נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), תשנ"ח-1998

משפט בינ"ל פומבי – הרשות הפלסטינית

משפט בינ"ל פומבי – חוזה שלום

תוכן ענינים

2

Go

סכום הניכוי

סעיף 1

2

Go

העברת סכומים לקופת חולים

סעיף 2

2

Go

העברת סכומים למטרת ביטוח רפואי של מקבלי פנסיה

סעיף 3


תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), תשנ"ח-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994, (להלן - החוק), ולענין תקנה 1, לאחר התייעצות עם קופת החולים הנותנת את מרב שירותי הבריאות התעסוקתית לעובדים, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

סכום הניכוי

1.    הניכוי מסכומי היטל השוואה שינכה מדור התשלומים כאמור בסעיף 22(ב) לחוק (להלן - הניכוי), ייעשה מדי חודש בחודשו ויחושב לפי סך כל ימי העבודה שעבדו בפועל עובדים כאמור בסעיף 20(א) בחודש השני שלפני החודש שבו בוצע הניכוי, כשהוא מחולק לשלושים, כפול חמישה עשר שקלים חדשים. הסכום האמור ישתנה כל אימת שיחול שינוי במחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים, לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו-1996, ובאותו שיעור של שינוי.

העברת סכומים לקופת חולים

2.    סכומי הניכוי יועברו לקופת חולים כאמור בסעיף 22(ב), לא יאוחר מהחמישה עשר לכל חודש שני שלאחר החודש שעבורו מועבר הניכוי.

העברת סכומים למטרת ביטוח רפואי של מקבלי פנסיה

3.    סכומים כאמור בסעיף 22(ג) לחוק, יופרשו ויועברו לרשות הפלסטינית מדי חודש בחודשו לא יאוחר מהחמישה עשר בחודש השני שלאחר החודש שעבורו מועבר התשלום.

ט' בסיון תשנ"ח (3 ביוני 1998)                               אליהו ישי

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 946.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות