Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), תש"ס-2000

מעמד אישי ומשפחה – ירושה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

דרכי השקעה

סעיף 2

2

Go

התחשבות בצורכי העיזבון

סעיף 3

2

Go

אישור בית משפט

סעיף 4

2

Go

כספים שהיו מושקעים ביום  המינוי

סעיף 5

2

Go

הגשת בקשה לבית משפט

סעיף 6

2

Go

ניהול על ידי  מנהל תיקי השקעות

סעיף 7

2

Go

הצמדה

סעיף 8

2

Go

ביטול

סעיף 9

2

Go

תחילה

סעיף 10

2

Go

הוראת מעבר

סעיף 11


תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), תש"ס-2000*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 85א ו-160 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דרכי השקעה

2.    מנהל עיזבון ישקיע את כספי העיזבון שאינם דרושים לצורכי הנהלתו השוטפים, באחת מדרכים אלה:

(1)  בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית ובעיזבון שצפוי שניהולו יימשך יותר משנתיים ממועד ההשקעה עד לחלוקת הכספים ליורשים, ושהכספים לא יידרשו לניהול צורכי העיזבון השוטפים, לרבות תשלום חובות העיזבון - בתכניות חיסכון בנקאיות צמודות מדד, לפרקי זמן מוגדרים מראש, בהתחשב באמור בתקנה 3;

          (2)  בניירות ערך שהוציאה המדינה או שהיא ערבה לפירעונם;

(3)  במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי, לשם השקעה לפי הוראות סעיף 10(ג) ו-(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978;

          (4)  דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש.

התחשבות בצורכי העיזבון

3.    דרכי ההשקעה לפי תקנה 2 ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצורכי ניהול העיזבון השוטפים, לרבות תשלום חובות העיזבון, ובמועד הצפוי של החלוקה ליורשים.

אישור בית משפט הודעה תשע"ח-2018

4.    השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,295,752 שקלים חדשים, טעונה הסכמת היורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר - טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 488

4. השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,000,000 1,243,155 שקלים חדשים, טעונה הסכמת היורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר - טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7120 מיום 16.5.2012 עמ' 1163

4. השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,243,155 1,274,858 שקלים חדשים, טעונה הסכמת היורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר - טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 607

4. השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,274,858 1,293,258 שקלים חדשים, טעונה הסכמת היורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר - טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 992

4. השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,293,258 1,317,951 שקלים חדשים, טעונה הסכמת היורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר - טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7791 מיום 21.3.2017 עמ' 888

4. השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,317,951 1,291,878 שקלים חדשים, טעונה הסכמת היורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר - טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 885

4. השקעת כספי עיזבון ששוויים עולה על 1,291,878 1,295,752 שקלים חדשים, טעונה הסכמת היורשים בכתב או אישור של בית המשפט; היה בין היורשים חסוי, קטין או נעדר - טעונה השקעת כספים ששווים כאמור, בכל מקרה אישור של בית המשפט.

כספים שהיו מושקעים ביום המינוי

5.    כספים שביום מינוי מנהל העיזבון היו מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות אלה, ואשר נקבעו בה מועדים מוגדרים מראש למשיכת הכספים או למימוש (להלן - מועדי יציאה), יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד היציאה הראשון וממועד זה ישקיע מנהל העיזבון את הכספים לפי תקנות אלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

הגשת בקשה לבית משפט

6.    (א)  בקשה לבית המשפט לאישור דרך השקעה לפי תקנות 2(4), 4 ו-5, תוגש בכתב; המשיבים בבקשה יהיו האפוטרופוס הכללי וכל היורשים, ואולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, לפטור מחובת המצאת הבקשה למשיב פלוני; צורפה הסכמתו של יורש לבקשה אין צורך להמציאה לו ולהזמינו לדיון, אלא אם כן הורה על כך בית המשפט.

          (ב)  בבקשה יפורטו –

(1)   הסכום הכולל של כספי העיזבון, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת;

(2)   כלל נכסי העיזבון והכנסותיו הנוכחיות והצפויות, עד למועד החלוקה ליורשים;

(3)   התחייבויות והוצאות העיזבון הנוכחיות והצפויות, עד למועד החלוקה ליורשים.

          (ג)   לבקשה לאישור דרך השקעה של כספי עיזבון כאמור בתקנה 4, יצרף מנהל העיזבון חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.

ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות

7.    בבוא בית המשפט לאשר בקשה לפי תקנה 4, רשאי הוא להורות על ניהול כספי העיזבון על ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

הצמדה

8.    (א)  הסכום הנקוב בתקנה 4 יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

ביטול

9.    תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), תש"ם-1979 - בטלות.

תחילה

10.  תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

הוראת מעבר

11.  אישר בית המשפט דרך השקעה לפני יום התחילה, יראו את האישור כאילו ניתן לפי תקנות אלה.

כ"ט בניסן תש"ס (4 במאי 2000)                           יוסף ביילין

                                                                                           שר המשפטים* פורסמו ק"ת תש"ס מס' 6036 מיום 23.5.2000 עמ' 608.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 488 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7120 מיום 16.5.2012 עמ' 1163 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 606 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 992 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7791 מיום 21.3.2017 עמ' 888 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 885 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.