נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אוירית), תש"ם-1980[1]

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת הטסת מפקחים

סעיף 2

2

Go

דרישות להטסת מפקחים

סעיף 3

2

Go

תפקידי המנהל

סעיף 4


תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אוירית), תש"ם-1980*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, וסעיף 23 לחוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המנהל" - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך;

           "רשיון הפעלה" - רשיון שניתן לפי סעיף 2(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג-1963 (להלן - חוק הרישוי);

           "המפקח" - מפקח כמשמעותו בסעיף 10ג לחוק הטיס, 1927, או בסעיף 9 לחוק הרישוי.

חובת הטסת מפקחים

2.    (א)  מחזיק ברשיון הפעלה יטיס, ללא תשלום, בכל כלי טיס המופעל על ידו, מפקח שמונה בידי המנהל לשמש בתפקיד של פיקוח בעת טיסה על כלי טיס כאמור, מנועיו, הפרופלרים שלו, אביזריו, חלקיו, מתקנים הקשורים בטיסתו, נהלי הפעלתו ועובדי טיס הקשורים בטיסתו, או בתפקיד של פיקוח וביקורת על מתקני קרקע הקשורים בהפעלת כלי טיס כאמור.

           (ב)  הטסת המפקח תיעשה בכלי טיס ובמועדים שיקבע המפקח.

דרישות להטסת מפקחים

3.    לא יוטס מפקח בכלי טיס כאמור בתקנה 2, אלא אם מולאו שני אלה:

(1)   המפקח הציג בפני מחזיק רשיון הפעלה, עובדיו או סוכניו תעודת מפקח שניתנה לו מאת המנהל ואישור מאת המנהל בדבר זכותו לדרוש הטסה לשם ביצוע תפקידו;

(2)   המפקח המציא למחזיק רשיון ההפעלה, עובדיו או סוכניו טופס "דרישה להטסה לשם ביצוע תפקידי פיקוח" כשהוא ממולא כראוי, וחתום ביד המנהל, שישמר בידי מחזיק הרשיון.

תפקידי המנהל

4.    המנהל –

(1)   יוציא תעודות מפקח ואישורים כאמור בתקנה 3;

(2)   יקבע נהלים שידרשו כדי להבטיח עמידת המפקחים בהוראות תקנות אלה;

(3)   ימציא מדי חודש עתקים של הטפסים כאמור בפיסקה (2) לתקנה 3, שהומצאו למחזיקי רשיון בחודש הקלנדרי הקודם, לשר התחבורה או למי שהוא הסמיך לענין זה.

כ"ד בניסן תש"ם (10 באפריל 1980)                            חיים לנדאו

                                                                                                       שר התחבורה[1] יש לבחון תקפות תקנות אלה לאור חקיקת חוק הטיס, תשע"א-2011 (ר' סעיף 197 לחוק).

* פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4128 מיום 25.5.1980 עמ' 1663.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות