נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (נציגי המנהל), תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

סמכות המנהל

סעיף 2

2

Go

תעודת הרשאה

סעיף 3

2

Go

תוקף תעודת ההרשאה

סעיף 4

2

Go

דוחות

סעיף 5

2

Go

סמכויות נציג המנהל

סעיף 6


תקנות הטיס (נציגי המנהל), תשמ"א-1981*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "המנהל"[1] – ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה להרשות אדם כנציג מנהל;

          "נציג המנהל" – נציג המנהל שהורשה לפי תקנה 2;

          "רשות הרישוי" – רשות הרישוי כמשמעותה בתקנות הרשיונות;

          "תקנות הרשיונות" – תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשמ"א-1981;

          "תקנות התיעוד" – תקנות הטיס (תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז-1977;

          "תעודת הרשאה" – תעודת הרשאה שניתנה לפי תקנה 3;

          "תעודת סוג" – כמשמעותה בתקנות התיעוד.

סמכות המנהל

2.    המנהל רשאי, אם קבע שיש בכך צורך, להרשות אדם, מקרב אנשים בעלי הכשרה מתאימה שהציעו מועמדותם, כנציג המנהל בנושאים הבאים:

(1)  רישוי עובדי טיס;

(2)  הנדסה של כלי טיס;

(3)  ייצור כלי טיס, חלקים וציוד תעופתי;

תק' תשנ"ד-1994

(4)  כושר אוירי.

מיום 5.5.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 844

הוספת פסקה 2(4)

תעודת הרשאה

3.    (א)  הרשה המנהל אדם כנציג המנהל, יתן לו תעודת הרשאה המעידה על הרשאתו.

          (ב)  בתעודת ההרשאה יפורטו הנושאים שלגביהם הורשה המחזיק בתעודה, סמכויותיו ותאריך פקיעת תוקף התעודה; כן יצויין בתעודה אם הוגבלו סמכויותיו של המחזיק בתעודת ההרשאה למקום העבודה שבו הוא מועסק.

          (ג)   לא יפעל אדם כנציג המנהל אלא בהתאם לאמור בתעודת ההרשאה שבה הוא מחזיק.

תוקף תעודת ההרשאה

4.    (א)  תקפה של תעודת הרשאה יהיה לשנה אחת מיום הוצאתה, אולם המנהל רשאי לחדשה לתקופות נוספות של שנה אחת.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) יפקע תקפה של תעודת הרשאה בכל אחת מאלה:

(1)   על פי בקשה בכתב של המחזיק בתעודת ההרשאה;

(2)   אם נדרשת המלצת המעביד לשם הרשאתו של המחזיק בתעודת ההרשאה – על פי בקשה בכתב של המעביד;

(3)   אם למחזיק בתעודת ההרשאה יש מעביד – עם תום יחסי העבודה ביניהם;

(4)   על פי קביעת המנהל שהמחזיק בתעודת ההרשאה אינו ממלא כיאות את חובותיו בהתאם לאמור בתעודת ההרשאה;

(5)   על פי קביעת המנהל כי אין עוד צורך בנציג בנושא לגביו הורשה המחזיק בתעודת ההרשאה;

(6)   על פי החלטת המנהל לסיים את המינוי לפני תום תקפו מכל סיבה הנראית לו נאותה.

דו"חות

5.    אדם שהורשה כנציג המנהל לפי תקנות אלה יגיש למנהל דו"חות לפי דרישתו ובהתאם לאמור באותה דרישה.

סמכויות נציג המנהל תק' תשנ"ד-1994

6.    אלה סמכויות נציג המנהל, בהתאם לתחומי פעולתו שפורטו בתעודת ההרשאה:

(1)   בנושא רישוי עובדי טיס –

א.     לבחון מועמדים לקבלת רשיון או הגדר לפי תקנות הרשיונות, בפיקוחה הכללי של רשות הרישוי;

ב.     לתת, באישור המנהל, רשיונות והגדרים זמניים, כמשמעותם בתקנות הרשיונות, למועמדים שנמצאו כשירים;

(2)   בנושא הנדסת כלי טיס – לאשר, בהתאם לתחום התמחותו והרשאתו, דו"חות, שרטוטים וכל מידע אחר המצוי במסגרת הפיקוח הכללי של המנהל על פי כל דין;

(3)   בנושא ייצור כלי טיס, חלקים וציוד תעופתי –

א.     לתת תגי כושר אוירי לייצוא, בהתאם לאמור בתקנות התיעוד;

ב.     לבצע בדיקות התאמה;

תק' תשמ"ג-1982

ג.     לתת הרשאה מיוחדת לטיסת ניסוי של ייצור של כלי טיס חדש שלגביו מחזיק היצרן בתעודת סוג.

תק' תשנ"ד-1994

(4)   בנושא כושר אוירי –

(א)   לקיים מבחנים, לערוך ביקורות וניסויים הנחוצים להוצאת תעודות;

(ב)   לתת תעודות הדרושות בתחום אחזקת כלי טיס.

מיום 16.11.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4428 מיום 16.11.1982 עמ' 230

החלפת פסקת משנה 6(3)(ג)

הנוסח הקודם:

ג. לתת תעודת כושר טיסה לשימוש נסיוני לכלי טיס שלגביו מחזיק היצרן בתעודת סוג ושבוצעו בו שינויים בתכן הסוג המחייבים טיסת ניסוי.

מיום 5.5.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 844

זכויות סמכויות נציג המנהל

6. אלה זכויות נציג המנהל אלה סמכויות נציג המנהל, בהתאם לתחומי פעולתו שפורטו בתעודת ההרשאה:

(1) בנושא רישוי עובדי טיס –

א. לבחון מועמדים לקבלת רשיון או הגדר לפי תקנות הרשיונות, בפיקוחה הכללי של רשות הרישוי;

ב. לתת, באישור המנהל, רשיונות והגדרים זמניים, כמשמעותם בתקנות הרשיונות, למועמדים שנמצאו כשירים;

(2) בנושא הנדסת כלי טיס - לאשר, בהתאם לתחום התמחותו והרשאתו, דו"חות, שרטוטים וכל מידע אחר המצוי במסגרת הפיקוח הכללי של המנהל על פי כל דין;

(3) בנושא ייצור כלי טיס, חלקים וציוד תעופתי –

א. לתת תגי כושר אוירי לייצוא, בהתאם לאמור בתקנות התיעוד;

ב. לבצע בדיקות התאמה;

ג. לתת הרשאה מיוחדת לטיסת ניסוי של ייצור של כלי טיס חדש שלגביו מחזיק היצרן בתעודת סוג.

(4) בנושא כושר אוירי –

(א) לקיים מבחנים, לערוך ביקורות וניסויים הנחוצים להוצאת תעודות;

(ב) לתת תעודות הדרושות בתחום אחזקת כלי טיס.

ט' באב תשמ"א (9 באוגוסט 1981)                                       חיים קורפו

                                                                                                             שר התחבורה* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4272 מיום 15.9.1981 עמ' 1523.

תוקנו ק"ת תשמ"ג מס' 4428 מיום 16.11.1982 עמ' 230 – תק' תשמ"ג-1982.

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 844 – תק' תשנ"ד-1994.

[1] ר' הודעה על הסמכה: י"פ תשע"ט מס' 8214 מיום 29.4.2019 עמ' 10262.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות