נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות יישוב סכסוכי עבודה (הודעות), תשל"א-1971

עבודה – יישוב סכסוכי עבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

דרך מסירת ההודעה

Go

2

סעיף 2

תוכן הודעה

Go

2

סעיף 3

עתקים

Go

2

סעיף 4

ביטול

Go

2

סעיף 5

השם

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות יישוב סכסוכי עבודה (הודעות), תשל"א-1971*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-43 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

דרך מסירת ההודעה

1.    (א)  הודעה על סכסוך עבודה לפי סעיפים 5, 5א או 5ב לחוק תימסר לממונה הראשי על יחסי עבודה באמצעות ממונה על יחסי עבודה באחד הסניפים של משרד העבודה.

           (ב)  היה הסכסוך נוגע לעובדים המועסקים ביותר ממחוז אחד, תימסר ההודעה במישרין לממונה הראשי על יחסי עבודה.

תוכן הודעה

2.    הודעה על סכסוך עבודה לפי סעיפים 5, 5א, 5ב או 16 לחוק תהיה לפי הטופס שנקבע לאותה הודעה בתוספת.

עתקים

3.    כל הודעה על סכסוך עבודה תימסר בשני עתקים.

ביטול

4.    תקנות יישוב סכסוכי עבודה (הודעות), תשי"ז-1957 - בטלות.

השם

5.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות יישוב סכסוכי עבודה (הודעות), תשל"א-1971".

תוספת

(תקנה 2)

טופס 1

(סעיף 5)

[הודעה על סכסוך עבודה]

טופס 2

(סעיפים 5א ו-5ב)

[הודעה על שביתה או השבתה]

טופס 3

(סעיף 16)

[הודעה על סכסוך עבודה שהוא ענין לבוררות]

טופס 4

(סעיף 16)

[הודעה על סכסוך עבודה שהבוררות בו מתעכבת]

י"ג בטבת תשל"א (10 בינואר 1971)                           יוסף אלמוגי

                                                                                                        שר העבודה* פורסמו ק"ת תשל"א מס' 2658 מיום 28.1.1971 עמ' 496.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות