נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ"ט-1969

בטחון – כבאות – שכר, העסקה ומשמעת

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – כוחות הבטחון

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – כבאים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – כבאים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מינוי

סעיף 2

2

Go

דרישות לקבלת מינוי

סעיף 3

2

Go

קביעת כללים על ידי המפקח

סעיף 4

2

Go

בדיקה רפואית

סעיף 5

3

Go

מכרז

סעיף 6

3

Go

בחינה

סעיף 7

3

Go

זימון לבחינה

סעיף 8

3

Go

מינוי למשרה

סעיף 9

3

Go

ועדת בוחנים

סעיף 10

3

Go

תקופת נסיון

סעיף 11

3

Go

מינוי כבאי והפסקת עבודתו

סעיף 12

4

Go

פטור

סעיף 13

4

Go

השם

סעיף 14

4

Go

תוספת


תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ"ט-1969*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המפקח" - מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;

           "יושב ראש רשות כבאות", לענין רשות כבאות שבאיגוד ערים לשירותי כבאות - יושב ראש מועצת האיגוד לפי סעיף 14 לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ"א-1961, ולענין רשות כבאות שאינה איגוד ערים לשירותי כבאות - יושב ראש ועדת הכבאות לפי סעיף 12 לחוק;

           "כבאי" - כבאי מכל דרגה שהיא;

           "רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק;

תק' תשל"ח-1978

           "תחנת כבאות" - יחידת כבאים לפי תקן שאישר השר כאמור בתקנה 7 לתקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות כבאים),  תשל"ו-1976 (להלן - תקנות ארגון ותקן).

מיום 9.2.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3813 מיום 9.2.1978 עמ' 678

החלפת הגדרת "תחנת כבאות"

הנוסח הקודם:

"תחנת כבאות" – יחידת כבאות לפי תקנה 4 לתקנות שירותי הכבאות (ארגון ותקן של יחידת כבאים), תשכ"ב-1962 (להלן – תקנות ארגון ותקן).

מינוי תק' תשל"ח-1978

2.    לא יתמנה אדם למשרה של כבאי אלא כשהמשרה היא פנויה ובתקן שאישר שר הפנים כאמור בתקנה 7 לתקנות ארגון ותקן.

מיום 9.2.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3813 מיום 9.2.1978 עמ' 678

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

מינוי לפי תקן

2. לא יתמנה אדם למשרה של כבאי אלא כהמשרה היא בתקן ופנויה לפי התוספת הראשונה והתוספת השניה לתקנות ארגון ותקן.

דרישות לקבלת מינוי

3.    לא יתמנה אדם למשרת כבאי אלא אם הוא ממלא אחר הדרישות הבאות:

תק' תשע"א-2011

(1)   מלאו לו 18 שנה;

(2)   הוא עמד בבדיקה רפואית לפי תקנה 5;

תק' תשע"ב-2012

(3)   הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 179 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

תק' תשע"א-2011

(4)   (נמחקה);

(5)   הוא עמד במכרז לפי תקנה 6 ובבחינה לפי תקנה 7;

(6)   הוא עמד בתקופת נסיון לפי תקנה 11.

מיום 16.6.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1062

(1) מלאו לו 20 שנה 18 שנה;

(2) הוא עמד בבדיקה רפואית לפי תקנה 5;

(3) הוא בעל רשיון נהיגה דרגה 3 לפי תקנה 179 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

(4) בידו תעודת יושר על עצמו מאת משטרת ישראל;

מיום 24.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7145 מיום 24.7.2012 עמ' 1510

(3) הוא בעל רשיון נהיגה דרגה 3 לפי תקנה 179 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

קביעת כללים על ידי המפקח

4.    (א)  המפקח יקבע כללים בדבר תקני כושר בריאות לכל משרה של כבאי.

           (ב)  המפקח יקבע כללים בדבר מכרזים למשרות כבאים שיכללו, בין השאר, דרכי פרסום המכרז והגשת בקשות של מועמדים.

בדיקה רפואית

5.    (א)  הבדיקה הרפואית לקביעת מצב בריאותו של מועמד למשרת כבאי תיערך על ידי רופא או ועדת רופאים (להלן - רופא) שמונו לשם כך בכתב על ידי יושב ראש רשות כבאות.

           (ב)  המועמד למשרת כבאות חייב למסור, לפי דרישת הרופא, כל ידיעה או תעודה בדבר מצב בריאותו בעבר ובהווה ובדבר מחלות תורשתיות במשפחתו וכל תעודה או ידיעה רפואית אחרת הדרושה לרופא לשם קביעת מצב בריאותו של המועמד.

           (ג)   הרופא יקבע את מצב בריאותו של המועמד על סמך תוצאות הבדיקה הרפואית, ויקבע את כשרו הבריאותי של המועמד למשרת כבאי לפי תקני כושר בריאות שקבע המפקח.

מכרז

6.    נתפנתה משרה של כבאי, יפרסם יושב ראש רשות הכבאות מכרז פנימי באותה רשות כבאות; לא ניגשו מועמדים לאותה משרה, יפרסם יושב ראש רשות כבאות מכרז חיצוני.

בחינה

7.    כל מועמד שהגיש מועמדותו למשרת כבאות, ייבחן לאותה משרה על ידי ועדת בוחנים כאמור בתקנה 10.

זימון לבחינה

8.    יושב ראש רשות כבאות יזמין את חברי ועדת הבוחנים לבחון את המועמדים למשרת כבאות, ויזמין את המועמדים לעמוד בבחינה למשרה שהציעו לה את מועמדותם.

מינוי למשרה

9.    ועדת הבוחנים תבחר למשרת כבאי במועמד שהוכיח בבחינה את מקסימום הסגולות והכשירויות לאותה משרה, לפי מה שנקבע בתוספת.

ועדת בוחנים

10.   הרכב ועדת הבוחנים יהיה:

(1)   המפקח או נציגו; המפקח ישמש אישית יושב ראש הועדה כשהנבחן מועמד לדרגות רשף עד טפסר;

(2)   יושב ראש רשות הכבאות או נציגו והוא יהיה יושב ראש הועדה כשהנבחן מועמד לדרגות כבאי עד רשף משנה;

(3)   כשהנבחן מועמד לדרגות כבאי עד רב סמל - קצין כבאות בדרגת קצין כיבוי משנה; כשהנבחן מועמד לדרגות קצונה מקצין כיבוי עד טפסר - קצין כבאות בדרגה שהיא לפחות זהה לדרגה שהנבחן הגיש לה את מועמדותו;

(4)   נציג הציבור שנתמנה בכתב על ידי יושב ראש רשות כבאות;

(5)   מפקד תחנת הכבאות שבה פנויה משרת הכבאות.

תקופת נסיון

11.   (א)  כבאי שנבחר לפי תקנה 9 יועסק בתחנת הכבאות שאליה הגיש את מועמדותו, לתקופת נסיון של ששה חדשים עם אפשרות להאריך את תקופת הנסיון עד תשעה חדשים, בדרגות כבאי עד רשף משנה - לפי החלטת יושב ראש רשות הכבאות; ובדרגות רשף עד טפסר - לפי החלטת יושב ראש רשות הכבאות בהתייעצות עם המפקח.

           (ב)  יושב ראש רשות הכבאות רשאי להפסיק את עבודתו של כבאי באמצע תקופת הנסיון בדרגות כבאי עד רשף משנה - בהתייעצות עם מפקד התחנה שבה מועסק הכבאי, ובדרגות רשף עד טפסר - בהתייעצות עם המפקח.

מינוי כבאי והפסקת עבודתו תק' תשנ"ז-1997

12.   (א)  כבאי עד דרגת רשף משנה שעמד בתקופת הנסיון, ימנה אותו יושב ראש רשות הכבאות למשרה שהגיש לה את מועמדותו, בכתב מינוי החתום ביד יושב ראש רשות כבאות וביד מפקד תחנת הכבאות שבה יועסק.

תק' תשנ"ז-1997

           (ב)  כבאי מדרגת רשף עד טפסר בכיר שעמד בתקופת הנסיון, ימנה אותו יושב ראש רשות כבאות למשרה שהגיש לה את מועמדותו, בכתב מינוי החתום ביד יושב ראש רשות הכבאות וביד המפקח.

תק' תשנ"ז-1997

           (ג)   לא תופסק עבודתו של כבאי מדרגת רשף עד טפסר בכיר, אלא בהתיעצות עם המפקח.

מיום 8.10.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5849 מיום 8.9.1997 עמ' 1118

מינוי של כבאי  מינוי כבאי והפסקת עבודתו

12. (א) כבאי עד דרגת רשף משנה שעמד בתקופת הנסיון, ימנה אותו יושב ראש רשות הכבאות למשרה שהגיש לה את מועמדותו, בכתב מינוי החתום ביד יושב ראש רשות כבאות וביד מפקד תחנת הכבאות שבה יועסק.

(ב) כבאי מדרגת רשף עד טפסר טפסר בכיר שעמד בתקופת הנסיון, ימנה אותו יושב ראש רשות כבאות למשרה שהגיש לה את מועמדותו, בכתב מינוי החתום ביד יושב ראש רשות הכבאות וביד המפקח.

(ג) לא תופסק עבודתו של כבאי מדרגת רשף עד טפסר בכיר, אלא בהתיעצות עם המפקח.

פטור

13.   שר הפנים או מי שהסמיכו לכך רשאי לפי שיקול דעתו לפטור מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אדם המגיש את מועמדותו למשרת כבאי תוך שנה מיום שחרורו משירות סדיר או קבע בצה"ל, אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

השם

14.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ"ט-1969".

תוספת

(תקנה 9)

              הדרגה        הכישורים

כבאי ראשון                     שירת לפחות שנה בתחנת כבאות; סיים קורס או עמד בבחינת מעבר, הכל כפי שיקבע המפקח.

רב כבאי                          שירת לפחות שנה בתחנת כבאות בדרגות כבאי ראשון; סיים קורס או עמד בבחינת מעבר, הכל כפי שיקבע המפקח.

סמל כיבוי                        שירת לפחות שנה בתחנת כבאות בדרגת רב כבאי; סיים קורס או עמד בבחינת מעבר, הכל כפי שיקבע המפקח.

קצין כיבוי משנה               שירת לפחות שלוש שנים בתחנת כבאות; סיים קורס קצינים או עמד בבחינות לקצינים, הכל כפי שיקבע המפקח.

שאר דרגות הקצונה[1]          שירת לפחות שנתיים בדרגת קצונה שהיא דרגה אחת נמוכה יותר מאשר הדרגה שאליה הוא מתבקש להתמנות, סיים קורסים והשתלמויות, הכל כפי שיקבע המפקח.

כ"ב באדר תשכ"ט (12 במרס 1969)                    חיים משה שפירא

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשכ"ט מס' 2365 מיום 27.3.1969 עמ' 1146.

תוקנו ק"ת תשל"ח מס' 3813 מיום 9.2.1978 עמ' 678 – תק' תשל"ח-1978.

ק"ת תשנ"ז מס' 5849 מיום 8.9.1997 עמ' 1118 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1062 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7145 מיום 24.7.2012 עמ' 1510 – תק' תשע"ב-2012; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה.

[1] עד לכינון שירות כבאות והצלה המילים "שירת לפחות שנתיים בדרגת קצונה שהיא דרגה אחת נמוכה יותר מאשר הדרגה שאליה הוא מתבקש להתמנות" יימחקו: הוראת שעה ק"ת תשע"ב מס' 7145 מיום 24.7.2012 עמ' 1510.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות