נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974

 

 

דיני חוקה  – כניסה ויציאה מישראל – כניסה לישראל

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

בקשה וצירופים לה

Go

3

סעיף 3

מקום הגשת הבקשה

Go

3

סעיף 4

פרטים נוספים וראיות

Go

4

סעיף 5

סוגים של אשרות ביקור

Go

4

סעיף 5א

אשרות ורישיונות לישיבת ביקור למשקיע

Go

4

סעיף 6

סוגים של אשרות ארעי

Go

5

סעיף 7

החלפת אשרה ורשיון

Go

6

סעיף 8

אופן מתן אשרה ורשיון

Go

6

סעיף 10

פקיעת תוקפה של אשרה

Go

6

סעיף 11

פקיעת תוקפו של רשיון ישיבה

Go

6

סעיף 11א

השתקעות במדינה מחוץ לישראל

Go

7

סעיף 12

מעמדו של ילד שנולד בישראל

Go

7

סעיף 13

איסור עבודה בישראל

Go

7

סעיף 15

מילוי פרטים בטופם הרישום

Go

7

סעיף 16

המצאת הרשימות ופרטיהן

Go

8

סעיף 16א

זיהוי ממוכן בתחנת הגבול

Go

8

סעיף 17

מגע עם כלי הסעה

Go

8

סעיף 18

החזקת מי שאינו רשאי להיכנס

Go

8

סעיף 21

מתן צו גירוש

Go

8

סעיף 22

החזקת אדם עד גירושו

Go

8

סעיף 23

מסירת הודעה

Go

8

סעיף 24

אגרות

Go

8

סעיף 24א

הצמדה למדד

Go

8

סעיף 25

פטור

Go

9

סעיף 26

ביטול

Go

9

סעיף 27

תחילה

Go

9

סעיף 28

השם

Go

9

 

תוספת ראשונה

Go

9

 

חלק ב: הוראות מיוחדות

Go

10

 

תוספת שנייה

Go

11

 


תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974*

תק' תשע"ח-2017

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

מיום 5.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 165

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "השר" - שר הפנים או מי שהסמיך לכך בכתב;

           "כלי הסעה" - לרבות כלי שיט וכלי טיס;

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           "אחראי על כלי הסעה" - בכלי שיט ובכלי טיס - קברניטו, בכל כלי הסעה אחר - נהגו;

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1798

"אחראי על כלי הסעה" - בכלי שיט – קברניטו ובכלי טיס – מפקדו בכלי שיט ובכלי טיס - קברניטו, בכל כלי הסעה אחר -  נהגו;

           "מסמך נסיעה" - דרכון, תעודת מסע או מסמך מוכר אחר;

תק' (מס' 4)  תשע"א-2011

           "חוק השבות" – חוק השבות, התש"י-1950.

מיום 17.2.2011

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 705

הוספת הגדרת "חוק השבות"

בקשה וצירופים לה תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

2.    (א)  בקשה לשירות לפי החוק (להלן - בקשה), יש להגיש לשר[1].

           (ב)  לבקשה יצורפו מסמך נסיעה של המבקש ומסמכים אחרים שדרש השר.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1798

(א) בקשה לשירות לפי החוק (להלן - בקשה), יש להגיש לשר.

מקום הגשת הבקשה

3.    הבקשה תוגש -

תק' תשמ"ג-1983

(1)   בישראל, באחד מאלה:

(א)   בלשכה האזורית למינהל האוכלוסין של משרד הפנים (להלן - לשכה);

(ב)   במינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים בירושלים;

מיום 31.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059

החלפת פסקה 3(1)

הנוסח הקודם:

(1) בישראל, באחד מאלה:

(א) בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים (להלן – לשכה);

(ב) באגף לעליה ומרשם, משרד הפנים, הקריה, ירושלים;

תק' תשל"ה-1975 תק' תשל"ו-1976 תק' תשל"ח-1978 תק' תשמ"ג-1983 תק' תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ז-1987 תק' תשמ"ט-1989

(2)   בחוץ לארץ - בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח ובעל דרכון של אחת הארצות המפורטות להלן, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, גם בתחנת הגבול; ואלה הארצות:

אורוגואי                                 הונגריה

אוסטרליה                               הקהיליה

איטליה                                   המרכז אפריקנית

אירלנד                                   מונקו

ארגנטינה                                ניו זילנד

ארצות הברית של אמריקה         ספרד

ברזיל                                     צ'ילי

גיבלרטר (אזרח של שטח           קנדה

חסות בריטי)..

דרום קוריאה                           קפריסין

מיום 22.5.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3340 מיום 22.5.1975 עמ' 1773

(2) בחוץ לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח בעל דרכון של אורגואי, אוסטרליה, איטליה, ארגנטינה, ארצות הברית של אמריקה, ברזיל, הקהילה המרכז אפריקנית, ניו-זילנד, צ'ילי או קנדה הבא לישראל רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 גם בתחנת הגבול.

 

מיום 18.5.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3527 מיום 18.5.1976 עמ' 1639

(2) בחוץ לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח בעל דרכון של אורגואי, אוסטרליה, איטליה, איראן, ארגנטינה, ארצות הברית של אמריקה, ברזיל, הקהילה המרכז אפריקנית, ניו-זילנד, צ'ילי או קנדה הבא לישראל רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 גם בתחנת הגבול.

 

מיום 10.8.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3880 מיום 10.8.1978 עמ' 1919

(2) בחוץ לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח בעל דרכון של אורגואי, אוסטרליה, איטליה, איראן, אירלנד, ארגנטינה, ארצות הברית של אמריקה, ברזיל, הקהילה המרכז אפריקנית, ניו-זילנד, צ'ילי או קנדה הבא לישראל רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 גם בתחנת הגבול.

 

מיום 31.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059

(2) בחוץ לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח בעל דרכון של אורגואי, אוסטרליה, איטליה, איראן, אירלנד, ארגנטינה, ארצות הברית של אמריקה, ברזיל, הקהילה המרכז אפריקנית, ניו-זילנד, צ'ילי או קנדה הבא לישראל רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 גם בתחנת הגבול.

 

מיום 29.3.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4784 מיום 29.3.1985 עמ' 983

(2) בחוץ לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח בעל דרכון של אורגואי, אוסטרליה, איטליה, אירלנד, ארגנטינה, ארצות הברית של אמריקה, ברזיל, הקהילה המרכז אפריקנית, ניו-זילנד, צ'ילי או קנדה הבא לישראל רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 גם בתחנת הגבול אולם אזרח ובעל דרכון של אחת הארצות המפורטות להלן, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, גם בתחנת הגבול; ואלה הארצות:

אורגואי גיבלטר (אזרח של שטח חסות בריטי)

אוסטרליה דרום קוריאה

איטליה הקהילה המרכז אפריקנית

אירלנד ניו זילנד

ארגטינה ספרד

ארצות הברית של אמריקה צ'ילי

ברזיל קנדה

 

מיום 1.6.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 985

(2) בחוץ לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח ובעל דרכון של אחת הארצות המפורטות להלן, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, גם בתחנת הגבול; ואלה הארצות:

אורגואי דרום קוריאה

אוסטרליה הונגריה

איטליה הקהילה המרכז אפריקנית

אירלנד מונקו

ארגטינה ניו זילנד

ארצות הברית של אמריקה ספרד

ברזיל צ'ילי

גיברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי) קנדה

 

מיום 30.7.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1151

(2) בחוץ לארץ – בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום מגוריו של המבקש. אולם אזרח ובעל דרכון של אחת הארצות המפורטות להלן, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2, גם בתחנת הגבול; ואלה הארצות:

אורגואי הונגריה

אוסטרליה הקהיליה המרכז אפריקנית

איטליה מונקו

אירלנד ניו זילנד

ארגטינה ספרד

ארצות הברית של אמריקה צ'ילי

ברזיל קנדה

גיברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי) קפריסין

דרום קוריאה

פרטים נוספים וראיות

4.    השר[2] רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו, ממגיש בקשה שימציא לו פרטים נוספים הנוגעים לענין וכן לאימות הפרטים שמסר בבקשה.

סוגים של אשרות ביקור תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

5.       (א)  המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני); מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהוא רוצה להעסיק.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ב)  המבקש להיכנס לישראל לשם ביקור או לכל מטרה אחרת המצריכה שהות קצרה בלבד בישראל, למעט למטרת עבודה, בשכר או שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר).

תק' תשנ"א-1991

           (ג)   (1)   השר רשאי לתת לאדם אשר מעמדו לענין הכניסה לישראל והישיבה בה איננו ברור, אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 (נכנס מסופק) לתקופה שלא תעלה על חודש ימים.

(2)   מי שקיבל אשרה ורשיון ישיבה מסוג ב/3 יפנה תוך תקופתם ללשכה לעליה ומרשם לבירור מעמדו.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ד)  המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/4 (מתנדב); מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהתנדב לעבוד אצלו.

תק' תשע"א-2010

           (ה)  (בוטלה).

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1798

5. (א) (1) הרוצה לשהות בישראל לעבודה זמנית, ומעביד ישראלי חתם עמו על הסכם עבודה, רשאי המעביד להגיש בשבילו ללשכה בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני).

(2) ניתן הרישון, יודיע המעביד ללשכה על תאריך בואו של העובד הזמני לישראל וכן על יציאתו מישראל.

(3) בתקנת משנה זו, "המעביד" – לרבות נציגו.

(ב) השר רשאי לתת אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר) למי שרוצה לשהות זמנית בישראל לשם ביקור כללי, ביקור קרובים, ביקור במקומות הקדושים, לתור בארץ או לכל מטרה המצריכה שהות קצרה בישראל.

(א) המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני); מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהוא רוצה להעסיק.

(ב) המבקש להיכנס לישראל לשם ביקור או לכל מטרה אחרת המצריכה שהות קצרה בלבד בישראל, למעט למטרת עבודה, בשכר או שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר).

(ג) (1) מי שמגיע לתחנת גבול כדי להיכנס לישראל, ומעמדו לגבי הכניסה לישראל אינו ברור, רשאי השר לתת לו אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 (נכנס מסופק) לתקופה שלא תעלה על חודש ימים.

(2) מי שקיבל אשרה ורישון ישיבה מסוג ב/3 יפנה תוך תקופתם ללשכה לעליה ומרשם לבירור מעמדו.

(ד) המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית שלא בשכר, יגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/4 (מתנדב); מעביד בישראל רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהתנדב לעבוד אצלו.

(ה) מעביד בישראל שהגיש בקשה עבור תושב חוץ כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ד) יהיה אחראי ליציאתו של אותו תושב חוץ עם תום עבודתו אצלו.

 

מיום 21.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

החלפת פסקה 5(ג)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מי שמגיע לתחנת גבול כדי להיכנס לישראל, ומעמדו לגבי הכניסה לישראל אינו ברור, רשאי השר לתת לו אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 (נכנס מסופק) לתקופה שלא תעלה על חודש ימים.

 

מיום 24.10.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6934 מיום 24.10.2010 עמ' 83

ביטול תקנת משנה 5(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) מעביד בישראל שהגיש בקשה עבור תושב חוץ כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ד) יהיה אחראי ליציאתו של אותו תושב חוץ עם תום עבודתו אצלו.

אשרות ורישיונות לישיבת ביקור למשקיע תק' תשע"ד-2014

5א.     (א)  בתקנה זו –

 

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

           "אזרח מדינת הסדר" – לרבות אדם בעל דרכון בתוקף של מדינת ההסדר;

           "הרשות" – רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים;

           "מדינת הסדר" – מדינה המנויה בתוספת השנייה;

           "מיזם עסקי" – תאגיד או עסק שהוקם בישראל, ואשר השליטה והניהול בו מופעלים בישראל, לצורך קיום פעילות עסקית, תעשייתית, מסחרית או יזמית המיועדת להפקת רווחים בישראל;

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

           "מנהל בכיר" – אזרח מדינת ההסדר אשר בליבת עיסוקו שליטה, פיקוח ואחריות על התפקוד הכללי של המיזם העסקי או של חלק מרכזי בו, או הכוונה או קביעה של יעדי המיזם או מחלקות עיקריות בו;

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

           "משקיע" – אזרח מדינת הסדר שהשקיע במטרה לנהל או לפתח בישראל מיזם עסקי שלו אחד מאלה:

(1)   בעלות ב-50% לפחות במיזם העסקי;

(2)   שליטה תפעולית על המיזם העסקי באמצעות תפקיד ניהולי, באמצעות אמצעי תאגידי אחר או בדרך אחרת;

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

           "עובד בעל כישורים מיוחדים" – אזרח מדינת ההסדר שהוא בעל מיומנויות או כישורים מיוחדים, החיוניים לתפקוד היעיל והמוצלח של המיזם העסקי; לעניין זה, ייבחנו, בין השאר, רמת מומחיות המבקש, ייחודיות המיומנות או הכישרון, הניסיון או ההכשרה של המבקש, שכרו המיועד של המבקש, משך העסקתו הצפוי של המבקש, וההיתכנות להכשרת כוח אדם מקומי, בהתחשב בשלב ההתפתחות של המיזם העסקי;

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

           "עובד חיוני" – מנהל בכיר או עובד בעל כישורים מיוחדים המועסק כעובד על ידי אחד מאלה:

(1)   משקיע;

(2)   מיזם או תאגיד ש-50% ממנו לפחות נמצא בבעלות של אדם או בבעלותם המשותפת של כמה אנשים, אשר ממלאים יחד אחר דרישות ההגדרה של משקיע; ובלבד שהעובד החיוני וכן המנויים בפסקאות (1) או (2), הם אזרחים של אותה מדינת הסדר;

           "עסק" – פעילות עסקית שאינה תאגיד, אשר הוועדה המייעצת לפי תקנת משנה (ב) המליצה להכיר בה כמיזם עסקי לעניין תקנות אלה.

           (ב)  לעניין מתן אשרות ורישיונות לפי תקנה זו, השר ימנה ועדה מייעצת (להלן – הוועדה המייעצת), כמפורט להלן:

(1)   עובד הרשות – והוא היושב ראש;

(2)   עובד משרד האוצר שיציע שר האוצר;

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

(3)   עובד משרד הכלכלה שיציע שר הכלכלה;

(4)   עובד משרד החוץ שיציע שר החוץ;

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

(5)   עובד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שיציע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

           (ג)   לעניין סדרי עבודת הוועדה, יחולו הוראות אלה:

(1)   המלצת הוועדה תינתן על דעת שלושה מחבריה לפחות;

(2)   הוועדה תקבע את סדרי עבודתה;

(3)   הוועדה תבחן בקשות לאשרות ורישיונות או להארכת אשרות ורישיונות לפי תקנה זו, ותמליץ לפני השר בדבר מתן אשרות כאמור.

           (ד)  אלה התנאים המקדימים למתן אשרה ורישיון ישיבה לפי תקנה זו, שעל המשקיע להוכיח את התקיימותם:

(1)   טרם הגשת הבקשה רתם המשקיע בפועל לטובת המיזם העסקי משאבי הון בהיקף משמעותי, הצפויים להספיק להפעלתו המוצלחת של המיזם העסקי, העומדים בפני סיכון כלכלי, ואשר מעידים על מחויבותו הבלתי-חוזרת למיזם העסקי;

(2)   המשקיע הוא בעלים ובעל יכולת שליטה כדין במשאבי ההון המושקעים, אשר מקורם חוקי;

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

(3)   המיזם העסקי עשוי ליצור צמיחה כלכלית במשק ומקומות עבודה;

(4)   המיזם העסקי הוא פעיל, ואינו מיזם שולי; לעניין זה, "מיזם שולי" – מיזם אשר היקף פעילותו צפוי לספק את מחייתם של המשקיע ובני משפחתו בלבד, ולמעט מיזם שגלומה בו אפשרות ממשית לתרומה משמעותית למשק הישראלי בתוך תקופה סבירה.

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

           (ה)  על אף האמור בתקנה 5(א), ראה השר, לאחר היוועצות בוועדה המייעצת, כי התקיימו התנאים המקדימים המנויים בתקנת משנה (ד), רשאי הוא להורות לעובד הרשות שהסמיכו לכך, לתת אשרות ורישיונות ישיבה כלהלן:

(1)   אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/5 (משקיע זר) – למשקיע המבקש לשהות בישראל כדי לפתח ולנהל את המיזם העסקי בלבד, ובכוונתו לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו;

תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

(2)   אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/51 (עובד חיוני) – לעובד חיוני המבקש לשהות בישראל ולקדם את המיזם העסקי, ובכוונתו לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו;

(3)   אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/52 (בן זוג – משקיע זר), לבן זוג של משקיע או של עובד חיוני המבקש לשהות בישראל ולעבוד בה, גם שלא במיזם העסקי, אם הוכח לגביו כי בכוונת המבקש לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו;

(4)   אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/53 (ילד של משקיע) – לילדים של משקיע או של עובד חיוני, אם הוכח כי בכוונתו לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו, וכי גילו נמוך מ-21.

מיום 11.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7423 מיום 11.9.2014 עמ' 1762

הוספת תקנה 5א

 

מיום 16.7.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8040 מיום 16.7.2018 עמ' 2466

5א. (א) בתקנה זו –

"אזרח מדינת הסדר" – לרבות אדם בעל דרכון בתוקף של מדינת ההסדר;

"הרשות" – רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים;

"מדינת הסדר" – מדינה המנויה בתוספת השנייה;

"מיזם עסקי" – תאגיד או עסק שהוקם בישראל, ואשר השליטה והניהול בו מופעלים בישראל, לצורך קיום פעילות עסקית, תעשייתית, מסחרית או יזמית המיועדת להפקת רווחים בישראל;

"מנהל בכיר" – אזרח מדינת ההסדר שהמשקיע או המיזם העסקי מעסיקו כעובד, ובליבת אשר בליבת עיסוקו שליטה, פיקוח ואחריות על התפקוד הכללי של המיזם העסקי או של חלק מרכזי בו, או הכוונה או קביעה של יעדי המיזם או מחלקות עיקריות בו;

"משקיע" – אזרח מדינת הסדר או תאגיד שהבעלות והשליטה ב-50% לפחות ממניותיו מצויות בידי אזרחי מדינת הסדר, שהשקיע במטרה לנהל או לפתח בישראל מיזם עסקי; שלו אחד מאלה:

(1) בעלות ב-50% לפחות במיזם העסקי;

(2) שליטה תפעולית על המיזם העסקי באמצעות תפקיד ניהולי, באמצעות אמצעי תאגידי אחר או בדרך אחרת;

"עובד בעל כישורים מיוחדים" – אזרח מדינת ההסדר שהמשקיע או המיזם העסקי מעסיקו כעובד, ושהוא שהוא בעל מיומנויות או כישורים מיוחדים, החיוניים לתפקוד היעיל והמוצלח של המיזם העסקי; לעניין זה, ייבחנו, בין השאר, רמת מומחיות המבקש, ייחודיות המיומנות או הכישרון, הניסיון או ההכשרה של המבקש, שכרו המיועד של המבקש, משך העסקתו הצפוי של המבקש, וההיתכנות להכשרת כוח אדם מקומי, בהתחשב בשלב ההתפתחות של המיזם העסקי;

"עובד חיוני" – מנהל בכיר או עובד בעל כישורים מיוחדים; המועסק כעובד על ידי אחד מאלה:

(1) משקיע;

(2) מיזם או תאגיד ש-50% ממנו לפחות נמצא בבעלות של אדם או בבעלותם המשותפת של כמה אנשים, אשר ממלאים יחד אחר דרישות ההגדרה של משקיע; ובלבד שהעובד החיוני וכן המנויים בפסקאות (1) או (2), הם אזרחים של אותה מדינת הסדר;

"עסק" – פעילות עסקית שאינה תאגיד, אשר הוועדה המייעצת לפי תקנת משנה (ב) המליצה להכיר בה כמיזם עסקי לעניין תקנות אלה.

(ב) לעניין מתן אשרות ורישיונות לפי תקנה זו, השר ימנה ועדה מייעצת (להלן – הוועדה המייעצת), כמפורט להלן:

(1) עובד הרשות – והוא היושב ראש;

(2) עובד משרד האוצר שיציע שר האוצר;

(3) שני עובדי עובד משרד הכלכלה שיציע שר הכלכלה;

(4) עובד משרד החוץ שיציע שר החוץ;

(5) עובד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שיציע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

(ג) לעניין סדרי עבודת הוועדה, יחולו הוראות אלה:

(1) המלצת הוועדה תינתן על דעת שלושה מחבריה לפחות;

(2) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה;

(3) הוועדה תבחן בקשות לאשרות ורישיונות או להארכת אשרות ורישיונות לפי תקנה זו, ותמליץ לפני השר בדבר מתן אשרות כאמור.

(ד) אלה התנאים המקדימים למתן אשרה ורישיון ישיבה לפי תקנה זו, שעל המשקיע להוכיח את התקיימותם:

(1) טרם הגשת הבקשה רתם המשקיע בפועל לטובת המיזם העסקי משאבי הון בהיקף משמעותי, הצפויים להספיק להפעלתו המוצלחת של המיזם העסקי, העומדים בפני סיכון כלכלי, ואשר מעידים על מחויבותו הבלתי-חוזרת למיזם העסקי;

(2) המשקיע הוא בעלים ובעל יכולת שליטה כדין במשאבי ההון המושקעים, אשר מקורם חוקי;

(3) המיזם העסקי עשוי ליצור צמיחה כלכלית במשק ומקומות עבודה ותורם לקידום יעדי המדיניות הכלכלית של המדינה;

(4) המיזם העסקי הוא פעיל, ואינו מיזם שולי; לעניין זה, "מיזם שולי" – מיזם אשר היקף פעילותו צפוי לספק את מחייתם של המשקיע ובני משפחתו בלבד, ולמעט מיזם שגלומה בו אפשרות ממשית לתרומה משמעותית למשק הישראלי בתוך תקופה סבירה.

(ה) על אף האמור בתקנה 5(א), ראה השר, לאחר היוועצות בוועדה המייעצת, כי התקיימו במיזם העסקי התנאים המקדימים המנויים בתקנת משנה (ד), רשאי הוא להורות לעובד הרשות שהסמיכו לכך, לתת אשרות ורישיונות ישיבה כלהלן:

(1) אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/5 (משקיע זר) – למשקיע המבקש לשהות בישראל כדי לפתח ולנהל את המיזם העסקי בלבד, ובכוונתו לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו;

(2) אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/51 (עובד חיוני) – לעובד חיוני המבקש לשהות בישראל ולעבוד במיזם העסקי, ושהוכח כי – ולקדם את המיזם העסקי, ובכוונתו לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו;

(א) בכוונת המבקש לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו;

(ב) עבודתו של המבקש חיונית למיזם העסקי; לעניין זה ייבחנו, בין שאר, רמת מומחיות המבקש, ייחודיות המיומנות או הכישרון, הניסיון או ההכשרה של המבקש, שכרו המיועד של המבקש, משך העסקתו הצפוי של המבקש, וההיתכנות להכשרת כוח אדם מקומי, בהתחשב בשלה ההתפתחות של המיזם העסקי;

(3) אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/52 (בן זוג – משקיע זר), לבן זוג של משקיע או של עובד חיוני המבקש לשהות בישראל ולעבוד בה, גם שלא במיזם העסקי, אם הוכח לגביו כי בכוונת המבקש לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו;

(4) אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/53 (ילד של משקיע) – לילדים של משקיע או של עובד חיוני, אם הוכח כי בכוונתו לצאת מישראל עם פקיעת רישיון ישיבתו, וכי גילו נמוך מ-21.

סוגים של אשרות ארעי תק' (מס' 2) תשע"א-2010 תק' (מס' 4)  תשע"א-2011

6.    (א)  מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות ורוצה לשהות בישראל כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/1 (עולה בכוח); סך כל תקופות הארכת האשרה והרישיון לא יעלו על חמש שנים.

           (ב)  (1)   הרוצה לשהות בישראל למטרת לימודים או השתלמות, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/2 (תלמיד).

(2)   מגיש הבקשה ימציא –

(א)   אישור מאת מוסד החינוך או ההשתלמות שהוא נתקבל בו כתלמיד או ראיות, להנחת דעתו של השר, שהמבקש מתכוון לשהות בישראל כתלמיד;

(ב)   ראיות להנחת דעתו של השר שעומדים לרשות התלמיד האמצעים לכיסוי הוצאותיו בתקופת שהותו בישראל.

(3)   בקשה כאמור יכול שתוגש מאת התלמיד עצמו, אפוטרופסו או כל אדם אחר האחראי לכלכלתו או מאת המוסד שבו מתעתד הוא ללמוד.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ג)   איש דת הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו בישראל לפי הזמנת מוסד דת, רשאי מוסד הדת להגיש עבורו בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/3 (איש דת); ניתנו האשרה והרשיון יודיע המוסד ללשכה על כניסתו של איש הדת לישראל ויהיה אחראי ליציאתו מישראל עם תום תפקידו.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ד)  הרוצה לשהות בישראל והוא קרובו של אדם שהוא בעל אשרה ורשיון לישיבת ארעי מהסוגים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו-(ג) רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/4 (קרוב); בתקנת משנה זו, "קרוב" של אדם - בן זוגו או ילדו הקטין.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ה)  הרוצה לשהות בישראל על פי רשיון לישיבת ארעי, למטרה שאיננה נמנית על המטרות האמורות בתקנות משנה (א) עד (ד), רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/5 (ארעי כללי).

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1798

(ג) (1) איש כמורה הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו בישראל לפני הזמנת כנסיה או מוסד דתי, רשאית הכנסיה או המוסד הדתי להגיש בשבילו ללשכה בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/3 (איש כמורה).

(2) ניתן הרשיון, תודיע הכנסיה או המוסד הדתי ללשכה על בואו של איש הכמורה לישראל וכן על יציאתו מישראל.

(ג) איש דת הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו בישראל לפי הזמנת מוסד דת, רשאי מוסד הדת להגיש עבורו בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/3 (איש דת); ניתנו האשרה והרשיון יודיע המוסד ללשכה על כניסתו של איש הדת לישראל ויהיה אחראי ליציאתו מישראל עם תום תפקידו.

(ד) הרוצה לשהות בישראל והוא קרובו של אדם שהוא בעל אשרה ורשיון לישיבת ארעי מהסוגים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו-(ג) רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/4 (קרוב); בתקנת משנה זו, "קרוב" של אדם - בן זוגו או ילדו הקטין, וכן ילדו הבגיר או הורהו שכלכלתם עליו.

(ה) הרוצה לשהות בישראל על פי רשיון לישיבת ארעי, למטרה שאיננה נמנית על המטרות האמורות בתקנות משנה (א) עד (ד), רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/5 (ארעי כללי).

 

מיום 24.10.2010

תק' (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6934 מיום 24.10.2010 עמ' 83

החלפת תקנת משנה 6(א)

הנוסח הקודם:

(א) מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, ורוצה לשהות עד שלוש שנים בישראל, כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 (עולה בכוח).

 

מיום 17.2.2011

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 705

(א) מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, ורוצה לשהות בישראל כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/1 (עולה בכוח); סך כל תקופות הארכת האשרה והרישיון לא יעלו על חמש שנים.

החלפת אשרה ורשיון תק' תשמ"ג-1983

7.    תקנות 5 ו-6 יחולו גם על בקשה להארכה או להחלפת אשרה ורשיון ישיבה, בשינויים המחוייבים.

מיום 31.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059

7. תקנות 5 ו-6 יחולו גם על בקשה להארכה או להחלפת אשרה ורשיון ישיבה, בשינויים המחוייבים.

אופן מתן אשרה ורשיון תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ז-1987

8.    אשרה ורשיון ינתנו על גבי מסמך נסיעה בר-תוקף, אולם רשאי השר[3] לתיתם גם במסמך נסיעה שתוקפו פקע או על גבי מסמך אחר שהשר יקבע לכך.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1799

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

צורת מתן אשרה ורשיון ישיבה

8. אשרה ורשיון ישיבה יינתנו על ידי רישום במסמך נסיעה בר-תוקף, אולם רשאי השר לתת רשיון ישיבה במסמך נסיעה שפקע תקפו.

 

מיום 1.6.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 985

8. אשרה ורשיון ינתנו על גבי מסמך נסיעה בר-תוקף, אולם רשאי השר לתיתם גם במסמך נסיעה שתוקפו פקע או על גבי טופס על גבי מסמך אחר שהשר יקבע לכך.

 

תק' תשמ"ג-1983

9.    (בוטלה).

מיום 31.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

סייגים למתן אשרה ורשיון ישיבה

9. השר רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב לתת למבקש אשרה ורשיון ישיבה או לבטל אשרה ורשיון ישיבה שניתנו, בין השאר, אם המבקש –

(1) פועל או פעל נגד העם היהודי;

(2) עלול לסכן את בטחון המדינה;

(3) בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור;

(4) עלול לפגוע ברגשות הציבור;

(5) עלול ליפול למעמסה על מוסדות הציבור;

(6) עובר או עבר על כל דין החל בישראל;

(7) מסר הצהרה כוזבת כדי להשיג אשרה ורשיון ישיבה או לא מילא אחר התנאים הנקובים בחוק או בתקנות או התנאים שנתחייב בהם בבקשתו או שנקבעו כתנאי לאישור בקשתו;

(8) אדם שנתקבלו לגביו ראיות לכאורה שבואו לישראל קשור עם השתמטות מפרעון חובות;

(9) עלול לסכן את שלום הציבור או את בריאות הציבור, לרבות –

(א) סובל ממחלת נפש, לוקה בפיגור שכלי חמור, נרקומן או סובל ממחלה אשר לדעת הרופא הממשלתי היא עושה או עלולה לעשות אותו מסוכן לבריאות או לשלום הציבור;

(ב) אינו מוכיח, להנחת דעתו של רופא ממשלתי, כי הוא מחוסן בפני אבעבועות, כולרה או כל מחלה מדבקת אחרת אשר לדעת הרופא הממשלתי עלולה לעשותו מסוכן לבריאות הציבור, והוא מסרב לקבל הרכבת חיסון נגדה;

(ג) מסרב להיות נתון להשגחה רפואית, או לשהות בבית חולים של הסגר, במשך תקופה מסויימת, בהתאם לדרישות מאת קצין בקורת הגבולות או מאת רופא ממשלתי.

פקיעת תוקפה של אשרה תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

10.   (א)  תוקפה של אשרת כניסה לישראל יפקע בכל אחת מאלה:

(1)   עם תום המועד שנקבע באשרה כתקופת תוקפה;

(2)   עם השימוש בה לשם כניסה אחת לישראל, זולת אם נקבע באשרה שבתוך תקופת תוקפה ניתן להשתמש בה למספר כניסות שיצויין באשרה או למספר בלתי מוגבל של כניסות;

(3)   עם פקיעת תוקפו של מסמך הנסיעה שבו ניתנה האשרה, זולת אם תוקפו של המסמך הוארך או אם השר קבע אחרת;

(4)   אם השר היתנה את תוקף האשרה בקיומו של תנאי כלשהו והתנאי לא קויים;

(5)   אם נעשה במסמך הנסיעה שבו ניתנה האשרה תיקון או שינוי בידי מי שלא הוסמך לכך.

           (ב)  אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 או אשרת חוזר שניתן להשתמש בה למספר כניסות לישראל שצויין באשרה, או למספר בלתי מוגבל של כניסות, יפקע תוקפה, בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם אם בעל האשרה עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1799

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

תקפה של אשרה

10. (א) אשרת כניסה לישראל תקפה לכניסה אחת לישראל תוך ארבעה חדשים מיום מתן האשרה, זולת אם צויין שהאשרה היא למספר כניסות או תוך תקופה ארוכה או קצרה יותר; אשרה שלא נוצלה – רשאי השר להאריך תקפה עד לשנה מיום שניתנה.

(ב) אשרת כניסה לישראל תפקע עם פקיעת התוקף של מסמך הנסיעה, אלה אם קבע השר אחרת.

פקיעת תוקפו של רשיון ישיבה תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

11.   (א)  תוקפו של רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור או לישיבת ארעי, יפקע בכל אחת מאלה:

(1)   עם תום המועד שנקבע ברשיון כתקופת תוקפו;

(2)   עם יציאתו של בעל הרשיון מישראל, זולת אם יש ברשותו אשרה בת-תוקף לכניסה נוספת לישראל;

(3)   עם פקיעת תוקפו של מסמך הנסיעה שבו ניתן הרשיון, זולת אם תוקפו של המסמך הוארך או אם השר קבע אחרת;

(4)   אם השר התנה את תוקף הרשיון בקיומו של תנאי כלשהו והתנאי לא קויים;

(5)   אם נעשה במסמך הנסיעה שבו ניתן הרשיון תיקון או שינוי בידי מי שלא הוסמך לכך.

תק' תשמ"ז-1987

           (ב)  תוקפו של רשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 יפקע בהתקיים אחת הנסיבות האמורות בפסקאות (1), (4) או (5) לתקנת משנה (א) וכן אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.

           (ג)   תוקפו של רשיון לישיבת קבע יפקע בהתקיים הנסיבות האמורות בפסקאות (4) או (5) לתקנת משנה (א) וכן אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1799

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

תקפו של רשיון ישיבה לישראל

11. (א) רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור או לישיבת ארעי – יפקעו בכל אחת מאלה:

(1) עם תום המועד שנקבע ברשיון הישיבה;

(2) עם צאת בעל הרשיון את ישראל, מלבד אם כניסתו לישראל היתה על פי אשרת כניסה למספר כניסות, או שקיבל בישראל לפני צאתו אשרה לשוב לישראל;

(3) עם פקיעת התוקף של מסמך הנסיעה, זולת אם הוארך תוקפו, אלא אם השר קבע אחרת;

(4) עם ביטול רשיון הישיבה.

 

מיום 1.6.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 985

החלפת תקנת משנה 11(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תוקפו של רשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 יפקע, בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), גם אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל.

השתקעות במדינה מחוץ לישראל תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

11א.   לענין תקנות 10 ו-11, יראו אדם כמי שהשתקע במדינה מחוץ לישראל אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של שבע שנים לפחות ובאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 - שלוש שנים לפחות;

(2)   הוא קיבל רשיון לישיבת קבע באותה מדינה;

(3)   הוא קיבל את האזרחות של אותה מדינה בדרך של התאזרחות.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

הוספת תקנה 11א

מעמדו של ילד שנולד בישראל תק' (מס' 4)  תשע"א-2011

12.   ילד שנולד בישראל, ולא חל עליו סעיף 4 לחוק השבות, יהיה מעמדו בישראל כמעמד הוריו; לא היה להוריו מעמד אחד, יקבל הילד את המעמד של אביו או אפוטרופסו זולת אם ההורה השני מתנגד בכתב לכך; התנגד ההורה השני, יקבל הילד את המעמד של אחד מהוריו, כפי שיקבע השר.

מיום 17.2.2011

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 705

12. ילד שנולד בישראל, ולא חל עליו סעיף 4 לחוק השבות, תש"י-1950, יהיה מעמדו בישראל כמעמד הוריו; לא היה להוריו מעמד אחד, יקבל הילד את המעמד של אביו או אפוטרופסו זולת אם ההורה השני מתנגד בכתב לכך; התנגד ההורה השני, יקבל הילד את המעמד של אחד מהוריו, כפי שיקבע השר.

איסור עבודה בישראל

13.   (א)  בעל רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור מסוגים ב/2 או ב/3 או לישיבת ארעי מסוגים א/2 או א/4, לא יקבל עבודה בישראל, אלא אם השר התיר לו את הדבר.

           (ב)  לא יעסיק מעביד בישראל אדם אשר ברשותו רשיון לישיבה מהסוגים הנזכרים בתקנת משנה (א) אלא אם הותר לבעל הרשיון לעבוד בישראל.

תק' (מס' 4)  תשע"א-2011

           (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), בעל רישיון לישיבת ארעי מהסוגים המפורטים להלן, יוכל לעבוד בישראל ומעביד בישראל יוכל להעסיקו אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   לגבי רישיון מסוג א/4 – בעל הרישיון הוכיח כי הוא זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות;

(2)   לגבי רישיון מסוג א/2 – בעל הרישיון הוכיח כי מתקיימים כל התנאים האלה:

(א)   הוא זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות;

(ב)   העבודה במסגרת של משרה חלקית בלבד;

(ג)    לא יהיה בעבודתו כדי לפגוע בסדר לימודיו התקין;

תק' תשע"ה-2014

(3)   לגבי רישיון מסוג א/2 – בעל הרישיון הוכיח כי מתקיימים כל התנאים האלה:

(א)   הוא לומד באחת מן האוניברסיטאות בארץ שהן מוסד מוכר כהגדרתו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

(ב)   הוא לומד לתואר שני לפחות;

(ג)    העבודה היא תרגול או הוראה בתחום הלימוד של בעל הרישיון ובאוניברסיטה שהוא לומד בה;

(ד)    העבודה היא במסגרת של משרה חלקית בלבד.

מיום 17.2.2011

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 706

הוספת תקנת משנה 13(ג)

 

מיום 5.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7429 מיום 6.10.2014 עמ' 9

הוספת פסקה 13(ג)(3)

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

14.   (בוטלה).

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

ביטול תקנה 14

הנוסח הקודם:

הצגת מסמכים בכניסה לארץ

14. בשעת הכניסה לישראל יציג הנכנס בפני קצין בקורת הגבולות מסמך נסיעה בר-תוקף לעצמו ולנלווים אליו, וימלא טופס רישום, לפי תקנה 15, לעצמו ולנלווים אליו.

מילוי פרטים בטופם הרישום תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

15.   האחראי על כלי הסעה המגיע לישראל ימסור לאנשים הנמצאים בכלי ההסעה ומבקשים להיכנס לישראל טופס רישום שקבע השר; הנוסע ימלא את הפרטים שבטופס הרישום לגביו ולגבי הנלווים אליו על-פי הרשום במסמך הנסיעה.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

15. האחראי על כלי הסעה המגיע לישראל ימסור לאנשים הנמצאים בכלי ההסעה ומבקשים להיכנס לישראל טופס רישום שקבע השר; הנוסע ימלא את הפרטים שבטופס הרישום לגביו ולגבי הנלווים אליו על-פי הרשום במסמך נסיעה בר-תוקף במסמך הנסיעה.

המצאת הרשימות ופרטיהן

16.     (א)  קצין בקורת הגבולות רשאי לדרוש מן האחראי על כלי הסעה המגיע לישראל להמציא רשימות הכוללות פרטים בנוגע לנוסעים בו, לרבות העובדים בו.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

           (ב)  הרשימות לפי תקנת משנה (א) יכללו פרטים אלה:

(1)   שם;

(2)   מין ותאריך לידה;

(3)   אזרחות;

(4)   מספר מסמך הנסיעה, תאריך הוצאתו ותאריך תום תוקפו.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

החלפת תקנת משנה 16(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הרשימות לפי תקנת משנה (א) יכילו פרטים אלה:

(1) שמות הנוסעים;

(2) הארצות שמהן באו;

(3) אם הם גברים, נשים או ילדים;

(4) לאן פניהם מועדות;

(5) הסוג, המספר, תאריך ההוצאה ותאריך הפקיעה של מסמכי הנסיעה שברשותם.

זיהוי ממוכן בתחנת הגבול תק' תשע"ח-2017

16א.   מי שבא לגבול ישראל, זוהה באמצעים ממוכנים בהתאם לנהלים שאישר ראש רשות האוכלוסין וההגירה וקיבל אישור ביקורת גבולות לכניסה או יציאה, יראו אותו כמי שהתייצב בפני קצין ביקורת הגבולות לפי סעיף 7 לחוק.

מיום 5.12.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 165

הוספת תקנה 16א

מגע עם כלי הסעה תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

17.   השר רשאי, אם הוא סבור שנימוקי בטחון או שלום הציבור או בריאות הציבור מחייבים זאת, לצמצם או לאסור, לזמן שימצא לנכון, כל מגע בין הנוסעים בכלי הסעה שהגיע לישראל ובין כל אדם בישראל וכן בין הנוסעים של כלי הסעה שונים שהגיעו לישראל.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

17. השר רשאי, אם הוא סבור שנימוקי בטחון או שלום הציבור או בריאות הציבור מחייבים זאת, לצמצם או לאסור, לזמן שימצא לנכון, כל מגע בין כלי הסעה המגיע לישראל ובין כל מקום בישראל ובין כלי הסעה אחד למשנהו בתחום ישראל בין הנוסעים בכלי הסעה שהגיע לישראל ובין כל אדם בישראל וכן בין הנוסעים של כלי הסעה שונים שהגיעו לישראל.

החזקת מי שאינו רשאי להיכנס תק' תשמ"ג-1983 תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

18.   מי שבא לגבול ישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס אליה, רשאי קצין בקורת הגבולות להחזיקו עד ליציאתו, בתחנת המשטרה, בבית סוהר, בתחנת הסגר או חיטוי של משרד הבריאות, בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת הגבולות מתאים בנסיבות הענין.

מיום 31.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059

18. מי שבא לגבול ישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס אליה, רשאי קצין בקורת הגבולות להחזיקו עד ליציאתו, לפי תקנה 19, בתחנת המשטרה, בבית סוהר, בתחנת הסגר או חיטוי של משרד הבריאות, או בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל.

 

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

18. מי שבא לגבול ישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס אליה, רשאי קצין בקורת הגבולות להחזיקו עד ליציאתו, בתחנת המשטרה, בבית סוהר, בתחנת הסגר או חיטוי של משרד הבריאות, או בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת הגבולות מתאים בנסיבות הענין.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

19.   (בוטל).

מיום 31.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1060

החלפת תקנה 19

הנוסח הקודם:

הסעת אנשים מהארץ

19. האחראי על כלי הסעה מאת קצין בקורת הגבולות לפי סעיף 10(ג) לחוק, חייב להסיע מישראל אדם כאמור בתקנה 18 שבא באותו כלי הסעה, ולמלא אחרי הוראות שניתנו לענין אותו אדם מאת קצין בקורת הגבולות עד צאת האדם מישראל.

 

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

ביטול תקנה 19

הנוסח הקודם:

מילוי הוראות קצין ביקורת הגבולות

19. אחראי על כלי הסעה שנדרש להביע אדם מישראל לפי הוראות סעיף 10(ג) לחוק, חייב למלא אחר הוראות שנתן קצין ביקורת הגבולות בנוגע לאותו אדם עד להסעתו מישראל.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

20.    (בוטל).

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

ביטול תקנה 20

הנוסח הקודם:

חובה לצאת את הארץ

20. (א) אדם הנכנס לישראל לפי אשרה וישיבתו בה היא לפי רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור או לישיבת ארעי, חייב לצאת את ישראל לפני פקיעתו של הרשיון.

(ב) אדם שרשיון הישיבה שלו לא הוארך, אדם שרשיון הישיבה שלו בוטל לפי סעיף 11(א)(2) לחוק או אדם שאשרת העולה או תעודת העולה שניתנה לו בוטלה לפי סעיף 11(ב) לחוק, חייב לצאת את ישראל תוך הזמן שיורה השר.

(ג) לא יצא תוך הזמן האמור – רשאי השר להרחיקו מישראל, והוצאות ההרחקה יחולו על המורחק.

מתן צו גירוש תק' תשנ"א-1991

21.   מי שניתן עליו צו גירוש לפי סעיף 13(א) לחוק, יימסר לו צו הגירוש בכתב והוא לא יגורש עד תום שלושה ימים ממסירת הצו לידיו.

מיום 21.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746

21. (א) מי שניתן עליו צו גירוש לפי סעיף 13(א) לחוק, יימסר לו צו הגירוש בכתב והוא לא יגורש עד תום שלושה ימים ממסירת הצו לידיו.

(ב) מי שניתן עליו צו גירוש ונעצר, רשאי להגיש לבית המשפט בקשה ולשם כך לבוא במגע עם עורך דין; הגשת בקשה לבית משפט לא תעכב ביצועו של צו גירוש, זולת אם החליט על כך בית משפט.

(ג) בצו הגירוש תצויין זכותו של מי שניתן עליו הצו לפי תקנת משנה (ב).

החזקת אדם עד גירושו תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

22.   מי שניתן עליו צו גירוש ונעצר בידי קצין בקורת הגבולות או שוטר, יוחזק עד ליציאתו מישראל או עד לגירושו ממנה בתחנת משטרה, בבית סוהר, או במקום הסגר של משרד הבריאות או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת הגבולות, או לשוטר, מתאים בנסיבות הענין.

מיום 29.7.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1800

22. מי שניתן עליו צו גירוש ונעצר בידי קצין בקורת הגבולות או שוטר, יוחזק עד ליציאתו מישראל או עד לגירושו ממנה בתחנת משטרה, בבית סוהר, או במקום הסגר של משרד הבריאות או במקום אחר שקבע שר המשטרה או שר הפנים או בכל מקום אחר שנראה לקצין ביקורת הגבולות, או לשוטר, מתאים בנסיבות הענין.

מסירת הודעה

23.   קיבלה משטרת ישראל הודעה מקברניט כלי טיס על נוסע לפי סעיפים 6, 9 או 10 לחוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל"א-1971, תודיע המשטרה לשר.

אגרות תק' תשע"ט-2018

24.   (א)  בכפוף לאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה, בעד הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה, תשולם אגרה בסכום הנקוב בשקלים חדשים לצד השירות המבוקש.

           (ב)  בנציגויות ישראל בחוץ לארץ תשולם האגרה בסכום שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם בנק ישראל, או במטבע המקומי, לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום במטבע מקומי יעוגל בגבולות שוויו של המטבע המקומי השלם הקרוב.

מיום 25.6.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1778

החלפת תקנת משנה 24(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) נגבית האגרה בחוץ לארץ או בתחנת הגבול במטבע חוץ, אפשר להגדיל או להפחית סכום האגרה עד 50 האגרות השלמות הקרובות.

 

מיום 29.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1353

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

24. (א) בעד בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר, ישיבת ביקור, ישיבת ארעי או ישיבת קבע ובעד בקשה לאשרת חוזר תשולם אגרה בשיעור שצויין בחלק א' של התוספת.

(ב) בעד בקשה לאשרה ורשיון ישיבה כאמור בחלק ב' של התוספת תשולם אגרה בשיעור שצויין לצידם.

(ג) נגבית האגרה בחוץ לארץ או בתחנת גבול במטבע חוץ, תיגבה האגרה החל מאחד באפריל של כל שנה לפי שער מטבע החוץ ביחס ללירה הישראלית באחד בפברואר שקדם לו; מותר להגדיל או להקטין את סכום האגרה עד 5 לירות לשם הקלת התשלום במטבע חוץ.

 

מיום 11.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7423 מיום 11.9.2014 עמ' 1764

(א) בכפוף לאמור בחלק ב' לתוספת תשולם בעד הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בחלק א' לתוספת הראשונה אגרה כדלקמן:

 

מיום 31.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8136 מיום 31.12.2018 עמ' 1672

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

אגרות

24. (א) בכפוף לאמור בחלק ב' לתוספת הראשונה תשולם בעד הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בחלק א' לתוספת אגרה כדלקמן:

(1) הוגשה הבקשה בישראל, תשולם האגרה בשקלים בסכום הנקוב בטור א' לצד השירות המבוקש;

(2) הוגשה הבקשה בחוץ לארץ, תשולם האגרה בדולרים של ארצות הברית של אמריקה (להלן – דולרים), בסכום הנקוב בטור ב' לצד השירות המבוקש, או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי לפי שער החליפין שהיה קיים במקום מתן השירות בראשון לחודש שקדם למתן השירות.

(ב) אגרה הנגבית בחוץ-לארץ שלא בדולרים ניתן לעגלה במטבע המקומי בגבולות שוויו של דולר אחד.

הצמדה למדד תק' תשע"ט-2018

24א.   (א)  סכומי האגרה הנקובים בחלק א' לתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.

           (ב)  שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).

           (ג)   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים כאמור, יעוגל כלפי מעלה.

           (ד)  ראש רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח חלק א' בתוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.

מיום 29.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1353

הוספת תקנה 24א

 

מיום 30.9.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 184

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לעשרה למאה השקלים הקרובים; סכום של חמישה חמישים שקלים יעוגל כלפי מטה.

 

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1237

החלפת תקנת משנה 24א(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל למאה השקלים הקרובים; סכום של חמישים שקלים יעוגל כלפי מטה.

 

מיום 1.4.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5255 מיום 15.3.1990 עמ' 464

החלפת תקנה 24א

הנוסח הקודם:

24א. (א) בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) סכומי האגרות הנקובים בחלק א' לתוספת בטור א' יוגדלו פעמיים בשנה לפי שיעור עליית המדד כמפורט להלן:

(1) עלה המדד שפורסם בחודש פברואר של שנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שלפניו, יוגדלו סכומי האגרות ב-1 באפריל שלאחר חודש פברואר האמור, לפי שיעור עליית המדד האמורה;

(2) עלה המדד שפורסם בחודש אוגוסט של שנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שלפניו, יוגדלו סכומי האגרות ב-1 באוקטובר שלאחר חודש אוגוסט האמור, לפי שיעור עליית המדד האמורה.

(ג) סכום המוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 500 שקלים.

(ד) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות את שיעורי האגרות כפי שהוגדלו עקב עליית המדד.

 

מיום 24.2.2011

תק' (מס' 5) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6979 מיום 24.2.2011 עמ' 710

(ה) המנהל הכללי של משרד הפנים ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח חלק א' בתוספת כפי שהשתנה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

 

מיום 11.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7423 מיום 11.9.2014 עמ' 1764

24א. (א) סכומי האגרות הנקובים בחלק א' לתוספת הראשונה בטור א', יעלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

(ד) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.

(ה) ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח חלק א' בתוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

 

מיום 31.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8136 מיום 31.12.2018 עמ' 1672

החלפת תקנה 24א

הנוסח הקודם:

הצמדה למדד

24א. (א) סכומי האגרות הנקובים בחלק א' לתוספת הראשונה בטור א', יעלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

(ד) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.

(ה) ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח חלק א' בתוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

פטור תק' תשמ"ב-1982 תק' תשע"ד-2014

25.   נוסף לפטור האמור בחלק ב' של התוספת הראשונה, רשאי שר הפנים או מי שהסמיך לכך לפטור מתשלום אגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.

מיום 29.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1353

25. נוסף לפטור האמור בחלק ג' בחלק ב' של התוספת, רשאי שר הפנים או מי שהסמיך לכך לפטור מתשלום אגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.

 

מיום 11.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7423 מיום 11.9.2014 עמ' 1764

25. נוסף לפטור האמור בחלק ב' של התוספת הראשונה, רשאי שר הפנים או מי שהסמיך לכך לפטור מתשלום אגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.

ביטול

26.   תקנות הכניסה לישראל, תשט"ז-1955 - בטלות.

תחילה

27.   תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

השם

28.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974".

 

תק' תשע"ד-2014

תוספת ראשונה

(תקנות 24 ו-25)

מיום 11.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7423 מיום 11.9.2014 עמ' 1764

תוספת ראשונה

תק' תשנ"ה-1995 תק' תשע"ט-2018 הודעה תשפ"א-2020

חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

                                     השירות המבוקש                                                              בשקלים חדשים

1.    אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1          175

2.    אשרה ורישיון לישיבת מעבר                                                 90

3.    אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1                                   175

4.    אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב'                                                 90

5.    אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4                        90

6.    אשרה ורישיון לישיבת קבע                                                   715 ובעת קבלת רישיון הקבע 85 שקלים חדשים נוספים לכל נפש הכלולה ברישיון

תק' תשס"ג-2002

6א.  אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים:                                 2,835

(1)   במועד הגשת הבקשה                                                    1,615

(2)   במועד קבלת אשרה ורישיון                                           1,220

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7.    אשרת חוזר                                                                         90

8.    החלפת רישיון הישיבה –

(1)   מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע                                  715 ובעת קבלת רישיון הקבע 85 שקלים חדשים נוספים לכל נפש הכלולה ברישיון

(2)   מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4                                           90

(3)   כל החלפת רישיון אחרת                                                 175

תק' תשס"ה-2005

9.    הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים למעט                                 175 בעד כל

כאמור בפרט 15(2)                                                              תקופת הארכה

10.  אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של                          260

תק' תשס"ה-2005

11.  (בוטל)

12.  אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה                90 בתוספת 25 שקלים חדשים לכל נפש

13.  מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1                                                                   175

14.  מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת     260

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

15.  אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/5, ב/51, ב/52, ב/53                  (1) במועד הגשת הבקשה הראשונה לאשרה ורישיון כאמור – 700

(2) במועד הגשת בקשה להארכת אשרה ורישיון – 600

מיום 29.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1354

החלפת חלקים א' ו-ב' לתוספת בחלק א' הנוכחי

לנוסח החלקים לפני התיקון

 

מיום 28.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4421 מיום 28.10.1982 עמ' 146

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 50 80 3

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 50 80 3

3. אשרה ורשיון לישיבת קבע 50 80 ובעת קבלת 3 ובעת קבלת

הרשיון 50 80 שקלים הרשיון 3 דולר

נוספים לכל נפש נוספים לכל נפש

הכלולה ברשיון הכלולה ברשיון

4. אשרת חוזר 50 80 3

5. החלפת סוג רשיון הישיבה 50 80 3

6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 50 80 עבור כל 3 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2) 100 150 -

8. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כשהבקשה מוגשת בלשכה לעליה ומרשם לאחר עבור 3 חדשים מיום פקעית הרישון 100 150 עבור על -

תקופת הארכה

9. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול לאחר עבור 12 חדשים מיום פקיעת ההרשיון 250 280 עבור כל -

תקופת הארכה

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4476 מיום 28.3.1983 עמ' 1053

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 80 120 3

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 80 120 3

3. אשרה ורשיון לישיבת קבע 80 120 ובעת קבלת 3 ובעת קבלת

הרשיון80 120שקלים הרשיון 3 דולר

נוספים לכל נפש נוספים לכל נפש

הכלולה ברשיון הכלולה ברשיון

4. אשרת חוזר 80 120 3

5. החלפת סוג רשיון הישיבה 80 120 3

6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 80 120 עבור כל 3 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2) 150 230 -

8. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כשהבקשה מוגשת בלשכה לעליה ומרשם לאחר עבור 3 חדשים מיום פקעית הרישון 150 230 עבור על -

תקופת הארכה

9. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול לאחר עבור 12 חדשים מיום פקיעת ההרשיון 280 430 עבור כל -

תקופת הארכה

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 186

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 120 200 3

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 120 200 3

3. אשרה ורשיון לישיבת קבע 120 200 ובעת קבלת 3 ובעת קבלת

הרשיון 120 200 הרשיון 3 דולר

שקלים נוספים לכל נוספים לכל נפש

נפש הכלולה ברשיון הכלולה ברשיון

4. אשרת חוזר 120 200 3

5. החלפת סוג רשיון הישיבה 120 200 3

6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 120 200 עבור כל 3 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2) 230 300 -

8. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כשהבקשה מוגשת בלשכה לעליה ומרשם לאחר עבור 3 חדשים מיום פקעית הרישון 230 300 עבור על -

תקופת הארכה

9. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול לאחר עבור 12 חדשים מיום פקיעת ההרשיון 430 600 עבור כל -

תקופת הארכה

 

מיום 1.4.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1237

החלפת חלק א' לתוספת

הנוסח הקודם:

חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 200 3

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 200 3

3. אשרה ורשיון לישיבת קבע 200 ובעת קבלת 3 ובעת קבלת

הרשיון 200 הרשיון 3 דולר

שקלים נוספים לכל נוספים לכל נפש

נפש הכלולה ברשיון הכלולה ברשיון

4. אשרת חוזר 200 3

5. החלפת סוג רשיון הישיבה 200 3

6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 200 עבור כל 3 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2) 300 -

8. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כשהבקשה מוגשת בלשכה לעליה ומרשם לאחר עבור 3 חדשים מיום פקעית הרישון 300 עבור על -

תקופת הארכה

9. הארכה למפרע של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול לאחר עבור 12 חדשים מיום פקיעת ההרשיון 600 עבור כל -

תקופת הארכה

 

מיום 6.7.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4662 מיום 6.7.1984 עמ' 1927

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 2,000 20

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4708 מיום 25.9.1984 עמ' 2674

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 2,000 4,000 20

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 1,000 2,000 10

3. אשרה ורשיון לישיבת קבע או החלפת רשיון ישיבה מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 2,000 4,000 ובעת 30 ובעת קבלת

קבלת הרשיון 1,000 הרשיון 10 דולר

2,000 שקלים נוספים נוספים לכל נפש

לכל נפש הכלולה הכלולה ברשיון

ברשיון

4. אשרת חוזר 1,000 2,000 10

5. החלפת סוג רשיון הישיבה 2,000 4,000 20

6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 1,000 2,000 עבור כל 10 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2) – תוספת של 1,000 2,000 -

8. הארכה למפרע בלשכה אזורית למינהל אוכלוסין של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי לאחר שחלפו 3 חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון-

(1) ברשיון לישיבת ביקור, בעד כל 3 חדשי הארכה או חלק מהם – תוספת של 2,000 4,000 -

(2) ברשיון לישיבת ארעי, בעד כל שנת הארכה או חלק ממנה – תוספת של 2,000 4,000 -

9. אשרה קבוצתית –

עד 25 נפש 5,000 10,000 50

עד 50 נפש 10,000 20,000 100

 

מיום 1.4.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4782 מיום 26.3.1985 עמ' 961

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 4,000 9,000 20

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 2,000 4,500 10

3. אשרה ורשיון לישיבת קבע או החלפת רשיון ישיבה מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 4,000 9,000 ובעת 30 ובעת קבלת

קבלת הרשיון 2,000 הרשיון 10 דולר

4,500 שקלים נוספים נוספים לכל נפש

לכל נפש הכלולה הכלולה ברשיון

ברשיון

4. אשרת חוזר 2,000 4,500 10

5. החלפת סוג רשיון הישיבה 4,000 9,000 20

6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 2,000 4,500 עבור כל 10 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2) – תוספת של 2,000 4,500 -

8. הארכה למפרע בלשכה אזורית למינהל אוכלוסין של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי לאחר שחלפו 3 חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון-

(1) ברשיון לישיבת ביקור, בעד כל 3 חדשי הארכה או חלק מהם – תוספת של 4,000 9,000 -

(2) ברשיון לישיבת ארעי, בעד כל שנת הארכה או חלק ממנה – תוספת של 4,000 9,000 -

9. אשרה קבוצתית –

עד 25 נפש 10,000 23,000 50

עד 50 נפש 20,000 46,000 100

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4860 מיום 29.9.1985 עמ' 30

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 9,000 17,000 20

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 4,500 8,500 10

3. אשרה ורשיון לישיבת קבע או החלפת רשיון ישיבה מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 9,000 17,000 ובעת 30 ובעת קבלת

קבלת הרשיון 4,500 הרשיון 10 דולר

8,500 שקלים נוספים נוספים לכל נפש

לכל נפש הכלולה הכלולה ברשיון

ברשיון

4. אשרת חוזר 4,500 8,500 10

5. החלפת סוג רשיון הישיבה 9,000 17,000 20

6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 4,500 8,500 עבור כל 10 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2) – תוספת של 4,500 8,500 -

8. הארכה למפרע בלשכה אזורית למינהל אוכלוסין של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי לאחר שחלפו 3 חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון-

(1) ברשיון לישיבת ביקור, בעד כל 3 חדשי הארכה או חלק מהם – תוספת של 9,000 17,000 -

(2) ברשיון לישיבת ארעי, בעד כל שנת הארכה או חלק ממנה – תוספת של 9,000 17,000 -

9. אשרה קבוצתית –

עד 25 נפש 23,000 43,000 50

עד 50 נפש 46,000 86,000 100

 

מיום 1.6.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 986

החלפת חלק א' לתוספת

הנוסח הקודם:

חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 17,000 20

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 8,500 10

3. אשרה ורשיון לישיבת קבע או החלפת רשיון ישיבה מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 17,000 ובעת 30 ובעת קבלת

קבלת הרשיון הרשיון 10 דולר

8,500 שקלים נוספים נוספים לכל נפש

לכל נפש הכלולה הכלולה ברשיון

ברשיון

4. אשרת חוזר 8,500 10

5. החלפת סוג רשיון הישיבה 17,000 20

6. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 8,500 עבור כל 10 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

7. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2) – תוספת של 8,500 -

8. הארכה למפרע בלשכה אזורית למינהל אוכלוסין של רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי לאחר שחלפו 3 חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון-

(1) ברשיון לישיבת ביקור, בעד כל 3 חדשי הארכה או חלק מהם – תוספת של 17,000 -

(2) ברשיון לישיבת ארעי, בעד כל שנת הארכה או חלק ממנה – תוספת של 17,000 -

9. אשרה קבוצתית –

עד 25 נפש 43,000 50

עד 50 נפש 86,000 100

 

מיום 1.4.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5172 מיום 24.3.1989 עמ' 581

טור א'

האגרה טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 30 42 20

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 15 20 10

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 30 42 20

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 15 20 10

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 15 20 10

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 100 140 ובעת קבלת 65 ובעת קבלת

הרישיון 15 20 הרשיון 10

שקלים נוספים דולר נוספים לכל

לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 15 20 10

8. החלפת סוג רשיון הישיבה –

(1) החלפת רשיון מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 100 140 ובעת קבלת 65 ובעת קבלת

רשיון הקבע 15 20 רשיון הקבע 10

שקלים נוספים דולר נוספים לכל

לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) החלפת רשיון מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 15 20 10

(3) כל החלפת רשיון אחרת 30 42 20

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 20 28 בעד כל 15 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2)- תוספת של 35 50

11. הארכה למפרע בלשכה אזורית למינהל אוכלוסין של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 15 20 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו

12. אשרת קבוצתית-

(1) מ-10 עד 30 איש 75 104 50

(2) מ-31 עד 50 איש 150 208 100

13. מסמך לפי תקנה 8 פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 20 28 15

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 40 55 30

 

מיום 1.10.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5219 מיום 21.9.1989 עמ' 1445

טור א'

האגרה טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 42 45 20

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 20 22 10

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 42 45 20

4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 20 22 10

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 20 22 10

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 140 149 ובעת קבלת 65 ובעת קבלת

הרשיון 20 22 הרשיון 10

שקלים נוספים דולר נוספים לכל

לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 20 22 10

8. החלפת סוג רשיון הישיבה –

(1) החלפת רשיון מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 140 149 ובעת קבלת 65 ובעת קבלת

רשיון הקבע 20 22 רשיון הקבע 10

שקלים נוספים דולר נוספים לכל

לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) החלפת רשיון מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 20 22 10

(3) כל החלפת רשיון אחרת 42 45 20

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 28 30 בעד כל 15 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2)- תוספת של 50 52

11. הארכה למפרע בלשכה אזורית למינהל אוכלוסין של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 20 22 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו

12. אשרת קבוצתית-

(1) מ-10 עד 30 איש 104 112 50

(2) מ-31 עד 50 איש 208 224 100

13. מסמך לפי תקנה 8 פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 28 30 15

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 55 60 30

 

מיום 1.4.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5255 מיום 15.3.1990 עמ' 464

החלפת חלק א' לתוספת

הנוסח הקודם:

חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

טור א'

האגרה טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 45 20

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 22 10

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 45 20

4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 22 10

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 22 10

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 149 ובעת קבלת 65 ובעת קבלת

הרשיון 22 הרשיון 10

שקלים נוספים דולר נוספים לכל

לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 22 10

8. החלפת סוג רשיון הישיבה –

(1) החלפת רשיון מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 149 ובעת קבלת 65 ובעת קבלת

רשיון הקבע 22 רשיון הקבע 10

שקלים נוספים דולר נוספים לכל

לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) החלפת רשיון מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 22 10

(3) כל החלפת רשיון אחרת 45 20

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 30 בעד כל 15 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר כשהבקשה מוגשת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2)- תוספת של 52

11. הארכה למפרע בלשכה אזורית למינהל אוכלוסין של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 22 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו

12. אשרת קבוצתית-

(1) מ-10 עד 30 איש 112 50

(2) מ-31 עד 50 איש 224 100

13. מסמך לפי תקנה 8 פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 30 15

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 60 30

 

מיום 1.1.1991

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5316 מיום 24.12.1990 עמ' 343

טור א'

האגרה טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 50 55 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 25 30 13

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 50 55 25

4. אשרה ורשיון לי שיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 25 30 13

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 25 30 13

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 200 225 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

הרשיון 25 30 הרשיון 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 25 30 13

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 200 225 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 25 30 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 25 30 13

(3) כל החלפת רשיון אחרת 50 55 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 50 55 עבור כל 25 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 75 85 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 25 30 עבור כל חודש 13 עבור כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 25 30 בתוספת 10 13 בתוספת 5

שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 50 55 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 75 85 40

 

מיום 1.1.1992

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 563

טור א'

האגרה טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 55 70 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 30 35 13

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 55 70 25

4. אשרה ורשיון לי שיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 30 35 13

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 30 35 13

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 225 270 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

הרשיון 30 35 הרשיון 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 30 35 13

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 225 270 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 30 35 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 30 35 13

(3) כל החלפת רשיון אחרת 55 70 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 55 70 עבור כל 25 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 85 100 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 30 35 עבור כל חודש 13 עבור כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 30 35 בתוספת 10 15 13 בתוספת 5

שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 55 70 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 85 100 40

 

מיום 1.1.1993

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5491 מיום 31.12.1992 עמ' 278

טור א'

האגרה טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 70 75 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 35 13

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 70 75 25

4. אשרה ורשיון לי שיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 35 13

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 35 13

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 270 295 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

הרשיון 35 הרשיון 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 35 13

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 270 295 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 35 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 35 13

(3) כל החלפת רשיון אחרת 70 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 70 75 עבור כל 25 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 100 110 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 35 עבור כל חודש 13 עבור כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 35 בתוספת 15 13 בתוספת 5

שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 70 75 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 100 110 40

 

מיום 1.1.1994

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 272

טור א'

האגרה טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 75 80 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 35 40 13

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 75 80 25

4. אשרה ורשיון לי שיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 35 40 13

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 35 40 13

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 295 325 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

הרשיון 35 40 הרשיון 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 35 40 13

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 295 325 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 35 40 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 35 40 13

(3) כל החלפת רשיון אחרת 70 80 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 75 80 עבור כל 25 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 110 120 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 35 40 עבור כל חודש 13 עבור כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 35 40 בתוספת 15 13 בתוספת 5

שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 75 80 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 110 120 40

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 373

טור א'

האגרה טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 80 90 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 40 45 13

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 80 90 25

4. אשרה ורשיון לי שיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 40 45 13

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 40 45 13

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 325 370 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

הרשיון 40 45 הרשיון 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 40 45 13

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 325 370 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 40 45 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 40 45 13

(3) כל החלפת רשיון אחרת 80 90 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 80 90 עבור כל 25 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 120 135 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 40 45 עבור כל חודש 13 עבור כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 40 45 בתוספת 15 13 בתוספת 5

שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 80 90 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 120 135 40

 

מיום 17.10.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5706 מיום 21.9.1995 עמ' 1952

החלפת חלק א' לתוספת

הנוסח הקודם:

חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים האגרה בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 90 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 45 13

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 90 25

4. אשרה ורשיון לי שיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 45 13

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 45 13

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 370 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

הרשיון 45 הרשיון 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 45 13

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 370 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 45 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים

נוספים לכל נפש לכל נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 45 13

(3) כל החלפת רשיון אחרת 90 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 90 עבור כל 25 עבור כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 135 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 45 עבור כל חודש 13 עבור כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 45 בתוספת 15 13 בתוספת 5

שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 90 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 135 40

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5718 מיום 5.12.1995 עמ' 201

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 90 100 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 50 17

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 90 100 25

4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 50 17

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 50 17

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 370 400 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 45 50 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 50 17

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 370 400 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 45 50 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 50 17

(3) כל החלפת רשיון אחרת 90 100 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 90 80 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 135 150 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 50 בעד כל חודש 17 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 50 בתוספת 15 20 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 90 100 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 135 150 40

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 318

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 100 110 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 50 55 17

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 100 110 25

4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 50 55 17

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 50 55 17

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 400 445 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 50 55 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 50 55 17

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 400 445 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 50 55 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 50 55 17

(3) כל החלפת רשיון אחרת 100 110 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 80 110 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 150 170 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 50 55 בעד כל חודש 17 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 50 55 בתוספת 20 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 100 110 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 150 170 40

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5872 מיום 6.1.1998 עמ' 293

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 110 120 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 55 60 17

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 110 120 25

4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 55 60 17

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 55 60 17

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 445 485 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 55 60 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 55 60 17

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 445 485 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 55 60 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 55 60 17

(3) כל החלפת רשיון אחרת 110 120 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 110 120 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 170 180 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 55 60 בעד כל חודש 17 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 55 60 בתוספת 20 25 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 110 120 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 170 180 40

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5936 מיום 12.11.1998 עמ' 65

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 120 125 25

2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר 60 65 17

3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 120 125 25

4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 60 65 17

5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 60 65 17

6. אשרה ורשיון לישיבת קבע 485 510 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 60 65 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

7. אשרת חוזר 60 65 17

8. החלפת רשיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע 485 510 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רשיון הקבע 60 65 רשיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברשיון ברשיון

(2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4 60 65 17

(3) כל החלפת רשיון אחרת 120 125 25

9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים 120 125 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 180 190 40

11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פקיעת הרשיון 60 65 בעד כל חודש 17 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 60 65 בתוספת 25 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 120 125 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 180 190 40

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6140 מיום 20.12.2001 עמ' 207

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 125 135 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 65 70 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 125 135 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 65 70 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 65 70 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 510 550 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 65 70 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

7. אשרת חוזר 65 70 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 510 550 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 65 70 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 65 70 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 125 135 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 125 135 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 190 205 40

11. הארכה למפרע של רישיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פקיעת הרישיון 65 70 בעד כל חודש 17 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 65 70 בתוספת 25 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 125 135 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 190 205 40

 

מיום 5.1.2003

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6208 מיום 21.11.2002 עמ' 181

הוספת פרט 6א

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6214 מיום 19.12.2002 עמ' 310

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 135 145 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 70 75 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 135 145 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 70 75 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 70 75 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 550 585 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 70 75 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

7. אשרת חוזר 70 75 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 550 585 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 70 75 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 70 75 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 135 145 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 135 145 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 205 220 40

11. הארכה למפרע של רישיון ישיבה מכל הסוגים לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פקיעת הרישיון 70 75 בעד כל חודש 17 בעד כל חודש

הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 70 75 בתוספת 25 30 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 135 145 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 205 220 40

 

מיום 28.9.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6425 מיום 28.9.2005 עמ' 1010

ביטול פרט 11

הנוסח הקודם:

11. הארכה למפרע של רישיון ישיבה מכל הסוגים לאחר 75 בעד כל חודש 17 בעד כל חודש

שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פקיעת הרישיון הארכה או חלק ממנו הארכה או חלק ממנו

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6450 מיום 29.12.2005 עמ' 311

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 585 590 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 75 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,325 2,345

(1) במועד הגשת הבקשה 1,325 1,335

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,000 1,010

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 75 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 585 590 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 75 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 75 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 145 25

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 506

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 145 160 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 75 80 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 145 160 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 75 80 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 75 80 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 590 640 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 75 80 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,345 2,540

(1) במועד הגשת הבקשה 1,335 1,445

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,010 1,095

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 75 80 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 590 640 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 75 80 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 75 80 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 145 160 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 145 160 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 220 240 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 75 80 בתוספת 30 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 145 160 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 220 240 40

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 300

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 160 165 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 80 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 160 165 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 80 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 80 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 640 655 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 80 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,540 2,615

(1) במועד הגשת הבקשה 1,445 1,490

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,095 1,125

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 80 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 640 655 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 80 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 80 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 160 165 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 160 165 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 240 245 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 80 בתוספת 30 35 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 160 165 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 240 245 40

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6959 מיום 30.12.2010 עמ' 421

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 165 170 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 80 85 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 165 170 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 80 85 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 80 85 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 655 670 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 80 85 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,615 2,675

(1) במועד הגשת הבקשה 1,490 1,525

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,125 1,150

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 80 85 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 655 670 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 80 85 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 80 85 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 165 170 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 165 170 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 245 250 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 80 85 בתוספת 35 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 165 170 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 245 250 40

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 400

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 170 175 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 85 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 170 175 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 85 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 85 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 670 690 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 85 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,675 2,755

(1) במועד הגשת הבקשה 1,525 1,570

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,150 1,185

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 85 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 670 690 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 85 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 85 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 170 175 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 170 175 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 250 260 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 85 בתוספת 35 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 170 175 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 250 260 40

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7193 מיום 17.12.2012 עמ' 315

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 175 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 85 90 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 175 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 85 90 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 85 90 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 690 705 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 85 90 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,755 2,815

(1) במועד הגשת הבקשה 1,570 1,600

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,185 1,210

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 85 90 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 690 705 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 85 90 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 85 90 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 175 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 175 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 260 265 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 85 90 בתוספת 35 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 175 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 260 265 40

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7315 מיום 25.12.2013 עמ' 318

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 175 180 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 90 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 175 180 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 90 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 90 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 705 715 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 90 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,815 2,850

(1) במועד הגשת הבקשה 1,600 1,625

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,210 1,225

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 90 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 705 715 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 90 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 90 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 175 180 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 175 180 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 265 270 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 90 בתוספת 35 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 175 180 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 265 270 40

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7600 מיום 7.1.2016 עמ' 551

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 180 175 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 90 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 180 175 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 90 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 90 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 715 710 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 90 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,850 2,830

(1) במועד הגשת הבקשה 1,625 1,610

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,225 1,220

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 90 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 715 710 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 90 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 90 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 180 175 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 180 175 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 270 265 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 90 בתוספת 35 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 180 175 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 270 265 40

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7758 מיום 5.1.2017 עמ' 497

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 175 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 90 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 175 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 90 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 90 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 710 705 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 90 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,830 2,820

(1) במועד הגשת הבקשה 1,610 1,605

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,220 1,215

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 90 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 710 705 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 90 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 90 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 175 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 175 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 265 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 90 בתוספת 35 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 175 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 265 40

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8004 מיום 22.5.2018 עמ' 1981

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 175 170 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 90 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 175 170 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 90 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 90 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 705 710 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 90 85 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,820 2,815

(1) במועד הגשת הבקשה 1,605

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,215 1,210

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 90 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 705 710 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 90 85 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 90 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 175 170 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים 175 170 בעד כל 25 בעד כל

תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 265 260 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 90 בתוספת 35 25 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 175 170 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 265 260 40

 

מיום 16.7.2018

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8040 מיום 16.7.2018 עמ' 2466

הוספת פרט 15

 

מיום 31.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8136 מיום 31.12.2018 עמ' 1673

טור א' טור ב'

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 170 25

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 90 17

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 170 25

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 90 17

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 90 17

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 710 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 85 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,815

(1) במועד הגשת הבקשה 1,605

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,210

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 90 17

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 710 ובעת קבלת 100 ובעת קבלת

רישיון הקבע 85 רישיון הקבע 13

שקלים חדשים דולרים נוספים לכל

נוספים לכל נפש נפש הכלולה

הכלולה ברישיון ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 90 17

(3) כל החלפת רישיון אחרת 170 25

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים למעט כאמור 170 בעד כל 25 בעד כל

בפרט 15(2) תקופת הארכה תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 260 40

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות 90 בתוספת 25 17 בתוספת 5

ומעלה שקלים חדשים דולרים לכל נפש

לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 170 25

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 260 40

15. אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/5, ב/51, (1) במועד הגשת (1) במועד הגשת

ב/52, ב/53 הבקשה הראשונה הבקשה הראשונה

לאשרה ורישיון לאשרה ורישיון

כאמור – 700 כאמור – 205

(2) במועד הגשת (2) במועד הגשת

בקשה להארכת בקשה להארכת

אשרה ורישיון – אשרה ורישיון –

600 162

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8150 מיום 16.1.2019 עמ' 1835

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 170 175

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 90

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 170 175

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 90

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 90

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 710 715 ובעת קבלת רישיון הקבע 85 שקלים חדשים נוספים לכל נפש הכלולה ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,815 2,850

(1) במועד הגשת הבקשה 1,605 1,625

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,210 1,225

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 90

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 710 715 ובעת קבלת רישיון הקבע 85 שקלים חדשים נוספים לכל נפש הכלולה ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 90

(3) כל החלפת רישיון אחרת 170 175

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים למעט 170 175 בעד כל

כאמור בפרט 15(2) תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 260

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 90 בתוספת 25 שקלים חדשים לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 170 175

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 260

15. אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/5, ב/51, ב/52, ב/53 (1) במועד הגשת הבקשה הראשונה לאשרה ורישיון כאמור – 700 710

(2) במועד הגשת בקשה להארכת אשרה ורישיון – 600 605

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8347 מיום 10.2.2020 עמ' 601

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 175

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 90

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 175

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 90

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 90

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 715 720 ובעת קבלת רישיון הקבע 85 שקלים חדשים נוספים לכל נפש הכלולה ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,850 2,860

(1) במועד הגשת הבקשה 1,625 1,630

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,225 1,230

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 90

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 715 720 ובעת קבלת רישיון הקבע 85 שקלים חדשים נוספים לכל נפש הכלולה ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 90

(3) כל החלפת רישיון אחרת 175

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים למעט 175 בעד כל

כאמור בפרט 15(2) תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 260

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 90 בתוספת 25 שקלים חדשים לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 175

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 260

15. אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/5, ב/51, ב/52, ב/53 (1) במועד הגשת הבקשה הראשונה לאשרה ורישיון כאמור – 710

(2) במועד הגשת בקשה להארכת אשרה ורישיון – 605 610

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9041 מיום 31.12.2020 עמ' 1287

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט מסוג א/1 175

2. אשרה ורישיון לישיבת מעבר 90

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 175

4. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב' 90

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4 90

6. אשרה ורישיון לישיבת קבע 720 715 ובעת קבלת רישיון הקבע 85 שקלים חדשים נוספים לכל נפש הכלולה ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק, שתשולם בשני תשלומים: 2,860 2,835

(1) במועד הגשת הבקשה 1,630 1,615

(2) במועד קבלת אשרה ורישיון 1,230 1,220

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש לפי תקנות אלה בפרק הזמן שבין המועדים האמורים

7. אשרת חוזר 90

8. החלפת רישיון הישיבה –

(1) מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע 720 715 ובעת קבלת רישיון הקבע 85 שקלים חדשים נוספים לכל נפש הכלולה ברישיון

(2) מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4 90

(3) כל החלפת רישיון אחרת 175

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים למעט 175 בעד כל

כאמור בפרט 15(2) תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה 3(2), תוספת של 260

11. (בוטל)

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל-10 נפשות ומעלה 90 בתוספת 25 שקלים חדשים לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי מסוג א/1 175

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור שאבד, נגנב או הושחת 260

15. אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/5, ב/51, ב/52, ב/53 (1) במועד הגשת הבקשה הראשונה לאשרה ורישיון כאמור – 710 700

(2) במועד הגשת בקשה להארכת אשרה ורישיון – 610 600

 

תק' תשמ"ב-1982

חלק ב: הוראות מיוחדות

מיום 29.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1354

חלק ג' ב': הוראות מיוחדות

1.    לא תיגבה אגרה מאדם שהוא אחד מאלה:

           (א)  אורח רשמי של הממשלה;

           (ב)  משתתף פעיל בכינוס בין לאומי שהוכר על ידי שר הפנים והנערך בישראל;

           (ג)   אדם אשר בגלל מעמדו הרשמי או הציבורי, או מעמדו בשדה המדע, התרבות והאמנות, או בגלל תרומתו לישראל, או ליהדות, או מסיבה סבירה אחרת, ראה אותו נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל בחוץ לארץ, או מי שהסמיך שר הפנים לכך, כראוי ליחס של כבוד, ומצא לנכון להעניק או להאריך לו אשרה ורשיון ישיבה.

תק' (מס' 3) תשע"א-2010 תק' (מס' 4)  תשע"א-2011

           (ד)  אדם הזכאי לעלות ארצה לפי חוק השבות.

מיום 1.11.2010

תק' (מס' 3) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 126

הוספת פרט משנה 1(ד)

 

מיום 17.2.2011

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 706

(ד) אדם הזכאי לעלות ארצה לפי חוק השבות, התש"י-1950.

 

תק' תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ה-1985 תק' תשמ"ז-1987 תק' תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1997 תק' (מס' 6)  תשע"א-2011

2.    (א)  בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות להלן יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2.

           ואלה המדינות:


אוסטריה

אוסטרליה

אורוגואי

איחוד של דרום אפריקה

איטליה

איסלנד

אירלנד

אל-סלבדור

אקוודור

ארגנטינה

ארצות הברית של אמריקה

בהאמס

בולגריה

בוליביה

בלגיה

ברבדוס

ברזיל

ברית המועצות

גואטמלה

גיברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי)

ג'מייקה

דנמרק

דרום קוריאה

האיטי

הולנד והאיים האנטיליים

הונג קונג

הלווציה (שוויץ)

הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה, צפון אירלנד, האי מאן ואיי התעלה

הקהילה המרכז אפריקנית

הרפובליקה הפדרלית הגרמנית

הרפובליקה הדומיניקנית

טרינידד וטובגו

יוגוסלביה

יוון

יפן

לוקסמבורג

ליכטנשטיין

לסוטו

מאוריציוס

מולדובה

מונקו

מלאווי

מקסיקו

נורבגיה

ניו-זילנד

סואזילנד

סן מרינו

סנט-קיטס

ספרד

פארגואי

פיג'י

פיליפינים

פינלנד

צ'ילה

צרפת

קולומביה

קוסטה ריקה

קנדה

קפריסין

שוודיה

תורכיה

 

 


 

 


           (ב)  בעל דרכון של בלגיה, הולנד ולוקסמבורג יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה להארכת רשיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור מסוג ב/2 לתקופה עד 12 חדשים מיום כניסתו לישראל.

           (ג)   בעל דרכון של הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה לאשרת חוזר.

(הוראת שעה) תשע"ח-2017

           (ד)  (פקע).

מיום 22.5.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3340 מיום 22.5.1975 עמ' 1773

2. (א) בעל דרכון של איטליה יהיה פטור מתשלום אגרה בעד אשרה ורשיון לישיבת מעבר, אשרה ורשיון לישיבת ביקור ואשרה ורשיון לישיבת ארעי אם נתקיים בו אחד מאלה: בעל דרכון של איטליה יהיה פטור מתשלום אגרה בעד אשרה ורשיון לישיבת ארעי אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא תלמיד המקבל מילגה להשתלמות המוענקת מאת ממשלת ישראל או מאת אוניברסיטה, מכללה, או בית ספר למשפטים בישראל;

(2) הוא רשום כתלמיד קבוע באוניברסיטה בישראל;

(3) הוא תלמיד המקבל מילגה להשתלמות המוענקת מאת ארגון האומות המאוחדות או סוכנויותיו אף אם אין בדעתו להירשם כתלמיד לאוניברסיטה או במוסד להשתלמות גבוהה בישראל או אם נכנס לישראל רק כדי לעבור לארץ אחרת למטרת השתלמות;

(4) הוא סטודנט הנכנס לישראל במסגרת תכנית בין-לאומית לחילופי סטודנטים.

(ב) בעל דרכון של איטליה שאינו פטור מתשלום אגרה לפי פסקה (א) ישלם בעד האשרה ורישיון לישיבת ביקור או ארעי אגרה בסך שלוש לירות אם הוא סטודנט באוניברסיטה או בבית ספר גבוה.

 

מיום 29.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1354

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. (א) בעל דרכון של איטליה יהיה פטור מתשלום אגרה בעד אשרה ורשיון לישיבת ארעי אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא תלמיד המקבל מילגה להשתלמות המוענקת מאת ממשלת ישראל או מאת אוניברסיטה, מכללה, או בית ספר למשפטים בישראל;

(2) הוא רשום כתלמיד קבוע באוניברסיטה בישראל;

(3) הוא תלמיד המקבל מילגה להשתלמות המוענקת מאת ארגון האומות המאוחדות או סוכנויותיו אף אם אין בדעתו להירשם כתלמיד לאוניברסיטה או במוסד להשתלמות גבוהה בישראל או אם נכנס לישראל רק כדי לעבור לארץ אחרת למטרת השתלמות;

(4) הוא סטודנט הנכנס לישראל במסגרת תכנית בין-לאומית לחילופי סטודנטים.

(ב) בעל דרכון של איטליה שאינו פטור מתשלום אגרה לפי פסקה (א) ישלם בעד האשרה ורישיון לישיבת ארעי אגרה בסך שלוש לירות אם הוא סטודנט באוניברסיטה או בבית ספר גבוה.

 

מיום 29.3.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4784 מיום 29.3.1985 עמ' 984

הוספת גיברלטר, דרום קוריאה, מלאווי, סנט-קיטס, ספרד

 

מיום 1.6.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 987

(א) בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות להלן יהיה פטור מתשלום אגרה בעד -

(1) בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2;

(2) רשיון לישיבת קבע.

(א) בעל דרכון של אחת המדינות המפורטות להלן יהיה פטור מתשלום אגרה בעד בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2.

ואלה המדינות:


אוסטריה

אוסטרליה

אורוגואי

איחוד של דרום אפריקה

איטליה

איסלנד

אירלנד

אל-סלבדור

אקוודור

ארגטינה

ארצות הברית של אמריקה

בהאמס

בוליביה

בלגיה

ברבדוס

ברזיל

ברית המועצות

גואטמלה

גיברלטר (אזרח של שטח חסות בריטי)

ג'מייקה

דנמרק

דרום קוריאה

האיטי

הולנד והאיים האנטיליים

הונג קונג

הלווציה (שוויץ)

הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה, צפון אירלנד, האי מאן ואיי התעלה

הקהילה המרכז אפריקנית

הרפובליקה הפדרלית הגרמנית

הרפובליקה הדומיניקנית

טרינידד וטובגו

יוגוסלביה

יוון

יפן

לוקסמבורג

ליכטנשטיין

לסוטו

מאוריציוס

מונקו

מלאווי

מקסיקו

נורבגיה

ניו-זילנד

סואזילנד

סורינאם

סן מרינו

סנט-קיטס

ספרד

פארגואי

פיג'י

פיליפינים

פינלנד

צ'ילה

צרפת

קולומביה

קוסטה ריקה

קנדה

קפריסין

שוודיה


 

מיום 17.10.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5706 מיום 21.9.1995 עמ' 1953

הוספת תורכיה

 

מיום 28.10.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5858 מיום 28.10.1997 עמ' 36

הוספת בולגריה

 

מיום 29.8.2011

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1346

הוספת מולדובה

 

מיום 9.11.2017 עד יום 8.11.2020

הוראת שעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7882 מיום 9.11.2017 עמ' 186

הוספת פרט משנה 2(ד)

הנוסח:

(ד) בעל דרכון של הרפובליקה העממית של סין יהיה פטור מתשלום האגרה לפי פרט 12 לחלק א' לתוספת הראשונה בעד בקשה לאשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2.

 

תק' תשע"ד-2014

תוספת שנייה

(תקנה 5א(א))

מדינות הסדר

(1)      ארצות הברית

מיום 11.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7423 מיום 11.9.2014 עמ' 1764

הוספת תוספת שנייה

 

 

א' בסיון תשל"ד (22 במאי 1974)                                 יוסף בורג

                                                                                                         שר הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ד מס' 3201 מיום 18.7.1974 עמ' 1517.

תוקנו ק"ת תשל"ה מס' 3340 מיום 22.5.1975 עמ' 1773 – תק' תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו מס' 3527 מיום 18.5.1976 עמ' 1639 – תק' תשל"ו-1976.

ק"ת תשל"ז מס' 3716 מיום 26.5.1977 עמ' 1778 – תק' תשל"ז-1977; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ח מס' 3880 מיום 10.8.1978 עמ' 1919 – תק' תשל"ח-1978.

ק"ת תש"ם מס' 4089 מיום 8.2.1980 עמ' 984 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1353 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן 10 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ג מס' 4421 מיום 28.10.1982 עמ' 146 – הודעה תשמ"ג-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4476 מיום 28.3.1983 עמ' 1053 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059 – תק' תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 184 – תק' תשמ"ד-1983. עמ' 186 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1237 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ד מס' 4662 מיום 6.7.1984 עמ' 1927 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ד מס' 4708 מיום 25.9.1984 עמ' 2674 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4782 מיום 26.3.1985 עמ' 961 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ה מס' 4784 מיום 29.3.1985 עמ' 983 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ה מס' 4845 מיום 29.7.1985 עמ' 1798 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4860 מיום 29.9.1985 עמ' 30 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985.

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 985 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.6.1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5172 מיום 24.3.1989 עמ' 581 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילה ביום 1.4.1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5204 מיום 30.7.1989 עמ' 1151 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5219 מיום 21.9.1989 עמ' 1445 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.10.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5255 מיום 15.3.1990 עמ' 464 – תק' תש"ן-1990; תחילתן ביום 1.4.1990 ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשנ"א מס' 5316 מיום 24.12.1990 עמ' 343 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 746 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 563 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5491 מיום 31.12.1992 עמ' 278 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.1.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 272 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.1.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 373 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5706 מיום 21.9.1995 עמ' 1952 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 17.10.1995 ור' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשנ"ו מס' 5718 מיום 5.12.1995 עמ' 201 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 318 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.1.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5858 מיום 28.10.1997 עמ' 36 – תק' תשנ"ח-1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5872 מיום 6.1.1998 עמ' 293 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5936 מיום 12.11.1998 עמ' 65 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"ב מס' 6140 מיום 20.12.2001 עמ' 207 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6208 מיום 21.11.2002 עמ' 181 – תק' תשס"ג-2002; תחילתן 45 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ג מס' 6214 מיום 19.12.2002 עמ' 310 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ה מס' 6425 מיום 28.9.2005 עמ' 1010 – תק' תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6450 מיום 29.12.2005 עמ' 310 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 506 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 300 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6934 מיום 24.10.2010 עמ' 83 – תק' תשע"א-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6934 מיום 24.10.2010 עמ' 83 – תק' (מס' 2) תשע"א-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 126 – תק' (מס' 3) תשע"א-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6959 מיום 30.12.2010 עמ' 421 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 705 – תק' (מס' 4) תשע"א-2011.

ק"ת תשע"א מס' 6979 מיום 24.2.2011 עמ' 710 – תק' (מס' 5) תשע"א-2011.

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1346 – תק' (מס' 6) תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 400 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7193 מיום 17.12.2012 עמ' 315 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7315 מיום 25.12.2013 עמ' 318 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7423 מיום 11.9.2014 עמ' 1762 – תק' תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7429 מיום 6.10.2014 עמ' 9 – תק' תשע"ה-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7600 מיום 7.1.2016 עמ' 551 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7758 מיום 5.1.2017 עמ' 497 – הודעה תשע"ז-2016; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7882 מיום 9.11.2017 עמ' 186 – הוראת שעה תשע"ח-2017; תוקפה לשלוש שנים.

ק"ת תשע"ח מס' 7891 מיום 5.12.2017 עמ' 265 – תק' תשע"ח-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8004 מיום 22.5.2018 עמ' 1981 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8040 מיום 16.7.2018 עמ' 2466 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8136 מיום 31.12.2018 עמ' 1672 – תק' תשע"ט-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8150 מיום 16.1.2019 עמ' 1835 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8347 מיום 10.2.2020 עמ' 601 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9041 מיום 31.12.2020 עמ' 1287 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

[1] ר' הסמכת בעלי תפקיד על ידי השר: י"פ תשע"ז מס' 7468 מיום 16.3.2017 עמ' 4378. י"פ תשע"ט מס' 8124 מיום 25.2.2019 עמ' 8035. י"פ תשע"ט מס' 8126 מיום 26.2.2019 עמ' 8066.

[2] ר' הסמכת בעלי תפקיד על ידי השר: י"פ תשע"ז מס' 7468 מיום 16.3.2017 עמ' 4378. י"פ תשע"ט מס' 8124 מיום 25.2.2019 עמ' 8035. י"פ תשע"ט מס' 8126 מיום 26.2.2019 עמ' 8066.

[3] ר' הסמכת בעלי תפקיד על ידי השר: י"פ תשע"ז מס' 7468 מיום 16.3.2017 עמ' 4378. י"פ תשע"ט מס' 8124 מיום 25.2.2019 עמ' 8035.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות