נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק השבות, תש"י-1950

דיני חוקה  – אזרחות ושבות

דיני חוקה  – כניסה ויציאה מישראל – כניסה לישראל

תוכן ענינים

סעיף 1

הזכות לעליה

Go

2

סעיף 2

אשרת עולה

Go

2

סעיף 3

תעודת עולה

Go

2

סעיף 4

תושבים וילדים

Go

2

סעיף 4א

זכויות בני משפחה

Go

2

סעיף 4ב

הגדרה

Go

2

סעיף 5

ביצוע ותקנות

Go

2


חוק השבות, תש"י-1950*

הזכות לעליה

1.    כל יהודי זכאי לעלות ארצה.

אשרת עולה

2.    (א)  העליה תהיה על פי אשרת עולה.

(תיקון מס' 1) תשי"ד-1954

           (ב)  אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל חוץ אם נוכח שר הפנים שהמבקש –

(1)   פועל נגד העם היהודי; או

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

(2)   עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון המדינה; או

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

(3)   בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.

מיום 6.7.1950

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 163 מיום 1.9.1954 עמ' 174 (ה"ח 192)

(ב) אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל חוץ אם נוכח שר העליה שר הפנים שהמבקש –

(1) פועל נגד העם היהודי; או

(2) עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון המדינה; או

(3) בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.

תעודת עולה

3.    (א)  יהודי שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה, רשאי, בעודו בישראל, לקבל תעודת עולה.

           (ב)  הסייגים המפורשים בסעיף 2(ב) יחולו גם על מתן תעודת עולה, אלא לא ייחשב אדם למסכן בריאות הציבור לרגל מחלה שלקה בה אחרי בואו לישראל.

תושבים וילדים

4.    כל יהודי שעלה לארץ לפני תחילת תקפו של חוק זה, וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת תקפו של חוק זה ובין לאחריה, דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה.

זכויות בני משפחה (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970

4א.     (א)  הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, תשי"ב-1952, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון.

           (ב)  אין נפקא מינה אם יהודי שמכוחו נתבעת זכות לפי סעיף קטן (א) עודו בחיים או לאו ואם עלה ארצה או לאו.

           (ג)   הסייגים והתנאים הקבועים לגבי יהודי או עולה בחוק זה או על פיו או בחיקוקים כאמור בסעיף קטן (א), יחולו גם על מי שתובע זכות לפי סעיף קטן (א).

מיום 19.3.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 586 מיום 19.3.1970 עמ' 34 (ה"ח 866)

הוספת סעיף 4א

הגדרה (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970

4ב.     לענין חוק זה, "יהודי" – מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת.

מיום 19.3.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 586 מיום 19.3.1970 עמ' 34 (ה"ח 866)

הוספת סעיף 4ב

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

5.    שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה[1], והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן למתן אשרות עולה ותעודות עולה לקטינים עד גיל 18.

(תיקון מס' 2) תש"ל-1970

           תקנות לענין סעיפים 4א ו-4ב טעונות אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

מיום 6.7.1950

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 163 מיום 1.9.1954 עמ' 174 (ה"ח 192)

5. שר העליה שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן למתן אשרות עולה ותעודות עולה לקטינים עד גיל 18.

מיום 19.3.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 586 מיום 19.3.1970 עמ' 34 (ה"ח 866)

5. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן למתן אשרות עולה ותעודות עולה לקטינים עד גיל 18.

תקנות לענין סעיפים 4א ו-4ב טעונות אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

                                      דוד בן-גוריון                משה שפירא

                                                   ראש הממשלה                       שר העליה

     יוסף שפרינצק

     יושב ראש הכנסת

ממלא מקום נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"י מס' 51 מיום 6.7.1950 עמ' 159 (ה"ח תש"י מס' 48 עמ' 189).

תוקן ס"ח תשי"ד מס' 163 מיום 1.9.1954 עמ' 174 (ה"ח תשי"ד מס' 192 עמ' 88) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ל מס' 586 מיום 19.3.1970 עמ' 34 (ה"ח תש"ל מס' 866 עמ' 36) – תיקון מס' 2.

[1] הסמכויות הדרושות לביצוע החוק מחוץ לישראל הועברו גם לשר החוץ בי"פ תשט"ו מס' 426 מיום 14.7.1955 עמ' 1029.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות