נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים-מתנדבים), תשמ"ו-1986

בטחון – כבאות – שכר, העסקה ומשמעת

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – כוחות הבטחון

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – כבאים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – כבאים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

קביעת תקן

סעיף 2

2

Go

דרישות לקבלת מינוי

סעיף 3

2

Go

כתב הסכמה מהורים

סעיף 4

2

Go

ועדת בוחנים

סעיף 5

2

Go

אישור היושב ראש

סעיף 6

2

Go

זכויות וחובות מתנדבים

סעיף 7

2

Go

הפסקת שירות מתנדב

סעיף 8

2

Go

תקופת השרות

סעיף 9

2

Go

תוספת


תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים-מתנדבים), תשמ"ו-1986*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "המפקח" - מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק;

           "רשות כבאות" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק;

           "מפקד שירותי הכבאות" - מפקד יחידה או יחידות כבאים, לפי התקן שקבע שר הפנים לרשות הכבאות;

           "יושב ראש רשות הכבאות" - יושב ראש מועצת האיגוד ברשות הכבאות שהיא איגוד ערים, ויושב ראש ועדת הכבאות ברשות כבאות שהיא רשות מקומית.

קביעת תקן

2.    הדרגות והתקן של יחידות כבאים מתנדבים בכל רשויות הכבאות ייקבעו בהתאם לתקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים), תשל"ו-1976, בשינויים המחוייבים.

דרישות לקבלת מינוי

3.    לא יתמנה אדם להיות כבאי-מתנדב אלא אם כן הוא ממלא אחר דרישות אלה:

(1)   מלאו לו 15 שנים;

תק' תשע"א-2011

(2)   (בוטלה);

(3)   הציג תעודה רפואית שמצב בריאותו תקין;

תק' תשע"א-2011

(4)   (בוטלה);

(5)   חתם על הצהרה לפי הטופס שבתוספת.

מיום 16.6.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1063

(2) לא נפסל משירות צבאי;

(3) הציג תעודה רפואית שמצב בריאותו תקין;

(4) נתקבל לגביו מאת משטרת ישראל אישור על העדר הרשעות במרשם הפלילי;

כתב הסכמה מהורים

4.    על אף האמור בתקנה 3, לא יתקבל אדם שגילו מ-15 שנים עד 18 שנים להיות כבאי-מתנדב אלא אם כן הציג כתב הסכמה מאת הוריו, או מאת אפוטרופסו.

ועדת בוחנים

5.    מי שהגיש מועמדותו להיות כבאי-מתנדב ייבחן על-ידי ועדת בוחנים שתהיה מורכבת ממפקד שירותי הכבאות, או נציגו, ושני בוחנים נוספים שיקבע.

אישור היושב ראש

6.    ועדת הבוחנים לפי תקנה 5 תעביר המלצתה לקבלת מתנדב לאישור יושב ראש רשות הכבאות; קיבל היושב ראש את המלצת הועדה - ימנה את המועמד לתפקיד כבאי-מתנדב.

זכויות וחובות מתנדבים

7.    המפקח יקבע את תנאי ההעסקה והתפקידים שבהם יועסקו כבאים-מתנדבים לדרגותיהם.

הפסקת שירות מתנדב

8.    יושב ראש רשות הכבאות, בהמלצת מפקד שירותי הכבאות, רשאי להפסיק שירותו של כבאי-מתנדב בהודעה בכתב של 48 שעות מראש, ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

תקופת השרות

9.    (א)  כבאי-מתנדב רשאי להפסיק שירותו בהודעה בכתב למפקד שירותי הכבאות ארבעה-עשר ימים מראש.

           (ב)  כבאי מתנדב מגיל 15 ישרת עד לגיוסו לצה"ל, אם לא הודיע על הפסקת שירותיו לפי תקנת משנה (א).

תוספת

(תקנה 3(5))

הצהרת התנדבות

אני הח"מ מצהיר בזה כי ברצוני להתנדב לתפקיד "כבאי-מתנדב" בהתאם לתקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים מתנדבים), התשמ"ו-1986.

שםמס' ת"ז

מען בישראל          

מען קבוע          

תאריך לידה          

שירת בצה"ל כן/לא (אם לא, ציין הסיבה).חתימה

י"ג בניסן תשמ"ו (22 באפריל 1986)                        יצחק פרץ

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4936 מיום 1.6.1986 עמ' 949.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7006 מיום 16.6.2011 עמ' 1063 – תק' תשע"א-2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות