נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), תשנ"ט-1999

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – דרכים – כביש אגרה

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': הודעות על חיובים וגבייתם

Go

2

סימן א': חשבונות ומועדי תשלום

Go

2

סעיף 2

אופן חיוב חייבים

Go

2

סעיף 3

פיקדון

Go

2

סעיף 4

המצאת חשבון

Go

2

סעיף 5

דרך המצאת חשבון

Go

3

סעיף 6

המען להמצאת חשבון

Go

3

סעיף 7

מועדי תשלום

Go

3

סעיף 8

אי פירעון חשבון

Go

3

סעיף 9

חייב שמכר את רכבו

Go

3

סימן ב': גביית חוב חלוט

Go

3

סעיף 10

עיכוב רכב, גרירה, פינוי ואחסנה

Go

3

פרק ג': פיצוי והחזר הוצאות

Go

4

סעיף 11

תשלום פיצוי והחזר הוצאות

Go

4

סעיף 12

סכומי פיצוי והחזר הוצאות

Go

4

סעיף 13

עדכון סכומים

Go

4

סעיף 14

שינוי סכומים

Go

4

פרק ד': אזהרות

Go

4

סעיף 15

הודעת בעל הזיכיון לרשות הרישוי

Go

4

סעיף 16

דרך המצאת אזהרות

Go

4

פרק ה': ערר וערעור

Go

4

סעיף 17

מושבן של ועדות ערר

Go

4

סעיף 18

מועדים לערעור

Go

4

פרק ו': שונות

Go

4

סעיף 19

שימוש בתג חיוב

Go

4

סעיף 19א

סייג לתחולה

Go

5

סעיף 20

תחילה

Go

5

תוספת ראשונה

Go

5

תוספת שניה

Go

5


תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), תשנ"ט-1999*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 12ב ו-16 לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), תשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר ושר התחבורה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אזהרה" - הודעה לפי סעיף 12ד לחוק, מטעם בעל הזיכיון או רשות הרישוי;

          "בעל הזיכיון" - לרבות מי שמפעיל מטעמו את כביש האגרה, זולת מקום בתקנות אלה שהמפעיל נזכר בנפרד;

          "הסכם" - הסכם בכתב בין בעל הזיכיון ובין בעל תג חיוב או חייב רשום, בנוסח שאישרה הרשות הממונה, שלפיו ייפרעו החיובים באמצעות כרטיס אשראי, הוראת קבע בבנק או פיקדון, לפי הענין;

          "חיוב" - חיוב בתשלום אגרה, דמי גביה או פיצוי והחזר הוצאות;

          "חייב" - החייב, לפי החוק, בתשלום אגרה, דמי גביה או פיצוי והחזר הוצאות;

          "חייב חד פעמי", "חייב רגיל", "חייב רשום" ו"פרטים מזהים" - כמשמעותם בתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי גביה), תשנ"ט-1999 (להלן - תקנות דמי גביה);

          "חשבון" - הודעה על חיוב או על כמה חיובים בתקופת חיוב מסוימת, לגבי כלי רכב מסויים;

          "חשבון ראשוני" - חשבון הנשלח לחייב ושעד למועד משלוחו פרע במלואם את כל החשבונות שנשלחו אליו, בשל תקופות חיוב קודמות;

          "חשבון נוסף" – חשבון הנשלח לחייב שטרם פרע במלואו עד למועד משלוחו חשבון קודם של –

(1)   תקופת חיוב קודמת אחת (חשבון נוסף ראשון);

(2)   שתי תקופות חיוב קודמות או יותר (חשבון נוסף שני);

(3)   (נמחקה);

מיום 13.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7896 מיום 13.12.2017 עמ' 320

(2) שתי תקופות חיוב קודמות או יותר (חשבון נוסף שני);

(3) שלוש תקופות חיוב קודמות או יותר (חשבון נוסף שלישי);

          "יום החיוב" - יום בחודש שקבע בעל הזיכיון, לגבי חייב לצורך חיובו;

          "כרטיס אשראי" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986;

          "מדד" - מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מועד יצירת חיוב" - כל אחד מאלה:

(1)   בחיוב בשל נסיעות - מועד הנסיעה בכביש האגרה;

(2)   בחיוב בפיצוי והחזר הוצאות –

(א)   בשל אי פירעון חשבון - המועד האחרון לפירעונו;

(ב)   בשל הפעלת סמכויות אכיפה של עיכוב רכב, גרירה, פינוי ואחסנה - המועד שבוצעו, ואם היתה סמכות האכיפה בעלת אופי מתמשך - מועד תחילת הפעלתה;

(ג)    בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את החיוב באגרה - המועד שבו נודע לבעל הזיכיון על המעשה;

          "רשות הרישוי" - כהגדרתה בפקודת התעבורה;

          "פיצוי והחזר הוצאות" - כמשמעותם בסעיף 12(ב)(2) לחוק;

          "פיקדון" - פיקדון בלא ציון שם, כמשמעותו בתקנה 3;

          "תקופת החיוב" - תקופה המתחילה בחודש שקדם לחודש שבו יום החיוב, ביום שמספרו בחודש כמספר יום החיוב והמסתיימת ביום החיוב.

פרק ב': הודעות על חיובים וגבייתם

סימן א': חשבונות ומועדי תשלום

אופן חיוב חייבים

2.    חייב יכול שיחויב באחת מאלה:

          (1)  בעל תג חיוב - לפי הסכם;

          (2)  חייב רשום - לפי הסכם;

          (3)  חייב חד פעמי - לפי חשבון, על סמך פרטים מזהים שמסר;

(4)  חייב רגיל - לפי חשבון, על סמך פרטי הרכב והחייב ברישומי רשות הרישוי;

(5)  בעל פיקדון - בין שהוא בעל תג חיוב ובין שהוא חייב רשום, בפירעון מתוך הפיקדון, לגבי חלק החיוב שהסכומים בפיקדון מספיקים לכיסויו.

פיקדון

3.    (א)  בעל רכב המבקש לשלם את חיוביו בלא מסירת שמו ומענו, יהיה רשאי להפקיד, מזמן לזמן, סכום בחשבון אצל בעל הזיכיון לכיסוי חיוביו.

          (ב)  הופקד פיקדון כאמור, ינכה ממנו בעל הזיכיון כל חיוב המגיע לו מבעל הרכב, ואם לא נמצאו די סכומים בפיקדון לכיסוי החיוב, ייגבו ממנו החיוב או יתרת החיוב, לפי הענין, כאילו היה חייב רגיל.

          (ג)   בעל פיקדון יהא זכאי לקבל, בכל עת, פרטים על הסכומים שנותרו בפיקדונו; מסירת פרטים כאמור, תהיה באמצעות קוד זיהוי בלבד.

המצאת חשבון

4.    (א)  לכל חייב, למעט בעל פיקדון, ימציא בעל הזיכיון חשבון בשל חיובים שלו שנוצרו בתקופת החיוב, אחת או יותר, ובשל חיובים שנצברו עד יום החיוב ולא נפרעו.

          (ב)  לגבי כל רכב יומצא חשבון נפרד, זולת אם נקבע אחרת בהסכם.

          (ג)   בחשבון יפורטו כל אלה:

(1)   מספר רישוי של הרכב, שם החייב, מספר זהותו ומענו לפי תקנה 6;

(2)   תקופה או תקופות החיוב בחשבון;

(3)   תאריך הוצאת החשבון;

(4)   סכום החיוב הכולל לתשלום;

(5)   מספר הנסיעות שבשלהן נדרשים אגרה ודמי גביה וסכומם הכולל;

(6)   האירועים כאמור בתקנה 11 שבשלהם נדרשים פיצוי והחזר הוצאות, והסכום הנדרש בשל כל אחד מהם;

(7)   התראה כי לחיוב שלא ישולם במועדו, ייווספו פיצוי והחזר הוצאות;

(8)   הפרשי הצמדה, תוספת פיגור ותוספת ריבית פיגורים, כמשמעותם בסעיף 12ג לחוק.

          (ד)  נשמט מחשבון חיוב שנוצר בתקופת החיוב, רשאי בעל הזיכיון לכלול אותו בחשבון מאוחר יותר שישלח לחייב.

דרך המצאת חשבון

5.    (א)  חשבון יומצא לחייב –

(1)   אם הוא כולל חיובים בשל נסיעות בלבד - בדואר רגיל;

(2)   אם הוא כולל חיוב בשל פיצוי והחזר הוצאות - בדואר רשום;

(3)   אם הוא חשבון הנשלח לחייב על פי הסכם - בכל דרך שנקבעה להמצאת חשבונות בהסכם.

          (ב)  חשבון שנשלח בדואר רגיל, לפי המען כאמור בתקנה 6, ושולמו בעדו, מראש, דמי הדואר, יראו כאילו הגיע לתעודתו ביום הרביעי שלאחר תאריך הוצאת החשבון.

          (ג)   חשבון שנשלח בדואר רשום, רואים כאילו הגיע לתעודתו ביום הרביעי שלאחר תאריך הוצאת החשבון, אף אם סירב או נמנע החייב מלקבלו; הערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר בדבר הסירוב או ההימנעות, יהוו ראיה לדבר.

          (ד)  חשבון יכול שיומצא גם בדרך שלא כאמור בתקנת משנה (א), ויראו אותו כחשבון שהומצא כדין, אם הוכיח בעל הזיכיון את המצאתו.

המען להמצאת חשבון

6.    המען להמצאת חשבון לחייב הוא אחד מאלה, לפי הענין:

          (1)  חייב שיש לו הסכם - המען שמסר בהסכם;

(2)  חייב חד פעמי - המען שמסר, לפי תקנות דמי גביה, בין הפרטים המזהים;

(3)  חייב רגיל - מענו הרשום ברישומי רשות הרישוי, במועד יצירת החיוב האחרון מבין החיובים הכלולים בחשבונו.

מועדי תשלום

7.    המועד לתשלום חיוב הוא אחד מאלה, לפי הענין:

(1)  נגבה חיוב, לפי הסכם, באמצעות כרטיס אשראי - המועד שבו נפרעים תשלומים לפי אותו כרטיס אשראי;

(2)  נגבה החיוב, לפי הסכם, באמצעות הוראת קבע או מתוך פיקדון - במועד שקבע בעל הזיכיון ושלא יקדם מ-15 ימים מיום החיוב;

(3)  נגבה החיוב, מחייב רגיל או מחייב חד פעמי, לפי חשבון - עד היום ה-15 מתאריך הוצאת החשבון.

אי פירעון חשבון

8.    (א)  חייב שלא פרע חשבון ראשוני או חשבון נוסף במועד התשלום, יחויב בפיצוי ובהחזר הוצאות בשל כל נסיעה בתקופת החיוב, נושא החשבון שלא נפרע.

          (ב)  בעל הזיכיון יודיע לחייב על חיובו בפיצוי ובהחזר הוצאות כאמור, בחשבון שישלח למענו כאמור בתקנה 6, בין יחד עם חיובים חדשים שנוצרו ובין בנפרד, ואולם חיוב בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני, יהיה נפרד מחיובים חדשים שנוצרו כאמור, אף שיכול שיישלחו, כחשבונות נפרדים, במשלוח אחד בדרך האמורה בתקנה 5(א)(2) או (3), לפי הענין.

חייב שמכר את רכבו

9.    (א)  נתברר לבעל הזיכיון כי רכב, שחיוב בשל נסיעות בו לא נפרע, אינו עוד בבעלות החייב, רשאי הוא, בלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לו לפי החוק או לפי תקנות אלה, להודיע לחייב שאם לא ישולם החיוב, הוא ייווסף לחשבון שיישלח לגבי רכב אחר שבבעלותו שצוין בהודעה, ואם אותה שעה לא היה בבעלותו רכב אחר - לגבי רכב שיהיה בבעלותו.

          (ב)  בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו הודעת בעל הזיכיון כאמור בתקנת משנה (א), רשאי החייב לבקש מבעל הזיכיון, בכתב, כי החיוב שלא נפרע ייווסף לחשבון שיישלח בשל רכב אחר שבבעלותו, שאינו זה שצוין בהודעה, ובעל הזיכיון יפעל כמבוקש.

          (ג)   לא פרע החייב את החיוב ולא פעל כאמור בתקנת משנה (ב), או לא ענה להודעת בעל הזיכיון כאמור בתקנת משנה (א), ייווסף סכום החיוב לחשבון שיישלח לגבי הרכב שצויין בהודעה לפי תקנת משנה (א).

          (ד)  החיוב שייווסף לחשבון הנשלח לגבי רכב אחר כאמור, יהיה בסכומו הכולל ביום ההוספה.

סימן ב': גביית חוב חלוט

עיכוב רכב, גרירה, פינוי ואחסנה

10.  (א)  עיכב בעל הזיכיון יציאה מכביש האגרה של רכב, שבשלו לא שולם חוב חלוט –

(1)   ימסור לנהג הודעה כי יציאתו מכביש האגרה מעוכבת, עקב אי תשלום חוב חלוט בשל הרכב;

(2)   יאפשר לנהג או לנוסע ברכב לפרוע לאלתר את החוב החלוט, בצירוף פיצוי והחזר הוצאות כאמור בתקנה 11(2), אף אם אינו החייב, אך אם פרע במקום החייב, יהיה מנוע מלתבוע את השבת מה שפרע מבעל הזיכיון; פירעון כאמור ייעשה במזומן או בכרטיס אשראי, או בדרך אחרת המקובלת על בעל הזיכיון;

(3)   לא נפרעו החיובים כאמור בפסקה (2), יורה לנהג לפנות את הרכב ממקום הימצאו בכביש האגרה למקום אחסנה, ואם סירב לפנות כאמור, רשאי בעל הזיכיון, באמצעות גורר מורשה כמשמעותו בסעיף 70א(ג) לפקודת התעבורה, לגרור את הרכב ולפנותו מכביש האגרה למקום אחסנה; לענין זה, "מקום אחסנה" - מקום לאחסנת כלי רכב סמוך לכביש האגרה, שאישרה הרשות הממונה.

          (ב)  רכב שעוכב, פונה ואוחסן, לא ישוחרר מאחסנתו עד לתשלום מלוא החוב החלוט כהגדרתו בסעיף 12ד לחוק, בצירוף סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות; שולמו התשלומים כאמור ונתבקש שחרור הרכב מאחסנתו, ישוחרר לא יאוחר מתום שעתיים, לאחר התשלום והבקשה כאמור.

          (ג)   עוכבה יציאת רכב מכביש אגרה, בעל הזיכיון –

(1)   יאפשר לנהג או למי מנוסעי הרכב, למסור הודעה על עיכוב היציאה מן הכביש ועל מקום הימצאו, לאדם אחר שניתן לאתרו באמצעי תקשורת הנמצא במקום;

(2)   יגרום להבאת הנהג ונוסעיו, או מי מהם, למקום שעוברת בו תחבורה ציבורית, אם אין בידם אפשרות להגיע אליו בכוחות עצמם.

          (ד)  לא תעוכב יציאת רכב מכביש האגרה ולא יפונה הרכב ממנו בידי בעל הזיכיון, אם נסיעתו בכביש האגרה, באותה שעה, היתה הכרחית להבאת אדם הנמצא ברכב לטיפול רפואי דחוף, זולת אם הועמד אמצעי אחר לרשות האדם האמור, לשם הבאתו הדחופה לטיפול הרפואי.

פרק ג': פיצוי והחזר הוצאות

תשלום פיצוי והחזר הוצאות

11.  (א)  חייב יחויב בפיצוי ובהחזר הוצאות, בעד כל אחד מאלה:

(1)   אי פרעון של חשבון ראשוני או חשבון נוסף במועד תשלומו, כאמור בתקנה 8;

(2)   עיכוב רכב שלא שולם בשלו חוב חלוט;

(3)   גרירת רכב ופינויו;

(4)   אחסנת רכב שפונה;

(5)   מעשה שעשה ושיש בו כדי למנוע זיהוי רכב, או חיובו באגרה;

(6)   שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב.

          (ב)  נשתנה מענו של חייב רגיל, והוא הודיע על כך לבעל הזיכיון או למשרד הפנים, בתוך 30 ימים מיום השינוי - לא יחויב בפיצוי ובהחזר הוצאות בשל אי פירעון חשבון שנשלח למענו הישן, בין יום שינוי המען ליום מתן הודעתו כאמור.

סכומי פיצוי והחזר הוצאות

12.  סכומי פיצוי והחזר הוצאות שישלם חייב לפי תקנה 11, יהיו כמפורט בתוספת הראשונה, בתוספת מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.

עדכון סכומים

13.  (א)  הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה, יתעדכנו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומד המדד היסודי; לענין זה –

          "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

מיום 1.4.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 701

(א) הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה, יתעדכנו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומד המדד היסודי; לענין זה –

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש מאי 1996.

"המדד היסודי" המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

שינוי סכומים

14.  (א)  הרשות הממונה רשאית להגיש לשר המלצות לשינוי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שבתוספת הראשונה, באופן שסכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שייקבעו, יהיו תואמים את סכומן הכולל של ההוצאות הכרוכות באכיפת הגביה של האגרה, אכיפת התשלומים ופיצוי בשל נזק שנגרם.

          (ב)  בעל הזיכיון יגיש לרשות הממונה, לפי דרישתה, את מלוא הנתונים והתחזיות לעניין פעילויות האכיפה, לרבות עלויות האכיפה, ההכנסות מאכיפה והיקף סרבנות התשלום, וזאת לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הדרישה כאמור.

          (ג)   (נמחקה).

          (ד)  הפסד הכנסות של בעל הזיכיון בשל אי גביה או אי אכיפה, לא יוכר כעלויות אכיפה, לצורך המלצת הרשות הממונה לשינוי סכומים.

מיום 13.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7896 מיום 13.12.2017 עמ' 320

14. (א) הרשות הממונה תגיש לשר המלצות לשינוי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שבתוספת הראשונה, לאחר שבדקה את כלל הנתונים שבידי בעל הזיכיון לענין פעילויות האכיפה, במועדים כמפורט בתקנת משנה (ב), באופן שסכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שייקבעו, יהיו תואמים את סכומן הכולל של ההוצאות בפועל הכרוכות באכיפת הגביה של האגרה, אכיפת התשלומים ופיצוי בשל נזק שנגרם.

(ב) בעל הזיכיון יגיש לרשות הממונה, לצורך הבדיקות האמורות בתקנת משנה (א), את מלוא הנתונים והתחזיות לענין פעילויות האכיפה, לרבות העלויות, ההכנסות מאכיפה והיקף סרבנות התשלום, וזאת לא יאוחר מ-14 ימים לאחר המועדים המפורטים להלן:

(1) 30 ביוני או 31 בדצמבר הבא לאחר 12 חודשים ממועד תחילת הפעלתו בשלמות של כביש האגרה, לפי המוקדם שביניהם;

(2) 31 בדצמבר של כל אחת משלוש השנים שלאחר המועד הקבוע בפסקה (1);

(3) 31 בדצמבר שבתום כל שנתיים שלאחר שלוש השנים האמורות בפסקה (2);

(4) במועד אחר, לפי דרישת השר.

(א) הרשות הממונה רשאית להגיש לשר המלצות לשינוי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שבתוספת הראשונה, באופן שסכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שייקבעו, יהיו תואמים את סכומן הכולל של ההוצאות הכרוכות באכיפת הגביה של האגרה, אכיפת התשלומים ופיצוי בשל נזק שנגרם.

(ב) בעל הזיכיון יגיש לרשות הממונה, לפי דרישתה, את מלוא הנתונים והתחזיות לעניין פעילויות האכיפה, לרבות עלויות האכיפה, ההכנסות מאכיפה והיקף סרבנות התשלום, וזאת לא יאוחר מ-21 ימים ממועד הדרישה כאמור.

(ג) לצורך המלצותיה לשינוי סכומים כאמור בתקנת משנה (א), תכיר הרשות הממונה בעלויות אכיפה כמפורט להלן:

(1) סכום שנתי קבוע של 3.5 מיליון שקלים חדשים לכיסוי העלויות הפנימיות של בעל הזיכיון, כמפורט בתוספת השניה; הסכום האמור יתעדכן לפי המדד, באופן האמור בתקנה 13(א) ובמועדים כאמור בתקנת משנה (ב);

(2) סכומים שישלם בעל הזיכיון לקבלן משנה או צד ג' בעד מצרכים או שירותים הקשורים באכיפה, ובלבד שנתקיימו לגביהם, לדעת הרשות הממונה, התנאים כמפורט להלן, ואם לא נתקיימו במלואם - חלק העלויות הכרוך בהם, שהרשות הממונה הכירה בו:

(א) המצרכים או השירותים כאמור יועדו באופן בלעדי לאכיפה, ונותן השירותים מועסק בידי בעל הזיכיון במתן שירותי אכיפה בלבד;

(ב) קבלן המשנה וצד ג' אינם בעלי ענין בבעל הזיכיון; לענין זה, "בעל ענין" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(ג) המצרך או השירות נרכש ומופעל באופן יעיל;

(3) עלויות של שירותים הנמנים מטבעם עם המפורטים בפסקה (2), ואינם כלולים בפסקה (1), אך הרשות הממונה נתנה את הסכמתה, מראש, להכיר בהן לצורכי בדיקה ושינוי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות, משום שלדעתה יש יתרון כלכלי ותפעולי מובהק בביצוע אותם שירותים, דווקא בידי בעל הזיכיון.

פרק ד': אזהרות

הודעת בעל הזיכיון לרשות הרישוי

15.  14 ימים לפחות לפני המועד למשלוח הודעות הקבוע בסעיף 12ד לחוק, ישלח בעל הזיכיון הודעה לרשות הרישוי על הצורך במתן אזהרה לבעל רכב, שצוינו בה שם החייב ומספר זהותו, מענו הידוע לבעל הזיכיון במועד ההודעה וכן מספר הרישוי של הרכב, שבשלו נדרשת אזהרה.

דרך המצאת אזהרות

16.  (א)  אזהרה לחייב בדבר אי חידוש רשיון רכבו, כל עוד לא שולם מלוא החוב החלוט, שיש להמציאה לפי החוק 90 ימים לפחות לפני מועד החידוש, תומצא –

(1)   מטעם בעל הזיכיון - בדואר רשום;

(2)   מטעם רשות הרישוי - בדואר רגיל.

          (ב)  המען למשלוח אזהרה יהיה המען של החייב ברישומי רשות הרישוי, או המען שמסר לבעל הזיכיון בהסכם, כפי שהיה רשום או שנמסר, לפי הענין, 3 ימים לפני מועד המשלוח בידי בעל הזיכיון של אזהרה לחייב או של הודעה לרשות הרישוי לפי תקנה 15.

          (ג)   על המצאת אזהרות יחולו הוראות תקנה 5(ב) עד (ד), בשינויים המחויבים.

פרק ה': ערר וערעור

מושבן של ועדות ערר

17.  מקומות מושבן של ועדות הערר, שנתמנו לפי סעיף 12ב(ב) לחוק, יהיו ירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת ובאר שבע, ואזור שיפוטן כאזור השיפוט של בתי המשפט המחוזיים במקומות האמורים.

מועדים לערעור

18.  (א)  המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי, על החלטה סופית של ועדת ערר, הוא 15 ימים מיום שניתנה ההחלטה.

          (ב)  המועד להגשת ערעור, הוא 15 ימים מיום שניתנה הרשות לערער.

פרק ו': שונות

שימוש בתג חיוב

19.  (א)  תג חיוב יותקן על השמשה הקדמית של הרכב, או במקום אחר ברכב, לפי הוראות בעל הזיכיון שיינתנו מזמן לזמן.

          (ב)  השימוש בתג חיוב יהיה בהתאם לסוג הרכב, לפי הוראות בעל הזיכיון שאישרה הרשות הממונה.

          (ג)   בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לסוג הרכב, באופן שהחיוב הנגבה לפיו נמוך מהחיוב שהיה נגבה בשל שימוש בתג חיוב מתאים, ישולמו פיצוי והחזר הוצאות.

סייג לתחולה

19א.  תקנות אלה לא יחולו על כביש אגרה יקנעם סומך כהגדרתו בתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגבייה) (יקנעם סומך), התשע"ג-2013.

מיום 14.2.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7223 מיום 14.2.2013 עמ' 774

הוספת תקנה 19א

תחילה

20.  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 11)

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

                         בשקלים חדשים

(1)  בשל אי-פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה –

       (א)  בחשבון ראשוני       12

       (ב)  בחשבון נוסף ראשון       17

       (ג)   בחשבון נוסף שני       34

       (ד)  (נמחק)

(2)  בשל עיכוב רכב       191

(3)  בשל גרירת רכב ופינויו       142

(4)  בשל אחסנת רכב שפונה –

       (א)  בשל 12 שעות ראשונות       פטור

       (ב)  בשל 12 שעות נוספות או חלק מהן       51

       (ג)   בשל כל 24 שעות נוספות או חלק מהן       51

(5)  בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את חיובו באגרה                                                                             1,561

(6)  בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19       568

מיום 10.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6321 מיום 10.6.2004 עמ' 658

(1) בשל אי פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה –

(א) בחשבון ראשוני 40 20

(ב) בחשבון נוסף ראשון 80 40

(ג) בחשבון נוסף שני 160 80

(ד) בחשבון נוסף שלישי 200 80

(2) בשל עיכוב רכב 400 200

(3) בשל גרירת רכב ופינויו 180 120

(4) בשל אחסנת רכב שפונה –

(א) בשל 12 שעות ראשונות פטור

(ב) בשל 12 שעות נוספות או חלק מהן 150 50

(ג) בשל כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 100 50

(5) בשל מעשה שיש בו כדי למנוע זיהוי הרכב או חיובו באגרה 2,000 1,600

(6) בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19 1,000 600

מיום 1.4.2007 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 701

(1) בשל אי פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה –

(א) בחשבון ראשוני 20 19

(ב) בחשבון נוסף ראשון 40 38

(ג) בחשבון נוסף שני 80 78

(ד) בחשבון נוסף שלישי 80 78

(2) בשל עיכוב רכב 200 218

(3) בשל גרירת רכב ופינויו 120 163

(4) בשל אחסנת רכב שפונה –

(א) בשל 12 שעות ראשונות פטור

(ב) בשל 12 שעות נוספות או חלק מהן 50 59

(ג) בשל כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 50 59

(5) בשל מעשה שיש בו כדי למנוע זיהוי הרכב או חיובו באגרה 1,600 1,786

(6) בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19 600 650

מיום 1.4.2007 עד יום 31.3.2008

הוראת שעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 702

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בשל אי-פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה –

(א) בחשבון ראשוני 21

(ב) בחשבון נוסף ראשון 41

(ג) בחשבון נוסף שני 84

(ד) בחשבון נוסף שלישי 84

(2) בשל עיכוב רכב 218

(3) בשל גרירת רכב ופינויו 163

(4) בשל אחסנת רכב שפונה –

(א) בשל 12 שעות ראשונות פטור

(ב) בשל 12 שעות נוספות או חלק מהן 59

(ג) בשל כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 59

(5) בשל מעשה שיש בו כדי למנוע זיהוי הרכב או חיובו באגרה 1,786

(6) בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19 650

מיום 16.12.2009

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6836 מיום 16.12.2009 עמ' 267

(1) בשל אי-פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה –

(א) בחשבון ראשוני 19 15

(ב) בחשבון נוסף ראשון 38 31

(ג) בחשבון נוסף שני 78 63

(ד) בחשבון נוסף שלישי 78 63

(2) בשל עיכוב רכב 218 176

(3) בשל גרירת רכב ופינויו 163 131

(4) בשל אחסנת רכב שפונה –

(א) בשל 12 שעות ראשונות פטור

(ב) בשל 12 שעות נוספות או חלק מהן 59 47

(ג) בשל כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 59 47

(5) בשל מעשה שיש בו כדי למנוע זיהוי הרכב או חיובו באגרה 1,786 1,435

(6) בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19 650 522

מיום 5.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 50

(1) בשל אי-פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש האגרה בתקופת החיוב נושא החשבון הכלולה –

(א) בחשבון ראשוני 15 12

(ב) בחשבון נוסף ראשון 31 17

(ג) בחשבון נוסף שני 63 34

(ד) בחשבון נוסף שלישי 63 34

(2) בשל עיכוב רכב 176 191

(3) בשל גרירת רכב ופינויו 131 142

(4) בשל אחסנת רכב שפונה –

(א) בשל 12 שעות ראשונות פטור

(ב) בשל 12 שעות נוספות או חלק מהן 47 51

(ג) בשל כל 24 שעות נוספות או חלק מהן 47 51

(5) בשל מעשה שיש בו כדי למנוע זיהוי הרכב או חיובו באגרה 1,435 1,561

(6) בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי תקנה 19 522 568

מיום 13.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7896 מיום 13.12.2017 עמ' 320

מחיקת פרט 1(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) בחשבון נוסף שלישי 34

תוספת שניה

(בוטלה)

מיום 13.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7896 מיום 13.12.2017 עמ' 320

ביטול תוספת שניה

הנוסח הקודם:

תוספת שניה

(תקנה 14(ג)(1))

העלויות הפנימיות הכלולות בסכום הקבוע:

(1) תקורה, ציוד ועלויות העסקת עובדים של בעל הזיכיון;

(2) עלויות העסקה של הנהלת המפעיל: המנהל הכללי, המשנים, סגנים ומנהלים אחרים אף אם תוארם שונה, לרבות עוזריהם ומזכיריהם והציוד המשרת אותם;

(3) עלויות דיור ושירותי דיור של בעל הזיכיון ושל המפעיל;

(4) ביטוח;

(5) שירותי מערך ניהול תנועה;

(6) עלויות מערך זיהוי של לוחיות רישוי בכלי רכב, למעט עלויות הקשורות בלעדית באכיפה;

(7) עלויות מערך הפקת חשבונות, למעט גידול בהן הנובע מחשבונות הכוללים פיצוי והחזר הוצאות;

(8) עלויות מערכת המחשב, למעט גידול בהן הנובע מתמיכת המערכת בפעולות אכיפה.

כ' בתמוז תשנ"ט (4 ביולי 1999)                                         אריאל שרון

                                                                                                     שר התשתיות הלאומיות

         אני מסכים                       אני מסכים.

                         מאיר שטרית               שאול יהלום

                                   שר האוצר                        שר התחבורה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1074.

תוקנו ק"ת תשס"ד מס' 6321 מיום 10.6.2004 עמ' 657 – תק' תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ז מס' 6577 מיום 29.3.2007 עמ' 701 – תק' תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.4.2007 ור' תקנות 4, 5 לענין הוראת שעה ועדכון.

ק"ת תש"ע מס' 6836 מיום 16.12.2009 עמ' 267 – תק' תש"ע-2009.

ק"ת תשע"ג מס' 7223 מיום 14.2.2013 עמ' 774 – תק' תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 50 – תק' תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ח מס' 7896 מיום 13.12.2017 עמ' 320 – תק' תשע"ח-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות