תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), תשנ"ט-1999

מסים – אגרות – כביש אגרה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – דרכים – כביש אגרה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

סכומי דמי הגביה

Go

2

סעיף 3

עדכון דמי הגביה

Go

2

סעיף 4

חייב בתשלום שמסר פרטים מזהים שגויים

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2

סעיף 5א

סייג לתחולה

Go

2

סעיף 6

הוראת שעה

Go

2


תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), תשנ"ט-1999*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב)(1) ו-16 לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), תשנ"ה-1995 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ושר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בעל הזיכיון" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק, לרבות מי שמפעיל מטעמו את כביש האגרה;

           "החייב בתשלום" - כמשמעותו בסעיף 6א לחוק, החייב בדמי גביה;

           "חייב חד-פעמי" - חייב בתשלום שאינו חייב רשום, אשר מסר לבעל הזיכיון פרטים מזהים לצורך חיובו בגין נסיעה מסוימת לפני מועד אותה נסיעה או בתוך 12 שעות לאחריה;

           "חייב רגיל" - חייב בתשלום שאינו חייב רשום ושאינו חייב חד-פעמי;

           "חייב רשום" - חייב בתשלום אשר לפני מועד משלוח החשבון בעבור נסיעת רכבו בכביש האגרה, התקשר בהסכם בכתב עם בעל הזיכיון שעל פיו רשאי בעל הזיכיון לחייבו באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע, או באמצעות פיקדון שהפקיד אצל בעל הזיכיון, ובלבד שהסכום בפיקדון מספיק לכיסוי החיוב;

           "פרטים מזהים" - שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות של בעל הרכב, סוג הרכב ומספרו, ומען בעל הרכב להמצאת חשבונות.

סכומי דמי הגביה

2.    (א)  דמי הגביה שישלם חייב בתשלום יהיו הסכומים כמפורט להלן:

                                                                            בשקלים חדשים

(1)   חייב רגיל                            4

(2)   חייב חד-פעמי                      3

(3)   חייב רשום                           2

           (ב)  על סכומי דמי הגביה המפורטים בתקנת משנה (א) ייווסף מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

עדכון דמי הגביה

3.    (א)  סכומי דמי הגביה ישתנו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ב)  בתקנה זו –

           "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

           "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

חייב בתשלום שמסר פרטים מזהים שגויים

4.    חייב בתשלום שמסר פרטים מזהים לצורך חיובו כחייב חד-פעמי, ונתברר כי פרט מהפרטים שמסר אינו נכון, שלם או מדויק - יראו אותו כחייב רגיל.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

סייג לתחולה

5א.     תקנות אלה לא יחולו על כביש אגרה יקנעם סומך כהגדרתו בתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגבייה) (יקנעם סומך), התשע"ג-2013.

מיום 14.2.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7223 מיום 14.2.2013 עמ' 776

הוספת תקנה 5א

הוראת שעה

6.    לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש מאי 1996.

י' בסיון תשנ"ט (25 במאי 1999)                            אריאל שרון

                                                                                  שר התשתיות הלאומיות

            אני מסכים.                                אני מסכים.

                             מאיר שטרית                               שאול יהלום

                                          שר האוצר                                             שר התחבורה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 968.

תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7223 מיום 14.2.2013 עמ' 776 – תק' תשע"ג-2013.