סעיף 1.2

הצהרה רפואית ויתור על סודיות רפואית ומסמכים

Go

91

סעיף 1.3

חובת דיווח על ממצא רפואי

Go

91

סעיף 1.4

דרישות לחידוש תעודה רפואית

Go

91

סעיף 1.5

בדיקות רפואיות ודרישות גופניות ונפשיות

Go

91

סעיף 2.1

מחלה גופנית

Go

92

סעיף 2.2

מחלה התקפית

Go

92

סעיף 2.3

ליקוי נפשי

Go

92

סעיף 2.4

מחלת כפיון ומערכת העצבים

Go

92

סעיף 2.5

חבלה בראש

Go

92

סעיף 2.6

מחלת לב וכלי דם

Go

92

סעיף 2.7

לחץ דם ומחזור דם

Go

92

סעיף 2.8

כלי דם

Go

92

סעיף 2.9

דרכי הנשימה

Go

93

סעיף 2.10

שחפת פעילה ובלתי פעילה

Go

93

סעיף 2.11

מחלות מעיים וקיבה

Go

93

סעיף 2.12

מצב לאחר ניתוח מעברי המרה או מערכת העיכול

Go

93

סעיף 2.13

הפרעות מטבוליות

Go

93

סעיף 2.14

סכרת

Go

93

סעיף 2.15

טחול

Go

93

סעיף 2.16

קשרי לימפה ומחלות דם

Go

93

סעיף 2.17

מחלות כליות ודרכי השתן

Go

93

סעיף 2.18

טיפול כירורגי בכליות

Go

93

סעיף 2.19

עגבת

Go

94

סעיף 2.20

מחלות נשים והריון

Go

94

סעיף 2.21

גמר הריון

Go

94

סעיף 2.22

מחלות עצמות ושרירים

Go

94

סעיף 2.23

אוזניים

Go

94

סעיף 2.24

אף וחלל הפה

Go

94

סעיף 3.1

דרישות כושר ראייה

Go

94

סעיף 3.5

עוצמת תאורה בבדיקות ראייה

Go

94

סעיף 3.6

זיהוי צבעים

Go

95

סעיף 4.1

חופש מפגם בשמיעה

Go

95

סעיף 4.2

כושר שמיעה

Go

95

סעיף 5.1

מחלה גופנית

Go

95

סעיף 5.2

מחלה התקפית

Go

95

סעיף 5.3

ליקוי נפשי

Go

95

סעיף 5.4

מחלת כפיון ומערכת העצבים

Go

95

סעיף 5.5

חבלה בראש

Go

95

סעיף 5.6

מחלות לב וכלי דם

Go

95

סעיף 5.7

לחץ דם ומחזור דם

Go

96

סעיף 5.8

דרכי הנשימה

Go

96

סעיף 5.9

בית החזה

Go

96

סעיף 5.10

שחפת

Go

96

סעיף 5.11

מחלות מעיים קיבה ובקע

Go

96

סעיף 5.12

מצב לאחר ניתוח מעברי המרה או מערכת העיכול

Go

96

סעיף 5.13

הפרעות מטבוליות

Go

96

סעיף 5.14

סכרת

Go

96

סעיף 5.15

קשרי לימפה

Go

96

סעיף 5.16

מחלות כליות ודרכי השתן

Go

96

סעיף 5.17

עגבת

Go

97

סעיף 5.18

מחזור חדשי

Go

97

סעיף 5.19

הריון

Go

97

סעיף 5.20

גמר הריון

Go

97

סעיף 5.21

מחלת עצמות ושרירים

Go

97

סעיף 5.22

אוזניים

Go

97

סעיף 5.23

אף וחלל הפה

Go

97

סעיף 6.1

דרישות כושר ראייה

Go

97

סעיף 6.2

עוצמת תאורה בבדיקות ראייה

Go

97

סעיף 6.3

זיהוי צבעים

Go

98

סעיף 7.1

חופש מפגם בשמיעה

Go

98

סעיף 7.2

כושר שמיעה

Go

98

סעיף 8.1

מחלה גופנית

Go

98

סעיף 8.2

מחלה התקפית

Go

98

סעיף 8.3

ליקוי נפשי

Go

98

סעיף 8.4

מחלת כפיון ומערכת העצבים

Go

98

סעיף 8.5

חבלה בראש

Go

98

סעיף 8.6

מחלות לב וכלי דם

Go

98

סעיף 8.7

לחץ דם ומחזור דם

Go

99

סעיף 8.8

כלי דם

Go

99

סעיף 8.9

דרכי הנשימה

Go

99

סעיף 8.10

ליקוי בלתי פעיל

Go

99

סעיף 8.11

מחלות מעיים קיבה ובקע

Go

99

סעיף 8.12

הפרעות מטבוליות

Go

99

סעיף 8.13

סכרת

Go

99

סעיף 8.14

קשרי לימפה

Go

99

סעיף 8.15

מחלות כליות ודרכי השתן

Go

99

סעיף 8.16

ניתוח בכליות ודרכי השתן

Go

99

סעיף 8.17

עגבת

Go

99

סעיף 8.18

מחלות עצמות ושרירים

Go

100

סעיף 8.19

אוזניים

Go

100

סעיף 8.20

אף וחלל הפה

Go

100

סעיף 8.21

ליקוי בדיבור

Go

100

סעיף 8.22

מחזור חדשי

Go

100

סעיף 9.1

דרישות כושר ראייה

Go

100

סעיף 9.2

עוצמת תאורה בבדיקת ראייה

Go

100

סעיף 9.3

זיהוי צבעים

Go

100

סעיף 10.1

חופש מפגם בשמיעה

Go

100

סעיף 10.2

כושר שמיעה

Go

100

 

התוספת השניה

Go

103

 

התוספת השלישית

Go

105

 

התוספת הרביעית

Go

105

 

התוספת החמישית

Go

105

 

התוספת הששית

Go

110

 

תוספת שביעית

Go

111

 

תוספת שמינית

Go

111

 


תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981*,[1]

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקה 2 לתוספת ה' לחוק הטיס, 1927, אני מתקין תקנות אלה:

חלק א': הוראות כלליות

פרק ראשון: הגדרות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אב טיפוס" – אחד מאלה:

(1)   כלי טיס שטרם השלים תהליך רישוי לקראת קבלת תעודת סוג ושמטרת הטיסות בו לאשר שהוא ראוי לעבור תהליך זה;

(2)   כלי טיס שהוכנסו בו שינויים המחייבים שינוי תעודת סוג שניתנה לכלי הטיס והמשפיעים על ביצועיו או על תכונות הטיסה שלו;

תק' תשמ"ב-1981

          "אויוניקה" – המערכות החשמליות והאלקטרוניות ומערכות הרדיו והמכשירים בכלי טיס;

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 196

החלפת הגדרת "אויוניקה"

הנוסח הקודם:

"אויוניקה" – מערכות הספקת הזרם החשמלי, הרדיו והמכשירים בכלי טיס, לרבות מערכות הניווט ומערכות בקרת טיסה אוטומטית;

          "אוירון" – כלי טיס הכבד מן האויר המונע על ידי מנוע והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה;

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          "אוירון הדרכה זעיר" – אוירון זעיר דו-מושבי המשמש להדרכה;

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1147

הוספת הגדרת "אוירון הדרכה זעיר"

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989  תק' תשנ"ו-1995 תק' תשע"א-2010

          "אוירון זעיר" – אוירון שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 390 ק"ג באוירון חד מושבי ו-600 ק"ג, או אם הוא מיועד להמראה ונחיתה על פני מים – עד 650 ק"ג באוירון דו מושבי;

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1731

הוספת הגדרת "אוירון זעיר"

 

מיום 4.8.1985

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1808

החלפת הגדרת "אוירון זעיר"

הנוסח הקודם:

"אוירון זעיר" – אוירון אשר משקלו כשהוא ריק אינו עולה על 120 ק"ג בחד-מושבי, או על 150 ק"ג בדו-מושבי;

 

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1147

החלפת הגדרת "אוירון זעיר"

הנוסח הקודם:

"אוירון זעיר" – כמשמעותו בתקנת הפעלת כלי טיס;

 

מיום 5.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 266

"אוירון זעיר" - אוירון שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 390 ק"ג 390 ק"ג באוירון חד מושבי ו-454 ק"ג באוירון דו מושבי;

 

מיום 27.10.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6935 מיום 27.10.2010 עמ' 89

"אוירון זעיר" - אוירון שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 390 ק"ג באוירון חד מושבי ו-454 ק"ג 600 ק"ג, או אם הוא מיועד להמראה ונחיתה על פני מים – עד 650 ק"ג באוירון דו מושבי;

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          "אוירון זעיר מקבוצה א'" – אוירון זעיר שמושב הטייס בו מחובר באופן קשיח לכנף;

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1147

הוספת הגדרת "אוירון זעיר מקבוצה א'"

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          "אוירון זעיר מקבוצה ב'" – אוירון זעיר שמושב הטיס בו תלוי מתחת לכנף וניתן להטיה ביחס אליה;

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1147

הוספת הגדרת "אוירון זעיר מקבוצה ב'"

תק' תשמ"ח-1988

          "אוירון זר" – כלי טיס שאינו רשום בפנקס רישום כלי הטיס לפי תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל"ד-1973;

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 552

הוספת הגדרת "אוירון זר"

          "אוירון תובלה" – אוירון שמשקלו למעלה מ-5,700 ק"ג אשר ייעודו העיקרי הוא הובלת נוסעים וטובין;

          "איש צוות" – אדם שהציב אותו מפעיל כלי טיס למילוי תפקיד בכלי טיס בזמן טיסה;

          "איש צוות אויר" – איש צוות המחזיק ברשיון עובד טיס תקף שהוצא לפי תקנות אלה, הממלא תפקיד מבצעי שדרוש לתפעול כלי טיס בזמן הטיסה כנדרש בספר העזר של אותו כלי טיס;

          "אישור העדר הרשעות פליליות" – אישור על העדר הרשעות פליליות שניתן מאת משטרת ישראל;

          "אישור רשיון" – הכרת רשות הרישוי ברשיון שניתן במדינה חברה כשקול לרשיון הניתן כדין בישראל;

          "בית ספר להוראת טיס" – בית ספר להוראת טיס המחזיק ברשיון שניתן לו לפי תקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראת טיס), תשל"א-1971;

          "בלון" – כלי טיס קל מהאויר שאינו מונע על ידי מנוע;

          "בלון חפשי" – בלון שאינו קשור או מעוגן לקרקע או לעצם המחובר לקרקע;

תק' תשמ"ח-1988

          "בלון מאוייש" – בלון חופשי אשר לפי מיפרט הוראות היצרן, שאישר המנהל, רשאי לשאת אדם אחד או יותר;

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 552

הוספת הגדרת "בלון מאוייש"

          "ג'רופלן" – רוטורקרפט אשר, למעט לצורך התנעה ראשונית, הרוטורים שלו מונעים על ידי תגובת זרימת האויר ולא על ידי מנוע, והשואב את יכולת הדחף שלו מפרופלר הפועל מחוץ למערכת הרוטורים שלו;

          "ג'רופלן קטן" – ג'רופלן שמשקלו המירבי המורשה להמראה אינו עולה על 450 ק"ג;

          "דאון" – כלי טיס הכבד מן האויר, הנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף קבועה ואשר טיסתו אינה תלויה באופן בלעדי במנוע;

          "הארגון" – ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי;

          "הגדר" – הערה הנרשמת ברשיון עובד טיס, המהווה חלק ממנו והקובעת זכות או מגבילה את פעולתה של זכות;

תק' תשע"ט-2019

          "הדרכה בדבר הימנעות ממצבי טיסה חריגים והיחלצות מהם (UPRT)" – הדרכה קרקעית והדרכה זוגית בדבר הימנעות ממצבי טיסה שבהם אווירון חורג, באופן בלתי מכוון, מהמדדים שמאפיינים טיסה בדרך כלל והיחלצות ממצבי טיסה כאמור (UPRT – Upset Prevention and Recovery Training);

מיום 11.4.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8180 מיום 25.2.2019 עמ' 2927

הוספת הגדרת "הדרכה בדבר הימנעות ממצבי טיסה חריגים והיחלצות מהם (UPRT)"

          "הטסה" – הפעלת מערכות ההגאים של כלי הטיס בזמן הטיסה;

          "הליקופטר" – רוטורקרפט שלצורך תנועתו האופקית משתמש בעיקר ברוטור המונע על ידי מנוע;

תק' תשע"ו-2016

          "המנהל" – (נמחקה);

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1333

מחיקת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך, לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

          "זמן הדרכה זוגית" – זמן הטיסה שבו מקבל מתלמד הדרכה בטיסה מאת מדריך הנמצא עמו בכלי הטיס;

          "החלטה" – כל אחד מאלה:

(1)   סירוב ליתן רשיון, הגדר או תעודת איש צוות, לחדשם או לאשרם;

(2)   הכנסת מגבלה ברשיון;

(3)   ביטול או התליה של רשיון, הגדר או תעודת איש צוות;

(4)   אי הכרה בזכויות לפי תקנות אלה;

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          "זמן טיסה" – פרק הזמן מהרגע שבו נע כלי הטיס לראשונה בכוחות מנועיו לשם המראה ועד לעצירתו ודימום מנועיו בסוף הטיסה;

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1147

"זמן טיסה" - פרק הזמן מהרגע שבו נע כלי הטיס לראשונה בכוחות מנועיו לשם המראה ועד לעצירתו בסוף הטיסה ודימום מנועיו בסוף הטיסה;

          "זמן טיסת יחיד" – זמן טיסה בו הטייס הוא המטיס היחיד בכלי הטיס;

          "זמן טיסה בדאון" – לרבות בטיסת גרירה ובטיסה חופשית, מהרגע שבו הדאון נע לראשונה לשם המראה ועד לעצירתו בסוף הטיסה;

          "זמן טיסת מכשירים" – אותו חלק מזמן הטיסה שבו הטייס מטיס כלי טיס תוך הסתמכות על מכשירי כלי הטיס בלבד ללא נקודת סמך חיצונית;

          "זמן טיסת מכשירים מדומה" – פרק הזמן שבו עוסק הטייס על הקרקע בטיסת מכשירים מדומה בעזרת מדמה;

          "זמן מכשירים" – זמן טיסת מכשירים וזמן טיסת מכשירים מדומה;

          "טייס מפקד" – טייס האחראי לפעולתו ולבטיחותו של כלי טיס בזמן הטיסה;

תק' תשע"ו-2016

          "טייס משנה" – טייס המחזיק ברישיון טייס הממלא, בנוסף לטייס המפקד, תפקיד בהטסתו של כלי טיס, כנדרש בספר העזר של אותו כלי טיס ולמעט טייס מתלמד;

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1333

"טייס משנה" – טייס המחזיק ברשיון טיס ברישיון טייס הממלא, בנוסף לטייס המפקד, תפקיד בהטסתו של כלי טיס, כנדרש בספר העזר של אותו כלי טיס ולמעט טייס מתלמד;

          "טייס מתלמד" – אדם המקבל הדרכה בכלי טיס על מנת שיוכשר לקבלת רשיון טייס;

          "טיסה מסחרית" – טיסה לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין בתמורה, או טיסה לצרכי עסק או מתן שירות;

          "טיסת גרירה" – טיסה שבה דאון נגרר על ידי כלי רכב, אוירון, מגליל או כבל גומי;

          "טיסה חקלאית" – טיסה שבה מבצעים פעולות של הטלת חומרי הדברה או דשנים על ידי פיזור, ריסוס, איבוק או עישון;

          "טיסת ניסוי" – טיסה שנועדה להראות עמידה בדרישות לצורך הוצאת תעודת סוג ותעודת סוג- תוספת, וטיסה שנועדה לבסס שינויי תכן גדולים;

תק' תשע"ט-2019

          "טיפוס" (type), לעניין כלי טיס – כלי טיס הנמנה עם כלי טיס שיש להם אותו תכן בסיסי, לרבות שינויים בתכן זה שאינם גורמים לשינוי בתכונות הטיסה או ההטסה של כלי הטיס;

מיום 11.4.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8180 מיום 25.2.2019 עמ' 2927

החלפת הגדרת "טיפוס"

הנוסח הקודם:

"טיפוס" (type) – כלי טיס מייצור מסויים ודגם בסיסי, לרבות כלי טיס שהוכנסו בו שינויים קלים שאין בהם כדי להשפיע על דרכי הטיפול בו או על תכונות הטיסה שלו; לדוגמא: ססנה 150; בואינג 707 וכד';

          "אוירון מקבוצה א'" – אוירון ממין חד-מנועי, יבשתי או ימי, המונע על ידי מנוע בוכנה;

          "אוירון מקבוצה ב'" – אוירון ממין רב-מנועי, יבשתי או ימי, המונע על ידי מנועי בוכנה;

          "אוירון מקבוצה ג'" – אוירון ממין רב-מנועי, יבשתי או ימי, המונע על ידי מנועי טורבו-פרופלר או מנועי סילון;

          "כלי טיס מקבוצה ד'" – כלי טיס, למעט רוטורקרפט, שאינו אוירון מקבוצה א', ב' או ג' ולרבות כלי טיס מורכב;

          "טכנאי לבדק כלי טיס" – טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2, טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1, טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל, או טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל;

          "כלי טיס" – כלי או מיתקן הנתמך בטיסה על ידי תגובות האויר, למעט תגובות כנגד פני הקרקע או המים;

תק' תשנ"ו-1995

          "כלי טיס גדול" – כלי טיס שמשקלו המרבי המורשה להמראה עולה על 5,700 ק"ג;

מיום 5.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 266

החלפת הגדרת "כלי טיס גדול"

הנוסח הקודם:

"כלי טיס גדול" – כלי טיס שמשקלו המורשה להמראה עולה על 5,700 ק"ג (12,566 פאונד);

תק' תשנ"ו-1995

          "כלי טיס קטן" – כלי טיס שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 5,700 ק"ג;

מיום 5.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 267

הוספת הגדרת "כלי טיס קטן"

          "כלי טיס מורכב" – כלי טיס בעל מבנה בלתי רגיל או כלי טיס המונע על ידי יחידת כח בעלת הספק של 380 כוח סוס או יותר;

          "כט"ר" – כללי טיסת ראיה;

          "כטר"ח" – כללי טיסת ראיה חקלאית;

          "כט"מ" – כללי טיסת מכשירים;

          "כטר"מ" – כללי טיסת ראיה מבוקרת;

          "כללי טיסה" – כט"ר, כט"מ, כטר"מ או כטר"ח;

          "לילה" – פרק הזמן שבין רבע שעה לאחר שקיעת השמש לבין רבע שעה לפני זריחתה;

          "מבחן עיוני" – מבחן להוכחת ידע מקצועי;

תק' תשע"ז-2017

          "מבחן מעשי" – מבחן לבדיקת מיומנות או כושר ביצוע;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1142

החלפת הגדרת "מבחן מעשי"

הנוסח הקודם:

"מבחן מעשי" – מבחן כושר ביצוע;

          "מבחן רמה" – מבחן תקופתי להוכחת רמת הידע המקצועי של מחזיק ברשיון עובד טיס ומיומנותו המקצועית או מיומנותו בטיסה;

          "מדינה חברה" – מדינה שהיא צד לאמנת התעופה האזרחית הבינלאומית שנחתמה בשיקאגו ביום 7 בדצמבר 1944;

תק' תשע"ז-2017

          "מדמה" – מיתקן שהמנהל אישר לאדם, להדרכת עובדי טיס, לצבירת ניסיון או לבדיקת מיומנותם שבו ניתן לדמות תנאי הטסה, פיקוח על תעבורה אווירית או פעילות תעופתית אחרת שאישר המנהל לאותו אדם לגבי אותו מיתקן;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1142

החלפת הגדרת "מדמה"

הנוסח הקודם:

"מדמה" – מיתקן שהמנהל אישר להדרכת עובדי טיס ובדיקת רמתם המקצועית שבו ניתן לדמות תנאי הטסה, פיקוח על תעבורה אוירית או פעילות תעופתית אחרת;

          "מדריך" – עובד טיס המחזיק ברשיון הדרכה;

          "מטוס" – כלי טיס הכבד מהאויר;

          "מין" (class) – סיווג כלי הטיס שנקבע על פי חלוקת משנה של סוג כלי הטיס ובהתאם לאיפיונים דומים, לדוגמא: אוירון חד-מנועי, רב-מנועי, יבשתי, ימי, בוכנה או טורבו-פרופלר; רוטורקרפט יבשתי או ימי; הליקופטר חד-רוטור, רב-רוטור או ג'רופלן;

          "מכון בדק" – כמשמעותו בתקנות מכוני הבדק;

תק' תשע"ג-2013

          "מכון הסמכה" – מכון בדק שהורשה לפי תקנות הטיס (מכוני הסמכה), התשל"ט-1979 (להלן – תקנות מכוני הסמכה) לקיים מרכז הדרכה לצורך הסמכתם של טכנאים לבדק כלי טיס, או מפעיל שרשיון ההפעלה שניתן לו מאת השר מתיר ניהולו של מרכז הדרכה כאמור;

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 710

"מכון הסמכה" – מכון בדק שהורשה לפי תקנות מכוני הבדק תקנות הטיס (מכוני הסמכה), התשל"ט-1979 (להלן – תקנות מכוני הסמכה) לקיים מרכז הדרכה לצורך הסמכתם של טכנאים לבדק כלי טיס, או מפעיל שרשיון ההפעלה שניתן לו מאת השר מתיר ניהולו של מרכז הדרכה כאמור;

תק' תשע"ז-2017

          "מפקח" – אדם שמינה המנהל לשמש בתפקיד מפקח לפי סעיף 94 לחוק;

מיום 28.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7819 מיום 29.5.2017 עמ' 1142

החלפת הגדרת "מפקח"

הנוסח הקודם:

"מפקח" – אדם שמינה השר להיות מפקח לפי סעיף 10ג(א) לחוק;

תק' תשמ"ב-1981

          "מפעיל כלי טיס" – מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית של כלי טיס שניתן לו לפי חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963, המקיים בהתאם לתנאי אותו רשיון טיסות מסחריות מישראל ואליה, או המקיים טיסות מסחריות בישראל, אליה וממנה על פי היתר בכתב מאת המנהל, ולרבות הבעלים, השוכר או המטיס של כלי הטיס;

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 196

"מפעיל כלי טיס" - מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית של כלי טיס שניתן לו לפי חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963, המקיים בהתאם לתנאי אותו רשיון טיסות מסחריות מישראל ואליה, או המקיים טיסות מסחריות מישראל ואליה טיסות מסחריות בישראל, אליה וממנה על פי היתר בכתב מאת המנהל, ולרבות הבעלים, השוכר או המטיס של כלי הטיס;

תק' תשע"ה-2015

          "מצנח ממונע" – (נמחקה);

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 552

הוספת הגדרת "מצנח ממונע"

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1102

מחיקת הגדרת "מצנח ממונע"

הנוסח הקודם:

"מצנח ממונע" – כלי טיס הכבד מן האויר המונע על ידי מנוע והנתמך בעת הטיסה בעיקר על ידי מצנח;

תק' תשנ"ב-1992

          "מצנח רחף" – (נמחקה);

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1060

הוספת הגדרת "מצנח רחף"

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1102

מחיקת הגדרת "מצנח רחף"

הנוסח הקודם:

"מצנח רחף" – כלי טיס כבד מן האויר הנתמך בטיסה במצנח, ושהרחפן שולט בו באמצעות מיתריו;

תק' תשנ"ו-1995

          "מצנח רחף עם מנוע עזר" – (נמחקה);

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1060

הוספת הגדרת "מצנח רחף עם מנוע עזר"

 

מיום 5.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 267

מחיקת הגדרת "מצנח רחף עם מנוע עזר"

הנוסח הקודם:

"מצנח רחף עם מנוע עזר" – מצנח רחף שהרחפן יכול להיעזר במנוע עזר שבו בעת זינוק או בזמן הריחוף;

          "מתלמד" – אדם המקבל הדרכה בכלי טיס או במדמה כדי להיות כשיר לקבלת רשיון או הגדר;

          "מיתקן ניווט" – מיתקן לשימוש חזותי או אלקטרוני הממוקם על הקרקע המשמש או המיועד לשמש למתן אותות הנחייה לכלי טיס בעת המראה, טיסה או נחיתה;

          "סוג" (category) – סיווג רחב של כלי הטיס, כגון: אוירון, רוטורקרפט, דאון או כלי טיס קל מהאויר;

תק' תשע"ו-2016

          "ספינת אוויר" – כלי טיס קל מהאוויר המונע באמצעות מנוע;

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1333

הוספת הגדרת "ספינת אוויר"

תק' תשמ"ח-1988

          "ספר העזר לטיסה" – ספר עזר של כלי טיס שהוצע על ידי היצרן ואושר על ידי המנהל, המפרט את מגבלות כלי הטיס וביצועיו לצורך שמירת כשירות טיסתו והקובע הנחיות באשר לצוות ההטסה לצורך הפעלה בטוחה של כלי הטיס;

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 552

"ספר העזר לטיסה" – ספר עזר של כלי טיס שהוצע על ידי היצרן ואושר על ידי המנהל, המפרט את מגבלות כלי הטיס וביצועיו לצורך שמירת כשירות טיסתו והקובע הנחיות באשר לצוות ההטסה לצורך הפעלה בטוחה של כלי הטיס;

תק' תשנ"ב-1992

          "עובד טיס" - מי שקיבל רשיון כאמור בתקנות 5 ו-6;

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1060

החלפת הגדרת "עובד טיס"

הנוסח הקודם:

"עובד טיס" – כמפורט בתקנות 5 ו-6;

          "עובד קבוע" – איש צוות או איש צוות אויר המועסק בשירות המפעיל בתקופה של שלושה חדשים רצופים לפחות;

          "קורס אימונים" – קורס אימונים המתנהל בהתאם לתוכנית לימודים ותוכנית פיקוח שקבעה רשות הרישוי לנותן הקורס;

          "רוטורקרפט" – כלי טיס הכבד מן האויר והנתמך בטיסה בעיקר על ידי כנף מסתובבת;

תק' תשע"ה-2015

          "רחפן" – (נמחקה);

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1060

הוספת הגדרת "רחפן"

 

מיום 5.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 267

החלפת הגדרת "רחפן"

הנוסח הקודם:

"רחפן" – מפעיל מצנח רחף או מצנח רחף עם מנוע עזר;

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1102

מחיקת הגדרת "רחפן"

הנוסח הקודם:

"רחפן" – מפעיל מצנח רחף או מצנח ממונע;

תק' תשנ"א-1991

          "רשות הרישוי" – מי ששר התחבורה מינה אותו להיות רשות הרשוי לענין תקנות אלה;

מיום 12.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 723

החלפת הגדרת "רשות הרישוי"

הנוסח הקודם:

"רשות הרישוי" – מי שמהנהל העביר אליו סמכויותיו לענין רישוי עובדי טיס לפי החוק;

          "רשיון עובד טיס" – רשיון עובד טיס תקף שניתן לפי תקנות אלה;

          "תנאי טיסת מכשירים" – תנאי מזג אויר המאופיינים על פי הראות, מרחק טיסה מעננים ומתיקרת העננים, הנופלים מהתנאים המיזעריים שקבע המנהל לקיום טיסת ראייה;

          "תנאי טיסת ראיה" – תנאי מזג אויר המאופיינים על פי הראות, מרחק טיסה מעננים ומתיקרת העננים, העולים על התנאים המיזעריים שקבע המנהל;

תק' תשע"ו-2016

          "תעודה רפואית" – (נמחקה);

מיום 23.6.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4822 מיום 23.6.1985 עמ' 1500

"תעודה רפואית" – תעודה שניתנה מאת רופא המינהל המאשרת כי מקבל התעודה עבר בדיקות רפואיות כנדרש בתקנות אלה ונמצא עונה על הדרישות הרפואיות לקבלת הרשיון או ההגדר המבוקשים או לחידושם או לשימוש בזכויות על פיהם כמפורט בטבלה;

 

מיום 16.1.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6146 מיום 16.1.2002 עמ' 336

החלפת הגדרת "תעודה רפואית"

הנוסח הקודם:

"תעודה רפואית" – תעודה המאשרת כי מקבל התעודה עבר בדיקות רפואיות כנדרש בתקנות אלה ונמצא עונה על הדרישות הרפואיות לקבלת הרשיון או ההגדר המבוקשים או לחידושם או לשימוש בזכויות על פיהם כמפורט בטבלה;

 

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1333

מחיקת הגדרת "תעודה רפואית"

הנוסח הקודם:

"תעודה רפואית" – תעודה שניתנה לעובד טיס בידי רופא המינהל או רופא מורשה והמאשרת כי מקבל התעודה עבר בדיקות רפואיות כנדרש בתקנות אלה, או בדיקות רפואיות לעובדי טיס פעילים בשירות מערכת הביטחון, ונתקיימו בו הדרישות הרפואיות לקבלת הרישיון או ההגדר המבוקשים, לחידושם או לשימוש בזכויות על פיהם כמפורט בטבלה;

          "תקנות האגרות" – תקנות הטיס (אגרות), תש"ם-1979, או כל תקנות אחרות שתבואנה במקומן;

תק' תשנ"ב-1992

          "תקנות הפעלת כלי טיס" – (נמחקה);

מיום 16.9.1982

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4407 מיום 16.9.1982 עמ' 1673

הוספת הגדרת "תקנות הפעלת כלי טיס"

 

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1060

מחיקת הגדרת "תקנות הפעלת כלי טיס"

הנוסח הקודם:

"תקנות הפעלת כלי טיס" – תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981;

תק' תשנ"ב-1992

          "תקנות החקירה" – תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), תשמ"ד-1984;

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1060

החלפת הגדרת "תקנות ועדות חקירה" בהגדרת "תקנות החקירה"

הנוסח הקודם:

"תקנות ועדות חקירה" –תקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי טיס), התשכ"ט-1969;

תק' תשע"ג-2013

          "תקנות מכוני הבדק" – תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג-2012;

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 710

החלפת הגדרת "תקנות מכוני הבדק"

הנוסח הקודם:

"תקנות מכוני הבדק" – תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), תשל"ט-1979;

תק' תשמ"ח-1988  תק' תשנ"ב-1992

          "תקנות ההפעלה" – תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1981.

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 552

הוספת הגדרת "תקנות ההפעלה"

 

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1060

"תקנות ההפעלה" - תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב-1982 1981.

פרק שני: רשיונות עובדי טיס והגדרים

איסור לשמש כעובד טיס ללא רשיון או  הגדר מתאימים תק' תשמ"ב-1981 תק' (מס' 3)  תשמ"ב-1981

2.       (א)  לא יעסיק אדם ולא ירשה להעסיק עובד טיס, ולא ישמש אדם כעובד טיס ולא יפעיל זכויות המוקנות בתקנות אלה לעובד טיס מסוגו, אלא אם עובד הטיס ממלא אחר אחת מאלה:

(1)   הוא מחזיק ברשיון עובד טיס ובו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס או הציוד אותו הוא מפעיל או בו הוא מבצע פעולות הקשורות בתפקידו;

(2)   הוא מחזיק ברשיון עובד טיס מתאים תקף שניתן לו מאת הרשות המוסמכת במדינה חברה ושאושר על ידי רשות הרישוי, וברשיונו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס אותו הוא מפעיל או בו הוא מבצע פעולות הקשורות בתפקידו;

(3)   היה עובד הטיס איש צוות אויר בכלי טיס הרשום במדינה חברה - הוא מחזיק ברשיון עובד טיס תקף שניתן לו או אושר לו מאת הרשות המוסמכת באותה מדינה ובו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס אותו הוא מפעיל.

תק' תשנ"ב-1992

          (ב)  היה עובד הטיס איש צוות אויר כאמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(2) - לא ישמש ככזה אלא בכלי טיס מהסוג, מהמין ומהטיפוס עליו נבחן או הוסמך לפי תקנות אלה, ואלא אם עמד במיבחן רמה תקופתי כמפורט בתקנות אלה.

תק' תשנ"ב-1992

(ג)   (1)   עובד טיס או איש צוות כאמור בתקנת משנה (א)(3) רשאי לקבל ולהחזיק רשיון עובד טיס לפי תקנות אלה;

(2)   הותלה, הוגבל או בוטל רשיון עובד טיס שניתן כאמור בתקנת משנה זו, לא יפעיל עובד הטיס או איש הצוות בישראל את הזכויות המוקנות לו על פי רשיון עובד טיס שניתן לו במדינה החברה.

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 196

(א) לא יעסיק בעל כלי טיס מפעיל כלי טיס ולא ירשה להעסיק עובד טיס, ולא ישמש אדם כעובד טיס ולא יפעיל זכויות המוקנות בתקנות אלה לעובד טיס מסוגו, אלא אם עובד הטיס ממלא אחר אחת מאלה:

 

מיום 16.9.1982

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4407 מיום 16.9.1982 עמ' 1673

(א) לא יעסיק מפעיל כלי טיס לא יעסיק אדם ולא ירשה להעסיק עובד טיס, ולא ישמש אדם כעובד טיס ולא יפעיל זכויות המוקנות בתקנות אלה לעובד טיס מסוגו, אלא אם עובד הטיס ממלא אחר אחת מאלה:

 

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1061

2. (א) לא יעסיק אדם ולא ירשה להעסיק עובד טיס, ולא ישמש אדם כעובד טיס ולא יפעיל זכויות המוקנות בתקנות אלה לעובד טיס מסוגו, אלא אם עובד הטיס ממלא אחר אחת מאלה:

(1) הוא מחזיק ברשיון עובד טיס ובו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס או הציוד אותו הוא מפעיל או בו הוא מבצע פעולות הקשורות בתפקידו;

(2) הוא מחזיק ברשיון עובד טיס מתאים תקף שניתן לו מאת הרשות המוסמכת במדינה חברה ושאושר על ידי רשות הרישוי, וברשיונו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס אותו הוא מפעיל או בו הוא מבצע פעולות הקשורות בתפקידו;

(3) היה עובד הטיס איש צוות אויר בכלי טיס הרשום במדינה חברה - הוא מחזיק ברשיון עובד טיס תקף שניתן לו או אושר לו מאת הרשות המוסמכת באותה מדינה ובו הגדרים המתאימים לביצוע תפקידו ולסוג כלי הטיס אותו הוא מפעיל.

(ב) היה עובד הטיס איש צוות אויר כאמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(2) - לא ישמש ככזה אלא בכלי טיס מהסוג, מהמין ומהטיפוס עליו נבחן או הוסמך לפי תקנות אלה, ואלא אם עמד במיבחן רמה תקופתי כמפורט בתקנות אלה.

(ג) (1) עובד טיס או איש צוות כאמור בתקנת משנה (א)(3) רשאי לקבל ולהחזיק רשיון עובד טיס לפי תקנות אלה;

(2) הותלה, הוגבל או בוטל רשיון עובד טיס שניתן כאמור בתקנת משנה זו, לא יפעיל עובד הטיס או איש הצוות בישראל את הזכויות המוקנות לו על פי רשיון עובד טיס שניתן לו במדינה החברה.

תנאי למתן רשיון עובד טיס או הגדר

3.       רשות הרישוי לא תתן רשיון עובד טיס או הגדר אלא אם נתמלאו במבקש תנאי הכשירות שנקבעו בתקנות אלה לגבי הרשיון או ההגדר המבוקשים.

רשיון או הגדר  זמניים

4.       רשות הרישוי, לאחר שבדקה את המסמכים הדרושים לצורך מתן רשיון עובד טיס או הגדר ומצאה כי נתמלאו במבקש תנאי הכשירות שנקבעו בתקנות אלה לגבי הרשיון או ההגדר המבוקשים, רשאית ליתן למבקש רשיון עובד טיס או הגדר זמניים לתקופה שאינה עולה על מאה ועשרים יום. תוקף הרשיון או ההגדר הזמניים יפקע בתום התקופה הנקובה בהם או עם קבלת רשיון עובד הטיס או ההגדר המבוקשים.

סוגי רשיונות לעובדי טיס שהם אנשי צוות אויר

5.       אלה הרשיונות לעובדי טיס שהם אנשי צוות אויר שרשות הרישוי רשאית ליתן:

(1)  רשיונות לאנשי צוות אויר שהם טייסים:

א.     טייס מתלמד;

ב.     טייס פרטי;

ג.     טייס מסחרי;

ד.     טייס תובלה בנתיבי אויר;

ה.     מדריך טיסה;

(2)  רשיונות לאנשי צוות אויר שאינם טייסים:

א.     נווט טיס;

ב.     טכנאי טיס;

תק' תשס"ה-2005

ג.     (בוטלה);

ד.     אלחוטאי טיס לרדיו- טלפון.

מיום 30.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6375 מיום 28.2.2005 עמ' 543

ביטול פסקת משנה 5(2)(ג)

הנוסח הקודם:

ג. אלחוטאי טיס;

סוגי רשיונות לעובדי טיס שאינם אנשי צוות אויר תק' תשמ"ב-1981

6.       אלה הרשיונות לעובדי טיס שאינם אנשי צוות אויר שרשות הרישוי רשאית ליתן:

(1)  טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2;

(2)  טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1;

(3)  טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל;

(4)  טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל;

(5)  מפקח על תנועה אוירית;

(6)  תדריכן מודיעין טיס;

(7)  קצין מבצעי אויר;

(8)  מקפל מצנחים;

(9)  מקפל מצנחים בכיר.

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 196

(1) טכנאי בדק כלי טיס טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2;

(2) טכנאי בדק כלי טיס טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1;

(3) טכנאי בדק כלי טיס טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל;

(4) טכנאי בדק כלי טיס טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל;

סוגי ההגדרים לעובדי טיס

7.       אלה סוגי ההגדרים שרשות הרישוי רשאית ליתן לעובדי טיס:

(1)  הגדר טיפוס כלי טיס - הקובע את סוג כלי הטיס, מין כלי הטיס וטיפוס כלי הטיס אותו מורשה להפעיל מחזיק הרשיון בו מצוי ההגדר;

תק' תשמ"ח-1988

(2)  סוגי הגדרי רשיונות טיס והדרכה שהם:

א.     הגדרי סוג:

1.     אוירון;

2.     רוטורקרפט;

3.     דאון;

תק' תשמ"ג-1983

4.     אוירון זעיר;

תק' תשמ"ח-1988

5.     בלון מאוייש;

תק' תשע"ה-2015

6.     (נמחקה);

תק' תשע"ה-2015

7.     ספינת אוויר;

ב.     הגדרי מין אוירון:

1.     חד-מנועי;

2.     רב-מנועי;

ג.     הגדרי מין רוטורקרפט:

1.     הליקופטר;

2.     ג'רופלן;

ד.     הגדרי מכשירים:

1.     מכשירים - אוירון;

2.     מכשירים - הליקופטר;

ה.     הגדרי מאמן:

1.     מאמן טיס;

2.     מאמן טיס חקלאי;

3.     מאמן טכנאי טיס;

4.     מאמן מפקח תנועה אוירית;

5.     מאמן תדריכן מודיעין טיס.

(4)  הגדרי טייס ניסוי שהם: -

א.     הגדר טייס ניסוי סוג 1;

ב.     הגדר טייס ניסוי סוג 2;

(5)  הגדר חקלאי;

(6)  הגדרי פיקוח על תנועה אוירית שהם: -

א.     פיקוח שדה;

ב.     פיקוח גישה;

ג.     פיקוח מרחב;

ד.     פיקוח מכ"מ;

תק' תשמ"ב-1981

(7)  הגדרי קיפול מצנחים שהם: -

א.     הגדר מצנח מושב;

ב.     הגדר מצנח גב;

ג.     הגדר מצנח חזה;

ד.     הגדר מצנח ברכיים.

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 196

(7) הגדרים טכניים שהם:

א. הגדר כלי טיס;

ב. הגדר מנוע כלי טיס;

ג. הגדר ציוד כלי טיס;

ד. הגדר תהליכים.

(8) (7) הגדרי קיפול מצנחים שהם: -

א. הגדר מצנח מושב;

ב. הגדר מצנח גב;

ג. הגדר מצנח חזה;

ד. הגדר מצנח ברכיים.

 

מיום 24.7.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1731

(3) הגדרי הדרכה שהם:

א. הגדרי סוג:

1. אוירון;

2. רוטורקרפט;

3. דאון;

4. אוירון זעיר;

 

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 552

(2) הגדר מכשירים;

(3) (2) הגדרי הדרכה שהם: סוגי הגדרי רשיונות טיס והדרכה שהם:

א. הגדרי סוג:

1. אוירון;

2. רוטורקרפט;

3. דאון;

4. אוירון זעיר;

5. בלון מאוייש;

6. מצנח ממונע;

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1102

מחיקת פסקה 7(2)(א)(6)

הנוסח הקודם:

6. מצנח ממונע;

 

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1333

הוספת פסקה 7(2)(א)(7)

בקשה לרשיון, להגדר, לאישור או לחידוש

8.       )  המבקש רשיון עובד טיס או הגדר, או המבקש את חידושם או את אישורם, יגיש בקשה לרשות הרישוי בטופס ובאופן שהורה המנהל וימלא אחר הדרישות לצורך קבלת הרשיון, ההגדר, אישורם או חידושם, הכל כמפורט בתקנות אלה.

תק' תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטלה).

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 552

8. (א) המבקש רשיון עובד טיס או הגדר, או המבקש את חידושם או את אישורם, יגיש בקשה לרשות הרישוי בטופס ובאופן שהורה המנהל וימלא אחר הדרישות לצורך קבלת הרשיון, ההגדר, אישורם או חידושם, הכל כמפורט בתקנות אלה.

(ב) המבקש רשיון טיס למצנח ממונע, או המבקש את חידושו או את אישורו יגיש בקשה לבעל רשיון מפעיל מוסמך בטופס ובאופן שהורה המנהל וימלא אחר הדרישות לצורך קבלת הרשיון, אישורו או חידושו, הכל כמפורט בספר עזר מבצעי המאושר של בעל רשיון הפעלה למצנח ממונע.

 

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1061

החלפת תקנת משנה 8(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) המבקש רשיון טיס למצנח ממונע, או המבקש את חידושו או את אישורו יגיש בקשה לבעל רשיון מפעיל מוסמך בטופס ובאופן שהורה המנהל וימלא אחר הדרישות לצורך קבלת הרשיון, אישורו או חידושו, הכל כמפורט בספר עזר מבצעי המאושר של בעל רשיון הפעלה למצנח ממונע.

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1102

ביטול תקנת משנה 8(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) המבקש רשיון למצנח רחף, למצנח רחף עם מנוע עזר או למצנח ממונע, או המבקש את חידושו או אישורו של רשיון כאמור, יגיש בקשה לבעל רשיון הפעלה כאמור בתקנות ההפעלה וימלא אחר כל הדרישות לצורך קבלת הרשיון, אישורו או חידושו, הכל כמפורט בספר עזר מבצעי מאושר של בעל רשיון ההפעלה.

רשיון עובד טיס

9.       רשיון עובד טיס יהא בטופס שקבעה רשות הרישוי.

אישור רשיון או הגדר מאת מדינה חברה

10.    (א)  רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה, רשאית רשות הרישוי לאשרם אישור מלא או אישור חלקי בלבד, או לא לאשרם, הכל כמפורט בתקנה זו.

          (ב)  רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה לא יאושרו אלא אם מבקש האישור:

(1)   הוכיח ידע מקצועי בדיני התעופה האזרחית בישראל, בהפעלת כלי טיס ובכלליה, לרבות הנהלים והנוהגים הקשורים בפיקוח על תנועה אוירית ובנהלי חירום, הכל כפי שהורה המנהל;

(2)   הוכיח כושר ביצוע כפי שהורה המנהל;

(3)   מחזיק בתעודה רפואית תקפה;

(4)   עונה על הוראות תקנה 12;

(5)   מדבר ומבין את הלשון העברית או את הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה;

תק' תשנ"ב-1992

(5א) מחזיק רשיון אלחוטאי רדיו טלפון מוגבל שהוצא בישראל;

(6)   היתה הבקשה לרשיון טייס מסחרי - הוכיח נסיון של לפחות מאתיים וחמישים שעות זמן טיסה, ומהן לפחות שלושים שעות בשנה האחרונה שקדמה להגשת הבקשה, או במקום הוכחת שלושים השעות כאמור המציא אישור ממדריך טיס שהמבקש נמצא על ידו כשר וראוי להוכיח כושר ביצוע כאמור בפיסקה (2).

          (ג)   (1)   מחזיק ברשיון טייס פרטי ובו הגדר מכשירים שניתן מאת מדינה חברה אשר עמד בדרישות תקנת משנה (ב) - יאושר רשיונו ללא הגדר המכשירים;

(2)   מחזיק ברשיון טייס מסחרי או ברשיון טייס תובלה בנתיבי אויר שניתן מאת מדינה חברה אשר עמד בדרישות תקנת משנה (ב) - יאושר רשיונו כאילו היה רשיון טייס מסחרי בלבד ללא הגדר מכשירים או הגדר הדרכה;

(3)   על אף האמור בפיסקאות (1) ו-(2), יאושר הגדר מכשירים ברשיון אם עבר המבקש בהצלחה מבחן עיוני בנושא כללי טיסת מכשירים כאמור בתקנה 166.

          (ד)  אישור רשות הרישוי של רשיון או הגדר שניתנו מאת מדינה חברה יהא בכתב, יוצמד לרשיון, ותקופת תוקפו לא תעלה על תקופת תוקפו של הרשיון שניתן מאת המדינה החברה.

          (ה)  רשות הרישוי רשאית שלא להכיר ברשיון או בהגדר שניתנו מאת מדינה חברה לאדם המחזיק ברשיון עובד טיס שניתן בישראל.

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1061

הוספת פסקה 10(ב)(5א)

רשיון מוגבל או הגדר מוגבל

11.    רשות הרישוי רשאית להגביל רשיון עובד טיס או הגדר, בין מחמת שהמבקש לא עמד בכל הדרישות להוכחת הנסיון ומבחני הרמה כנדרש בתקנות אלה, ובין מחמת שלא עמד בכל הדרישות הרפואיות הישימות המתייחסות לרשיון או להגדר המבוקשים.

אישור היעדר הרשעות פליליות

12.    (א)  לא יינתן רשיון לאיש צוות אויר, רשיון מפקח על תנועה אוירית, רשיון קצין מבצעי אויר, רשיון טייס מתלמד או תעודת איש צוות אלא אם המציא מבקש הרשיון או התעודה לרשות הרישוי אישור על היעדר הרשעות פליליות, או אם הורשע בעבירה פלילית מסוג העבירות המנויות בחלק א' לתוספת השישית - חלפו מספר שנים מיום מתן גזר הדין כמפורט להלן:

(1)   בעבירה מסוג פשע - חמש שנים;

(2)   בעבירה מסוג עוון - שלוש שנים;

(3)   בעבירה מסוג חטא - שנה אחת.

          (ב)  הרשעה בעבירה פלילית מסוג העבירות המנויות בחלק ב' לתוספת הששית לא תיחשב כעבירה פלילית לענין תקנה זו.

          (ג)   רשות הרישוי רשאית לקצר את התקופה הקבועה בתקנת משנה (א) עד כדי מחציתה, אם הוכח להנחת דעתה כי התקיים אחד מאלה:

(1)   המבקש לא הורשע בעבירה פלילית בתקופת הזמן שקדמה לביצוע העבירה ושאורכה הוא לפחות פעמיים מאורך התקופה הנזכרת בפיסקאות (1), (2) או (3), לפי הענין, לתקנת משנה (א); או

(2)   נתקיימו נסיבות מיוחדות שיירשמו על ידי רשות הרישוי בתיקו האישי של המבקש, המצדיקות את קיצור התקופה כאמור.

          (ד)  היו משפטים או חקירות פליליות תלויים ועומדים נגד מבקש רשיון, כאמור בתקנת משנה (א), או מבקש תעודת איש צוות, תהא רשות הרישוי רשאית שלא ליתן את הרשיון או תעודת איש הצוות המבוקשים לאחר שהתייעצה בענין עם ראש מחלקת חקירות ותביעות במטה הארצי במשטרת ישראל.

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          (ה)  הורשע מחזיק ברשיון כאמור בתקנת משנה (א), בעבירה פלילית מסוג העבירות המנויות בחלק א' לתוספת השישית, לא יהיה רשאי להשתמש בזכויות שמקנה לו רשיונו, אלא אם כן חלפו מספר השנים מיום מתן גזר הדין, כמפורט בתקנת משנה (א).

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1147

הוספת תקנת משנה 12(ה)

תעודה מאת קצין בטחון תק' תשמ"ז-1987

12א.  (א)  לא יינתן, לא יחודש ולא יאושר רשיון לאיש צוות אויר, רשיון למפקח על תנועה אוירית, רשיון לקצין מבצעי אויר, רשיון לטייס מתלמד ולא תינתן, תחודש או תאושר תעודה לאיש צוות, אלא אם כן המציא מבקש הרשיון או התעודה לרשות הרישוי אישור חתום בידי קצין הבטחון של משרד התחבורה.

          (ב)  הודיע קצין הבטחון לרשות הרישוי כי מחזיק הרשיון או התעודה מסכן או עלול לסכן את בטחון התעופה האזרחית - תבטל רשות הרישוי את הרשיון או התעודה.

תק' (מס' 2)  תשמ"ח-1988

          (ג)   מבקש רשיון או תעודה כאמור בתקנת משנה (א) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת קצין הבטחון שלא לתת אישור כאמור בתקנת משנה (א), או על ידי הודעת קצין הבטחון כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר לבטחון התעופה האזרחית שמינה השר לענין תקנה זו (להלן - ועדת ערר לבטחון התעופה); נהלי הגשת הערר והדיון לפני ועדת הערר לבטחון התעופה יהיו כאמור בפרק השביעי לחלק א' בשינויים המחוייבים לפי העניין; החלטת ועדת הערר לבטחון התעופה תהיה החלטת גמר כאילו היתה החלטת השר לפי סעיף 29(1) לחוק.

מיום 8.3.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5013 מיום 8.3.1987 עמ' 579

הוספת תקנה 12א

 

מיום 19.5.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 829

(ג) מבקש רשיון או תעודה כאמור בתקנת משנה (א) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת קצין הבטחון שלא לתת אישור כאמור בתקנת משנה (א), או על ידי הודעת קצין הבטחון כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר לבטחון התעופה האזרחית שמינה השר לענין תקנה זו (להלן - ועדת ערר לבטחון התעופה); נהלי הגשת הערר והדיון לפני ועדת הערר לבטחון התעופה יהיו כאמור בפרק השביעי לחלק א' בשינויים המחוייבים לפי העניין; החלטת ועדת הערר לבטחון התעופה תהיה החלטת גמר כאילו היתה החלטת השר לפי סעיף 29(1) לחוק.

התליית רשיון עובד טיס תק' תשנ"ב-1992

13.    הוברר לרשות הרישוי כי נתקיים במבקש או במחזיק רשיון אחד מאלה:

(1)  היה מעורב בתאונה או בתקרית שנחקרה בידי חוקר ראשי לפי תקנות החקירה;

(2)  היה מעורב במקרה הנחקר בידי מפקח לפי סעיף 10ג(א) לחוק או לפי סעיף 9(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-

1963;

(3)  עבר עבירה על החוק או על התקנות שהותקנו לפיו;

(4)  עבר עבירה פלילית בכלי טיס או תוך שימוש בכלי טיס,

תשקול רשות הרישוי, לפי המלצת החוקר הראשי או המפקח ועל פי הנסיבות, אם לתת למבקש רשיון או להתלות רשיונו של מחזיק כאמור, לפי הענין.

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1148

13. נתברר כי מבקש הרשיון או מחזיק רשיון היה מעורב בתאונה או בתקרית שנחקרה בידי ועדת חקירה בהתאם לתקנות ועדות חקירה, או בעבירה על החוק או על התקנות שהותקנו לפיו או בעבירה פלילית שבוצעה בכלי טיס או תוך שימוש בכלי טיס ושעליה הורשע, תשקול רשות הרישוי אם לאור דין וחשבון הועדה, נסיבות אירוע התאונה או התקרית, או ביצוע העבירה עד להגשת הבקשה או לבירור המקרה על ידי רשות הרישוי, מן הראוי לתת למבקש רשיון או להתיר לו להמשיך ולהשתמש ברשיון.

 

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1061

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

מעורבות בתאונה או בתקרית או בהרשעה

13. נתברר כי מבקש הרשיון או מחזיק רשיון היה מעורב בתאונה או בתקרית שנחקרה בידי ועדת חקירה בהתאם לתקנות ועדות חקירה, או בעבירה על החוק או על התקנות שהותקנו לפיו או בעבירה פלילית שבוצעה בכלי טיס או תוך שימוש בכלי טיס ושעליה הורשע, תשקול רשות הרישוי אם לאור דין וחשבון הועדה, נסיבות אירוע התאונה או התקרית, או ביצוע העבירה עד להגשת הבקשה או לבירור המקרה על ידי רשות הרישוי, מן הראוי לתת למבקש רשיון או להתיר לו להמשיך ולהשתמש ברשיון.

הגבלות על מילוי תפקיד איש צוות תק' תשמ"ח-1988

13א.  (א)  בתקנה זו -

          "אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;

          "בדיקת נשיפה" - בדיקת אויר נשוף של נבדק באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות בהתיעצות עם שר התחבורה;

          "מכשיר" - מכשיר המראה את ריכוז האלכוהול באויר נשוף של אדם או את שווה ערכו בדמו של אותו אדם בדוגמה של נשיפת אויר שלו;

          "בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם או בדיקת הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, הנערכת במעבדה או במוסד רפואי ששר הבריאות בהתיעצות עם שר התחבורה הכיר בהם;

          "נבדק" - אדם שנדרש להיבדק בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה להימצאות אלכוהול בגופו;

          "המידה הקבועה" - אחד מריכוזי האלכוהול שנמצא בבדיקת נשיפה כלהלן:

(1)   חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם;

(2)   ריכוז אלכוהול באויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור בפסקה (1) או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד שנעשתה בבדיקת נשיפה.

          (ב)  לא ימלא אדם תפקיד איש צוות בכלי טיס -

(1)   כאשר בבדיקת נשיפה או בבדיקת מעבדה נמצא בו אלכוהול בכמות העולה על המידה הקבועה;

(2)   תוך שמונה שעות מאז שתיית משקה אלכוהולי כלשהו;

(3)   כאשר הוא משתמש בכל סם או תרופה המשפיעים או שיש בהם כדי להשפיע, לדעת המנהל, על כושרו למלא תפקידו באופן העלול לסכן את בטיחות הטיסה.

          (ג)   היה לשוטר או למפקח חשד סביר כי איש צוות ממלא תפקידו בהיותו נתון להשפעת אלכוהול או סמים, רשאי הוא לדרוש ממנו -

(1)   להיבדק בדיקת נשיפה או לחייבו למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה;

(2)   כי הבדיקות לקביעת ריכוז האלכוהול באויר הנשוף, ריכוז האלכוהול בדם או הימצאותם של סמים מסוכנים בגופו של הנבדק, כולן או מקצתן, יבוצעו במעבדה, מוסד רפואי, על ידי רופא או אדם אחר שהמנהל הסמיכו לענין זה.

          (ד)  (1)   המנהל רשאי לדרוש מאיש צוות אויר להיבדק כאמור בתקנת משנה (ג) בתוך 4 שעות לפני שקיבל את תפקידו עד תום 4 שעות לאחר שגמר למלא תפקידו ולהעביר אליו, או לתת את הסכמתו לכך שהמעבדה, המוסד הרפואי, הרופא או האדם האחר שביצע את הבדיקה יעביר אליו את תוצאותיה;

(2)   סירב איש צוות לדרישת המנהל כאמור בפסקה (1) -  רשאי המנהל, כל עוד הוא עומד בסירובו, שלא להתיר לו למלא תפקיד של איש צוות.

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 553

הוספת תקנה 13א

מרמה או מצג שוא

14.    (א)  לא יבצע אדם ולא יגרום לאחר לבצע אחת מאלה:

(1)   מסירת הצהרה או מידע כוזבים בקשר עם כל בקשה לקבלת רשיון או הגדר, אישורם או חידושם, או בקשר לקבלת תעודה רפואית או תעודת איש צוות;

(2)   רישום כוזב בכל ספר או בכל מסמך שיש חובה להחזיקם, למלאם, או להשתמש בהם כדי למלא אחר דרישה או תנאי הנחוצים להוצאה, לחידוש או לאישור כל רשיון או הגדר על פי תקנות אלה, או לשמירת תוקפם של רשיון או הגדר שניתנו לפי תקנות אלה;

(3)   השגה או נסיון להשגת רשיון או הגדר על פי תקנות אלה בטענות או בתואנות שיש בהן מרמה או מצג שווא;

(4)   כל שינוי על ידי מי שלא הוסמך לכך ברשיון או בהגדר אשר ניתן, חודש או אושר על פי תקנות אלה.

          (ב)  ביצע אדם או גרם לאחר לבצע אחד המעשים האמורים בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה:

(1)   לא לתת לו את הרשיון או ההגדר המבוקשים;

(2)   לדחות, לתקופה שתורה, את מתן הרשיון או ההגדר המבוקשים;

(3)   לבטל את הרשיון או את ההגדר שהוצאו לו;

(4)   להתלות את הרשיון או את ההגדר שהוצאו לו;

(5)   לא לאשר את הרשיון או את ההגדר שאישורם מבוקש;

(6)   לדחות, לתקופה שתורה, את אישור הרשיון או ההגדר שאישורם מבוקש.

התליית רשיון

15.    (א)  היתה רשות הרישוי סבורה, לאחר שחקרה בעניין כהלכה, כי כשירותו של עובד טיס לשמש כעובד טיס, או מיומנות הטיסה שלו, או מיומנותו המקצועית נפגמו, או כי עובד הטיס חסר ידע מקצועי או כושר ביצוע מספיקים, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שנתנה לעובד הטיס הזדמנות להביא טענותיו בפניה, להתלות את רשיונו או הגדר שברשיונו עד שיעבור בדיקות רפואיות, בחינות עיוניות או בחינות להוכחת כושר ביצוע, ויימצא מתאים לשמש בתפקידו כעובד טיס, הכל בהתאם לנסיבות הענין.

          (ב)  לא עמד עובד הטיס בבדיקות הרפואיות, בבחינות העיוניות או בבחינות להוכחת כושר ביצוע תוך תקופה של תשעים יום מיום ההתליה, יבוטלו רשיונו או הגדרו.

ביטול רשיון

16.    רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, ולאחר שנתנה לעובד הטיס הזדמנות להביא טענותיו בפניה, לבטל את רשיונו או לבטל הגדר ברשיונו, או לבטל אישור רשיון או הגדר, שניתנו לפי תקנות אלה, אם שוכנעה כי יש בהמשך הפעלת זכויותיו לפי תקנות אלה משום סכנה לבטיחות הטיס, או כי עובד הטיס אינו מסוגל לשמש בתפקידו מחמת סיבות רפואיות, מחמת כושר ביצוע לקוי, או מחמת היעדר מיומנות וכישורים מתאימים.

מניעת שימוש בזכויות של רשיון חוץ תק' תשנ"ב-1992

16א.  (א)  עובד טיס שרשיונו הותלה כאמור בתקנות 13 או 15 או שרשיונו בוטל כאמור בתקנה 16 ובידו גם רשיון חוץ של עובד טיס, תודיע לו רשות הרישוי על איסור להשתמש ברשיון החוץ בתחומי ישראל.

          (ב)  רשות הרישוי רשאית, על פי הנסיבות, להרשות לעובד טיס כאמור בתקנת משנה (א) להשתמש ברשיון החוץ שלו לצורך הוצאה חד-

פעמית של כלי טיס של מדינת חוץ אל מחוץ לגבולות ישראל.

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1061

הוספת תקנה 16א

החזרת רשיון שבוטל או הותלה

17.    (א)  עובד טיס שרשיונו בוטל או הותלה ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על כך, אלא אם ניתן צו עיכוב ביצוע החלטה כאמור בתקנה 53.

          (ב)  הותלה רשיון עובד טיס או הגדר, תרשום רשות הרישוי את ההתלייה של הרשיון או ההגדר ברשיון. הותלה הרשיון - לא יוחזר הרשיון לעובד הטיס אלא לאחר שהסתיימה תקופת ההתלייה.

בקשה לרשיון או להגדר לאחר ביטולם

18.    (א)  אדם שרשות הרישוי ביטלה רשיון או הגדר, או אישור רשיון או הגדר, והחלטתה לא בוטלה על ידי ועדת ערר לרישוי, לא יגיש בקשה לרשיון או להגדר או לאישורם תוך שנה מיום ביטול הרשיון או ההגדר, או האישור, לפי הענין.

          (ב)  עובד טיס שרשות הרישוי היתלתה רשיון או הגדר, או אישור רשיון או הגדר שניתנו לו לפי תקנות אלה, לא יגיש בקשה לחידוש הרשיון או ההגדר שהותלה תוך תקופת ההתלייה.

          (ג)   המנהל רשאי לפטור אדם מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן, או לקצר את התקופה להגשת בקשה.

שימוש בזכויות רשיון

19.    (א)  לא ישתמש עובד טיס בזכויות שמקנה לו רשיונו, אלא אם התמלאו התנאים המפורטים בתקנת משנה (ב) וכל עוד לא חלפו שנים עשר חודשים מהיום האחרון שנקבע למילויים. בתקופת שנים עשר החודשים האמורה לא יהא עובד טיס רשאי להפעיל את זכויותיו אלא אם מילא אחר דרישות תקנת משנה (ב).

          (ב)  ואלה התנאים שעל עובד טיס למלא אחריהם לצורך שימוש בזכויותיו כאמור, למעט עובד טיס המחזיק ברשיון טייס מתלמד:

(1)   עובד הטיס מחזיק בתעודה רפואית תקפה;

(2)   עובד הטיס עומד בדרישות תקנות אלה הישימות לאותו רשיון, לרבות עמידה במיבחני רמה וצבירת הנסיון הדרוש;

(3)   הרשיון לא בוטל או לא הותלה על ידי רשות הרישוי או לא הוחזר לרשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ד);

(4)   האגרה השנתית בגין אותו רשיון שולמה.

          (ג)   תקופת תוקפו של רשיון טייס מתלמד שניתן לפי תקנות אלה שלא בוטל או לא הותלה על ידי רשות הרישוי, או לא הוחזר לרשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ד), תהא כתקופת תוקפה של התעודה הרפואית  שהוצאה לו.

          (ד)  מחזיק רשיון המבקש להחזירו לרשות הרישוי לצורך ביטולו, לצורך הוצאת רשיון בדרגה נמוכה יותר, או לצורך מחיקת הגדר - יחתום על תצהיר לפיו החזרת הרשיון, כאמור, נעשתה לפי בקשתו, וכי ידוע לו כי לצורך מתן רשיון מסוג הרשיון שהוחזר כאמור, עליו לעמוד בתנאים שנקבעו בתקנות אלה לצורך הוצאת אותו רשיון או הגדר.

שימוש בזכויות הגדר

20.    (א)  לא ישתמש אדם בזכויות שמקנה לו הגדרו, למעט הגדר חקלאי והגדר מכשירים אלא אם נתמלאו תנאים אלה:

(1)   הרשיון בו רשום ההגדר תקף ומותר לו להשתמש בזכויות שמקנה לו אותו רשיון;

(2)   עובד הטיס שברשיונו ההגדר מחזיק בתעודה רפואית תקפה המתאימה להגדר;

(3)   עובד הטיס עומד בדרישות תקנות אלה הישימות להגדר שברשיונו, לרבות לעניין עמידה במיבחני רמה וצבירת נסיון;

(4)   ההגדר לא בוטל או לא הותלה על ידי רשות הרישוי.

          (ב)  תוקפם של הגדר מכשירים והגדר חקלאי והתנאים לחידושם - יהיו כמפורט בתקנות אלה.

חידוש זכות, רשיון  או הגדר שפקעו תק' תשנ"ב-1992

21.    עובד טיס –

(1)  שזכותו לרשיון או הגדר פקעה;

(2)  שפג תוקף רשיונו או הגדר שבו;

(3)  שפקע תוקף אישור שניתן לו על פי רשיון או הגדר שפג תוקפו;

המבקש לחדש זכות, רשיון או הגדר כאמור יוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, ידע מקצועי ומיומנות כנדרש על ידי בוחן כאמור בתקנה 36.

מיום 4.8.1985

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1808

21. עובד טיס שזכותו להשתמש בזכויות שמקנים לו רשיון או הגדר פקעה, עובד טיס שחדל תוקף רשיונו או תוקף הגדרו, או עובד טיס שרשיונו או הגדרו אושרו לפי תקנות אלה והרשיון או ההגדר לפיהם הוצא האישור פקע תוקפם, יוכיחו להנחת דעתה של רשות הרישוי ידע מקצועי ומיומנות טיסה כנדרש בתקנה 37, אולם המבחנים ייערכו על ידי בוחן בלבד כנדרש בתקנות, אולם המבחנים לפי תקנה 37 ייעשו בידי בוחן בלבד.

 

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1062

החלפת תקנה 21

הנוסח הקודם:

חידוש זכות שימוש בזכויות או חידוש רישיון או הגדר

21. עובד טיס שזכותו להשתמש בזכויות שמקנים לו רשיון או הגדר פקעה, עובד טיס שחדל תוקף רשיונו או תוקף הגדרו, או עובד טיס שרשיונו או הגדרו אושרו לפי תקנות אלה והרשיון או ההגדר לפיהם הוצא האישור פקע תוקפם, יוכיחו להנחת דעתה של רשות הרישוי ידע מקצועי כנדרש בתקנות, אולם המבחנים לפי תקנה 37 ייעשו בידי בוחן בלבד.

גיל מרבי לטייס בתובלה אווירית מסחרית תק' (מס' 3)  תשע"ט-2019

21א.  (א)  לא ישמש אדם טייס בתובלה אווירית מסחרית ולא יעסיק מפעיל אווירי טייס בתובלה כאמור –

(1)   בכלי טיס המופעל על ידי טייס אחד – אם מלאו לטייס 60 שנים, ואולם אם כלי הטיס הוא הליקופטר המופעל על ידי טייס אחד במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל – אם מלאו לטייס 65 שנים;

(2)   בכלי טיס המופעל על ידי שני טייסים או יותר – אם מלאו לטייס 65 שנים.

          (ב)  בתקנה זו –

          "תובלה אווירית מסחרית" – הפעלה מסחרית שבה מסיעים בכלי טיס נוסעים או מובילים בו טובין, לרבות מטען או דואר, למעט הפעלה כאמור לצורך צניחה כהגדרתה בתקנה 181 לתקנות ההפעלה.

מיום 22.10.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4715 מיום 22.10.1984 עמ' 70

הוספת תקנה 21א

 

מיום 5.1.1996

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5723 מיום 21.12.1995 עמ' 267

21א. (א) לא ישמש אדם ולא יעסיק מפעיל כלי טיס טייס בטיסה מסחרית –

(1) בכלי טיס גדול – אם מלאו לטייס 60 שנים, אם הוא טייס מפקד, או אם מלאו לו 65 שנים אם הוא טייס משנה;

(2) בכלי טיס שאינו גדול בכלי טיס קטן, עם נוסעים – אם מלאו לו 60 שנים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), רשאי אדם שמלאו לו 60 שנים אך טרם מלאו לו 65 שנים לשמש טייס בכלי טיס שאינו גדול עם נוסעים, ורשאי מפעיל כלי טיס להעסיקו כאמור, אם מצוי בכלי הטיס טייס נוסף המוסמך להטיסו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2) רשאי אדם שמלאו לו 60 שנים אך טרם מלאו לו 65 שנים לשמש טייס בכלי טיס קטן עם נוסעים ורשאי מפעיל כלי טיס להעסיקו כאמור ובלבד שהטיסה תבוצע רק בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל כאמור בפרק השלישי לתקנות ההפעלה.

 

מיום 1.5.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5970 מיום 4.5.1999 עמ' 733

החלפת תקנה 21א

הנוסח הקודם:

הגבלת גיל הטייס בטיסה מסחרית

21א. (א) לא ישמש אדם ולא יעסיק מפעיל כלי טיס טייס בטיסה מסחרית –

(1) בכלי טיס גדול – אם מלאו לטייס 60 שנים, אם הוא טייס מפקד, או אם מלאו לו 65 שנים אם הוא טייס משנה;

(2) בכלי טיס קטן, עם נוסעים – אם מלאו לו 60 שנים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2) רשאי אדם שמלאו לו 60 שנים אך טרם מלאו לו 65 שנים לשמש טייס בכלי טיס קטן עם נוסעים ורשאי מפעיל כלי טיס להעסיקו כאמור ובלבד שהטיסה תבוצע רק בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל כאמור בפרק השלישי לתקנות ההפעלה.

 

מיום 27.3.2019

תק' (מס' 3) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8180 מיום 25.2.2019 עמ' 2930

החלפת תקנה 21א

הנוסח הקודם:

הגבלת גיל טייס בטיסה מסחרית

21א. (א) בטיסה מסחרית בכלי טיס שצוותו מונה שני טייסים, לא ישמש אדם ולא יעסיק מפעיל טייס מפקד שמלאו לו 60 שנים וטייס משנה שמלאו לו 65 שנים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם לשמש טייס מפקד אף אם מלאו לו 60 שנים אך טרם מלאו לו 65 שנים, ורשאי מפעיל כלי טיס להעסיקו, אם נתקיימו שני אלה:

(1) הוא נמנה עם צוות המונה שני טייסים או יותר;

(2) בהיותו בתא הטייס (cockpit) הוא יהיה הטייס היחיד שמלאו לו 60 שנים.

 

מיום 27.3.2019 עד יום 27.3.2022

תק' (מס' 3) תשע"ט-2019 הוראת שעה

ק"ת תשע"ט מס' 8180 מיום 25.2.2019 עמ' 2931

(א) לא ישמש אדם טייס בתובלה אווירית מסחרית ולא יעסיק מפעיל אווירי טייס בתובלה כאמור –

(1) בכלי טיס המופעל על ידי טייס אחד – אם מלאו לטייס 60 שנים, ואולם אם כלי הטיס הוא הליקופטר המופעל על ידי טייס אחד במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל – אם מלאו לטייס 65 שנים;

תק' תשס"ה-2005

21ב.  (בוטלה).

מיום 1.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5678 מיום 1.5.1995 עמ' 1400

הוספת תקנה 21ב

 

מיום 1.5.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5970 מיום 4.5.1999 עמ' 734

הוספת תקנת משנה 21ב(ד)

 

מיום 30.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6375 מיום 28.2.2005 עמ' 543

ביטול תקנה 21ב

הנוסח הקודם:

טייס מפקד בשיוט

21ב. (א) בתקנה זו –

"שיוט" (cruise) – הטיסה ממקום אחד למשנהו, שאינה כוללת המראה וטיפוס שאחריה וכן הנמכה לנחיתה ונחיתה;

"טייס מפקד בשיוט" – טייס שמלאו לו 60 שנים וטרם מלאו לו 65 שנים, וקודם הגיעו לגיל 60 צבר 100 שעות טיסה לפחות כטייס מפקד בכלי טיס מאותו טיפוס שבו המפעיל אישר לו לשמש, וכשירותו, הגדריו ונסיונו זהים לכשירותו, הגדריו ונסיונו של טייס משנה פעיל, בכלי טיס מאותו טיפוס.

(ב) על אף האמור בתקנה 21א(א)(1), רשאי מפעיל לצרף טייס מפקד בשיוט לצוות המטיס כלי טיס ובלבד שהוא -

(1) יהיה בתא הטייס (cockpit), אותה עת, טייס יחיד שמלאו לו 60 שנים;

(2) יתרגל אחת ל-6 חודשים במדמה טיסה ממושב הטייס המפקד, כשלון מנוע ואיבוד דיחוס.

(ג) טייס מפקד בשיוט רשאי למלא מקומו של הטייס המפקד רק בקטעי שיוט שמעל 20,000 רגל.

(ד) הוראות תקנה זו יחולו רק על מי ששימש בפועל טייס מפקד בשיוט לפני יום ט"ו באייר התשנ"ט (1 במאי 1999).

הגבלת גיל טייס בטיסה מסחרית  בכלי טיס קטן תק' תשס"א-2001

21ג.   (א)  לא ישמש אדם טייס בטיסה מסחרית בכלי טיס קטן, עם נוסעים, ולא יעסיק מפעיל כלי טיס טייס בטיסה כאמור, אם מלאו לטייס 60 שנים.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם שמלאו לו 60 שנים אך טרם מלאו לו 65 שנים, לשמש טייס בכלי טיס קטן עם נוסעים, ורשאי מפעיל כלי טיס להעסיקו כאמור, ובלבד שהטיסה תבוצע רק בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, כאמור בפרק השלישי לתקנות ההפעלה.

מיום 1.5.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5970 מיום 4.5.1999 עמ' 734

הוספת תקנה 21ג

 

מיום 19.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6094 מיום 19.3.2001 עמ' 628

החלפת תקנה 21ג

הנוסח הקודם:

21ג. (א) לא ישמש אדם טייס יחיד בטיסה מסחרית בכלי טיס קטן, ולא יעסיק מפעיל טייס בטיסה כאמור, אם מלאו לטייס 60 שנים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם שמלאו לו 60 שנים אך טרם מלאו לו 65 שנים, לשמש טייס יחיד בכלי טיס קטן, ורשאי מפעיל כלי טיס להעסיקו כאמור, ובלבד שהטיסה מבוצעת רק בתחום מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, כאמור בפרק השלישי של תקנות ההפעלה.

מיומנות בשפה האנגלית תק' תש"ע-2010

21ד.  (א)  אדם המבקש לקבל רישיון עובד טיס מן המפורטים להלן או המחזיק בו, רשאי להוכיח לרשות הרישוי, בבחינה, את יכולתו לדבר בשפה האנגלית ולהבינה לפחות ברמת מיומנות 4 כאמור בצרופה A (Attachment A) בתוספת 1 (Appendix 1) של נספח 1 לאמנה (להלן – צרופה A), כעדכונה מזמן לזמן, שנוסחה המעודכן הופקד לעיון הציבור במשרד המנהל:

(1)   טייס;

(2)   נווט טיס;

(3)   מפקח על תנועה אווירית;

          הודעה על הפקדת צרופה A לעיון הציבור כאמור תפורסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

          (ב)  בחינת מיומנות כאמור בתקנת משנה (א) יערוך בוחן שהורתה עליו רשות הרישוי מתוך רשימת בוחנים שמינה המנהל לפי תקנה 71, לאחר שהמבקש להיבחן שילם אגרה לפי תקנה 21א לתקנות האגרות.

          (ג)   רשות הרישוי תציין ברישיונו של מי שהוכיח את מיומנותו בשפה האנגלית, את רמת המיומנות שלו ותקופת תוקפה לפי תקנת משנה (ד), לאחר ששילם אגרה לשינוי רישיון לפי תקנות האגרות.

          (ד)  תקופת תוקף הוכחת מיומנות, ברמה כמפורט בצרופה A, תהא כמפורט להלן לצדה:

(1)   רמה 4 – 3 שנים ממועד הבחינה;

(2)   רמה 5 – 6 שנים ממועד הבחינה;

(3)   רמה 6 – כל עוד רישיון עובד הטיס לא בוטל.

          (ה)[2] טייס או נווט טיס שלא צוינו ברישיונו רמת המיומנות שלו בשפה האנגלית ותקופת תוקפה כאמור בתקנת משנה (ג), אינו רשאי לשמש איש צוות אוויר בטיסה בין-לאומית או בטיסה באזור פיקוח של יחידת פת"א, שפורסם לגביה בפמ"ת כי שפת התקשורת הזמינה היחידה בה היא השפה האנגלית.

          (ו)1  מפקח על תנועה אווירית שלא צוינו ברישיונו רמת המיומנות שלו בשפה האנגלית ותקופת תוקפה כאמור בתקנת משנה (ג), לא יהיה רשאי לפקח על טיסות בין-לאומיות בנתיבים בין-לאומיים.

          (ז)   רשות הרישוי רשאית להכיר ברמת מיומנות בשפה האנגלית שצוינה ברישיון שניתן לעובד טיס מאת מדינה חברה, כהוכחה למיומנותו של אותו עובד טיס בשפה האנגלית, לצורך ציונה ברישיונו לפי תקנת משנה (ג).

          (ח)  בתקנה זו –

          "אזור פיקוח" – כמשמעותו בסעיף 57 לתקנות ההפעלה;

          "יחידת פת"א", "טיסה בין-לאומית" ו"פמ"ת" – כהגדרתם בתקנות ההפעלה;

          "נתיב בין-לאומי" – נתיב המוביל מחוץ לישראל אל שדה תעופה מן המנויים בתקנה 49א לתקנות ההפעלה, או משדה תעופה כאמור אל מחוץ לישראל או נתיב החוצה את המרחב האווירי של ישראל.

מיום 25.5.2010

תחילתן של תקנות משנה 21ד(ה), 21ד(ו) מיום 5.3.2011

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6893 מיום 25.5.2010 עמ' 1130

הוספת תקנה 21ד

נסיון לצורך הטסת כלי טיס כטייס מפקד

22.    (א)  לא יטיס אדם, כטייס מפקד, כלי טיס עם נוסעים, או כלי טיס שצוותו המזערי המורשה כולל לפחות שני טייסים, אלא אם ביצע באותו טיפוס לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות תוך תשעים הימים שקדמו לטיסה האמורה.

          (ב)  לא יטיס אדם, כטייס מפקד, כלי טיס עם נוסעים בלילה אלא אם ביצע לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות בלילה תוך תשעים הימים שקדמו לטיסה האמורה.

          (ג)   לא יטיס אדם, כטייס מפקד, כלי טיס לפי כט"מ גם אם הוא בעל הגדר מכשירים, אלא אם ביצע תוך ששה חודשים האחרונים לפחות שש הנמכות באמצעות עזרי ניווט (NDB, ILS, VOR).

          (ד)  לא יטיס אדם, כטייס מפקד, דאון נגרר עם נוסעים, אלא אם ביצע לפחות שש טיסות בדאון כאמור שהסתכמו בשעת דאייה אחת לפחות ואשר בהן מילא אחר דרישות תקנת משנה (א).

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          (ה)  לא יטיס אדם, כטייס מפקד, אוירון זעיר דו מושבי עם נוסע אלא אם כן נתקיימו בו התנאים החלים על טייס פרטי לפי תקנה 103 וביצע באותו טיפוס שלוש המראות ושלוש נחיתות בתוך תשעים הימים שקדמו לטיסה האמורה.

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          (ו)   לא הוכח נסיון כאמור בתקנה זו, יוכיח הטייס כושר ביצוע על כלי טיס מאותו טיפוס אותו הוא מבקש להטיס כנדרש בתקנות 35 ו-36, הכל בהתאם לסוג הרשיון בו הוא מחזיק; אולם הוכחת כושר ביצוע לעניין הגדר מכשירים יכול שתעשה על כלי טיס מאותו סוג אותו הוא מבקש להטיס.

תק' (מס' 3)  תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989 תק' תשע"ו-2016

          (ז)   תקנה זו לא תחול על הפעלה שנדרש לגביה רישיון טייס בנתיבי תובלה באויר או על הפעלה המבוצעת לפי הפרק השנים עשר לתקנות הפעלת כלי טיס.

 

תק' תשמ"ח-1988 תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989 תק' תשע"ט-2019

          (ח)  לא יטיס אדם, כטייס מפקד, אוירון זעיר הגורר גלישון אלא אם כן ביצע לפחות 6 טיסות באותו טיפוס של אוירון זעיר שהסתכמו בשלוש שעות טיסה לפחות ומהן בוצעו לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות בשלושת החדשים שקדמו לטיסה האמורה.

תק' תשמ"ח-1988 תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          (ט)  לא יטיס אדם אוירון זעיר הגורר גלישון (להלן – טיסה גוררת) אלא אם כן ביצע לפחות 6 זינוקים בלתי נגררים בגלישון, מהם שלושה בשלושת החדשים שקדמו לטיסה הגוררת.

מיום 16.9.1982

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4407 מיום 16.9.1982 עמ' 1673

הוספת תקנת משנה 22(ו)

 

מיום 17.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5090 מיום 17.3.1988 עמ' 554

הוספת תקנות משנה 22(ז), 22(ח)

 

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1148

(ה) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, אוירון זעיר דו מושבי עם נוסע אלא אם כן נתקיימו בו התנאים החלים על טייס פרטי לפי תקנה 103 וביצע באותו טיפוס שלוש המראות ושלוש נחיתות בתוך תשעים הימים שקדמו לטיסה האמורה.

(ה) (ו) לא הוכח נסיון כאמור בתקנה זו, יוכיח הטייס כושר ביצוע על כלי טיס מאותו טיפוס אותו הוא מבקש להטיס כנדרש בתקנות 35 ו-36, הכל בהתאם לסוג הרשיון בו הוא מחזיק; אולם הוכחת כושר ביצוע לעניין הגדר מכשירים יכול שתעשה על כלי טיס מאותו סוג אותו הוא מבקש להטיס.

(ו) (ז) תקנה זו לא תחול על הפעלה שנדרש לגביה רשיון טיס בנתיבי תובלה באויר או על הפעלה המבוצעת לפי הפרק השנים עשר לתקנות הפעלת כלי טיס.

(ז) (ח) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, אוירון זעיר הגורר גלישון אלא אם כן ביצע לפחות 6 טיסות באותו דגם של אוירון זעיר שהסתכמו בשלוש שעות טיסה לפחות ומהן בוצעו לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות בשלושת החדשים שקדמו לטיסה האמורה.

(ח) (ט) לא יטיס אדם אוירון זעיר הגורר גלישון (להלן - טיסה גוררת) אלא אם כן ביצע לפחות 6 זינוקים בלתי נגררים בגלישון, מהם שלושה בשלושת החדשים שקדמו לטיסה הגוררת.

 

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1333

(ז) תקנה זו לא תחול על הפעלה שנדרש לגביה רשיון טיס רישיון טייס בנתיבי תובלה באויר או על הפעלה המבוצעת לפי הפרק השנים עשר לתקנות הפעלת כלי טיס.

 

מיום 11.4.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8180 מיום 25.2.2019 עמ' 2927

(ח) לא יטיס אדם, כטייס מפקד, אוירון זעיר הגורר גלישון אלא אם כן ביצע לפחות 6 טיסות באותו דגם טיפוס של אוירון זעיר שהסתכמו בשלוש שעות טיסה לפחות ומהן בוצעו לפחות שלוש המראות ושלוש נחיתות בשלושת החדשים שקדמו לטיסה האמורה.

נסיון לביצוע טיסות לילה

23.    לא יטיס אדם כלי טיס כטייס מפקד בלילה, אלא אם עמד בדרישות הנסיון לטיסת לילה לקבלת רשיון או הגדר כמפורט בתקנות אלה ואלא אם לא צויין ברשיונו איסור לביצוע טיסות לילה; צויין איסור כאמור ברשיון, יבוטל האיסור אם יעמוד המבקש בדרישות הנסיון האמורות.

נסיון לשימוש בזכויות כטכנאי טיס

24.    לא ישתמש אדם בזכויותיו כטכנאי טיס אלא בכלי טיס שלגביו הוא מחזיק בהגדר מתאים, ושעליו ביצע בתקופה של 45 יום שקדמו לאותה טיסה –

(1)  שעתיים זמן טיסה בתפקיד של טכנאי; או

(2)  עמד במבחן רמה בתפקיד של טכנאי טיס.

פטור למוסמכי חיל האויר הישראלי תק' תשס"ה-2005

25.    מבקש רשיון שהוסמך בחיל האויר הישראלי כטייס, כנווט טיס, כטכנאי טיס, כאלחוטאי טיס לרדיו-טלפון, כטכנאי לבדק כלי טיס, כמפקח על תנועה אוירית, כמקפל מצנחים או כקצין מבצעי אויר, ובעת הגשת הבקשה הוא עוסק בפועל בחיל האויר הישראלי בתפקיד בו הוסמך כאמור, יהא פטור מהוכחת ידע מקצועי וכושר ביצוע או מיומנות טיסה, הכל לפי הענין, אם הוא פטור מהם בתקנות אלה.

מיום 30.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6375 מיום 28.2.2005 עמ' 543

25. מבקש רשיון שהוסמך בחיל האויר הישראלי כטייס, כנווט טיס, כטכנאי טיס, כאלחוטאי טיס, כאלחוטאי טיס לרדיו-טלפון, כטכנאי לבדק כלי טיס, כמפקח על תנועה אוירית, כמקפל מצנחים או כקצין מבצעי אויר, ובעת הגשת הבקשה הוא עוסק בפועל בחיל האויר הישראלי בתפקיד בו הוסמך כאמור, יהא פטור מהוכחת ידע מקצועי וכושר ביצוע או מיומנות טיסה, הכל לפי הענין, אם הוא פטור מהם בתקנות אלה.

שינוי מען

26.    עובד טיס שהחליף את מענו לא יהא רשאי להפעיל את הזכויות המוקנות למחזיק רשיון עובד טיס מסוגו כעבור שלושים יום לאחר החלפת המען, אלא אם הודיע על החלפת המען לרשות הרישוי בכתב.

כפל רשיון

27.    בקשה לכפל רשיון עובד טיס של רשיון שאבד או הושמד, תוגש בכתב בפירוט שם המבקש, מענו הקבוע, תאריך מתן הרשיון, תאריך אובדן הרשיון ופירוט ההגדרים שהיו ברשיון. לבקשה יצרף המבקש קבלה על תשלום האגרה עבור כפל רשיון כפי שנקבע בתקנות האגרות.

פרק שלישי: מבחנים עיוניים ומבחנים מעשיים

סימן א': מבחנים עיוניים

מועד המבחן

28.    מבחן עיוני יתקיים לפחות אחת לשלושה חדשים ובמקומות כפי שתקבע רשות הרישוי.

תק' תשע"ו-2016

29.    (בוטלה).

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 196

(2) היה המבחן העיוני מבחן למבקש רשיון עובד טיס מבחן למבקש רשיון עובד טיס שהוא טייס – הוא השלים לימודי קרקע במסגרת קורס אימונים מאושר מתאים והמציא אישור מדריך מוסמך של הקורס על כך, או השלים לימודי קרקע במסגרת לימוד עצמי בנושאי הידע המקצועי, כנדרש בתקנות אלה, והמציא אישור מאת מדריך מתאים – כאמור בתקנה 34(2)(ב)(1) או מפקח שעבר איתו על החומר שממנו למד המבקש והתרשם כי המבקש מסוגל לעמוד במבחן עיוני.

 

מיום 14.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5442 מיום 14.5.1992 עמ' 1062

(2) היה המבחן העיוני מבחן למבקש רשיון עובד טיס שהוא טייס – הוא השלים לימודי קרקע במסגרת קורס אימונים מאושר מתאים והמציא אישור מדריך מוסמך של הקורס על כך, או השלים לימודי קרקע במסגרת לימוד עצמי בנושאי הידע המקצועי, כנדרש בתקנות אלה, והמציא אישור מאת מדריך מתאים – כאמור בתקנה 34(2)(ב)(1) או מפקח שעבר איתו על החומר שממנו למד המבקש והתרשם כי המבקש  בתקנה 34(2)(ב)(1) כי המבקש מסוגל לעמוד במבחן עיוני.

 

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1333

ביטול תקנה 29

הנוסח הקודם:

תנאים למבחן עיוני

29. לא יגש אדם למבחן עיוני אלא אם הוכיח, להנחת דעת רשות הרישוי, כי מילא אחר כל אלה:

(1) הוא השלים עשרים וחמשה אחוזים מדרישות הנסיון הקבועות בתקנות אלה לגבי הרשיון או ההגדר המבוקשים, אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה;

(2) היה המבחן העיוני מבחן למבקש רשיון עובד טיס שהוא טייס – הוא השלים לימודי קרקע במסגרת קורס אימונים מאושר מתאים והמציא אישור מדריך מוסמך של הקורס על כך, או השלים לימודי קרקע במסגרת לימוד עצמי בנושאי הידע המקצועי, כנדרש בתקנות אלה, והמציא אישור מאת מדריך מתאים – כאמור בתקנה 34(2)(ב)(1) כי המבקש מסוגל לעמוד במבחן עיוני.

ציון מעבר מיזערי

30.    (א)  ציון המעבר המיזערי במבחן עיוני שנושאו מיגבלות כלי הטיס שבגינו מבוקש הרשיון או ההגדר, ביצועיו, הכרתו ומבנהו הוא שמונים אחוזים.

תק' תשע"ו-2016

          (ב)  ציון המעבר המיזערי במבחן עיוני בנושאים אחרים הוא כפי שנקבע בתקנות אלה או כפי שייקבע בפרסומי הרשות או בטופס המבחן.

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1333

(ב) ציון המעבר המיזערי במבחן עיוני בנושאים אחרים הוא כפי שנקבע בתקנות אלה או כפי שייקבע בפרסומי המינהל הרשות או בטופס המבחן.

אישור מבחן עיוני תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

31.    (א)  עמד אדם בהצלחה במבחן עיוני, יקבל על כך אישור בכתב (בתקנה זו – "אישור").

 

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          (ב)  אישור יינתן לכל המאוחר בתום שלושים יום מיום גמר המבחן.

תק' תש"ף-2020

          (ג)   תוקפו של אישור לגבי כל מבחן עיוני יהיה לתקופה של 24 חודשים מיום ביצוע המבחן; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו לגבי מבחן למבקש רישיון טכנאי לבדק כלי טיס, הגדר שבו או חידושו, שלגביו יחולו הוראות תקנה 226.

תק' תש"ף-2020

          (ד)  (נמחקה).

מיום 26.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 196

(ד) היה המבחן העיוני לקבלת רשיון טייס מסחרי בכיר, טייס להובלה בנתיבי אויר, נווט טיס או טכנאי טיס - יהא תוקפו של האישור לתקופה של שנתיים מיום המבחן.

 

מיום 30.7.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1148

31. (א) עמד אדם בהצלחה במבחן עיוני, יקבל על כך אישור בכתב (בתקנה זו  – "אישור").

(ב) אישור על תוצאות המבחן יינתן לכל המאוחר בתום שלושים יום מיום גמר המבחן.

(ג) תקפו של האישור יהא לתקופה של ששה חדשים מיום המבחן האחרון, בתנאי שהמבחן הראשון בוצע לא יותר מששה חדשים לפני ביצוע המבחן האחרון.

(ג) תקפו של אישור יהיה לתקופה של ששה חדשים מיום המבחן האחרון ובתנאי שהזמן שעבר בין המבחן הראשון לבין המבחן האחרון לא יעלה על שנים עשר חדשים.

(ד) היה המבחן העיוני לקבלת רשיון טייס להובלה בנתיבי אויר, נווט טיס או טכנאי טיס – יהא תוקפו של האישור לתקופה של שנתיים מיום המבחן.

 

מיום 26.8.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8713 מיום 26.8.2020 עמ' 2081

(ג) תקפו של אישור יהיה לתקופה של ששה חדשים מיום המבחן האחרון ובתנאי שהזמן שעבר בין המבחן הראשון לבין המבחן האחרון לא יעלה על שנים עשר חדשים.

(ד) היה המבחן העיוני לקבלת רשיון טייס להובלה בנתיבי אויר, נווט טיס או טכנאי טיס – יהא תוקפו של האישור לתקופה של שנתיים מיום המבחן.

(ג) תוקפו של אישור לגבי כל מבחן עיוני יהיה לתקופה של 24 חודשים מיום ביצוע המבחן; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו לגבי מבחן למבקש רישיון טכנאי לבדק כלי טיס, הגדר שבו או חידושו, שלגביו יחולו הוראות תקנה 226.

העתקת מבחן עיוני או מעשה מרמה אחר

32.    (א)  לא יעתיק אדם מאחר במבחן עיוני, לא יתנו לאדם אחר אלא אם הורשה לכך, לא יעזור לאדם אחר בזמן המבחן, לא יכתוב מבחן כאמור במקום אדם אחר, לא ישתמש באמצעי עזר בלתי מאושר בזמן המבחן ולא יסייע לאחר באחד המעשים האמורים.

          (ב)  ביצע אדם מעשה כאמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לפסול את המבחן העיוני של אותו אדם וכן לעכב את מתן הרשיון או ההגדר, חידושם או אישורם על פי תקנות אלה, עד לתקופה של שנתיים מיום ביצוע המעשה, וכן להתלות או לבטל את רשיון עובד הטיס שהוצא לו.