נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל"ה-1975

בטחון – כבאות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תשלום בעד שירות

סעיף 2

2

Go

הצמדה למדד

סעיף 2א

2

Go

חלוקת חובת התשלום

סעיף 3

2

Go

מסירת חשבון

סעיף 4

2

Go

מועד התשלום

סעיף 5

2

Go

תחילה

סעיף 6

2

Go

ביטול

סעיף 7

2

Go

השם

סעיף 8

2

Go

תוספת


תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל"ה-1975*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-35 לחוק שירותי כבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בעל" – לרבות אדם המקבל, או זכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה שלמעלה מחמש שנים;

          "מקרקעין" - כמשמעותם בסעיף 1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

          "בקורת ציוד" - בקורת שגרתית של ציוד הכיבוי במקרקעין הנערכת אחת לשנה;

          "מומחה" - אדם שמפקח כבאות ראשי אישר כמומחה לענין תקנות אלה;

          "חוות דעת מומחה" - חוות דעת של מומחה בדבר סידורי כבאות במקרקעין;

          "מחזיק" - אדם המחזיק למעשה במקרקעין, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

          "מקבל שירות" - בעל או מחזיק בנכס שבו או להגנתו נעשתה פעולת הכיבוי או שלהצלת נפשו או נפש בן משפחתו ניתן השירות.

תשלום בעד שירות תק' תש"ם-1980

2.    (א)  בעד שירות שנתנה רשות כבאות כמפורט בטור א' לתוספת, ישלם מקבל השירות לרשות הכבאות תשלום בסכום שנקבע בטור ב' לצד השירות.

תק' תש"ם-1980

          (ב)  ניתנו כמה שירותים באותו אירוע, ישלם מקבל השירות לרשות הכבאות בעד כל שירות בנפרד, כאמור בתקנת משנה (א).

מיום 1.8.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4150 מיום 1.8.1980 עמ' 2149

2. (א) בעד שירות שנתנה רשות כבאות כמפורט בטור א' לתוספת, ישלם מקבל השירות לרשות הכבאות תשלום בסכום שנקבע בטור ב' לצד השירות.

(ב) ניתנו כמה שירותים באותו אירוע, ישלם מקבל השירות לרשות הכבאות בעד כל שירות בנפרד, כאמור בתקנת משנה (א).

הצמדה למדד תק' תשמ"ד-1984

2א.     (א)  בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  התשלומים בעד השירותים המפורטים בתוספת לתקנות העיקריות יועלו ב-1 בכל חודש (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם בחודש השלישי שלפני יום ההעלאה עד המדד שפורסם בחודש השני שלפני יום ההעלאה.

          (ג)   סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל הקרוב.

מיום 28.9.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4274 מיום 28.9.1981 עמ' 1572

הוספת תקנה 2א

מיום 13.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4380 מיום 13.7.1982 עמ' 11316

החלפת תקנת משנה 2א(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לאגורה החדשה השלמה הקרובה ביותר.

מיום 21.5.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4633 מיום 21.5.1984 עמ' 1557

החלפת תקנה 2א

הנוסח הקודם:

2א. (א) בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) סכומי התשלומים בעד השירותים שנקבעו בטור ב' לתוספת יועלו במועדים הקבועים להלן, לפי שיעור המדד החדש לעומת המדד היסודי כלהלן:

(1) ב-1 באפריל של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי;

(2) ב-1 באוקטובר של שנה פלונית, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש לעומת המדד לחודש ינואר שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי.

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל הקרוב ביותר.

(ד) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות את סכומי התשלומים בעד השירותים כפי שהן מתוקנים עקב עליית המדד.

חלוקת חובת התשלום

3.    ניתן שירות למספר מקבלי שירות, רשאית רשות הכבאות לחלק ביניהם את התשלום בעד אותו שירות בהתאם למידת הנאתם ממנו, ולענין זה רשאית היא להביא בחשבון את מידת הסכנה שהיתה צפויה לנכס.

מסירת חשבון

4.    רשות כבאות תמסור לחייב בתשלום לפי תקנות אלה דרישה המפרטת את השירותים שניתנו לו ואת סכומי התשלומים שהוא נדרש לשלם.

מועד התשלום

5.    מי שנמסרה לו דרישה לפי תקנה 4 ישלם את הסכומים שהוא נדרש לשלם תוך חמישה-עשר יום מיום המסירה.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה היא ביום העשירי לאחר פרסומן.

ביטול

7.    תקנות שירותי הכבאות (תשלום בעד שירותים), תשכ"ד-1963 - בטלות.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל"ה-1975".

תק' תשמ"ז-1987

תוספת

(תקנה 2)

                                                                                                                     טור ב'

                                                 טור א'                                                     שיעורי האגרה

                                             סוג השירות                                                 בשקלים חדשים

1.        שרותי עזרה וכיבוי,

(א)  נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע

 (1)  עד 20 כ"ס

עד 5 ק"מ                                                    15.00

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף                         1.50

(2)   למעלה מ-20 כ"ס

עד 5 ק"מ                                                    25.00

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף                         2.00

(ב)  שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר                           0.50

(ג)   שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1)   במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה                 15.00

(2)   במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה       20.00

(ד)  שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג                                                            10.00

(ה)  שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג                      4.50

(ו)   שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף                5.00

(ז)   שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל ליטר, חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 12.00

(ח)  שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה         7.00

(ט)  גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ                        25.00

(י)   שימוש בסולם מכני, לשעה                                        7.00

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה                4.50

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים עד 5 ק"מ    50.00

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף                                  2.00

(יג)  שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה                35.00

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד ריתוך במקום האירוע, לשעה         11.00

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה                                        2.50

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה                                            2.50

(יז)  הבטחה במקום אירוע, לכל שעה

(1)   לכל מכונית                                                      10.00

(2)   לכל כבאי                                                         11.00

(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום              25.00

(יט) שימוש במים                                                           לפי עלות המים

(כ)  הפסקת פעולתו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום        25.00

1א.      בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1 תשלום בעד כל שעת עבודה לכל כבאי במקום האירוע       11.00

2.        חוות דעת מומחה במקרקעין –

חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות קומות-קרקע מחסנים וכיוצא באלה (להלן – השטח), במטרים מרובעים –

(א)  עד 100                                                                   30.00

(ב)  למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם  25.00

(ג)   למעלה מ-5000 לכל 100 נוספים או חלק מהם              15.00

3.        ביקורת ציוד במקרקעין –

ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים –

(א)  עד 100                                                                25.00

(ב)  למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם    20.00

(ג)   למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם  18.00

(ד)  למעלה מ-2000 לכל 100 נוספים או חלק מהם              12.00

מיום 17.3.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3678 מיום 17.3.1977 עמ' 1186

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות    בלירות

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 60

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 4

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 110

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 7

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 2

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 70

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 100

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 30

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 15

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 22

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 75

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 40

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 110

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 40

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 20

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 185

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 7

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 225

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה 40

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 10

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 4

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 20

(2) לכל כבאי 15

(יח) פתיחת דלת 15

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

2. חוות דעת מומחה במקרקעין —

(א) חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות

קומות-קרקע מחסנים וכיוצא באלה (להלן — השטח), במטר מרובע —

(1) עד 100 100

(2) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 100

(ג) למעלה מ-5000 5,000

(ב) ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים —

(1) עד 500 מ-20 עד 150

(2) למעלה מ-500 מ-160 עד 350

מיום 30.6.1977

תק' (מס' 2) תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3731 מיום 30.6.1977 עמ' 2052

הוספת פרט 1(כ)

מיום 19.10.1978

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3900 מיום 19.10.1978 עמ' 46

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות    בלירות

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 90

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 6

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 165

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 10

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 3

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 105

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 150

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 45

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 22

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 33

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 113

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 60

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 165

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 60

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 30

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 277

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 10

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 337

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה 60

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 15

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 6

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 30

(2) לכל כבאי 22

(יח) פתיחת דלת 22

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה 15

2. חוות דעת מומחה במקרקעין —

(א) חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות

קומות-קרקע מחסנים וכיוצא באלה (להלן — השטח), במטר מרובע —

(1) עד 100 150

(2) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 150

(ג) למעלה מ-5000 7,500

(ב) ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים —

(1) עד 500 מ-30 עד 225

(2) למעלה מ-500 מ-240 עד 525

מיום 3.7.1979

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3998 מיום 3.7.1979 עמ' 1484

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות    בלירות

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 135

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 9

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 240

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 10

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 4

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 150

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 220

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 65

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 35

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 50

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 160

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 90

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 240

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 90

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 45

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 400

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 20

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 350

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה 90

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 20

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 10

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 50

(2) לכל כבאי 40

(יח) פתיחת דלת 40

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה 50

2. חוות דעת מומחה במקרקעין —

(א) חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות

קומות-קרקע מחסנים וכיוצא באלה (להלן — השטח), במטר מרובע —

(1) עד 100 200

(2) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 180

(ג) למעלה מ-5000 9,000

(ב) ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים —

(1) עד 100 100

(2) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 75

(3) למעלה מ-500 500

מיום 2.8.1979

ת"ט תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4011 מיום 2.8.1979 עמ' 1680

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

ששטח המבנים בו, לרבות קומות-קרקע מחסנים

וכיוצא באלה (להלן - השטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 300

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 270

(ג) למעלה מ-5000 135.50 13,500

מיום 1.8.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4150 מיום 1.8.1980 עמ' 2149

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות    בלירות

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 200

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 15

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 350

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 20

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 6

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 225

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 350

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 120

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 60

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 80

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 240

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 135

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 350

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 135

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 70

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 600

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 30

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 525

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה 150

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 30

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 15

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 100

(2) לכל כבאי 125

(יח) פתיחת דלת 100

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה 100

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

ששטח המבנים בו, לרבות קומות-קרקע מחסנים

וכיוצא באלה (להלן - השטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 300

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 270

(ג) למעלה מ-5000 13,500

3. ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין –

ששטחם במטרים מרובעים –

(א) עד 100 150

(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 125

(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 100

(ד) למעלה מ-2,000 2,250

מיום 28.9.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4274 מיום 28.9.1981 עמ' 1572

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות    בשקלים

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 40

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 4

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 70

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 5

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 1

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 40

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 50

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 20

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 12

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 14

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 35

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 20

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 70

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 20

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 12

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 120

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 5

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 100

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה 30

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 7

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 7

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 20

(2) לכל כבאי 25

(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 60

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית

כיבוי למקום 100

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות קומות-הקרקע,

מחסנים וכיוצא באלה (להלן - שטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 60

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 54

(ג) למעלה מ-5000 2,710

3. ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין –

ביקורת ציוד במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים –

(א) עד 100 30

(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 25

(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 20

(ד) למעלה מ-2,000 450

מיום 1.4.1982

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4332 מיום 24.3.1982 עמ' 799

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות בשקלים

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 80 118.08

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 8 11.80

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 140 206.64

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 10 14.76

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 2 2.95

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 80 118.08

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 100 147.60

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 40 59.04

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 24 35.42

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 28 41.32

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 70 103.32

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 40 59.04

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 140 206.64

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 40 59.04

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 24 35.42

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 240 354.24

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 10 14.76

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 200 295.20

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה  60 88.56

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 14 20.66

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 14 20.66

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 40 59.05

(2) לכל כבאי 60 88.56

(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 120 177.12

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית

כיבוי למקום 120 177.12

1א. בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1, תשלום בעד כל שעת

עבודה לכל כבאי במקום האירוע 60 88.56

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות קומות-הקרקע,

מחסנים וכיוצא באלה (להלן - שטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 120 177.12

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 108 159.40

(ג) למעלה מ-5000 5,420 7,999.92

3. ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין –

ביקורת ציוד במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים –

(א) עד 100  60 88.56

(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 50 73.80

(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 40 59.04

(ד) למעלה מ-2,000 900 1,328.40

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4413 מיום 30.9.1982 עמ' 74

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות בשקלים

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 118.08 178

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 11.80 18

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 206.64 312

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 14.76 22

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 2.95 5

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 118.08 178

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 147.60 223

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 59.04 89

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 35.42 54

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 41.32 62

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 103.32 156

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 59.04 89

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 206.64 312

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 59.04 89

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 35.42 54

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 354.24 535

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 14.76 22

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 295.20 446

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה  88.56 134

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 20.66 31

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 20.66 31

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 59.05 89

(2) לכל כבאי 88.56 134

(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 177.12 268

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית

כיבוי למקום 177.12 268

1א. בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1, תשלום בעד כל שעת

עבודה לכל כבאי במקום האירוע 88.56 134

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות קומות-הקרקע,

מחסנים וכיוצא באלה (להלן - שטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 177.12 268

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 159.40 241

(ג) למעלה מ-5000 7,992.92 12,092

3. ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין –

ביקורת ציוד במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים –

(א) עד 100  88.56 134

(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 73.80 112

(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 59.04 89

(ד) למעלה מ-2,000 1,328.40 2,008

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4474 מיום 21.3.1983 עמ' 1030

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות בשקלים

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 178 273

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 18 28

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 312 479

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 22 34

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 5 8

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 178 273

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 223 342

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 89 137

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 54 83

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 62 95

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 156 239

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 89 137

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 312 479

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 89 137

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 54 83

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 535 821

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 22 34

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 446 684

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה  134 206

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 31 48

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 31 48

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 89 137

(2) לכל כבאי 134 206

(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 268 411

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית

כיבוי למקום 268 411

1א. בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1, תשלום בעד כל שעת

עבודה לכל כבאי במקום האירוע 134 206

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות קומות-הקרקע,

מחסנים וכיוצא באלה (להלן - שטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 268 411

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 241 370

(ג) למעלה מ-5000 12,092 18,548

3. ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין –

ביקורת ציוד במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים –

(א) עד 100  134 206

(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 112 172

(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 89 137

(ד) למעלה מ-2,000 2,008 3,080

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4535 מיום 30.9.1983 עמ' 140

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות בשקלים

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 273 402

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 28 41

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 479 706

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 34 50

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 8 12

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 273 402

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 342 504

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 137 202

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 83 122

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 95 140

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 239 352

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 137 202

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 479 706

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 137 202

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 83 122

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 821 1,210

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 34 50

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 684 1,008

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה  206 304

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 48 71

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 48 71

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 137 202

(2) לכל כבאי 206 304

(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 411 606

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית

כיבוי למקום 411 606

1א. בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1, תשלום בעד כל שעת

עבודה לכל כבאי במקום האירוע 206 304

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות קומות-הקרקע,

מחסנים וכיוצא באלה (להלן - שטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 411 606

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 370 545

(ג) למעלה מ-5000 18,548 27,343

3. ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין –

ביקורת ציוד במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים –

(א) עד 100  206 304

(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 172 254

(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 137 202

(ד) למעלה מ-2,000 3,080 4,541

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4608  מיום 27.3.1984 עמ' 1125

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות בשקלים

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 402 840

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 41 86

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 706 1,475

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 50 104

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 12 25

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 402 840

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 504 1,053

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 202 422

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 122 255

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 140 292

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 352 735

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 202 422

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 706 1,475

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 202 422

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 122 255

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 1,210 2,528

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 50 104

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 1,008 2,106

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה  304 635

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 71 148

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 71 148

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 202 422

(2) לכל כבאי 304 635

(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 606 1,266

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית

כיבוי למקום 606 1,266

1א. בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1, תשלום בעד כל שעת

עבודה לכל כבאי במקום האירוע 304 635

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות קומות-הקרקע,

מחסנים וכיוצא באלה (להלן - שטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 606 1,266

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 545 1,138

(ג) למעלה מ-5000 27,343 57,117

3. ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין –

ביקורת ציוד במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים –

(א) עד 100  304 635

(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 254 531

(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 202 422

(ד) למעלה מ-2,000 4,541 9,486

מיום 15.3.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5014 מיום 15.3.1987 עמ' 635

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

טור ב'

טור א' שיעורי האגרה

סוג השירות    בשקלים

1. שרותי עזרה וכיבוי:

(א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע –

(1) עד 20 כ"ס-

עד 5 ק"מ 840

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 86

(2) למעלה מ-20 כ"ס -

עד 5 ק"מ 1,475

למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 104

(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 25

(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה –

(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 840

(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 1,053

(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת עד 10 ק"ג 422

(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג של אבקה 255

(ו) שימוש בקצפי כיבוי למינים, לכל ליטר קצף 292

(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל

ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 735

(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 422

(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 1,475

(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 422

(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 255

(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים -

עד 5 ק"מ 2,528

למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 104

(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 2,106

(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או ציוד

ריתוך במקום האירוע, לשעה 635

(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 148

(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 148

(יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה –

(1) לכל מכונית 422

(2) לכל כבאי 635

(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 1,266

(יט) שימוש במים לפי עלות המים

(כ) הפסקת פעילותו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית

כיבוי למקום 1,266

1א. בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1, תשלום בעד כל שעת

עבודה לכל כבאי במקום האירוע 635

2. חוות דעת מומחה במקרקעין –

חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות קומות-הקרקע,

מחסנים וכיוצא באלה (להלן - שטח), במטרים מרובעים –

(א) עד 100 1,266

(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 1,138

(ג) למעלה מ-5000 57,117

3. ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין –

ביקורת ציוד במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים –

(א) עד 100 635

(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100 נוספים או חלק מהם 531

(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או חלק מהם 422

(ד) למעלה מ-2,000 9,486

ד' בטבת תשל"ה (18 בדצמבר 1974)                      יוסף בורג

                                                                                              שר הפנים* פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3278 מיום 9.1.1975 עמ' 619.

תוקנו ק"ת תשל"ז: מס' 3678 מיום 17.3.1977 עמ' 1186 – תק' תשל"ז-1977. מס' 3731 מיום 30.6.1977 עמ' 2052 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ט: מס' 3900 מיום 19.10.1978 עמ' 46 – תק' תשל"ט-1978. מס' 3998 מיום 3.7.1979 עמ' 1484 – תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 (ת"ט מס' 4011 מיום 2.8.1979 עמ' 1680).

ק"ת תש"ם מס' 4150 מיום 1.8.1980 עמ' 2149 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4274 מיום 28.9.1981 עמ' 1572 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4332 מיום 24.3.1982 עמ' 799 – הודעה תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982. מס' 4380 מיום 13.7.1982 עמ' 1316 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4413 מיום 30.9.1982 עמ' 74 – הודעה תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982. מס' 4474 מיום 21.3.1983 עמ' 1030 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4535 מיום 30.9.1983 עמ' 140 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983. מס' 4608 מיום 27.3.1984 עמ' 1125 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984. מס' 4633 מיום 21.5.1984 עמ' 1557 – תק' תשמ"ד-1984; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשמ"ז מס' 5014 מיום 15.3.1987 עמ' 635 – תק' תשמ"ז-1987.

בוטלו ק"ת תשע"ז מס' 7752 מיום 1.1.2017 עמ' 456 בתקנה 11 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות תשלומים בעד שירותים), תשע"ז-2017; תוקף הביטול מיום 1.1.2017 אך ר' תקנה 10 לענין תחולה.

10. (ב) הוגשה בקשה לחוות דעת או שרשות הכבאות וההצלה נתנה שירות אחר טרם יום התחילה, לרבות באירוע כבאות והצלה, יחולו לגביהם תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), גם אם נשלחה הודעת החיוב לאחר יום התחילה; בעד פעולות כאמור לא תוחזר אגרה שבוטלה או שסכומה הופחת לפי תקנות אלה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות